REKLAMA

"Film. Kult" powstawał przez 6 lat. O tym, co działo się za kulisami produkcji, mówi Jarosław Ważny - puzonista Kultu

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-01 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w niedzielny magazy n Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk ko ńczą się państwu ponown ie kłania si ę po informacje chcia łbym przywitać kolejneg o mojego gościa z Jarosław wa żny dzień dobr y dzie ń dobry puzonista n o tak zgadza si ę polonista człowiek maj ący na pozornie pozorn ie stworzen i tak natur y ja grup y grup y kul t spotykam y się prz y okazj i n iedawnej premiery f ilmu kul t w in filmu, który t o jes t my ślę na polsk iej w Polskiej k inematografii swego rodzaju Rozwiń » ewenemente m, bo t o dokumen t złożony z e zdj ęć robionych prze z d ługi czas jest zewn ętrzna produkcj a tylk o zaanga żowane w produkcji Stali zosta ły osoby, kt óre do też w jaki spos ób są z wami cz y członkami grup y zżyte ma m namyśli pani ą pani ą re żyser tak zgadz a się no zapyta m, jak i jest jego kłopoty k ilku dniach, bo obiecali śmy sobie, że spotkam y się z bohateram i po kilku tygodniach i t o n iniejszym czyn imy, ale mam y opowiedzie ć jak jest odbiór na s muzyków, kt órzy tam występują, czyl i aktorów cz y też, a później także nazizmu i szerzej spo łeczeństw społeczeństwa, które z pewnością dz ieli si ę swo imi refleksjami rozmow y z 2 no tak tylk o tuta j mo żna na łożyć pew ien czy, o ile marg ines można na łożyć kalk ę można na łożyć tak ą, że t e opowieści, które z twarzą twar z ludz ie na m sprzedają mog ą być odrobinkę wyp łacone w sens ie podrasowane alb o n ie do ko ńca zgodn e z prawd ą, niemniej ich z tego cho ćby jak m ógł wnioskować o t o b y ludzie na 1 rzecz na początku szynam i zwrac a uwagę niewa żne czym się im podob a nie podobał był fajn y fajn y, że spodziewali się zgo ła, czeg o innego to znacz y spodziewali si ę opowie ści o rozwydrzonyc h b ędzie bankowc ów albo w in w lnianych chyb a już bankowców cz ęści m łodszych gdz ie w sprzeczno ści b ędą na p ierwszym planie podobn ie jak u żywki cała reszt a, a dostali 1 , 5 godziny o d reżyserki o d na s obraz 9 kolesi starszyc h b ądź młodszych z przewag ą starszyc h żyjących dość schematyczny m nudnym i jak im banalny m życiem z e swo imi jak imi na liście naleciałościami przesz łości stare ma łżeństwo t o, że 1 siedzi bokiem ma długi tak a, że te n czyta tak ą gazetę tamte n min ął, a t e wszystk ie pikantne szczegóły, które b y si ę cz łowiek m ógł spodziewać, których n ie wolno m ówić, zw łaszcza w niedzielę to jest to w og óle nie ma linii gdzie, gdz ie one s ą gdzie ś chłopaki pochowal i we wszystk ie proszk i u żywki mówimy niekoniecznie trzeba by cokolw iek tutaj chować b ądź po prostu najzwyczajniej nie ma to m ówię zupełnie szczerze, czyl i taka korporacja z instrumentami w tl e korporacja może nie, al e tak i, b y syndyka t wypowiedział takich jak kiedy ś by ło modn e dzia łanie zwi ązkowe i odk ładanie pieniędzy, kt óre się u robi ło na zakładzie dl a przyszłych pokoleń, które na n iego wejd ą nie przejadan ie ich o d razu troch ę tak jes t, że to jes t tak a nasz a zbieranina 9 kolesi, którzy momentam i tyl e mają rock and roll a w ogóle sobie mówię t o zupełnie odpowiedzialnie co mają tego kandydat a na i Poda serio małą rzekę rockandrollow ą w ty m wszystk im wygl ądamy do ść zwyczajnie może o t o w tym wszystk im chodzi ło, żeby nic tam podcza s waszeg o pokazać ludz iom jak jes t ludz ie patrzą mówił ów to myśmy tyl e lat my śleli, że Towarzystwo w og óle na śniadanie t o nie w iadomo tylk o zupe łnie c o innego i a tylko założenia, że on i chodzą zwan a do sklepu bu łki majonez kielecki s ą zupe łnie podobn ie do nas Olga Bieniek, która zabra ła się za ten f ilm miał te n przywilej, że pozna ła Kazika Staszewskiego na Teneryfie i dziesi ąta ich znajomość spowodowa ła, że nie była cia łem obcy m między cz łonkami grupy zastanaw ia mn ie cz y mo żliwym byłoby zrobienie tak iego f ilmu prze z osob y zupełnie z zewn ątrz żyjemy w czasac h, kiedy no ludz ie raczej starają si ę chroni ć swoj ą prywatno ść niż pokazywa ć na u żytek zewnętrzny nie wiem sa m był świadkiem w ielu imprez nawe t w śród kumpl i, k iedy kto ś wyci ąga telefon chcę, żeby nakr ęcić film zrobić zdj ęcie także mieć w swoim arch iwum po latac h z rozrzewn ieniem wspomnieć tamt e czas y t o co przeważnie kry ć jeste śmy w sytuacji trwa b ój o ty m, Tal niezależnie o d tego c o si ę co ś robić tuta j cz y wa s mimo znajomo ści z panią Olgą nie by ło tej obaw y, że mo że któryś z nas n ie zapanuje na co nie chodzi o t o, żeby wywalać mebl e prze z okno hotelow e tak tylk o s ą byw a r óżnie ani u na s by ło tak, żeby my śmy w iedzieli też na c o organ może sob ie pozwoli ć, bo poniek ąd znali śmy inni bardz iej paczk a ta wsp ólnota cho ćby terytorialna na ty m na Teneryfie, ale o n go nie było nam zupełnie obc e było na często przychodziła te ż na nasz koncert obserwowa ło na s dużo wcze śniej, zan im w ogóle pomysł f ilmu powsta ł z pozycj i w idza na koncertach na Wybrzeżu g łównie by ło stamtąd także c o do je j intencji mieli śmy tyl e duży spokój pewność s iebie, że wiedzieliśmy, że to b ędzie f ilm, gdzie kto ś będzie komu ś do k ieliszka rozporka alb o pod ko łdrę zagl ądał tak, ale zastrzeg ł li ścia s łowem nawet niepisane, al e mówionym zastrzeg a liście do teg o moment u dochodz i oddalenie gran ica prywatności dz isiaj samemu postawi ć i u na s by ło dokładnie w te n spos ób Olga proponowa ła pewn e rozwi ązania np. rozmow ę w dom u naturalnyc h okolicznościach swo ich własnych zawodowyc h p ółgodzinnych i jedn i koledzy przesuwal i granice dalej inni mn iej ja i 23 przyjaciel z wojsk a postawiliśmy dale j powiedzieliśmy, że poza pr óg domu kampanie chodz i rzeczywiście ta m nie wesz ła rozmawiali śmy w klub ie na Parkowej ławce, ale n ie w domu, ale inni koledzy jedna k mieli gran icy dużo dale j posuni ętej postawiono, wi ęc spokojn ie mogli do teg o domu zaprosił bez obaw y, że co ś z teg o dom u zostanie wn iesione w cudzys łowie oczywiście czego b y n ie chcieli rzeczywi ście chyba n ie było natom iast ani nikt na s do tego n ie zmuszał, żeby si ę otwiera ć ekstr a ordynarn ie pokazywa ć swoje j prywatno ści specjaln ie na okoliczno ściowym sprz ątać dom i oczyszcza ć kafelki, al e te ż n ikt n ie wymaga ł teg o, żebyśmy si ę jako ś strasznie zamykal i w sobie byli k im inni byli kim innym niż jeste śmy zwykle, je żeli nasz ą naturalną przestrzeni ą jes t rodz inny do m to b y to akto r tam żeśmy si ę spotykali, ale n ikt też na s nie zmusza ł, żeby w łaśnie tak było no proszę zapyta ć jeszcze 1 z 3 czy wam jak o muzyką to n ie przeszkadza ło wcale nie chodz i o t o że, że f ilm jest uważa, więc jeg o bohaterami sa m wiem, bo upraw iam zaw ód, który wi ąże si ę też no c z dzia łalnością publiczn ą, k iedy przygotowuj e si ę jakiegokolwiek występu czterodn iowego czy czy też telew izyjnego raczej nie mam głowy wręcz cnót traktuj e jak o okolicznej wytr ącając z r ównowagi, kiedy kto ś przychodz i m ówi też kilka s łów powiedzmy to tera z wiadomo, że med ia społecznościowe istnieje co ś takiego kul isy, kt óry bardzo ch ętnie si ę pokazuje t o wytr ąca z rytmu n ie w iemy czy, przygotowuj ąc się z e swoją sekcją poza nią do koncert u tu kto ś si ę Jarek powiedz jeszcz e s łów kilka t o n ie przeszkadza t o siedzenie na szczęście n ie by ło takie frapuj ące mogłoby si ę wydawać kamer a by ła z bok u oczywi ście, ale nikt nie kazał nam kr ęcić dubl i na potrzeb y f ilmu ani jeszcz e raz powtarzać tej same j sekwencji, ponieważ źle wysz ło teg o materia łu jes t ogro m kilkaset zdaje si ę godz in jeszcze kilkadziesi ąt tak, żeby było teg o ma m wra żenie wybierać na to sądy, gd y ten film rodzący si ę o d 2013 do do teg o roku, czyli 6 lat rodził si ę w bólach t o był jednak mimo wszystko ci ężki por ód, b o w międzyczasie tego chyb a ani Organiki n ie zdradzał, a przynajmn iej tak szerze j zmieniały si ę te ż koncepcj ę była koncepcyjneg o re żysera, który troch ę nie ud źwignąłby mam wrażenie, że spodziewa ł si ę czego ś na kszta łt polskiego mogl i kr ój kopii lub Dina f ilmu Dirty Atu, a n ie wyszło n iestety p óźniej by ła koncepcja Leszka Gnoińskiego, kt óre te ż do te j por y został jednak finalnie wsp ółscenarzystą, al e miał troch ę inny pomys ł te n scenar iusz gdzie ś nagle brakowa ło już takiego lepiszcza, które to wszystk o jako ś po swoje j by ło między czasie Olga zaanga żowała się kamerdynera f irm, kt óre zrobiła 6 lat minęło ju ż prawd ę m ówiąc mia łem obaw y, że raczej na ch ęciach się skończy i Fin b ędzie pułkownikiem klasyczny m nawe t n ie zmontowanym n o i panów łączy Olga żyła sprawy swoj e ręce po prost u to realizator t o jest atu t cz y mankament takiego f ilm może jedna k zdjęcia by ły rozłożone w czasie, że n ie pokazuj ą fragment u ta cezura n ie jes t zby t w ąska, bo ona wted y pokazuje cz łonków grupy sam ą grupę na jak im etapie jednak szersz y spos ób spojrzen ia na przestrzen i lat pokazuj e te ż jak zmieniają si ę ludz ie jak dojrzewają f izycznie ja się zdarzaj ą te ż jak zaczynaj ące si ę uderza ć do głowy n o u na s na czy m w naszym przypadk u zmienili śmy si ę mentalnie osobowo ściowo, ale nie były t o rewolucja to było rewolucyjn e zm iany, które racze j na m na dobre wysz ły filmy też jes t pow iedziane kto ś kiedy ś pił dzisiaj n ie p ije z r óżnych względów kosili spalił ton y papierosów dzisiaj n ie pal i żadnego chocia żby to by ć mo że trafialiśmy, al e al e, ale bardzo ważne ma m wrażenie tak im codz iennym obcowaniu z cz łowiekiem w ogóle kto ś kiedyś by ł gorl iwym wyznawcą te j czy inne religie dzi ś jes t mocn o sceptyczn y widzę też po sobie kto ś kiedyś nie miał dzieci dzisiaj ma cho ćby na ty m na na ty m obrazku doskonale wida ć, że dl a mnie t o akura t zabieg bardz o na plusy i ja t o trochę postrzega Kraków m ógł konika klasową jak to oglądamy jak żeśmy si ę zmieniali w ogóle n ie o d o d p ierwszej do matury zapytam jeszcze 1 rzecz jes t te ż najm łodszy w iekiem stażem cz łonkiem grup y istnia ła w w tob ie tak a bariera n ie chcę m ówić w obaw ie, że jednak, poniewa ż jeste m tutaj cudzysłów biorę tak im kotem zespol e t o jednak główne rol e w iadomo komuna przypad a test Kazik frontma n l ider osoba, która w, które o d osiemdziesiątego drugiego rok u sto i na czele grup y p óźniej są c i pozostal i cz łonkowie n ieco nieco n ie o n stars i stażem wiekiem też o d siebie no no w ko ńcu ty m, którzy przyszli na końcu do zespo łu przypada ta by ć mo że trzecia planowa rola czy te ż nie porzucił to wszystko staram y si ę być naturaln y taki trafi ć pula ta dyskusja o heroiczności grup y kult niema żadnego sensu ona o tyl e nie ma sens u, ponieważ ka żdy doskonale wie, że ona jednak m imo wszystk o u nas występuje to znacz y nie ma sensu m ówić o czymś, o czy m doskonale wiemy, że jest h ierarchicznej jes t o tyl e tuta j dobr a jak o ilustracja by łoby jest l ider i p óźniej jes t w zasadz ie ca ły i jedno wielkie jedn o wielkie pud ło na drug ie miejsce nie ma u nas jedna k mimo wszystk o te j tej drabinki c o lider sa m podkre śla, że demokracj a demokracj a oczywiście, ale w zespole jes t najgorszy z moim zdanie należy do, ale staw ia na złotą akcję zawsz e mog ę z 13 i rzeczywi ście tak jes t w prywatnych rozmowac h okre śla t o jak o ustroj u dyktatur y o świeconej coś w tym stylu ja k ja się poniekąd z nim zgadza m mówi poniek ąd, ponieważ wszystk o co n ie jes t demokracją ju ż źle brzm i na samy m starc ie niezależnie, czego si ę tycz y natom iast te ż nauczony przykładem innych kape l, gdz ie rzeczywiście ka żdy nosi buławę sob ie w k ieszeni lidera okazuj e si ę nagl e wszystk o idzie wniwecz, bo nie ma kom u w ko ńcu decyzj ę podjąć finalnej, a c o do tak iej gradacj i nome n omen wa żności kapel i t o te ż znaczy n igdy mn ie przynajmniej w w ianku ważnym n ie by ło amb icji jak o swojej szanownej l igi, kt óra b y mi kaza ła być p ierwszym przed wszystk imi raczej widziałem, że wys ługi lat i szacune k dl a s iwych w łosów je śli kto ś ma jes t przynale żny ale, żeby pcha ć si ę naprz ód pokazywa ć gęby kompletnie mnie t o w og óle n ie jako ś an i an i nie biła mn ie grzał ostatn ie pytanie on o dotycz y teg o czy to jest film dl a tyc h, którzy by ć mo że na muzyc e kult u się wychowywali może nawet tej muzyk i nie lubią, al e chc ieliby zobaczy ć produkcję alb o inaczej opowie ść o fenomen ie pewnej grup y, kt óra zmieniała si ę wraz z e zmianami w Polsce, czyl i powsta ła w latach siermiężnych la t dla naszeg o kraj u później przychodz i okre s transformacj i tak personaln e jak jak te ż muzycznej podobnie ja k jak kra j kr ótko m ówiąc do kina idą tylko ci, kt órzy znaj ą lubią czy czy te ż nie nie b ędą się na n im nudzi ć i wręcz zafascynuj e o n im mówią o produkcji koniecznie muzycy c i, którzy może was n ie lubią wol ą l ipa muzyki tam dl a tyc h, którzy n ie lubi ą t o pokazuj e obja śnia nie ma znow u aż a ż tak du żo jak kto ś chc e kult muzyczn y t o na koncerc ie mo że wybrać alb o kupi ć płytę alb o inny no śnik natom iast ja si ę obawiałem teg o, że jak się kto ś b ierze za materi ę rob ienie filmu kapeli, która jeszcze cały cza s gral i ca łkiem nieźle się mam y może ma par ę lat ju ż na karku to wyjdz ie z teg o albo Hiszpanek Vive straszn e albo pomn ik za życia trwalszy ni ż PiS b ędzie po prost u karykaturalne j śmieszne, bo teg o si ę obawiamy si ę komu ś stawia pomn iki życia alb o nazywa łem i imieniem toi ow o to się śmiesznie po prostu się bałem, że tak w łaśnie tuta j b ędzie na szczęście typu obaw y si ę płynnymi okaza ły by ć, poniewa ż t u te ż nawet p ół kłamstwa specjaln ie sobie zada łem tyle trudu, że n ie obejrza łem rzecz y w ca łości przed p ierwszym pokazem fragmentaryczn ie przejrzałem to jest w ocz y się zgadza z ich strony muzyk a do tekstu i t d . bo to trzeba by ło zrobi ć natomiast całość jak o taką pierwszą widzia łem na tym pokazie p ierwszym pokaz ie i i dobrze zrobi łem, bo bo i się u śmiałem tam s ą moment y, kt óre ja odczytuje wykonuj e zupełnie inaczej ni ż sala mam wra żenie, al e np. salw y śmiechu było dokładnie w ty m samym momencie i t o bez facet a, kt óry trzyma nap is klaszczą teraz alb o śmiejmy się śmiejmy si ę na rozkaz tak że co ś narzecz y jest do tego dochodzili, kt óry jest tak im lep iszczem, kt órym m ówiłem wcze śniej, którego organ wci ągnęła do scenariusza prze śladowała g o troch ę c o mo że n ieco zbija z pantałyku ludzi, kt órzy n ie do ko ńca znają t ę relację, ponieważ nie ma ta m f ilm kluczem n ie opowiada się, kto jes t k im, dlaczego n ie mn iej jak ktoś ma g łowę na karku mniemam, że tacy tak ich większość t o sob ie szybko t e środki połączy z e sob ą dziękuję bardzo OC opow ie Jarosław ważny polon ista grup y kult kult i bohater f ilmu w kulturę dajc ie spok ój z ty m bohatere m uch a dochody jest też w napisach ko ńcowych na liście płac wi ęc, wi ęc jeste ś bohatere m aktore m w idzicie państwo pi ęknie dzi ękuję zaprasza m serdeczn ie jak państwo zaproszon o informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA