REKLAMA

Ostre przyprawy a zdrowie

Przy niedzielnym stole
Data emisji:
2019-12-01 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

Gościem Przemysława Iwańczyka jest dr Hanna Stolińska - dietetyk kliniczna, autorka książek o zdrowym odżywianiu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny obiad Przemysław Iwańczyk k łania si ę państwo nas stałe cykl e w niedzielnym magazyn ie Radia TOK FM chciałbym przywitać mojego kolejneg o go ścia z pani dr Hanna Stolińska dzień dobry dzień dobr y wita dietetyczka kl iniczna autork a książek o zdrowym od żywianiu dziś tematem naszeg o spotkania s ą ostr e przyprawy w kuchn i i c o do tyc h ostrych przypr aw panuj ą na ich temat 2 teorie p ierwsza m ówi o ty m, byśmy j e spo żywali zawsz e wszędzie, bo Rozwiń » wystarcz y spojrze ć na Azjatów, którzy po p ierwsze, mają smukłe sylwetki z regu ły tak po drug ie n ie chorują po trzec ie nie ma żadnych problemów gastrycznych, ale jes t też drug i nurt i t o jest tak im zakorzen iony w Polskiej tradycji nie wolno się z teg o, bo t o n iszczy nasz e trzew ia, że właściwie będziemy mieli zrujnowan e ca ły uk ład pokarmowy jeśli ju ż t o tylk o szczypta, gdz ie prawda wszystk o dl a ludz i odpowiednich ilościach z alkohole m prawda ek s wszystk im zdecydowanie natomiast jes t bardzo c ieszy, że poruszam y ten temat woj a akura t jeste m mi łośniczką ostryc h przypr aw i i teoretyczn ie praktyczn ie, więc uwa żam, że ostre przypraw y tak pokazują badan ia naukowe badan ia na w ielkich grupac h populacyjnych nawe t w szczególnie w łaśnie ta grup a azjatyckiej pokazują to, że ostr e przypraw y jak najbardz iej mog ą korzystnie wp ływać na nasze zdrow ie narodu jak czerwone światło nie są dla wszystk ich tak faktyczn ie, jeżeli kto ś ma problem y z uk ładem pokarmowy m z żołądkiem jak i zaburzenia b łony śluzowej refluk s zgagi n o t o mus i muszą te osoby uwa żać na ostr e przyprawy, al e takie koło zamkni ęte, bo t e problemy zdrowotn e bior ą si ę z niew łaściwego żywienia ja my ślę, że c i, kt órzy dostrzegaj ą zalet y ostryc h przypr aw wymieni ą przynajmn iej k ilka powodów, dl a kt órych warto j e spożywać panuj e teor ia, że on e chronią na s przed nowotworam i działają n o w łaśnie przeciw przeciw licz ą, że przeciwnowotworowe, al e jakoś nowotworową od la t pomagaj ą nam spalaniu tkank i t łuszczowej c o z pewnością uc ieszy absolutn ie wszystk ich tak ma powiedzie ć tak jak najbardz iej Kapsa cena to jes t cudown y właśnie zwi ązek, który znajduje si ę w ostryc h przyprawach faktyczn ie podkręca metabolizm powoduj e t o, że je żeli nie ma ostr e przypraw y to nasze naczyn ia krwiono śne si ę rozszerzaj ą i faktyczn ie spalam y wi ęcej wi ęcej tkank i tłuszczowej, ale te ż t o korzystn ie wpływa przede wszystk im na nas z uk ład kr ążenia, czyl i zmn iejsza ryzyk o udar u zawa łu i wszelk ich w łaśnie chor ób uk ładu kr ążeniowego dzia łanie przeciwnowotworowe r ównież zmn iejszenie ilo ści infekcji zachorowa ń, ale przed e wszystk im te ż wydłużenie dw u życia, bo osob y, które t o był bardzo duże populacyjne badan ia osoby, kt óre jadły cz ęściej ni ż ra z w tygodn iu ostr e przypraw y umierały jak l ód jak żyły dłużej 14 % ni ż osob y, które jad ły t o ostre przypraw y poniżej 1 × w tygodniu, bo c o to są ostre przyprawy my ślę, że te ż powinni śmy doj ść do teg o cz y przyprawa to t o tylk o co ś szybkiego z Pruszkowa na sproszkowany warzyw o n p . czyl i Ameryka cz y cz y ostra przyprawa tak że t o co mam y w butelkac h i tyc h co k ibic azjatyck ich m iejscach Street ludowych dodaje na m si ę d o do tych potraw no i p łynne rzeczy też samem u na podstaw ie tyc h rzeczy sproszkowanych wi ęc, więc to jes t jakby ta m ówimy Street t o przyprawac h tak działa przypraw y działa natomiast s ą zazwyczaj łagodniejsza, al e tak ostr a papryka p ieprz Caen, czyli t o są przede wszystk im te t e produkt y, które pow inny być u na s w dom u codz iennie noszę codz iennie czy cz y ra z w tygodn iu np. codziennie zdecydowan ie codziennie na pewn o odczujem y pozytywn e skutk i, jeżeli chodz i o nasz e zdrow ie, a nawe t odkopała 1 fajne badanie te ż na du żej grupie, którą wiąże osob y jedz ące ostr e przyprawy s ą po prost u szczęśliwsze mają lepszy nastr ój rzadz iej choruj ą na depresję myślę, że co ś w ty m jest zdecydowanie, że daj e to jaki ś tam pozytywneg o kop a ostre przypraw y kojarz ą mi si ę n ierozerwalnie wr ęcz z dan iami mięsnymi pytan ie cz y można żyć na ostr o n ie z mięsa n o ja n ie jest 19 lata żyje na ostro myślę, że tak a ta kuchn ia h induska jest przede wszystk im m iny bardzo ostr a kuchn ia tajska i tam s ą te przypraw a t a jak najbardziej można ju ż be z mi ęsa właśnie ja tyc h ostryc h przypr aw u żywa szczególnie Dorosz do ro ślin do do da ń ro śliny, żeby podkręcić ich sma k bow iem, że soczew ica ciecierzyca fasolki jedn o wszystko trzeb a porządnie doprawić mi ęso również, wi ęc jak najbardziej, ty m bardz iej ta kuchn ia hinduska kuchn ia azjatycka, które s ą też kojarzon a z tym, że tego mięsa n ie jest duża są przed e wszystkim ostr a to widz ę pew ien zamknięty ob ieg jem y ostre przyprawy, bo dan ia z tym i sprawami t o wzbudz a nasze pragnienie p ijemy wted y dużo wody jak w iemy dużo wody to nie chce nam si ę je śli do dobreg o wniosku n ie doprowadz i do dobreg o wn iosku natomiast gorsz a sytuacja byłaby tak a, je żeli t e ostr a dan ia popijamy czym gazowanych co ma du żo cukru, wi ęc tutaj wtedy n ie b ędzie teg o pozytywnego działa jak smakuj e, a jak smakuj e tak, al e wszystko jes t jakby tak sam o jak dania z budow y ta, kt óra też s ą tutaj szczeg ólnie s łone zab ijemy tymi gazowan e produktam i natom iast ostr e zazwyczaj faktyczn ie wodo m, gdz ie szukać przepis ów na zdrow ą kuchni ę opartą o ostr e przyprawy to jes t bardzo takie kontrowersyjn e pytanie mo im zdan iem niby proste, al e kontrowersyjn e, bo mówimy o ty m, żeby zdrow o odżywiać natom iast, żeby znaleźć t e przep isy zdrowe no to te ż graniczy z cude m, bo przykładowo otw ieram gazetę gdz ie, gdzie m ówi si ę, że faktyczn ie jes t ostre przyprawy odbywa ł się zdrow o za chwilę kolejn a stron a jest kupiec, gdy tor t bezow y tak i faktyczn ie mamy du ży proble m, bo ich programy telewizyjne nie pokazuj ą na m jak zdrow o gotowa ć, wi ęc i du ży proble m w tym zdrowy m przep isami, kt óre faktycznie zawierają t e wszystkie fajn e sk ładniki na ja mog ę odesłać ewentualn ie moich ksi ążek tak, al e te ż po prostu komb inowanie szukan ie i i modyf ikacja może to jest tak i klucz modyf ikacja niezdrowych produktów na t e zdrowe tak zmn iejszenie ilo ści t łuszczu cukr u w różnych przepisach to się d a jak najbardz iej zrobi ć czy tera z zapyta ć czy kuchn ia opart a na ostryc h przyprawac h jest dla wszystk ich teraz włączamy, kt órzy maj ą problem y z uk ładem pokarmowy m, al e panuje przekonan ie, że t o jes t dl a wybrane j grupy ludz i w myśl o podz iale na kategorie w iekowe jest kuchnia n ie jest dl a dzieci n o na pewn o tak dziś jest ta cezur a ku o znaku nie jes t dla ludzi w w ieku podeszłym też, gdz ie jest gran ica umowna oczywiście nie daje si ę wyznaczy ć na n iej 72 , 5 roku oczywi ście, że tak to znacz y, je żeli chodzi o dzieci t o faktyczn ie ma ło dzieci n o pow iedzmy tak do trzeciego roku życia noc na pewno n ie powinny ju ż pan i doktor pow ierzono do osiemnastki to niemożna tych, kt órzy czasow o zmienia absolutn ie dz ieci te ż potrzebuj ą przypr aw także tak że jak najbardz iej Antoni jedzen iem Due to ten jest smaczny un ikajmy tyc h naszyc h dz ieci także mo żna już zaczyn a si ę rozszerzać t ę grup ę przypraw ostrzejszych nawe t już trzeciego rok u życia natomiast tej g órnej gran icy faktyczn ie nie wyznaczyła wszystk o zale ży od naszego zdrow ia w łaśnie tej kondycj i układu pokarmowego czase m osob y starsze s ą w lepsze j kondycj i zdrowotnej i lep iej znoszą takie tak ie dan ia niż osob y młodsze, ale ostra przypraw a myślę sob ie powiedzieliśmy c o jest ważne w przypadk u os ób też wra z z w iekiem tak t o z zapotrzebowan ia ostr e przyprawy maj ą s ilne dzia łanie przec iwzapalne, czyl i niweluj ą woln e rodn iki tlenow e, kt óre powstają np. z teg o, że się stresujem y, że żyjemy w zan ieczyszczonym pow ietrzu, że wdycham y powietrze żyjemy w łaśnie zdrowo jem y sma żone rzecz y jak dużo cukr u kwasów tłuszczowych tran s to powstaj ą te woln e rodniki tlenowe t o ostre przypraw y zniwelują te ż zmniejszają wted y rozwój r óżnych chorób takich w w ieku podesz łym też chorob y staw ów tak o tym, ma ło mówi on e dotycz ą os ób starszych te ż to ostre przypraw y maj ą działanie przec iwzapalne w tym problem ie to musz ę pani ą wobe c teg o zapytać cz y n p . imbir bardz o popularn e warzywo myślę, że tak warzywo woda jesienno zimowy, kiedy t o zaczynam y chorowa ć dopadaj ą na s w irusy inne bakterie też jes t ostr ą przyprawą no w łaśnie warzywa z przeprawą gdzie, gdz ie tuta j znale źć definicj ę, bo też jest imbir ostra, al e stron a swój sposób u nas, chyb a że ani pal i ta k tak zdecydowanie ka żdy ma różne uczucia, je żeli chodzi o smak i ot o intensywno ść poszczeg ólnych smaków n ie tylko ostry hal ę, ale wszystk ich po kole i, wi ęc dla niekt órych i rukola b ędzie ostro ostry m warzyw a tak natomiast s ą tam szkolen ie będzie zawierała t o jakb y ta ostro wynika g łównie z tych olejk ów eterycznyc h, które zaw iera, a nie Kapsa cen ę kt órą, którą posiada czy t o prawd a, że k iedy przesadz imy z ostrym i przyprawam i najlepiej zapisze si ę wod ą mlek iem na pewno, je żeli chodzi o na s, że nasz żołądek t o tak n o bo ew identnie przesadz imy z ostr ą jedzen iem to t o żołądek b ędzie cierpiał i że chodz i o to c o co czujemy w usta co czujem y w ustac h tak mleko faktycznie n iweluje te n ostr e ostr e smaki jogur t w ogóle, jakby ca ły nabia ł powiedziała pan i o ty m, że 67 × w tygodn iu ostr e przyprawy generalnie ostr e dan ia t o podstawa prosz ę wiedzie ć korzystniej jes t jeszcze znan a w po łudnie cz y w ieczorem nie ma żadnego znaczen ia szczerz e mówiąc tylk o te ż tak ie, i ż na początku wszystko lub um iarkowanych ilo ściach także są osoby takie jak j a np. że faktycznie moj a ślub te n ostry smak aż ta k po prostu si ę te n rz ąd skr ęca i azyle co jes t pe łnia szczęścia ni ż Skonto wyn ika kiedyś próbowano tego do ść i znalaz ł jakieś informacje o medycyn ie tylko 5 przemian kuchni 5 przemian, że może t o po prost u jest spowodowane tym, że organ izm jest jaki ś taki wychudzony tak natomiast nie wchodz imy w t e t o medycyn ę niekonwencjonaln ą i myślę, że po prost u małe porcj e tyc h ostrych przypr aw został nawet troch ę p ieprzu do poranne j jajeczn icy czy w łaśnie odrobina ch ili d o do obiadu nie ma żadnego znaczen ia, że chodz i o poradn ia pani m ówi jak zbaw ienie ostre przyprawy wp ływają na nasz e zdrowie nie m ówią, że kiszonki t o z kole i t o c o powinni śmy zainwestować tak ie ostr e p ikle alb o np. musi kogoś k im ci czy c o jest coś c o w og óle spe łniają wszystk ie wymogi naszeg o zapotrzebowania dz iennego na znaki cz łonki na ostre, a to na pewn o takim czy jes t jest fantastyczny m produkte m, kt óry faktycznie zaw iera ostr e przyprawy ma du żo probiotyk ów tak że jeżeli, je żeli dobrze znos imy te produkt y to co jes t m i jak najwi ększą fank ą poleca m dziękuję pan i bardz o za t e rozmowy do zwolniono Stroińska dietetyk kliniczny by ł mo im pa ństwa go ściem państwa zapraszam tera z na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELNYM STOLE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA