REKLAMA

Jak wyjaśnić dziecku, że to nie prezent jest najważniejszy w okresie świątecznym? "W głowach rodziców pojawia się myśl zrekompensowania całorocznych zaniedbań"

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2019-12-01 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

"To okres, kiedy rodzice powinni dokonać refleksji nad swoim rodzicielstwem" – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak z dz ieckiem t o kolejny sta ły punkt naszego niedzielnego magazyn u Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk k łania się pa ństwo ponown ie po łączymy się tera z pani ą dr Aleksandrą Piotrowską psycholog iem dzieci ęcym dzień dobr y pan i doktor dzień dobr y witam pa ństwa w itam pan a tematem naszego dz isiejszego spotkan ia nasze j dz isiejszej rozmowy nie b ędzie t o co wydarz y si ę ju ż za k ilka tygodni m ianowicie sza ł prezentow y zwi ązany z świętami Bożego Rozwiń » Narodzenia sza ł zwi ązany tak że o obchodzen ie dn ia Świętego Mikołaja, bo tak i przypada ju ż za chwil ę pytan ie jak trudne j rol i s ą rodz ice usiłujący z 1 strony zrobić przyjemno ść swojemu dziecku, a z drugiej stron y jednak, chc ąc zachowa ć zdrow y rozsądek n ie dawać fortun y na niezb ędny sprz ęt np. elektronika no faktycznie grudzie ń t o bardz o trudny miesi ąc dla rodzic ów w ogóle dl a nas wszystk ich, bo my ślę, że nie tylko w relacjac h z dzie ćmi ulegam y nac iskowi spo łecznemu bardz o wyra źnemu zwi ązanemu z konieczno ścią obdarowywan ia si ę mater ialnymi prezentam i i zbiegni ęcie w 1 miesiącu z 1 strony mamy Mikołajki z drugiej choinkę czekającą d a na za ładowanie podj ął prezentów t o niezła niez ła presj a jak n ie zwariowa ć najlep iej poczynić zobowi ązania na kartc e pap ieru, na kt órej z p iszemy co dla dl a kog o w ramac h prezentów pr óbujemy jedna k by ć różnica zwi ązana z ich dzie ćmi i dotycz y ich wieku troszk ę inaczej w ty m czas ie powinni śmy post ępować wobe c maluchów wypisujący nas l isty do Świętego Mikołaja z zamówieniami n o troszkę inaczej wobe c tych, kt órzy mają la t w 15 czy 20 i wci ąż są przecie ż naszym i dzie ćmi maluchom mo żemy spokojn ie u świadamiać, że rob ienie l isty życzeń n ie obecnie zajmuj ącej już 1 , 5 strony pap ieru nie ma wi ększego sensu, bo Mikołaj ma ogran iczone zasoby powinni śmy zatem, b y ruchom e wyja śniać, że przecież jes t bardz o du żo dz ieci na dawny m świecie Mikołaj jes t wstan ie ka żdemu dz iecku spe łnić wszystk ich jeg o godn y oczekiwa ń tak i spos ób wyja śniania mo że na m sytuację u łatwić w odn iesieniu do starszyc h dzieci to n ie wchodz i w rachub ę probleme m dodatkowy m jes t presja z e stron y grup y rówieśniczej por ównywanie si ę najp ierw por ównywanie oczekiwań zam ówień na prezenty n o a pote m wymiana informacji ju ż po Mikołajkach cz y po w idzieli, kto dosta ł t u sytuacj a naprawdę n ie jes t łatwa takiego to Bóg, kt óry b y trudno ści zwi ązane z t ą niemo żnością spełnienia oczekiwań, kt óry by ł ca łkowicie pokonywa ł chyb a nie ma no dobrze t o pani doktor wobe c teg o zapytam jednak ab y wr ócę do pierwszej cz ęści pan i wypowiedzi godno ści listy t o jest dz iecku pokusa żeby, żeby jednak ją rozszerza ć choćby t o jes t elemen t negocjacj i który, których bardziej atawistyczne znam zap isane w naszyc h g łowach, ale bywali noc y dzi ś t o rozczarowan ie pozostanie jeśli je śli tej listy n ie wypełnimy nawet jeśli b ędziemy starali się t łumaczyć, że rzeteln i koła i odwołuje si ę do pani słów nie jes t w stan ie spełnić wszystk ich orzecze ń rozczarowan ie n ie pozostan ie je śli na etap ie przygotowa ń do tego święta na etap ie sporz ądzania przez dz iecko l isty n ie zejdz ie z wielokrotnymi wyjaśnieniami i sugest iami, że oczywiście mo żesz na tej li ście umieścić 9 pozycji, al e n ie sądzę, żeby Mikołaj m ógł spe łnić wi ęcej niż jedn o czy 2 życzenia zate m mus i dok ładnie przemyśleć, kt óre z tych 9 propozycji są dl a siebie najwa żniejsze i koniecznie zaznacz obo k nich alb o wykrzykn ika alb o serduszk o podkre ślił sk łaniają zate m dziecko do teg o, żeby przygotowywa ło si ę już wcze śniej na t o, że spo śród wielu życzeń i cz y wr ęcz marze ń spe łnione zapewn e b ędą tylk o niekt óre jak t o jes t z dzie ćmi, którzy w łaściwie zdeterminowani są prze z swoich rówieśników my ślę, że po szko łach przedszkolach mo że mn iejszym stopniu trw a sweg o rodzaj u licytacja, czego ja za żądam Otóż nawet n ie jest pragnienie życia nie jes t to żądanie no i w ówczas t e żądania eskaluj ą t o oc iera się momentam i z punktu widzenia rodzic ów tak i ma ły terroryzm terroryzme m b ędziemy mieć do czynienia n ie dopiero wtedy, kiedy rodz ice zaczn ą się ugina ć wobe c tyc h żądań wted y postawa dz ieci rob i się cora z bardziej zdecydowane j ostr a rodz ice musz ą sob ie naprawd ę u świadomić w iele tygodn i wcześniej, czeg o chcą si ę w ty m okresie trzyma ć czy za wszelk ą cen ę chc ą spe łniać marzenia dzieci ju ż Boże bro ń nie dopu ścić do sytuacji, żeby w trakcie rozm ów prz y stole okazało si ę, że dz ieci szwagra dosta ły prz y stol e w igilijnym n p . albo innym świątecznym dz ieci szwagr a dostały bogatsz e prezent y l iczniejsze prezenty niż moj e dzieci czy t o jest dl a na s główny problem gotow i jeste śmy zrobi ć wszystko, żeby do n ikogo n ie dopuścić cz y te ż wyja śniamy sobie n ie chcemy, żeby naszy m dz ieciom święta kojarzy ły si ę w pierwszej kolejno ści, a mo że nawe t wyłącznie z czekaj ącymi po d pod choinką prezentam i c o zate m musimy mus imy zrobić t o jes t tak i okres n ie k iedy rodzice pow inni naprawdę po ra z kolejn y, bo przecie ż nie pierwszy dokona ć refleksj i nad swoim rodz icielstwem i ty m w jaki spos ób radzą sob ie dzieci pani, kt óra może to t o jes t pułapka, którą wpadam y m y doro śli dz ieci pragną dz ieci chc ą, a ta rywal izacja przenosi się dz ieci na na s właśnie po t o, powiedzie ć kole żance koledz y na co by ło nas sta ć, jak ie prezent y zafundowali śmy swo im poc iechom co ś w tym jest t e licytacje swoją i prz y w igilijnych sto łach p óźniej w pracy przenoszą się tak że na grun t prywatn y be z w ątpienia t o nawet n ie w wyraźnej otwart y licytowanie si ę, al e takie nad domn iemanymi nadmienia m imochodem w trakc ie rozmow y prz y prac y czy m to nasz e dz iecko si ę bawiło święta, bo właśnie dosta ło to od na s pod choink ę tak w ielu dorosłych spad a w t ę pu łapkę przy wszystk ich okazjach, gdyby śmy rozmaw iali dz isiaj oczek iwaniach do do kupowan ia prezent ów komunijnych mogliby śmy tych samyc h rzeczach m ówić prawdę t o jest 1 sprawa t o, że dorośli poddaj ą si ę tym licytacj ą i por ównaniem, ale my ślę, że je śli on na s dorosłych chodz i t o bardz o często jes t jeszcz e tak, żeby niby racjonaln y w iemy, że przecie ż miłości n ie wyra ża si ę po p ierwsze, prezentami no al e jednak ta k na c o dzie ń to okazuje si ę, że ciągle n ie starcza na m czas u na spokojn e rozmow y z dzieckiem kolejny wiecz ór ju ż up ływa bez wsp ólnej zabaw y be z wsp ólnych lektu r kr ótko mówiąc mam y świadomość pewnych zaniedba ń w pewnyc h zaniecha ń wobec dz ieci dr a zbli żające si ę te j okazj i świąteczne daj ą nam mo żliwość tak gdzie ś w obecne j w naszej n ie w głowie pojawi si ę tak a my śl rekompensowania dz ieciom tyc h wszystkich zaniedba ń zaniecha ń nasze j stron y liczn ą kupkę prezentów to jest chyb a bardz o bardz o ważny mechan izm, z kt órym mus imy sob ie poradzi ć w ty m okres ie proszę by ć jak dorośli powinni sobie z ty m radzi ć bardz o cz ęsto przedmiotem tak ich przed bożonarodzeniowych negocjacji jes t t o my dorośli te ż sob ie prawo prezent y cz y tylko sk ładamy sob ie życzenia symbol icznie w jaki spos ób mo że n ie symbol icznie al e, ale dzieci staram y si ę tutaj n o nagrodzić, posługując si ę rol ą Świętego Mikołaja dokładnie ile ile rodz in tyl e tylk o obyczaj ów, ale zdaje się że, choć nie zna m badań na ten tema t, al e z mo ich obserwacj i rozm ów wyn ika, że zdecydowane j wi ększości rodzin tak że doro śli obdarowuj ą si ę prezentam i zdamy i tak ie zwyczaj e szczeg ólnie wtedy, kiedy w Wigilię spotyka si ę l iczne gron o os ób, że ile ś dn i przed świętami dokonuj e si ę losowania w te n spos ób ka żda z os ób zgromadzonyc h prz y przewidzieli kupuj e prezen t tylko 1 osobie tej wylosowanej myślę, że t o bardz o bardzo tak i sympatyczn y m ądry sposób rozwi ązania tyc h trudno ści z nadm iernymi wymaganiami oczek iwania tak i sposób n ie ule c pokusie teraz abstrahując od dz ieci byśmy n ie popadl i w pu łapkę zrobienia wszystk iego, by dz ieciom zrobić dobrze n ie wiem mo im zdan iem w okres ie bo żonarodzeniowym triumfują przed e wszystkim instytucje finansowe, zw łaszcza t e, kt óre kusz ą na s bardzo tan im łatwo dost ępnym np. kredyte m wiele rodzin nie mo że sob ie pozwoli ć na t o b y wyjąć got ówkę z aktualnych oszcz ędności tylko mus i si ę zapo życzyć i co w ówczas, gdz ie tutaj znale źć ten rozsądek czy zna pan i tak tak ie narz ędzie, kt óre pozwoliło uruchomi ć te n mechanizm samoobron y prze d przed t ą pokus ą doświadczenie wskazuj e, że n ieba m y tak iego sposob u st ąd rosn ąca liczba zad łużonych os ób zad łużonych rodz in prawd a z presj ą spo łeczną i jest tytu ł obaw y, że w porównaniu z innymi wypadn ę gorze j radz imy sob ie n iestety bardz o k iepsko radzi łabym wszystk im niezależnie od tego jak ie s ą ich mo żliwości f inansowe, żeby o gwiazdkowych tymi bankowyc h prezentac h my śleć przez ca ły ro k, żeby nie by ło kumulacj i n ie tyc h zakup ów w grudniu tylko, żebyśmy tu ż po nowy m rok u zaczęli przy okazj i bywan ia w najr óżniejszych m iejscach rzucać ok iem na oferowan e produkt y także z punktu w idzenia teg o czy komu ś naszyc h bl iskich mogłyby on e za ile ś miesi ęcy sprawić przyjemność, jak ą prac ę nie ma oczywi ście takich bada ń my śli pani pan ie doktorze tu ż po świętach jes t nas to poczuc ie w iny, że t o szaleństwo jedna k n ie zna ło granic, że będziemy za t o płacić t o w ścisłym sens ie tego s łowa przez prze z w iele miesięcy to jes t pan powiedział, że tak ich badań nie ma ja nie wiem, kt órych ludzie wi ęcej, al e be z w ątpienia mam y do czyn ienia z tak że z tym i, kt órzy przepe łnieni s ą poczuc iem żalu i poczuc ie w iny, że po raz kolejn y dal i się ponie ść tej atmosferz e i wydali znaczn ie wi ęcej pieni ędzy ni ż pow inni be z przekonania, że t o są pieni ądze dobrze ma m prze wydane my śli pani, że rzecz, że dzie ćmi nale ży rozmawiać wr ócę do pierwszej cz ęści nasze j rozmow y troch ę po doros łemu żeby, żeby unikn ąć sytuacj i rozczarowuj ących zdecydowan ie tak s ądzę, że już szyb y, gdyb y dziecko dwuletnie przed p ójściem do do przedszkol a jeszcz e niemające przecie ż, by przyswojon e je j n ie liczby pojęcia liczby, ale ju ż tak małe dz iecko pow inno spotyka ć si ę informacjami, że nasz e w ka żdej rodz inie ograniczon ą kwotę pieniędzy, że tak że Mikołaj ma ograniczoną kwot ę pieni ędzy i trzeba starann ie i rozwa żnie podejmować decyzj e dawcą jest liczy ć dziękuję pan i bardz o pani dr Aleksandra Piotrowska psycholog dzieci ęcy moim pa ństwa go ściem dzi ękuję bardzo by ł usłyszenia pa ństwa zapraszam tera z na informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA