REKLAMA

25-lecie KS Metro Warszawa - klubu, którzy wychował trzech mistrzów świata w siatkówce

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-01 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kończą się pa ństwo ponownie chciał przywitać kolejnego mojeg o gościa z n im Wojciech Szczucki dzień dobr y dzie ń dobr y prezes zarządu klub u sportoweg o metro Warszawa klubu, który obchodz i swoj e dwudziestopi ęciolecie klub u, który wyda ł na świat k ilku Mistrzów świata w siatkówce my ślę, że wobe c takiego jub ileuszu możemy przej ść oboj ętnie, zwa żywszy na to, że was z klu b ton ie rozbuchan a Rozwiń » struktur a to to nie ca ły zast ęp ludzi, kt órzy stoj ą z a za tym i sukcesam i tylk o kilkoro, bo te ż pewnie udzia ł swoich tradycjach tego klub u maj ą kob iety pasjonatów, którzy po prost u siatkówkę kochają uważają, że znaj ą si ę na ty m co robi ła się znają to mam y teg o dow ód w postaci l icznych ministr ów rzeczywiście nasz klu b jest tak im trochę specyficzny je śli chodzi o ilo ść ludzi kt óra, która pracuje patrz ąc na te efekty jeste śmy grup ą pasjonat ów, kt óra po prost u robi t o c o koch a i tak pow iem szczerze zawsz e w takich momentac h jak tak ie jubileusze przychodz i tak i momen t refleksj i czasam i też sam i jeste śmy mile zaskoczen i efektami te j naszej prac y, bo to n ie jes t tak ie prost e na pewno si ę 5 lat temu, by kto ś powiedział, że wychowamy 3 Mistrzów świata w tym 1 podwójnego Piotrka Nowakowskiego b ędzie mi 25 w sum ie w h istorii zawodników l igowych tyl e sam o reprezentant ów Polski m łodzieżowych czy 5 debiutantów kraju t o na pewn o chcieliby śmy tak ie sukcesy w iele, bo to też jest mo że dosy ć istotne my be z trochę chyb a inaczej ni ż niekt óre kluby patrzym y na swoją prac ę w kontek ście tego od nas najbardz iej interesuje właśnie wy łapywanie szukan ie tych talent ów i pote m doprowadzanie do teg o Najwyższego poz iomu oczywi ście bardz o się c ieszymy z medal i mistrza Polski z tyc h sukces ów takich nazw ijmy tu i teraz, al e to n ie jest nigdy ce l nadrz ędny i tutaj my ślę, że t a tak bardz o indywidualna indywidualne podej ście do zawodnik ów i ta umiejętność no t o jak potwierdzaj ą efekt y pracy pote m z tym i talentami powoduje, że chyb a mo żemy się cieszyć z tak iej ilości wychowanków, kt o opr ócz Piotra Nowakowskiego wyszed ł po naszych skrzyde ł a kt o zdoby ł złoty medal mistrzostw, że tutaj, zaczynając o d Mistrzów to jest oczywi ście Karol Kłos Andrzej Wrona, al e jeszcze 2 innych reprezentant ów, kt órzy te ż zdobywali tak iej Zbyszek Bartman medale w innych imprezach czy m istrzostw Europy 2009 roku w jeg o skład dokładnie cz y medal e ligi światowej by ł 1 z czołowych zawodnik ów kadr y sweg o czas u Bartek Lemański wprawdzie n ie jes t zawodnikiem, kt óry ma nasz e medale reprezentacja te ż replantacj i si ę pojawia i często nawet tym rok u na Pucharze świata miał szansę si ę zaprezentować także to tak a nasz a nazw ijmy sztandarow a piątka, al e jes t ch łopaków sporo nawe t widzę w te j chwili cora z cz ęściej pokazuj ą r óżni zawodn icy na fajny m poz iomie ta k jak chocia żby Paweł Halaba, kt óry świetnie się prezentuje w tym roku w l idze także mo żna, b y wymienia ć jak powsta ł pomysł metrów o d ćwierć w ieku temu t o szma t czasu n o ja akura t n iestety n ie miałem przyjemno ść brać udzia łu w zakładaniu klub u tutaj Darek Kopania z grup ą osób parl i na pomys ł za łożył klu b, który ta k jak t o kiedy ś sam powiedzia ł b ędzie szkolił polsk ich Mistrzów świata wtedy wydawało się t o jak o tak a trochę utopia i w iem, bo pojawią si ę bardz o szybko po pojaw ieniu po powstaniu klubu roc k i jakb y po założeniu ja te ż jako młody ten ta m si ę pojawiłem pami ętam tak ie troch ę u śmiechy n iedowierzania Ręczno szyderczo, że on a tak sob ie coś ta m wymy śliło k ilku wariatów natomiast z perspektyw y czasu n ie ukrywa m, że mam y ogromną satysfakcję nam si ę do oczywi ście do t e cele by ły wted y trochę abstrakcyjn e wołał to by ła taka idea ich natomiast naprawd ę zale żało na ty m, żeby n ie zadowala ć tak imi, jak imi sukcesami małymi tylk o ju ż po prost u rzeczywi ście szuka ć tych dzieciak ów do w ielkiej siatk ówki sukce s teg o klubu jes t tyleż n ie chc ę by ć zaskakujące, ale my ślę, że Warty uwag i, że jednak nie by ło wted y powszechną normą powstawan ie prywatnyc h przedsi ęwzięć, które n o b ędą wychowywa ć przyszłych sportowców i to i t o na skal ę światową ta rol a, zw łaszcza po transformacj i ustrojowej przedni ą nale żała racze j do stowarzysze ń, kt óre by ły f inansowane z bud żetu, kt óre by ły przybud ówką n p . do zakładów prac y b ądź też jakiś sk ład tuta j powsta ł pomysł biznesowy, tyle że musiał się w jak i spos ób spiąć finansowo ze sk ładek tych, kt órzy w zaj ęciach uczestniczą dlatego twierdzę, że na baz ie waszego klubu t o dopiero zacz ęły powstawać n iemal dekadę temu wszystk ie prywatne szk ółki pi łkarskie, kt óre one akurat zwietrzyły biznes zacz ął na ty m du żo zarabiać no tak szczerze mówiąc to ta k jak by przeanalizowa ć wszystkie lata początki w łaśnie metra i spos ób funkcjonowania to by ł nasz no t o taka mo żna powiedzie ć ju ż jesteśmy stowarzyszeniem, al e zasad y działania takiej ma łej f irmy, bo tutaj n ikt nam n ic n ie dawał dopiero czase m jaki ś tam si ę pojawi ły środki dotacj i ale, al e te ż niewystarczaj ące, żeby utrzyma ć klu b na takim poz iomie by śmy chcieli tuta j na pewn o troch ę działaliśmy dzia łamy jak taka ma ła f irma czasami jes t t o trudne, bo nie robimy to c o mo żemy nie to byśmy chc ieli, bo nam brakuj e pewnych środków na niekt óre pomys ły, kt órych mam y mnóstwo natom iast też na pewn o atutem jes t to, że jesteśmy n o, jakby mam y wp ływ na wszystko co się dz ieje w klubie i zn ów mo żna chodzić to sob ie wymy ślimy i chcem y zrealizowa ć t o real izujemy tuta j w cudzysłowie n ikt nas jako te n biały jes t na prezesa czy jeste m trenerem, jakb y nie ogranicza w ty m, że t e nasze w izje sportowe tren ingowe s ą niemo żliwe do zrealizowania i przede wszystk im mam y na t o wp ływ kontrol e bardzo cz ęsto trenerzy boj ą si ę tak ich wyzwań bow iem się wej ścia w struktur y, która nie tylk o nie do ko ńca opart e jes t na na stab ilnych nogach f inansowych budżetowych uwa ża udało zebra ć grupę z czeg o t o wyn ika z pasj i jednak tak iej szerokiej perspektyw y też wiar ę we własną 15 września dostan iecie w łaściwy materiał t o na pewn o z nich sportowc ów zrobicie myślę, że t o jest trochę te ż tak jeszcz e patrzący nawe t na zawodnik ów, że jak co ś dostaje za darmo to tak n ie do końca si ę to szanujemy m y ciężko walczymy o t e pieni ądze na tren ingi na torze t o wszystk o zorganizowa ć, al e tak sam o dzieci, kt óre płacą składki wydają się te ż troszeczkę na s do teg o podchodz ą, bo o rodz ic, kt óry p łaci miesięczną sk ładkę i wysyła dziecko to, czeg o oczekuj ę to dziecko traktowało to poważnie je śli tak n ie jest po prost u tych zaj ęć w tych zaj ęciach uczestn iczy tak że paradoksalnie tak ie dzieci chodz ą na zaj ęcia języka ang ielskiego g itary tak dale j tam mentalno ść taka, że jak za co ś płacę to jes t coś do tego cz y coś trzeb a zaangażować, bo inaczej, gdy nie ma sens u natom iast ja osobi ście też rzeczywi ście obserwuj e czasam i takie sytuacj e, że jak ktoś dostaj e co ś to wydaje si ę to tak ie oczyw iste, ale ta motywacja jes t tak a paradoksalnie troszeczk ę gorsza niż sytuacj a, k iedy trzeb a zawalczy ć o swoje szans e w łaśnie chocia żby t o, że pojechać na ob u trzeba po prostu finansowa ć ktoś musi t o zrobić t o prawda, że by ła byliście potencjalnych kandydat ów na s iatkarzy w środkach komun ikacji miejskiej Wojciech sanek anegdot y z takich naszyc h trenerskich o d lat w iele pojawi ło, ale rzeczywiście t o jes t tak ie troch ę zawodowe pozytywn e skrzywienie, że trenerzy maj ą w kieszeniach wizyt ówki i nam iary na konkretne grup y tren ingowe jak idziemy dziś cz y do sklep ów marketu cz y do 1 komunikacji w idzimy rodziców wysok ich z dziećmi t o siłą rzeczy tak dl a czysteg o sum ienia zawsz e tak i kontak t próbujemy nawi ązać po prost u da ć wizytówkę zaprosi ć na trening zdarza ły się tak ie osob y, które dzięki temu trafia ły do siatkówki Reno dl a mnie tak ą anegdotę też jes t t o Bartek Lipiński, kt óry gra w tej chwili w Cuprum Lubin to jes t dziecko, kt óre było zap isane w mec z do metr a zajął się urodziło, bo t o jest centrum jeg o koleg i z AWF -u, kt óry jak jaki ś, jakb y poinformował nas b ędzie mia ł syna od raz u się śmialiśmy, że wp isuje do notes u now ą ojciec dwumetrow y mam y bardz o wysoka wiadomo, że t o jes t potencjaln y kandydat no i tak traf chcia ł, że po k ilkunastu latach przypadkiem wted y chyba 12 letnim spotkaliśmy z jego tat ą prze z przypade k całkowity jedno Bartek do dz isiaj gr a ligową siatk ówkę i uważam, że przed nim jes t bardz o c iekawa sportowa przysz łość, ale tak tak to się dzieje w łaśnie, że te radar y nazwijmy na te talent y mo żna nastawić i każdej okazj i nawe t tak iej wydawały się n ie realne j ten talen t dzi ś ta m zahaczy ć o klub ie metro g łośność światku nie tylko siatkarskim, al e i sportowy m w Polsce w ogóle, skąd się 1 000 000 z ł klub nazwa teg o co w iem wzi ęła si ę z teg o, że dz ieci dojrzały wted y g łównie do na tren ingi metrem jak też dalej tuta j to metr o jest można powiedzie ć tak im bardz o istotnym elemente m w tym nasze j pracy tren ingowej, bo w iele dz ieci, kt óre w tak ich realiach innych ni ż mieszkającym gdzieś ta m linii metra n ie by łby w stan ie dojecha ć na treningi tak że dzi ś tamto si ę przewija, al e głównie chodziło tak i symboliczny spos ób komun ikacji dojazd ów, jaki mac ie plan y na kolejn e lata myślę, że t o jes t istotna t o znacz y licznych kto ś nie rozwija ten sto i w m iejscu Alex ma sportow a też wiele m ówi bow iem także się rozwijamy t o bardz o intensywnie n ie ukrywa m, że czasam i zastanawiam się cz y ta formu ła ta k jak wspomnieli śmy tak ich pasjonatów grupk i os ób, która rob i wszystk o do ko ńca się zaczynam sprawdza ć, bo by ł straszn ie się rozrast a my mam y du żo właśnie pomys łów, kt óre ju ż organ izacyjnie finansowo zaczynaj ą nam cora z bardz iej ciążyć mam y drugą ligę, kt óra cora z lep iej funkcjonuj e mam y dz iewczyny od 5 lat tera z zacz ęliśmy współpracę z ulic ą Kusocińskiego mam y klas y s iatkarskie są kolejn e inicjatywy, które rozwijaj ą nas jak o klub natomiast rzeczywi ście trudno ja osobiście odczuwa m troszeczk ę ju ż tak i problem, że chyb a mus imy rzeczywi ście usystematyzowa ć pewn e rzeczy związane z organizacj ą i parę par ę tak ich systemowych rozwi ązań chodzi o grup ę ludz i wprowadzi ć, bo jest coraz trudn iejsze łączenie w łaśnie budowan ia teg o zaplecz a z jednoczesnym wprowadzeniem do niego, bo wi ększość tych os ób jest zaangażowane s ą trenerzy, czeg o wa m życzyć na kolejn e ćwierćwiecze my ślę, że cierpliwo ści niestety te ż jakiego ś tuta j wsparc ia f inansowego, którego ca ły cza s szukam y, żebyśmy m ieli szcz ęście do sponsor ów do r óżnych rzeczy, które n iestety s ą niezbędne w funkcjonowan iu takiego klub u, al e m imo wszystk o jak mia ł powiedzieć, bo z tym i wszystk imi rzeczam i prezesie PiS sobie radziliśmy by ły różne okres y dal i sob ie będziemy radzić chyba po prostu szczęścia do talent ów do te j por y mieliśmy dużo cz ęściej tyc h chłopaków fajnych tera z jeszcz e dziewczyn, bo to te ż warto powiedzieć dziewczyny zdoby ły medal 2 reprezentantki Polski kadetek to te ż idzie jak strony myślę, że będą dzieciaki kt órymi będziemy m ieli przyjemno ść prac y to wszystkie inne rzeczy sobie zorgan izujemy, bo tak a jes t idea mecze, jak ie jakiś proble m to nie odnieśli rozkładamy rąk tylko staram y si ę g o rozwi ązywać dziękuję bardzo tera z m ówi Wojciech Szczucki prezes klub u sportowego metr o Warszawa, który obchodz i swoj e dwudzieste piąte urodziny, kt óry wychował m. in. 3 Mistrzów świata w siatk ówce informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA