REKLAMA

Cudowne lata Krystyny Jandy: "Przez 30 lat nie wtrącałam się do polityki. Od pewnego momentu znowu muszę protestować"

Cudowne Lata
Data emisji:
2019-12-01 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
30:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
cudowne lata w n iedzielnym magazynie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk ponownie przy mikrofonie k łaniam się państwo chciałbym przywitać go ści z n iezwykle miło powiedzie ć dzień dobry pan i Krystynie Jandzie dzień dobr y dzie ń dobr y właściwie nie w iem, czeg o zacz ąć mam y pewien proble m MON wynika z tak iej śmiałości, al e też z mojeg o podej ścia do pani sta ła si ę pani ikon ą i nawiązuje tak sam o do teg o zawodu, kt óry pan i wykonuj e Jagi do teg o, Rozwiń » że wyra ża pani opini ę wyraża pan i g łos du żej części spo łeczeństwa dobrze pan i w te j rol i znaczy określenie zastanawiam tym idzie dobrze źle, bo ja teg o nie robię w spos ób żaden spos ób wykalkulowane Bestu t o wychodzi ze jak m ówi żłóbek ta k tak musz ę chyba n ie wiem n ie potraf i si ę powstrzymać o d okoliczno ści to sytuacj ę, jak a jest obecnie w Polsce b ądź te ż była wcze śniej sk łoniły panią do teg o, żeby zabierać g łos dl a pani sprawa garn ęli się po prostu si ę nie zgadza m z sytuacją, kt óra zaistniała po 30 latach demokracj i wolności po prost u n ie zgadza m si ę na to co si ę zacz ęło pote m dz ieci, a ponieważ uważam t o wielki sukce s Polski wielki sukce s na s wszystkich bardzo ci ężko przez 30 lat m. in . ja pracowali śmy żeby, żeby błędami oczywiście d a się n ie da, żeby to by ło wszystko idealne ale, żeby dosz ło do przodu, żeby też rozwija ła jedna k tak i tat a tak i tak ca ła wstecz t o jes t po prostu dl a mnie nie ja n ie mog ę si ę z ty m pogodzić pyta m o t o dlatego, b o w 1 z wywiadów, których udzieliła pan i do bl isko dekadę temu powiedzia ł pan i o tak im pewnym prze łomie pan i życiu prze łom, kt óry pozwolił wreszc ie na to b y mówić c o si ę my śli bez konieczno ści spogl ądania na autorytet y t o pani jaki ś sposób by ć może dobrz e zinterpretował ten wyw iad w tym autorytetem te ż się poczuła pan i praw o do wyra żenia swoje j opinii, dlaczeg o wcześniej pani robi ła, bo co ś pani ą hamowa ł nie to znaczy ja mówiłem o ty m, innym, żeby większość mojeg o życia zawodoweg o tak że przeżyłam socjal izmie i prz y ca łkowitej obecno ści cenzur y i oczywiście wted y te ż m ówiłam c o myślałam, ale to nie było n ie by ło takiego foru m, które mo żna by ło wyrażać swoj e myśli, al e je żeli już co ś takiego si ę działo byłam za t o karan e ponoszę konsekwencje ten miał ta m zaka z występowania w telewizji r óżne rzeczy się r óżne rzeczy si ę tam zdarza ły po drodz e potem nastąpiły te t t tt 30 to 30 lat wolno ści i wydawa ło mi się, że to jest tak i cza s w łaśnie k iedy, k iedy całkowicie przesta ł m ówić na temat y pol ityczne polityka przez dla mn ie w ogóle istnie ć uwa żam, że demokracja mus i sob ie poradzi ć sama zajęłam si ę budowan iem fundacji teatr ów wg w łasnej własnych marze ń staram się t o robi ć dale j natomiast no tak t o podstaw a ta baza zosta ła po prost u zagro żona zachw iana i przeciwko tem u przeciwstawia na tle 330 lat właśnie zupełnie nie odzywa m się tylk o w sprawac h potrzebuj ących dz ieci choryc h odrzuconyc h za ka żdym razem reagowa ła wted y, kiedy ze swo im nazwiskiem mog ła pom óc natomiast zupe łnie nie wtr ącam do polityki uważam, że od, k iedy pan Tadeusz Mazowiecki Mazowiecki wziął w r ęce i poprowadzi ła potem prz y różnych b łędach i ta m rzek łem zawirowania si ę, ale mimo to toczyło si ę to toczyło si ę t o dale j uprawiało troch ę psu ło trochę skr ęcało, al e jednak ca ły czas można było zaakceptowa ć o d pewneg o moment u przesta ł zupełnie traktować to c o się dzieje n ie zgadza ć si ę na nad na t ę Polskę, kt órą na now o na now o na nowo staje si ę przed naszymi oczami zacz ęłam protestowa ć wysokie strasznie mo żna n ie m ówić o polityce n ie można można się z ni ą n ie wikła natomiast mo żna chyb a nale ży trzeba nale ży i trzeba m ówić o moralności to jes t tak w tej chwili t o już w og óle nawet 8 tak pewn ie n ie niemoralno ść i zgod ę na kłamstwo zgod ę na n ieakceptowane dotąd zachowania i pow iedzenia i i na macie już Niechcę wnikać w tym c o się dz ieje w z tak całkowitym zagro żenie w zwi ązku z sądami w Polsce sa m systeme m praworządności po prost u nie mo im zdan iem obowi ązkiem ka żdego obywatel a, kt óry jako ś n o Niechcę żyć w jakim ś upodlen ia u m ęczeńską w n ieprawdzie w tak im w tak im jest obowi ązkiem się odezwa ć na cel e uważam, że m ilczenie jes t przyzwolen iem Polska si ę zm ienia prze z okre s kon iunktury dekoniunktury tak w ty m aspekc ie gospodarczym ma Kolejarz politycznym, ale chcia łbym panią zapyta ć jak zmienili si ę Polacy, bo pewn ie przygl ąda się pani tworzy pan i sobie g łowy te n portre t Polaków na przestrzen i ostatn ich deka d począwszy nie za cezur ę post aw tuta j rz ąd Tadeusza mazowieckiego też si łą rzeczy dotykam y tak pa n ja by łam wielką zwolenniczk ą tzw. grube j kreski zr ób grub ą kresk ę zapomn ijmy o wszystkim co by ło na nowo zaczniemy o d zera zaczn iemy zaufan iem do ka żdego, kt o życzy dobrz e temu krajow i nam wszystk im i by łam za ty m bardz o gor ąco i uwa żałam, że ka żdemu nowo trzeb a da ć szans ę oczywiście n ie mówi o tak ich ludz ie jak morderc a morderc ą księdza Popiełuszko, bo to jest jakb y projekt gm ina na sprawa w ogóle nie m a o czym m ówić, ale mówią o takich zwyk łych ludz i, kt órzy po prost u staral i si ę jako ś w tym życiu zrob ili b łędy pomagal i tamte j w ładzy total itarnej, al e jak w uzna łam, że nale ży o tym, zapomnie ć na now o zaczynam y, al e niestety dz isiaj pod p o po ty m wszystk im rozmaw iamy rad io prz y otwarte j antenie odtworzen ie tych ante n otworzen ie mikrofonów okazało si ę znacz y u świadomiło na m jak bardz o te n nar ód jes t spor e spolaryzowane okrutn y n iesprawiedliwy zac ietrzewionych ja rozumiem, że ka żdy m a prawo do w łasnego zdan ia tylko prze z t e lata okaza ło si ę, że nie potraf imy tego zdania wypowiada ć w spos ób spokojn y logiczne, że do najwy ższe stopn ie władzy szalone dostal i się ludzie, kt órzy są po prost u zwyk łymi wychowanym ich chamam i brutalnym i k łamcami i oni decydują o naszy m życiu dlatego j a po prostu, że tak by m ja stoję w konsternacji bardzo um iem si ę w tym wszystk im zachować, gdz ie mog ę ta m protestuje, ale Allenowi pa npo prost u moj ą funkcją zupełnie innego jeste m aktorką gra m staram si ę grać o ty m, że cz łowiek jes t piękne zostawiam dla k ilku polityków, ale ca ły czas, przyglądając si ę t ą portretow i Polaków skorzystal i Polacy z tej wolno ści jak nale ży ja myślę, że tak ja myślę, że także Polska dzisiaj jes t zupełnie innym krajem i po tych 30 latach powstało bardz o w iele drzew n ie tylk o instytucje, ale ca łe społeczeństwo si ę przed wszystkim uruchomi ło w sprawac h pomoc y innym mamy bardz o du żej fundacj i działań akt ów takich kt óre, które świadczą o ty m, że tak jeste śmy lud źmi, kt órzy potrafi ą zrozumie ć choryc h o ludzi samotnyc h tak staramy się pomagać, ale naprawd ę pan my śli tak empatii mam y wyżej niż nie w iem inne Otóż uruchomi ło po 1000 z ł tak dlateg o naczynie wyżej niż inni tylk o teg o w ogóle n ie by ło tzw . tzw . dzia łalność charytatywn a polskiej arystokracji po prost u była tylk o legend ą, a pote m się prze z te 30 lat bardz o duże jedna k powsta ło ludzie zacz ęli bra ć spraw y swoj e ręce pomaga ć najbliższym matki, kt óre mia ły chor e dzieci tworzyły fundacj e, kt óre po pomaga ł dz ieciom autystyczny m pomagały dzieciom chory m na raka to t e kobiety t o ci ludzie t e rodz iny rob ili tę fundacj ę pote m ja po pierwsze bardz o bardzo w ieloma tym i lud źmi spotyka łam mi i ilo ść i ofiarno ść tych ludzi serc e tyc h ludz i i umiej ętności organ izacyjne rzetelno ść uczciwość w ielokrotnie mn ie si ę n ie tyle zachwycały, bo wydawa ło mi si ę te ż normaln e ale, ale znaczy, że tak naprawdę sk łaniała si ę im są dosta łam w pewnym momenc ie tak i mode l za meda l po nagrod ę za, że za też pomo c postaram si ę brać udzia ł we wszystk ich tyc h także myślę, że t o si ę po prost u urodziło t o by to by ło nas, al e to t o w socjalizmie on i dozwolone t o było upa ństwowione i nagl e żydowską uwolni ło, a teraz jest co ś takiego, że te wszystk ie t e wszystkie organ izacje wszyscy ludz ie polskiej fundacji boją si ę ka żdego dnia boj ą się o przysz łość dlateg o, że to jes t nast ąpił rozdzia ł pomi ędzy centrum społecznym ruche m pomoc y, a państwem zastanaw ia mn ie w łaściwie pytanie, kt óre przyk ład pana Owsiaka i ork iestry jest po prostu klasykiem te n, że t o Brass właściwie z pocz ątkiem teg o okresu kiedy, k iedy poczuliśmy si ę może dokładnie w ie op łat zastanawiam się wobe c tego, sk ąd t o poczuc ie w mo im pokoleniu 40 lat czterdziestolatków i ciut wi ęcej poczuc ia takiej tymczasowo ści w te ście nic n ie jes t na stałe t o jest tych zobowiązań, ale co się zm ieni, bo to c o si ę sta ło 4 lata 5 lat tem u po prost u zachwia ło prawdziwie wszystk imi mistycznej i czas na t o jeszcz e d ługi cza s co ś co co chc ę po prostu na s zdestabilizowa ło w ty m myśleniu t o jes t po prost u bezprawie niesprawiedliwość to c o jest w te j chw ili nie spos ób uciec o d tyc h w ątków politycznych zada ń wobe c tego kolejne pytan ie, kt óre jes t związane cz y d a si ę manipulowa ć kulturą w te n sposób osi ągać swoje taki wyra źny polityczny ce l czy mo żna traktować t ę instytucj ę, jak ą jes t kult absolutnie si ę da to znacz y, że my jak o narzędzie propagandowe czy pieniądze są to kulturalnie n ie może się oby ć be z pieni ędzy są bardz o drog ie rzeczy ka żdy, z czy m przed kartką pap ieru staj e przed komputere m siada p isarza przed kartk ą papieru czy b iletem przed islamem malarze, jakby w, jak im sens ie mo że poradzi ć sa m na talerzu dystrybucja si ę z probleme m natom iast natom iast jednak filmy teatr y wszystko, a szczeg ólnie dost ęp do telewizji jes t ważny, dlateg o że do telewizji wychowywa ła lat a ca łe i by ła 1 z najwa żniejszych ogn iw kt óre, kt óre szerzyły kulturę, je żeli tak mo żna proponowały kultur a loftów mieli śmy def icyt kanałów dystrybucyjnych prawd a tak tak, ale w tej chwili jes t to te ż, że ta r ównowaga jest po prostu absolutn ie zachwiana, dlateg o że telew izje komercyjne n ie są w stanie wyprodukować cz y pasmo kultur y w telew izjach cz y w czy w rad iu cz y cz y w med iach komercyjnyc h z konieczności jes t w ęższa także, a także tak że tak że tylko telew izja publiczna powinna dl a trzyma tak i obowi ązek żeby, żeby kultur ę finansować kultur ę na najwy ższym poziomie ja nie mówi d isco pol o tak że także ja m ówię trudn o o ty m, że wszystk o zmieniło staramy si ę sob ie radzić jako ś al e, ale przed e wszystk im dystrybucj a f inansowanie kultury ma znaczen ie, jeżeli nagle l ikwiduje się wszystk ie zespoły f ilmowe 150  000 000, jakie Polska mia ła bud żet k inematografii polskiej przeznacza si ę zupe łnie zupe łnie inn ą winn ą stronę t o idzie i to idzie idzie decyzj ą 1 człowieka czy 2 ludzi czy jakiegoś biura politycznego o d jakiego ś komisji politycznej partyjnej t o mam y powr ót do do komun izmu dot ąd do tamtyc h czas ów i do cenzury ani cenzura si ę rodzi w spos ób naturaln y wtedy f ilm by ł w ówczas z tak im wyraze m środki przekazu mo żna by ło wyra żać swoje sw ój sprzec iw sw ój bun t my śli pan i, że do teg o te ż dojdzie za chwilk ę w łaśnie poprze z produkcj e f ilmowe dziś radzą, że sądy zosta ły zl ikwidowane będzie produkowane zupełnie inne rzeczy i już n ie b ędzie gron a artyst ów kwalifikujących scenar iusze do produkcji urządzeń w ogóle n ie będzie tak ie ogromne także na to wszystk o się naprawdę tego roku zm ieni co chwilkę wracam y do nasze j rozmowy pani Krystyna Janda z mo im państwa gościem t o s ą cudowne lat o informacja jesteśmy z powrote m dzi ęki cudowne lat a w niedzielnym magazynie Radia TOK FM pani Krystyna Janda jest z nam i dzień dobr y dzie ń dobr y porozmawiali śmy przed informacjami o ty m jak wygląda świat na d Wisłą w ostatn ich ani wyrazi ła swoje sw ój niepok ój z tym zwi ązane treścią, żebyśmy cudownych lat si ęgnę nigdy pan i miała stanąć zdanie w ie pa n przeprosi pa n jako mog ę powiedzieć, że w mo im wieku jak ktoś, mówi że jeszcze 4 lata to dla mnie t o jes t traged ia ja mam 68 lat 67 lat w zakresie t o te ż bardz o najważniejsze to moj e życie dlatego to jes t niby tymczasow e niby wszystk o si ę zm ienili dużo przed nami, ale dl a mn ie, ale dla mn ie te ż późno Samaras otworzy ła pani te n w ątek zwi ązany z latami na rok roznosi audycja nosi tytu ł cudowne lat a chcia łbym pani ą zapytać o tak i sub iektywny wybór teg o co c o dla pani życiu, bo najważniejsza n iekoniecznie mus i mie ć zwi ązek z pan i dzia łalnością artystyczn ą w ie pa n prawd a prawd a zgod a z sobą t o znacz y, jakb y powiedzie ć mo imi pr iorytety priorytetami były zawsz e by ły zawsz e, wi ęc um iem nawet, że staram się zawsze otacza ć lud źmi naprawd ę mądrymi lud źmi, którzy bardz o w iele w życiu zrob ili przemy śleli nap isali zawsz e mia łam doradc ów przyjaciół, do kt órych mogłam zadzwonić mia ł gron o ludz i z r óżnych środowisk zreszt ą tuż byli dl a mn ie tak ą podstaw ą u od n ich uczy łam si ę wszystk iego na dzisiaj o d pewnego dn ia powiedzia ł Magdy Umer słuchaj t o jes t kon iec jeste śmy ekstraklasy t o do na s dzwonią pytaj ą co robi ć jak żyć, a m y n ie potrafimy na to odpowiedzie ć po same sob ie n ie potrafimy z ty m poradzi ć prawda n o i Mandrysz rzetelno ści i jako ś wierno ść jakim ś idea łu jednak wzruszon a pan i zwolenniczk ą tak iego pokolen iowego mentor ingu tak nie dzi ś w życiu w idzieli w iele Macieja dla mn ie to byli wa żni ludz ie, dlateg o że dz isiaj dz isiaj pan si ę obraze m wśród m łodych ludzi głównie, dlateg o że moja Fundacja t o s ą sami m łodzi ludz ie moi synow ie mają w te j chw ili 272830 lat i t o są dl a mnie autorytety to znacz y ja już n ie jeste m autorytete m żaden sposób, dlatego że on i wiedzą lep iej, jakby co ś MON, że na n iewiele się autorytet buduj e si ę te ż są do świadczeń do pani wczoraj AK nocne wydarzenia tak ie internetowo takie nie t o jest po prost u w iedza n ieprawdopodobna, do kt órej on i dostali dost ęp wiele al e gdy nie mia łam dostęp, al e wrażliwi nie za to radn i jak żyć n ie alb o tak iego szerok iego dost ępu do świata, ale t o chodzi tylko t o jak żyć tylko pan ie si ę w ogóle poruszać w ty m wszystkim n ie w tak im życiu pan 1 z synów jes t fizykiem drug i si ę zajmuj e komputerami n o tak taką artystyczn ą sfer ą, jakby grafik ą i leg ę p óźniej wszystko tak i prosty te wszystk ie skompl ikowane na to oczywi ście sąd został trzeb a by ć uczc iwym człowiekiem humanizm jest w og óle dalej podstaw ą wszystk iego c o rob imy my ślimy działamy jednak mal i nikt n ic z teg o nic z teg o nie zast ąpi g łębokość naszego cz łowieczeństwa i tak jes t wyznaczn ikiem natom iast pan oceniły taki, że tak mówi pan wychowujem y się ze zwierz ętami op iekujemy si ę chorymi n ie zostaw iamy samyc h rodziców staram y si ę im towarzyszy ć do ko ńca pomagam y witano dooko ła mnie sam a młodzież teraz on i s ą po wolontar iuszami w domac h dz iecka szp italach schron iskach dl a zwierząt jeste m otoczona nad zwyczajnym i m łodymi lud źmi ja patrzę na to n ie trac ą an i czasu an i na marn e tylk o rzeczywiście staraj ą się staraj ą się jedna k sw ój czas dzieli ć pomi ędzy zdobywan iem wiedzy prac ą a, a jakimiś tak imi działaniami, kt óre uwa żają z a za obowi ązek może to jes t jaka ś wyjątkowa grupa ludz i, al e jednak w śród n ich jestem bardzo t o podz iwiam patrz ę na to z patrz y na t o z podz iwem, ale t o s ą ludz ie światowi oni m ówią w k ilku językach on i ka żdego dn ia porozumiewaj ą się kontaktuj ą z całym światem ja mówi na m np. choćby o ty m, świecie fizyki w og óle dwukrotnie z mo imi czasam i mo imi autorytetam i mo imi mo imi i, jakimi ograniczeniami mógł przecie ż nie ma n ic wspólnego pa n w og óle galerie świata na wyciągnięcie ręki, a c o wi ęcej, że tak a łatwość bran ia do ręki najwy ższe stop y cz y naukowych medycznyc h świata tutaj nie m a jak tego zastosowa ć zieloni to maj ą on i to to jest świat niesamowite jeste m ty m zachwycona czy to nie jes t te ż powodu niepokoju zrozpaczon y, dlaczeg o bo, bo trzydziestym, jeżeli jest t o n ie t o w og óle n ie obchodzi ich ce l jest m iejsce na beztroskę cz y te n galopuj ący świat kt óry, którego tryby chodzą już c i najm łodsi, kt órzy usi łują, ale panowie nie s ą beztrosc y c i, którzy mn ie otaczają nie s ą beztrosc y on i s ą odpow iedzialnymi rodzicami te ż on i wychowuj ą bardz o wspaniale swoj e dz ieci rozmawiaj ą z n imi ja patrzę NATO dlatego, że t o temat rozpacz y tej beztroskiej n ie brakuje właśnie czy to n ie jes t zby t uporządkowano, dlatego że oni doskonale wiedz ą, k iedy powinni wyjecha ć, k iedy pow inni odpocząć dz iecko mus i dziecko tera z dorastają pow inien wzi ąć np. rok urlopu, żeby by ć w ty m najwa żniejszym momencie dz iecko zaczyn a szko łę jes t n iesamowite t o widz ę widzę t o oczywi ście te inteligencja n o co co b y n ie m ówić bardzo cz ęsto podr óżując po świecie n ie chciałbym posuwa ć do stereotyp u, al e widzi pan i tak tak ie spo łeczeństwa, kt óre o, których ani my śli tak to mógł być t o m ógł być wzorze c swojej otwarto ści w swoim podej ściu do świata w tyc h wszystk ich cechac h takich zasadniczych innych państw g o zasady w ie pa n oczywiście kultur a śródziemnomorska tamte n klimat tamten t o nastawienie do życia jes t bardzo mi ła Jaś t e ta to, czego jak i lat a lat a lat a całe je ść na wakacj e spędzam ta m z nami 2 miesiące w roku i t o to absolutn e przekonanie, że drug i człowiek n ie chc e źle na m n ieznane absolutn ie obc e obezwładnia uznała pan i pozwala pan i sob ie wyzby ć podejrzliwo ści na plaży totalnie j a jak tam jestem to myślę, że nikt n ikt si ę naprawdę czy uczy ucz y si ę teg o natom iast za każdym raze m jedna k takie nawyk i, że co ś jak coś si ę stary to, że kto ś co ś chciał jedna k zrobi ć albo oszuka ł prawa alb o po prost u jednak przychodz ą Bogu o tym, się okazuj e, że n ie w ielokrotnie wielokrotnie pozytywn ie mn ie zaskoczy ła cała ta ca ły te n świat tego s łońca tego s łońca te j temperatury, kt óre n ie różni o d temperatur y cia ła szczególną wobe c tego brakuj e, żeby tak najprostszych sprawach t o, żeby n ie podejrzewać innego z łe intencje co nawet cz y s ą nawe t to c o w ocen ie i my ślę, że to w ogóle mus i si ę zmieni ć sposób wychowan ia jestem przera żona ty m nowy m programem szkolnym, al e myśli pani, że proces wychowania zale żnie od kanonu podawaneg o w szkole, a czyst ą m. in. sekwencja w dom u m. in. też w dom u natomiast natom iast na w ie pa n n p . cho ćby wybór literatury tego czy m si ę ludz ie młodzi nauczy ć co czytają m łodzi ludzie ma w ielkie znaczenie jak o przyk ład pan pręży wiąże z nim w ielu z n ich n ie czyt a, a czytaj ą internet bardz o intensywnie od rana do nocy czyta łem wszystko to c o jes t drukowan e p isane w internecie t o np. z lubo ścią wyszukuj e tak ie pozytywn e stron y tak ie dobre wiadomo ści do tak iej strony takie co s ą ich mas a ludzi, kt órzy po prostu staraj ą si ę poprawi ć samopoczuc ie innym i to jest też np. cenne bowiem, że ci m łodzi ludz ie tam chodz ą żonie, że oni wyszukuj ą t e stron y pozytywn ie prze łożą wyst ąpieniu Slater z pozytywnym i informacjami n ie tylk o opow iadaniami z literaturą z e zdjęciami z tak imi samym i opowieściami t o s ą po prost u ca łe tak i świat w internecie, który stara si ę by ć dobr y ja w iem, że on i czytaj ą, bo moja sztuczk a czyta co jeszcze zm ieni w ty m procesie wychowan ia tak, b y ludz ie ci, którzy trasą m łodzież osi ągną n iebawem doros łość prze żywali cudown e lata by ł najlepszy pan ja n ie w iem co zmieniła i w og óle nie zna recept ę na w iele rzeczy na wszystk ie rzeczy n ie zna m recept ę tylko znał receptę jak robić teatr n ie wi ęcej odsetek nie jes t mi bliskie i nie bardz o chcem y się spade k na t e pytan ia pow iedz w n ich naiwno ść czy w ice odpowiedział moich też czuj e naiwność, że jednak wszystko jest bardz o skompl ikowane natomiast generaln ie, a po prost u na jak kto ś chc e dobrze t o jes t lepiej um ówiliśmy się też, że pow iemy pan i planac h zwi ązanych z teatr u, a tak to znaczy t o w grob ie repertuar wezwać dokładnie tes t t o kim jeste m to, jakie my śli jak podatk i dl a ludzi i Rita dl a ludz i nie robi teatru dla siebie nie lubi ę teat r dla koleg ów ja robi ę teatr dl a mn iejszych najszerze j pojętej publiczności teatralnej, kt óra jes t oczywiście wyjątkowa, bo jes t jedna k ta jes t sztuką elitarn ą, al e jedna k i te n cały przysz ły sezo n też ka żdy sezo n, kt óry tworzy dok ładnie tak im tak ą kolekcj ą ma łych klejnot ów, a ka żdy z tych z tych jest ka żda z tyc h sztuk ma publiczność oswoić z ty m s ilnym ucieszy ć rozbawi ć zastanowić wzruszy ć i t d . i t d . i t d. za chwil ę mam y premier ę huśtawki mus icalu, który zosta ł zrob iony na podstaw ie słynnej sztuk i Gibsona, kt óry jak grałam lat a ca łe Piotra Machalicy o mi łości i IT t o jes t wspania ła muzyka mam nadziej ę na premiera b ędzie Ania rock a reżyseruje t o b ędzie deb iut re żyserski, al e chcę opowiedzie ć o miłości no al e takiej miłości ich atak i t e z takiej ch łopak prawn ik z w ielkimi ambicjami spotyk a dziewczyn ę ni ż mia ło nieszcz ęśliwą chorą tak ą gorsz ą, która czuje si ę gorsz a i na iwnie wierzy w t o szcz ęścia potem można i ta k na ko ńcu zostaw ia poniewa ż, poniewa ż jeg o pozycja Nowym Jorku jest ważniejsza ni ż na niż zach ód Kana dziewczyna, al e chcę o tym, powiedzieć czy wzruszających sce n na now o jak powrócić do wzrusze ń jakich elementarnyc h tym ty m muzyk a pote m za chwil ę w Polonii w grudn iu jes t monodra m tak a sztuka, kt óra si ę nazywa najprzyjemniejsza rzecz 7 to co najprzyjemn iejsze w życiu, czyl i ch łopak rob i z publicznością l isty rzecz, która sprawiają w życiu radość tak ą elementarną bardz o ładny tekst, al e tote ż, jakby prezent od e mn ie dl a publiczno ści, żeby si ę ta k na moment im by ło miło publiczność ma szans ę si ę ta m w łączyć chwilę p óźniej znów w teatrze Poloni mam y Mrożka pol icji i Andrzej Saramonowicz dopisa ł do teg o drug ą sztuk ę o znikaj ącym kraju to jes t po to, te ż, żebyśmy si ę dość abstrakcyjne j tak, ale to jest po t o, tylk o, żeby uruchomi ć czeki jeszcz e inne inne myślenie klapk i w mózgu o ty m, jakim jesteśmy momenc ie po c o w ogóle tutaj wstajemy rano i kładzie si ę spa ć w ieczorem w ty m kraj u dok ładnie s łyszę, że 40 % młodzieży my śli o wyjeździe n o po prost u jeszcze co ś pote m ja z b ędę robi ła, a w Och-teatrze komedi ę kryminalną, al e z kolei ludz ie bardzo na iwnych dobry t o znacz y po to, chc ę powiedzieć o charakterach o tym, że wart o by ć na iwnym, że warto si ę da ć nabyć butelkę to c o jes t tak n iepopularne w Polsce po prost u tu 1 rzeczy n ie mo że Polak wybaczy ć jak ktoś g o zab ije butelk ę, bo szuka nie doczesny m walczy ć o wartość wart o by ć po prost u ponadto straszy ju ż do to podob a, żeby by ć tak im bardz iej po prost u na iwnym człowiekiem to jes t miłe t o jes t mi łe niepopularne, al e mi łe chwile p óźniej mamy sztuk ę, kt óra się nazyw a wspólnota mieszkaniowa jes t przekr ój absolutnie społeczeństwo te ż czesk i utwór, al e dok ładnie spotykają si ę na zebraniu sp ółdzielczym w p iwnicy jakiegoś budynk u przedstaw iciele wszystk ich Stanów, jakby spo łecznych i o r óżnych poglądach pol itycznych także te n bardz o przepraszam bardz o bardz o s łaba naprawd ę po k łócą się drob iazgi na ko ńcu okazuj e, że podpisuj ą be z niezauwa żalnie podp is pod przedroste k budynk u jakiemuś panu z Ukrainy bardz o fajny bardz o fajnie, al e kłócą si ę wszystko w inda śmieci o wszystko tylko si ę na końcu okazuj e nie potraf ili zadba ć o najważniejsze tak że jak pa n widzi to jes t tak i na pote m chc e zrobić sztuk ę polskim inteligenci chc e zrobi ć spektakl dla dz ieci na plac znowu ta za darm o dla ludz i, którzy przychodzą, żeby się ta literacki także wszystk o t o co planuj e wszystko co kob iety taka n o tak tak i taki pak iet paczka oczk o na s paczka on e, ale jednocze śnie tak a paczka przyja źni paczk a podanej r ęki w trudne j sytuacji dzi ękuję pani bardz o za rozmowę nie znają, a mo im pa ństwo go ście dzi ękuję potrzebne informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CUDOWNE LATA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA