REKLAMA

O architekturze obiektów sportowych i nieszczęsnej murawie na Stadionie Narodowym mówi projektant obiektu Mariusz Rutz

Rozmowa z ciekawym człowiekiem
Data emisji:
2019-12-01 14:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozmow a z c iekawym cz łowiekiem po godzinie 14 w niedziel ę w rad iu TOK FM zawsze mogą pa ństwo liczy ć na rozmow y z ciekawym człowiekiem tak a też czek a na s w n iedzielnym magazynie k łaniam się pa ństwu ra z jeszcz e w mo im gościem jest pa n Mariusz wr ócą dzie ń dobr y dzia łacz wsp ółwłaściciel architekt grup a od SK szczelne łódzcy architekci tak my ślę, że dobrze przedstawił r ównież Roman reprezentuj e jes t pan przed e wszystk im 1 z architekt ów PG Rozwiń » Narodowego tak powod u do dumy jeśli chodz i o polską architektur ę sportową powodu do dumy jeśli chodz i o t o jak infrastruktura n ie przesunęliśmy się jak o kra j w budowan iu obiekt ów sportowyc h, ale my ślę, że te ż Narodowy wpisuje si ę krajobra z ca łego miasta i i ten n ie chc e powiedzie ć cukierkowe cz y te ż cuk ierkowy obra z burzy sprawa muraw y na PGE Narodowym ma wydarzyło się to wszystko podcza s mecz u Polska Słowenia kilkana ście dn i tem u w ubiegły tygodn iu w sobotn im magazyn ie moim pa ństwa gościem by ł sekretar z generaln y polskiego związku piłki nożnej Maciej Sowicki by ły też dyrekto r d s . komun ikacji Narodowego pani Monika Burzyńska, a pan do mn ie zatelefonował, bo chciał pa n zabra ć głos w tej spraw ie co ś pana uderzy ło co ś pan a urazi ło w te j nasze j dyskusji oczywiście niepe łną może poza obojętnie wobe c teg o c o co dzieje się z e stadionem Narodowym co dz ieje si ę na stad ionie Narodowym czy w ko ńcu nasz e dz iecko i tak samo my czasam i musz ę się tłum t łumaczyć rzeczy, kt óre na stadionie si ę wydarzaj ą, a w szczeg ólności z tyc h rzeczy, kt óre się jaki ś spos ób n ie udadzą p ierwszym tak im przypadk iem by ł te n nieszczęśliwy mecz z Anglią, k iedy cały stadion zaton ął w wodzie i teraz drug i przypade k bardz o nieszczęśliwie wykonan y muraw y na mecz u Polska usuwania t o s ą spraw y, które splendor u i dobre j dobrego w izerunku stad ionu na stad ionowi Narodowemu nie przysparzają i czeg o teraz bardz o bol i bo, bo my z nasze j strony bardz o serca włożyliśmy w ten projek t te n projekt my ślę się myślę, że się uda ł i jes t powszechnie akceptowan e, ale n iestety ludz ie maj ą tak ą w łaściwość zapami ętuje najcz ęściej takie negatywn e aspekt y i sensacyjn e aspekt y r óżnych rzeczy i w zwi ązku z tym trudno jes t pozostać obojętnym w sytuacj i, kiedy znowu coś tak iego wydarzy ło dlatego poprosiłem, b y pa n rozmow ę, żeby móc też za sta n na nasz e stanowisko w tej sprawie prowadzi ć do, gdzie zaczyna się, gdzie ko ńczy si ę rola architekta, bo t o jes t moj e pytan ie cz y w momenc ie, k iedy oddaj e pan projek t, kiedy jes t zreal izowany właściwie nie pow inno t o pana interesować, zw łaszcza że m ówimy o poz iomie pewnego szczeg ółu, kt óry dotycz y stad ionu to pan t o jes t tak jakby chcieli mnie zastanaw ia, dlaczego pan si ę cz y jakiś spos ób dotkni ęty bo gdyb y kto ś budował mi do m ja bym te n projekt zaakceptowałem go odebra ł dom by m się podob a, ale mia łbym z tym tak i problem, że wiern ą w n im rośliny, kt óre postaw ione są największym salon ie to racze j mia łbym pretensj i architekta mia łbym pretensje do tych, którzy t e ro śliny albo dostarczaj ą albo raze m z n imi mam ie sp ółki Węglowej, acz i teraz zastanawia mn ie, jak a jes t pańska rol a w tym wszystkim t o wszystko prawd a odpowiedzia ł oczywi ście jak w momenc ie t o ta odpowiedzialność zobowiązania, gd y kto ś ko ńczy, ponieważ obecn ie przyjmowan e prze z osoby, która nie ma z niego korzystaj ą oni zarz ądzają na c o dzie ń, kt órego pielęgnują t o jest zrozumia łe al e, ale stad ion Narodowy jes t obj ęty szczególnym to nie jest jaki ś tam życia domek jednorodz inny czy jaki ś tam tradycyjn y prost y b iurowiec, który ma tak ich czynnych użytkowników to jest ob iekt, który wi ąże nasz e emocje, licz ąc ca łego narodu szczeg ólnie w tyc h dn iach meczowych t o jest obiekt, w kt órym się identyfikujemy, a m y jak o jeg o projektanc i w szczeg ólności i tera z oczywi ście pan absolutn ie racj ę, że że, że projektan t architekt danego ob iektu w momencie przekazuj e pa łeczkę i o d pewneg o momentu przekazuj e osobo m które, która zarz ądza zarz ądzający ob iektem i korzystaj ą z n iego nale żyty sposób, je żeli spojrzymy na wczora j na tę sprawę z perspektyw y ca łej muraw y to trzeb a zwr ócić uwag ę n a na murawę, jaka by ła na tym stad ionie w czas ie eur o 2012 i by ły ostatni przypadek ta muraw a zosta ła zbudowan a w tak i sposób w jak i byśmy zaprojektowali czy ktoś narzeka ł na jakość murawy w czas ie euro 2012 to, że bardz o panie n ie w iem, jaki okre s między położeniem te j murawy, a p ierwszym meczem, kt óry ra z zosta ł na n iej rozegran y oraz 2 nie wiem też, kto był dostawcą murawy myślę, że t o w tej w tej spraw ie bardz o istotne pewn ie tak, al e tuta j tuta j po prostu my by śmy zaprojektowali muraw ę przed wszystk im zupe łnie nietypowych okolicznościach w znaczeniu teg o, że wszelk ie wymogi, kt óre s ą są czy t o polskiego związku piłki nożnej FIFA cz y UEFA s ą z wymogam i dosyć og ólnymi, bo on e odnosz ą w wi ększości przypadk ów do Mora stadionowych, które s ą usytuowan e na naturalny m tere n na naturalnym grunc ie jak są jak większa ni ż na betonie 99 % tego s ą na stałe takie s ą na stałe budowan e muraw ę stad ionu Narodowego jest usytuowan a w zupe łnie innym miejscu, ponieważ usytuowan a na dach u garażu, który jes t pod boiskiem usytuowane i tera z dl a takiej muraw y pow inno określać wymogi w inny spos ób się te ż to taki specjaln y sposób w ówczas zaprojektowali ta m udała jes t zlokal izowana na płycie, kt óra ma wszelkie instalacje wewn ątrz ta m instalacja odwodn ienia, a t o jes t instalacja podgrzew a grzewcz a, która podgrzewa płyn, poniewa ż w warunkach warunkac h zimowych, je żeli rozgryw a mec z murawa musi ci ę spo d podgrzewana tak t o jest na innych stad ionach na teren y na grunc ie naturalne też instalację grzewcz ą, al e ta instalacja do wszystkich racj i na stad ionie Narodowym s ą integrowane 1 taką wielk ą płytę żelbetową, kt óra jes t um ieszczona na strop ie gara żu, al e pod przyjrzym y p óźniejszą płytą sameg o bo iska na na d wszystkim rozłożone specjaln e warstw y właśnie s ą warstwą żwiru jes t warstw a przyk ład Kowalscy zrobią włóknin podsypk ę piaskow ą dop iero p óźniej spraw a należy z Anglią cz y nieszcz ęśliwym ktoś postanowił sobie os ób analizować i wykona ł tylko część te j pracy, jak ie teg o efekt y widzieli śmy w dowodzeniu odpłynąć z teg o boiska, bo zrezygnowal i z warstwą żwiru tor t o spowodowa ło, że dosz ło do sytuacji, k iedy mam y n p . c o mo żna por ównać z wykonywan ą uzyskam y korkiem ile do nich wodę bez przerw y potem dz iwimy, że woda wypływa bokiem one nie wp ływa na nogach dok ładnie taka sytuacja z taką sytuacj ą mie ć do czyn ienia w przypadk u tego mecz u z Anglią mecz ze Słowenią i te n i ten i to i t o wojsko, które zosta ło w ówczas przygotowano najwyraźniej te ż nie spe łniało wymogów t e tak ich jak myśmy postawili w ówczas murawie, projektując się n p . na euro 2012 to przeprasza m cz y dobrze rozum iem że, oddaj ąc stad iony te ż panow ie zastrzegł li ście albo inaczej opisali ście t o jakiś spos ób po p ierwsze, murawa powinna być k ładziona jak im, jaką technologi ą jaka, jakie wymog i muraw a pow inna spe łniać, jak ie t e wymog i pielęgnacyjne pow inny by ć też spe łnione, żeby on a służyła pi łkarzom jak należyty spos ób tak zrobił też zapisane t o jest op isane inaczej dok ładna dokumentacj a projektowa myśmy t o wówczas przekazal i łącznie z projekte m ca łego stad ionu ten i tak ta muraw a na euro 2012, a tak że wykonan o oczywiście do czas u zawsze patrze ć n a na taki produk t naturaln y, jak im jes t muraw a z perspektyw y warunków pogodowych prawd a myślę my ślę m istrzostwa Europy rozgrywan e w czerwcu w czerwc u, więc w czasie, k iedy kiedy, kiedy mam y wspania łą pogodę, gdy ciep ło, kiedy wszystk o doskonale rosn ąć gotowa ć okres y jesienno zimowe s ą du żo trudn iejsze, al e te n ob iekt jest przygotowany do tego, żeby tak ie dobre warunk i regulacyjne traw ie ta m stworzyć 2 się po zosta ła zaprojektowan a instalacja podgrzewające tę płytę po t o, po to wymy ślona wszystkie warstwy id ą technolog ie montażu to 4 × t o funkcjonowało nawet w tak ich warunkach i dyskusj a po prost u należytej staranności w przygotowan iu tego przed e wszystk im odpow iedniego wyprzedzen ia czasowego oczywi ście muraw a potrzebuje dużo wi ęcej czas u w listopadzie żeby, żeby si ę przystosowa ć do teg o m iejsca ni ż np. w maj u czerwc u prawd a i gdyby śmy w przypadku tego orzeczen ia teg o ostatniego mecz u w usuwan iu na odpow iedni cza s przedmeczem zablokowali t ę przestrzeń murawy tak że walczę wraz z rodzinnych prze z odpowiedni czas t o znaczy n o More uważa, że minimum 4 tygodnie powinno si ę przedmeczem przygotowywać tak ą muraw ę żona zd ążyła si ę odpow iednio ukorzenić, żeby zd ążyła się zadomowi ć w ty m miejscu prawda t o jest t o jes t w takim ch łodnym okres ie czas u właśnie niezb ędny okre s, żeby żeby, żeby traw a mog ła funkcjonować t o, że wszystko c o si ę później opow iada na to jest tak teg o ta k tak taka minimalizacj ę szk ód w izerunkowych poniewa ż, poniewa ż tak naprawd ę diabe ł tkwi szczeg ółach te szczegóły my śmy wówczas nasze j dokumentacj i projektowe j opisali, gdyby si ę wykonywa ło zgodnie z t ą dokumentacją to wszystk o funkcjonowało za chwilę wr ócimy do naszej rozmow y pan Mariusz w śród 1 z architekt ów Narodowego jes t moim pa ństwa go ściem dyskutujemy wracamy do teg o c o wydarzyło się kilkanaście dn i tem u m ianowicie ta nieszczęsna muraw a na PGE Narodowym, która przyniosła racze j wsty d, a nawet racze j tylko na pewn o wsty d nasze j reprezentacj i naszem u krajowi temu stadionowi tak że musi pa n przyznać za chwilkę wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach rozmow a z c iekawym cz łowiekiem n iedzielny magazy n Radia TOK FM koniem pa ństwo ponown ie Przemysław Iwańczyk pan Mariusz Zaród jest z nami dzień b ędzie na 1 z architekt ów stad ionu Narodowego rozmaw iamy w konsekwencj i po p ierwsze, wydarze ń na ty m stad ionie, czyl i fatalnej trag icznej wręcz muraw y podcza s meczu z e Słowenią rozmawiamy te ż wskutek w izyty w naszy m stud iu gości którymi byli pani Monika Burzyńska dyrekto r d s . komun ikacji na Narodowym oraz Maciej Sawicki sekretar z generaln y polskiego związku pi łki nożnej powiedzia ł do ść istotn ą spraw ę przed informacjami m ianowicie muraw a na Narodowym, bo on a dobrz e funkcjonowa ła, żeby n ie by ło skar g na ni ą powinna ukazan ia się ju ż Niechcę używać terminu, kt óre są dość obc a, ale przystosowywa ć si ę do środowiska oko ło 4 tygodni przed przedte m, zan im wejd ą na ni ą pi łkarze tak n o dobrz e zrozumia łem takim zdarzen iu w sezonie jesienno-zimowym, jak im mamy tera z do czynienia, ale tera z okresem letn im w czerwc u w czerwcu lipcu ten okres może by ć kluczy be z nich ciep ło trawa wszyscy widzimy naczelnika, że trawa late m ro śnie szybciej ni ż ruch ni ż jesienią, al e al e, ale wydaj e się, że tuta j wielu problemów mo żna by łoby unikn ąć gdyb y, gdyb y mo że te ż Polski związek piłki może bardz iej precyzyjn y spos ób przygotowywa ł swoj e s ą swoją specyfikę cz y swoj e oczekiwania odno śnie odmówi odnosi do muraw y Polski związek pi łki no żnej mówi mówi o ty m, że jeg o wymog i, czyli specyfikację określana jest wymogam i te ż Europejskiej cz y światowej federacj i znam doskonal e wszystk ie wymogi prz y czym je jeszcze ra z powt órzę te wymogi są rz ąd są bardzo ogólne i on e są przed e wszystk im adresowan e do bo isk piłkarskich, kt óre s ą stałymi bo iskami piłkarskimi stad ion Narodowy jest tak im teatrem, do którego boisko piłkarskie sprowadz a tylk o czasami t o oznacza, że s ą zupełnie inne warunki stworzen ia tej mu, ab y w ty m miejscu i w zwi ązku z tym powinno si ę przygotowa ć Polski związek piłki nożnej, który oferujemy tak ą pomo c polskiego związku pi łki no żnej, żeby przygotowa ć specjalną pewn ie specyfikacj ę adresowaną wyłącznie na stadion Narodowy związek pi łki nożnej c o z teg o skorzystać tak n ie m y pracujemy znaczeń p iwo i UEFA przy r óżnego rodzaj u obiektach w tej chw ili, ale nie rozumiem, że nareszcie si ę do polskiego związku między 1 omówienie pomoc n ie mieliśmy takiej okazj i, al e al e, ale tylk o t ą drog ą, ale próbuje nawi ązać bezpośredni kontak t z polskim związkiem żeby, żeby mo że przygotowa ć specyfikację kt óra, która pomo że na przysz łość uniknąć teg o rodzaj u przykre j sytuacj i ponieważ, ponieważ ma ło, kt o jak można te n obiekt i w ie c o trzeb a zrobi ć, żeby żeby, żeby t o bo isko to płyta by ła w należyty spos ób przygotowana, żeby warunki by ły takie, jakie były w łaśnie na euro 2012 wtedy nikt na muraw ę nie narzeka ł, al e on a wówczas była zrob iona zgodn ie z naszymi wytycznym i naszy m projekte m dobrze za kilka przejdz iemy do tych do tyc h warunk ów te ż panowie projektowali te n stad ion z myślą nie tylk o mecze pi łki nożnej tak czy tak by ło za łożenie to ma by ć w ielofunkcyjna Arena n ie chcieli śmy budowa ć jednorazowego ob iektu na 1 imprezę, bo by łoby marnotraw ieniem publicznych pieni ędzy chcieliśmy zaprojektować takie tak i by ł nasz cel zadan ie, żeby to by ła w Arena, na której pi łka NOŻNA mia ł by ć 1 z wydarze ń, al e n iejedynym wydarzen ie mo żliwą do zorgan izowania dlateg o w łaśnie jak sob ie przeliczyli śmy ile takich wydarze ń piłkarskich może si ę w ci ągu roku odby ć na stadionie Narodowym n o to doszli śmy tak naprawd ę do k ilku dni mo żna w palcach 1 najdalej 2 rąk policzyć ile ta m wydarze ń pi łkarskich wymagaj ących trawy boisko piłkarskie za wydarzenia mówi cały do m był te ż mac ie, jakb y r óżnego innego rodzaj u imprezy sportow e na trawiastych bo iskach, ale ich jes t tak naprawd ę do 10 pewnie wi ęcej n ie i pamiętajmy, że że, że utrzyman ie takiego wojsk a już pieni ądze t o trzeb a znale źć spos ób przygotowa ć codz iennie pielęgnować trzeb a kosi ć nawozić do świetla i t d . tak dale j nasz klient w ówczas narodow e centrum sportu mia ł już w iadomo że, że t o byłoby nie by ło t o ekonomiczne i należało myśleć tak ie rozwiązanie, które chcą sprawi ć, żeby mo żna było zar ówno odbywa ć organizować mecz e piłkarskie czy imprez ę na trawiastych bo iskach jak i organ iczny zupe łnie inne imprezy, kt óre zupe łnie trawiastego pod łoża n ie potrzebują stąd narodzi ło się rozwi ązanie w łaśnie z tą z tą stron ą t ą p łytą wyposa żono już we wszystk ie instalacje niezb ędne do obs ługi bo iska pi łkarskiego zamontowan e na stałe żelbetową płytę on a normalnie normalny wojskową Zakopane w z iemi tuta j w ty m w ty m wypadku śmierć, aby szanowal i takiej p łycie specjalnej i ta płyta jes t tak naprawdę podłogą teg o stadionu n ie mo że zrobi ć wszystk o może zrobi ć scenę koncertową mo że zrobić widownię koncertow ą mo żna zrobi ć wszelak iego rodzaj u imprezy, kt óre wymagaj ą twardeg o pod łoża, a nie an i trawiastego i tak włączone na c o dzie ń, ale je żeli m ówimy o wydarzen iu pi łkarskim to należy znale źć sposób przygotować dzi ś i przed e wszystk im z odpow iednim wyprzedzen iem bo, bo trawa n ie możemy pogodzi ć do tego, żeby słonia pyta m państw pan ów w zamy śle stad ion Narodowy, bo Zbigniew Boniek artykułuje nie wiem też pretensj e t o żądanie, b y stadion piłkarski był przeznaczon y tylko dl a dla piłkarza chyb a k łóci się w og óle z tak im taką ideę zarabiania na s iebie tak tak gigantycznego ob iektu wcale n ie musi si ę kłócić, że zbawienie, bo bardz o bardz o dyplomatyczn ie wypowiada ł na temat na tema t te j sytuacj i, kt óra zaistnia ła w czas ie rozwiązaniem dyplomatyczn ie na m n iezwykle dyplomatyczn ie poproszę starał si ę starał si ę oczywiście wyraźnie zwrócić uwag ę na t o, że by ła t o dyplomacja t o nie interesuje z perspektyw y pan a jako odbiorcy ten n ie nie wytykał błędów tylk o po prostu jako kl ient staw ia, bo Polski związek piłki no żnej budek teg o dnia kl ientem dl a dl a stad ionu Narodowego zwr ócił grzecznie uwag ę na to, że tak nie pow inno do końca być ja k ja się odbył uśmiecha się pan n o b o tak t o tak tak n ie woln o Busha powiedzia ł on da ł parę sugest ii, kt óre były mo im zdan iem trafn e że, że dla traw y potrzeb a czasu, a to oznacz a pewnie, że stad ion Narodowy pow inien by ć przedmeczem pi łkarskim rezerwowan y du żo wcześniej, że mus i d łuższy okres przygotowan ia murawy t o jest też jes t po to, żeby umo żliwić trafił właśnie ukorzen ienie się, ale te ż trzeb a patrze ć na trud należy ten sposób traw a zosta ła wykonan a żeby, żeby wszelk ie warstw y pod t ą trawą to jes t właśnie ten diabe ł i t e szczegóły w Warcie pod trawą, bo nale ży nale życie przygotowane od tak iej wysokości jaką, jak a by ła zaprojektowana dla teg o miejsca, al e w tym przedmiocie wszystko dzia łało ja rozumiem, że ma pa n te ż z nią lansowan ą tak ą wiedzę zakulisow ą, która w, kt órą pa n posiadł n o wpros t te ż o ochronę wizerunku tych, kt órzy te n stadion projektowal i ta k o przyznanie Panta otoczone zielenią no trudn o, żebyśmy n ie znaczy zrob imy tak, je żeli ktoś jest, je żeli kto ś ma uwag i stad ionu Narodowego t o przekażę okazuje się, że na co się tam zrob ili tam muraw a n ie funkcjonuje, jakby ten ob iekt był naprawd ę by ł jakim ś, jakim brzydkim kacz ątku zar ówno działają n ie do i poprosi ł w zwi ązku z ty m musimy się tak te ż odniesień możemy zostawi ć to jasn e, al e abstrahując w te j chwili trudno o d tego abstrahowa ć na ile nale ży w łączyć stadion Narodowy na tras ie korzeni cz y pa ńskim zdaniem muraw a, na kt órej by ła została po łożona zgodnie z wytycznym i, o kt órych wy pisali ście ju ż na pocz ątku właściwie no zrobili ście taki mai ła, wg kt órego należało dzia łać i wreszc ie ta murawa jakościowo by ła dobra, chociaż Zbigniew Boniek pisze Grandy trawn ik, czyli tw ierdzi, że murawa dostarczona przez t e f irmy by ła znakomita na d niebem jak mogą abstrahować od samego dostawc y, bo to dostawc a jes t w ielu w Europie i je żeli spe łniają prosz ę mi wierzy ć normy, kt óre są normy b ądź też zapotrzebowan ie na specyfikacj ę za szerokości rolki i t d. to prawda to prawd a mijają się, że tutaj na te n temat mo żna rozmawiać, bo miał pa n był kluczem nie jes t szerokość rolk i do ko ńca tuta j wszystkim tylk o tak naprawdę jako ść muraw y i i i sam a podbudow a pod muraw ę je żeli, je żeli była tak a Wola to naprawd ę w iem jak proble m rozwiązać, jeżeli pytanie komu zale ży na tym, żeby pan si ę tą informacj ą podzielił t o znacz y ja adresuję maj ą moj ą propozycję dotyczącą za interesowani, żeby stad ion Narodowy n ie cierpia ł na z e wzgl ędu na murawę, która nie zm ienia n ie spe łnia wymogów n ie tylk o piłkarskich, al e też estetycznych, al e te ż i nie możemy si ę na t o zgodzi ć, żeby żeby, żeby stad ion Narodowy po prost u czerpią w izerunkowo naraża ono wobec teg o odniesie si ę do tych zarzut ów na opadaj ą do ść często strach nie chcę przytaczać konkretnyc h osób, które m ówiły, ale sam pewnie pan doskonale wie b ierze te ż to do siebie, że stad ion Narodowy jes t źle zaprojektowane z e względu na ten drenaż, kt órego d e facto nie m a tak dalej tak jak no w łaśnie 11 pogłos, kt óre kompletn ą bzdurą to jes t właśnie ta sytuacja nie mówiąc, gdz ie życzliwe osob y, które pracuj ą w instytucjach, kt óre b ądź wynajmuj ą stad ion bądź też są jeg o operato r na drodze, z czym jeszcze raz bardz o si ę, żebyśmy n ie wydali naprawd ę głupot zacznijmy od tego są moje zdanie na temat tyc h zmian ma nam przede wszystkim z racj i stanu przygotowa ń do wszystk iego do przygotowany do teg o żeby, żeby zbudowa ć na nim profesjonaln ą radę drenaż jes t integralną cz ęścią muraw y, którą wk łada tam po prost u myśmy przygotowali instalację kanalizacyjn ą odprowadzającą wod ę deszczową NATO układa si ę dop iero warstwę żwiru, która jes t bardz o zale żało, a dop iero na warstwę żwiru układa się piasek układa się uk łada si ę sam ą rolk ę realizacja pan powie teraz i tera z ktoś, mówi że stary narodowe nie ma nie ma drenażu t o o n sa m usun ął, a n ie on nie umia ł przew idzianego drena żu po prostu bardz o dawna warstwy drenażowe utworz y warstwa żwiru, kt óre bezpo średnio pod bo iskiem, jeżeli si ę obrazimy deszcz lej ący si ę na trawę te n też mus i dziś Unię uciec i o n przesiąka prze z prawie musi wp łynąć na Warcie w w ielu s ą błyskawicznie wprowadzon y do kanal izacji, jeżeli tego Renard żwiru pod spode m nie ma ułoży si ę rolk ę trawę bezpo średnio na beton ie ta wod a nie m a jak dop łynąć do miejsca wpust ów kanalizacyjnych do takich jeszcz e ra z powtórzę przykład dzba n ktoś z rzadka on e kork iem lej e do wod y się dziwi, że wylew a wodę bokiem t o mechanizm sam ARiMR tak i, że ktoś usuw a drenaż, po czym narzeka, że teg o drena żu nie ma optymal izuje sobie koszty mog ą si ę też b ądź też tuta j ju ż Niechcę rzuca ć o oskarżeń n ie zreszt ą zostaw ia to w ie pan t o dlaczeg o tak cicho wybrzm iewa Pański g łos w tej w te j spraw ie mam y mn óstwo szum u dyskusji na tema t muraw y na Narodowym w łaśnie pan 1 zdaniem 1 stwierdzeniem wyja śnia wszystk o nazyw a myśmy myślę, że temat wypowiadali w ówczas, k iedy była powsta ła ca ła afer a po meczu z Anglią my śmy to nawe t pisemne stanow isko nasz e wypowiedzieli śmy i zajęć miasto samo stanowisko będzie się co c o zosta ło źle zrobione, dlaczego rozda ła zrob iony jak pow inno być dobrz e zrob ione na jej w zasadzie zbył mieliśmy spokój z t ą sprawą prze z d łuższy okres czasu teraz pojawi ł się druga, bo popraw ia się drug a sytuacja drugi tak i przypade k, k iedy k iedy, kiedy murawa stała się znow u jak ju ż tak im n iechlubnym bohatere m wydarzen ia na stad ionie Narodowym i cza s bardz o n iepokoi uwa żam, że cza s najwyższy dojrze ć do teg o, żeby znaleźć rozwi ązanie tej sytuacj i na przyszłość wyci ągnąć wn ioski czy n ie wiem zastrzeg a pan sob ie tak ie prawo, k iedy projektowali śmy ten stad ion te ż uczestniczy ć w jego obs łudze w w łaśnie w nie w stopn iu doradc ą chociażby, żeby powiedzieć ja k ta murawa ma by ć położona, żeby nie przynosi wstydu tak iego takiego prawa nie mam y się czase m dokumentacj ę projektową wykonal i i te n tema t zamknęli ale, al e dzisiaj, jeżeli rzecz by ła tak a potrzeb a oczywi ście z przyjemnością byśmy doradz ili pow iedzieli co nale żałoby jak zrobi ć, żeby ta przyszłość teg o rodzaj u n ieprzyjemnych sytuacji uniknąć myśli pa n, że to jes t w interesie wszystkich myślę, że może pomin ąć w interesie tyc h, kt órym zale ży na dobry m na dobrej op inii stad ionu Narodowego dzi ękuję pan u bardzo dziękuję na b ędący te ż pełnym współczucia dl a prac y, którą pa n wykona ł też tych ciągów, które pa n jak o projektan t zb iera teraz prz y okazj i wszystkich afe r zwi ązanych z muraw ą na Narodowym czy właśnie czy poza m istrzostwami Europy na koniec jeszcz e zada m pytanie 2012 roku by ł pan, k iedy zadowolone z teg o jak wyglądała murawa i cz y on a k iedykolwiek została po łożona w nale żyty sposób ma pa n pewnie, wi ęc zakulisow ą, jak iej technolog ii on a była k ładziona na czy aż tak szczeg ółowej wiedzy n ie mamy, bo podobn o nie zajmują si ę na c o dzień to jest zrob ione bezpo średnio w ęże między z łącza towarzyszenia zarządca stad ionu, ale jeżeli pytan ia o zdan ie, al e ja ja tak dobry murawy jak by ła na euro 2012 później ju ż stadionem Narodowym n ie widzia łem jakich ś powodów r óżnic był z nam i dzi ękuję bardz o dziękuję 1 projektantów stad ionu Narodowego te ż państwu dziękuję za wsp ólnie spędzony cza s w imieniu swo im Bartłomiej Pograniczny, który by ł wydawcą tego program u zaprasza m państwa informacja po informacjach sztuka życia Hanna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ROZMOWA Z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA