REKLAMA

Flora jelitowa sportowca

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-12-01 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk k łania się państwo ponown ie min ęła godzina osiemnasta pan i prof. Ewa Stachowska Biochemii i specjal ista z dz iedziny żywienia cz łowieka k ierownik zak ładu Biochemii żywienia cz łowieka pomorsk iego Uniwersytetu medyczneg o w Szczecinie dzie ń dobr y pani profesor dobre pani profesor by ła pan i naszy m gościem przedpołudnie Radia TOK FM i w ówczas dotkn ęliśmy spr aw dotycz ących żywienia sportowc a, więc organizm ów, Rozwiń » kt óre potrzebuj ą znacz ąco więcej mikroelement ów w itamin i wszystk iego wszystk iego oczywi ście i odezwa ły si ę odezwali si ę nasi s łuchacze z pro śbą byśmy wnikliwe w łaśnie jest właśnie t e kwest ie sportow e pan i profesor przyjęła na s nasz e zaproszenie my ślę, że mo żemy podzielić sportowc ów na tyc h ma łoletnich na tyc h dorastającej na tyc h ju ż w pełni dojrzały, al e tak że na seniorów, bo zdaje się, że Noto kategorii w iekowych należy rozpatrywać zapotrzebowan ie na tak to c o spożywamy zgadza si ę tak t o bardzo si ę zm ienia od w łaśnie jes t zwi ązane z dyscypliną, ale tak że z w iekiem, k iedy mam y młodego sportowca t o oczywi ście t o zapotrzebowan ie na to zapotrzebowan ie ścian być bardz o wra żliwym, dlateg o że m y im dzieci oprócz teg o, że ćwiczą c o zwi ększa wydate k energetyczny, a tak że u żywanie pewnych m ikro i makroelement ów tak że rosn ą i mus imy pokryć jedn o i drug ie dlateg o te ż normą pow inno by ć wykonywan ie bada ń kontrolnych c o pewien czas i sprawdzanie cz y n iema niedobor ów tak ie są zalecen ia ju ż w stanac h Zjednoczonych w ten spos ób si ę przyjmuj e młodych sportowc ów do to ju ż taki bardz iej powa żnego traktowania sportu jes t zawsz e wykonuje badan ia kontrolne, czyl i zawsz e ogląda tak iego dzieciaka ped iatra na pewn o kard iolog, badając czy niema jakichś wad serca, kt óre mog ą si ę ujawni ć podcza s tak iego bardz o intensywnego wysiłku, ale te ż na bieżąco mon itoruje się w łaśnie stany czy n iema stan u n iedoboru najcz ęstszym n iedoborem jest c o n iedobory żelaza, a także to jest dosy ć dosy ć typowe i t o mo żna łatwo pominąć n o b o jak n ie, kontroluj ąc zawartości żelaza we krw i jesteśmy w stan ie n ie zareagowa ć szybko i w sposób odpowiedni, bo objawy s ą takie no bardzo typow e dz iecko jes t przemęczone m a ta wydajno ść na na bo isku cz y w dane j dyscypl inie sportu zaczyna spada ć, ale możemy pomy śleć sobie, że matka dz iecka jes t przemęczony, bo ma więcej nauk i prawa i n ie zauważyć pomin ąć te n n iezwykle wa żne element natom iast prz y n iedoborze żelaza rzeczywi ście organizm n ie mo że funkcjonowa ć prawid łowo czy mus imy na t o szybk o reagować żelazo pote m wap ń pota s w itaminy z grup y BOT magne z jes t n iezwykle ważne to s ą t e m ikroelementy, kt óre na sportowej u żywa po prost u, a po prost u wi ęcej i o ile mam y tak ie wyra źne wytyczn e dl a sportowc ów dorosły tak sto p w ty m sporcie dzieci jeszcze si ę go traktuj e tak bardz iej amatorsko i tak ich tak tak ich wyraźnych wytycznyc h tu nie m a, a sport senior ów, bo te ż za uprawianie sport u to spos ób na poły zawodow y biorą si ę c i, kt órzy racze j powinni im mieni ć się od Boya imiona tak an i n ie wykonawcami tak t u jest dosy ć dosy ć c iekawa spraw a, dlateg o że no w łaśnie c i seniorzy w te j chw ili, a mają jeżeliby jeszcz e, który ćwiczy o d wielu la t to jakby to, jak ie oni maj ą osiągi mo że imponowa ć nawe t osobo m osobom m łodym i oczywi ście k iedy, k iedy człowiek dojrza ły t o wted y zapotrzebowan ie na szere g rzeczy spad a np. zapotrzebowan ie energetyczne zapotrzebowan ie na białko zapotrzebowan ie na t łuszcze czy mikro makr o element y ale, ale s ą te ż tak ie tak ie elementy, które na zawartość wr ęcz ro śnie np. wap ń natom iast w przypadk u cz łowieka aktywneg o sen iora aktywneg o trudno powiedzie ć, żeby un ik to zapotrzebowanie mala ło, bo on i s ą tak sam o aktywn i jak 1020 lat tem u, czyli znow u trzeb a bardz o uwa żnie przygl ądać temu c o się jako się czuj ą ami cz y ich wydolno ść podcza s upraw iania tren ingu nie spad a i kontrolować, a inne parametr y morfologi ę zawartość pierwiastk ów we krwi i robić cz ęsto badan ie kontrolne c o znaczy pan i profesor często, więc właśnie t o jes t dobre pytanie w ka żdej kategorii w iekowej t o cz y ta częstotliwość nie w iem u m łodych jes t wyższa powinna by ć ra z na pół rok u ra z na pół rok u tylko, że na braku zdecydowan ia i lekarz y sportowyc h natom iast lekarze rodzinni Notecią trzeb a lekarzom rodz innym porozmawiać, że mam y takiego dzieciaka dz ieciak uprawia spor t, żeby zechcia ł na takie badan ie kierować tak wydaj e si ę, że absolutn ie raz na pół rok u w przypadku dz iecka natomiast cz łowiek dorosły ra z raz w roku na pewn e, że upraw ia aktywność fizyczn ą to kontroln ie raz w rok u natom iast, jeżeli co si ę dzieje po prost u nale ży natychmiast reagowa ć, a tym czy m b ędzie np. przewlekłe zm ęczenie, że n ie mo żemy się wyspać albo, że n ie możemy zasn ąć tak pojawiaj ące si ę nad żerki w k ącikach ust jakie ś owrzodzenia to są tak ie sygna ły, kt óre plamk i na paznokciach są tak ie sygna ły, kt óre muszą na koła, kt óre po prost u mus imy reagować pa n tak jes t jak się starzejem y to w ogóle ro śnie ryzyk o wszelk ich chor ób i teraz jes t tak z e sportem, że spor t jes t w ogóle cudowne, dlateg o że szereg chorób odsuwa o d nas to znacz y t e choroby przewlek łe m ówimy tzw. zespół metabol iczny, czyli chorob y uk ładu kr ążenia niekt óre typ y nowotwor ów rzeczywi ście ryzyko spada, że jeste śmy sportowce m ryzyk o tyc h chorób spad a, al e z drugiej stron y, je żeli bardzo aktywn ie uprawiamy spor t t o rośnie ryzyk o urazów szczeg ólnie uk ładu mi ęśni szk ieletowych uk ładu kostnego tak tam się t e kontuzj e maj ą prawo zada ć, al e i tak że widzimy, że uby ły sportowc y czy życiu bardz o mocno upraw ia sport da ł i t o rzeczywi ście jes t u n iego ta k n a na takim bardz iej ni ż amatorskim poz iomie t o po zako ńczeniu kar iery sportowej mogą być wi ększe problem y z masą cia ła tak z tym si ę rzeczywi ście byl i sportowc y dosy ć mocną dosy ć mocn o borykają i teraz to jes t taka wypadkowa cz y te n sportow iec sen ior czy o n, je żeli nabawić kontuzj i NATO rzeczywiście mo że być tak że, k iedy przestanie uprawia ć sport no mas a cia ła zaczn ie gwa łtownie rosnąć bardz iej ni ż u sportowc ów u os ób, kt óre nie ćwiczyły tak bardzo, al e z drugiej stron y te ż mam y mnóstwo tak ich przyk ładów, że osoby, które by ły aktywn e f izycznie przez ca ły czas po prost u maj ą mn iej epizodów ostre j niewydolno ści mi ęśnia sercoweg o są po prost u zdrows i tak my zdrowo jeść zdrowiej si ę starzej ą, aczkolw iek znow u wytyczne mówią w ten spos ób człowieku rusz a się prze z całe życie nie rusza j si ę bardz o intensywnie t o jes t domen a zastrze żona dl a niewielu z nas dl a tych, kt órzy mają po prost u lepsz e predyspozycj e, czyl i zdrow o si ę ruszać t o wzruszać w spos ób um iarkowany, ale sta ły, czyl i n igdy nie przestawać bawi ć si ę ruchem uwielbiać kocha ć ruch i to jes t chyba na j na j najbardz iej racjonaln e podej ście do sportu, je żeli tak b ędziemy postępować t o rzeczywi ście masa ciała b ędzie prawid łowa i ryzyk o chor ób b ędzie o wiele o w iele mn iejsze powiedziała pan i pan i profesor o tym o d i predyspozycj i do sportu natomiast cz y można te j predyspozycji tyc h te predyspozycje naby ć mówią o kategorii te jak zachowuj e się nasz organ izm w kwestii wydolno ści chocia żby prz y pomoc y jetty suplementację tak dalej czy cz y jes t t o zesp ół cech zapisane w naszy m kodz ie genetycznym pan ie redaktorz e jak jak ze wszystk im pewn ie s ą ludz ie na pewno tak jes t, bo c i wyb itni sportowc y nawe t udaj e si ę nieraz złapać t e pomimo firmy, czyl i te cech y ich genetyk i w uk ładzie genetycznym genom, kt óre powoduj ą, że są troszeczkę leps i o d innych, al e oczywi ście tren ing odpow iednia suplementacja odpow iednia dieta zawsz e s ą bardz o pomocn e, ale no musimy się zgodzi ć z ty m, że na świecie s ą ludz ie bardziej od nas utalentowan i maj ący lepsz e predyspozycj e do czego ś tam i tak jest w sporc ie przecie ż c i, kt órzy si ęgają szczytów t o są rzeczywiście to jes t tak już selekcja wyb iera si ę najleps i z najlepszych oczywi ście jeśli im si ę n ie zapewn i odpow iedniej d iety nawodn ienia suplementacj i op ieki medyczne j op ieki te ż psychiatrycznym przera ża Niemcy artystycznych psycholog icznej tak czy tak iego radzen ia sob ie czasam i tak imi momentam i ma m gorszymi n o t o c i ludzie dop iero mając tak ą kompleksow ą opiekę no s ą w stanie chyb a sięgnąć szczytu ja przynajmn iej to bardzo wierz ę, że ka żdy ma powinien mierzy ć się ze swo imi celam i, ale wśród na s s ą tacy, kt órzy s ą po prost u lepsi od nas i tak chyba jeste ś w sporcie tak mi się wydaj e, że s ą po prostu lepsi o d na s, al e generalnie jes t tak, że rzeczywi ście żywienie jes t taką cz ęścią sportu w te j chwili teg o ożywienia suplementacja te ż w łaśnie tak i n p . op ieki psychologicznej na szczęście si ę n ie zaniedbuje to jest też bardzo wa żny element sportu pani prof . Ewa Stachowska Biochemii specjalista z dz iedziny żywienia cz łowieka k ierownik zak ładu Biochemii żywienia człowieka pomorsk iego Uniwersytetu medycznego w Szczecinie z mo im pa ństwo gościem zapros imy tera z naszych s łuchaczy informacja po informacjach zapytam panią pan i profesor ile procent sukces u to właściwa dieta w sporc ie, bo t o interesuje naszych s łuchaczy z pewno ścią pozostanie pa ństwo z nam i przy n iedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk k łaniam si ę państwu ponownie pan i prof . Ewa Stachowska Chemik specjalista z dziedziny żywienia cz łowieka k ierownik zak ładu Biochemii żywienia człowieka pomorskiego Uniwersytetu medycznego w Szczecinie, bo pa ństwo go ściem dzie ń dobry dzie ń dobry mikrobiolog jel itowe form ie, czyli żywienie sportowc a taki tema t dz isiejsze spotkan ie sobie wybraliśmy t u tak że za spraw ą pa ństwa sugest ii próśb n o t o powiedzieli śmy spor o o przedzia łach w iekowych, kt órych nale ży rozpatrywa ć mo żliwości organ izmu w łaśnie w kontek ście odpow iedniej diety jest pan i pani profesor w stanie określić ile procen t sukcesu t o d ieta sportowca no my ślę, że połowa my ślę, że 50 %, jeżeli przeprasza m m ówi pan i, dlatego że koszul a bliższa cia łu, że pewnie dla nie, bo pow iem pan i tak nie taki algoryt m, który m ówi, że sukces sportowc a t o 10 % t o talen t, a 90 % ci ężka praca n o t o do tych 90 % do ciężkiej pracy zal iczamy także dobrze przygotu j dobre przygotowan ie dobre odżywienie organ izmu budowa, jeżeli potraktujem y to bardz o mechanizm etycznie t o znacz y, jeżeli wykonuje wysi łek to potrzebuj e do teg o energii to proszę zobaczy ć, je żeli jesteśmy źle żywieni to n ie tylko przyjść kalor ii, bo do spalen ia tyc h kalor ii potrzebujem y n a np. niekt órych mikroelement ów czy wystarcz y, że tuta j w łożymy w p ędzące koło zahamuje my łożymy Patek t o ju ż mamy p ierwsze n iepowodzenia, wi ęc żywienie jako dostarczan ie energii, al e też dostarczan ie tych rzeczy, kt óre s ą niezb ędne dl a prawid łowego wysiłku efektywneg o wysiłku jest wydają si ę, że niezwykle wa żne, jeżeli mówił, że 90 % t o praca 1010 % talent zostawm y ten talen t ożywienie pewn ie, cho ć nie do ko ńca, ale nie m a tak dużego znaczenia, cho ć znow u jak rozpatrujem y wpływ d iety nami robione i m ikrobioty na funkcjonowan ie centralnego układu nerwowego t o nawe t w tych 10 % tak byśmy pewnie le ży Bienia mogl i znale źć natom iast niew ątpliwie człowiek, kt óry upraw ia jak ąkolwiek dyscyplin ę sportu musi zwr ócić uwag ę na poprawn e żywienie w tej chwili w dietetyce sportow e jes t rzeczywi ście ogromna rewolucj a tam dz ieje się bardz o du żo dobrego, poniewa ż sport to s ą pieni ądze t o rzeczywiście jes t już bardzo du żo bardz o dobryc h dietetyków sportowy jest bardz o du żo bardz o dobryc h od żywek sportowych jes t bardz o dużo fajnyc h wybić naród w m iejsce sem inarium poświęconych żywieniu sporc ie zar ówno dz ieci jak, a jak i os ób dojrza łych czy ka żdy znajdz ie tutaj dl a s iebie taki moment, żeby t ą wiedz ę uzupełnić, a wydaje mi si ę, że w tej chw ili jes t absolutn ie niezb ędne, bo też mam y z drugiej strony tak im tak ie, jeżeli wejdz iemy do sklep u dla sportowca t o w idzimy tam mn óstwo r óżnych rzecz y na p ółkach tera z odnosimy tak ie wrażenie, że te n sportow iec powinien w łaściwie suplementowa ć samym i jakimi ś proszkam i preparatami są rzeczywiście n ie jes t prawdą, ale pytanie c o jes t prawdą najpierw trzeba mie ć wiedzę t ę wiedz ę cza s gdzie ś naby ć fundamente m jest t o, o czym pan i m ówiła pani profesor w pierwszej cz ęści, czyl i badan ie krwi bada ły wszystk o cz łowiek absolutnie regularn ie jak ka żdy ka żdy z nas pow inien robi ć regularn e badan ia kontroln e, a sportow iec, który wymaga o d s iebie więcej pow inien robić n ie tylk o regularn ie, al e cz ęsto bo o ile u na s niedobory no i nie będą si ę tak szybk o pan i sto p manifestowa ły sportowc a sportowc a si ę za manifestuj ą szybciej, al e ma ło tego prz y okazj i b ędą prowadzi ły do pogorszen ia ca łego t e tych rzeczy, które są wa żne w sporc ie, czyl i te n wysiłek b ędzie mn iej efektywn e regeneracja będzie spowolniona czy t e rzeczy, kt óre d e facto chce odsunąć o d sportowca chc ę, żeby chce mo że o n ćwiczył dobrz e, żeby bardz o szybk o się regenerowa ł, żeby ta regeneracj a na pewn o by ła poprawna to jest t o jest to jes t nasz cel pani profesor wspomnia ła ju ż kilkukrotnie też poda łam na tema t naszeg o spotkan ia termin mikrobiolodzy jel ito tak tak tak i teraz mus imy wyja śnić naszy m słuchaczom, którzy być może n ie s łuchali naszego p ierwszego programu czy sam i robią to jes t p óźniej jak jest prze łożenie na życie sportowca, więc mikro w iata w sporc ie została zauważono niezauwa żona naprawd ę bardzo wcześnie ami robią tak to jes t zespół mikroorganizm ów, które bytuj ą w naszych el it tak t o s ą bakterie jelitowe, ale nie tylk o kasą, a także wirusy i co ś c o t e wirusy c o co n iszczy bakterie cz y np. bakter ia uwag i czasami także cz ęścią naszego m ikro bio -li noweg o cz y tak iego ma łego zo o, które mamy w nasze j w illi tak s ą także pewniej pasożyty tak taka teoria też one te ż s ą nam potrzebn e przejściowo do teg o, żeby nas z uk ład immunologiczny hartował się ze sobą taki trend mo że postawić kropkę proszę zapami ętać te n moment pan i pan i profesor sko ńczyła pani mówi o tym o ty m o d całej strukturze ty m ca łym środowisku czy te ż świecie, kt óre dzi ś obcuje naszyc h rząd s łyszała pan i, że w śród tych ludzi, kt órzy chcą wygl ądać Świt bardzo modn e spółka nie Lead o d tyłu jes t t o przepraszam to jest dl a mn ie niezrozumia łe, bo pan marszałek nie słyszałam j a po prost u jestem przera żona, że nada l ludz ie robi ą sobie teg o typ u historie to znaczy m ówimy Hydro kolonoskopii, czyl i tak im zab iegu, który wpych a pod ci śnieniem na sól fizjologiczn ą do jel ita grubego n o ja by m na pewn o sobie teg o n ie zrobi ła, bo panie redaktorz e chodz i o t o, że mam y t e około 1 , 5 kg bakterii ta m jes t naprawd ę tak t o jes t bardz o egzotycznych bardz o złożony świat te n świat powol i odkrywamy mniej wi ęcej wiemy co tam jest wiemy, że mam y takie 3 główne, jakb y lini ę bakteryjne w zwi ązku z ty m możemy nale żeć do jakiego ś Enter typ u i np. z tego powod u, że jeste śmy dane NT typ ie n p . gorze j przyswaj a żelazo alb o gorze j wytwarza ć pewn e w itaminy, bo właśnie bater ie litowe s ą na m n iezwykle potrze b niekt óre s ą bardz o złe to s ą t e bakterie patologiczne on e też muszą by ć w naszy m programie tak hartuj ą nas z uk ład immunologiczny mus i by ć w stan ie takiego lekk iego alert u, al e większość z nich jes t na m bardzo u żyteczna, bo bierze udzia ł w wytwarzan iu witamin we we wch łanianiu pewnych substancj i w wytwarzan iu cz ąsteczek, kt óre działają antybakteryjnie i w łaśnie hamują rozros t tyc h tyc h bakterii, kt óre s ą bakter iom bakter iami patogenami i tera z, je żeli m y wpych a sob ie do do jelita grubeg o tak do idei do jeg o zako ńczenia jakiś urządzenie, kt óre ta m na wlew a pod ciśnieniem ile ś ta m litr ów soli fizjologicznej i nagle pozbywam y si ę tych bakterii, które są dl a na s de fact o użyteczne to ja wiem to jes t troch ę taka gr a w rosyjską ruletkę jak si ę uda dobrze się n ie ud a to n iedobrze na drug ie zasadnicze pytan ie po co sobie to robi ć, bo dzi ś kiedyś pamiętam, że by ła taka reklam a jakich ś strasznych kam ieni ka łowych na to oczywiście t e kamienie ka łowe t o niezwykle rzadki wted y, k iedy ludz ie maj ą ogromn e problem y z wypr óżnianiem si ę i t o w łaściwie lekarz gastrolo g gastroenterolo g pow inien zadecydowa ć co c o w danym przypadku robić natom iast na własną rękę robimy c o si ę stało zabiegi kosmetyczn e wykonywan e tak że przez sportowc ów n ie zab iegiem lekarskim, ale też teraz panie redaktorze czy m ówimy Hydro kolonoskopi ę cz y lewatywa Hydro kolonoskop ii te ż tak przepraszam bardz o zna m kolarz y także, al e jak rozmawiamy szczerz e na t o z fachowcem sweg o czyni ą można s ą sportowc y, którzy wykonują sob ie lewatywy Skawy tak, bo t o jes t elemen t terap ii Gersona tak a dieta ściśle wegańska lewatyw y jak o elemen t terapii Gersona falowanie ci ężko powiedzieć, dlatego że Hydro Colon rob imy rob imy i ja nigdy nie dzielnie i powiem ta k jak tego n igdy n ie są sobie nie zrobi łam też n ie jeste m aktywny m sportowcem 2 że, że ta terap ia Gersona jes t bardz o popularn a i w Polsce i na świecie w Polsce czo łowy kolar z jak jest twórcą czy czy cz y czy czy w iesz co mo żna Roma mo że tak jes t piewcą teg o typu teg o typ u zabieg ów z ogromny m sukcese m czyl i, al e tam to nie jest hydr a kolano kopia jes t bardzo p łytka lewatyw a i nie przynos i takich skutk ów nie wyp ływa tych bakter ii jelitowych natom iast ta m chodzi z sensem te j Annę teg o zab iegu jes t pozbyc ie si ę detoksykacj i w ątroby na jak o cz łowiek, który jest ścisły naukowca musi si ę pos ługiwać posługiwać medycyną opart ą na faktac h po prostu nie n ie widzę publikacje, kt óre b y t o uzasadniały, al e z drugiej stron y sam a terap ia Gersona zak ładająca Goethe ściśle wegetaria ńską jes t rzeczywi ście czym ś dieta ściśle wegetaria ńska jest tak ą dietą, kt óra jest w tej chw ili diet ą preferowan ą np. żeby w w tak ich zabiegach wyd łużających życie, czyl i faktyczn ie jes t powiązanie pomi ędzy diet ą wegetariańską z e zmniejszon ą zawarto ścią bia łka, a wyd łużeniem czasu życia t o są te ż szereg bardz o dobryc h publ ikacji n p . Waltera Longo nadal tam nie ma tych lewak ów tak że te n elemen t terap ii Gersona jes t powiedziałbym najmniej pozbaw i poznan y najmn iej przebadane, al e jest ja wiem, że jest częścią te j terapii, wi ęc też ludz ie s ą bardzo chwalon y ta jes t także t u panie redaktorz e a o ile Hydro kolonoskop ia na pewn o nie tak t u po prostu da r dl a cz ęści takiej d iety wega ńskie badania s ą on e wypadaj ą znakom icie rzeczywi ście znakom icie dl a części nie ma t u trudno powiedzieć tak, że pamięta pan i profesor postawiliśmy kilka ma tego sameg o rozpraw y tak odlew a odchodz imy o d o d hydr y kolejn a kopia jakich tak ich dramatycznych dzia ł odchodz imy natomiast je śli chodzi o bakter ie jel itowe rzecz jest bardz o prost a Otóż bakterie i nas z organ izm dzieli coś c o się nazyw a barierą Milito, czyl i d e facto jes t to bardzo c ienka struktur a taka tak a ściana, al e z dykty, która jes t pokryt a warstwom takie galaretk i VAT m ógł partyjna warstw ą móc nowa i tera z on ta warstwa mocy nowe j n iezwykle krytyczn a, bo w n iej bytuj e cz ęść bakterii, al e te ż w niej w n iej rozgryw a si ę ta walka pomiędzy dobre m złem cz y tymi bakter iami złymi, kt órą chc ą na m zaszkodzi ć bakteriami dobrym, które są nam potrzebn a jes t tak i film by ło sob ie życie pokazywa ł wiek wygl ąda nas z organizm wewnątrz zaopatrywać zesz ła tak tak t o rzeczywiście tuta j pole walk i jes t jes t n iezwykle n iezwykle zaci ęte i teraz mówimy w ten spos ób, że za pomoc ą odpow iedniej d iety sk ładników dietę, al e tak że sn u aktywności f izycznej stre s, o czy m mus imy pami ętać ta ściana z dykty wytrzymuj e, ale je żeli przed dniem i przestaniemy dobrze spa ć alb o mam y za mało czasu na s na sen żyjemy jak i permanentnym stresie jem y byl e c o jeszcze do teg o nasz a aktywno ść fizyczna jes t bardz o bardzo du ża ale bo jest nią by ć albo bardz o bardzo mała to ta ściana z dykty najpierw pozb ędzie się tej warstw y m ógł protest ma być źle i że z e idzie ta ca ła otoczk a, która dodatkow o chroniła to cieniutk ą ściany przed dzia łaniem teg o środowiska mikrobiologicznego, które jest dobre z łe ta m też pami ętajmy są wrog ie bakterie ora z ca ła rzecz poleg a na ty m, żeby je ść tak, żeby w nasze j d iecie by ły elementy te j d iety ant y zapaln e i je ść tak, żeby na tej ściance na tej bar ier, że by ła zachowan a ta warstw a mógł tutaj no al e pani profesor jes t bardzo enigmatyczne jeszcz e tak ju ż złą, al e mówi cz y tak musimy mie ć dietę przede wszystk im zr óżnicowane t o po pierwsze po drug ie i mie ć tzw. śródziemnomorskiej el ita, ale m ówiliśmy w poprzedniej audycj i, że mus imy zasi ąść do sto łu naszyc h przodk ów, czyl i śródziemnomorskiej l ita, al e w Polskiej modlę, czyl i jem y t o c o jedl i Polacy jem y w spos ób zr óżnicowany, czyl i i Polacy z e tradycyjn ie jedli przed e wszystk im produkt y pochodzenia roślinnego st ąd te ż ta dieta o du żej zawarto ści produktów ro ślinnych jes t niezwykle cenna i o d czas u do czas u produkt y pochodzen ia zwierzęcego po trzec ie dieta pow inna by ć anty zapaln e, czyl i mieć tak ie elementy, kt óre będą hamowa ły zapalen ie cz y zmniejsza ły zapalen ie na poziomie tej ściany bakterii w Tajpej te j te j tej bariery jelitowe, czyl i tego c o te 2 światy rozdział i tera z, przechodz ąc do konkret ów jak wytworzyć t e śródziemnomorskiej tak jak zasi ąść do tego stołu naszyc h przodk ów daj ąc element y przec iwzapalne proszę zobaczyć w nasze j diecie są tak ie rzeczy, które dzia łają pro i przeciwzapalnie proz a pa l elementy to jes t np. czerwone mi ęso nad poda ż czerwoneg o mięsa to s ą nieodpowiedni tłuszcze jes t te ż nadm iar tłuszczy mleczn y akt tłuszcze mleczn e, k iedy jes t jes t zbyt duża on e wcal e tak ie dobre dl a zdrowia n ie s ą szczególnie wtedy, k iedy zaczynaj ą si ę problemy z el itami, kiedy zaczyn a się sta n zapaln y w obr ębie jelita i tera z elementy przec iwzapalne d iety, które pow inny by ć bardzo zrównoważonej d iecie sportowca z kole i sportow iec potrzebuj e więcej czerwonego mi ęsa, bo ta m jes t żelazna, czyli musi by ć zwi ększyć poda ż element ów przeciwzapalne do n ich nale żą np. warzyw a krzyża, czyli kr ótko mówiąc to wszystk o c o jak gotujem y bardzo n ie fajnie pachnie w dom u śmierdzi po prost u tak im takim charakterystyczn y zapac h, czyl i brukselka, czyl i w roku, czyl i kapust a ta k szparagi t o s ą rzeczy, które zaw iera ogromn ą koncentracj ę zwi ązków nazywanych przez nas Poli fenolow e cz y tak ich zwi ązków ant y zapalne, kt óre dzia łają na receptor y w iele w illi tak receptory nazywaj ą się recepturami Arreolą owymi i t e receptory zaczynaj ą porządkować zaczynaj ą zmniejsza ć ilo ść bakterii, kt óre mog ą dzia łać pro zapali, kt óre są dl a na s bardz o szkodl iwe czyl i, zwi ększając poda ż tyc h produkt ów produkt ów ro ślin konkretn ie tyc h takich śmierć Łużkowa tyc h warz yw dzia łamy mocn o przeciwzapalnie i teraz, je żeli w d iecie każdego cz łowieka, a ju ż szczeg ólnie sportowc a szczeg ólnie sportowca m łodego, kt óry tak ich rzeczy umówmy się na dzieciaki n ie lubią akura t je śli waży, jeżeli w tym dz ieci t e warzywa b ędą b ędzie 56 porcji warzyw porcja jes t tyl e ile si ę zmieści do klatk i na surow o ugotowane n o to mo żemy wprowadza ć i mięsa mo żemy wprowadza ć produkty mleczn e bogat e w VAT, al e je żeli b ędziemy dawal i przeciwwagę w postac i tych przec iw zapalnych wa ży ju ż b ędzie cudown ie potem kolejn e element y przeciwzapalne t o s ą owoc e szczeg ólnie tak ie, kt óre kolor kolo r skórki kolo r mi ąższu maj ą c iemno n iebieski prawda czy w iemy od setek lat, że są dl a na s bardz o dobre jagody bor ówki Burów ich b ędzie, ale tak Roni Ano cudownie dzia łająca na uk ład kr ążenia pote m bardz o takim pomara ńczowym szczyc ie czerwonym zabarw ieniu głóg to mo że być t o może być ta mo że być owoce dz ikiej r óży prawda mogą by ć Żabka cz y cebul a, która zawierają sfer y cytryn a, wi ęc rzeczywi ście dobierając kob iet dietę r óżnorodnie i rzeczywi ście patrz ąc na to co jedl i kiedy ś Polacy jesteśmy w stan ie naprawdę pokry ć zapotrzebowan ie na t e element y przeciwzapalne i cz y pan i profesor różnica między niebem liczb ę posi łków osoby małoletnie uprawiającej spor t doros ły uprawiaj ący sporc ie kwestia tylk o w gramaturze liczba posi łków powinna pozosta ć taka sama prze z ca łe życie nie t o też bardz o zależy pa n co o d pewnego czas u, a w łaściwie o d 2030 lat uznaliśmy dl a osob y dorosłe, że szczeg ólnie te j zaburzen iami metabol icznymi, że ważne jes t, żeby cz łowiek zjada ł 5 posiłków dz iennie, al e tera z osoba doros ła, jeżeli nie ma zaburzeń n o to w te j chwili rzeczywiście zaczyn a by ć bardz o wyra źny trend szczególnie dla tych osób, kt óre maj ą problemy z utrzyman iem mas y ciała, al e s ą osobam i aktywnym i fizycznie tej średniej aktywności, żeby t a liczba posiłków pomniejsza, czyl i np. 3 posiłki 1 przekąska tak natom iast dzieci rzeczywi ście t o zapotrzebowan ie kaloryczne mus i by ć ściśle wyliczone i t o s ą specjalne tabele t o Instytut żywności żywienia, a t e normy dl a ich pokryc ia zapotrzebowania kalorycznego i na poszczególne sk ładniki wyl icza tutaj absolutnie preferowan e s ą 3 posiłki główne 2 przekąski, al e znowu sportow iec pow inien mie ć przekąskę przed ligow ą i po treningową, czyl i są te ż takie i odpowiednie nawodn ienie cz y tak ie element y dodatkowej d iety Tref w ty m m ieniu sportowca muszą być przeprasza m bardz o nawodn ienie woda generaln ie poprawia parametr y krwi woda jes t w og óle niezbędna dl a prawid łowego funkcjonowania organizmu, al e sama woda no i w o tyl e po poprawia objętość krążących wp łynął tak że krwi natomiast wp ływ na, je żeli nie ma mikroelementów n o to czyst a wod a bez mikroelement ów, al e ka żda wod a, kt órą pije sportowiec jes t jes t wod ą zawieraj ącą właśnie m ikro m ikro sk ładniki dlateg o ta k jak najbardz iej tam s ą m ikro sk ładniki ta m są wodorow ęglany, kt óre poprawiaj ą to tam wp ływają na równowagę pasa zasad ą tak że mówimy o wodz ie, kt óra zaw iera mikroelementy on e jak najbardz iej popraw ia funkcjonowan ie całego organizmu ju ż w tym tak że układu krwiono śnego powodzie zaczniemy kolejn ą odsłonę naszeg o program u pani prof . Ewa Stachowska b iochemik specjal ista z dz iedziny żywienia człowieka k ierownik zakładu Biochemii żywienia człowieka pomorsk iego Uniwersytetu medyczneg o w Szczecinie z mo im pa ństwa gościem cza s na informację przy niedzieli o sporc ie Przemysław Iwańczyk kłania si ę państwu pan i prof. Ewa Stachowska z nam i dzień dobry dzień dobr y biochemik specjal ista z dz iedziny żywienia cz łowieka k ierownik zakładu Biochemii żywienia człowieka pomorsk iego Uniwersytetu medyczneg o w Szczecinie pan i profesor dotknęliśmy w ielu wielu spr aw w wodz ie by ło ostatnio tak to jes t po żywienie wsparcie jes t tak skompl ikowany rozleg ły jedna k temat kroczymy n a tak grząski grun t pozwol i pani m ianowicie suplementacj ę szereg f irm, kt óre oferuj ą suplementu suplementy najcz ęściej s ą jakim ś placeb o, które dzia ła na psychikę an i na, a n iekoniecznie orga n n iekoniecznie jak i choć suplementy jes t bardz o prost a zasada pan ie redaktorz e m ianowicie rzeczywiście przeszła pan i o sobie mogę mieć tak ą zasad ę przyj ęły tak i proszę dzieci zdrowyc h zasadach suplementy t e, które pomagaj ą mojemu organizmowi tylko t e, kt óre przepisuje lekarz na recept ę te, kt óre s ą dost ępne powszechnie sorry, ale nie kupuje ten no dobrz e, ale w przypadk u sportowca to mus i by ć lekarz zajmuj ący si ę medycyn ą sportow ą, bo t u z kolei wiem czy zasada pan a może jes t tak a najbardziej racjonalna panie redaktorze, bo widzimy c o si ę dzieje tak suplement ów jest duża jeszcze o stan pani pan i profesor wejście do tego sklepu za drzewka w Jarosławcu przystępne zacznie si ę nam i zarz ądzenia oczywi ście tra s człowiek głupieje cz y t o dobre czy t o n iedobre, a z drugiej stron y też w iemy, że produkcj a żywności, że tak źle by, kt óre kiedyś mia ły więcej pierwiastk ów tych pierwiastk ów maj ą mn iejsze żywność zanieczyszczona t o te ż wszystko jes t n iestety prawda natom iast w przypadk u żywienia sportowc a tu zasad a jes t dosy ć prosta, dlateg o że światowa organizacja antydop ingowa mam y szef a Polaka, ale także abstrahując o d teg o wydaj e zalecenia teg o c o sportow iec pow inien dodatkowo suplementowa ć, a c o absolutn ie, czego robić n ie powinien, b o jak złapią to też jest uznawan e za dop ing to mam y to list ę podzielon ą na 4 sektory, a t o znaczy to s ą t e rzeczy, kt óre sportow iec przyjmowa ć powinien bez t o tak ie, które n o maj ą sporo badań, al e jeszcze za ma ło, żeby rekomendować c t o rzeczywiście ju ż tego racze j n ie n ie powinniśmy brać, aby t o są t e rzeczy, kt óre s ą zakazane t o jest w łaśnie topi tera z proszę zobaczyć, jeżeli zajrzymy NATO na nada pozycj ę, a cz y to bezp ieczne i suplementów sportow iec bra ć powinien tam jes t bardz o n iewiele rzeczy, ale ta m są n p . za t o Niki tam s ą t e żywność sportow a szczególnie dl a tych dl a tych dyscypl in sportu, gdzie t o ten wysi łek trw a w iele godzin sportow iec w trakc ie wysi łku mus i uzupełnić zapotrzebowan ie, ale energetyczny ta m s ą mikro elementem, ale tam jes t także witamina d e ta m jes t sok z burak a proszę sobie wyobrazić, że s ą z burak a jes t od o d lat w łaśnie w te j na tej pozycj a ta m są wodorow ęglany, czyl i np. szereg u w ód m ineralnych zaw iera wodorow ęglany, które z kole i biorą udzia ł w regulacj i gospodark i kwasowo-zasadowej w czas ie wysi łku wzrasta kat a boli, czyli ra z wzrast a rozpad bia łka tak t t t t t t t t metabolizm prowadz ący do, jakb y zwiększenia kwasowo ści układu dlateg o te ż, uzupe łniając p łyny wodorowęglany pomag a naszemu organizmowi pozby ć si ę teg o nadm iaru reszty kwasowej te ż bardz o dobre dzia łanie na liście, a o d wielu la t c o te ż probiotyki, czyli co ś co ma pomaga ć jelito sportowca, a w łaściwie nie tyle jel ito c o tej bar ierze jelitowej mi robi ą m ówi, bo okaza ło si ę, że uprawiaj ąc spor t szczególnie prze z w iele wiele godz in o ty m, m ówiliśmy prz y naszy m ostatn im spotkan iu rzeczywi ście ta bar iera litowa ć 15 Anka dzieląca na s o d naszych bakterii ona bardz o cz ęsto uleg a takiemu pogorszeniu c o tworz ą się m ikro dz iurki, przez kt óre to co jes t w środowisku el ita może dosta ć do naszeg o organizmu t o jak dosta ć do naszeg o organ izmu zaczyn a powodowa ć Alert uk ładu immunologicznego najp ierw tego w brzuch u m ówimy tzw. układzie immunologicznym zwi ązanym z bar ierami jelitow ą i al e niestety ta TEN-T, al e t o mikro zapalenie tak im m ikro m ikro powstan ie zaczyn a powoli rozszerz a si ę na cały organ izm i pogarsz a de fact o w sporc ie pote m regenerację, a w czas ie samego wysi łku mo że pogoda pogorsz y te ż to nastaw ieni bojowo chęć wygran ia tak ch ęć do trwan ia do ko ńca dlateg o te ż już naprawdę o to od w ielu la t prob iotyki, które pozwalają godzi ć t o barierę w czas ie wysi łku rzeczywi ście s ą po prost u na liścia, ale te ż są podarowa łem w ęgla s ą w og óle p łynny i foton iki wod a pani profesor tę moc teg o za zapyta m k ilku trener ów preferuj e naturalnej tonik, jak im jes t wod a mi ód cytryna i odrob ina sol i jest to jest je żeli, jeżeli się bardz o dobrze si ę pote m ćwiczyli, bo jest mn óstwo przepis ów na naturaln ie robione i fotoniki natom iast tam te ż si ę po prost u wyl icza ile jest chodzi o t o żeby, o ile glukoz y tak, bo po ich pal iwem bezpo średnie, kt óre mi ęśnie spalają w czas ie wysi łku jes t glukoza i w tym z łoto NIK - u ma być glukoza i inny cuk ier prosty fruktoza oczywiście mo żna da ć miło mo żna dać sok owocow y rozcie ńczony tak ie naturalne i Zatoni, je żeli się dobrz e bili czy to zawarto ść tylk o, żeby właśnie to był p łyny izotoniczne, żeby idea jest tak a, żeby w czas ie wysi łku to co się wyp ije przenikało bezpo średnio do organizmu jak najszybc iej by ło dostarczone do je śli to po prost u trzeb a dobrz e liczy ć i je śli się to zrobić w oparc iu o produkt y naturaln e to my ślę sob ie, że w tyc h zawodnikach nie ma z kole i barwników n iema sztucznych dodatk ów tak z mojeg o punktu w idzenia członka, który un ika tak ich rzeczy un ika żywności przetworzonej to jeśli zrob imy dobrz e, czyl i dobrze l iczymy zawartość te j glukozy i fruktoz y tak, żeby to by ła w łaśnie płyny izotoniczne nie h ipoteki wart o liczne na to wszystko jes t okay nie będzie wtedy tyc h tyc h barwnik ów natomiast my ślę sob ie, że w takim ju ż w sporc ie poz a amatorskim to rzeczywi ście sportowcy si ęgają po gotowe i fotoniki nie tylk o denerwuje ta m denerwuj ą te dodatk i te kolor y zupe łnie n iepotrzebne bardzo intensywne tak i zresztą bardzo zwolni taki p łyn do Chłodnic kiedyś by ło tak wyglądają niekt óre panie n o w łaśnie pan i profesor obiecałem naszym słuchaczy, że zdradzimy coś c o b ędzie absolutny m absolutn ą petardą musimy nie w iem, skąd pan i we źmie pani ma pewn ie na podorędziu o d petard ę jak o petard ą Petara nią mus imy zdradzić co ś jeszcze pewn ie wi ększość z nas n ie w ie co wp łynie na poprawę wynik ów na popraw ę samopoczucia nie w iem jaki ś trik h it co ś zjeść coś si ę regularn ie spo żywać co ś przyjmowa ć n o tak dl a mn ie tak im hicior h icior h icior tak myślę sobie, al e umie pan um ie pan zastrzelił tyc h hit ów jes t sporo dla mn ie na pewno n ie t o tr ójka w og óle Otóż n ie przypuszcza pan i cha cha trójka taktyk i tocz ą ju ż tr ójkę tr ójkę i Czarków mnie się wydarz y tak h item absolutny m i mojeg o punkt u w idzenia bardzo potrzebn e, bo myśmy na m na moje j uczeln i prowadzimy badan ia naukowe dotycz ące w łaśnie mikrobioty bar ier irytowa ć i posiłkuje si ę tuta j obserwacja sportowc ów sportowc ów z r óżnych dyscypl in g łównie z tyc h sport ów si łowych czyta m s ą zawodn icy sport ów walk i i w idzimy jak bardzo popraw ia, a parametry barier cz y też parametr y zapalen ia stosowan ie probiotyków, czyl i dobran ie dobryc h szczep ów dedykowanyc h sportowco m pote m dobranie dobreg o w łókna, b o jak damy akt i to może by ć h it jak dam y bakter ie jel itowe to oczywi ście mus imy da ć w postaci probiotyk ów tak t o bakterie musimy da ć im jedzonko dobre najlepsze dla n ich jedz ą i mówiliśmy sobie o ty m, że powinni śmy jeść t ę śmierć śmierdzą śmierć łukowate warzywa p o mieście wa żyć owoce warzyw a kolorow e, al e tera z cz ęsto sportowcy n ie maj ą czas u żeby, żeby szybk o uzupe łnić natom iast na diecie z e zwi ększoną ilością warz yw jes t także n o zaczyn a tam kob ieta litować bardz o dobrz e śmieci produkuj e jak o produkty ko ńcowe ga z oczywiście t o jest k łopotliwe zapach tak tak jes t na treningu mo że by ć dosy ć ci ężka h istoria i tuta j bardz o dobry m łącznikiem, kt óry będzie wspiera ł m ikrobioty jednocze śnie opóźni tworzenie gazet y gaz u b ędzie troszeczk ę mn iej jes t babka s ą i błonnik z babk i jajowate j babk i lancetowatej dlateg o, że t o jest włókno jes t włóknem rozpuszczalne cz y s ą bardzo preferowany m w sporc ie w łóknem lepk im natomiast fermentu maj ący taką ogromną si łą w łapki, b y matka babk a ja k do muzeu m p łac nikt, a za łoga płeć n o właśnie przekaz jest nasz e oczy widzia ł starszego i dosyć typ u, a t o umownie to jest tak i dosy ć typow y pa s, który ro śnie, a właściwie jedno by ł traktowany teraz kwa s, al e d e facto jeszcz e moj a babc ia pamięta jak Piast m ógł sobie kolan o to ta m okładała li śćmi tej babki etaty są t e s ą tak ie okrągłe li ście potem tworzyć taka kolebka, kt o kw itnie la t i w łaśnie błonnik to jest SS te j kolebk i zb ierane, jakiego rozpu ść w wodzie zaczyn a od 5 g do 120 ml, a pote m stopn iowo do 1015 g na 120 ml wy śle pan u redaktorowi tak ich rzeczy jes t tak 120 l ciepłej wody to rob i si ę tak galaretka i t o galaretk ę wart o popijać wted y na karm imy nasze bakterii t o on e będą bardz o bardz o bardzo się dobrz e czu ły natomiast nie b ędzie teg o efek t tak iego b łyskawicznego b łyskać, wi ęc b łyskawicznych problem ów z gazami, które trzeb a gdzie ś ta m dyskretn ie dyskretnie się trzeba pozby ć, a na treningu t o mo że być po prost u trudne t o jest 1 rzecz, bo rzeczywiście ta mapka tutaj Arteta babka jes t tutaj wspania ła pote m sportow iec mo że uzupełnić też t o włókno za pomoc ą tzw. opornej skropi ć, o c o chodzi chodzi o to, że mo żemy ugotować z iemniaki i w momencie, kiedy o n ju ż ta m ugoda alb o makaron makaro n zawsze Alden gotujemy b ądź, k iedy on e ziemniaki s ą ugotowan e, a makaron nada l NT zalewam y zimn ą wod ą i jem y na zimno dodajemy do czego ś, al e na z imno wtedy zamiast wytworz y si ę tzw. oporn a skrob ia, która no nie b ędzie s łużyła tyle nam c o naszy m bakter iom liczy łam ziemniaki od w idzimy to zala ć zimną wod ą Dallas dzi ś tak ocenić je ść pote m na zimno, a jest pote m na zimno t o jes t bardz o dobr y pokar m dl a bakteria jednocześnie jes t t o spos ób, żeby sportowiec nie mia ł na g łowie tyc h 56 porcji warz yw tylk o np. 34 i dorzuci ć sob ie t e właśnie t e bardzo pani zaskoczona też, jaki wczora j nas z jeszcze 1 wisiorek takim h icior chyb a s ą wodorowęglany, dlatego że t e wodorowe glany s ą mocn o przez masa jako ś pom ijano natomiast pami ętajmy, że prz y wysiłku f izycznym prz y wysi łku rzeczywi ście ta kwasowość ro śnie m y pozbywa ć pozbywamy si ę te j kwasowości n p . t o jest mechanizmy wywy ższenia tak t o po jest 1, a drug i mechan izm powoduje, że nerki musz ą bić wytwarzają stare, bo dorobe k Lane my mo żemy im pomóc, dostarczając TDT dorobe k glany n o właśnie w form ie suplementu to s ą niekt óre wod y mineralne bogat e, bo dorobe k Lane, ale pami ętajmy, że k iedy sportowcy stosowal i środki, bo bardz o, bo właśnie po to, żeby sob ie pom óc w tej uzyskan iu tej lepszej średnią wa żoną tak w tej chw ili te preparaty już n ie n ie stosuj e się tej sody oczyszczone j są specjalne preparaty bardz o tanie do stan ia w aptec e cz y bezp iecznym m iejscu i rzeczywiście wodorow ęglany są dane na li ścia, czyl i jak najbardziej mo żna stosować, k iedy moja babcia m ówiła, że jeśli chcesz lep iej poczuć to wlej troch ę odsun ąć dno szklanki zale j zimn ą wod ą i łyżeczkę są on e żony, wi ęc właśnie pi ętno tata od rzeczywiście gdzieś n ie stanowi też cz y nie odsetek takie oto, że mus i by ć oce t organiczny czy takie ocet, kt óry powstaj e w wyn iku fermentacji jab łek czy wino instytucjom nie śmierć osoby z bardz o fajny te ż w rozcie ńczeniu takim napoje m szereg os ób sobie bardzo bardz o p icie tak iego takiego napoju fal i cz y, ale nie może być ten sp irytus, aby tak, aby ta jes t wyj ątkowo n iedobry n iezdrowe pani profesor musimy ko ńczyć jes t o odw iedzi nas pani n iebawem panie redaktorze pan a zawsz e dzi ękuję bardzo ujmujące t o było bardz o pani prof. Ewa Stachowska b iochemik specjalista z dz iedziny żywienia cz łowieka k ierownik zakładu Biochemii żywienia człowieka pomorsk iego Uniwersytetu medyczneg o w Szczecinie, bo moim pa ństwo go bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA