REKLAMA

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją?

Strefa Szefa
Data emisji:
2019-12-01 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:27 min.
Udostępnij:

W studio: Rozwiń »

Katarzyna Leder Salgueiro - adwokat karny dla biznesu
oraz Ewa Krzemień - adwokat, specjalista prawa własności intelektualnej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
stref a szefa audycja strefa szefa prz y m ikrofonie Marzena Mazur w itam pa ństwa bardz o serdeczn ie szczeg ólnie serdecznie zaprasza m na dzisiejsz ą audycję wszystk ich szef ów, kt órzy maj ą powracaj ący nocny koszma r te n koszma r wygl ąda tak, że jego najlepsz y handlow iec odchodz i z firmy z baz ą wszystk ich klientów zaczyna pracowa ć dl a konkurencj i w ty m momenc ie wszysc y klienci przechodz ą do konkurencji oczywiście budz imy się lan i potem no i zastanawiamy Rozwiń » si ę c o c óż mogliby śmy zrobić tak iego, żeby jednak do tak iej sytuacji nie doszło, czyli c o zrobi ć, żeby n p . nas z handlow iec nie zabra ł nasz e baz y bazy danych i n ie poszedł pracowa ć dzie ń, a n ieuczciwej konkurencj i będzie dz isiaj studia ju ż państwa i mo i go ście pan i Katarzyna Leder sa l GRU adwokat karn y dla biznesu dzień dobry dzie ń dobr y w itam pan i Ewa Krzemień adwokat specjal ista prawa własności intelektualnej dzień dobr y dzień dobr y w itam serdecznie n o właśnie tak a ostatnia sytuacj a, z kt órą pan ie mia ły do czynienia już realny m życiu t o grup a handlowc ów 2 kwestii n ie handlowców menad żerów, kt órzy rozwijali 1 cały w spółce zdecydowa ła si ę po łączyć z podwykonawcą za łoży biznes dok ładnie tak i sa m pod inn ą nazwą bardz o podobn ą po kole i zacz ęli odp ływać kl ienci tych krajów prze z przypade k zak łada oczywiście zawsze bywaj ą zupełnie prze z przypadek nadziała cen a ca ła cena myślę, że dzia ła tak ie przyzwolen ie, które funkcjonuj e w społeczeństwie, że wszystko woln o mam y woln y rynek w związku z ty m woln o nam okre s s łuchał f irmy okres ca ły syste m jak funkcjonuj ą dostaw y o d kog o odb ieramy produkty, gdz ie jes t dostarczamy woln o na m tak że zabrać pracownik ów wydzia łów, kt óre funkcjonowaliśmy przeznacza si ę jak odchodzi mened żer odchodzi z e swo imi lud źmi, bo bierze ludz i po to, żeby pracowa ć pote m zaufanym i n iestety tak jest faktyczn ie nasz e obserwacje sprawac h, kt óre prowadz imy pokazuj ą, że z reguły staraj ą si ę przej ąć r ównież ludzi n o i trzeb a pr óbować walczyć no w łaśnie cz y skupmy si ę na tym pracowniku, bo handlowiec to dla mn ie tak zupe łnie oczywiste, że baza danych wuj wuj wuj n ie woln o, ale ten pracownik, jeżeli ja odchodz ę i pote m proponuje pracown ikowi lepszą prac ę za lepsz e pieniądze no t o jest chyba jeg o decyzj a a, a n ie jak te n pracownik pow inien się zachowa ć, jeżeli ta domena, dlaczego sze f przechodz i do konkurencji to jes t tema t, kt óry dotyka świadomości, kt órej tak naprawd ę nie ma, bo jes t granica rzeczywi ście ta k jak mówiła już mecena s Wedel jest gran ica mam y wolny ryne k mam y wolno ść prac y konstytucyjn ą wolno ść pracy i musimy wiedzie ć te n pracownik c o do zasad y mo że odej ść, chyba że jes t zwi ązane z zakaze m konkurencj i z nam i w tym zakaze m konkurencj i po ustan iu stosunk u prac y może odej ść, je żeli dostan ie ofert ę pracy, je żeli do n iego zgłosi headhunter cz y też były jako szef i pow ie m u zwyczajn ie informacyjnym tone m otw ieram zaczyna m pracowa ć na kogo ś innego szuka m zespo łu ma m otwart y na burc ie jest za interesowane tak a prosta formu ła jes t legalna natomiast na c o dzień n ie mamy do czyn ienia z tak ą prost ą formą sytuacj e, w których wchodzi odpowiedzialno ść ustawa o zwalczan iu n ieuczciwej konkurencji t o s ą sytuacje, k iedy dochodz i do nak łaniania naszych pracowników b ądź naszyc h kontrahentów, żeby on i zerwal i z nam i stosunk i obl igacyjne b ądź nienale życie wykonywali to ju ż nielegalne i o ty m, m ówimy o tej niezdrowej relacj i te j wolne j Amerykance, k iedy pracown ikowi nie m ówimy tylk o cz y kontrahentowi s łucha właśnie teraz b ędę pracował dl a innej f irmy podobne j bran ży mam y nab ór tylko jest jeszcz e informacja, kt óra zawiera jakąś deprecjacj ę tego dotychczasowego m iejsca pragnącego druga szansa, żeby było kiepsko, bo jak o spadła myślę cz ęsto spotykamy z regu ły w tak iej h istorii przechodzen ia i kopiowania firmy gdzie ś indziej pojaw ia si ę n ieprawdziwa rozpowszechn ianie n ieprawdziwych informacji na tema t by łego pracodawc y alb o po t o, często n ie jest tak że to pracownik tylk o jednak wysoc e wykwal ifikowany menadżer, kt óry jes t firmą związany do ść d ługo, kt óry bardz o zaufanym pracown ikiem dl a firmy t o są części t e osob y, które dopuszczają si ę tak ich du żych czyn ów n ieuczciwej konkurencj i i on i bardz o cz ęsto podają t e informacje, że f irma właśnie restrukturyzuj e si ę f irma postanowiła wydzieli ć wydziału założyć g o pod now ą sp ółką z ew poprzedn i właściciel skoncentrował si ę na, czyli jes t prowadzenie b łąd tego kl ienta tak, bo myśli życzą źle robi b iznes t ą samą firmą, kt óra si ę teraz troch ę inaczej nazyw a tak naprawdę poszedł konkurent tak te ż zdarzaj ą tak ie sytuacj e, że te n kontrahen t nasze n ie w ie pracuj e ju ż z nam i tak ju ż tak te ż zdarza to wprowadzan ie w b łąd to rozpowszechn ianie n ieprawdziwych informacji t o ju ż w og óle inne któż inny czy n n ieuczciwej konkurencji ma obserwujemy, że bardz o cz ęsto tak a Triada do tej relacj i n iezdrowej, kt órej m ówimy patrz ąc n a ustawy o zwalczan iu nieuczciwej konkurencji popiersia t o jes t właśnie wykorzystan ie tajemn icy przedsiębiorstwa, czyl i wykorzystanie prze z tego menad żera, który przechodz i do konkurencj i mo żna swoj e, jaki sen s aktywnyc h wartościowych gospodarcz o informacji, kt óre były wa żne z punktu w idzenia jeg o dotychczasoweg o pracodawcy dotychczasowe j firmy wykorzystan ie ich n ie w tym cel u, do kt órego on pow inien te informacje wykorzystywane jak o baz a klientów, ale resorowanie zagadnienie bardzo w ielu wykonawc ów mo że cena cen a dan e osób kontaktowyc h z baz y naszych klientów, bo jes t bardz o wartościowe informacje, bo trzeba wizji k im si ę z kim rozmawiać z Jordanem produk t sprzeda ć cena ta k jak m ówiłam na pewn o nas i podwykonawcy na z ielono zachwyca mo że by ć temu w ty m sensytywnych informacji jest t o pierwsza rzecz Triady tak strat, czyli mam y tak t o tajemnica przedsiębiorstwa co ś sensowneg o wartościowego drug a rzecz m ówiliśmy już o d dz isiaj, al e tak, podsumowując t o jest w łaśnie na nak łanianie naszyc h pracownik ów b ądź naszych kontrahentów, bo z naszyc h partner ów b iznesowych, żeby przestali wykonywa ć umowy z nam i b ądź wykonywali nienależycie, czyl i tzw. podbierania solisty taj Niki nielegalna jeszcz e pod pytam, al e tak intuicyjnie wydaj e mi się te ż tak ci ężkie do udowodnienia tych rozdział t o w miar ę neutralnie cz y te ż powiedział n ie wiem o chodź z e mną albo now ie szuka m kogoś tera z jak to udowodni ć o n n ie powiedzia ł neutraln ie tylko w łaśnie nak łania niewątpliwie dowodowej Stobba t o s ą spraw y bardzo trudne i dlateg o osob a tak i przedsi ębiorca, kt óry spotyka się z czyne m n ieuczciwej konkurencj i mus i po pierwsze, dzia łać bardz o szybk o po drugie musi si ę nastawi ć na to, że idzie na wojn ę i że pierwsze 2 miesiące o d moment u, k iedy zauważy pierwsze skowronki coś tak iego si ę dz ieje w f irmie musi przeznaczy ć na czas na t ę wojnę i wytoczy ć wszystk ie mo żliwe dzia ła zarówno na drodz e karne j cyw ilnej, ale przed e wszystkim nasz a obserwacj a wskazuj e, że na drodz e rozm ów z pracownikami, kt órzy odchodz ą trzec ia spraw a kontak t z bardzo dobry m do świadczonym detektywe m, kt óry wie jak do tak ich spr aw podej ść ja sam a miałam przyjemno ść pracowa ć z Arturem Dytko, kt óry potraf i świetnie z zorganizowa ć ca łą histori ę dooko ła pracownik ów, kt órzy odchodzą podej ść i ich zadać jakie ś zapytan ie ofertowe zbliżyć si ę do n ich na, tyle że on i się otwieraj ą i przedstawiaj ącą histori ę ostatn io mieli śmy tak ą sytuacj ę, gdz ie udało na m si ę wr ęcz nagra ć by łych menad żerów, kt órzy dla 100 osób zorgan izowali spotkan ie, w którym opowiadali o swoje j nowe j firmie uwiarygodniaj ą si ę realizacjami, kt óre rob ili u swojeg o poprzedn iego pracodawcy wszysc y tak robią znajdą się to nasz a m isja pani rektor pedagog ium stadami doświadczeniach sobie wpisuj ą t o c o robili Wąbrzeźna pisz ą, że to jes t do świadczenie, kt óre realizowałem b ędąc w tak iej firmie no to jes t kraj on i nie powiedzieli nie różni czase m przyznali, że f irma zrobiła ich normalne, al e tak ie realizacje rok realizacji były bardzo du że dla bardz o du żych znanyc h f irm funkcjonujących na rynku jes t pojechal i po ich w tej tr iadzie mamy p ierwsze tajemn ica przedsiębiorstwa drugi nak łanianie naszych pracowników cz y te ż właśnie rozpowszechn ianie nieprawdziwych informacji na jak ąś bajeczkę, że tak kolokwialnie trzeb a powiedzie ć temu rynkowi ty m ty m kontrahento m, których chcemy z regu ły to powiedzieć chcieli śmy zrobi ć wi ęcej dlatego wygrywali śmy naszeg o byłego pracodawc ę i zaczynamy rozmow y z OFE niezupełnie dotkn ęła trw a cz ęsto jes t przyczyna, dlaczeg o c i menad żerowie najbardziej zaufan i dla firmy decyduj ą si ę na t o odejście ju ż n ie satysfakcjonują procent y odzysk u, kt óre wypracowali dl a poprzedn iego pracodawc y już znaj ą tę firmę dobrze wiedz ą ile mo żna zarabia ć na ty m danym produkcj ę na Sejm myślą t o ja tera z p ójdzie na swoje powiedzia ły pan ie, że trzeb a natychmiast przeprowadzi ć zmasowaną akcj ę, czyl i zar ówno spraw y cyw ilne spraw y karn e detekt yw najlep iej, al e najcz ęściej rozmaw iamy w ty m przypadku prac y s ą zabezp ieczone korporacj e mają swoje dzia ły prawn e rozmawiamy o ma łych średnich f irmach taki b iznes o tak ich biznesach, kt óre jest łatwo podrobić łatwo przenie ść i ta firma wted y myśli sob ie kurczę no t o jes t mn óstwo pieni ędzy czasu energ ii to machnął r ęką rynek jes t du ży mo że jako ś mo że jakoś przetrwam y w łaśnie t o machan ie r ęką powoduj e, że funkcjonuj e przyzwolenie spo łeczne zup y tych czyn ów si ę dopuszczać drug i tak i stereotyp to wcale n ie s ą małe f irmy, które ze tak ie zdarzen ia wydarzaj ą wg mnie z mojego do świadczenia wyn ika, że t o są cz ęsto bardzo du że firmy, kt óre s ą bardzo mocn o osadzone na rynku maj ą wysok ą pozycj ę na rynk u tylko na n ie mają wypracowanyc h właściwych procedu r f irmie, kt óre by ich chroni ły przed tak ą sytuacj ą niestety trzeb a prezes f irmy rodz inne, którzy skupiaj ą si ę na rozwoj u inwestycji sprzeda ży nowy m produkcję jes t ta m zaniedbuj ą t e procedur y wewn ętrzne tam często tak ie czyn y nieuczciwej konkurencj i sprawia jak si ę zabezpieczyć porozmawiamy w drugiej części audycj i teraz jeszcz e pow iedzmy c o zrobić n o właśnie zaczynam podejrzewa ć, że m ój pracown ik zaczyna robi ć na boku, czyl i alb o właśnie chc e odejść alb o już widz ę, że n ie wiem coraz cz ęściej umaw ia si ę z kl ientami np. że ju ż już czuj e, że coś t o może być gran e t o c o pow innam zrobić na pocz ątku ja my ślę, że tyc h działań, które trzeb a podj ąć jes t k ilka obszar ów możemy j e pogrupowa ć natom iast co na pewn o warto o d czego zacz ąć, je żeli mówimy tuta j w towarzystw ie w gronie jeste śmy prawników t o ja zach ęcam do zapoznania się z tym i umowam i, kt óre mamy podp isane z tym cz łowiekiem c o, do którego czy te ż gruntow e nie ma tam c o ja czyta m n iczego nie ma czase m jeszcze okazuje się, że t o jest pytan ie jeszcze ja k na wczesny m etapie diagnozujemy t e symptom y im wcześniej t o jes t jeszcz e cza s, żeby odbudować t ę dokumentacj ę, czyli przygotowa ć umow y umowa t a na głosy zamykan e, a sum ą tak jak najbardz iej i pamiętajmy jest na t o za późno to na m też poka że ten cz łowiek się zachowa dok ładnie, bo wtedy mo że rzucić papierami i zacznie dl a nas wcześniej tak znali wtedy zaczyna się ta nasz a wojn a tak musimy drug a rzecz, kt órą warto zrobi ć to skontaktowa ć si ę z naszymi kontrahentam i ich poinformowa ć Słuchajcie mam y takie podejrzenie iż, gdz ie jes t tak a sytuacj a w firmie, kt o wa s coś o ty m, w ie i pr óbować przekonać f irmy, że znaczy po pierwsze, powiedzie ć, że te n pracownik nie jes t tak, że odchodz i buduj e swoj ą firm ę, bo m y si ę właśnie nie w iem wiedzieli śmy tylk o żona odchodzimy w iemy, że zachowuj e wobe c na s nielojalnie i starać si ę teg o kontrahenta pozostawić si ę czy m można przy okazj i po kontrac h tak sobie myślę, że jeżeli nie łączą na s relacje emocjonaln e to pójdzie ta m, gdz ie stan ie, al e można przy okazj i powiedzie ć n p . że b ędziemy wytacza ć sprawy no i wted y, je żeli przejdzie pan ta m na to zaprosimy pan a do s ądu n p . jak o jako świadka i rozumiem, że t o zniech ęca ju ż potencjalnyc h pewn ie kontrahent ów tak ta rozmow a z tym kontrahentem ona mo że spe łniać k ilka celów 1 to jest t o uprzedzenie pow iadomienie o ty m, coś c o, dlaczeg o mam y podejrzenia co si ę mo że wydarzyć sprawdzanie na ile ten kontrahen t jes t z nam i zwi ązany na pewn o z b iznesowego punktu widzenia to jest cza s na pokazan ie naszego zaanga żowania ch ęci wsp ółpracy na odwołanie si ę do jaki ś n ie pomost ów tak jak dobrz e na m się pracowało, jak ie mam y fajne perspektyw y co mo żemy jeszcz e zrobi ć l iczymy, że zostan ie stara się utrzyma ć tego nie odpuszczam y tych kontrahentów starajmy się dl a nich mili n ie straszmy ich czasie, aby o d razu zaczęła o d tego, że idziemy do sądu wym ierza zaprosimy, żeby odpow iedzieli ra z by łem zdecydowan ie jeszcze takim kolejny m cele m te j rozmowy z kontrahentami wy łączenie ich dobre j wiary jeszcz e bym n ie mówiła nap iszmy spotkan iu, że b ędziemy w sądzie, al e chcia łabym, żeby dotar ł do n iego komun ikat do teg o kontrahenta, że mamy podejrzen ia uzasadn ione rzecz rozgrywa czy n n ieuczciwej konkurencj i, że jeżeli on skorzyst a z tyc h owoc ów zatruteg o drzewa to również nara ża si ę na pewne ryzyko współ tylko, że znow u mus imy mieć dow ód na to, że to powiedzieli śmy bardz o tak najlepiej pojecha ć we dwoje wysłać ma ila po tak im spotkan iu podsumowa ć to jako ś, by nie było w ątpliwości, że być w stan ie wykaza ć jakimś dowode m t ę okoliczno ść prosz ę państwa rozmaw iamy o n ieuczciwej konkurencj i pierwsza zasad a porozmawia ć z kontrahentam i kolejne krok i, kt óre trzeb a zrobić podamy od raz u po skrócie informacji Radia TOK FM stref a, a szefa audycja stref a szef a przy m ikrofonie Marzena Mazur stud io państwa mo i go ście pan i Ewa Krzemień adwoka t specjal ista prawa własności intelektualnej i pan i Katarzyna Leder sa l GRU adwokat karn e dla b iznesu rozmaw iamy o nieuczciwej konkurencj i tu ż przed skr ótem informacji Radia TOK FM powiedzieliśmy o p ierwszym krok u, który należy wykona ć, k iedy mam y podejrzen ia, że nas z pracown ik tak łamie zasad y uczciwej konkurencj i, czyli staje si ę nasz ą nieuczciw ą konkurencją t o po p ierwsze, rozmow y z kontrahentam i i powiedzieć, że mam y tak ie podejrzenia spytać an i c o wiedzą no właśnie po i zadbać o t o, żeby w iedzieli że, zaczynaj ąc sprawę, zaczynając współpracę z naszy m byłym pracownikiem robią t o już z e złą wol ą tak robi ą t o nielegalnie teraz tak si ę zastanawiam cz y to na pewno pow inien być pierwszy krok, bo m y tak zaczęliśmy sob ie rapowa ć obszar y te n kontak t na pewno powinien by ć rzeteln ie do tego klienta teg o kontrahenta tylk o odpow iednio odpowiednio przetworzon e, że tak powiem, żeby też do rynku często te n kontrahen t ju ż współpracuje z ty m w naszym kraj u tam, że bank n ie uprzedził, więc trzeb a też wiedzieć, gdzie jes t nasz a strateg ia jak w tej strateg ii ile najpierw jeste śmy wewnętrznie przygotowan ie i Sojusz mam y, żeby liczy ć się z ryzyk iem, że dotrz e do teg o naszeg o n ieuczciwego menedżera z rynku więc, żebyśmy n ie strac ili efektu zaskoczen ia, bo du żo pracy jes t do wykonania wewnętrznie jeszcze n o w łaśnie trzeb a powołać jaki ś szta b praw a tak m y lubimy m ówi o ty m, ustawa ant y kryzysow y, czyl i prawn ik wsp ółpracujący z dobry m detektywe m i wart o pu ścić, bo często się z GPW takie skowronki p ierwsze te j n ie teg o nielegalnego zachowan ia w Polsce jaki ś maili, które wpadaj ą przypadkow o na star ą skrzynk ę pracown ika, kt óry odszedł Janek daj e ju ż pewien trop dl a detektywa, którą stron ę p ójść, żeby zebra ć dowody te dowody s ą motyl e niezb ędne, że mo żemy skorzysta ć z 2 dróg dochodzen ia roszcze ń drogi cywilnej i drog i karne j na drodze cywilnej plusem jes t t o że można dosta ć zabezpieczenie, kt óre w teor ii sąd powinien wyda ć w ci ągu 30 dni, al e znaczy n o tre ść tego zabezpieczenia może być r óżna, ale może by ć t o n p . zaj ęcia k ąt zarówno kontrahent ów naszeg o pracown ika jak teg o pracownika, kt óry za łożył now ą firmę mo że by ć to c o raz umorzon o mienia ora z proce s możemy zablokować, sk ąd mo żemy m u zrobi ć jeg o prac y trudniejsz ą znaczn ie tańsze o etyk ę tu mam y ten proble m, żeby takie zabezp ieczenie dosta ć t o sąd rozpoznaj e tę te n wniosek w oparc iu o dowod y, kt óre przedstaw imy na pi śmie st ąd wart o za łączyć jaki ś rapor t detektyw istyczny w łaśnie korespondencyjne j ta k jak pani mecena s Krzemień m ówił wcze śniej wszystkie wa żne, żeby n ie tylko ze świadkiem na jakieś rozmow y, ale jeszcz e, żeby ta tre ść rozmow y znalazło odzw ierciedlenie w jaki ś komun ikacji ma ilowej tak no drug a drog a drog a karna, ale wted y, al e wtedy, jak i jest zarzu t w ty m sądzie cyw ilnym w sądzie cyw ilnym bazujem y n a ustawie o n ieuczciwej konkurencj i, czyl i musimy wykazać, że alb o nas z pracown ik ukradł nasz ą tajemnic ę przedsi ębiorstwa Triady wraca ły z senatore m albo, że dzia łania rozpowszechn ia n ieprawdziwe informacje alb o nak łaniał t o kwest ia do siebie w spos ób n ieuczciwy oczywiście to c o jest trudn e w postępowaniu cyw ilnym czy w łaśnie t e art. 6 KC kodeks u cyw ilnego, którzy nak łada na na s obowi ązek udowodnienia naszyc h roszcze ń albo c o najmn iej uprawdopodobnienia no jest jeszcz e op łata mo żemy żądać odszkodowan ia, kt óre nie mus imy wykazać w spos ób pewn y tylko uprawdopodobni ć nasz ą szkoln e i mus imy wnie ść op łatę od pozw u t o wysoka jest tak a op łata 5 % warto ści przedmiotu spor u, czyli teg o odszkodowan ia, kt óre b ędziemy dochodz ili przyczyn n ie zawsz e musimy dochodzi ć odszkodowan ia chce 100  000 odszkodowania t o 5000 muszą zap łacić tak druga drog a drog a karn a, która ma takim du żym pluse m tej skierowania spraw y na drog ę karną jest t o, że jedna k post ępowania karneg o du żo os ób boi i może by ć taki efek t mro żący na świat w rodz inie tego naszeg o mened żera, kt óry gr a nieuczciwie nagl e żona si ę przerazi ł słuchaj co t y robisz ju ż skazan y za zostały mo że z 2 opiekuńczą pow inien Zhang n o n iestety organy ścigania nie prowadz ących spraw ę z wielk ą ochot ą del ikatnie rzecz ujmując t o jest te ż nas z prawników bardz o du ży proble m umie ć nak łonić t ą prokuratur ę do tego, że t o jest du ża spraw a także, gdyb y przyszedł ten nadz ór i ukradł na m jak zło 1 000 000 w towarz e z naszeg o magazyn u to wszysc y chc ieli spraw ę i w miarę szybk o pewnie b y osob y, które dopuszczaj ą się tak iej kradzieży zosta ły zatrzyman e by łyby zabezp ieczone nośniki i tak by łyby zb ierane dowody postaw ione zarzut y, jeżeli kradnie nam kn ow how, kt óry jes t wart 1 000 000 z ł przenosi nas nawe t wi ęcej tra s t o tutaj wszysc y mówią nie ma, ale to jes t n ieuczciwa konkurencj a kwest ia n iewiedzy organów ścigania jes t n iewiedza cz y raczej niech ęć, bo t o tak ie w łaśnie mało namacalne tam s ą t o jednak drug ie, bo to po pierwsze musimy wiedzie ć, że ta nasz a organ y ścigania t e komisariaty policji, bo t o ta m najczęściej si ę t e sprawy na co dzień t o czynno ści tam odbywaj ą one s ą tylko prowadzon e pod nadzore m prokuratury t o s ą kom isariaty z ludźmi, którzy w swo ich referatach maj ą naprawdę bardzo du żo pracy nie maj ą na to an i środków an i czas u an i fundusz e nawe t często nie maj ą swego pap ieru długopisów si ę z ty m spotykam chodz ąc po tyc h kom isariatach, że ta m po prost u są reklamow e długopisy, kt óre ktoś id ąc na przes łuchanie po prost u im podrzuca zostaw ia włączony sami t o środki kupuj ą własnych pieniędzy to jes t taka proz a życia n iestety druga rzecz jes t tak a, że on i nie rozumiej ą tyc h spraw t o znacz y ta przest ępczość gospodarcza przest ępczy ustawy o zwalczan iu n ieuczciwej konkurencji to są temat y tak naprawd ę gospodarcze cyw ilne handlowe, al e one n ie są chlebe m powszedn im na tyc h komisariatów pol icji o n zdecydowan ie wol ą tak ie fizyczna namacalna w łaśnie kradzie ż samochod u jakieś pob icia oraz realizm tak coś c o jes t tak naprawd ę i strasznie Jusia i spr aw za łatwić w sądzie da si ę da si ę ja ma m taką spraw ę prowadzą akcj ę po 5 latach mam y ak t oskar żenia tylko tutaj n ie mamy te j szybko ści teg o post ępowania c o chcia łby przedsiębiorca chciałby zatrzyma ć się te ż jes t taki naszy m cele m jako prawników zajmuj ących si ę ty m tematem jes t t o, żeby tak stworzy ć tak ie procedur y w firmie n o właśnie rozmowy mo że procedur a, żeby nie dochodzi ło do tak ich sytuacji woja ży n ie dojdz ie t o, żebyśmy mieli mo żliwość bardz o szybk iej reakcj i z pytań czy m zatrzymać, czyl i w procedurz e jes t rozmow a z kontrahentami umow y t e umowy, jeżeli mówimy te j ustawy o zwalczan iu n ieuczciwej konkurencj i i o d tyc h o tych czynach z tej Triady t o tutaj najwa żniejsze do zabezpieczenia dokumentacj i umowne j jes t aspekt dotycz ący tajemn icy przedsiębiorstwa i tuta j n iestety prawo wymag a pewnej inicjatywy o d teg o przedsiębiorcy, który chc e chronić swoj ą tajemnica, je żeli przedsi ębiorca nie ustanowił w swo im przedsi ębiorstwie tajemn icy, jeżeli n ie zobowi ązuje swoich pracownik ów swoich kontrahent ów tyc h menadżerów do teg o, ab y oni zachowywal i w poufno ści ta informacja, jeżeli on o t o n ie db a, jeżeli n ie zabezpiecza informacji, je żeli n ie przekazuje publicznie on e s ą dostępne dl a ka żdego t o n iema, czego chronić od tej przys łowiowej baz y danyc h n ie ochron imy, jeżeli n ie wykażemy wcze śniej, że ta nasza przysłowiowa baz a danych wpad a w tajemn icy przedsiębiorstwa, wi ęc pewną prac ę trzeba wykona ć wcześniej t o jest ta sytuacja, której mówiła pan i mecenas l ider, że ta f irma bran ży f inansowej w ty m zetknięciu z czyne m nieuczciwej konkurencj i i 14 menadżerów już by ła silna, dlateg o że ro k wcze śniej m ieli tak i przedsma k, gdz ie już zreflektowal i po audycie wewn ętrznym, że maj ą te n obszar pokryt y f irmie i zrob ili sob ie porządek w dokumentac h wart o zrobić tak i audy t wart o zrobić audy t czy sprawdzić umow y, jak ie mam y z pracown ikami, jak ie mamy zap isy w tych umowach czy w og óle chronimy tajemnic ę, b o ja spotkam z ty m, że wi ększość przedsiębiorstw, zwłaszcza rodz innych w ogóle n ie chron i swoj e tajemnice t o jest szokuj ące, al e s ą firmy, kt órzy dzia łają głównym mened żerem, gdy 10 lat ten nadzór funkcjonuj e w sp ółce be z umowy o pracę alb o bez umow y na b2 b krzyże popr ą na fakturz e i potem dzieje się w ramac h mam y prawo tak, a pote m si ę dz ieje dramat pote m jes t w ielkie oczekiwanie wobec prawnika, al e trzeb a ratowa ć sytuacj ę, bo on mi kradn ie firmę w NATO, że cz y z tym podwykonawc ą, kt óry pracuj e poka żcie umowy o klimacie z podwykonawc ą c o tam Zawad liście te ż okazuj e, że udost ępniamy własne kn ow how i zabezp ieczamy si ę np. budujemy nie wiem dużą hal ę ta k, w kt órej określamy, jakie nasze specyf iczne parametr y te n podwykonawca wszystk o dostaj e ca łą dokumentacj ę techniczn ą i one przekazywane be z żadnej ochrony to ja ju ż widzę, że to jes t jedna k temat ma zupełnie nową audycję t o proponuj ę audycj ę tytu łem jak się zabezpieczy ć znaczen ia jak umow y, jak ie klauzule, gdz ie t o przed ty m się zabezpiecza ć, bo rozum iem, że katalo g czyn ów ma renoma to jes t to ostatecznie a ż wreszc ie zakończony katalo g, a jest tego, lec z tak że uświadomić, że przeciętny przedsiębiorca zazwyczaj n ie wyobra ża sob ie najgorszyc h scenariuszy, a my śmy to mus i powiedzieć centrowy, czego może t o jes t bardz o n iska świadomość społeczna tak by ło z RODO jak ustawodawca wprowadzi ł obowiązek stworzen ia tych procedu r ochron y danyc h osobowyc h t o wszysc y stworzyli kara pieniężna zapowiadaj ą si ę wydarzyć to sam o po to, pow inna być ustawowo, gdyż narzucon e na f irmach, poniewa ż nie ma racj i racjonalno ści ustawodawca t o narzucał NATO m y mus imy sam i się zastanowić zróbmy t o dl a własnego przedsiębiorstwa ochron imy si ę wydaje mi si ę, że to co jest jeszcz e bardz o fajne i co pow inno się zacząć f irma chce t e są szkolenia to by śmy wi ęcej rozmawiali z pracownikami ICO jes t nieuczciwą konkurencją są co mog ą żyć, czego n ie mogą jak i konsekwencje mog ą si ę pojawi ć wobec n ich to my ślę, że te ż więcej n ie wiem czy t o wtedy nie mnie n ie by łoby szkolen ie jak za łożyć w konkurencyjną firmy, al e tak że, by n ie wpaść my ślę, że ta m ówimy o 2 różnych szkolen iach, bo szkoli ć inny byłby inny, bo agenda szkolen ia dl a szefów w łaścicieli biznesu, bo oczywiście pokazuj e troch ę inna ryzyka inna, a inne dl a miękkie podbrzusz a im wted y pokazujem y, gdzie maj ą, gdz ie s ą mocni w praw ie, a inne szkolenia to są wewn ętrzne jak już te n sze f rozumie i widzi, gdz ie w jeg o firmie może by ć ryzyko t o są szkolen ia u świadamiające dl a zespołu, żeby im czas u na przyk ładach wyja śnić w łaśnie to t o, czyja jes t baza danyc h tak to tocz y jes t dokumentacja umown a wzory, kt óre ta m mac ie ta parametr y mode l b iznesowy parametr y ofert y do kog o nale ży czy jak tu przychodzi ć do te j f irmy i wnos i rzecz wkład t o czy t y mo żesz z ty m odejść nie mo że z tym odej ść tak t o świadomość pow inna być budowan a na r óżnych obszarac h umawiamy si ę na kolejn ą audycję tylko zabezp ieczaniu bardzo w tak im razie mam też pytan ia, bo k ilka minut szesnastej w ca łej Polsce rozpoczyn a si ę demonstracj e w obron ie s ędziów co panie my ślą o tyc h o tyc h protestac h myślę, że t o jes t fajn y krok z e stron y s ędziów, kt órego brakowa ło mn ie osobi ście oczywiście sądowniczy jes t dobrze w wymiarze sprawiedliwo ści n ic jes t dobrz e n ie respektujem y prawa unijnego 2 lata tem u jak by ły demonstracj e w obron ie sądów nie brakowało g łosów s ędziów tak iego zaanga żowania same z tym zysk iem zysk iem s ędziego mia łam w iele rozm ów prz y n iedzielnym obiedzie, dlaczeg o sędzia istnienia anga żują, a wydaje mi si ę, że społeczeństwo teg o oczekiwa ło, żeby jedna k te ż wyszl i i bronili te j niezawis łości sędziowskiej tak że ja jeste m na tak uwa żam, że w łaśnie, bo jakie ś z t ą niezale żnością s ędziów tak sobie myślę, że dl a f irmy, kt óra prowadzi b iznes to bardz o wa żne jest, żeby sędzia by ł niezależny to te ż świadczy o bezpiecze ństwie tego biznesu czy nie czy t o nie ma tuta j dotykam y tak ich pryncypi ów wolę ręce pewnie tylk o tak iego katalog u oczek iwanie czy potrzeb b iznesu, ale przed e wszystk im naszeg o system u demokratyczneg o tr ójpodziału w ładzy, kt óry mamy to jes t temat zupe łnie inn ą rozmow ę natomiast zdecydowanie jes t tema t war t propagowan ia wychodzen ia na ulica zajmowan ia sweg o stanow iska wyra żania g łosu i edukowan ia, bo dzi ś świadomość spo łeczeństwa tuta j po ra z kolejn y pokazuj e jak jest du ża, jak ie negatywn e konsekwencj a powoduj e w tak im codz iennym codz iennym życiu, al e wracaj ąc do pan i pytan ia tak jak najbardz iej ja bym chcia ła, że jeżeli klient idzie do sądu cz y do prokuratury, zw łaszcza do prokuratury to o n tak naprawd ę nie zdarz a si ę z g łosem m inistra sprawiedliwo ści prokurator a generalnego n ie m ówi ty m g łosem tylk o m ówi g łosem urz ędnika, którego prac a polega na tym, ab y chroni ć i egzekwować ścigać dzia łać w obron ie porz ądku prawnego, a nie wykonywal i te ż pol ityczna rekomendacj e czy zalecen ia t o, zw łaszcza ważnych sprawac h karnyc h, które cora z cz ęściej dotykaj ących przedsiębiorców n o, kt órych si ę próbuje pociągać odpowiedzialno ść o dzia łanie na szkodę spółki jest sam a mia łam ocen ia sytuacj ę gdz ie dzia łano, gdz ie prokuratura wiedzia ła lep iej jes t spółka ponios ła szkod ę ni żej stuprocentow y akcjonar iusz, czyl i w łaściciel który, kt óry tak rozumiem nie mia ł szkody, al e prokuratura, ale w ogóle się bron i w takim raz ie niezale żności sędziów niezale żności niezawis łości sądów my się w idzimy na jeszcze 1 audycji z p o o ty m jak przygotowa ć si ę do teg o, żeby nie dotknęło nie dotkn ął nas proble m n ieuczciwej konkurencji pa ństwem moimi go śćmi by ły pan i Katarzyna Leder sal GRU adwoka t karny dla b iznesu dzi ękuję bardz o dzi ękuję bardzo zaproszenie i pan i Ewa Krzemień adwokat specjal ista prawa własności intelektualnej dziękuję dzi ękuję serdeczn ie realizowa ła Martyna Osiecka wydawa ł Bartłomiej Pograniczny bardzo dzi ękuję za wsp ólnie spędzony cza s ja nazywam si ę Marzena Mazur zaprasz a na kolejn ą audycję stref a sze f, która ju ż za tydzie ń do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA