REKLAMA

Łuszczycowe zapalenie stawów

U TOKtora
Data emisji:
2019-12-01 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
45:22 min.
Udostępnij:

W studio prof. Joanna Narbutt, Konsultant Krajowy w dziedzinie Dermatologii i Wenerologii, Kierownik Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu Ewa Podolska prosz ę pa ństwa każda sobot a n iedziela godzina szesnast a t o nasz e spotkanie w program ie cykl u u TOKtora dz isiaj mają doktorem jes t pani prof. Joanna Narbutt dzień dobr y dzie ń dobr y konsultan t krajow y w dziedzinie dermatolog ii Wenerologii k ierownik kl iniki dermatologii dermatolog ii dzieci ęcej i onkolog icznej Uniwersytetu medyczneg o w Łodzi dobrz e wszystko powiedzieć bardz o dobrz e dz isiaj mamy rozmawia ć, a łuszczycy Rozwiń » rozmawiałyśmy n ie tak dawno ju ż wszysc y, al e n ie wyczerpali śmy chyb a temat u, a poz a tym t o jes t chorob a, o której ci ągle jeszcz e ma ło wiemy i mimo że swoje p ierwsze program y rzecz na tema t łuszczycy zacz ęłam robi ć kilkanaście la t tem u t o w iem, że wiedza ju ż zwi ększa świadomość zwi ększa, al e ci ągle jedna k myślę i nawet w iem, że tak pytałem os ób wok ół siebie na czym polega łuszczyca t o jes t łuszczyca zakazywanie bystr y człowiek mówi nam się za ś skoro ju ż prawda tylk o, że w og óle do g łowy nie przychodz i ludziom, jaka to jes t poważna chorob a, poniewa ż chorob y sk órne raczej traktujem y n ie umrze o d teg o człowiek n o co najwy żej brzydko wygl ąda alb o coś zależy czy można się ubra ć n ie widać postrzegam y w takim aspekc ie po prost u natomiast n ie zdajem y sobie sprawę, że t o s ą choroby powa żnych zmienia cz łowiekowi życie zgadz a się t o jest najwi ększy proble m dermatologii bardz o w iele jednoste k chorobowych, kt óre mają zm iany na skórze t o są ci ężkie chorob y tzw. ogólnoustrojowe wp ływające na cały ustr ój tak ą chorob ą na pewn o jest łuszczyca tak ą chorobą jes t atopowe zapalen ie skóry o ty m, par ę miesi ęcy tem u rozmawiali śmy ca ła ca ły szereg chor ób z GL z grupy chor ób tkanki łącznej na pogran iczu reumatologii dermatologii natom iast dzi ś po dl a społecznej świadomości jest t o, że faktycznie t o, że dermatolog ia jest trądzik te s ą brzydkie zm iany na skórze na dz isiejszych czasach jeszcze dochodz i do teg o cała medycyn a estetycznego fanaber ie upi ększania się natomiast jeśli to jes t tak a mogę poz a zewn ętrzną traged ia dermatologii to n ie jest proble m tylk o Polski jest proble m na całym świecie zauważane prze z dermatolog ów i bardzo bolejem y, że tak niska świadomość społeczna tyc h tyc h chorób, al e r ównież niska świadomość spo łeczna bardzo cz ęsto wśród lekarz y innych specjal izacji, kt órzy oczywiście n ie wszystkich, ale gdzie ś ta m jeszcz e taka myśl si ę kołacze ludz ie na g łowie, że chorob a na skórze jest tylk o i wy łącznie chorob ą w obr ębie sk óry, a ja chciałbym przypomnie ć, że sk óra jes t najwi ększym organem cz łowieka z un ikatowym układem immunologicznym i to c o się dzieje w sk órze na powierzchnię doros łego człowieka n ie ma 2 m ², je żeli dochodz i do zapalenia t o jes t sta n zapaln y odgrywający rol ę w patogenez ie bardzo w ielu innych schorzeń al e gd y pan i mówi o ty m, że świadomość lekarzy jeszcze nie jes t tak a, jak ą pan i oczekiwa ła dermatolodz y oczekiwali t o oznacz a, że jest w iele takich sytuacj i, gdy przychodz i cz łowiek ma objawy nie ze stron y skóry by ć mo że i dermatolodz y oczek iwaliby, by lekarzowi w ty m momencie walk ę z p ierwszego kontakt u lu b innej specjal izacji zapali ła się za problem y z diagnozą zapaliła si ę czerwon a lampka radz i ob y tak chodzi łoby o t o, żeby np. już jeste śmy w kręgu ju ż tac y do lekarza rodz innego lekarza internisty kogokolwiek lekarza przychodzi pacjen t kimkolwiek problemem i dr a i w trakc ie rozmow y i on informuje swojego lekarza o d pewnego czasu ma b óle stawów ran o budz i się ze sztywno ścią palc ów ma problemy z chodzeniem coś zaczyn a się dziać jest t o m łody doros ły człowiek czy raczej nie s ą t o zmiany zwyrodnieniowe zwi ązane z wiekiem, je żeli ten lekarz zobaczy ł teg o pacjent a dodatkow o ogn iska rumieniowo z łuszczające w obrębie sk óry g łowy albo zm iany na p łytkach paznokciowych albo jaka ś 1 niewielka zmiana typu tarczk i łuszczycowe t o, żeby pomyśli, że to mo że by ć n p . łuszczycowe zapalen ie stawów to wcale nie mus i by ć dużo zm ian na sk órze, żeby rozpoznać łuszczycowe zapalen ie stawów odezwa teg o pacjent a do reumatolog a, bo dermatologa zdiagnozować w łączyć leczen ie, poniewa ż mamy w ty m momencie Lesiczka potrafią kontrolowa ć i hamować progresj ę te j choroby, ale jeżeli się za p óźno, jeżeli dojdz ie do destrukcj i w obr ębie stawu t o jak gdyby p óźniej zaczynamy leczy ć im, ale leczenie n ie jes t takie skutecznie by ć powinna t o po łączenie chorob a sk óry łuszczyca, a t o, że ktoś nie może ma problem y z chodzen iem np. na b óle straszne c o si ę wydaj e ta k tak dz iwne laikowi prawd a, bo sk óra skórę c o zate m do mojego ich do moich stawów w nowe j erze no właśnie t o jes t taki no przeprasza m, że tak ma m taki b łąd wmyśleniu jeszcze raz moj a skóra jes t ogromny narząd bardz o czynny m układem immunologicznym tam naprawdę si ę bardzo duża dz ieje i absolutnie unikatowym jes t t o bar iera pomi ędzy naszy m organ izmem czynn ikami środowiskowymi uszkodzon a skóra jes t toksyczn y wp ływ wszystkiego z zewn ątrz jes t szkodliwe dlateg o tak bardz o nam zależy w łaśnie szerzen ie tej świadomości i ja bardzo się ciesz ę, że w ty m momenc ie w łaśnie lekarze rodzinni przede wszystk im lekarze p ierwszego kontaktu zaczęliby o d pewneg o czas u bardzo aktywnie, że chodz i o szkolen ia z zakres u dermatologii zauwa żają t ę potrzeb ę nasza wsp ółpraca rozw ija si ę ze z lekarzam i tej specjalności my ślę, że w ty m momencie bardz o dobrz e i jakb y postaram y si ę kszta łcić edukowa ć informować, ponieważ podcza s studiów medycznyc h dermatologii w tym momenc ie o d 6 do 9 za in przez 6 lat to naprawdę oznaczaj ą one 9 zajęć przez 6 lat jes t dermatologiem n o ta k do tych specjalizacji jes t tak dużo, ale wiele b ędzie tego o d rządu nie ma teg o co najwa żniejsze w iadomo interna ped iatria tutaj t e rzeczy jednak najcz ęściej wiązką osi ągniętej dermatolog ii k ilka kilka zajęć ko ńczą si ę kolokw ium egzam inem, ale po tychże w czas ie tych 6 lat potem n ikt mnie nie ma pyta ń z zakres u dermatolog ii na lekarsk ich egzam inach ko ńcowych n p . zwi ązku z ty m też, gdyby to przedm iot tego te ż studenci ucz ą si ę do lek ów przed uzyskan iem specjalizacji na środek, b y nie powtarzaj ą sob ie, a z kole i lekarze p óźniej specjalist ów dermatologów jes t stosunkowo niedużo związku cz y ta w iedza dz isiaj w sposób naturaln y zn ika skor o zaczęliśmy rozmawiać poruszy ł kwesti ę reumatoidalnego zapalen ia staw ów to ma m tak ie pytan ie czy w łaśnie, bo odpowiedź tym c o pani powiedziała, al e chciałbym, by t o jasn o zosta ło powiedziane to n ie jes t tak że reumatoidalne zapalen ie staw ów jest konsekwencj ą rozwoju choroby po iluś tam la t n ie on a po prostu mo że si ę pojawić mówi Czekaj tylk o o łuszczycowym zapaleniu stawu róże prz y dużym ciężarze dla radar ów łuszczy autor jest w miar ę jak można ca łe zapalenie staw ów tak, chociaż bardzo drobn o reumato idalnego zapalenia stał na pewnym etapie mo że by ć bardzo podobn e w obraz ie klinicznym m y łuszczyca zapalen ie sk óry osobn ą jednostk ą chorobową, kt óra wyst ępuje u oko ło 30 do 40 % pacjent ów z łuszczycą czasam i wyprzedz a rozbrzmiała i teraz kolej pan i profesor powiedział łuszczycy zapalenia sk óry staw ów, a właśnie teraz jak uwa ża si ę przej ęzyczył łuszczycowe zapalen ie stawów osobn a jednostk a chorobowa wsp ółistnieją oko ło 3040 % choryc h na łuszczycę prz y czym zazwycza j rozw ija ju ż w trakc ie przeb iegu łuszczy ze n i, kiedy 2 jednostki chorobowe pojawiaj ą się jednocze śnie ow o, al e n iekiedy łuszczycowe zapalen ie stawów wyprzedz a zm iany skórne wted y jes t największy problem rozpoznać, że nie ma niczego na sk órze nie ma, al e np. może by ć rodzinne podłoże jak poszukamy t o w rodzinie wyst ępuje łuszczyca jest w tym, że nawe t w tych przypadkac h t o faktycznie trudn o, żeby rozpoznać trudn e, bo mo że by ć mylony właśnie z wybor u momentu idealnym może być mylon y nada l s ą pewn e badan ia laboratoryjne obrazow e, kt óre potrafi ą specjali ści zajmuj ący się t ą jednostką chorobow ą nakierowa ć na odpowiedniej pozycj i właściwie zajmuje się ju ż są dermatolog i o n się zajmuje ty m cz y zapaleniem znał szczycą jako taką zajmuj e si ę dermatolo g, ale frycow e zapalenie staw ów jest jednostk ą chorobow ą stron najwi ęcej maj ą do czyn ienia reumatolog z e, ale w przypadk u chorych, kt órzy maj ą zarówno zm iany na skórze, jak ie zm iany zapalne lecz ą bardz o cz ęsto dermatolodzy staramy si ę mieć pierwsze rozpoznan ie postaw ione przez reumatolog a tak, żebyśmy mieli pewno ść, bo jednak jest to inna specjal izacja, ale później pa n Bolek mam y pan mamy właśnie t e sam e leki t o jes t wsp ółpraca jest wsp ółpraca z cora z lepsze na szczęście te n tak, jeżeli kto ś ma objawy z e stron y stawów n ie idzie prze z dermatologa prawda tylk o do reumatologa i t o tuta j le ży odpowiedzialno ść reumatolog a, b y odpow iednio zróżnicować rozpozna ł ta k tak i potem ewentualn ie prze z tak że skierowa ł do dermatologa, gdy si ę pojawi ą zm iany skórne, a tym bardz iej, że tuta j jeszcz e tak a kwestia, że w łuszczycowym zapaleniu staw ów czasami nie mam y dużych zm ian na skórze mog ą by ć względne zm iany w obr ębie sk óry g łowy w parz e między po śladki owe j fa łdach skórnych zm ian na płytkach paznokciowych, więc on e są tak ie typow e t e łączące się klatk i towary dobr a społecznie oznacz a łuszczycę jes t na jednostkę chorobow ą, al e du żo do zrobienia, ale jest cora z lepiej, ale dużo to be z teg o powiedzmy wyra źnie, jak ie s ą objawy te j w te j sytuacji, gdy uszyć ow e zapalen ie staw ów wyprzedz a o zmiany dermatolog ia pacjenci zg łaszają si ę z b ólami staw ów najczęściej to s ą tak ie podobn e objawy na pocz ątku dramatu idealnego zapalen ia staw ów cz y on i zgłaszają porann ą sztywno ść stawów mi ędzypaliczkowych r ąk b óle w stawach skokowych czasam i w obr ębie staw ów krzyżowo-biodrowych b ądź du żych stawów kolanow e łokciowe i wówczas rozpoczn ą się całodzienny strajk i daje powiedzia ł w badan iach radiologicznych i w badaniach laboratoryjnyc h s ą pewne r óżnice wra z z obraze m klinicznym pos t potrze b reumatolog potrafi te jednostk i chorobowe j rozr óżnić, gdy s łyszę b óle staw ów bóle stawów to w sposób naturaln y kojarzy si ę z t ą osob ą bardz o dojrza łym w ieku prawda ze staryc h ksi ążkach było jakie ś reumatyzm jakieś głupie, bo ta k na staro ść wodne cz y rano wstaje ca ły jest sztywny i t d . czy t e osoby, kt óre się zg łaszałem lekarza cz ęść podejrzewa m, zwłaszcza ma sko ńczone 6 lat, a mo że Nisko rzadko c i starsi choruj ą tak chodz i z ty m symbolem chodz i mo że oni 2 starsi zapada jes t to możliwe, b y starsza osoba i 80 myśli, że jes t mo żliwe, że starsza osob a r ównież natomiast największa grupa t o s ą młodzi dorośli not a, a nawet ju ż 2 latkowi to budz i niepokój, więc to jest bardz o ważne, żeby zahaczyć t ę właśnie t ę grup ę pacjent ów 1620253540 lat ludz i, którzy są, kt órzy powinni by ć w pełni si ł w momencie, gd y dużymi leczenie on i mog ą normaln ie pracować funkcjonowa ć, je żeli przy czy m te n momen t dochodz i do uszkodzenia ju ż trwałego obejrzel i dojdz ie do destrukcj i staw ów to si ę rzecznik odwraca, ale tuta j wydaj e mi, że ułatwi to zwrac a uwag ę otoczen ia sameg o człowieka mam y do ść młody, iż w wypadk u starszego, ale prosz ę pa ństwa więcej już w skr ócie informacji prezesa wracam y do naszej rozmowy o łuszczycy konkretn ie rozmawia łyśmy przed przerw ą o łuszczycowym zapaleniu stawów, a moja rozm ówczyni jes t pan i prof . Joanna Narbutt dermatolog konsultan t krajow y w dz iedzinie dermatolog ii Wenerologii pan i profesor powiedzia ła pani młodzi ludz ie i dlaczego pani użyła ka żdy set przekroczon y przeoczone zobaczyl i tak n ie bardzo bol i i małe zna be z zm iany ma łe zm iany sk órne tak jak boli efekty powiedzia ł s łusznie kupujemy 1 z tyc h środków be z recept y bierzemy no ta k jak boli ja k tak, bo miesiąc 2 czy mo żna g o boli ra z na 2 tygodnie tak rzadk o w ogóle nie znaczy to tak ich usług mo że być oczywi ście r óżnie ka żda choroba stawów n ie jes t tak czy rzeczywi ście budz i rano ma tak i burzył nie mo że funkcjonowa ć one zaczynaj ą si ę powol i jest rzeczą oczywist ą, że każdego bol ą stawy w zwi ązku z ty m prawa i nie ma takiej osob y, chocia ż ra z w życiu niewiele jes t z imna jak i zmęczony ju ż nie m ówiąc o sprawach infekcyjnych przebiegu infekcji bardzo często bolesny m staw ów to ja już takiej sytuacji, że jes t grupa młodych ludz i m łodych tak my nazywam y to młodzi dorośli tak że tym osiemnastym czterdz iestym rok iem życia, którzy wp isanego, b y obra z kl iniczny stałego bólu stawów czy pojawiającego się okresowo w ka żdym tygodniu 6 rano si ę t o n ie powinni mieć, bo n ie jest do tego te n jes t fizjologia i mówi o ty m, że w momenc ie, gd y nie ma zm ian chorobowych nas ilonych na skórze tylk o są bardz o dyskretne, b o w ogóle pojedyncz y mecz b ędzie tylk o rodz inne podłoży wyst ępowanie łuszczycy c i pacjenc i w końcu trafi ą do lekarza, je żeli nie pami ęta si ę o tym, że to, że ma, gdzie jes t taka jednostk a łuszczyca zapalen ie staw ów to mogą by ć te w łaśnie choroby przewlekl e chwilowo leczon y objawow o lekam i przec iwzapalnymi be z ustalen ia właściwego rozpoznan ia jest mnie chodzi o t o, żeby błąd b łąd ZUS - u lekarza na sobie leczy przychodz i boli to ben e damy panu t o co za bardzo n ie mo żemy m ówić o błędach, b o tak jest dziś to źle to brzm i, al e chodzi, żeby komuś teg o jak będzie 8 myślę, że g 9 nowych lamp d iagnozy i pamiętania o ty m, że istnieje taka jednostka chorobowa, jak ą jes t łuszczyca zapalen ie staw ów reumatolo g dermatolog ma zdecydowan ie większą świadomość, bo pami ęta o ty m, natomiast w łaśnie mus imy m ówić o ty m, przypominać szczeg ólnie w stosunk u do pacjentów ukryty zm iany łuszczycowe n ie s ą bardz o nasilone dlateg o mówimy te ż, gdyby o d drugiej stron y łącznie z lekarzam i dermatolog drug i kryzys UE już rezydent ów, gdy powtarzamy no n sto p tak ą informację, że ka żdy pacjent choruj e na łuszczycę pow inien by ć zapytan y podczas ka żdej wizyty cz y bol ą pana stawy dlatego, że t o może być duże przeoczen ie może wynika ć też z teg o, że cz łowiek ma zm iany na sk órze i ma dodatkową bolesno ść stawów natom iast jest przyzwyczajeni do tego wystawy czasam i wolą n ie zwrac a uwag ę szczególnie n ie chcą temp o i dermatologa, bo wydaj ą się to jest w og óle c o innego prawda jes t innego lekarza do daneg o lekarza choroby, wi ęc właśnie mnie chodz i o t o, żeby o ty m, m ówić jak gdyb y drążyć te n temat przypomina ć, i ż tak a zale żność istnieje, jeżeli b ędziemy pami ętali ju ż o istnieniu tak iej zależności na pewno wi ększa liczba pacjent ów będzie zd iagnozowana wcześnie, bo na m chodz i o to, żeby diagnozować wczesne i pote m skoro i że t o jes t diagnozowane wcze śnie t o lekam i mo żna chorob y spowalnia ć zatrzymywać cz y cofnąć co ś z łego zrobił, jeżeli nie ma zm ian destrukcyjnych t o mo żemy w łaściwie bezapelacyjny, czyl i za zn iszczenia zn iszczenia lu b ustawowych to możemy w łaśnie doprowadzić do tego, że rozl iczenia, czyli bol i wtedy cz y n iekoniecznie jak bol i, że zniszczona Sun, kt óra także boli, zanim czas u zaraz mówi si ę Legia akademicka, gd y okres 2 lat o d pierwszych objaw ów kl inicznych do powstan ia uszkodzen ia tak iego trwa łego, stosując leczenie trw a leczen ie modyfikuj ące przeb ieg choroby mo żemy doprowadzić do teg o, że zatrzymujemy, a nawe t s ą najnowsz e leki b iologiczne mają udowodnion ą radiologiczn ą zdolno ść hamowan ia progresj i choroby to jes t n iezwykle wa żne cz y jeste śmy w stanie kontrolowa ć i zatrzyma ć proce s lek i dostępne s ą leki s ą dost ęp rozmawialiśmy o ludziach m łodych, ale jedna k dorosłych dzieci dzieci choruj ą na łuszczycowe zapalen ie stawów choruj e na dz ieci chorują na łuszczycę na łuszczycowe zapalenie staw ów zdecydowanie mn iej w populacj i dzieci ęcej ni ż dorosłej mówi się tak im piku zachorowalno ści między 16 osiemnastym rok iem życia i t o si ę przepisy p ierwszemu doros łemu stresow i tak tak, żeby zapami ętać, czyl i sweg o czas u jak by ła np. obowi ązkowa s łużba wojskowa najwi ęcej młodych m ężczyzn rozwija ło łuszczy z e podcza s pobyt u krzyk obowi ązkowego nikt, zwłaszcza z kole i tak natomiast teraz m ówi się te ż okolic ę najczęściej około matura na taki p ierwszy doros ły stre s natom iast m y z niepokojem w idzimy t o, że ro śnie liczba dz ieci choruj ących na łuszczycę i na łuszczycowe zapalen ie stawów lub na przestrzen i ostatnich k ilku la t zrobiliśmy kilka dosłownie kilka dn i tem u tak ą analiz ę na potrzeby szp itala w nasze j klinice dermatologii dzi ś pod oddział dermatolog ii dzieci ęcej w 2000 osiemnastym rok u mieliśmy przyjętych ryba czterdzieścioro o śmioro dz ieci z łuszczycą do ko ńca października 2000 dziewiętnastego t o by ło ju ż 84 osób praktyczn ie się podwoi ła na m liczba i sto p, więc my ślę sob ie, że mo żemy powiedzieć to jest by ć może wn iosek tak i trochę na wyrost znane b ędą tego naszego udowodn imy, ale my ślę, że mog ę tak powiedzie ć, że by ć mo że łuszczyca staje się tak ą ksi ążeczkę chorobą cywilizacyjn ą, gdz ie ro śnie liczba zachorowa ń, poniewa ż be z w ątpienia elemen t stres u jest czynnikiem wyzwalaj ącym tę chorob ę u pacjent ów z pod łożem genetycznym si ę tak cora z wi ęcej ludzi choruje na łuszczycę i c o wi ęcej dz ieci różnica generaln ie tak natom iast teraz mam y również łuszczy zosta ła obecnie uznan a za chorobę autoimmunologiczn ą tzw. autoagresji tak w iem w iem, że wszystk ie choroby auto immunologiczne w ty m momencie prze żywają ono swoj e apogeum mo żna powiedzie ć gon imy podobn o w kraje wysoko rozwinięte, b y tutaj też uczy się kraje m wysoko rozwini ętych, al e al e, ale prze z ostatnie 2530 lat wiele si ę wydarzy ło w polsk ich zwyczajach żywieniowych w styl u prac y na Polsce przem iany zasz ły w 20001010 . rok u wraz z 30, a tuta j jedna k powoli zbieramy pok łosie stres u korporacyjnego, a Sejmu liderem, czyl i tak ie choroby dl a zwykłego cz łowieka dosy ć tajemnicze, ale s łowo oznacza, że organizm n ie żaden zewn ętrzny czynnik g o, że organizm sa m sobie zaczyna z łożone jak organizm sam sobie zaczyna być z ła, bo produkują przeciwciała, bo tak i auto r aktywn e limfocyty t e zaczynaj ą niszczy ć w łasne tkank i najcz ęściej, czyli jest t o u pacjentów maj ących pewn e pod łoże genetyczn e predyspozycj e i najczęściej jes t t o wyn ik nowości zawsze zadzia łania czynn ika środowiskowego, do kt órego nale żą w łaśnie stres tak i środowiskowy i kiedy infekcje w irusowe w niektórych chorobach, więc t o jes t taka trudno z tym trudno z ty m walczy ć, więc myślę, że n o nie ograniczy ły pewnyc h rzeczy zm ieni nawyk i żywieniowe może być mo że zmieni to znów kolejne 30 lat do tego co zostali śmy przyzwyczajeni infekcji wirusem paniki na my śli, że coś reklam y siedzenia przetworzone, a c o pojawiamy się, żeby jedzenie przetworzon e fas t budowę myślę, że w przeci ągu ostatnich 20 lat w naszy m kraju bardzo du ża pod tym względem przyznal i, że generaln ie mn iej gotujemy wi ęcej kupujemy gotowego Hans tak jak każdy bardzo rodzinie to n ie jes t żadna filozofia o tym, bada cz y tak jest faktyczn ie tak i związek przyczynowo skutkowy jak 2 dni mog ę ja mog ę ja mog ę podejrzewać, że jest on ka że szuka ć gdzieś tych przyczy n dlateg o tych chorób auto immunologicznych ora z wczora j wczora j miałem tak ą rozmowę z kolegą, który jes t lekarzem rodz innym w 1 z miejscowo ści na Mazowszu, kt óry powiedział, że jeg o zaskoczeniu widział dosy ć 2 przypadki zapalen ia trzustk i u nastolatk ów wie co t o co w og óle coś takiego jeszcz e kilkanaście la t temu praktycznie nie mia ł miejsca i też, szukaj ąc przyczyn doszli do wn iosku, że jedyn ą ewentualną przyczyn ą był właśnie n o style życia tej t e dz ieci łącznie zaka z budowy jedzeniem, gdz ie akura t w ty m domu w ty m czasie wydarzy ło by ło na porz ądku dziennym, wi ęc wy ni nie chcę by ć zbyt proste by ć może dla tak prz y jak filozof ujemn ie maj ąc po nadal, ale już n ie p isze prace naukowe porozmaw iamy o tym na c o trzeb a za ś uwagę my ślę, że nas t o osob y radzen ia sobie ze stresem i na pr óbę jedna k uporz ądkowania nawyk ów żywieniowych ka żda Polska rodzina pow inna na s dotyk a na w łasne barki tak że tę odpowiedzialność wr ęcz pomy śleć o ty m od czego ś c o panią jes t tylko kro k do my ślenia takiego no to mo że odpowiedni ą dietą nawe t rodzinie była już za 2 zapobiegną, a tera z odpowiednią dietą, gdy ż leczyć tajnymi to jes t bezpieczne t o jest niebezpieczne i t o tak, jeżeli dziś tam w rodz inie była łuszczyca kto ś pomy śli może odpowiednią diet ą i dobrym style m życia zapobiega to jes t bardz o dobry m po zdrowe od żywianie dieta śródziemnomorska dbanie o odpowiednią mas ę cia ła wysi łek f izyczny n ieprzepracowania się prawdz iwe ograniczenie maksymaln ie z test ów bądź wyrobnicy meto d walczy z e strese m każdemu z nas, by si ę przydał to jest zdrowy styl życia tuta j w og óle nie ma w ątpliwości natom iast, je żeli już jes t chorob a t o prowadzenie znów d iety aktywno ści f izycznej pacjentów z łuszczycą wiemy, że jes t bardzo dobr y elemen t też, pomagaj ąc na m leczy ć, ale nie może być t o jedyn y spos ób nie, zastępując j e zast ępujące, ale wspomagające jak najbardziej mam y to w idzimy, że pacjenc i przed otyl i niedbający maj ący podwy ższony poziom cukru edycj i epidemie, czyli by ł wysoki cholesterol trójglicerydy gorze j odpowiadają na m na leczenie zastosować wy ższe dawki lek u po cz ęści maj ą dzia łania niepożądane jest to wszystk o tuta j trzeb a wywa żyć na pocz ątek rozmowy to było w jakie zwi ązek między łuszczycę, kt óre wielu wydaje si ę po prostu chorob ą tylk o sk óry, a stawam i, ale cz y łuszczyca, które właśnie si ę f ilozof wydaje tylko torow ą, z kt órej jedna k wpół mo że spowodowa ć zaburzenia w innych cz ęściach naszeg o organizmu nie tylk o w stawach mo że, bo łuszczycowe zapalenie stawów jes t taka najcz ęstsza sztandarow a jednostk a współistniejące, al e w iemy o tym, dzisiaj t o s ą dobre badania epidemiologiczne, które mówią na m, że pacjenc i chorujący na łuszczycę w ty m dz ieci mają częściej w por ównaniu d o tzw. populacj i kontrolne j element y zespo łu metabol icznego, czyl i w łaśnie zaburzenia tr ójglicerydy tak wysok i cholestero l insulinooporno ść stan y prowadz ące do cukrzyc y łącznie z cukrzyc ą w pewny m momenc ie rozwijaj ącą się w idujemy cz ęści zaburzen ia sercowo-naczyniow e, czyl i np. zawa ły serc a udary cz ęści s ą w tej w tej grupie, bo tutaj mówi si ę wspólnym pod łożu rozwoju mia żdżycy i taczk i łuszczycowe na jej ogromn y problem te ż troch ę n iedoceniany zaburzen ia psych iczne depresj a stan y depresyjn e lękowe t o wszystk o prowadz i koniec ko ńców do tego, że dany pacjen t w sposób n ieefektywny w swo im życiu rodz innym i przyjac ielskim na zawodowy staje si ę to osob a na w iele pocz ąwszy o d skóry przez t e wszystk ie inne współistniejące schorzen ia po prost u niewydolna społecznie m ówiąc tak okrutnie, a duży spotkała pani na swe j drodze zawodowe j takich os ób, kt óre dotkni ęte łuszczycą, a tak że tym przypad łościami, o których pani mówi tak sob ie tak sob ie odpuściły bardzo chce wprowadzi ć taki cios panie zacz ęły si ę po prostu z stoczyć porów bardzo du żo prz y czy m mog ło wydaje mi się, że te n problem odpuszczenie w łaśnie stoczenia si ę po r ówni t o cz ęści był sprz ęt przed ilu ś ta m kilkunastu kilkudziesięciu dl a na s nasz e mo żliwości terapeutyczne by ły du żo gorsze, al e wciąż jest grup a chorych tak a która, widz ąc kibic ów do szpitala otrzymuj ą leczenie m iejscowe n ie widzę odpow iedni poprawy nie radz i sob ie z problemem odpuszcz a sobie leczenie nie wierzę, że mo żna im pom óc Jerzy i t o osob y, kt óre cz ęsto przestają pracowa ć najp ierw s ą w ielokrotnie prawd a d ługie przedłużone zwolnienia z przejść na rent ę z powodu teraz du ży raczej trudn e, ale 20205 lat temu t o by ło bardz o popularne, al e my natomiast na j na j najbardz iej przykre jes t t o, że jeżeli cz łowiek, żeby n ie daje rady klu b z probleme m to pr óbuje si ę, jaki to pr óbuje sob ie radzi ć najprostszy m sposobe m radzen ia SO używki to jest tak ie b łędne ko ło i te ż o ty m, mówi na świecie, więc to n ie jest tylk o proble m naszeg o kraj u, że pacjenc i z ciężkimi postaciami łuszczycy i tak im właśnie n o s łabszą konstrukcją psychiczn ą tak powiedzmy m a o nich to s ą osoby nadu żywające różnych u żywek to przed e wszystk im alkoholu, gd y pani powiedziała pas zniech ęcone tym, że leczen ie nie daje rezultatu t o wynika st ąd, że o n za kr ótko jes t leczony i potrzebn a jes t cierpliwość, bo ono da ło rezultat cz y przekazuj ąca grupy pacjent ów, że to leczen ie u nich n ie daje, al e wtedy czas próbować inne pi łeczka p o stronie lekarza ta no t o jest jedynie drug a osoba z grupy i że w ogóle leczen i są dla ch ęci tac y, którzy lep iej b ądź gorzej reaguj ą na leczen ie na pewno zale ży od bardz o wielu czynnik ów, aczkolwiek do końca jeszcz e n ie są poznane wra z z prawd ą jest ca ła nowa nauk a Pharma com genetyka czk a pr óbuje okre ślić próbuje okre ślić, gdyb y efektywno ść leczenia w zale żności o d podłoża genetycznego daneg o pacjenta tuta j tych wynik ów do ko ńca jeszcz e nie umiemy zinterpretować, jakim s ą tacy n ie generalnie pacjen t choruj e na łuszczycę myślę, że największy problem to jes t tak i, że trzeb a pacjentowi wyt łumaczyć, jaka jes t, jak a jes t idea tylko jak a jes t istota te j choroby istot ą tej choroby jest to, że t o choroba przewlekła mn ie potrafimy wyleczy ć mo żemy tylko kontrolowa ć te n proce s chorobow y i pacjen t musi pogodzić się ty m wyżej się z tym pogodzić n ie mam y innej możliwości, że leczenie będą otrzym a, je żeli t o nie pomo że to dam y mu 0203 . już mamy teraz tak ie portfol io leków racze j nie znajdz iemy tak iego pacjenta, który nam na n ic n ie rada jes t praktyczn ie niemo żliwe możemy łączyć t e lek i nawet wniosku cz y ust natomiast on musi zdawać sob ie tak sam o jak nadci śnieniu t ętniczym cz y cukrzyc y, je żeli rozpoznajem y leczymy mus imy ten proces terapeutyczn y prowadz i długa nie mamy cudowneg o lek u nawet najd łuższego na świecie damy zastrzyk i choroby nie b ędzie teg o n ie potrafimy zrobi ć, czyl i musi przejść prze z c o nieraz psycholodz y określają jako żałoba po sob ie zdrowym przestrzegam y, b y jako zdrowego i nagl e si ę wszystko zmieniło i nie to n ie jes t tak teraz mamy gr ę, bez kt órej idziemy to nie jes t tak prawd a, że teraz do Łagowa idziemy n ie m y przestali śmy być osobą, kt órą byliśmy p ół roku tem u np. takie, kt óre zawsz e t łumaczy pacjentom, że musz ą brać leki nie, dlatego że są chorzy tylk o po to, żeby byl i zdrowi t o jest gr a s łów, ale Alto Alto to tutaj właśnie ta ca ła idea, że niby, bo jeżeli kto ś będzie bra ł lekcj e dz iennie c o miesi ąc 2 miesiące są r óżne schemat y budowania, dlatego że jest chory to z teg o to t o nie zaakceptuj e tej choroba, jeżeli b ędzie wiedział, że jest co ś c o pomaga dzięki temu jes t zdrowy to jest kwestia podej ścia czytuj e znów zrozum ienie wytłumaczenie jak CEP stacj a akceptacj a przewlek łego proces u chorobowego prezes rozmawia ł z pani ą prof. Anną, nad kt órym przyjecha ła do nas Uniwersytet, a prac e m inisterstwa na Uniwersytecie medyczny m w Łodzi tak że konsultante m krajowy m w dz iedzinie dermatologii i za chwilkę po klucz e informacji wr ócimy do nasze j rozmow y przez pa ństwa ostatn ia część nasze j rozmowy o łuszczycy my gościem jes t pan i prof . Joanna Narbutt konsultant krajow y w dz iedzinie dermatolog ii i wen y ro k dzisiaj p ierwszy dzie ń grudn ia światowy dzień AIDS gd y, zanim weszłyśmy tuta j do stud ia t o pani powiedzia ła mi, że zesp ół obni żonej odporności mo że te ż skutkować ty m, że kto ś zachoruje na łuszczycę tak dobrz e zrozumiany, czyl i prawie dobrze n o t o ja chcia łam powiedzie ć 2 rzeczy, poniewa ż nasza specjal izacja dermatologia torów i obejmuje r ównież NRA ro k, tak więc przede wszystk im chcia łem też zaapelować przy okazj i tego 1 grudni a, żeby częściej bada ć w kierunku zaka żenia w irusem ich r ównież, by lekarze w momenc ie, gd y mają pacjent a, kt óry ma jakikolwiek n ietypowe objaw y chorobow e w ty m chorobow y chorob y sk óry n p . jes t młody człowiek, kt órego rodzinie n igdy nie by ło łuszczycy nagl e masywn y wy ższe zm ian łuszczycowych pomy ślmy, że w wyniku szat y w trakc ie zakażenia wirusem HIV i przestaw ienia immunologicznego organ izmu takie chorob y mogą r ównież ujawnia ć zbyt rzadk o badamy pacjent ów w k ierunku zaka żeń w irusem instruktorzy wykrywalność te j tej jednostk i chorobowe j w Polsce moim zdaniem jes t troch ę zbyt niska ludz ie w lekarze n ie chc ą w og óle proponować pacjentow i badan ia pod kierunkiem wykrycia w ryzac h wzros t z różnych powodów n ie chc ą być, ale biorąc udzia ł w reakcji baz a kog o pan ma pan sobie wyobraża t o el ita osob y, które nie chc e ponieść boi się wys łuchać żadnego złego słowa n iech pomy śli, że w momenc ie, gdy wykryj e we wczesnym okres ie dodaj e człowiekowi d ługie normalne życie też w łączenie we wczesny m okres ie leczenia antywirusowego powoduj e t o, że pacjenc i normalnie funkcjonuj ą dożywają starości dobr y tak naprawdę zdrowiu, a m y tylko, że to jes t tak a, że w momenc ie dłuższe, rozwijając coraz częściej strach, że trzeb a leczen ie faktyczn ie antywirusowe jest bardzo skuteczne i tyc h przypadk ów pełno objawowego AIDS oraz coraz mn iej to r ównież w ty m okres ie mogą ujawnia ć si ę przer óżne zmiany sk órne w ty m bardz o oporn e na leczen ie zm iany typu łuszczycy epokowego zapalen ia skóry świąd sk óry w iele wiele innych mówiąc o infekcjach o infekcji innych chorobac h bakteryjnyc h w irusowych tak że, gdyby przy okazj i tego 1 grudni a jak o konsultan t z zakres u dermatolog ii Wenerologii mam ogromn ą pro śbę, aby lekarze n ie chc ieli tylko jedna k prze mogli się sytuacj a, gd y widzę jak ąkolwiek potrzeb ę badania rob ili tak, żeby ludzie badal i się sami, bo ka żdy wie co się w jeg o życiu wydarzy ć naprawdę prosz ę się nie b ędzie, bo wczesne rozpoznan ie r ówna si ę praktyczn ie bardz o skuteczn e leczenie wted y na p óźne rozpoznanie już te j szans y między prze z pa ństwa 224444044 dasz numer telefon u rozmawiamy o łuszczycy czekam y na państwa pytania nas z program na żywo trw a do godz iny siedemnastej ja jeszcz e prze z momen t wr ócę do kwestii his niż wczora j mia ł audycję na te n temat cz y pani z e swojeg o punkt u m iejsca, które pani zajmuj e pan i s łusznie powiedziała dermatolog znajduj e się zajmuj e się chorobami neurolog icznymi z chorobam i przenoszonymi drog ą p łciową także postrzeg a kwestię w te j chwili w te n spos ób, że po pewny m okresie, gd y się bardz o du żo mówiło h it w bardzo duża te ż walczy ł z r óżnymi sprawami protestami prawd a jeszcz e pamiętam ty t e czasy, gd y kwest ia była cz y mo że powstać m iejsca będą dl a osób, które są zara żone i t d. po ty m czas ie t o jako ś tak umilkł m ówi się prz y okazji 1 grudnia med ia wcale tak ie chętne nie s ą og ólne, a og ólny odbi ór tematyk i jes t taki, że co dotycz y bardzo w ąskich środa opowie ść dotycz y w ąskich środowisk po drugie, chyb a jakie ś maj ą dosy ć skuteczn e lekarstw o tak efektywne, ale na pewn o nie to n ie dotycz y t o wynika tak to kwestia teg o, że si ę codz iennie padaj ą tak, żeby na s tak my ślę, że m ówi o ty m za ma ło szczeg ólnie my ślę, że za ma ło światy mówił m łodzieży m łodych w łaśnie os ób dorosłych wkraczaj ących tzw. doros łe życie powinni śmy o tym jedna k więcej mówić o tym, że mo żna bardz o skuteczn ie zapobiega ć zale ży zakażenie w irusem HIV, a w momencie, gdy dojdz ie do zakażenia jeszcz e ra z powtarza m wczesn e rozpoznanie r ówna się skuteczn e terap ie musi o ty m, zacząć mówić więcej pani profesor proszę wok ół w łożył s łuchawki jes t z nami pierwszy s łuchać przypom ina 224444044 pan Jerzy z Chrzanowa halą w Calais dobry wiecz ór pan i doktor ja ma m tak ie pytanie mo że wra żenie n ie w związku z prowadzoną zagrają nasz e pa ństwo wszystkich pytan ia w związku z sucha, al e pan i i taniego pani n igdy nie pragnieniem jes t n ie rzuci ła tematu Biela szła na rodzące mają w iele wiele t o problem to rzuc ę tak pan okre ślił rzuc a temat bielactwo ma pa n rację n ie rozmaw iam o bilans nie, bo wy pa n chodzi ot o rzekł pa ństwo słyszą, że studia specjal ista dermatolo g m ówimy o konkretn e przypadłości państwo s łyszą, że prezes dermatolo g zaczynają pyta ć o wszystk ie możliwe choroby łączące się z e skórą wyjątkowo pozwal a pan zadać pytan ie ile pani profesor b ędzie chcia ł odpowiedzie ć, al e prosz ę, aby wszysc y słuchacze posłuchali moje j pro śby słucham n o ja rozum iem ja rozum iem s łuchamy czyl i pytan ie odno śnie Biela co jest dość szeroki tema t i żaden lekarz n ie chce si ę teg o podjąć dobr y wiecz ór trzeba tema t bilet faktyczn ie szerok im tematem coraz cz ęściej r ównież widujemy pacjentów dzieci pacjent ów doros łych czasami wci ąż niestety nie mam y bardzo skute z k ół w ogóle n ie mamy skuteczne j metody terapeutycznej st ąd te ż mo że wynika ć bra k chęci leczen ia, aczkolw iek s ą możliwości s ą pewne rzecz y w zwi ązku z tym myślę, że je żeli pan i redakto r jak zarządzi na ten tema t porozmawiamy, bo jes t, o czy m m ówić tak panie obiecuje b ędzie temat wiele pan Andrzej Cherek tak dziękuję uprzejmie dzi ękuję pan i Waltz który, kt órzy maj ą tak ą przypad łość dzi ękuję dziękuję bardz o nie bierze p ierwszy b ilans był, ale lat a tem u jest z nami w tej chw ili pan i Lidia z Poznania hal o la słuchamy mogl iby dzień dobr y i chciałabym, żeby coś ma mog ła usłyszeć na tema t, bo tak mam tego c o dan ą łuszczyca krostkow a na łuszczyca krostkow a jes t rzadką posta ć pani ma dotyczy to on a na rękach cz y na stopach cz y dla celn ie na etapie nast ąpi łuszczyca krostkowa jes t rzadk ą postacią łuszczycy, ale w ie pani, że t o jest bardz o uciążliwa mam y mo że n iestety Bier al e gdy możemy j ą leczy ć tak mam y mamy już cza s też leki og ólne, jeżeli ma ści niewystarczająca mo żemy zastosować tak ie specjalne na świetlania alb o leki ogólne w te j chorobie również doprowadzam y do zaleczen ia procesu terapeutyczneg o tak że prosz ę pójść dermatolog a zajmującego si ę szczycą pan i mieszka w Poznaniu tak ta k ja chodz ę do dermatologa ju ż o d trzeba 3 lat, al e na raz ie nawet nie mia łem, bo lekarz m ówił czasam i występuje okre s rem isji, al e niestety nawet tego n ie mia łem t o prosz ę zapyta ć o mo żliwości, jakie tabletek cz y nawe t zastrzyków na t ę chorob ę poza maściami s ą te ż inne mo żliwości na pewn o pan dr Tomasz dziękuję bardzo to była pan i Lidia z Poznania jest z nami pan i Izabela Warszawy halo dobry wiecz ór dobr y wiecz ór chcia łem zada ć takie pytanie mo że zacznę o d tego, że jestem na łuszczycę oraz zachorowa łem w w ieku 556 lat zaczęło si ę o d głowy późniejsze przenios ła na ca łe ciało n igdy n ie miałam ogromn y takiej plac ówki ma m tak ie punkt y wielkości 2050 g r na ca łym c iele i oczywiście zg łosiłem si ę do reumatologa tutaj troszeczk ę miałem proble m, bo zaproponowa ł leg ł metod moj e pytanie dotycz y na ile ten LED bramy prze z w iele lat mo że przyczyni ć si ę do jakiej szkodliwo ści, bo jak przeczyta m ulotc e tam jes t napisane, że tak powiem włos je ży na głowie zawsz e chciałam zadać drugie po prosz ę pani metod Reksa jes t lekiem stosowany m w łuszczycy o d 1971 roku zapamiętam tę datę, bo wtedy ja si ę urodziłam związku, o czym mówię, że jest Oleg, kt óry jes t dojrzały, al e ju ż naprawd ę swoje przeszedł w życiu jedna k wiele na ten temat ju ż wiemy jes t to lektur a jest z dzia łek do dzia łań niepożądanych maturz e wszystkie lek i, dlatego że w dużo wy ższych dawkac h niż dermatolog ii stosowane j w innych jednostkac h chorobowych przede wszystk im w Onkologii st ąd biorą działania niepo żądane dawk i stosują dermatolodz y reumatolodz y s ą stosunkow o n iskimi dawkami i jedno i na dzisiaj uznajem y tak, że je żeli jes t wskazan ie dostosowan ia metotreksat t u to stosujemy g o tak d ługo dop óki leg ł dzia ła pomag a, dopóki n ie wywo łuje dzia łań niepo żądanych dobrze mon itorowane leczenie metotreksa t tym nie jes t leczeniem szkodliwe w związku, z czy m je żeli pa n doktor zaproponował proszę si ę n ie bać kontrolowa ć zgodnie z tym c o pa n doktor mówi co kilka miesi ęcy wszystk ie badania laboratoryjn e i patrzyć na efekt n ie b ędzie efekt u po k ilku miesiącach wtedy zm ieniamy najmniej drugie pytan ie la n typow e mo im wypadk u działają idealnie oczywiście biorę j e prywatn ie, bo inaczej żaden spos ób dostać n ie mog ę mo żna, je żeli on e pomagaj ą w zasadzie 34 roku po tak ich lampach mam w miar ę spokojn e cz y można stosować zam iast tego metalu n ie umiem ani w odpowiedzi t o pytan ie, bo to rozwa ża też zale ży o d nas ilenia proces u chorobowego, je żeli lekarz podj ął decyzję o konieczno ści zmiany w idocznie widział taką konieczno ść mniej trudn o t u wypowiadać na te n tema t dziękuję bardz o pan i Izabela nast ępna słuchaczka z Białegostoku to jest pan i Krystyna halo dobr y wieczór pan i doktor mam 74 lata dzi ś przed 3 prowadzę normalną zdrow ą kuchnię n ie jes t niewielk ą ilo ścią praktycznie n ie korzystamy z fundusz y innych tak ich rzeczy gdzie ś przetrzyma lot y wyst ąpiło Unię sw ędzenie sk óry głównie sp ędzeniu objawiało si ę wzd łuż kr ęgosłupa i tam, gdz ie n ie uciska bielizna biustonosz t o ta m zaczerwienienie sw ędzenie piek ące i jeste m pod kontrol ą lekarza dermatologa zastosowa ł na pocz ątku lec i antyk i sami nowe to uwa żają, że by ć może to jes t na tle alergicznym, al e pani mam pytan ie tak dok ładnie w ocen ie działań leczen ia d iagnozy pani ma państwo będą miały też zalecenie nie działa ju ż środki stosuje Apple lekarz stwierdzi ł, że prawdopodobnie to jest tak a choroba przewlekła, z kt órą się, kt óre stron y się mu si ę pogodzić nazwał ją nazyw a t ę chorobę nazwał t ę chorob ę nie nazw a te j choroby n o to dobry wieczór to n ie um ie pan i n iestety pomóc, ponieważ nie w ie, jak i mamy proble m prawda tak że, ale może by ć przyczyną tego urządzenia pojawiają si ę takie drobn e wypryski krostki prz y tym jes t to obaw iam się, że niestety n ie będę potrafi ł odpowiedzieć ogl ądając panią przywództwa także n o t o czas zobaczy ć jak wygl ądają zm iany skórne to się czase m pójść do innego lekarza, kt óry może b ędzie umiał zdiagnozować, skąd ten n ie um ie teg o zdiagnozowa ć najpro ściej log iczna, ale myślę, że dl a stron zaś nie zdaje si ę pani sprawę, że trudn o leczyć, opisuj ąc objaw y dermatolog iczne prze z prze z telefo n dzi ękuję bardzo to by ła pani Krystyny po jego stokach znam jes t pani Zofia z Wrocławia hal ą tak dobry wiecz ór dobr y wiecz ór c o do chciałam zapyta ć cz y jak si ę ma łuszczycy czy może i ść na bas y mo żna należności o d tego oczywiście te łuszczyca wygl ąda jak zm iany są ogromn e duży sta n zapalny j ęzyki są uczen i t o wtedy w iadomo, że racze j nie natomiast, jeżeli są ju ż n iewielkie w trakcie leczen ia ora z wydali śmy takie wsp ólne o świadczenie raze m z pane m m inistrem jes t jakb y odpow iedzialne za za zasadn e p icie w Polsce tak ie, że było szczycie n ie jest przec iwwskazaniem do korzystania z pas a, a największy większości basen ów w Polsce zawisły takie wielkie plakaty na te n tema t OKE dziękuję proszę mi znan e, al e dzi ękuję bardz o cz y tak ie zm iany łuszczycowe na twarzy cz ęsto s ą n ie na tworzen ie czy nie jes t taki tak a kwestia w przypadku niektórych chor ób n ie potocz y czy ukrywam t o pod makija żem zarazić dzieci je ździ na twarz y u pacjent ów doros łych zdecydowan ie rzadziej mog ą się pojawić, al e to n ic n ie n iezbyt cz ęsto rozumiem je śli o t o idzie o t o idzie t o t o te n ta przyczyn a, kt óre n p . cz ęsto powoduj e to ludz ie kobiety boj ą si ę wychodzić pokaza ć proces komentowane t o jes t na trądzik no tak, ale często s ą na sk órze g łowy, a to jes t podatek z ról między z łuszczanie czasam i tak grub o płytowe łuszczenie taki olbrzym i łupież jak gdyb y tak mówią bardz o obrazowo wted y to bardzo przeszkadz a za uszam i na grzb ietach r ąk także t e są w idoczne natomiast nasze j na szcz ęście na skórze twarz y rzadko prz y ty m powiedzmy pow iedzmy wyraźnie to n ie jes t choroba zaka źna o nich choroby nie pad ło w ogóle to n ie jes t choroba zakry ć, bo chcemy by ć Boże do nich tak a osoba nie chodzi nawe t do fryzjer a cz y w ogóle 0 kontaktu prawd a, bo ktoś dotknie t o przeniesie n ie w iem, żeby m ienia nie, ale kolega blady t o są codz ienne dramaty tyc h pacjent ów dlatego właśnie o ty m, mówimy by ły tak ie akcje organizowane w zak ładach fryzjerskich k ilka temu i tutaj świadomości pow iem szczerz e w śród fryzjer ów bardzo wzrosła dzi ęki takiej akcji palet ę prowadzone j jeszcze 1 słuchacz na anten ę a cz y mo żemy słuchać na zgodę na antenę t o bardz o prosz ę pa n Andrzej z Wrocławia ma m tak ie pytanie o d pewneg o czasu za łożyłem u s iebie objawy, kt óre wygl ądają na ścięgien szczeg ólnie na dłoniach te ż na stopach buduj ą nawe t dermatologa dziś r óżne ma ści dostałem, al e biorę lek i na nadci śnienie 1 z lek ów jes t blok z takimi metal blok Broker ubra ń i tam wyczyta łem, że w przypadk u zauwa żenia objaw y łuszczycy powinno si ę g o czy uzn a uznaj e się t u ju ż w razie uznaj e się, że bet a bloker y, czyl i m. in . te n leg ł mog ą prowokowa ć mogą prowokować, bo być mo że prowokuj ą zm iany łuszczycowe stoimy na tak im stanowisku, jeżeli można zamieni ć ten lew Alex innej grupy n ie b ędzie t o probleme m kard iologicznym spr óbujmy natomiast n ie jes t obl igatoryjne, czyli po prost u powinien skargę rozmawia ze swoj ą karn ie mog ę o mo żliwości zam iany, ale jeżeli pow ierzenie to nie upiera ć si ę, ale wted y, gdy będę skazany na t ę uszy dawnego m ówili tak jednoznaczny wyka że na jednoznaczne n ie jest wszystko jes t ważna bardz o w takim dzi ękuję bardz o, że informacje bardz o dziękuję są też inne lek i jest tak i zwi ązek zakupy tak, że lek i niesterydowe przec iwzapalne, które psychiatryczne Leeds sweg o czasu stosowane leki przec iw malar ii, ale w tej n ikt n ie udowodni ł w jak i spos ób stuprocentow y teg o zwi ązku bardzo serdeczn ie dziękuję bardz o dziękuję poseł Joanna Narbutt konsultant krajow y w dz iedzinie dermatolog ii Wenerologii k ierownik kl iniki dermatologii dermatolog ii dzieci ęcej i onkologicznej Uniwersytetu medyczneg o w Łodzi by ła pa ństwa i mo im gościem wydawa ł te n progra m Bartłomiej Pograniczny realizowa ła Martyna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA