REKLAMA

Ustawy antysmogowe - współczesny wymysł?

Przewodnik Smogowy
Data emisji:
2019-12-02 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
01:35 min.
Udostępnij:

Dziś pierwszy odcinek naszego przewodnika, którego tematem będzie SMOG. Rozwiń »

Wiemy o nim coraz więcej. Wiemy jakim jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. A także w końcu chyba dotarło do nas, że to nie przemysł, ale głównie my sami decydujemy o tym czym oddychamy. Zaczęliśmy podejmować różne działania, by powietrze było czystsze. Dwa lata temu weszła w na Śląsku i Małopolsce weszła w życie ustawa zakazująca palenie najgorszym odpadami węglowymi tzw mułem i flotem, a tydzień temu zakaz importu tzw kopciuchów. Myślą Państwo, że jesteśmy prekursorami. O nie! Ustawy smogowe maja tradycję sięgające średniowiecza

W 1272 roku, a więc już w 13 wieku, w Anglii Król Edward I zabronił palenia w piecach i kominkach tzw węglem morskim. A cóż to takiego było? Biedni mieszkańcy miast zbierali węgiel wyrzucony przez morza; był on bardzo wilgotny i zawierał dużo siarki dym. Palili nim w kuźniach, browarach i domach. Nad osiedlami ludzkimi snuł się śmierdzący czarny dym.

Ciekawe czy śmierdział bardziej niż ten, który snuje nad moim domem w Rybniku, osiem wieków później.

Przewodnik Smogowy od poniedziałku do piątku tuż przed 7 rano.

Zapraszamy także do słuchania naszych informacji o stanie powietrza po 8 i 16. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodn ik smogow y dzie ń dobr y Ewa Podolska dzisiaj p ierwszy odc inek naszeg o przewodn ika, kt órego temate m będzie smok w iemy o n im cora z więcej w iemy już, jakim zagro żeniem dl a naszeg o zdrowia, a tak że w ko ńcu chyb a dotarło do nas, że t o nie przemys ł, ale g łównie m y sami decydujem y o tym, czy m oddych a zacz ęliśmy, wi ęc podejmowa ć różne działania, b y pow ietrze było czystsze 2 lata temu wesz ła na Śląsku Małopolsce w życie ustawa Rozwiń » zakazuj ąca palen ia najgorszymi odpadam i tzw . mu łem i Floty odpadam i węglowymi, a tydzie ń tem u zakaz importu tzw. kopciuch ów tych staryc h piec ów, które dymi ą najbardz iej myślą pa ństwo, że jesteśmy prekursoram i o n n ie ustawy smakow e raczej antysmogow e maj ą tradycj e si ęgające średniowiecza w 1200 siedemdziesiątym drug im rok u, a wi ęc już trzynastym wieku w Anglii kr ól NZ p ierwszy zabronią palen ia w piecach kom inkach tzw. węglem morsk im, a cóż tak iego by ło b iedni mieszkańcy m iast zbierali węgiel rzucon y przez morz e plo n bardzo w ilgotny zawiera ł du żo Serb pali Kuźnia prowadz ę ich domac h na d osiedlami ludzk imi musi śmierdzący czarn y dy m c iekawe czy śmiercią bardz iej ni ż te n, który snuje si ę na mo im dome m w Rybniku 8 wieków p óźniej przewodn ik smogowy o d poniedziałku do pi ątku tu ż przed si ódmą ran o zapraszamy tak że do s łuchania naszych informacji o stan ie pow ietrza po ósmej i szesnast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK SMOGOWY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA