REKLAMA

Poranny przegląd prasy Dominiki Wielowieyskiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam pa ństwa zaprasza m na poranek Radia TOK FM zagl ądam do pa ństwa do pras a Rzeczpospolitej Gazecie wyborcze j ciekawe czołówki je śli chodzi o, żeby t u chodzi mi teks t g órę biorą frankow icze w l istopadzie 34 spraw wygrali 5, ale nada l wyroki s ądów bywaj ą bardz o rozbie żne polskie sądy wydały w m inionym miesi ącu 5054 wyroki w sprawac h dotyczących m ieszkaniowych kredytów walutowych tak że tych, kt órzy mają Rozwiń » kredyty frankow e psuj ą teg o artyku łu, ab y sprawdzić szczeg óły, a na p iesze stronie gazet y wyborcze j miasta tn ą inwestycje podnosz ą op łaty maluch m inus, czyl i żłobki dro żeją samorz ądy szukaj ą oszczędności, gdz ie tylko si ę do stycznia rodzice w ca łej Polsce będą musieli płacić wi ęcej za żłobki na czy m proble m poleg a Otóż prawo sprawdzić dokonuje bardzo c iekawego zabiegu, kt óry poleg a, który sprowadza si ę do teg o, że pieni ądze dl a samorz ądów s ą ogran iczane oczywi ście przychody z podatk ów rosn ą i l iczbach bezwzgl ędnych rzeczywi ście t e sum y są wi ększe dla samorz ądów, al e tak zreszt ą mówią przedstaw iciele prawa i sprawiedliwości n o al e wiadomo, że sprawa n ie jes t tak prostego powod u, że tak że rosn ą koszty i to law inowo, a co więcej n ie p isze Karolina Słowik samorz ądy podkreślają, że n ie mają wyj ścia jak tylko ci ąć koszt y ich budżety przeora ł podwy żki dla nauczyc ieli, kt órych n ie pokryw a rz ądowa subwencj a wyższe są koszt y us ług cen y żywności op łaty za energi ę m ówi Marek Wójcik z e zwi ązku m iast polsk ich największym wydatk iem b ędą pensj e bl isko 80 % kadr y żłobkowej op iekunki kuchark i pan ie sprzątające pracuj e dzi ś za najniższe stawk i t o w łaśnie ich b ędą dotyczy ć podwy żki p łacy minimalnej no al e jeżeli ro śnie p łaca minimalna t o tak że rosn ą koszt y utrzyman ia żłobków także to jes t bardz o fajn y zab ieg sami pogarsz a sytuacj ę finansową samorz ądów, a nast ępnie atakujem y samorz ądy za t o, że 1 koszty bardz o sprytne je śli chodzi o kolejny odcinek ser ialu p t . Marian Banaś t o w Gazecie wyborczej jes t tekst na te n tema t Wojciecha Czuchnowskiego, kt óry p isze m. in. że rzeczywi ście wpis nastąpił nast ąpiła sweg o rodzaju zam ieszanie w zwi ązku z Banasiem, który nie chc e poda ć do dymisji i z teg o tekst u wynika, że dla Banasia szok iem by ł komunikat wydan y w czwarte k w ieczorem przez rzeczniczk ę PiS Anitę Czerwińską napisa ła na Twitterze, że Banaś by ł z wizyt ą na Nowogrodzkiej tam prezes Kaczyński wezwa ł do rezygnacj i Banaś odebrał to jak o z łamanie umow y o tym spotkan iu opinia publiczna mia ła się n ie wiesz, a na pewn o n ie tak i sposób prze łomowym momente m by ło pi ątkowe popołudnie ogłoszeniu prze z CBA, że po kontrol i oświadczeń maj ątkowych, bo nasz e zawiadamia prokuratur ę i wted y kryzy s si ę zaczął słyszymy o d naszych informator rzeczywiście wydaj e si ę, że do moment u, k iedy marsza łek Witek powołała wiceprezesów NIK wskazanych przez Mariana Banasia, ab y t o pol itycy PiS to można by ło odnieść wra żenie, że jes t już jaki ś uk ład cz y porozumienie mi ędzy 12, a PiS-em n o i by ć mo że Banaś uznał, że og łaszanie w łaśnie tak iego apelu Jarosława Kaczyńskiego jes t z łamaniem te j umowy z kolei w Rzeczpospolitej czyta m że cz ęść rozmowy w łaśnie prezesa Kaczyńskiego i m inistra Mariusza Kamińskiego z Marianem Banasiem po święconą synow i prezesa NIK Jakubowie Banasia owi, który o d kilku lat jes t w łaścicielem i prezesem spółek fundacj i mieszczące si ę feralne j kamienicy prz y ulicy Krasickiego w Krakowie tak że w Rzeczpospolitej komentar z na temat sprawy 12 Michał Szułczyński zreszt ą będzie gościem Radia TOK FM po godz inie ósmej godz inie publicyst ów zauważa s łusznie, że PiS będzie teraz chciał zmieni ć ustawę by ć mo że narz ędzie konstytucj ę w spraw ie Najwyższej Izby Kontroli obyw a si ę pozbyć dl a mnie oczyw iste jes t, że opozycja nie mo że n iczego tak iego poprzeć, dlateg o że n ie można zmienia ć ustaw y pod k ątem własnych k łopotów a ty m bardz iej tak i sposób, który b ędzie łamać konstytucję, je żeli PiS b ędzie później m ówiła aha opozycję nie chciał nam pom óc pozby ć chyb a nasza t o odpowiedź mus i by ć dosy ć jasna PiS sam stworzy ł te n problem powo ła osobę, kt óra nie została dostatecznie sprawdzon e prze z służby albo dan e z te j kontrol i zostały zatajon e także PiS rozwi ązuje proble m, który sa m stworzy ł niema powod u, żeby opozycj a w ty m pomaga ła w Newsweeku ciekawy teks t Renaty Grochal na p ierwszej na ok ładce zreszt ą w idnieje kandyda t Hołownia uwa ża, że pokon a kandydat ów partyjnych wkrótce ogłosi sw ój star t w wyborach prezydenck ich Renacie Grochal Hołownia, m ówi że myśli o starc ie wyborach prezydenckich ma ju ż gotowy sztab je ździ po Polsce jeg o spotkan ia przypomniał wyborcz e w iece tylk o czy Polacy czekaj ą na zbawcę spoz a świata polityki 1 z g łównych sztabowc ów Hołowni ma by ć Michał Kobosko by ły dziennikarz mo że zosta ć szefe m kampan ii i w takim podróż w dz iale tego tekst u Czaputowicz i Zalejski Renata Grochal p isze, że przygotowan ia trwaj ą od p ół roku w październiku Hołownia chcia ł się spotka ć z Donaldem Tuskiem Brukseli po średnikiem był Jacek Cichocki by ły sze f kancelarii Tuska, kt óry jak mówią mo i rozm ówcy jes t dobry m duche m projekt u Hołowni, al e formaln ie niezaanga żowanym na jak rozumiem nie jest pow iedziane rozumiem teg o spotkania n ie dosz ło w Newsweeku tak że c iekawy wst ępniak Tomasza Lisa, kt óry opow iada troch ę relacjac h w uproszczen iu liberałów i lew icy ostatn io znan y lew icowy publicysta ca łkiem powa żnie przekonywał, że dla libera łów wzros t PKB jes t wa żniejszy ni ż państwo prawa trochę mnie zdziwiło, bo na demonstracjac h w obron ie Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego widziałem w ielu libera łów np. lewicowc ów z partii raze m an i razu co ciekawe wcale n ie m ówili on i rozwiąże libera łowie PKB, ale pewn ie to kamuflaż auto r stawia te ż tez ę te n autor lewicowy, że liberałowie s ą d e fact o sojuszn ikami za morderców, protestuj ąc przec iwko zby t wysokie ich zdan iem podatko m pog łębia nier ówności kwestia dyskusyjna dałoby się dowieść tezy, że n ikt n ie wysy ła do zamordyzmu lepszy zaprosze ń do wzi ęcia władzy ni ż lew icowi populiści przyk ładów jest aż nadto n o w łaśnie ciekawa h istoria zresztą zauwa żyłam po lewe j stronie taką tendencję, że jak jakaś posta ć lew icowego oboz u przegra proce s w sądzie, toteż zaraz prawie, że staje, b o stronie PiS koledz y lewicowego wspieraj ą n ie czytaj ąc nawe t uzasadnienia wyrok u tego ż sądu takie t o s ą ciekawe podzia ły p o stronie opozycyjne j natom iast w tygodn iku s ieci bardz o trakto r trag ikomiczny, bo możemy być wysok o, al e jednak spraw ę uwa ża wyw iad z prezesem TVP Jackiem Kurskim, kt óry zapow iada, że nie b ędzie miękkiej gr y, a to na pewno w te j spraw ie nie ma w ątpliwości, bo jazd a propagandowe niezwyk łej prawdopodobnie tak a pozostan ie, ale pote m z mniejszymi l iterkami w walc e o wolność słowa to te ż jes t straszn ie rozśmieszyło jeśli chodz i o t e wolno ść słowa n o tuta j bardz o c iekawe kw iatki nie zd ążyliby wszystk iego zacytować naprawd ę weso ło np. brac ia Karnowscy mówią ta k do nas cz ęsto dochodz ą g łosy rozrywk ę prezes Kurski rozkręcił spor t te ż, al e w sprawac h to żsamościowych mimo wysi łków, jakb y s łabiej, a przecież tuta j było oczek iwanie największe zm iany c o poszło n ie tak, w kt órych Jacek Kurski wyznaj e z rozbrajającą szczero ścią, że po prost u po prawe j stronie c o sam i n ieudacznicy, którzy najprawdopodobn iej te ż troszeczk ę streszcza, bo cza s na przegląd pras y si ę ko ńczy przynosz ą Kurskiemu sam e gnioty, które do n iczego si ę n ie nadają, ale trzeb a sobie zada ć prost e pytan ie, dlaczego to s ą gn ioty Ano w łaśnie, dlatego że ob óz PiS hoduje tak iej toporne j propagandz ie topornej ideologii także jedn o z drug im jest związane n o naprawd ę wywiad bardz o si ę tragikomiczny, ale n ie ju ż państwa zaprasza m na informacje po informacjach mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram pełnomocniczka s ędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego prze z z łe, a mus i mieć 40 EUR d eputowan y po Janusz Lewandowski poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA