REKLAMA

Gregorczyk-Abram: Sędziowie neoKRS powinni powstrzymać się od orzekania

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:48 min.
Udostępnij:

- Sędziowie neoKRS powinni powstrzymać się od orzekania. Dla bezpieczeństwa obywateli powinno tak się stać – mówiła w TOK FM mec. Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy. I dodała: - To nie wyrok TSUE spowodował anarchię, to rządzący ją spowodowali.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w itam ponownie go ściem Radia TOK FM jest mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy woln e s ądy pełnomocniczka s ędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego prze z stół długi te n wstęp, al e bardzo dobre pa ństwo panie s ędzie Rafał już wcześnie zaczął bada ć statu s sędziego powo łanego prze z nową KRS i powoływał się prz y ty m na wyro k Sułek na pytan ia jest tak ie cz y tuta j próbowaliśmy Rozwiń » rozstrzygn ąć czy s ędzia robi ł t o z własnej inicjatywy cz y te ż po prostu mógł t o by ć wniosek 1 ze stron, kt óra chcia łaby, ab y właśnie ta kwest ia by ła zbadana prz y podejmowaniu decyzj i w II instancji jak mo że zacznę od teg o, że jeszcz e widzia łam się pane m s ędzią Paweł Szczecinem jako kom itet obrony sprawiedliwo ści zaoferowali śmy m u pomo c właśnie przez demonstracj e demonstracje tak, ale też no pan s ędzia państwo wiecie ma post ępowanie dyscyplinarne, więc m y jak o kosz t widzieli śmy się z e z pane m s ędzią i w iemy t o wiem to z jego relacj i, że nie wiem czy był t o wniosek stro n tak s łyszałam, że pełnomocnik rządu si ę, że państwo b ędzie zaś z łożył wn iosek d o do sądu natom iast c o, bo dla mn ie bardzo ciekawe jes t t o, że pan b ędzie podział się pa ństwo w zasadzie nie ma m wątpliwości ten rok czy ten dl a mnie był jasny by ł sa m się nie mia łbym w ątpliwości c o zrobić wiedziałam, że trzeba zrobi ć konkretn ie sprawie i to zrobiłem, że tam n ie by ło żadnej zorgan izowanej akcj i, ale nie powinien poczeka ć na stanow isko Sądu Najwyższego, kt óry teraz zajmie si ę w tym momenc ie je żeli, je żeli sąd s ędzia ma taką w ątpliwość wyro k te n jes t obowiązuje nie tylk o Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w tej konkretnej spraw y, bo to było odesłanie pozycja zosta ła sk ierowana do Sądu Najwyższego tak korzystam postępowanie si ę tocz y natom iast wyrok mo że być powinny by ć stosowane prze z wszystk ie sądy w Polsce prze z wszystk ie sądy w Europie jest pan s ędzia jak, ale wyro k zły był tak i, że Sąd Najwyższy pow inien się tematyk ą dane j spraw ie w te j konkretne j spraw ie do decyzj i w ty m post ępowaniu, które dotyczy ło pytanie czy rzeczywi ście s ędziowie w każdej sprawie mają te ż si ę do tego odwo ływać jednak pow inien Sąd Najwyższy się ty m w naszy m przekonaniu tak jak wygl ąda te n wyro k obecnie, czyl i z tymi instrukcjami wyrok instrukcje na pan s ędzia z przyczyn absurd n ie mia ł prawo zada ć takie pytan ie, bo te ż w iemy, że pan s ędzia n ie wyda ł orzeczenie w te j spraw ie tylko prawdopodobnie na wniosek pełnomocnika, ale tygodn ie t o jest łatwa do ustalenia chc ą poda ć sta n faktyczn y, jaką wygl ąda wyglądające kupowan ie lepszej stacji i to pytan ie zada pa n robił jeszcz e problemu jes t tak a, że PiS mówi tak n o ale przecie ż jak teraz b ędziemy podwa ża statu s wszystkich s ędziów powo łanych prze z nową KRS oznacz a jedna k rodza j anarch ii w zasadzie ze stanem rzecz y w takim razie stowarzyszen ia sędziowskie n ie powinien w ogóle wezwa ć tyc h s ędziów do powstrzyman ia się do orzekan ia, bo i jaki ś w idz brak konsekwencji nie ma końca wynik jest wa żna zacznę o d teg o, że takie pożegnanie daj e za pa n prof. Marczak no Cry na opak tak to nie jes t tak, że sędziowie np. pan s ędzia Paweł ju ż 10 czy inni sędziowie, którzy odm ówili opiniowania uwagi innych s ędziów do KRS - u cz y do awans ów z uwag i na wyrok z łoto jest także w roku c o spowodowało t o anarch ia będzie narasta ć rz ądzący spowodowali t o anarchia t o zgadzam to jest woln y, choć jasne stanow isko stron y czy pan i zdaniem c i sędziowie pow inni si ę powstrzyma ć dobrze wyszl i na urlop ci panow ie powinni się powstrzyma ć orzekania ta k jak zreszt ą zrobił t o pa n s ędzia Zawistowski, czyl i preze s Izby cywilnej Sądu Najwyższego, które pożycza otrzyma on powiedział, że nie zakończą wiedzia ła dok ładnie tak zręcznie si ę tak jak zrobi ł b ędąc szefe m k ierownikiem Izby powiedział lep iej dl a stro n post ępowania b ędzie jak ci sędziowie n ie będą orzekać ja uwa żam, że dla bezpieczeństwa obywatel i tak się właśnie powinna straci ć prezesi s ądów pow inni też odsun ąć tyc h s ędziów od orzekan ia jak ja myślę, że c i sędziowie powinni się, że samolot także znane sam i również rosn ąć orzekan ia nie widziałam takiego zarz ądzenia prezes a sądu natomiast w iem, że też s ędziowie, którzy zasiadaj ą w sk ładach tr ójkowych tak b ędą prawdopodobn ie wcześniej lu b p óźniej taka sytuacj a się zdarza, że beze mn ie ja takim s ędzią zasiadać nie b ędę, ponieważ jest t o s ędzia powo łany n iezgodnie z Pm jes t prawem polskim europejskim i dop óki jego statu s n ie wyjaśni n ie będzie nie pow inien narzeka ć czy pani zdaniem mo żliwe jes t, że wszystkie spraw y, w kt órych rozstrzygać s ędziowie powołani prze z nową KRS tak naprawdę b ędzie mo żna t e wyrok i podważać czy to jednak szkody n ie b ędą zbyt w ielkie z teg o tytu łu takie chciałam w łaśnie się, że to nie jest tak, że t e wyrok i są automatycznie wa żne ta k jak mówią niekt órzy on e s ą nieistniej ące ważne i że te postępowania można uzna ć z a za niebyłe b ędzie t o podstaw ą do wznow ienia post ępowania i na pewn o pełnomocnicy b ędą sk ładać tak ie wn ioski na wn iosek pełnomocnika będzie można spodziewać si ę tego, że w przypadk u, jeżeli jest to 8 wyrok wydany przez tak iego s ędziego powo łanego prze z tzw . na KRS pewną pa n chcia ł wznowić post ępowanie i sprawa zako ńczy si ę tak sąd zdecyduj e jeszcz e bardzo chcem y wzmocnić j ą wspólnie, żeby t e post ępowania by ły objęte takim trochę szybszym trybem, ponieważ to, że rz ądząca robi teg o Boga tak że Iustitia ma taki pomys ł i kosteczk ę wsp iera, że do postępowania maj ą przypięte szybszy m trybie ma być wolno koszt ów tak, bo strony n ie mogą ponosić odpowiedzialność urządzeniu znajdziemy wad ę tak ą w łaśnie decyzję, że t e sprawy, które niej w swoje j gest ii s ędziowie powołani przez nową KRS teraz powinny by ć wznawiane rozpatrywan y jes t mi bardzo trudno powiedzie ć Sąd Najwyższy dotknie te ż teg o temat u jak dalek o będzie musiała twierdzą, że licz ą si ę do teg o momentu jedna k te spraw y uznajem y za rozstrzygni ęte nie podważamy pow iem tak, ponieważ jes t pełnomocniczką sprawa jest mi bardz o niezr ęcznie tera z tuta j zgarniała c o się wydarzy się zmierzy ć si ę ma wydarzyć tak że spraw ę w sądzie teraz właśnie nie wiedzie ć czy ma teg o trzymać czy nie ma sprawdza ć cz y ten sędzia powo łany prze z nową KRS czy star ą KRS ludz ie cz ęściej niepewni cz y któryś z węgla pe łnomocnikiem takiej osoby to na pewn o by m sprawdziła jest tak a l ista s ędziów j ą przygotowa ł tuta j Patryk Wachowiec komitet z foru m jak o kosz t te ż zamierzamy umie ścić na dziś pewn ie u na s n a na stronie zobaczymy cz y w jak iej formie, ale jes t taka l ista s ędziów do korzystania prze z senn e pełnomocników, ponieważ s ą narz ędzia w r ękach profesjonalnych pomocników do teg o, żeby możliwie szerok o reprezentować interesy Sebastian Kaleta PiS wiceminister sprawiedliwo ści mówił tutaj TOK FM, że jeżeli, by wzi ąć na ser io wyrok z UE, który mówi tak na nie w iadomo cz y ten orga n, kt óry powoływał s ędziów to na pewn o spe łnia zasad y niezawis łości niezależności no to w tak im razie Kaleta m ówi tak t o powinniśmy sprawdzi ć statu s sędziów, kt órzy byli jeszcz e powo łani prze z peerelowsk ą rady pa ństwa now o ona też nie wiadomo cz y spe łnia tak ie kryter ia nie ma bardzo duża doradzam y tych s ędziów wszystkich także tyc h powo łanych prze z radę państwa cz y nie nie sprawdza tyc h sędziów cz y oni bardzo chciałem to my ślałam, że rada państwa t o nieby ła nawet instytucja zrozumienie dla zast ępowanie ta k tak t o postępowanie dotyczy w ty m momenc ie teg o stan u faktycznego i powołania obecneg o na kary s ą sprawdzane to jes t takich barku Stróż, k iedy się pojawił sprawd ź statu s powo łania wszystkich s ędziów jak o tak i trochę strasza k n a na na drug ą stronę z cytryną chcecie nam tutaj zrobić, bo gospodark a nie dotacja to m y wam poka żemy, że będziemy prawie, bo by ło, bo by ła tak a sytuacj a po wyrok u Trybunału Konstytucyjnego, które pa ństwo pami ętacie orzek ł, że teraz wszystk o w porz ądku jest spowodowane te ra z w roku psują co świadczy o ty m, że Kaletę m ówi niem ądre rzeczy co konkretnego zdarzy, że mo żna stwierdzić, że t o jes t nieprawda przed e wszystkim te n wyro k dotycz y stanu faktyczneg o, kt óre zosta ł też to jes t post ępowanie w sprawie 33 sędziów Sądu Najwyższego sędziego NSA kursu par y na konkretny m stan ie faktyczny m ta k na konkretnych zm ianach w ustawie czy karas ie i Sądu Najwyższego to jes t zesłanie pozycj a, która dokładnie teg o dotycz y ona dotyczy teg o stan u faktyczneg o tylko t o jes t post ępowanie, kt óre na jaki ś zakre ślone ram y czasowe faktyczn e i odwo ływanie si ę do takich z e zaszłości zupe łnie tutaj n ie myślę, że nam, że trudno jest Andy Murray zaś zm iany przepisów, kt óre mają zapob iec masowe j akcji sędziów podwa żającej legalność KRS p ierwsza zmiana ma wprowadzi ć mo żliwość ukaran ia sędziego, który sprzen iewierza się zasad ą wym iaru sprawiedliwości PiS tw ierdzi, że to jest wzorowan e na n iemieckim prawie m ówiącą, że s ędzia inny urzędnik publ iczny cz y arbiter n ie mo że wypacza ć wym iaru b iegu wymiaru sprawiedliwości na korzy ść lub szkodę 1 ze stron jest t o coś c o na s jako prawników adwokat ów cz y s ędziów naprawdę przera ża s łyszeliśmy o ty m projekcie jest t o naprawdę głęboka ingerencja w niezawisłość sędziowską, al e komunizm, al e też na wymianę wa łu tak moja teza była zawsz e jeste m bardz o taka zdz iwiona jak dalec e rz ąd Polski n o porównuje nasz sta n faktyczn y do i prawn e do d o do Niemiec, bo to si ę nie pierwsze n ie pierwsza natom iast immunitet u na s w Polsce dużo szersz y ni ż ni ż w Niemczech t o jes t wy łącznie zrob ione po t o, żeby w łaśnie takich sędziów jak pa n s ędzia powo łuje cieszy, żeby im mieć po prost u większe b a wi ększą mo żliwość karania ich za to, że b ędą wykonywa ć wyrok Trybunał odwołał si ę do op inii prawa sprzed 200 rzeczywiście w Niemczech pol itycy maj ą te ż bardzo duży wp ływ na nominacje s ędziowskie tak, al e w momencie, kiedy sędziowie zostaj ą s ędziami m inister sprawiedliwo ści absolutnie traci na d n imi wszelką, ale te ż podlegaj ą jak wida ć postęp taka dyscyplina w iecie państwo t o jes t oczywi ście w ka żdym w ka żdym kraj u s ędziowie podlegają postępowaniu dyscypl inarnym tylk o u nas postępowania dyscypl inarne s ą wręcz skup ione w rynku 1 człowieka zobaczc ie pa ństwo jak on e są te ż sprytnie zrobione np. pan s ędzia Paweł ju ż wcześniej już od raz u traf ia do Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego tak, czyl i na tym tle, że jest również wype łnienie znam ion przest ępstwa przekroczen ia uprawnień już traf ia zbyt na mecze pierwszej II instancji jes t izba dyscyplinarna potem mieć pewność, że te n wyro k będzie w łaśnie w rękach wybranych prze z prawo sprawiedliwo ść takich g łosów w ty m post ępowaniu dyscyplinarnym jes t bardzo duża i jest tylk o wymy ślone prze z sport pamiętajcie pa ństwo komisja Europejska tak że złożyła skargę w łaśnie post ępowanie w planach w Niemczech, al e właśnie w Polsce b ędziemy czekać na to rozstrzygni ęcie jest także bardz o dzi ękuję za rozmowę bardzo dziękuję go ściem Radia TOK FM mecena s Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy woln e s ądy za chwilę informacja po informacjach eurodeputowan y po l a Janusz Lewandowski porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA