REKLAMA

Sprawa Mariana Banasia nie zaszkodzi PiS? Lewandowski: Zadziwiająca liczba awantur, które nie szkodzą PiS. Społeczeństwo jest znieczulone przez 500+

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

Sprawa Mariana Banasia nie zaszkodzi PiS? - Zadziwiająca liczba awantur, które nie szkodzą PiS. Społeczeństwo jest znieczulone przez 500+ - mówił w TOK FM Janusz Lewandowski. Eurodeputowany PO dodał: - Jakie kadry, taka dobra zmiana.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa go ściem Radia TOK FM jest Janusz Lewandowski eurodeputowan y Platformy Obywatelskiej dzień dobry pan ie po śle, dobre chcę zapytać co mo że jeszcz e wydarzy ze stron y ca łej komisji Europejskiej je śli chodzi w łaśnie niezależność s ądów w Polsce czy można jeszcz e się spodziewać, iż zwrot ów akcj i, kt óre wpłyną na los y te j wojn y sądami to n ie jes t ostatn i wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Rozwiń » Europejskiej s ą nast ępne pytania dotycz ące tzw. KRS - u krajowej rady s ądownictwa jes t jest zażalenie z e stron y komisji Europejskiej tak że będą nast ępne wydarzenia, al e n ie chcia łbym, żebyśmy zawieszali ca łą nadziej ę na obron ę niezawisłości s ądownictwa na Unii Europejskiej Unia Europejska nie za łatwi za nas tego problem u te n problem t o jest proble m kr ęgosłupa sędziów t o wygl ąda dobrze trzymaj ą si ę mocn o godnie, al e te ż tak ie sprawy za łatwić w kraj u naprawdę n ikt z zewn ątrz dla samych zasadach w prawo sprawiedliwo ść ma wi ększość w sejmie, więc n ic n ie wskazuje na to si ę zmieniło mam dobrz e, że istnieje taka instancja ja przyszedłem z 56 w debacie rezolucji w parlamenc ie europejskim dotycz ących nadu żyć w ładzy w Polsce to n ie jes t przyjemn e, je żeli na 1 sesji stawia si ę proble m nadużyć w ładzy w Hondurasie Pakistanie Nigerii, bo tak by ło w Polsce w tak im s ąsiedztwie, ale taka instancja jest na pewn o potrzebn a tylk o nie chcia łbym, żebyśmy zawiesili ca łą nadziej ę na zmianę ustrojow ą w Polsce cz y obron ę tych instytucji, które by ły naszą przepustk ą do NATO i do Unii Europejskiej jest bardz o ważne praworz ądność by ła nasz ą przepustk ą do Unii Europejskiej do NATO Polska Kaczyńskiego n ie została przyj ęta do Unii Europejskiej można pogdybać c o b y by ło, gdybyśmy byli ora z sytuacj i Ukrainy i Mołdawii w obl iczu bardz o imperialnej pol ityki Rosji jesteśmy w unii Europejskiej broni ą będzie też, żeby sędziowie s ą w dużej m ierze zale ży o d polityków leczen ia postępowania w sprawie n ie ja widz ę w tym w tym rok u tak im bardzo rozważnym ostro żnym pok łosie tych mam y tych sygna łów, kt óre nadesz ły tzw. goryc z Hof l ik z Trybunału Konstytucyjnego n iemieckiego konsul a dlatego żołnierz mo że mn iej przejmuj ą władzę PiS - u w Brukseli psów cz y Luksemburgu, al e te n sygna ł, że jedna k spraw y ustroj u sędziowskiego pow inny być regulowane w kraju cz łonkowskim, a nie prze z Trybunał Konstytucyjny dotar ły do Luksemburga to nie jes t po naszej my śli, dlatego że t e nadz ieje zwi ązane z wyrokiem jednoznacznie an i ostro żnym by ły w ielkie chcia łem zapytać o rezolucj ę w spraw ie kryzys u kl imatycznego, bo parlamen t Europejski przyjął tak ą rewolucj ę chodz i o ogran iczenie em isji o 55 % to 2030 roku i neutralność klimatyczn ą do 2050 roku n o i 19 EURposłów wstrzymało si ę od głosu, a wśród nich pa n i lewica zarzuc a wam, że nie Stali si ę p o stronie ratowan ia planet y planeta zas ługuje na ratune k jes t wspólną odpowiedzialno ść nas wszystk ich i cieszy mn ie ta rosnąca wra żliwość n a na kwest ie klimatyczne, zw łaszcza młodym pokolen iu aż do tego projekt u ustawy o demonstracjac h pod sądami, ale je śli chodz i o strajk i kl imatyczne to rzeczywiście stawiają si ę bardzo w du żych w du żych ilo ściach zasadniczą spraw ą, bo pozycjonowanie parlament u wobe c tzw. konferencj i klimatycznej, która za par ę dni b ędzie w Madrycie i tu głosowaliśmy za, chocia ż ta m są zapisy n iezwykle trudne dl a w Polskim prawie niemo żliwe do zreal izowania w łaśnie podwyższenie cel ów redukcyjnyc h to 55 % w roku 2030 idziemy w odwrotny m k ierunku cz y ja zazdroszcz ę wszystkim jednowym iarowym patrzen iu na kwestie trzeb a chronić planetę, al e trzeb a te ż dba ć o m iejsce naszeg o kontynent u, kt óre em ituje 9 % gaz ów c ieplarnianych inne kontynent y si ę n ie spiesz ą i konkurencyjno ść teg o i naszeg o kraj u i Europy w te j chwili jes t w modz ie rysowan ie tak ich plan ów kl imatycznych, kt óre brzmi ą dobrz e, kt óre prawdopodobn ie są potrzebn e, ale kt óre s ą niezwykle trudn e do zreal izowania w kraju, kt óry osi ągnie Janusz jak o jedyn y blok i węglowe Jaruzelskiemu, że bloki węglowe wstrzymał si ę pa n o d głosu, dlateg o że w Polsce bardz o trudno b ędzie si ę dostosować, by z dru żyn tak ich stra t społecznych cz y te ż socjalnych wstrzymali śmy si ę prz y tzw. nieco rozh isteryzowany rezolucji, bo stanowisko by ły 2 głosowane 1 dotyczyła stanow isko parlament u w spraw ie konferencj i kl imatycznej tuż za, al e by ła te ż troch ę rozhisteryzowany rezolucja w łaśnie tak a jednowymiarowa i ono na ty m poleg a ta histeria no zaostrzen ie zaostrzen ie kryteriów tak i do ść język powiedziałby wojn y ju ż o klimat n ie tylk o, a nie tylk o dbania o kl imacie cz ęsto, ale dramatyczna, wi ęc jest dramatyczn a natom iast oczywiście jes t t o niezwyk łe wyzwanie dl a Polski be z pieniędzy Unii Europejskiej t o sol idnych sobie z tym nie poradzi, wi ęc ja troszeczkę rozum iem także w tej sprawie cz ęść Platformy wsp iera rz ąd, kt óry chce wynegocjowa ć jak najlepsz e warunk i dotycz ące właśnie osi ągania cel ów klimatycznych dl a na s jak o os łonowe b ędzie pewn a rekompensata dl a Polski takież skal ibrowany tzw. fundusz sprawiedliw ą transformację energetyczn ą b ędzie o w iele za ma ło ja k na potrzeb y te j transformacji, czyl i b ędzie 5 miliardów eur o dla 50 regionów, kt órych ciągle wydobyw a się w ęgiel w Europie t o też oczywi ście za mało b ędziemy kilkadziesi ąt miliard ów kilkadziesi ąt miliardów euro w samej pol ityce sp ójności, nawet je żeli to gra si ę potoczy n ie niekorzystnie dla na s nie wsp ieramy żadnej m ierze pol ityki rz ądu rząd wywo łał wojn ę z w iatrakami l ądowymi popsuł b iznes na Pomorzu, ale Teresa cel Morawieckiego jes t taki, żeby wynegocjować więcej niż w czas ie, b o w ostatnich latac h po raz p ierwszy cz y o d 81009. roku udzia ł energ ii odnawialnej mala ł w Polsce jeste śmy jakim ś wyj ątkiem jedyny kraj, kt óry ci ągle inwestuje w bloki w ęglowe jedyn y kra j w Europie jedyny kra j, w kt órym ros ły ros ło znaczen ie tyc h kopaln ianych źródeł energ ii mala ło malała energia odnawialna teraz ju ż zresztą wracać do zwrot u za czas ów rządów Platformy Obywatelskiej też nie by ł ju ż by ła stopn iowo niezadowalające zwi ększanie udzia łu energii odnaw ialnej kilkanaście procen t ciągle dalek o o d od celów, jakie sob ie stawia Unię Europejską, a ja chc ę sile jeszcz e porozmawia ć Europie, bo czeka mnie pańskie zdanie na tema t brexitu 12 grudni a wybory by ć może wygraj ą Boris Johnson jak pan sądzi cz y do brex itu w ko ńcu dojdz ie pod kon iec styczn ia dojdz ie t o m imo uporczywych stara ń Donalda Tuska, żeby wszystkie sposob y t o op óźniać albo doprowadzi ć do ponownego referendu m, jakby m u si ę udało to b ędziemy szybciej pomn ik w Londynie niż Warszawa, ale nic na t o n ie wskazuje na t o najbardziej niezdecydowana w spraw ie chyb a ta k jak w przypadku po drug ie, wszysc y już maj ą tego dosyć tej w łasności również bud żetowej poprze z rozstrzygaj ą wa żne spraw y bud żetowe na lat a 202127 trudno rozstrzyga ć nie dostrzegaj ą problem u brytyjskiego ja tak jak Tusk my śmy byli zapatrzen i w mode l brytyjsk iej demokracji dla na s by ła wzore m jak my się, b y s iedzieli kiedyś n ie w latach osiemdziesi ątych w Gdańsku i nasz e rozczarowanie jako ścią życia politycznego w wielkiej Brytanii na miarę tyc h w ielkich oczekiwań, al e cz y spowodowal i referendum by ło opart e na n ieprawdzie ludz ie byl i karm ieni nieprawdą c o do b ilansu stra t korzy ści obecno ści w Anglii uważa pa n, że po brexicie pojaw i si ę zagro żenie rozpadu Wielkiej Brytanii cz y te ż wyolbrzymia jes t wyolbrzymione natomiast oczywi ście, powoduj ąc problem dl a siebie i dl a ca łej Europy spowodowal i szczeg ólny proble m dl a Irlandii dla Szkocji, gdz ie są nastroj e pro europejskie wasze to mo że Szkocja b ędzie zdeterm inowana, żeby odejść ta m s ą zm ienne nastroje, ale to nie jes t wykluczon y natom iast jedyny dobr y skute k teg o referendum opor u oparteg o na n ieprawdzie Anglicy byl i karm ieni nieprawdą c o do bilansu stra t korzy ści swojej obecności w unii Europejskiej jes t to, że c i wszysc y ex it owc y w różnych krajac h, bo byl i w Holandii by ła pani Marii pa n by ł Salvini nagle przejrzeli c o do skutków tak iego brex itu s ą naprawia ć Unię Europejską o d środka nie w iem jak to fa łszywie brzm i, al e nie ma ochotnik ów na wychodzenie z Unii Europejskiej jedyn y tak i uzdrowień skute k tego c o się wydarzy ło po roku 2016 Turcja zakaza ła swojem u przedstawicielowi NATO podpisywania planów dotyczących pomocy dl a polsk ich krajów ba łtyckich nawet agresji w te n spos ób Ankara domaga się, b y Sojusz po długiej walc e z Kurdami, jak ie znaczenie ma ta deklaracj a kar y Polska jes t zakładnikiem t o źle to jes t świadectwo też kryzys u w samym NATO tu ż przed szczyte m świętowaniem wielkiej roczn icy zdaj e si ę 70 lecia na t o ja wi ększą wag ę przysług przywiązuje t o do tak ich s łów prezydenta Francji, kt óry uważa może sugerowa ć się ostrzegawcze g łosy, a czasam i szybc iej m ówi my śli czasam i uc ieka na tere n polityki mi ędzynarodowej, bo nie ma sukces u u s iebie natom iast NATO, które wydawały si ę ju ż n iepotrzebna na początku la t dziewi ęćdziesiątych, bo wydawało się, że t o ju ż koniec h istorii zwyci ęża l iberalna demokracja z Rosją też mo żna si ę jako ś Gorbaczowa pouk ładać po do świadczeniach Jugosławii po innych do świadczeniach Unia Europejska niezależnie o d teg o jakie b ędą los y NATO maj ą n ieprzewidywalnego prezydenta tramp a mus i wzi ąć większą odpowiedzialno ść za w łasną za w łasne bezpieczeństwo to znaczy oczywiście pow inno się musi powol i budować w łasne zdolności obronne czy art, ale n ie w pozycj i na wszystk im umie ć koordynowa ć t e potencjały m ilitarne w Europie, bo t o s ą pot ężne potencja ły tylk o się n ie sumuj ą sumują si ę własną obronność, kt óra ma ma si ły odstraszania wobe c imperialnej Rosji NATO jes t na m niezwykle potrzebn e odbudowa zaufan ia do NATO cokolwiek b ędzie prezydenturą Stanów zjednoczonyc h jes t niezwykle potrzebn a wi ększa odpowiedzialno ść po doświadczeniach wszystk im z Jugosławią z rozpadem Jugosławii i tym od wdro żeniem bardz o krwawych konflikt ów etnicznych na ty m terenie dla mn ie jes t oczywistością zaczyna si ę o d tak ich skromnych zalążków wydawan ia większych pieniędzy na badan ia rozw ój pewnej koordynacj i t e potencja ły musz ą sumowa ć czy uwa ża pan, że spraw a Mariana Banasia zaszkodz i PiS-owi czy też t o jest taka 1 z w ielu h istorii, kt óra do tej pory nie mia ła tak większego znaczen ia PiS wygrywa ł wybory zadziwiaj ące jes t liczba rozmaitych awantu r afer, kt óre n ie szkodz ą partii rz ądzącej, bo znieczula dzia ła nasze spo łeczeństwo prze z 500 plus jesteśmy oczywiście to si ę dokonuj e pod zn ieczuleniem natomiast wn iesienie tak iej osob y na urz ąd na Najwyższej Izby Kontroli t o jes t obraz a dl a Rzeczpospolitej tak jak obra z obra źliwe dla Rzeczpospolitej s ą nom inacje Pawłowicz Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego tylk o już tuta j Europy jako bardz o po zn iszczeniu Trybunału Konstytucyjnego o un iewinnieniu Mariusza Kamińskiego za bardz o nie zaskoczył tam zdaj e si ę większe za interesowanie wzbudzi ł Janusz Wojciechowski, kt óry by ł forsowan y do Trybunału obrachunkowego najp ierw pom imo negatywne j op inii parlamentu Europejskiego, ale dziś jes t kom isarzem jedna k ostatecznie z zalewanyc h przez bardzo w drug im podej ściu czegoś, czego n ie było, al e wr ócę do teg o wątku nie zdarzało się, żeby maj ąc negatywn ą opini ę Trybunału parlament u Europejskiego forsowa ć kogo ś do Trybunału, kt óry czuwa na d czysto ścią rachunk ów europejsk ich osob ę, która mia ła pewn e problem y z rachunkam i w łasnymi PiS forsował teg o typu decyzj e kadrowe zdaj e si ę ta m budzą wi ększy większy n iesmak niż docieraj ące oczywi ście do Brukseli sprawowana, jakie kadr y tak dobrze, ale raczej prawdziwość mówi no by ły też k łopoty z Krzysztofem Kwiatkowskim miał postawione zarzut y prokuratorskie spraw a toczyła si ę w s ądzie, a jedna k n ie ustąpił z e stanow iska prezes a Najwyższej Izby Kontroli n o tak by ło natom iast tuta j nagromadzenie r óżnych różnych w ątków wokół wok ół Banaszek rzeczywiście rekordowe to jes t gotowy scenar iusz do dla kabaretów, gdyby n ie t o, że t o jes t tragifarsa nie tylk o farsa, ale co si ę wydarzy ło na poz iomie w łaśnie dzia łania służb powo łanych prze z prawo sprawdzić, dlaczeg o n ie, dlaczeg o sam i zaplątać się w te j sprawie wydarzeń wnioskodawca mo że odwołać marynowan a Żak n o poniewczasie tak Nadią ja uwa żam, że s łużby tak naprawdę to jest z w ielu ludz i, kt órzy szukają hak ów na obcyc h swo ich konkurent ów potrafi ą pods łuchiwać natom iast zupełnie bezradn i w obl iczu takiej takich spr aw jak Banaś bardzo dzi ękuję za rozmowę gość Radia TOK FM by ł Janusz Lewandowski eurodeputowan y Platformy Obywatelskiej dziękuję pan ie po śle, za chwilę informacja o informacje Piotr Semka Agata Szczęśniak Michał Szułdrzyński poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA