REKLAMA

Jaki jest plan B w sprawie Mariana Banasia, który nie chce podać się do dymisji?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:56 min.
Udostępnij:

Publicyści w TOK FM: Agata Szczęśniak z oko.press. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej i Piotr Semka z Do Rzeczy – rozmawiali między innymi o Marianie Banasiu oraz o polskim sądownictwie i sprawie sędziego Juszczyszyna.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM, czyl i Dominika Wielowieyska w itam pa ństwa w studiu Agata Szczęśniak ok o Press dzie ń wbr ew ora z Piotr Semka tygodnik dorzeczy dzień dobry ma m nadziej ę, że dołączy do na s za chwil ę Michał Szułdrzyński Rzeczpospolitej ja chciałem zapyta ć wa s Mariana Banasia, poniewa ż zastanaw iam się ca ły cza s co ś jednak wydarzy ło na etap ie wskazywania kandydat a na prezes a Najwyższej Izby Kontroli i c o tak naprawd ę zawiodło n o bo jednak Rozwiń » cokolw iek b y nie m ówić prawo sprawiedliwo ść zafundowało sobie olbrzym i proble m, kt órego jedna k mogą uniknąć jak o, że m a służby specjalne wszystk ie instrumenty, aby tego typ u k łopotów unikać, więc stara łem si ę c o tak naprawd ę si ę wydarzy ło Piotrze to pytan ie kieruj ę do ciebie nie mam tak iej specjalnej wiedzy to mo im zdan iem zbieg ły si ę z element t o jest sytuacj a, w kt órej ważną odby ła zawsze d ługi sta ż Marian Banaś by ł osob ą, kt óra by ła podpor ą Lecha Kaczyńskiego domy ślam si ę, że Jarosław Kaczyński pami ęta t o posta ć pewn ie z jak najlepszyc h opinii, kt óre leżą dotycz ącego prac y pan Lech Kaczyński świętej pamięci po drug ie, wierz ę, że pa n Banaś rzeczywi ście, żeby du żo dla uszczeln ienia rozma itych dz iur w przem ówieniu w p ływaniu pieni ędzy i po trzec ie tech n o pami ętam, że bardz o pozytywnie na jego temat wypowiadał si ę Szkotami Macierewicza i dobrze pami ęta czy tak dobrze, bo inne niż zmiana n ic n ie sprawdzał nie znacz y dobr a op inia i sytuacj a tera z tak z tego co miał wi ęcej s łyszę w śród os ób, kt óre zdaj ą już plac ów, bo zdaniem scenariusz m ógł być tak t o znacz y, że t e kłopoty, które kojarz ą wszystk im s łynnym hotelem nadgodziny cz y tylk o jak ktoś mo żna użyć bardz iej drastycznyc h określeń wynika ły aktywność ich syn a pan a Banasia, kt órego ojc iec postanowił broni ć na wszelk ą cen ę ich op is zorientowa ł si ę po p ierwsze, jak bardzo t o jes t spraw a szkodliwa, a z drugiej stron y na ojc iec zacz ął brnąć, gdyby t o ob y teg o na coś ci ągnął na minę jak c o wci ągał g łosy pote m się w tle już tak a troch ę taki problem poleg a na tym że, że w łaśnie ta osoba z e świata sudańskiego jest na ty m samy m Marianem Banasiem to nie tylko Stargardu, ale bardz o często zdarz a si ę także kogoś nam przedstaw ia syn prawd a wchodz imy w relacj e chcem y wierzyć, że chodz i o ludz iach ludz i po pozorac h biały ry ż oraz zaległe finanse alb o prezesem najwyższej na ka żde soli bardzo na m na ogół zadowol i tak ich rzeczy pi ć ja w ielokrotnie widziałem tak ie sytuacj e, w kt órych ktoś pewnyc h rzeczy nie chce widzie ć, bo obok kogo ś idealizuje my ślę, że jeżeli skaczemy, je żeli pyta czy je śli działacze n ikt n ie sekwencję okoliczno ści spowodowa ła to myślę, że przede wszystkim decydowa ło to, że ci, kt órzy doznal i znali go jak o cz łowieka, kt óry w dziedzinie kontrol i i by ł aktywn y i nienaganny od w ielu lat cz y tak ą opinię CBA potrafiły przebi ć z jakimi ś w ątpliwościami momenc ie decyzyjny m wszystko wskazuj e, że n ie, ale no jes t jeszcze 1 z rozdzia łem jadać przepraszam czy by ło nim nie znamy ostatni elemen t tak, gdyb y pytan ie cz y ktoś kto, kt o uwag ę badacza jes t mniej n ie nadał, gdyb y te j sprawy w ty m sensie, że rzezie Wysockiego, który dz iennikarze maj ą to jak wykre s wprawdzie tak jakby l isy kt óra, żeby tutaj 1 z pewn ą siebie jako p ierwszy to n ie chodzi tuta j o syn a Mariana Banasia tylk o jedna k sameg o Mariana Banasia, bo cała sprawa n ie dotycz y tylko kam ienic i jak i podejrzanych spr aw, kt óre ta m si ę dokonuj ą i kontaktów z e środowiskiem bardz o czy bardz iej ni ż podejrzany m, al e oświadczeń maj ątkowych pan a Mariana Banasia, które są wybrakowan a, w kt órych s ą n ie wykazywan e r óżne dochod y i te świadczenia są badane o d dawna p ierwszych wątpliwościach dziennik Gazeta prawn a pisał ju ż w 2018 roku, więc to n ie jest tak, że ta spraw a nagl e wybuch ła zaskoczy ła kogo ś on a trwa i to o d dawn a Marian Banaś zajmował najr óżniejsze stanow iska przez wiele la t jako Note lampk i czerwone si ę w odpow iednich momentac h nie świeciły n ie za świeciły je śli pytas z o t o c o ta m stało, dlaczeg o tak si ę stało n ie w iem i powiedziałem złośliwie, że jeśli si ę dow iemy t o dzi ęki dziennikarzom nie dzi ęki służbą, ale być może jeste śmy w tak im momenc ie, k iedy służby b ędą chcia ły oczy ścić i rzeczywi ście jaki ś wypuszcz ą informacje na tema t, dlaczego tak faktyczn ie si ę stało, dlaczeg o rapor t by ły ignorowane, dlaczeg o wątpliwości n ie by ły traktowan e wystarczaj ąco powa żnie na raz ie jes t tak że wobe c bardz o wa żnego bardzo ważnego dl a prawa i sprawiedliwo ści urz ędnika na cała w iedza, kt órą mam y pochodz i o d dziennikarzy pytanie te ż jes t takie co si ę wydarzyło tera z, bo można by ło odnie ść wra żenie, że i jes t pewne porozum ienie między Marianem Banasiem Marian Banaś zg łosił kandydatur y polityk ów PiS wiceprezes ów marsza łek Witek bez problem u jes t zaakceptowan ie, sprawdzaj ąc nic praktyczn ie, chocia ż pow inna była ta m s ą kwest ie związane z dzia łalnością Tadeusza Dziuby Niki bardzo tak ie krytyczne sprawozdanie wobec n iego jak o w iceszefa delegatury pozna ńskiej, al e nikt nic n ie sprawdza wszystk o zosta ło powołane i wydawało si ę, że tuta j ju ż jakiś rodzaj porozum ienia teraz nagle si ę okazuje, że PiS wzyw a Mariana Banasia do dym isji Marian Banaś nie podaje do dym isji to c o się dz ieje tak i za ś zderzają si ę w dacie t o znacz y lojalno ść środowiskowa z niech ęcią d o wzi ęcia na s iebie odpowiedzialno ści tak i p t . a al e nie odejdę domy ślam si ę, że w ostatnich 2 dniach zwolnił w idzenie go mo i ludzie, kt órzy z n im współpracowali zach ęcali go, ab y dl a dobr a tej formacj i stoj ą on wyrastał jeszcze k ilka do tego w ątku w życiu, bo ju ż żyć przerwa ć, bo czesn e informacja Radia TOK FM Michał zn a jes t Michał też będzie miał okazj ę po informacji wypowiedzieć nada l dz ielnic porane k Radia TOK FM Dominika Wielowieyska druga cz ęść dyskusji publicyst ów wsch ód Agnieszka obozie Agnieszka n ie w iem, dlaczego Agnieszka też niewiele również, dlateg o że Agata Szczęśniak oko Press Piotr Semka tygodn ik dorzecz y Michał Szułdrzyński Rzeczypospolitej rozmawialiśmy o Marianie nasze Michałowi teraz oddam g łos tylko pokr ótce powy żej, choć Rzeczpospolitą jes t mow a o ty m, że problemem jes t mówi Sieczko Piotr Semka sy n Mariana Banasia m. in. jeg o działalność b iznesowa z kole i w Gazecie wyborcze j wyjaśnia teg o, dlaczego Marian Banaś zacz ął i stwierdził, że jednak n ie będzie podawa ć do dym isji jes t związane z ty m że, o ile na etapie powo ływania wiceprezes ów NIK polityków PiS na t e stanowiska wszystko uk ładało się dobrz e o tyl e nasz e zaskoczyła ostr a wypowiedź Anity Czerwińskiej rzeczn iczki PiS, kt óra powiedzia ła, że Jarosław Kaczyński wzyw a si ę do dymisji, że Banaś tw ierdzi, że n ie tak mia ło by ć, że ta rozmow a miała pozostać w tajemnicy, że miał si ę sam poda ć do dymisji, że skor o PiS złamał t e zasad y t o prezes NIK si ę zacz ął o tak pokr ótce o polityce jes t w pras ie Michał Szułczyński nie zaczął się prezes PiS zacz ął si ę mechanizm, kt óry prezes NIK zacz ął się mechan izm, kt óry PiS stosowa ł, a m ianowicie mechanizm, kt óry miał klub rozwa żmy bardz o w ielu miejscach to znacz y mechan izm tak iej przedk ładania rewolucj i kadrowe j na d na d zm ianami proceduralnymi i PiS n ie bardz o lub i procedury i dlatego ty m raze m tych proceduralnie ty m razem tych procedu r miernie n ie dotrzyma ł, a problem polega na tym, że ludz ie bywaj ą zawodni i ta m dzi ś zam iast naprawia ć pa ństwo za pomoc ą poprawiania procedu r po prost u wyrzucamy poprzedników uwa żamy, że nas i moraln i przyjd ą b ędą b ędą lepsi no t o jest to jes t taki dosy ć dosyć poważny b łąd pamiętam, że t o tak i by ł bardzo zabawny żart, który kiedy ś ksi ądz Tischner opowiada ł jak t o jak t o stw ierdzono, że 12 pracowników 1 pegeeru n ie jes t w stanie wytworzyć żadne żadnego zysku, poniewa ż jest 1 krowa PG n o i mentalność m ówiąc o rewolucj i kadrowej mówi o ty m, że widocznie 12 złodzie j o tym, że wrócimy 12 złych na 12 dobrych i wted y ta PGR 1 krową i 12 pracowników realność zyski no tak niestety n ie d a się zrobi ć tu pewn e prze z zm iany proceduralne musz ą nastąpić cz y pewn e zm iany instytucjonalne i tuta j mamy dok ładnie ten problem t o znacz y dop óki prezes Banaś by ł nas z to po prost u każde s łowo pow iedziane na jeg o temat t o była krytyk a ata k zemst a mafii VAT-owskich czytali śmy pod swo im adrese m nowo, bo przecie ż tak dz iennikarzach mówili jak pol itycy PiS - u sa m prezes m ówił w piątek w środy na posiedzeniu komisji, że przecież t o wszystko są atak i tak dale j natom iast ja się ta k po ludzku prezesowi, bo nasze n ie dz iwi, bo on w te j chwili bardzo du żo stracenia inaczej on -li an i do stracen ia tak sytuacj ę, kt órej w prokuraturze jes t don iesienie CBA, w której PiS odsądzali o d czc i w iary ja by łem zdumiony, stojąc w piątkowe t u t o pani europoseł z ło, które m ówi pani Banaś PUK PUK pobudka decyduj e si ę pan odchodzić cz y nie no cz łowiek 2 miesiące tem u przesiadł się z fotel a ministra finans ów w rz ądzie Mateusza Morawieckiego na prezes a Najwyższej Izby Kontroli wg politologów t o jest dziesiąte stanow isko w pa ństwie, czyli 12 zależności o d 50 % i no i to tutaj na istnieniu n ie słuchano n o tak 1 dnia przestawi ć wajchę i nagl e człowieka, który by ł kryszta łem chodzi ło o bardzo b y wcielenie wszelk iego z ła t o jedna k jest jes t jest duże du że duże osiągnięcie ze strony z e stron y PiS-u mam wra żenie, że te n prezes Banaś odwija no ta k jak może na cza s na pocz ątek nowej tendencj i, kt óry wszyscy b ędą tez wys łać wra z z partii rozumie ć jego sytuacj i te n dale j wezbrane ma łe i j a tak jak jest mierzalne wypow iedzi Michała Różycki radne j rozważają on i tak t o zabrzmiało zyskać może tera z si ę postacią, kt óra tak ie dotknięciem różdżki zaczn ie wzbudza ć sympati ę Sofia przykład brutalnych meto d pan i Szewińskiej już także gab inet noweg o, al e cz y otrzymam specjaln y informuje tak iej wymiany zda ń tak ich sob ie rzuty dobra dobr a dlatego real izujemy na raz ie widać n ikt n ikogo, kto ma sympati ę ludz i sytuacj a wynika z teg o, że mia łam po prost u bardzo dobr ą przysz łość t o spowodowa ło, że bagatelizowa ł rozma ite sygnały być mo że doszło te ż do jakiego ś zdarzenia kompetencyjneg o między CBA agencją ochrony państwa dobrze pamiętam na zw agencja bezpiecze ństwa, a wi ęc i t e wszystkie element y spowodował, a tera z chodzi, że tak pow iem tak ie tak ie samozaparc ie p t . n ie pozb ędzie si ę mn ie b ędę siedzia ł, a nie wyrzuci ć mn ie, a ujawni ł li ście moją rozmow ę z prezesem, a często n ie wyjd ę dzieci pan a Banasia lepszy m wyniku do agenta t o też jedn o zdanie na ten temat, bo chciałam przej ść do nast ępnych te j reguły rzeczywiście wygląda na t o, że tutaj podstawow ą artyku ł warto ścią była lojalność i kto ś, kt o jes t z nami jest o d dawna w łaściwie cokolwiek na m nie przynios ą na b iurko na jeg o tema t cokolwiek jest dokumentowan e w dokumentach t o nie liczy, bo t o jes t nasz człowiek, bo t o jest kumpel, bo t o jest ktoś kom u ufam y, a w takim systemie militarnym, kt óre buduj e prawo sprawiedliwość t o bardz o bardz o liczy, ale te n system n ie jest jednak domkni ęty i mam y coś tak iego wolne med ia mamy coś mam y takich ludz i jak dz iennikarze, kt órzy maj ą ciekawo ść nie odpuszczają grzebi ą sprawdzaj ą tutaj raz, że wyra z uznania dla osobi ście dla Barton taki, ale te ż dl a różnych innych dz iennikarzy, bo pisaliśmy o ty m w ok o Press i on e o tym, pisa ły wcze śniej dziennik Gazeta prawna okazuje się, że jedna k tak cz y inaczej działającej demokracj i dziennikarze nie odpuszcz ą n ie da si ę zbudowa ć takiego systemu opartego tylk o na więzach lojalności co ju ż wzrost o uwagę, że w połowie spr aw lustracyjnych pami ętam dobrz e poda ły argument y, że ja jako Michała Boniego znam n igdy n ie uwierzę powiedzie ć, że były agen t po latac h okazywa ło ten mechan izm p t . zna m Michała i n igdy nie pow ie, że zrobi ł złego wyst ępował też będziemy m ówić, ale chyba takich lokal i b ędzie wzrost ze względu na t o cza s wracam y do zam ieszek przyszłości, b o Michał Boni ostateczn ie zosta ł zmuszony w łaściwie, a mo że zachęcony przez koleg ów z NRD do pow iedzenia prawd y wyznaczenia prze z lata opow iadali jak Michał, ale nog i jakiś ślad czarne konie wróciły obrzuci ł g o było ogromn ie żal n ie żartuję po prost u zosta ł przez kolegów n ie musia ł obejmować stanowisko nowa dzia łalność cz ęść dlatego inaczej an i f inansowego z łożony takiego, wi ęc z teg o punktu w idzenia trochę toporne dl a mnie nie jes t adekwatny, ale będzie chciał nie był szefe m najwy żej jumbo zapyta ć jeszcze b y inną sprawę zn a tak, podsumowuj ąc prawników wszyscy m ówili, że PiS je ździ się było dosyć zgodni, że pan już odszedł z obci ążeniem, a są opozycj i bardzo wygodnie b itwa, żeby mo żna było zrobi ć pokazywać na n iego ja k na dow ód zgn ilizny PiS-u tak nasz e jes t oczywiście to jest niezależna dlatego podejrzewa m, że Banaś b ędzie otoczon y coraz wi ększe zrozumienie sympati ę myślę, że nie, ale cień podejrze ń dzieciakami obowi ązujące zrealizował chcia łem tylk o powiedzieć dokończy, że są już pol itycy PiS - u s ą wiceprezesami nikt tak że Najwyższa Izba Kontroli nada l by łaby pod kontrol ą PiS - u w łaściwie można podejrzewa ć, że pewn ie wybor y noweg o prezesa nigdy pan a ust ąpił też, b y trwały bardzo d ługo, bo to, b y wymaga ło zgodn ie z Senatem, al e to nic nie szkodz i, bo s ą politycy PiS Najwyższej Izbie Kontroli tak że z teg o punktu widzenia jak dla PiS-u to by ła sytuacja wygodn a, al e chcia łbym zapyta ć o demonstrację w obron ie wolnych s ądów, kt óre mia ły m iejsce w wczora j w ieczorem, bo rzeczywi ście mam y sytuacj ę, w której wojn a sądy si ę rozkr ęca z teg o powod u, że przed nam i stanow isko Sądu Najwyższego w sprawie wyrok u psu ły jest proble m statusu s ędziów powołanych prze z nową KRS s ędziowie si ę buntują protestuj ą PiS z kolei chc e uchwalać ustawy, która ma tyc h sędziów dyscyplinowa ć jak t o jak t o si ę rozw inie Michał Szułdrzyński to zale ży jak będą stron ę zachowywać ma m pytanie, dlateg o że mam wra żenie, że spraw a teg o sędziego już on a by ła w tak im wyraźnym podtekstem tak, dlateg o że o n wyda ł decyzj ę, kt óra by ła ca łkowicie wbr ew linii pol itycznej PiS-u został zosta ł jeg o delegacja cofni ęta w wszcz ęte postępowanie dyscypl inarne tak dalej na bardz o dobrze się nadawa ł n a na na na tak i tak i symbo l upolitycznienia sądów czyta m dl a nacisk ów pol itycznych sądy natom iast ja n ie wr óży sukces u tak im ty m protestom, je żeli one będą wygl ądały ta k jak to wczorajsz a wypowied ź Władysława Frasyniuka, żeby ta m od Pippi Pippi pisowc ów, bo je żeli ta m, gdzie by ło piwo swo im oraz słowo, które n ie nadaj e si ę do zostawan ia dz isiaj przed godzin ą dwudziest ą drug ą, dlateg o że pomijając fakt, że uważam że, gdyb y te n j ęzyk hitowy nie powinien by ć ani spraw a z lewe j strony to krótko m ówiąc im szkodzi zwolennikom sądów to znacz y, że zwolenn ikom tych protest ów tak, dlateg o że, je żeli mam y dyskusj ę merytoryczną prawd a merytoryczn y spór sp ór o interpretację ktoś zupe łnie jestem zachwycony s łyszałem, b y pana Janusza Lewandowskiego, który uważa, że jes t bardz o m ądry wyrok Europejskiego Trybunału sprawiedliwości k ilka dn i temu 8 ważnego polityka PiS - u, który zachwycon y mądrością teg o tego wyroku wszyscy s ą ju ż s ą zachwycen i, więc ale, al e tutaj Super spieraj ą si ę merytoryczn ie prawd a jak to jak to jak t o zinterpretowa ć natom iast sytuacj i jak m ówią wprost powa żnie, że Władysław Frasyniuk nied źwiedzią przys ługę zrobił obro ńcom s ądów i to świetny argument widział w telew izji publicznej to wykorzystuj e tę wypowied ź jego zreszt ą słusznie, bo skandal no i wr ócimy do tego temat u po informacjach Radia TOK porane k Radia TOK FM modelowi wskazać mo żna różnie z Unii cza s może nie obrazi si ę zdarza, że rozmaw iamy na tema t ro żnych bywa ła tak ustalała jak by si ę sta ło, że te z tyc h, kt órzy stale szuka gratulujemy odwag i pan Łukasz Woźniak tak bardz o gratulujem y w studiu p iosenka tygodnik dorzeczy Agata Szczęśniak ok o Press Michał Szułdrzyński Rzeczpospolita, al e w poprzedniej cz ęści rozmawiali śmy o demonstracji w obron ie wolnyc h s ądów na troch ę tuta j Michał Szułdrzyński skrytykował Władysław Frasyniuk zado ść wulgarne wypow iedzi w czas ie te j demonstracji chyb a się przy łączamy wszysc y do krytyki Frasyniuka oczywiście t o by ło okropne na to chcia łabym też troch ę porozmawia ć o same j istocie problemu t o znaczy związanej z ty m, że s ędziowie burz ą si ę z 1 prostego powod u m ianowicie mam y syste m, w którym w sytuacji, gd y sędzia wyd a wyrok nieodpowiadający op isowi czy wobe c teg o wyroku PiS jest krytyczn y cz y cokolw iek zrobi coś n ie po drodze z PiS-em t o na s natychmiast gro żą m u rozmaite sankcja degradację alb o sprawa zg łoszona do prokuratury alb o wszczynan e post ępowanie dyscyplinarne dzi ś spraw y pana jeszcz e trzyma n ie tylko t o jest 1 z tyc h lat od tej stron y spor u, a tak t o jes t 111 z tyc h przykładów znaczenie w tym, że jes t bardzo niebezpieczne tego, że t o oznacza zastraszan ie s ędziów, jakb y działanie takie zachowania ich do żeby, żeby wydawal i wyrok i, które PiS -ow i wynosi podarowa ć, bo inaczej postępują inne nieprawdziwe interpretacji Dominiki Wielowieyskiej, poniewa ż spraw a pana s ędziego z Olsztyna przyk ład absurdu no w spraw ie dotycz ącej o zap łatę sędzia stw ierdza, że n ie b ędzie rozpatrywa ł os ądu sędziego wcze śniejszego, bo mus i poznać nazwiska osób, kt óre jego komentowa ły na tej podstaw ie stwierdzi czy będzie cz y sędzia jest niezale żna o d nie tylko, ale osoby znaczn ie bardziej krytyczn y o d wobe c PiS - u stwierdził, że jes t to przyk ład klasyczneg o rozwi ązania anarchii, które doprowadziłyby do ca łkowitej ora z wa łki orzekan ia bo, korzystaj ąc z teg o, że werdyk t sól jest bardz o w ieloznaczne każdy może, gd y jako okazuj e si ę interpretuje inaczej każdy sędzia mo że stwierdzić, że n ie mo że dale j posuwa ć swojego post ępowania, ponieważ ma w ątpliwości wobec drug iego s ędziego w żadnym wym iarze sprawiedliwo ści takie dzia łalnie byłoby tolerowane n ie dziwi się, że nastąpiła reakcj a z teg o przykładu postanow iono zrobić prz y tak iej kazu s bez ich do kolejneg o odsłony sporu, kt óry trwa ju ż od par u lat c o demonstracji my ślę, że już dawn o nie burz a w du żych demonstracji ko d w zwi ązku z ty m n ie zauważyłem, żeby t o by ły demonstracj e z łożone wy łącznie s ędziów racze j wygląda t o tak ą w łaśnie widzimy też znakam i, bo za pa ństwo mamy telew izor TVN tak w łaśnie grup a w iekowa typowe dla demonstracj i KOD - u, czyl i z 50, a 70 demonstracji w były mo im zdan iem na poz iomie średniej ni ższej od demonstracji produkcję pami ętaliśmy z la t 20162017 na trudny m momenc ie osłabły tera z jak gdyby prz y okazj i tej staw ia się zb iera jedno ze Agacie oddało 1 jedno zdan ie polemiki szko ły poleg a na ty m, że mam y w system ie prawny m k łopoty związane ze stosu ze statuse m s ędziów powo łanych prze z nową er ę, aby nie ma n ie mamy wymagał Sąd Najwyższy ma si ę wypowiedzieć z uwag ą się, więc n ie różnimy ulub iona formu ła GazetyWyborczej ja uważałem na wyżyny myślenia ogromnie rozumiał w sprawie założeń jes t postaw iony wujek Sąd Najwyższy si ę ty m zajmie Polski Sąd Najwyższy, więc znowu zagra w ca ły Polski, bo mo żna mi r óżne zdanie na te n tema t wiem, al e zmorą istnieje n o i wszysc y si ę z n im mierzymy, ale rewan ż za będąca form ą łamy Agata ja n ie widz ę nic absurdalnego ani zas ługującego na krytykę w ty m co zrobi ł s ędzia z Olsztyna wręcz przec iwnie tam taka sytuacja, że on ma w tej chw ili na stole apelacj e o d wyrok ów I instancji w te j w tym wyrok u orzeka ł sędzia z teg o OKS c o do c o, do kt órego s ą w ątpliwości, że po prost u zadał w te j sprawie pytanie o t o jak mo im zdaniem to wszystk o w porz ądku, a wręcz więcej ni ż w porządku uwa ża rząd zachowa ł godn ie odważnie i jest be z godne j Najwyższego szacunk u, a wyro k co n ie jes t wieloznaczne i pod nie podaje różne interpretacje jeste m bardz o dok ładnie wyl iczone, kt óre kwestie ma wzi ąć pod uwag ę izba prac y, decyduj ąc o tym, b y jak jes t statu s Izby dyscypl inarnej m. in. 1 z tyc h warunk ów jest są te l isty do KRS - u i i w ogóle powo łanie KRS, więc przed e wszystkim jedna k praktyk a jes t straszn a znacz y w izbie dyscyplinarnej zasiadaj ą ludz ie bezpo średnio związani z e Zbigniewem Ziobrą ew identnie dzia łalność tych s ędziów dyscyplinarnych jest nastaw iona na karan ie osób, kt óre s ą krytyczn e wobec zm ian w sądownictwie, kt óre w jak ikolwiek sposób narazi ł si ę władzy to jes t dyrektora nie ma wyra źnie wymalowane przykładów teg o jest naprawd ę bardz o w iele bardz o wiele tak że na każdego dnia dostajem y informację o kolejnyc h dyscypl inarka wobec zrywać z o wyborach to ze zdz iwieniem, zan im wyro k Trybunału jest jasny, którym czytam y zdaniem Trybunału w tej ostatn iej sytuacj i, czyli prawa do n ie stanowi niezawis łości bezstronno ści sądu dochodz i w ówczas, gdy ob iektywne, że do brak u prawa, gdy ob iektywne okoliczności, jaki został utworzon y dan y organ ora z jego cech y także sposób w jaki zostali powołani jeg o cz łonkowie mogą wzbudzić przekonan ie jednostek uzasadnione wątpliwości c o do niezale żności teg o organ u czynnik ów zewn ętrznych w szczeg ólności bezpo średni lub po średnich wp ływów politycznych, czyli czyl i, czyli tutaj mam wra żenie, że oczy pytanie jes t taki, kto będzie rozstrzyga ć cz y każdy s ędzia rejonowy b ędzie Abby będzie rozstrzygać to jes t decyzj a Sądu Najwyższego pytan ie, al e s ą najwy żej znaczn ą z teg o tuta j dokładnie sobie przynieś w inien nieraz werdyk t z ły pozostaw ia furtk ę, kt órej każdy s ędzia Marek dl a skarżących skarżąca żyć z s ędzią Sądu Najwyższego ju ż w po łowie wsie m ówiąc, że ma takich rozwiązań jak w pewnych źródeł wysadzon y z ob iecuje ta k na zasadzie blokowania plural izmu prze z wysadzen ie stern ika ja wsp ółczuję ty m r óżni wcześniej KOV, który m a z prawej czek a na zap łatę w łaśnie s ędzia zafundowa ł m u tera z uwag a rodzeństwa, które rozbawi ą idą niwelowa ć prz y swoim zdaniu co znacz y Piotr uwa ża, że to s ędzia zapominaj ą, że ich o d moich słów zdrad a Zachodu różniła si ę, że zrob i albo znane lub w ogóle nie owe swo imi słowami zdan ie ja swoje zaangażował t o PiS i mus imy zostać przy swoich zdan iach za 2 słowa powiedzie ć na tema t kandydat ów na prezydenta, że wniosek nakład jes t Szymon Hołownia, który zastanawia na d starte m w wyborac h Piotr p ierwszy napisał tekst na te n tema t w poprzednim numerz e dorzeczy poprzednim dobrz e pami ętałem z i chcia łam, aby ście skomentowali t o cz y rzeczywi ście taki kandyda t spoz a partii politycznych ma szans ę jak oceniacie t ę kandydatur ę Agata s iedzibie tak im zupe łnie lekceważącym głos bez Szymona Hołowni, bo moim zdaniem to cz łowiek, kt óry c o prawda nie m a w mo im przekonan iu szansę wygra ć tych wybor ów, ale ma szansę w n ich trochę namiesza ć i jaki wyn ik nie najgorsz y można ju ż, wywożąc ja s łyszałam ich mn óstwo z kolei mo że nawet dwucyfrow e zrobić po pierwsze, dlatego, że wydają się o n odpow iada na jak na swoje potrzeb y o n reprezentuje tak i do ść otwart y centrow e katol icyzm, a w te j chw ili w kościele dużo się dzieje w iele osób jes t bardzo bardzo rozczarowanych i bardz o bardz o słusznie ko ściołem tak im zamkni ętym walcz ącym narodow o katol ickim i tutaj Szymon Hołownia jes t kim ś innym wydaj ą się na jak ąś tak ą emocj ę odpowie, a z drugiej stron y jes t spor e rozczarowan ie part iami pol itycznymi cz y m ówiąc konkretnie Platformę Obywatelską, kt óra nie senato r na t o rozczarowanie n ie odpowiedzia ła nie poszuka ła bardz o na jakiegoś kogo ś bardzo bardz o noweg o i wydaj e si ę, że t o tak, że ma jakie ś szanse ca łkiem o d Europy szans lekcewa żeni dyrektorzy zresztą prze z tamtejsz y, a tera z co zawa ły swoich też stać zdz iwienie, że koledz y dz iennikarze absolutnie interesuj ą si ę za pieniądze ma m, gdyb y tak a kampania rozbawił mn ie dz iennikarz gazet y wyborczej alb o wyborcze, bo o n odmawia o zm ianie ich stwierdzi ł, że podobn o chow ie z własnych oszczędności op łacił badania wszyscy na swój temat są jedna k du że pieniądze w baz ie odk ładał pieniążków za ma m talent na ten ce l dawn e c o wtedy przeprasza m pan a g łównie natomiast pyta m jes t wtedy c o daj e pieni ądze, jakie s ą Wilczyce pow ietrza, bo wystawienie kandydat a, który m ówi, że partia g o brzydz ą o n w og óle chce zaktywizować tyc h c o g łosowali to stosowa ł ich p ierwszy nie Marika w innych prawd a Kukiz i za Młyński wszysc y tak dale j dz isiaj na 3, jeżeli utrzyma si ę porównania z chińskim w idzimy, że jednak ktoś, kt o p łaci za Zielińskiego, czyl i pan koło o n bardzo duże wpływy w zwi ązku z ty m zach ęcałbym wszystk ich kolegów dostał te ż zainteresowa ć kto, kto następny szufl ą fors ą, bo t o z drog i zabaw y Michał Szułdrzyński przykład z wojska, które poda ł Piotr mo im zdaniem n ie jest tuta j o d rzeczy, dlateg o że ja jedna k ma m miałbym pewn e opory, gdyby okaza ło si ę, że mo żna całkowicie prze łamać system partyjny i wej ść do pol ityki kompletnie z zewnątrz nie dlatego uwa żam, że system pol ityczny jest idealny syste m partyjn y idealny, ale on e w stanie, ale on i na pe łną gwarancj ę przewidywalno ści i polityka partyjn a m imo, że ma swoich mn óstwo brud ów pomag a np. sprawdzać ludz i tak, bo je żeli masz cokolw iek na sumieniu to c i to wyciągną, gd y jeste ś radnym, gdy kandydate m na pos ła, gd y kandydate m na ministra, gdy ż pote m kandydatem na kogokolwiek innego takie rzeczy dzi ś pojawiają t o taka pol ityka spoza partii t o jes t takie marzenie, kt óre wydaj e mi się jedna k troch ę troch ę troch ę n iebezpieczne i i nikt nie chciałbym, żeby pote m Polska stan ęła z całą sympati ą brac i Ukraińców, ale w 1 rzędzie z Ukrainą jako kra j, gdz ie po prostu wystarczy odpowiedzie ć popularny m popularny m gwiazdorem, al e Paweł Kukiz troch ę na te j zasadz ie za swój wyn ik wybor ów prezydenckich na te, ale to dlatego, cho ć po, ale n ie znaczy, że uwa żam, że t o było, że to było dobre nasza demokracj a to kr óciutko klubowy m, jak ie są za stojące naszą głowę t o szkodzi nie widzi wielkich miastach, al e o n jest on o niezwykle popularn e na prowincji tam, gdz ie jeszcz e zasi ęg ma telewizja, b o w dużych miastach nie ma tak iego du żego zasi ęgu, a po drugie, ma pogl ądy, które z tym, że jest to nie bardzo w ielu osób zgodzić cz y jes t z 1 strony wystarczająco katol icki jak dl a dla dla dl a os ób, które dla, których w iara jes t wa żna i sprawach nie ma aborcji czy jaki ś taki innych wypow iada si ę zgodnie z e stanowiskiem ko ścioła równocześnie krytyczn e wobe c kościoła tam, gdz ie kościół jes t krytykowany powszechnie zwi ązku z tym my ślę, że to mo że być bardz o c iekawego i my ślę, że je żeli si ę zdecyduj e wystartowa ć mo że spor o spor o namiesza ć Agata Szczęśniak Michał Szułdrzyński Piotr Semka bardzo dzi ękuję za rozmowę czuję dziękuję pa ństwu się żegnam Dominika Wielowieyska zapraszam państwa na wybor y w toku w sobot ę o godz inie dziewiątej nas z progra m wydawa ły Karolina Topolska Olga Majewska zrealizowała Liwia Prądzyńska za chwil ę informacje p óźniej Maciej Głogowski magazy n EKG p ierwszym gościem b ędzie m inister rozwoj u Jadwiga Emilewicz porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA