REKLAMA

Emilewicz: W tej kadencji nie będzie projektu zniesienia limitu 30-krotności

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-02 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:08 min.
Udostępnij:

- Nie będzie projektu zniesienia limitu 30-krotności w tej kadencji. To jest zapisane w umowie koalicyjnej - mówiła w Magazynie EKG Rozwiń »
Jadwiga Emilewicz - Minister Rozwoju Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
EKG ekonom ia kapita ł gospodarka jes t dziewiąta 5 to jes t magazyn EKG Maciej Głogowski dzie ń dobry dzi ś naszym go ściem jest pani Jadwiga Emilewicz minister rozwoju dzie ń dobr y pani m inister czy zaproszenie redaktorz y w itam pa ństwa plan jak by jak ba n ja jeste m plan wobe c pan a prezesa Banasia nie w iem n ie znam to n ie jes t moj a domena także pan i plan nie to n ie m ój pla n ja ci ągle wierzę w zdrow y rozs ądek pan a prezesa to, że b ędzie wyja śniał swoj e Rozwiń » sprawy ju ż niepełną urzędu to, że namawia pan i do dym isji prezesa Banasia nie mam y kontaktu ze sob ą także nie n ie ma m publicznie mo żliwość, ale publ icznie tak publicznie apeluj e o zdrow y rozs ądek na je śli dz isiaj tej dymisji n ie będzie dziś pewn a pan i marsza łek Witek czeka na t ę dymisję to podn iesie pani r ękę, za jaką ustawow ą zmianą, kt óra mia ła pozbawi ć stanowiska cz y to ta sytuacj a wywołała w og óle do dyskusj i tak naprawdę cz y te n porz ądek Konstytucyjny ustawodawcze j jest dobr y pan, je żeli mam y tak ą sytuację, jak ą mam y t o państwo nie mo że czu ć się bezz ębne prawda nie może czuć si ę pozbaw ione możliwości korekt y cz y reakcji my ślę, że znajdz iemy wi ększość w sejmie taką, kt óra pozwol i ewentualn ie zmienić porz ądek ustawowych, choć to n ie tylk o ustawa najpewniej wchodz i w grę czuje si ę pani bezpiecznie w Polsce jako wysok i urzędnik państwowy czuje się bardzo bezpiecznie nie tylk o ja my ślę, że bezp iecznie czują si ę inwestorzy bezp ieczniej czuj ą się przedsi ębiorcy i tury ści, bo inwestorzy przyjeżdżają tutaj m ówią, że dlateg o tu przyje żdżają t u jes t bezp iecznie tury ści przyje żdżają zwi ększonym now ą kolejnym ro k wi ęcej turystów dlateg o, że to jes t bezpiecznie, wi ęc czujemy si ę bezpiecznie, al e chodzi n ie tylk o bezpiecze ństwo fizyczne, bo ma m nadziej ę rzeczywiście odpow iednie służby nam zapewniają tak że czy czuje si ę pan i bezpiecznie jako wysoki urz ędnik państwowy cz łonek rz ądu dysponuj ąc odpowiednimi informacjami, b o w spraw ie prezesa, bo nasz a po prost u służby niez łą, a pan i nominując n p . za chwil ę Complete, kompletuj ąc swoje k ierownictwo Kompanii gwarancj ę, że ta s łynna wirówka poka że pan i prawdę o współpracownikach to jes t dobre pytan ie, które pewnie powinniśmy sobie zada ć, dlateg o że wielokrotnie prz y okazj i państwo będzie nie tylko prz y okazj i nom inacji ministerialnych, al e także Niewiem prezes a Urzędu Zamówień Publicznych preze s Urzędu Patentowego ka żdy nazw isk, które w te j chwili, które n ie wiem w wyniku konkurs u zostaj e prezentowane pretenduje do obj ęcia tak wa żnych funkcj i publicznych s ą tak że kontrolowanej sprawdzonej pyta m zawsze opini ę s łużb, więc tutaj te proces y dni trwają, gd y krótko, wi ęc t o dobre pytanie jak to się klas a w przypadk u, że w przypadku Jana część tyc h, kt órzy przechodz ili prze z s ito konkursow e podleg łych instytucji nie n ie n ie budz i w ątpliwości s łużb natomiast c o si ę wydarzyło w te j sprawie naprawd ę trudno dzisiaj odpowiedzie ć na t o pytan ie, a my śli pani, że potrzebn e jest jednak kto ś t ą sprawą si ęgają po rozpętał politycznie o t o cz y służby dzia łają nadzorujący m inister Kamiński zrobi ł wszystko co jes t w jego kompetencjac h i obowi ązkach pani m ówi o tym, że być może trzeb a szukać jakich ś rozwi ązań, b y w razie czeg o przecie ż spraw a pan a prezesa Banasia, gdyby dymisji nie chciał podać, ale pan minister Kamiński jakoś n ie jes t h istorii tutaj rozważany t o może t o jest t o miejsce nie trzeb a się zastanowi ć na pewn o pa n m inister Kamiński zwrac a uwagę na pewn o tak tak i informacje na tema t sprawdzan ia o świadczeń maj ątkowych pan a prezesa prze z m inistra Banasia b ędzie przedstawiona będzie przedstawi ć panu premierowi tutaj n ie ma m c o do teg o wątpliwości, al e rozumiem, że ma pan jaki ś n iedosyt wiedzy w te j sprawie n ie ta wiedza nie jes t n iczego potrzebn e ja mam niedosyt przyzna ł szczerz e sprawności nie powinni śmy się dz isiaj tak naprawd ę kolejn y miesiąc zajmować ty m czy pa n prezes Banaś zasadniczy n iezasadnie sprawuj e sw ój urząd jes t z 1 strony zbyt wa żna instytucja ustrojowa i tak naprawd ę powinniśmy zajmowa ć bieżącą rozwi ązywaniem spr aw realizacj ę program u nie dyskusjam i o ty m cz y preze s Najwyższej Izby Kontroli właściwy spos ób nabył nieruchomości n ie na m zbywał, jaką działalność prowadzi pani czy m si ę tera z zajmuje dobę z tyc h dzia łów nowych, kt óre ZUS którymi obdarzy ł mn ie pa n prem ier, czyl i budownictwo m ieszkaniowe planowanie przestrzenn e i turystyk a na to pewnie nie b ędzie niczym dziwnym jeśli pow iem, że t o te n w łaśnie budown ictwo m ieszkalnictwo zajmuje mi najwi ęcej czasu staram y si ę z 1 strony kontynuować prace rozpoczęte prze z pan a ministra Kwiecińskiego czy może uznaj ą te n progra m mieszkanie plu s porażkę, al e ja nie pow iedzenie nie m ówiła by m tak i spos ób na temat program u mieszkanie plu s to c o si ę udało zrobić t o na c o zwracaj ą uwagę c i, kt órzy w og óle realizuj ą inwestycje budowlan e w Polsce t o, że przygotowan e ustaw y pr. bud . nowel izacja pr. bud . przyj ęta prze z rząd jeszcz e ostatnie pos iedzenie rz ądu poprzedniego będę starała się teraz, ab y jak najszybc iej trafi ło do Sejmu, aby śmy mogl i przeprowadzić, bo t o w iele u łatwień inwestycyjnych, na kt óre wszysc y czekają pani Iza, a co z dróg krajowych zarz ądcy nieruchomo ści to met r za mieszkania by ł tańszy czy b y wi ęcej mieszkań zosta ło zbudowane 2 cele, że b ędzie mnie regulujem y cen Jan s ą regulowan e tzw. General j e rynek t o, że nie w iem Warszawa jedn o z najdroższych stolic o d la t tak naprawd ę w Europie n o to, ale w innych dużych m iast w Polsce rzecz to dzi ęki tem u te n rozwój gospodarczy mamy tak wysok i jak mamy t o jes t atrakcyjność inwestycyjna natom iast cele staw ia sobie 2 podstawowe po pierwsze, żeby ro k do rok u w Polsce zwi ększyła si ę liczba oddawanych mieszkań, ponieważ liczba mieszka ń na 1000 mieszkańców jest 1 z najniższych w Europie i n ie udało na m się zmierzy ć problem i to nie uda ło si ę tak naprawd ę s ą pomyślimy o d PRL - u g łębokiego zmierzy ć z probleme m wi ększego popyt u ni ż podaży dlateg o program y, kt óre miałyby u łatwić n p . dost ęp do kredytów n ie s ą rozwi ązaniem, bo o d dost ępności kapitału nie zwiększa si ę l iczby mieszka ń, więc po p ierwsze, zwi ększenie l iczby mieszkań w ogóle oddawanyc h na rynk u w ty m cel u usprawn ienia w zakres ie pr. bud . na usprawn ienia w zakres ie ustawy o planowan iu przestrzennym s ą niezb ędnymi do zreal izowania i dostępność na grun t to m ówimy w 2 aspektach w ty m w krajowy m zasob ie nieruchomo ści, których przeglądałam t o ju ż w ubieg łym tygodn iu mam y kilkadziesiąt dobrych atrakcyjnych grunt ów, gdz ie inwestycja sam a w sob ie będzie mo że być ta ńsza, dlatego że s ą dobrze uposażone to znaczy s ą przy tras ie ju ż jutr o tak to znacz y, że są prz y infrastrukturze drogowej przy infrastrukturze wodn o kanal izacyjnej, która pozwoli obni żyć cen ę inwestycji warto ść obronność o warto ść grunt u warto ść tego zasob u, który w ty m grunc ie już jest ta k jak mówi inwestor nie b ędzie musiał ciągnąć, że deweloperzy chc ą pana zredukowaniu teg o mieszkania to jes t nowa rola drug a, czyli p ierwsza t o dost ępność w ogóle zwiększenie pul i mieszkań, które s ą notowane na rynku i drug a, n iemniej istotne zwi ększenie pul i mieszka ń dostępnych dla tych, kt órzy dzisiaj n ie maj ą zdolności kredytowe j i t ę chwil ę będziemy kontynuować g óry realizacj ę poprze z Polski fundus z rozwoj u nieruchomości ono w tej chwili ma oko ło 40 projektów inwestycyjnych rośnie natom iast si ęgnąć w r óżnych miejscach 2 duże inwestycje PFR nieruchomo ści rozpoczn ie realizację ich w Warszawie s ą duże miasta tw ierdzi, że centymetr kwadratow y kosztu 11  000, ale przez t o, że w nieruchomo ść, kt órą kupił PFR by ła za ni ższą cenę m ówi w dobre j lokal izacji dost ępnej ta cena mo że by ć niższa na rynk u tych mniejszych m iastach już drugie i pod wzros t jest Łódź jes t Lublin Świdnik Kraków Wrocław Katowice Poznań tak że mamy, gd y jak 40 od nowych inwestycji, kt óre będą real izowane w Polsce przez PFR nieruchomo ści, ale 2 kolejne filary ja tak i szerszy program będę chcia ła zaprezentowa ć pa ństwu w styczniu to jes t większym stopn iu łączenie samorz ądów do program u, bo to one dzi ś dost ęp dysponuj ą najwi ększym najwi ększym zasobe m grunt ów samorządy plus spółdzielnie m ieszkaniowe, bo one wiedz ą jak prowadzić projekt y inwestycyjne szybk o sprawn ie oraz trzec i f ilar dotychczas n ieobecne w program ie, czyl i deweloperz y znane są model e na świecie, w kt órych deweloperz y realizujący komercyjn e nieruchomo ści część z n ich udostępniają w łaśnie w takich programac h spo łecznych jak nasze m ieszkania b ędą dzi ś cel, kt óry będzie rozliczany n p . na koniec kadencj i radn i pozwoli ć powiedzieć o ty m w styczniu na tras ie wiarygodny spos ób będę chcia ła o ty m, m ówić partneram i w styczn iu stycznia 2020 stycznia 2020 maja teg o rok u dobrze, dlaczeg o prezes Krupiński stracił stanowisko w lokal u pani n ie mam poj ęcia nie zdaj e się nie starcza tylk o poda ł si ę zrezygnował z nie jest za banaln ie jest prezesem zwi ązku z własnej woli z tego co mi w iadomo, al e nie nadzoruje ten sektor n ie w iem dlaczeg o, dlaczeg o podjął tak ą decyzję n ie jes t to w jedn o z tych stanow isk podlegających ta m rozdziela łowi w koal icji n ie przedm iotem umow y koal icyjnej nie ma żadnej ani s łowa na tema t sp ółek skarbu pa ństwa t o co z n iej roztropne mam na c o bardzo wyra źny zapis bardz o wyra źne wskazan ie, że tutaj kwesti ę sp ółek skarbu pa ństwa b ędą bardz o ściśle kryteria merytoryczne przyjmowan e w zakresie zarz ądów, a tak że organ mo żna zmienić jakiś tajemnicy, bo to n ie jest publiczny tak że dokument n ie jes t chyba źle w ty m momencie, al e w dokumenc ie są przede wszystkim tam nie ma kwest ii związanych ze stanow iskami t o naprawdę p ierwsza część ważnej na d ni ą pracowa łam jak o porozumienie pa n Michał Woś z sol idarnej Polski pan prem ier Gliński sprawy sprawiedliwo ści dotyczy pewnyc h wa żnych zapisów programowych, które chcem y zrealizować w ci ągu najbli ższych 4 lat za każdym raze m ważne zap isy nowej panie redaktorze n o i jes t umow a koalicyjna jes t uzgodnienie żona jes t na razie tajne t o poprosz ę, b y pozwoli ć mi dope łnić tutaj zobowiązań pozwal a żegnają każde wydarzenie, bo po tej drug iej stronie, a moj e tylko rad ioodbiornika usłyszeć, że m inister polskiego rz ądu s ą także cz ęść VAT m ówi s ą pewn e ustalenia programu jest osobą raz i s ą np. dotycz ące trzydziestokrotno ści, że n p . zast ąpić będzie tak, je żeli b ędziemy podejmować teg o typ u inicjatyw leg islacyjnych na nadchodz ącej kadencj i w te j kadencj i tak jest grupa posłów PiS-u n ie zg łosi takiego projektu n ie b ędzie tak iego projektu jest zap isane w umowie to jes t m. in. 1 z element ów mających najcz ęściej programowe j tak tego co jest ważną spraw ą przez 4 lata takiego postulatu my ślę o koal icji n ie zgłosi tak jes t jak zag łosuje na d projekte m lewicy, a w central i zosta ł złożony ma tak, ale tam w tym projekcie 1 rzecz, która moim zdan iem jest n iekonstytucyjna zwi ązana z naszy m jak i Zagłosuj na zjaz d na moj e stanowisko ma trzydziestokrotno ści pan redaktor znają si ę wczoraj tylko chc e ponad pół rok u, a jeszcz e dodatkowy element, który tam lew ica zgłosiła, czyl i ten to ogran iczenie w zakres ie wyp łacania świadczeń emerytalnyc h czyli jakb y nieadekwatne świadczenia w stosunk u do zdeponowanyc h środków tak naprawd ę narusz a istot ę całego naszeg o samochod u emerytaln e alb o składek b ędzie w og óle przedm iotem prac koal icji czy ten tema t mógł zostać złożony niż si ę n ie zmieni mo im zdaniem i t o co nie jest przy ty m żadnego zap isu teraz pyta m mnie pa n tak zak łada Jadwiga Emilewicz bior ąc pod uwag ę sytuacj ę na rynk u prac y zm iany demograf iczne ora z zasadne zwracaneg o te temat y, o których m ówił pa n prem ier Morawiecki m ówiąc trzydziestokrotności, czyl i te n progresywna agresywn y syste m emerytalny, jak im mam y w Polsce, czyli sprowadzają się do tego, że c i, którzy w Polsce zarabiają najwięcej s ą stosunkow o najmn iej obci ążeni t o o dyskusję taki okr ągły stół na temat ubezpiecze ń spo łecznych apelowała także w poprzedn iej kadencji Solidarność, więc mo im zdan iem my jeste śmy w przededn iu du żej dyskusji na temat systemu ubezpiecze ń spo łecznych także tak że dyskusja b ędzie się być może si ę odbędzie natom iast ta k jak powiedzia łam trzydziestokrotność nie jest ju ż zacz ęli problemu al e, a propos tych ubezpiecze ń cz y pan i g łosowała za ustawą, która pozwala na t o b y prawo zadziałało wstec z, a jednocześnie, b y obej ść prawo, czyl i regu łę wydatkow ą jednocze śnie pozwala łoby pieniądze przyszłych emeryt ów wyda ć na obecne obietnice wyborcz e PiS, czyl i wziąć pieniądze z fundusz u rezerw y demograficznej na wypłatę trzynaste j emerytury to wszystk o, o czym powiedziałem jes t w 1 ustawie fundusz solidarno ściowy jak pani osobą za tak ą ustawą n ie tuta j nie mia łam kłopot z g łosowaniem w ty m przypadk u t o fundus z solidarno ściowy fundus z rezerw odpow iada na problemy społeczne dzisiaj mamy 1 z problemów naszyc h spo łecznych jest kwestia świadczeń, kt óre s ą wyp łacane emeryto m i podniesienie testy medyczn e nie waloryzowane przez w iele wiele wiele lat to n ie tylk o naszej kadencji, ale poprzez budow ę waloryzacj a n ie trzynastej emeryturz e z fundusz u rezerw y na Litwę, wi ęc obej ść na górze wydaje się, że t o jest, że tak a tak a możliwość tak a wyp łata jes t mo żliwa jest realna jes t n iezgodna z prawem zosta ła przygotowana przeprowadzona oznaczona n ie jest rolą w lesie nie m a na nią pieni ędzy trzeb a po prost u pożyczyć n o jes t z prze kierowane b ędą na t e na te n ce l środki no i możemy j e zrealizowa ć po prost u real izujemy tak i spos ób, choć fundus z rezerw y demograficznej nie by ło na wypłatę trzynaste j emerytur y tzw. fundusz rezerw y man a jest na r óżne cele wiemy prawd a Ano ma jes t na różne cele m y swoj ą drogą to także mo im zdaniem to jest porządku, tym bardz iej ja n ie ma m problemu z tym spiszą si ę obchodzić reguły wydatkowe j też też wskaźnik oznaczony obchodzi regu łą wydatkową to znaczy, że to jes t także rozruszaj ą, choć pami ętajmy pami ętajmy regu ła wydatkowa jes t bardz o istotnym elemente m kształtowania zarz ądu kszta łtowania bud żetu jest dla na s tak samo prawda, dlaczeg o wod a tak jak jest na Artura mo żemy pokrywa ć r óżnego rodzaju możemy wydatk i pokrywać z różnych nie w iem z fundusz y Przepływowych fundusz y celowych to jest tego typ u rodzaj teg o typ u świata o świadczenie jest ty m raze m zaspokojon a z funduszu ty m razem by ć może w przyszłości te ż tak b ędzie, bo tak b ędzie funkcjonował fundusz rezerw y ju ż nigdy teg o wydatk u reguła wydatkowa n ie zobaczy psuc ie finansów publicznych to nie jes t psuc ie finansów publicznych wiemy o ty m, że regu ła wydatkowa dz isiaj, jeżeli by śmy zobaczyl i parametry zale żą w jaki sposób jes t wyliczana jest on a n ie uwzgl ędnia poz iomu rozwoju gospodarczego w Polsce dzi ś zagra wraz z reguły baliśmy si ę albo zm ieni zniesie powinniśmy si ę one powinni śmy si ę zastanowić cz y te kryteria, kt óre s ą przyjęte w regule wydatkowe j sytuacj i, w której pieni ądze mo żna bardz o łatwo dzisiaj Nisko po życzać jeg o zwrot może taką dyskusj ę pan i minister zaproponował rodz inie pewnie tę dyskusj ę także będziemy wa m nie widziałem lewicy m inister rozwoj u dzi ękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA