REKLAMA

"W torbie św. Mikołaja od rządu dla nas nie ma żadnych prezentów. Jest tylko ładnie zapakowana rózga"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-02 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
23:27 min.
Udostępnij:

- Podatek handlowy, opłata turystyczna, ulgi dla przedsiębiorstw energochłonnych czy mieszkanie plus to nie są prezenty przygotowane dla nas, tylko rózga. Dlaczego? Tłumaczył Ryszard Wojtkowski -prezes Resource Partners w Magazynie EKG Rozwiń »


Gośćmi EKG byli: Lidia Adamska, Piotr Soroczyński i Ryszard Wojtkowski Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapita ł gospodarka to jes t druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzie ń dobra w naszym studiu dzi ś pa n Ryszard Wojtkowski prezes Resource Partners dzień dobr y pan ie prezes ie do pan i Lidia Adamska mentor start-upów dzie ń dobry dzie ń dobr y pan Piotr Soroczyński główny ekonom ista krajowej Izby gospodarcze j dzień dobry dzień państwo pan i m inister Emilewicz cie ń w pierwszej cz ęści magazyn u EKG powiedzia ła, że umow a koalicyjna zak łada, i ż Rozwiń » w te j kadencj i rządowa wi ększość n ie powróci ju ż do pomys łu likwidacji trzydziestokrotno ści to dobrz e t o dobrz e t o dobrze, bo pa n chce ochroni ć rozmawiali śmy w ty m temacie wskazywaliśmy bardz o w iele kłopotów, kt óre mog łaby mieć gospodarkę z e wzgl ędu na wprowadzen ie tak iej regulacji my ślę, że dobrze kto ś wreszc ie poszedł po rozum do g łowy i wreszcie teg o pomysłu nie b ędą si ę pojawiać mo że inne b ędą pojawia ć ja by m tuta j doda ła komentarz ta k jak pan redaktor zauwa żył, że to jes t umow a koalicyjna, że na tak ie zap isy zaw iera je śli umowa t o negocjowanie umowy i dl a mn ie fak t odstąpienia od zn iesienia o d pomys łu zn iesienia trzydziestokrotno ści jes t racjonalny m posuni ęciem natom iast nie ma jasności jaka, jak a by ła cen a teg o ustępstwa, a wi ęc jeśli t o by ła umow a koal icyjna t o c o w zamian, bo on ty m tutaj nie był ma ły jak rozumiem w czas ie w czas ie rozmowy z pani ą z panią minister, bo jes t tajemn ica zapisów umow y koal icyjnej pani minister powiedzia ła, że musi przestrzegać tyc h tajemnic i miejsca wi ęcej n ie powie może otaczaj ą on e środowisko już jakiś powiedziałem w te j audycj i, że nie ma się cieszy ć z tego, że nie ma trzydziestokrotności coś innego b ędzie coś innego, al e świat pani m inister Emilewicz dzisiaj w pierwsz ą stron ę dodatkowo strona Pulsu biznesu tak i duży teks t Jadwiga Emilewicz roli Świętego Mikołaja wci ągnięta zm ierza tak jak rząd chce powiedzie ć, że w tym w tej torb ie tego Świętego Mikołaja nie ma żadnych prezentów jest tylko ładnie opakowane ruska i pyta ń jest k ilka przykładów prezent dl a przedsiębiorców samorządów, że po 1 zdanie na temat kilku trafia się ko ńczą si ę tak nie m a polskiego chyb a op łaca opłata koncesyjn a te n podate k tak t o wyn ikiem to pałką czy pani, ale też ma ło tego nie dzi ękuję także nie b ędzie nie odmówi nikim t o pa łką, je żeli pozwolą nadrobi ć podatek handlowy t o n ie mus imy wprowadzać, a jak nie pozwol ą na to trzeb a b ędzie wprowadzić op łatę turystyczn ą też 10 % wi ęcej budżetów miast uzdrow iskowych zam iast dawa ć miasto powstan ie centralny fundus z rozwoju turystyki jak sama nazw a wskazuje, czeg o nauczyli śmy się prz y fundusz u niepełnosprawnych t e pieniądze będą mogły się, że każdy ce l na pewno n ie n ie natychm iast ulg i dl a energochłonnych c o pan i proszę się personel skuteczn ą dyplomacj ę na unijną pewnie równie skuteczn ą jak pr óba zablokowania Tuska cz y promowan ia pan i Szydło sto p smog t o jest konkre t 180  000 000 dla dl a gm in, kt óre po audyc ie będę mógł udowodni ć maj ą dobry pomys ł energochłonne co t o znacz y w 2000 gmin w Polsce mniej wi ęcej 18080  000 korzystać z audyte m świecy i w końcu m ieszkania mieszkania plu s oczyw ista porażka c o proponuje pan i pani b ędzie mówić pora żkę, bo pani poprawi ła pani minister, że n ie m ógł pora żkę co no nie w iem n ie poradzi jako sukces rozum dobra nie wiem, wi ęc tylko jedn o co proponuj ą w rozsypc e oponuj ą że, że b ędą budować deweloperzy, kt órzy zostan ą ta ńsze grunty o d kogo dostaną grunt od pa ństwa nie samorządów samorządów tak no nie zauważa tak iego burmistrza, kt óry 3 prezydenta miasta, kt óry sprzed a t o poniżej kosztów rynkowyc h, a potem b ędą wybory zarzuc ą m u do prokuratury działa na szkodę na szkodę n ie b ędzie rządowy program, wi ęc n ie zarzuc ą ta k tak chyba no to znaczen ie chyb a wyobra źni ja my ślałem, że pani minister Emilewicz przysz ła tutaj do pa ństwa do słuchaczy dobr ą informacją, że tej 30 krotności n ie będzie pa ństwo tutaj od razu można to jeszcze nie w iadomo albo b ędzie coś innego nic nie mog ę za łatwić dzisiaj n o dobrz e w ka żdym raz ie tak jak sam o jak dla pani m inister Emilewicz problemem n ie jes t to, że temu trzynast ą tzw. emerytur ę wyp łacaną z obejściem regu ły wydatkowej, bo powiedzia ła, że t o może trzeb a w ogóle zastanowi ć się nad ty m w jaki sposób nasz a regu ła wydatkach funkcjonują w te j regule chodziło o t o, żeby stabilizować nasz e f inanse i stara ć się n ie wydawa ć si ę du żo ponadt o c o mam y, al e o zdecydowanie lepiej by ło prowadzi ć najp ierw rozmowę o ty m w jaki spos ób regu ła dzia ła ewentualnie zostan ą szerszej i w jaki spos ób w jakim k ierunku modyfikowa ć niż faktycznie dokonywa ć takich zabieg ów, ale n iestety mamy ostatn io tak ie takie przypadłości, że mamy bardz o du żo doskonałych rewelacyjnych wr ęcz gen ialnych pomysłów, kt óre n iestety trzeba zrealizowa ć w ciągu 5 albo 8 minut i w związku z ty m nie ma czas u na dłuższy Namysł trochę szkoda, bo t o nie znacz y, że wi ększość z n ich jes t n iedobra, al e czasami można by ło prz y odrobin ę d łuższym namyśle tak ie pouk ładać żeby, żeby by ła skuteczn iejsza, bo mn iej dotkl iwe jak mo że tutaj dodała t o jest może dzisiaj ran o na jakąś dłuższą rozmowę, al e wydaj e mi się ta te n wątek, kt órym tera z mówimy t o znacz y wprowadzan ie rozwi ązań systemowyc h umo żliwiających n iekontrolowane wydatki t o jest 1 powiedziała z l isty ekonom icznych grzechów g łównych PiS - u n iestety mniejsze wydaj e, że to jes t wprowadzan ie rozwi ązań o wzgl ędnie trwa łym systemowy m charakterze, kt óre s ą pod porz ądkowany tak iemu pomys łowi na pobudzan ie rozwoj u gospodarczego wy łącznie prze z konsumpcję uwa żam, że t o jes t bardz o z łe podej ście, al e niestety jak my ślenie o ty m, że uratuj e na s konsumpcja t o znacz y uratuj e dynamik ę polskiego PKB, a prz y okazj i zapewn e i w przekonaniu rz ądzących także trwa łość ich tutaj pozycji że, że konsumpcj a załatwia wszystko ta n ie jest prawda to n ie jes t prawda, że n ie za łatwi, al e właściwie mo im zdaniem wszystk o sprowadza si ę do tego, żeby powiedzie ć sob ie jes t ja wyra żam jakiś tak ie swoje zdz iwienie, że dl a dzisiaj jak us łyszałem m inistra rozwoju ta reguła wydatkowa n ie jest wa żna w minionym tygodniu usłyszałem, że od szefowej ZUS służy dla niej te ż ta reguła wydatkowa n ie jes t ważna t o znaczy przyj ęliśmy zasad ę ona obowi ązują, a jeśli nie s ą on e zgodn e z naszymi potrzebam i t o przyjm iemy sob ie inne zasady po t o, żeby tamt e zasad y jako ś obejść nawet tuta j pani m inister Emilewicz była n iezadowolona z teg o mojeg o sformułowania obej ścia dok ładnie tak t o wygląda pytan ie, dlaczego nas t o wszystko prowadz i na ogon ie śmiem podejrzewać, że do n iczego dobrego je śli chodzi o f inanse publiczne, ale z drugiej stron y mo że rzeczywi ście trzyma zobaczy ć na własną trzeb a do świadczyć na pewno na pewn o t o jes t kwestia kr ótszego d łuższego okres u czas u i zdan iem wielu ekonomist ów z wielu ekspert ów ja podz ielam t ę opinię t o s ą ryzyk a wej ścia na ścieżkę scenariuszy kt óre, gdz ie indziej na pokaza ły swoje s łabe stron y scenar iuszy gospodark i greckiej cz y tego co się dz ieje w krajac h Ameryki Łacińskiej wart o Śląska wiedzieć, podsumowując dl a tzw. trzynast a emerytur a w przysz łości mo że czternasta i na ni ą pieniędzy nie ma, m imo że mówiono, że na ni ą pieni ądze są trzeba t e pieni ądze b ędzie pożyczać tera z b ędą pożyczone stworzon y z fundusz u rezerw y demograficznej, który mia ł by ć jakiego ś rodzaj u zabezp ieczeniem dl a przyszłych emeryt ów, al e n ie jak o dodatkoweg o świadczenia tylk o trwa łości funkcjonowan ia systemu kon iec Intela czy się w te j spraw ie jednak pa n preze s wojskowym mo że chciał, żeby z łośliwy jak zawsz e można n ie mamy za du żo historyków władzy pa n minister rozwoju te ż mened żerem kultur y z wykształcenia i oni mają takie podejście be z h isterii do l iczby ja k np. bita pod Grunwaldem była wcze śniej powstan ie warszawskie, al e jak patrzę dokonamy te n przykład 6 % wzrost u PKB na sterydac h tak jak dzisiaj to jest t o sam o co 2 % rosną PKB wted y, kiedy są zdrowe finanse to wyn ika wzros t wydajno ści prac y oraz najmu w te j chw ili mam y tak ą z narodow ą gospodarkę jeszcze rzecz uwag ę, że kiedy ś na pocz ątku swojej kadencj i prawie Morawiecki, mówi że niewa żne s ą wskaźniki te czasy PKB, bo t o nie pokazuj e poz iom szczęśliwości społeczeństwa pote m, kiedy wskaźniki posz ły w górę okaza ło się bardz o wa żne pokazuj ą skalę dokonań teg o żąda teraz znowu s łyszy, że tak naprawd ę te n ie możemy si ę trzyma ć wskaźników nie możemy się wczoraj zaskoczył te ż reguł tak naprawd ę wa żniejsze s ą rzecz y jak patr iotyzm poczuc ie szczęścia parc ia władzy kończymy drug ą cz ęść magazynu EKG w cz ęści trzeciej tyc h wska źnikach także porozmawiamy by ło spor o c iekawych informacji do nas dotar ło w ostatn ich dniach gospodark i, ale na koniec te j części jedn o pytan ie, dlaczeg o prezes Krupiński z banku okre s państwowego banku, kt óry był podobn o pod nadzore m ministra Ziobry stracił stanow isko, że pa ństwo wiedzą pani premier nie wiedziała w og óle wszyscy podobn o s ą zaskoczeni s ą zaskoczeni i pow iem szczerze że, że bra k d a prezesa Banasia odchodz i prezes Krupiński n o, więc wydaj e się, że te 2 zdarzenia nie s ą tak ca łkiem od s iebie niezale żne nawet właśnie t o jest t o jes t moj e zdziwienie ta k jak powiedzia łem w ieloaspektowe może nie wszysc y pami ętają, al e pa n prezes Krupiński, gd y zaczynał swoj ą karier ę zawodow ą by ł okre ślany m ianem złotego ch łopca PiS - u teg o dziecka złotego, gdz ie w rządzie PiS - u pierwszej kadencji 2005 roku jeg o kar iera i pol ityczna i b iznesowa rozwijała si ę w spos ób spektakularn y, a także je śli chodz i o jeg o stanow isko banku Pekao SA n o to funkcjonowało jak o twar z skuteczne j repolon izacji sektor a bankowego, a moje zdz iwienie bierze si ę st ąd, że osob a, kt óra funkcjonuje jak o twar z repolonizacji sektora pa n pan ie sektor a bankowego decyduj e si ę na opuszczen ie okr ętu pani doktor rząd decyduje się po prost u okazałem si ę zdecydować wal i chętnie zaproszę t ę narracj ę w łaśnie i uzasadn ia t o, że planuje rozw ój swoje j kariery zawodowej zagranicę pani s ądzi czeka jeszcz e dzie ń wcześniej, czego jeszcze dzie ń wcześniej n ie widzia ł moj e zdziwienie dotycz y nie sameg o Meritum, bo tutaj zgadzam si ę, że trzeb a ową ora z agresji lec imy po informacjach nie zamierzałem si ę dowiem si ę po informacje zadałem pod kon iec części drug ie pytan ie, dlaczeg o w bank u Pekao SA w tym o uzyskan e dl a Polski banku dosz ło do zm iany prezesa pa n Krupiński z łożył rezygnację w pi ątek i pan i Lidia Adamska jak rozumiem zna odpowiedź na t e pytania trzeba pani, bo czas by ł na informacje to jak a jes t pani interpretacji, sk ąd ta zm iana na tema t prawdopodobnych przyczyn wypowiadaj ą si ę med ia, poniewa ż of icjalna narracj a mojej ocen ie pora ża swoj ą arogancją je śli chodzi o to w jak i sposób w ładza komun ikuje si ę suwerene m na tema t f irm państwowych, kt órych formaln ie w łaścicielem jest spo łeczeństwo, kt óremu m ówi się w łaśnie to c o si ę of icjalnie powiedział natom iast prezes odszedł, b y realizowa ć swoj e amb icje zagran ia za granic ą natom iast to co pojawia si ę w prasie i c o jes t przedmiotem najr óżniejszych domys łów chyba to n ie jes t najw łaściwsza sytuacja to jes t wątek ze wzgl ędu na zbie żność w czas ie pan a prezesa Banasia dzisiaj pojawi ł si ę dodatkow y element w postac i w ątku syn a pan a prezesa Banasia tajemn iczego spotkan ia na ulicy Nowogrodzkiej i co z tego wyn ika tak że niektórzy sięga jeszcze 2 szejka n o osoby, kt óre maj ą mia ły decydowa ć o rozwiązaniu spraw y pan a prezesa Banasia jes t n iewykluczone, że osob a pan a prezesa Krupińskiego te ż w tyc h rozmowach si ę pojawiała chocia żby z teg o wzgl ędu, że jeszcz e innych med ialnych publikacjach pojaw ia si ę w ątek wcze śniejszy, a m ianowicie w ątek spotkan ia w spraw ie finansowania projektu 2 wież i spółki srebrn a, a więc zapewne t o powiedzia łam nie wyczerpuj e całego Kolegium efektów, kt óre mogą by ć brane pod uwag ę tutaj może by ć bardzo prost e rozwi ązanie ma umow ę koalicyjn ą partii wchodzących w sk ład zjednoczonej prawicy tam jes t pewn ie rozdzia ł stanowisk mamy być stanow i terminem zapewnia, że nie ma nic stanowiskach tak, al e nie powiedziała c o ta m jest i mam y m inistra aktyw ów narodowych, kt óry zaczął dzia łać w państwach pa ństwo przepraszam prem ier coś pan a zdaniem po prost u miotła zmiotła pan a prezesa Krupińskiego jak wszystkie poprzedn ie sp ółki jak będzie trwały przez k ilka la t, kt óry był pod kuratel ą pan a m inistra Ziobry, więc to te ż wa żne w te j ca łej historii mo żna to tylko ja zarab iam tak bardzo c iekawie, bo je żeli przyjąć faktyczn y spragniona jest tak a ciekawa cho ćby towarzysk a jeżeli, je żeli m ówimy, a przy tak o kontynuowan iu kar iery międzynarodowej ja si ę tylko zastanaw iam w jakiej bran ży przeważa f inansowe, jeżeli tak to komercyjna część bardz iej tak a międzynarodowa cz y mo że, owszem, międzynarodowa, ale zupe łnie inna t o by ło zaskoczenie, jaka mo że jakiś zgrabny pensjona t w Szwajcarii dobrz e ko ńczymy jak rozum iem wn iosek jest 1 państwa naszyc h go ści zdan iem kwestia dym isji pana prezesa Krupińskiego jes t spraw ą polityczną, a n ie osob istym wybore m prezesa byłego już Pekao SA tak pa ństwo interpretuj ą tak się wydaje wmieście doda łam mn ie n ie by ł czas teraz zm ieniamy tema t, ale oczywiście zaraz pani odda głos w innych sprawac h pan i preze s po prostu musimy zmieni ć tema t, bo skoro jednak nie w iemy c o z ty m prezes Krupiński na to nie b ędziemy mogl i d łużej rozmawia ć o PKB w trzec im kwartale 3 i dziewi ęćdziesiątych tak i mieli śmy wzros t inflacja w l istopadzie wzros ła do 2 i 6 dzisiaj mieli śmy o n odczyt indeksu nie ma dla dl a Polski wzr ósł w te n indeks 456 punktu do 4670 tych co powinniśmy naszy m s łuchaczom stanie gospodarki powiedzie ć pa n Piotr Soroczyński, je żeli chodz i o dane o rachunkac h narodowych dz iedzica, czyli PKB to i te wszystk ie tak pow iem to dodatk i do tego t o tak naprawd ę sama wartość by ła pokazan a indeksu roczneg o, czyl i 3 , 9 % tak z grubsz a, czego mo żna było spodziewać ja w zwr ócił uwag ę wszystkich na to co si ę zadzia ło w zapasac h ta m mieliśmy kolejn e dosy ć istotny spade k, a mnie t o n iepokoi, bo najczęściej zapasy mo żna było traktowa ć jako taki chyba chodzi z tymi stosami mówi pan t o wyja śni tak oczywiście zapasy t o są przede wszystkim t o c o przedsi ębiorcy utrzymuj ą jak o jak o surowc e p ółprodukty komponenty potrzebn e do dalszej produkcji część pas a jeżeli, je żeli zapas y spadaj ą tak jak w tej chwili t o znacz y, że nie ma zbyt s ilnej wiary na to, że będzie bardz o du żo zam ówień przez długi okre s ważne sprawy tera z niestety trzeci z rz ędu tak trzec i raz z rzędu mal i przedsiębiorcy nie wierz ą, że co b ędą mieli bardzo du żo zamówień prze z najbli ższy, czas wi ęc uwierzyli w to, że będzie bess a na Zachodzie, czyl i przedsiębiorcy też uw ierzyli w t o, że idzie spowoln ienie n iestety tak t o jes t zła informacja jest z ła, dlaczego takiego powod u, że je żeli będą dopasowal i będą rob ili t o dosyć dosy ć aktywn ie b ędą ogranicza n ie tylk o zakupy związane z e stane m magazynowym i perspektywam i dalsze j produkcji, al e te ż ponown ie przemy ślał to cz y, a je żeli ta k jak intensywnie inwestowa ć w najbliższym czas ie, żeby n ie przestrzen i z inwestycjami to s ą z łe informacje pan prezes Wojtkowski z b iznesu potwierdza te ż ka żdy, choć jest be z ten wszystk ie znak i na niewiele ziemi pokazują, że si ę tego bardz o usługi nie jesteśmy do teg o przygotowan i jak o pa ństwo 3 i dziewięćdziesiątych t o taki był wzros t po trzec im kwartal e w przyszłym rok u wzros t gospodarcz y będzie niższa tym ju ż m ówimy o d d ługiego czas u nawet rz ąd w projekcie bud żetu w tym, kt óry był do niedawna jeszcze aktualn e na 2020 rok zapisa ł wzros t 37 niektórzy ekonomi ści tuta j w magazynie EKG m ówią, że te n wzros t będzie jeszcz e niższe b ędziemy jeszcz e pewn ie n ieraz wracać właściwie szuka ć się n ie tylk o sameg o wska źnika prognozowa ć, jaki będzie tylk o jakie te n wzrost gospodarczy albo co o n oznacza dl a na s konsument ów obywateli pracowników ju ż wiadomo dz isiaj co oznacz a to mn iejszy wzrost n o on oznacz a, że nie b ędzie aż tak iej a ż tak iego zapotrzebowania na nowyc h pracownik ów, że doskonała sytuacj a na rynku pracy, a tak że san ie san ie ludzi może si ę zrobić troch ę bardziej trafn e jak mówią, że t o b ędzie rynek w tej chw ili z powrotem przedsi ębiorcy ani ryne k pracownika, al e ju ż tak s ilnej tak s ilnej potrzeb y zatrudn iania ludzi nie b ędzie alb o wzrost u wynagrodze ń i wzrostu wynagrodze ń również też, bo pami ętajmy, że wzrost wynagrodze ń tak naprawdę wynika z teg o, że f irmy pomi ędzy sob ą podkupuj ą specjalist ów w kaw ie c iasna zdz iwienia pan i prezes Adam ska rozpocznie n ie rozum iem pan i kontynuować temat u prezesa Krupińskiego to oddaj e to p ierwsze zdz iwienia tak można powiedzie ć t o mog ło by ć moje zdziwienie i rozwija ć te n wątek, al e tego n ie b ędę robiła natomiast t o na co chcia łabym zwr ócić uwag ę t o sprawy kl imatu w kontek ście sporu kl imatycznego w kontek ście szczytu kl imatycznego w Madrycie, al e te ż, jakb y z perspektyw y nasze j polskiej tuta j i tak iego wra żenia niesp ójności przekazu polsk iego w kwest iach klimatycznych, chociaż wydaj e si ę, że jakb y świadomość powag i problem u narast a, zwłaszcza je śli chodz i o społeczeństwo jak o tak ie, które wydaje si ę, że już my śli inaczej niż to by ło jeszcze jakiś cza s temu natom iast mam wra żenie, że w ładza nie do ko ńca tuta j pod ąża za tym i trendam i, bo niezale żnie od deklaracj i dzia łanie na rzecz kl imatu mam y wyst ąpienia rządowe, które ca ły czas podkre ślają wag ę w ęgla z punkt u widzenia rozwijaj ąca si ę tak, al e tak że pa n prem ier Morawiecki tak ie deklaracj e sk łada, a także t o może już n ie za bardz o o ty m, pami ętamy, al e w pierwszej połowie teg o rok u Polska jeszcz e k ilka innych kraj ów zablokowa ły na foru m Unii Europejskiej deklaracj ę, kt óra m ówiła o potrzeb ie zagwarantowan ia neutralności kl imatycznej w okre ślonym czas ie i w łaśnie t o co dostrzegam y co moim zdan iem jes t problemem i c o mo żesz się, jakby zamieścić tak że w wym iarze pol itycznym ta niesp ójność przekaz u władzy, kt órą stron ę idziemy, czeg o chcem y t o pan i tak rozum iemy powiedzia ła niespójność przekazu, ale to w łaściwie jest niesp ójność w działaniu tak mo że być nale żało t o podkre ślić, al e rozum iem, że to akura t pani ą dziwi chces z starałem się cz y pow inna na pewn o nas dziwić czyn ie przyzwyczaili śmy się do teg o, by t o było zdziwienie pan i Lidii Adamskiej pan Ryszard Wojtkowski ma pan jakiś zdob ienia pan ie prezesie ostatnio przez media przeszła taka wielka ekscytacja faktem, że sprowadzon o do Polski istotn ą z łota pa n prezes Glapiński t o rodz ą się stąd ze stawką teg o złota mówiąc o ty m, że jesteśmy krajów najwi ęcej teg o złota zwi ększa rezerw y tego złota, że t o jes t fundowan ie bezpieczeństwa f inansowego na pokolenia to chociażby uwagę, że istotą z łota rozstrzygnięto do Polski t e 18  000 000 dzisiaj 18 miliard łącznie wszystk ich w Warszawie w Londynie t o jes t jakie ś 40  000 000 sam przyszłym rok u na program 500 plus wy tam 41 miliard z łotych, więc wsp ieramy rodziny teks t tego potrzebuj ą tak dlatego n ie potrzebują, al e mamy świadomość, że w ten sposób dzi ękuje tym rok u przejadam y ca łe nasz e strateg iczne rezerw y z łota na pokolen ia to dopiero 3 zestawy to może rob i wrażenie, że sprowadzono z łota do przewieziono złoto dl a Polski warto 18 miliardów sa m progra m 500 plus ju ż jes t wart du żo dużo więcej, bo n ie było drugiego dz iecka t o wart 20 prawie 5 w ty m roku 37 miliardów euro 40 też pamiętajmy, że t o troch ę innego budżetu t o nie, ale chodzi tylko porównanie, z jak ą mus imy tak strategiczna rezerwa nie starcz a, aby np. na zreal izowanie, gdyby by ła tak a potrzeba alb o prawo alb o możliwość, chocia ż z drugiej strony tak prawo czego ś n ie pozwala na co ś nie zezwala c o z tego przecie ż możemy zawsz e ja o omin ąć, czego do świadczamy w ostatn im czas ie bardz o pa ństwu dziękuję wszystk im dz isiejszym wydaniu magazyn u EKG pan i Lidia Adamska mento r start -up ów bardzo dzi ękuję dzi ękuję pa n Ryszard Wojtkowski prezes Resource Partners bardz o dziękuję dzi ękuję pa n Piotr Soroczyński główny ekonom ista krajowej Izby gospodarcze j bardz o dziękuję dziękuję pa ństwu magazy n EKG przygotowa ły Agata Krajewska Karolina opolska realizowa ła Lidia Prądzyńska bardz o dzi ękuję rad iu TOK FM o dziesi ątej informacj ę zdj ęta 55 po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka najbliższe wydanie magazyn u EKG ju ż jutr o po dziewiątej zaprasz a Maciej Głogowski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA