REKLAMA

Kiedy klamka prowokuje

OFF Czarek
Data emisji:
2019-12-02 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:50 min.
Udostępnij:

O zmysłach i architekturze oraz książce "Znaczenie architektury/znaczenie w architekturze" z prof. Martą Leśniakowską. Rozwiń »

Więcej: http://www.kopoczynski.pl/znaczenie-architektury-znaczenie-w-architekturze Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
stud ia pan i prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk badaczk a h istorii i teor ii sztuki arch itektury fotograf ii dziewiętnastego dwudziestego, al e też 2001. wieku w Chinach walor y trzeb a w dłoniach bardz o interesuj ącą książkę, kt óra już troszeczk ę bardz o m inimalnie rozmawia łem z pani ą prof. Omilanowska znaczen ia arch itektury arch itektura znacze ń bardzo interesuj ący rozdzia ł pan i autorstw a zatytułowany, czeg o chc e arch Rozwiń » itektura i w kt órym to takie odniosłem też wra żenie, że oprócz odpowiedzi na t o pytanie pan i pokazuj e, że architektura ma w iele smaków w iele, gdzie oddzia łuje na w iele zmysłów czysteg o wszec h obejmuj ąca ogarniaj ącej na s tak te ż my ślę, że może t o jes t dobrze, a mo że, a mo że n iedobrze, że rozmaw iamy o tych zmys ł Łach i smakac h oraz architekturze w dn iu, w kt órym rozpocz ęła si ę rozbi órka najwi ększego dzie ła arch itektury polskiej, czyli hotelu czarn y ko t w Warszawie n o w łaśnie tak arcydzie ła ikony postmodernizmu samowolk i Imola modern izmu te ż pewn ie modern izmu samowolk i wszystkich r óżnych rzecz y tak rzeczywi ście ja si ę po, zajmuj ąc się o d wielu przecie ż la t problematyk ą architektoniczn ą z r óżnych punkt u widzenia no w pewny m momenc ie zaczęłam si ę zastanawiać na d ty m w jak i spos ób ta arch itektura oddzia łuje n ie n ie tak i teoretyczna h istorycznym spos ób, ale cz y rzeczywi ście architektura mo że by ć anal izowana w kategoriach dzia łania zmysłowego oczywi ście tuta j punkte m wyjścia dl a tyc h dlatego mojego tytułowego pytan ia, czeg o chc e arch itektura by ł tak i bardzo znany i bardzo inspirujący teks t dotycz ący malarstw a Mitchella, czeg o chc e obraz i gdz ie o n pokaza ł relacj e pomiędzy pomi ędzy dziełem sztuk i, a w idzem, jak iego rodzaju kontakt y emocj e tuta j s ą wywo ływane, a poniewa ż w teor ii architektury i w praktyc e arch itektonicznej od renesans u obserwujemy tego rodzaj u właśnie podej ście do dzie ła architektonicznego nie tylk o jak o funkcjonalneg o obiektu jak t o si ę zwykl e rzecz traktuje, al e tak że jako kreacj ę, która m a na cel u wywoływanie jakich ś innych emocj i ni ż tylk o wynikaj ących z funkcj i lu b tak ich tak iego prosteg o semantycznego dzia łania na zasadz ie znaku odwo łującego si ę n p . d o do religii cz y do w ładzy cz y do reprezentacj i r óżnych różnych r óżnych funkcj i spo łecznych wprawdz ie istnieje tak i pogl ąd, kt óry wyra żał m. in . Jacobsen, że wystarcz y spojrze ć na jaki ś budyne k, żebyśmy o d raz u g o rozpoznawal i do szyfrowan ie jak o pa łac zame k ko ściół lu b więzienie n o ale ten te n ob iekt, żeby zadziałał w łaśnie tak i sposób musi być ubran y w pew ien kost ium arch itektoniczny pewn e pewn e dekorów, kt óre b ędzie na m ten komun ikat komun ikat nadawał t o jest p ierwsza, jakb y warstwa percepcj i wobe c dzie ła architektury patrzym y na architektur ę, jeżeli w og óle na ni ą patrzymy t o patrzym y na ni ą jak o na wasz e w tak im znaczeniu, że widzimy kościół w idzimy zamek w idzimy pa łac widzimy budyne k operow y np. hotel widzimy hote l tak, bo t o jes t podstawow a funkcj a np. fasady, kt óra jes t tak zorgan izowana tak zaprojektowan a, żeby nadawa ć odpow iedni komun ikat tymczasem, je żeli się w nim bardz iej wnikliwie tem u przyjrzymy zauważymy, że architektura n ie tylk o wypełnia funkcj e do czeg o powołana przed e wszystkim n ie tylk o wywo łuje pewn e pewn e kwest ie dotycz ące dotycz ące tak te n teg o komun ikatu te j treści, kt órą w sob ie zawiera, ale że tak że arch itektura pos iada zdolno ść wytwarzan ia przestrzen i obrazów t o jes t znan a teor ia kt órą, kt órą formu łowano ju ż w renesans ie, zwracaj ąc uwag ę na to jak w momenc ie, kiedy pojaw ia si ę a ż do czarnego kot a dzwonią chyba pani ą stan u w kat a tak przeprasza m bardzo na t o moj e niedopatrzenie fataln e bardzo przepraszam co ś wa żnego zmienić hasztag ja mog ę mówić spokojn ie jes t Otóż Otóż NATO by ł jaki ś szata ński podstęp wykręciło mnie t o troch ę z ci ągu Otóż ta zdolno ść wywo ływania przez architektur ę obra z w przestrzeni by ła rozumiana tak i sposób, który dop iero dz isiaj jeste śmy w stanie doceni ć, chocia ż h istorycy architektury oczywiście znaj ą te n proble m mianowicie, że w momenc ie, kiedy pojaw ia si ę np. budowl a, kt óra jest pa ństwo kościół dobry m przyk ładem s ą tuta j fasad y ko ściołów lu b r óżnych innych reprezentacyjnyc h gmach ów, poniewa ż ich fasad y s ą tak zorgan izowane żeby, żeby oddzia ływać na bliższe najbli ższe otoczen ie i realizowa ć tak i postula t, kt órego konsekwencj ą jes t gospodarowan ie t ą przestrzeni ą ślad za ty m otrzymujem y ob iekt, kt óry jeste śmy w stan ie dostrze c w perspektyw ie ul icy w perspektyw ie placu id ąc przez miasto zabytkowych m iastach to bardzo dobrz e wida ć jeste śmy w stan ie odkrywa ć t e poszczególne ob iekty jak o w łaśnie obraz y, które wytwarzaj ą tak ą przestrze ń o tak ich takich funkcjach t o jes t jakby 0101 . elemen t który, kt óry na m dzisiejsza perspektyw a badawcz a i dz isiejszy Namysł na d architektur ą i przestrzeni ą podpow iada, czyli pos ługujemy si ę tutaj najwa żniejszym zmysłem, który jes t zwi ązany z nasz ą cywilizacj ą, czyli z e zmys łem wzro k ja si ę tuta j odwo łała oczywiście bardzo znanej h ierarchii zmys łów Arystotelesa, który nie porz ądkuje t e wszystk ie problem y pokazuj ąc, kt óre zmysły s ą naczelne, kt óre s ą podrz ędne w iemy, że wg tego rozmyślnie tak że wg teg o schemat u arystotelesowsk iej g o najważniejszym zmysłem jest zmys ł dotyk u jak o pierwotny, kt óry po, który si ę realizuje ju ż w łonie matki, a wzro k jes t ty m zmysłem drugi n o w kulturz e jes t tak że zmys ł wzroku by ł jedna k traktowan y jak o najwa żniejszy zmysł, który ukszta łtował w grunc ie rzeczy nasz e rozumienie w og óle świata, w kt órym się poruszamy te n zmys ł wzrok u n ie oddziałuje n ie tylk o na nasz e relacje z innymi dziełami sztuk i ni ż arch itektura, ale przed e wszystkim w łaśnie jes t architektura poddan a tem u tem u procesow i ogl ądania na zwyk łe zwyk ły proce s zwiedzania prawda Ano na ty m poleg a zw iedzanie i oglądanie r óżnych obiektów bez zastanaw iania się na d ty m, jakiego rodzaj u inne emocje jes t w stan ie ten obiekt w na s była co ś wi ęcej my n ie zawsze, nawe t je żeli odczuwam y pewne emocj e związane nie tylko patrzen iem na ob iekt intuicyjnie dostrzegamy, że w arch itekturze jes t coś więcej ni ż tylk o czyst o w izualna czy cza s czyst o komun ikacyjna forma do tyc h informacji, ale myślę sob ie, a propo s patrzen ia ogl ądania to jeśli chodz i o architektur ę jeszcz e t ą monumentaln ą to jest tak ma ła pu łapka, bo zwykl e ogl ądamy t o z perspektyw y żaby praw a w graniu z ogromem teg o budynku i bardz o rzadk o mam y okazję zobaczy ć jak arch itektura komponuje si ę przed tkanką miejską mo że do tego w ątku pani profesor powr ócimy po informacji Radia n p . n ie po przerw ie informację pan i prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk jest państwa mo im gościem informacje o jedenastej 20 po informacjach wracam y wcal e pa ństwa mają gości jes t pan i prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk badaczka historii i teor ii sztuk i arch itektury fotograf ii rozmaw iamy o tek ście, czeg o chce arch itektura, który znalaz ł się w bardz o tysi ęcy publ ikacji rynkowości architektura interesuje t o poleca m znaczen ia architektury arch itektura znacze ń mówimy o ty m, że budynk i budowle oddzia ływują na r óżne zmys ły swoj ą drogą jes t w Krakowie taki budynek prz y ulicy Krasickiego 24, który przede wszystk im jak rozumiem, że Lem zmys ł słuchu reagował j ęki by ło s łychać na ul icy no tak t o jest 1 z dowod ów na t o jak może dzia łać Archi dobre lata, kt óra w dobrac h które, poniewa ż oprócz teg o zmysłu wzrok u, kt óre przed chwilą rozmawialiśmy, żeby się zdrow iem jak zobaczyć to, czeg o n ie wida ć, czyli nam zagrozi ć zdrow iu alb o na makiecie alb o na, ale to n ie s ą zwykl e sytuacje, kt óre si ę znajdujem y, więc tu tracimy ten n o w łaśnie dlateg o nawykow o ogl ądamy architektur ę wy łącznie z perspektyw y pieszego oczywiście w idzimy pote m w miar ę jak si ę zmienia ły mo żliwości komun ikacyjne do te j part ii tak mo żliwości percepcyjnyc h arch itektury dochodzi ły r óżne wynalazki n ie tylk o przecie ż oglądamy krajobra z i architekturę z n o pow iedzmy jak o jako, poruszaj ąc si ę konno cz y, poruszając si ę w jakim ś powodz ie ci ągnięte prze z przez kon ia al e k iedy wynalez iono kole i przypom inam, że pierwsza l inia kolejow a, kt óra doprowadzi ła m. in . do tego, że zmieniła si ę ca łkowicie percepcj a krajobraz u z pozycj i pasażera pociągu t o są lat a czterdzieste dziewi ętnastego wieku wynalaze k balon u, kt óry pozwala ł ogl ądać architektur ę właśnie z lotu ptaka t o by ło t o odw ieczne marzen ie, żeby zobaczy ć świat z góry r óżnego rodzaju w ie, że wykorzystywan o do teg o, żeby ogl ądać szerszą panoram ę ni ż tylk o z perspektywy p ierwszego z perspektyw y trotuar u i teg o rodzaju teg o rodzaj u pozycj a obserwator a powoduje, że m y w łaśnie mam y do ść wąskie mo żliwości postrzegan ia lor y n ie i i dlatego t e inne zmys ły, które tuta j w wchodz ą do gry w ogl ądaniu cz y Percy powo łaniu w kontakc ie z dzie łem arch itektonicznym są, jakb y alb o n iedostrzegane alb o m inimalizowane alb o bagatel izowane ja ma m tutaj docent te n cyta t mo że w zakres ie otwiera, kt óra otw iera m ój m ój teks t jes t cytate m z 1 z najwyb itniejszych wsp ółcześnie żyjących architekt ów Petera chc ą tora, kt óry jes t tak im na bardz o znacz ącą postaci ą w świecie architektury, jak ą czo łowy sens u l ista w łaśnie architekt, kt óry odwołuje si ę do r óżnego rodzaj u zmysłowego postrzegan ia dzieła arch itektury j ą 1 ze swo ich esej ów p isze tak i ot o sposób ju ż z chwilą, gd y wchodzą do foye r hotelu spos ób w jak i zosta ło ono zaaran żowane zaczyn a na mn ie oddziaływać sztuczn e oświetlenie rozja śnia ho l jak przestrze ń sceniczną duża przyt łumione g o światła go ście korzystający z e schod ów elegancko wznosz ących si ę do okalaj ących Olga galer ii przechodzą obo k l śniące ściany pokryt e p łatkami z łota jako widz siedz ą na górze i dobrze si ę czuj e b ędąc cz ęścią inscenizacji projektant a sukce s projektant a wydaj e mi si ę zrozumia ły w n o w tyc h k ilku zdan iach o n opisa ł swoj e wra żenia swoj e emocj e, kt óre wynikają z bardz o uwa żnego ogl ądania przestrzeni, kt óry si ę znalazła jeg o ciało t o jes t kluc z do mojeg o pytania, czeg o chc e architektura, poniewa ż architektura n ie tylko oddzia łuje na nas czyst o wzrokowo właśnie tak i b ierny powiedzieliby śmy modernistyczny sposób, k iedy k ątem czujem y pewneg o oddalen ia z dystansu ob iekt arch itektoniczny im wi ększy obiekt, ty m bardz iej ten dystan s jes t zwi ększone, ponieważ n o du żo du że kubatur y mus imy obejrzeć z e stosownej odległości t o jest 1 psy tajemn ic układów urban istycznych, k iedy idziemy ulic ą i otwieraj ą się przed nam i r óżne perspektyw y r óżne w idoki, w których si ę zjawiaj ą r óżnego r óżnej wielkości kubatur y wchodz ące w relacje s ąsiad z s ąsiednimi budynkam i, a słuch n o w łaśnie tutaj z tyc h rynk ów opr ócz opr ócz zmys łu wzrok u jak o podstaw y tej Arystoteles Saskiej w tej Arystoteles Saskiej n ie w strukturze zmys łów ten bardz o wa żna, al e n ie naczelny zmys ły jes t kolejne kolejn y spos ób odczuwan ia arch itektury nie t o jes t oczywi ście s łuch, kiedy t o jes t charakte r szczeg ólnie s ilnie odczuwane wted y, k iedy jeste śmy bardz o du żych przestrzeniach, kt óre maj ą, w kt órych wywo ływane s ą r óżne d źwięki w katedrz e w pustyc h w ielkich przestrzen iach, k iedy s łyszymy krok i nasze Echo odbijające si ę od ścian i t d . tak dalej t o jest zreszt ą rzecz, kt óra wywo łała bardz o ciekaw ą tak ą tak bardz o c iekawym tak im momente m w dziewi ętnastym w ieku, k iedy Goethe znalaz ł si ę pewne j noc y w katedrz e w Strasburgu sp ędził w te j katedrz e sa m noc i prze żył tam tak i romantyczny wstrząs t o by ł 1 z 1 takich przejaw ów tak iego romantycznego podej ścia do arch itektury n ie, ponieważ ta katedr a zrobi ła na n im piorunuj ące wra żenie swoj ą skal ą swoj ą swoj ą rzeźbą w łaśnie tym kierowa ł dyplomacj ą nocn ą na pewno n ie była ogrzewana to jes t przestroga dl a wszystk ich, kt órzy chodzą tuta j katedr y zawsz e zawsze z imno wnuk i już do dramatycznych przeżyć gett o w katedrz e zobaczy ł przez przesąd czaj ące się świat poprze z witra że i wszystk ie t e emocje opisa ł p óźniej w tak im bardzo znany m bardz o wa żnym kr ótkim esej u zatytułowanym o n iemieckim budowaniu, który t o teks t został sta ł si ę pocz ątkiem namysłu nad ty m, że istnieje coś tak iego jak specyf ika narodowa m ówiąc w cudzys łowie pewnyc h obiekt ów architektonicznych które, kt óre s ą przejawe m dusz y danego narod u, bo bardz o tak i wczesny przyk ład nasz a dusza nasza specyfika narodow a w łaśnie dzisiaj rozpocz ęła si ę rozbi órka w Warszawie tego Super ob iektu progra m Gazela Gargamela, tak więc teg o rodzaj u emocj e, jakie wewnętrzną architektur ę mo żemy doznawa ć właśnie ruc h, k iedy zdajemy sob ie spraw ę, dlaczeg o pewn e pewn e obiekty robią na nas tak ie niezwyk łe wrażenie, dlaczego chodz ą do gotyckiej katedr y, k iedy nie ma oczywi ście za du żo ludzi jeste śmy sam i lub jes t ma ło ma ło osób t o możemy doznawa ć w łaśnie takich tak ich sytuacj i, k iedy s łyszymy jak nasz a obecność jest prze z t o architektur ę przejmowana Ryszard w źle no i ta m po prostu nie da się t o jes t taki powalające będę tam trzeb a by sp ędzić be z Jack 7 nocy, żeby t o wszystko zobaczy ć, ale naprawdę co ś tak iego powiedzia łbym, a nadm iar nadmiar wra żeń nadm iar wrażeń rodzaju dlateg o hu t dochodac h ale, al e chodz i w łaśnie o witra że okna o rze źby detale i to ju ż m ówimy na poz iomie, gdyb y zamysłu taktyczneg o jeszcze przecie ż p óźniej kolejn e kolejni w łaściciele cz y kolejn i gospodarze dodaj ą o d siebie n o pozwalające n o właśnie, poniewa ż dochodzimy tuta j do kolejneg o zmys łu m ianowicie do zmys ł zapach u też n ie zawsze sob ie zdajemy spraw ę, że arch itektura pachnie to nie jes t tylk o kwestia teg o, że r óżne zapach y ta m kuchenne si ę w wydzielają arch itekturze, al e że u żytkownicy artykuł, kt óry stad ion Narodowy w Warszawie pachn ie tak im podobny m projekte m i te n zapach jes t r ównież elemente m oddzia ływania na nasze zmys ły i m y sobie jeste śmy w stan ie to u świadomić w łaściwie tak naprawd ę, je żeli oczywiście wyel iminujemy t e sytuacj e si ę kuchenn e, że mamy budyne k, w którym jest restauracja i ona swoj ą i są intensywności swo ich zapachu dom inuje wszystko co jes t wok ół, al e jeżeli zdam y sobie spraw ę jak nasz e w łasne m ieszkania pachną, że m y jak o u żytkownicy naszyc h prywatnyc h przestrzeni przesącza m y tą przestrze ń swo im zapachem inaczej pachn ie do m mo ich rodziców inaczej pachnie moj e m ieszkanie inaczej pachn ie m ieszkanie mo ich znajomych chodz imy do teg o domu i czujem y obcy zapac h nadal jest kam ienica w Krakowie to jest wiadomość ulicy to jes t 1 z bardz o c iekawych elementów, ponieważ w łaśnie czy rozwa żania na d seksualno ścią oddzia ływaniem arch itektury dotykaj ą teg o problem u podobn ie zreszt ą jak problem, kt óry dop iero dz isiaj jeste śmy w stan ie dostrzega ć że, wydzielaj ąc zapac h architektura jest r ównież trucicielem no t o jes t proble m kopciuch ów i tych n ie tyc h dymów kt óre, kt óre zatruwaj ą, kt óre budyne k wydziela i w te n spos ób zatruw a nasz e nasz e otoczen ie, al e do teg o wszystk iego dochodz i jeszcze 1 wątek, kt óry jes t chyb a najbardz iej bagatel izowany, który wi ąże si ę r ównież z problemem obcowan ia z różnego rodzaj u obiektami artystycznym i, poniewa ż tradycj a muzealn a czy tradycj a w łaśnie tak iego kulturalnego zw iedzania różnych obiektów z zamysłem takiej nowe j tradycj i takie zw iedzanie po godz inach po godzinach przywłaszczeniem sob ie radę obiektów, al e ja m ówię o ty m, że, że nowoczesna nowoczesn a nowoczesna tradycj a związana z pojaw ieniem si ę muzeu m jak o instytucji publ icznej wykluczy ło mo żliwość dotykan ia fizycznego kontaktu z dzie ł sztuk i, a t e s łynne n ie dotyka ć zabrania si ę stra żnicy sznury oddzielaj ące nas o d dzie ła pancerne szyb y tak dale j ca łkowita izolacja nas od dzieła sztuk i my możemy t o dzie ło wy łącznie oglądać tymczase m o w przypadku arch itektury t o r ównież dotyczy, chocia ż cora z rzadz iej rze źby doty k obcowan ie bezpośrednie f izyczne naszeg o nasze j d łoni z architektur ą pozwal a na m dostrzec kolejn ą, jakb y warstwę oddzia ływania te j struktur y świetnie o ty m, w iedzieli architekci, poniewa ż do teg o m. in. służyło stosowan ie r óżnych materia łów czase m n iezwykle wyraf inowani łączonych ze sob ą na 1 z mo ich ulub ionych architektów, kt óry był w pewny m momencie temate m mojej du żej ksi ążki Jan ko ściec Witkiewicz architekt 1 z najwyb itniejszych polskich i wym iarze r ównież mi ędzynarodowym architekt ów z tak iego nurt u wczesneg o modern izmu architekt nowoczesn e, al e n ie awangardowy Otóż ja ko ść Witkiewicz dl a porz ądku tylk o tylko pow iem, że by ł kuzyne m Witkacego by ł architektem, który wychowan y w środowisku monach ijskim środowisku arch itektury n iemieckiej, a także wychowan y w środowisku Stanisława Witkiewicza swojeg o stryj a wynalaz ł zapomnieć wynalazł wynalazcy z zagro żenia i o n u żywał w swoich projektac h arch itektonicznych, kt óre mo żemy obejrze ć dotkn ąć w Nałęczowie, bo tam jest k ilka jeg o wspania łych obiekt ów najpi ękniejszych chyb a w Polsce tego typ u o n łączył właśnie tak i bardz o bardz o zmysłowy spos ób r óżne materia ły ceg łę klinkierową z n ie zrob iono kamieniem surowy m betone m tworzy ł takie faktura we pow ierzchnie, które n ie tylk o wytwarza ły światłocienia ow ą gr ę na pow ierzchni, przekszta łcając fasad ę n p . tak iego pi ęknego ob iektu na łęczowskiego, jak im jes t Towarzystwo popierania przemys łu Ludowego, kt óry stoi w iara na łęczowski przekształcił fasad ę tego budynk u tak ą przestrze ń przestrzenn y obraz konstruktywist ów cz y za pomoc ą za pomocą materia łów do kt óre, których u żył zwr ócimy pani profesor do Kościelca tak że informacje z przyjemnością pani prof . Marta Leśniakowska stud ia informacj ę o 1140 wczora j państwowy gościem pan i prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuk i Polskiej Akademii Nauk badaczka historii i teor ii sztuki arch itektury i fotograf ii rozmaw iamy o artykul e w książce znaczen ia arch itektury architektura znacze ń, czeg o chce arch itektura, al e przed informacjami rozmawiali śmy o Janie Witkiewicz ja nie koszty co i tak liczą tak że Tonim ko ściec i oczywiście n ie trzeba je ździć my ślę sob ie do Nałęczowa, żeby podziwiać można te ż w Warszawie znale źć wielkie gmaszysk o uleg ł zwanej kiedy ś Eskimos p isania ścierania dzi ś SGH z GH szko ła g łówna handlow a jedn o z czo łowych dzie ł architektury n o tak i w łaśnie modern istyczny przepracowane j troch ę h istorycznie n iezwykle interesuj ące wspania łą bibliotek ą przeszkloną, kt óra jes t bardz o wczesny m przyk ładem nowatorsk ich rozwiązań konstrukcyjnyc h i tak ie w łaśnie przestrzenneg o myślenia o n w budynk u u żytkowym i kosz e Witkiewicz jest architektem, kt óry daj e na m bardzo dobr ą lekcj ę jak mo żna prezentowa ć dzie ła architektury prz y z odwo łaniem do zmys łu dotyku n o właśnie o n stosowa ł różnego rodzaj u materia ły nie ma szykowane kam ienie cegły tak ie charakterystyczne wystaj ące z l ica ściany kawa łki kawałki przepalon e i ceg ły wi śniówki i t o wszystko kolorystyczn ie fakturową mia ło swoje znaczen ie, odwo łując si ę oczywi ście do znane j na m doskonal e Sempołowskiej teorii materia łu, kt óry wg se m Pera mus i by ć mus i ujawnia ć swoj ą materialną nie może być maskowan y, czyl i drewno mus i być drewne m kami mus i być kam ieniem cegła musi być ceg łą, a n ie czymś c o jest szykowan e i udaje n ie udaj e inn ą inn ą pow łokę i chociaż tak że w dobrych czasac h dl a architekta t o znacz y, że mógł realizować je dwudziestego w ieku jak mógł realizować m ógł u żywać materiałów, które sob ie wymyślił t o da si ę do Europy panie t o za drog ie, żeby zawodnika, by g o za skomplikowana, bo skompl ikowane, al e wsp ółczesna, a obecn ie budowana arch itektura tak że na nas oddzia łuje na nasze zmys ły i mo żemy obserwowa ć jak działa dzia ła na nasze zachowanie na nasz e cia ło 1 taki bardz o n ie bardz o nowoczesnyc h przejaw ów tak iego w łaśnie zmysłowego kontakt u z dziełem architektury t o s ą t e g igantyczne ilości szklanyc h pow łok, z którymi mam y we współczesnej arch itekturze do czyn ienia, chociaż powol i się już o d tego odchodz i w zwi ązku z kryzysem klimatycznym z e wzgl ędu na wyj ątkowe koszt y ogrzewania teg o potem klimatyzowana, lecz także kościół to nie podskocz y mówi grzech u ekolog icznym, żeby jednakowo ż nowe projekt y nowe projekty nie były n ie by ły tak ie przeszkadza przeszklon y tara s przeszklone 2 zobaczyć odnoszą gigantyczne tak przecie ż t o w łaśnie trzeba także móc chodzi ć i ozdobi ć co ś ekolog icznie ekologicznie on e one n ie s ą ekolog icznymi budynkami n ie są konieczne, więc skor o mówimy o grzec h ekolog iczny papież mówił grzec h ekolog iczny zacznijmy od 2 od nowych, al e zastanawiam si ę obserwuje to pan i i n p . w innych pa ństwach kościoły no n ie górują w nich n iekoniecznie musz ą g órować nad okolicą ka żdy tak t o s ą po prost u zwyk łe budynki troch ę jak gdyby te ż tak maj ą bardz iej ludzką skal ę, a Teresa wyniosłe monumentalne i g órują na d ca łą okolic ą i t o coraz g ęściej chorują, więc też wytwarza ć now o i do teg o dochodzi zmys ł d źwięku kt óre, kt óre r ównież siostra jes t legalne w niedzielę mam y do czyn ienia z d źwiękiem w wytwarzany m przez architektur ę po górach dol inach rozleg a si ę g łosy, a smak no s ą tak ie przyk łady, k iedy nawe t przy w ty m mo im tek ście jes t kilka fotograf ii, b o tak s iano w polskich, że rozglądam si ę widz ę sporo złego smak u aha, ale takim smak u m ówimy tylk o bezpośrednim smakowan ie architektury no może z ty m n ie za bardz o mam y za często do czynienia ale, ale to si ę wi ąże r ównież dotykiem, bo te n te n problem dotyk u dotyczy n ie tylk o tego, że mo żemy, że jeste śmy prowokowan i prze z tak ie bardz o intensywne u żywanie materiałów i oddzia ływanie na nas z wzrok i prowokowanie na s do teg o, żeby t ę powierzchnię dotknąć, żeby j ą przejechać po tej powierzchni r ęką, ale tak im bezpo średnim kontakte m f izycznym architekturą dotykowy m jest oczywi ście klamka s ą zreszt ą specjalnie projektowan e takie klamk i w kszta łcie dłoni, poniewa ż np. 1 z tak ich architektów skandynawsk i jest zreszt ą charakterystyczn e, że t ą problematyk ę zmys łowości arch itektury poruszaj ą architekci skandynawsc y troch ę r ównież Francuzce, al e Skandynawowie maj ą szczególne upodoban ie w ty m zreszt ą nie be z powod u 1 z czołowych autor ów tak iej ksi ążki oznaczen ia architektury n ie jes t Rasmussen, kt óry by, kt óry by ł architektem w łaśnie skandynawsk i i Otóż pa n sam, kt óry jes t autore m tak iego takich 2 bardzo c iekawych książek, kt óre wynikaj ą z jeg o praktyk i arch itektonicznej z jeg o bardz o wn ikliwej obserwacj i w łaśnie oddzia ływania zmys łowego architektury napisa ł takie 2 książki, kt óre by ły u na s wydane tak że po polsk u sk óra arch itektury i drug i to m o dotyku i w łaśnie tam on op isuje tak i momen t, kiedy klamk a jest jes t tak im zaproszen iem do pow itania si ę z uczestnikiem u żytkownikiem te j architektury, ale to dotycz y r ównież np. poręczy nie zwracam y w og óle na t o uwag i, jak ą funkcję pełni poręcz poz a tym, że się trzymam y, kiedy idziemy po schodach al e k iedy przyjrzymy si ę r óżnym wybitnym arch itektonicznie i z bardz o dobry m wystroje m wysok iej klas y wystroje m bud y ty m budynko m zaobserwujemy, że poręcz jes t w bardz o czase m wyraf inowany spos ób kszta łtowana 1 z tak ich Mistrzów o d poręczy, cho ć przecież n ie tylk o by ł Pniewski, kt óry z przed wojn ą z niezwyk łym upodoban iem stosowa ł alabastrow e marmurowe por ęcze, kt óre by ły odpow iednio żłobkową dane w te n sposób, żeby r ęka, jakb y samo istnie zagłębiał się t ę por ęcz, k iedy zaprojektowa ł budyne k Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kt óry zosta ł dobudowan y do do Pałacu gr illa na plac u na plac u obecn ie Piłsudskiego już istniej ące budynki t o paradn a klatk a schodow a wy łożona czarny m marmure m zosta ła w łaśnie zaprojektowan a z por ęczami z bia łego alabastr u, w którym mia łoby, kt óre by ły wydrążone mia ło być do teg o wpuszczon e światło, żeby dawa ć jeszcze dodatkow e wra żenia, że uczestnikom Johna Lennona skończyła si ę t o niezbyt dl a n iego mo że przyjemnie, dlateg o że zarzucono m u, że stosuj e jakie ś hollywoodzk ie teatraln e muzyk a Love efekt y, a budyne k zbombardowano budyne k bombardowan o n im go zbombardowan o t o wypolerowan e czarn e posadzki okaza ły si ę bardzo n iebezpieczne w 11 ambasadorów z łamał na tyc h schodac h mogę tak że to 1 to jes t też dow ód na t o ja k jak może arch itektura na na s n ieprzyjemnie oddzia ływać, a więc te n doty k jes t bardz o bardz o bardz o r óżny sposób prze z nas no dostrzegan y cz y czy konsumowane Kos cz y odnajdywan e bo k iedy n p . miałby pa n okazję by ć w nowy m nowy m skrzydle ty m powojennym skrzydl e Sejmu, kt óry ci ągle ogl ądamy w telew izji t o proszę zwr ócić uwag ę na poręcze, kt óre ta m są ta m por ęcze Pniewski zaprojektowa ł w kszta łcie tak iej ciągnące si ę w niesko ńczoność tak iego węża zmusz a zmy ć z mosi ądzu, którego głowa jes t na samy m początku te j klatki schodowe j w kszta łcie tak i w łaśnie faluj ącej łuski kt óra, kt óra spina całą ca łą ca łą balustradę t o jest właśnie sprze d przyk ład na to jak cho ćby teg o jak zmysłowo, że w kraju s łucham tego węża z raj u, który by ć może tak ą siłą tak to r óżne tuta j mo żna dokonywa ć interpretacji, dlaczego akurat te n, kt óry wype łzł z by ł z k ieszeni m inistra finans ów symbolika w ęża w kulturz e Europejskiej jes t do ść d ługa i rozbudowana, wi ęc tuta j mo żna si ęgać po to, nawe t po najr óżniejsze po najr óżniejsze kwest ie, czyl i w łaściwie wszystk ie zmys ły biorą udzia ł w konsumenck ich tak architektura n ie jest wy łącznie do oglądania ani n ie jest tylk o i wy łącznie czystą funkcj ą, kt órą ma wype łniać zgodn ie z przeznaczeniem, al e jest jest przestrzeni ą, kt óra oddzia łuje na nasz e emocje na nasz e ciało prowadz i na s schodam i prowadz i na s korytarzam i każda cz ęść tyc h budynk ów w różny spos ób na nas oddzia łuje i tem u tem u si ę przygl ądałam swoim w swo im tek ście, żeby pokaza ć, że jes t to struktur a znaczn ie bardz iej skomplikowana znaczn ie bardz iej z łożona ni ż tak ie potoczn e rozum ienie budynk u budowli cz y nawe t bardz o wyraf inowanego dzie ła architektury bardzo dziękuję pa ństwu, kt órzy są zainteresowania odsy łam do książki, kt óre m. in. znajdą pa ństwo teks t autorstwa pan i profesor znaczen ia arch itektury architektura znacz y ja bardz o dzi ękuję zaprasza m do lektur y te j ksi ążki ora z kolejn a książka pan i autorstwa wsi cz y też pani ą przyjętych sam i w przygotowaniu tak jes t lada momen t powinny ju ż wyj ść informacji Radia TOK FM ju ż za kilka m inut po godz inie dwunaste j po informacjach popo łudnie Radia TOK FM w zapewn ieniu Macieja Zakrockiego dz isiejszy progra m przygotowa ł Paweł si ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA