REKLAMA

Europa na rozdrożu?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 12:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzie ń dobry zapraszam na popo łudnie w rad iu TOK FM, a gościem dz isiaj audycji jes t pa n Marek prawd a dyrekto r przedstaw icielstwa komisji Europejskiej w Polsce dzie ń dobry dzie ń dobr y pa n te ż zacz ął w ty m sens ie now ą pracę w związku z ty m, że od wczora j jes t now a komisja Europejska n ie m y kontynuujemy Ursula von de r Leyen by ła w Warszawie w l ipcu, więc można powiedzie ć, że wted y mieli śmy więcej czasu my ślę, że już nie b Rozwiń » ędzie miała dla mn ie tyle czas u wszyscy prze z kolejn e lata, wi ęc b ędę pompował znaczen ie tamtego tamte j rozmow y ja moj a kadencja n ie jest zwi ązana ze z e zmian ą przewodniczącej tak ą misją napisz, że tak rodzi ła się troch ę w b ólach, bo najp ierw by ło sporo kontrowersji wobe c same j przewodniczącej, a nawe t w łaściwie najpierw przewodnicz ącego, bo polityczny b ój toczył w Europie, kto b ędzie szefe m komisji Europejskiej pote m było n o s łabe tak ie powiedzia łbym poparc ie parlamentu Europejskiego dl a samej usługi handel oleje m k iedy, k iedy parlament akceptował rol i tej że szefowe j, a potem ogromn e k łopoty chyba p ierwszy ra z w historii parlamen t tak w ielu kandydatów odrzuc a kwestionowało przez t o op óźniła si ę o miesi ąc to f inalne g łosowanie czyt a sytuacja n o jakim ś sensie nie osłabia te j kom isji na samy m starc ie ja my ślę, że tak komisja ma mocny manda t i tutaj rzeczywi ście by ły takie 2 procesy jak te proces y bardz o rozdzielił t o znacz y jak pa n m ówi parlamentarzy ści byl i zachwycen i sposobe m w jak i wy łoniono kandydat a n a na przewodnicz ącego przewodnicz ącą komisji Europejskiej i n o dawal i wyra z swe j frustracj i już bardz o niewielk ą ilo ścią g łosów on a przeszła pote m jak pan wspomniał tr ącą na tyc h kandydatów t o wszystk o by ła ta log ika pol itycznego spor u, czyl i man ifestacja n iezadowolenia, al e jak ju ż fundus z Life przesz ła oto mam y teraz drug i eta p eta p negocjacji cz y czy post ępowania w log ice negocjacj i tera z w łaśnie jak już odby ły si ę bardz o trudn e negocjacj e k iedy, k iedy on a zdecydowała si ę na rozma ite ust ępstwa wobec r óżnych frakcj i partyjnyc h to t o wszystk o za funkcjonowało zosta ła nadzwyczajna ni ż silne poparc ie on a jej Kolegium wi ęc, jakb y z teg o wzgl ędu my ślę, że po tyc h trudnyc h rozmowac h dzisiaj mamy sytuacj ę, gdz ie komisja ma z ielone światło s ilne poparc ie i racze j mocn y manda t, poniewa ż jak cech ą tych negocjacj i było też du że że, że dogadan o si ę c o do pewneg o wspólnego m ianownika t o, że wa żny jest kl imat, że sprawiedliwo ść spo łeczna, że trzeba zmniejszy ć nier ówności spor o tak ich socjaldemokratycznych postulat ów zosta ło wynegocjowanyc h jak o jak o tak i z pol a wspólna podstaw a te j te j komendy komisji, choć z drugiej strony można wiedzie ć w jak im sens ie symboliczne by ło t o, że grupa z ielonych w parlamencie europejskim wstrzyma ła się o d głosu za tą komisją, mimo że w łaśnie te n zielony ład i to zwr ócenie uwag i na sprawie klimatu i t d . staj ą się szalen ie wa żnym punktem programowy m te j komisji, ale do tego wr ócimy okazj a chcia łem zapyta ć o, żeby zako ńczyć tema t si ły mandat u było t o się mo że niezale żna od parlamentu ani o d pani przewodniczącej an i od Kolegium jednak jes t te n problem ca ły czas Wielkiej Brytanii niby mówi niby, bo si ę m ówiło, że służby prawn e i rad y komisji m ówiły, że mo żna poddać t ę komisj ę pod g łosowania be z Brytyjczyka, al e jedna k pojawiały si ę głosy komisja jedna k n ie pow inna podejmować wa żnych decyzj i do moment u wyja śnienia kwest ii brytyjsk ich dotyczących n p . um ów handlowyc h międzynarodowych cz y praw konkurencj i po t o, żeby potem n ie doprowadz i do sytuacj i mo żliwości podwa żenia tyc h decyzj i to t o prawd a, al e jak te n Brexit szcz ęśliwie się dokona n o t o drog a woln a, więc myślę, że to n ie pow inno jako ś nadm iernie osłabić mandatu te j komisji komisja i tak nie by ła słynna z teg o, że bardzo szybko dochodzi ła d o do decyzj i, wi ęc i t u jeszcz e jaki ś nowy elemen t pewneg o przesuni ęcia czasoweg o dojdzie t o akurat myślę, że n ie będzie tragedi ą, al e to rzeczywi ście s ą ważne 2 dziedziny hande l konkurencj a, bo ta m na j na j najwa żniejsze decyzje mogą by ć podejmowane poza ty m Unia akura t w tych 2 dziedzinach ma najlepsz e instrumentarium, wi ęc ja obstaw iam, że te 2 dziedziny wyjdą bardz o na na wysoko w agendz ie tej idei te j nowe j kom isji ta komisja nie b ędzie si ę zajmowa ła jakimi ś bardz o skompl ikowanymi debatam i instytucjonalnymi, kt óre instytucja ważniejsza tak jak t o by ło w przeszłości tak im ulub ionym tematem z tym si ę zawsz e Brytyjczycy n ie zgadzali, wi ęc teraz t e tera z prz y tej przy ty m podej ściu tak im pragmatyczny m, że komisja ma odgadywać c o jest potrzeb ą naszego czas u i szuka ć dobryc h rozwi ązań najp ierw, a n ie zaczyna ć o d intelektualnych spor ów kompetencji instytucji to t o akura t pewnie dobrz e tak że n ie n ie obawiałbym się, żeby uk ład te n czynn ik os łabił os łabiał dodatkow o mandat n o rzeczywi ście akurat te n n iedzielny obrazk i pokazujące jak to si ę w 4 prezydentów tak w łaściwie czworo 22 kobiety i 22 panów zapowiadaj ą właśnie też dobrą mo że między instytucjonaln ą wsp ółpracę, bo nastr ój był nastr ój był bardz o przyjazny nawet jeszcz e trochę w łaśnie, a propo s trochę jeszcze o tak im samy m sk ładzie komisji, bo 1 z obietnic i potem pan i onl ine bardzo zabiega ła o t o szczególnie prz y tyc h perypet iach w łaśnie wycofywania kandydat ów czy odpadan ia ich parlamentarnej wir ówce by śmy t o powiedzieli n o i ca ły cza s pilnowa ła, żeby by ła ta równowaga p łci i dz isiaj w jakim sensie jes t z teg o dumna m ówił dotrzyma łem słowa i jes t to tylko p ierwsza w historii kom isja na czele, kt órej stoi kob ieta, al e rzeczywiście uda ło si ę doprowadzić również te j r ównowagi p łci w ramach kolegi czy to jest tak i czynn ik na tyle pol itycznie wa żne że, że to z 1 strony wart o ciągle podkreślać, a z drugiej stron y może t o b ędzie w łaśnie tak im tak ą warto ścią dodan ą pol itycznie patrz ąc na to n o ja by m u żył tak iego argument u socjolog icznego Unia jest jedna k w budowie wiele się m ówi o tym, nowy m pocz ątku o tak i troch ę g łębszej zmianie w ty m przedstaw ieniu zwrotn ic t o na taki cza s potrzeb a jak najwi ęcej elementów, kt óre t ę świeżość zmianę wnosz ą, a w iemy przecie ż z wyników bada ń, że kob iety w bardz o w ielu sprawach inaczej g łosują ni ższe niż m ężczyźni w Polsce n iedawno mieliśmy tak ie badan ia, wi ęc więcej sa m fak t wzmocn ienia obecno ści kobiet jes t tak im czynn ikiem u łatwiającym przec ieranie nowyc h szlak ów, a poza tym mam y pamiętam w Polsce po osiemdziesiątym dziewi ątym roku były tak ie badan ia, kt óre pokazywa ły, że kob iety przeci ętnie s ą lep iej wykształcone znaj ą lep iej języki do tej por y były jako ś troch ę przyty łam Sony czy jak świat sta ł si ę normaln y to nagle pojawi ł si ę du żo wi ęcej kobiet, zw łaszcza na średnim szczeblu w biznesie i t d. tak dale j, czyl i kob iety wykorzysta ły tak ą szansę tak że to ta nier ównowaga by ła anomali ą, a my zbliżamy si ę czego ś co pow inno być oczyw iste tyle n o tak to przypomn ijmy Ursula von Plauen urodzon a w Brukseli m. in. właśnie mow a w parlamenc ie europejsk im w środę przed g łosowaniem, k iedy prezentowa ła ca łe Kolegium przechodzi ła p łynie z francuskiego ang ielski i t o na pewn o skoro bi ła dobre wra żenie Maciej Zakrocki dobry ponownie jest popołudnie Radia TOK FM przypom ina w stud iu Marek prawd a dyrekto r przedstaw icielstwa komisji Europejskiej w Polsce komisja formalnie od wczora j pracuj e, ale tak ą dobr ą spraw ę pewnie ten poniedzia łek jest tak im typowym p ierwszym dniem prac y na gmach u komisji Europejskiej pojawi ła się nowy tak i w ielki plaka t hasztag VDL skrót od hond y Live commision, a więc ju ż w iadomo, kt o ta m rządzi n o właśnie t o si ę wszystko zaczyna w dniu, kiedy zaczyn a si ę te ż konferencja kl imatyczna w Madrycie w iadomo, że 12 grudnia jes t szczy t rady Europejskiej i bardz o zale żało pani kom isarz cz y pan i przewodniczącej no i jak rozum iem je j wiceprzewodnicz ącemu wykonawczem u pan u Timmermansowi, żeby zdążyć z tym sztandarowy m już wspomn ianym dz isiaj nowym ładem z ielonym no prosz ę coś powiedzieć o ty m, programie, bo z 1 strony oczywi ście odpow iada na t e wszystk ie n iepokoje o przysz łość kl imat bardzo mn óstwo ruchów na ca łym świecie i m łodzieżowych innych w te j spraw ie, a dziś my ciągle w Polsce z ty łu g łowy mówimy no tak, ale t o jes t wszystk o strasznie trudn e ryzykowne chociażby ze wzgl ędu właśnie i na energetyk ę na mo żliwość konkurencji gospodark i na koszty transformacj i w łaśnie tak iej klimatyczn ą energetycznej na c o potrzeb a kup ę pieni ędzy i t d . n o w komisji b ędzie teraz du żo szumu wokół wok ół teg o flagoweg o projektu z ielony ład będzie czymś wi ęcej ni ż tylk o nasycen iem programów un ijnych zielonymi tematami t o znacz y, żeby we wszystk ich programach 25 % wydatk ów by ło przeznaczonych na takie cel e które, kt óre maj ą w łaśnie jakiś jakie ś t ło ekolog iczne, ale to jes t coś wi ęcej jes t nowa strateg ia rozwoj u gospodarczego t o jes t strategia Ros redukcj i gaz ów c ieplarnianych, a jednocze śnie zapewn ianie nowyc h m iejsc prac y, czyl i chodz i o tak ie wydatk i na kl imat, kt óre b ędą stwarza ły stwarza ły mo żliwości stwarza ły szansę ekonom iczne t o oczywi ście łatwiej powiedzie ć ni ż zrobić n o ale al e taki tak i jes t tak i zamiar Europejski bank inwestycyjny do te j pory 28 % wydawa ł n a na kl imat tera z połowę do i t d . mo żna można jako ś tam dodawać t e wszystkie wydatki i to z teg o wychodz ą mi setk i miliardów, które b ędą na taki czy tak i cz y inny spos ób n a n a na cel e kl imatyczne, które mają zmieni ć te ż nasze podej ście do gospodarki, której ma si ę liczyć n ie tylk o zys k, al e Liquid redukowan ie nier ówności tworzenie przyjaznyc h dl a środowiska w warunkach przyjaznyc h dla środowiska tworzen ie d óbr, wi ęc t o to t o jes t główne wyzwanie i tera z, gdybym mia ł koncentrowa ć na k łopotach z ty m związanych to bym wiedział o 2 rzeczach po p ierwsze, już z global izacji z t ą do ść doświadczenie z globalizacj ą na s nauczy ło, że global izacja ma 2 twarze z 1 strony przynios ła ogromn y post ęp fantastyczn y postęp je śli chodz i o zlikwidowanie plagi g łodu dla sete k milion ów ludzi, al e z drugiej strony przynios ła nowe źródła nier ówności i eskalacj a pewnyc h problem ów społecznych, których w tak iej skal i wcześniej n ie by ło nie ma n ic za darmo tera z im bardz iej ambitny i zuchwały te n te n pla n z ielonego ładu tym wi ększe ryzyk o, że możemy tuta j mie ć no taki mo żemy n ie ryzykowa ć tworzeniem noweg o podzia łu mi ędzy Wschodem Zachodem mo żemy si ę zderzyć z kłopotami, kt óre mieliśmy ju ż n p . prz y kryzysac h m igracyjnym i f inansowymi tak dalej i t d . wi ęc t o b ędzie dla noweg o wiceprzewodnicz ącego Fransa Timmermansa my ślę takim podstawowym bólem g łowy drug a rzecz jak o tym, wspomnia łem że, zwłaszcza l iberalni ekonomi ści zaraz powiedzą no dobrz e t o chcecie rozrzuca ć jakie ś m iliardy n ie mając pewno ści cz y on e b ędą rozs ądnie wydan e i tote ż mo że nie mo że na m popsuć szyk i, b o w końcu tak ie spraw y ja k konkurencja on e decyduj ą si ę jednak w poszczeg ólnych krajac h cz łonkowskich, je żeli b ędziemy obiecywać r óżnym krajo m jaki ś pieniądze, które z hel ikoptera b ędą b ędą rozrzucane t o t e kraje będą si ę w morz e na zby t w ielkim stopn iu zdawa ć na t ą NATO NATO wsparc ie kom isyjne i zapomną o tym, do czeg o same s ą zobowi ązane, b o w ko ńcu przedsi ębiorcy wydaj ą pieniądze tam, gdz ie maj ą obietnic ę zwrot u m ówiąc j ęzykiem ekonom icznym i ta m cz y, jeżeli pa ństwo prowadz i tak ą polityk ę, kt óra zach ęca do inwestowania w og óle, wi ęc to może dzisiaj n ie jes t okazj a, żeby wyczuć nastr ój, al e al e wart o my ślę w tyc h jes t w łaśnie w te j faz ie przygotowywan ia strateg ii zielonego ładu o d tyc h ryzykach myśleć my śmy zreszt ą tuta j w naszy m przedstaw icielstwo przygotowal i ta k kom publ ikacji z rekomendacjam i sugestiami dl a nowe j komisji, gdzie tak i kra j jak Polska widzi w idzi ryzyka alb o potrzeb y zm iany narz ędzi unijnych m ówi si ę z przewodnicz ącą modela właśnie w l ipcu, kiedy tuta j by ła, że w dniu, kiedy zaczn ie tak a ksi ążka b ędzie właśnie dz isiaj wysy łamy n o w myśl w takim razie ja pytam jeszcze 1 rzecz, bo akura t tak si ę złożyło, że ten Frans Timmermans, który m a za t o odpowiadać do te j pory kojarzy ł si ę w Polsce zupe łnie innym problemem, bo zajmowa ł si ę czym ś innym w komisji Junckera, żeby by ło bardziej mo że t o jeszcz e trudn e pan Jan Wojciechowski, kt óry zosta ł kom isarzem ds. roln ictwa w strukturz e komisji Europejskiej będzie podlega ł f inansowi Timmermansowi rolnictwo oczywi ście też pe łnią bardz o ważną rol ę w całym ty m projekc ie dotyczącym noweg o z ielonego ładu cz y pan a zdan iem po do świadczeniach minionych 5 lat znaj ąc Fransa Timmermansa wiedząc, że jest to te ż człowiek, który on o mimo wszystk o jes t pol itykiem mia ł pewn ie spor o trudnyc h chw il i w iele przykryc h emocj i związanych z relacjam i z polskim rz ądem cz y tera z właśnie bior ąc pod uwag ę wszystk ie nasz e ob iektywne trudno ści związane z rz ądem ładem n o zak łada pa n jedna k harmonijną wsp ółpracę z nowym wiceprzewodnicz ącym wykonawcze my ślę, że n ie docen iamy takiego talent u Timmermansa do łączenia interes ów o n Timmermans jes t w ielkim miłośnikiem ksi ążek Miłosza i mi łość n p . du żo pisał o tak iej produkcji cz y czu ł si ę producente m tkank i łącznej t o znacz y swe j swoje życie po święcił na szukan ie rozwi ązań w między bardzo r óżnymi grupam i narodowym i innymi i g imnazja zafascynowan y ty m podejściem i tw ierdzi, że też j e praktykuje myślę, że t o jes t bardz o przydatn a cech a w łaśnie prz y tak ich brawurowyc h przedsi ęwzięciach jak z ielony ład byłoby n iezwykle praktycznej pomocne, gdyb y mie ć dobre kontakt y z Timmermansem dz isiaj to t o na pewn o n ie szans a dla dl a naszeg o komisarza, kt óry b ędzie w tym w te j w te j grupie praco m pracowa ł, kt órą w łaśnie b ędzie kierował Frans Timmermans, al e my ślę, że te ż te n nowy gab inet Fransa Timmermansa b ędzie tak im mocn o socjaldemokratyczn y w sens ie amb itnych cel ów, kt óre b ędzie zabiega ł, a firma często był uwa żany przez swe j partii socjaldemokratycznej bardz iej za liberała, wi ęc wi ęcej, jakb y ma ma tak ie właściwości, kt óre do teg o predestynują na to wszystk o potrzeb a du żo pieniędzy nie tylk o nowy z ielony ład ta m zreszt ą ten te n te n punkt, kt óry też w Polsce trochę m ówić te n fundus z transformacj i w łaśnie na ten momen t w poprzedn iej kom isji jak wyszło propozycj ę w ieloletnich ram finansowych c o tam jest chyb a około 5 miliardów eur o co co si ę wydaj e publiczne kwotą m ówi o ty m, między nimi te ż w tak im kontek ście, że na ty m najbli ższym pos iedzeniu rady, gdz ie będzie zielony ład b ędzie r ównież rozmowa właśnie pieni ądze komisja, żeby mogła realizować wiele swo ich cel ów program u będzie te ż musia ła w łaśnie dysponować może nie tyle dysponować, al e on a też dysponuj e troch ę pieni ędzy bezpośrednio prawd a w Brukseli cz y komisji na tym dobr y bud żet je j propozycj a została przeb ita prze z parlamen t Europejski parlament też, bo jeszcze wi ęcej pieni ędzy ni ż proponowa ł Ettinger, al e rz ądy w ty m wpływowych pa ństw Unii Europejskiej jak np. Niemcy m ówią mnie 1 % dochod u Narodowego czy von der Leyen, która wiadomo, że ma funkcję unijn ą nie podkre ślać będzie na pewno, że jest Niemką, al e jedna k w dobrych relacjac h z kancler z Angelą Merkel mo że przywali ć zmian ę tak iego nastaw ienia trochę sk ąpca ów je śli chodz i o przyszły bud żet un ijny myślę, że jes t na t o szans a i myślę nawe t, że te n wybór, oddalaj ąc troch ę jes t z tym zwi ązane, że Europa jes t na rozdro żu t e dyskusj e mi ędzy jak pan mówi sk ąpca am i, a beneficjentami s ą trudn iejsze ni ż kiedykolwiek w iele niepotrzebnych problem ów w kilku krajac h un ijnych jeszcz e dodatkow o kompl ikuje to z prawe j odb iera im racze j ty m, kt órzy zabiegają lepsz y bud żet odbieraj ą cz ęść argumentacji, wi ęc jes t takie przekonan ie, że dop iero w trakc ie prezydencj i niemieckiej, czyli w drugiej po łowie 2020 roku dojdz ie do real istycznie patrz ąc do przyj ęcia teg o noweg o bud żetu i tuta j reprezentantk a kraj u w łaśnie z teg o z tych ws i spo śród płatników mo że się najbardz iej dysk u może najskuteczn iej postawić swojej stolicy, bo on a jest zdana skazan a na reprezentowan ie tak iego wsp ólnotowego stanowiska zab iegani w łaśnie jak na wi ększy bud żet i n o i prezydencj a fi ńska chorwack a ocenia si ę nie mia łaby te j si ły perswazj i teg o te j stanowczo ści, kt órą mo że zapewni ć Özila onl ine dlatego, żeby w 2021 roku, k iedy zaczn ie si ę nowa perspektyw a finansowa n ie by ło luk i finansowej, żeby tego n ie dopuścić t o Niemcy w łaśnie b ędą musia ły doprowadzi ć do jedno ści także t o b ędzie tak im bardz o wa żny chyb a naczelnym imperatywem dl a przewodnicz ącej dz isiaj bardzo dzi ękuję za rozmowę można powiedzie ć, że o d dz isiaj b ędziemy sprawdzać śledzić jak pracuje now a komisja te ż recenzowa ć krytycznie ma m nadzieję, że czase m r ównież przy pan a pomoc Marek prawda by ł go ściem popo łudnia Radia TOK FM bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA