REKLAMA

Czego wstydzimy się na rynku finansowym?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-12-02 12:40
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcz e jes t dwunasta 42 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza m na raport gospodarcze Radia TOK FM tradycyjn ie najpierw, chocia ż w por ównaniach informacje z rynku teraz w idzimy, że za eur o trzeb a płacić 4 z ł i 30 gr dolar tera z kosztuje 3 z ł 90 gr za frank a płacimy 391 jeszcze brytyjski fun t ten tera z po 5 z ł i 4 g r gie łda w Warszawie cały czas w kolorze czerwony m to naprawdę, że d ługotrwałe spadk i spadk i w Warszawie tera z WIG 20 traci 4 traci 54 Rozwiń » %, a indeks WIG te ż na minusie tuta j wyn ik to 12 pod kreską c o jeszcz e dz isiaj poznawaliśmy indeksy pije ma dla polskiego przemysłu te n wyn ik to 46 i siedemdziesi ątych punkt u, czyl i wynik ości podobny do teg o jak by ło w ubieg łym miesi ącu wynik wyra źnie poni żej 50 punktów t o jak państwo wiedzą to jes t ten tak i poz iom, kt óry symbol icznie oddz iela rozwój dane j z daneg o segmentu gospodarki od jego cofania się te n wyn ik poniżej 50 punktów mamy 467 sugeruje, że w Polskim przemyśle nie jest najlepiej zreszt ą to w idzimy także tych twardyc h danyc h, które pote m publ ikuje Główny Urząd Statystyczny na raz ie nie wygl ąda lep iej niż wyglądało t o w ostatn ich tygodn iach c o jeszcze no warto wspomnie ć o ty m, że dz isiaj rusz a Copa 25, czyli te n szczy t klimatyczny, który jes t tak im do ść technicznym szczytem tym razem, bo chodz i o tak ie pogłębienie ustaleń z Katowic teg o kot 24, który organizowaliśmy w ubiegłym rok u w Katowicach, kt órego byliśmy dumni, bo ta m by ło takie potwierdzenie, że porozumienie parysk ie sprawie klimatu t o jes t c o, do którego dodać, że s ą d ążyć kraj e sygnatariusze tego porozumienia o 1 Kopy 25 ma tak ą techniczn ą stron ę tyc h ustaleń, czyli tak ą ścieżkę dochodzenia do tej ochron y klimatu wyznaczy ć, wi ęc jes t rzeczywi ście do ść techn iczne spotkanie warto prz y okazji też wspomnieć, że te n kot 25 nie miał szcz ęścia, bo to jest w łaściwe trzec ia lokalizacja, w której o n si ę ostateczn ie odbyw a wcze śniejsze 2 zostały zmienione, wi ęc rzeczywi ście bez szcz ęścia pytan ie czy z powodzen iem t o przekonamy si ę dopiero za tydzie ń, bo tyl e przecie ż trw a szczyt szczy t kl imatyczny ko t 25 raport gospodarcz e, a w raporc ie gospodarczy m dz isiaj popatrzym y na f inanse były takie zwyk łe finanse osobiste teg o jak m y funkcjonujem y jako zwykl i obywatel e na rynku f inansowym, ale n ie będziemy patrze ć na produkt y, ale będziemy patrze ć na nasze emocj e nasze zachowan ia na nasz e postawy wobe c rynk u, a mo im gościem jest pani Halina Kochalska z BIK InfoMonitor dzie ń dobry chcia łem pani ą zapyta ć jak to jest czy s ą tak ie rzeczy, których my śl na ty m rynk u n p . bo imy alb o wstydz imy, a s ą pytaliśmy Polaków tak ie Saddam, a sytuacj i f inansowych i emocj e związane w łaśnie z tym i zdarzeniami okaza ło si ę, że potraf imy się denerwowa ć i t o najbardziej stresuj ąca i wstydliwe dl a nas na s jes t niemo żliwości zapłacenia kartą, gd y ju ż mama by ły rower y tak kosz e wypełnione zakupam i torb y z odzie żą za ładowane za nam i sto i kolejk a nagl e kart a zaczyn a odmawia ć wsp ółprace term inal pokazuj e odmow a 1212 karta może te ż nie nie życia i głowie pojaw ia si ę gon itwa myśli co si ę dzieje c o zrobi ła co zrobi łam ślad cz y wyda łam już zadłużać t o jes t jaka ś blokada wcze śniej ustawiona, a jeszcz e te n stre s, bo rzeczywi ście czujemy oddech innych osób skazanyc h, kt óre na s patrzą z nog i nog i przyst ępują ju ż coś się sko ńczy, bo telew izja k łamie nasz a problemy wychodz ą mają na ata k kom órki w idok publicznej t o te ż ma znaczenie w łaśnie tuta j w ty m, że pona d 40 % badanyc h stwierdziło, że t o stresuj e z czeg o bardziej jednak pan ie, bo połowa z n ich stwierdzi ła, że n ie mo żna zap łacenia jest dl a n ich mocn o wstydliwa tak i to jes t lekka rzecz, kt óra mo że wynikać z bardz o różnych przyczyn mo że być tak że np. term inal masowy po łączenie z internetem i ta transakcj a n ie przechodzi inny moment wp isujemy nie ten w inny tej kart y za kart ą posługujemy no to jest okre s łatwo odkr ęcić zaraz przypomniały tak im gorzej n ie mo żemy sob ie przypomnie ć, ale może być też tak że naprawdę nie mam y już pieni ędzy, że kart a odmawia posłuszeństwa nie, dlatego że jes t jaki ś błąd techn iczny tylko, dlateg o że wydali śmy za du żo pieniędzy, że n ie dziedziczymy po kontroli na d swo imi f inansami taki w łaśnie, a tak t o t e zdarzen ia pokazują, że i też du ża cz ęść ludz i, która się wstydz i w łaśnie tak ich sytuacji daj e domy ślenia, b o na to pokazuje, że jakb y n ie osoby, kt óre dochodz ą do tak iego moment u, że przekraczają ten limit n ie mają zupe łnie świadomości, że to zrobi ły ładują kolejn e rzeczy i chc ą kupowa ć dale j ładujący na koszyki n ie panują nad tym i swo imi f inansami do końca to jest te ż takie troch ę t o tak a uc ieczka o d powagi sytuacj i, jak ą s ą f inanse w naszy m życiu o d tego b y kontrolowa ć wszystk o dopilnować n o n iestety jak wyn ika z k ina z anal iz i do świadczeń takiego psycholog a spo łecznego, który prowadz i Stowarzyszenie progra m wsparc ia zad łużonych na cz ęść osób n ie chce si ę mierzy ć z problemam i różnego rodzaj u życzę również tym i finansowymi n ie chcą pami ętać o wszystk ich swo ich zobowi ązaniach zaległościach i tak i momen t, gdy faktycznie n ie możemy zap łacić za nam i sto i kolejk a rob i si ę nerwowo i okaza ło się, że okazuj e si ę, że wszystk im innym kart y jedna k działają n o pokaz u obdarza t ą naszą nieumiej ętność radzen ia sob ie w życiu zaniedba ń, a n o poważnych poważnego obszaru życia to co pan i już trochę powiedzia ła, czyli te n to, żeby si ę często n ie chcem y mierzy ć z problemam i, które mamy n p . m y możemy sobie zdawać spraw ę z tego, że na te j karcie może n ie bierz alb o już mo że by ć rzeczywiście bl isko tego limitu, a tak, jakb y od odpych a tę my śl od siebie z błotem przychodz i tak i moment, że zaglądamy do poczt y nasze j dostajemy listy w ty m mieście jes t nap isane, że n ie zapłaciliśmy jakiego ś rachunk u, że mam y przeterminowane długi, je żeli ich n ie uregulujemy trafi ły na listę dłużników taki t o jes t te ż dla w łaśnie ponad 40 % badanyc h wstydl iwa sytuacj a, bo t o też podobn ie jak prz y te j płatności kart ą, a nagl e nasz e problem y zaczynaj ą by ć problemam i widocznymi dla innych a ż po prost u, gdy znajduj ą si ę nasz e zaległości d ługi w rejestrze inni zobacz ą, b o do teg o rejestru zagląda j ą bank i f irmy pożyczkowe f irmy telekomunikacyjne n ie p isze kry n ic na rat y, bo ka żdy b ędzie sprawc ą tak kom u rozk łada płatność ma trudno si ę spodziewa ć, że sp łaci ktoś rat y jak nie p łaci ju ż innych rachunków na i tak si ę też wstydzić m y tu też pan i si ę bardziej wstydz ą w tak ich momentach, a i t o odr óżnia w łaśnie w odpow iedzi o d kolejnych wstydl iwych sytuacj i w tych 2 momentach bardziej wstydz ą si ę panie ju ż kolejn y zdecydowan ie bardz iej mężczyźni uważają, że t o jest n o Brzeźno świadczy to jakiś, jakie PiS przy funkcj i w świetle staw ia kolejn e w łaśnie tak ie zdarzenia t o niep łacenie aliment ów na dzieci, choć jes t t o proble m, kt óre ogromne n o na ogromn ą skalę w Polsce t o jedna k 44 % pan ów 13 pań uwa żają za tak ie wstydl iwe niepłacenia aliment ów, czyli jedna k pan tzw. mamus ia jest, ale n o, wi ęc c o także świadomość, że n ie zawsz e potem i tak alimenty są po łożone tak tak w praktyc e później to ju ż wychodz i inaczej, al e w momenc ie tutaj odpowiadali te ż c i, którzy nie maj ą pewn ie tego obowi ązku w większości on i zapewn e, wi ęc poczuwają si ę do obowi ązku kolejn e odpowiedzi dotyczy ły braku prac ę i tak co sz ósty badan y og ólnie wstydzi si ę brak iem pracy, wi ęc n iezbyt wysok i odsete k, a tak że mówienie o ty m, że jeste m na bezrobociu nie jest bieg ły w Polskim spo łeczeństwie odbierane negatywn ie też no to jes t zosta ły też zależy o d tego jak d ługo tym bezrobociu kto ś się znajdujemy w n iej osoby, kt óre s ą d ługotrwale bezrobotn e do tego stopnia, że już nawe t nie figuruj ą w statystykach bezrobotnych nowo też do pewnego momentu jeszcz e w tym urzędzie zarejestrowanym oto by ć mo że, widząc sytuację troch ę inaczej, al e tak i przejściowy bra k prac y pewnie to n ie jes t aż tak im problemem dn ia w ielu, cho ć te ż gorzej czuj ą w takich momentach panow ie ni ż pan ie n a na lekarz tak propo s teg o braku prac y na t o wciąż na naszym rynk u wiele się dz ieje, a tak w łaściwie o d rynk u pracodawc y szybko przeszed ł rynek pracown ika i w iele os ób pyta przesz ło w n im zapewne niejedn ą zwoln ienia i zmian ę prac y także z ty m jesteśmy jako ś oswojen i na kolejne j pozycji znalazła się ogłoszeń og łoszenie upad łości konsumenckiej tuta j, a 1 co ósmy badan y stwierdził, że jes t t o wstydl iwa prz y czy m dużą przewagę mężczyzn wida ć, bo 17 % pan ów 10 % kobiet uwa ża za wstydl iwa, a kolejna jes t odmowa kredytu z e wzgl ędu na zobowi ązania zaleg łość negatywn ą histori ę kredytow ą t o co dziesi ąte znal i mówi i opow iada o tyc h w łaśnie wydarzeniach, ale te ż o tym, podz iale na p łcie, że mężczyźni, czego się wstydz ą bardziej kobiety się wstydzą, czego te ż wstydz ą, ale mniej to w n ich wy wzbudza być mo że tyc h negatywnyc h emocji troch ę wyn ika tak i obra z, że t o, gdzie spotykamy się z drug im cz łowiekiem, czyli n p . idziemy po rat y na lod ówkę cokolw iek innego ktoś nam, mówi że m y zostaniemy jedna k tej lodówki zdaniem tyc h rad, czyl i mierzymy się drug i człowiek, który rozpatrz y ją w łaściwie na nasze nazwisko, bo wszystkie dokumenty podaliśmy t o jest momen t wstydliwe, a z drugiej strony skor o u mężczyzny wzbudz a to cz ęściej takie negatywn e emocje trochę chyb a pokazuje, że kob iety w szybciej czy prędzej czy s ą tak ie bardz iej praktycznej stron y do teg o tematu podchodz ą, czyli pewn ie prędzej uda ł się jako ś pom óc poszukuj ą poszukaj ą w og óle rozwi ązania takiego problem u tak potwierdzaj ą t o w łaśnie do świadczenia programu stowarzyszen ia progra m wsparc ia zad łużonych d o o teg o stowarzyszen ia zdecydowan ie częściej trafiaj ą kobieta i t o na wcze śniejszym etap ie problem ów finansowych widzimy t o te ż, że i kob iet jak s ą mniej honorowe powiedzmy je śli chodzi o i t o w pozytywny m teg o s łowa sensie w i mo że, że rzeczy w n im zgłosiło si ę schowa ć własnego honoru, żeby poprosić o pomo c poprosić o pomoc i rozwi ązać proble m, bo w łaściwie o t o chodz i widać te ż w statystykac h dotycz ących upad łości konsumenckiej o d początku zl iberalizowania przepis ów 2015 roku przewa żają pan ie w śród tych, kt órzy po t ę narz ędzie si ęgają podczas gd y w naszyc h rejestrac h w bazie BIK InfoMonitor i w baz ie biura informacji kredytowe j na osoby, kt óre maj ą problem y z f inansami to zdecydowanej wi ększości pona d 60 % t o m ężczyźni i on i zazwyczaj maj ą zwykl e mają te ż zaległości wy ższa średnia niż kobiety, al e ju ż w łaśnie w śród ogłaszających upadłość ich tak nie widać n ie widać ich w śród tyc h, kt órzy poszukuj ą pomoc y s ą zdecydowan ie żart rzadz iej po ni ą sięgają no i okazuj e si ę, że po prost u pieniądze w większym stopn iu m ężczyzn są powi ązane z poczuc iem w łasnej warto ści i a dla pan ów cz ęsto najmn iejsze problem y mog ą stanowić tak i już poczu ć w poczuc ie utraty grunt u pod nogam i, al e niestety n iekoniecznie przekłada si ę to dzia łanie prędzej jes t t o uc ieczka próba zapomn ienia obejścia problem u ani poszuk a poszuk iwania rozwiązań zach ęcamy do teg o, żeby jednak, k iedy ju ż ktoś wpad ł w problem y finansowe zdarzają si ę tak ie sytuacj e często n ie są a ż tak bardz o zawinione prze z nas po prostu sytuacja życiowa si ę zmienia i okazuje si ę, że zobowiązania, kt óre do te j por y uregulowali śmy w czasie teraz s ą zbyt du żym obci ążeniem warto zwrócić się po pomo c na wczesnym etap ie, a nie odk ładać aż t o wszystko się uzb iera na pierwszej wted y trudno będzie zdecydowan ie trudniej wejść tyc h problem ów Halina Kochalska InfoMonitor bardzo dziękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA