REKLAMA

Janusz Wojciechowski: wyrównanie dopłat dla rolników jest możliwe

Magazyn Europejski
Data emisji:
2019-12-02 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:04 min.
Udostępnij:

Dziś w programie opowiemy o pożegnaniach w Brukseli - Donald Tusk opuścił gabinet szefa Rady Europejskiej, a Jean-Claude Juncker zwolnił fotel przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nowa Komisja pod wodzą Ursuli von der Leyen dostała bowiem zielone światło od Europarlamentu - i teraz bierze się do pracy. W Magazynie powiemy jakie są jej pierwsze wyzwania. Rozwiń »

O swoich planach i zamiarach opowie polski komisarz w zespole: Janusz Wojciechowski.Janusz Wojciechowski: wyrównanie dopłat dla rolników jest możliwe Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazy n Europejski zaprasz a Maciej Zakrocki p óki c o dzie ń dobry to był Jean-Claud e Juncker, kt óry tym i s łowy zakończył swoj ą ostatni ą konferencj ę prasową w rol i szef a komisji Europejskiej k ilka m inut wcześniej powiedzia ł do dz iennikarzy wa żne zdan ie, które nie b ędzie jeg o przesłanie dla na s na po żegnanie z luksembursk im politykiem znajdą dzieci sytuacj i chc ę powiedzieć co ś na konia n ie podzi ękować nie w muzyce Editors, bo to nie jes t Rozwiń » metod a sty l spos ób wyraz szacunk u, jak i powinien wyst ępować między pol itykami dziennikarzami dziennikarze n ie s ą bow iem sojusznikami n ie s ą n iewolnikami po prost u Soja 6 zdradę rzeczywi ście n ieraz byliśmy krytyczni i c o do dzia łań komisji r óżnych s łabości szef a, ale jedna k po 5 latach chyb a większość przyzna ł, że l ista p o stronie plus ów jes t wyra źnie d łuższa i stąd gromk ie braw a na koniec spotkan ia by ły już szefe m kom isji w budynku vis-a-vi s Bella m ą zwany m potocznie Tusk Power też odby ło si ę po żegnanie stareg o i pow itanie noweg o szef a rady Donald Tusk przekazał w ładzę w Sianowie Michaelowi r ękę dzięki ma ć, a giełdy po recept ę dzi ękują przekaza ł też dzwonek, który s łużył do sygnal izowania rozpocz ęcia posiedzenia rad y, a pote m były gromk ie tak d ługotrwałe braw a, że Donald Tusk w ko ńcu poprosił m iejscowych już przesta ńcie zaczn ę p łakać szar o minister powiedzia ł Donald drogi Donaldzie pan ie panowie bardz o dzi ękuję zatem szczytow y dzwonek b ędę używał roztropn ie głośno je śli b ędzie trzeba ich sesję na, a potem by ła ju ż zapowied ź teg o na czy m nowy szef rady chce si ę skupi ć na pocz ątku swoje j kadencj i wyraził te ż nadzieję że, gd y si ę skończy t o dostanie r ównież rzęsiste braw a jak drog i Donald c o się ko ńczy co ś si ę zaczyn a bardz o ważnym oczekiwanym od c o najmn iej miesiąca by ło to g łosowanie w parlamencie europejsk im selekcjone r otw ieram g łosowanie w spraw ie zatw ierdzenia komisji Europejskiej PRT aprobatą wk ład urzędu z a komisję g łosowało 461 osób trzec ich 157, a 89 wstrzymało si ę o d głosu nuty i tak sze f parlamentu Dawid sol i oznajmi ł światu, że kom isja pod kierunkiem Ursuli von de r Leyen otrzyma ła poparcie wysok iej Izby wart o zauwa żyć, że k iedy było g łosowanie na d kandydaturą same j pan i przewodniczącej zdoby ła on a poparc ie niedu że zaledwie 9 głosów pona d wymagan e m inimum tymczase m cała je j komisja zyska ła o 23 głosy wi ęcej ni ż komisję kara 5 lat tem u sama Ursula von der Leyen reklamowa ła sw ój zespół tak i głębiej łącznie b ędziemy 1 zespołem, kt óry pracuj e n a rzecz wsp ólnego Europejskiego interesu 1 zespołem, kt óry wra z z parlamente m pa ństwami cz łonkowskimi będzie pracowa ł, by skutecznie poradzić sob ie z wyzwan iami naszyc h czasów jeste śmy gotowi, al e c o wa żne Europa jes t gotow a mam y prosty komun ikat bierzmy si ę do robot y, lecz Get czubek t o ape l tak że do polskiego kom isarza, cho ć może pow inienem ju ż mówić un ijnego komisarza rode m z Polski, który znalaz ł si ę w zespole sol i onl ine go ście magazynu Europejskiego jes t pa n Janusz Wojciechowski kom isarz ds. rolnictwa dzień dobry dzień dobr y panu dzień dobr y słuchaczom rozumiem, że jaki ś rodza j poczuc ia uczuc ia ulg i na długotrwałą mn iej więcej 3 miesiące o d momentu wskazania mnie jako kandydat a do komisji Europejskiej d o do dn ia zaakceptowania kom is ca łej komisji prze z parlamen t Europejski jak pa n w ie by ło w iele r óżnych trudnyc h momentów w czas ie tego te j ca łej procedur y, ale ciesz ę si ę komisja ma bardz o s ilny mandat 461 głosów t o by ło znacznie więcej niż można się by ło spodziewa ć przed głosowaniem cieszę si ę z teg o bardzo cieszę się r ównież ja ma m w te j komisji s ilny manda t, bo moj a kandydatur a komisji roln ictwa zosta ła ostateczn ie popart a jednog łośnie prze z grup y pol ityczne można pracowa ć z takim mandatem teraz trzeb a si ę naprawd ę bardz o intensywnie zabrać do prac y wyzwanie wiele jes t bardz o trudny okre s dl a ca łej komisji nowa perspektyw a finansowa zaczyn a si ę raze m z mandate m komisji cz y w łaśnie ostatn i rok, k iedy t a nowa perspektywa f inansowa b ędzie okre ślona wysokość bud żetu wysoko ść bud żetu na roln ictwo spos ób podzia łu teg o budżetu tak że struktur a wsp ólnej polityki rolnej t o wszystko b ędzie się decydowa ło w ci ągu najbli ższego roku także w ielkie zadanie przed e mną n o i mo żna powiedzieć zaczyn a pa n w tak im symbol icznie trudnym momenc ie, bo w dniu, k iedy g łosowana by ła komisja Europejska w Strasburgu z wielu miast Francji na Paryż ruszyl i roln icy, protestuj ąc przeciwko no też oczywi ście pol ityce rządu wobe c rolnik ów, ale ma kontekst Europejski, tym bardz iej że tam r ównież pojawia kwest ia um ów handlowyc h, kt óre rolników francuskich, al e jak rozumiem n ie tylk o niepokoj ą, czyl i zaczyna pa n w trudnym momencie pewnyc h te ż n iepokoju w środowisku rolnik ów w Europie zaczyn a w trudny m momenc ie roln icy na czy m mają powod y do pewneg o niepokoju swoją przyszłość rozum iem rolników, kt órzy si ę ty m niepokoją mn iejszy bud żet wi ęcej więcej obowi ązków więcej zada ń zwi ązanych z ochron ą środowiska z klimatem porozum ienia handlowe, kt óre w niekt órych dz iedzinach roln ictwa rzeczywi ście spowodowa ły trudn ą sytuacj ę ja myślę, że t o to mus i by ć bardz o powa żnie rozważone czy te ż prze z pa ństwa cz łonkowskie ja b ędę przekonywa ł rz ądy państw cz łonkowskich ju ż wiele rozmów odby łem przed tym g łosowaniem jako kandydat tylk o jako kom isarz desygnowan y, ale oczywiście dalsz e rozmowy b ędę prowadzi ł, że sytuacj a w roln ictwie nowy wymaga bardz iej radykalnyc h działań tak ich wi ększej bardz iej konkretne j pomocy kr ótko m ówiąc większego bud żetu na rolnictwo t o jest t o jes t ogromn e zadanie po pierwsze, musz ą obronić te n budżet, kt óry ju ż został zaproponowany, b o do te j pory wszystk ie debat y bud żetowe tak się ko ńczyły, że rolnictwo dostawa ło mn iej ni ż komisja na pocz ątku chcia ła da ć ja b ędę dążył do teg o, żeby ostateczn e decyzj e parlament u rady były oznacza ły wi ęcej dl a rolników ni ż na co kom isja na pocz ątku chciała dać do, tym bardziej, że ma pa n pewneg o rodzaj u zobowiązanie pol ityczne w kraju, cho ć od momentu nom inacji jest pa n komisarzem europejsk im, a n ie polsk im na t o jedna k na pewn o niekt órzy b ędą pami ętali ob ietnice zr ównania dop łat ja oczywi ście t ą obietnice pami ętam i to jest n ie tylko Polski problem t o jes t problem 15 krajów, które maj ą dopłaty ni ższe alb o znaczn ie niższe o d te j średniej Europejskiej mam pew ien plan dzia łania jak usun ąć niesprawiedliwo ści i jak t o zrobić tak i sposób, żeby t o by ło akceptowalne dl a wszystk ich kraj ów członkowskich t o jest mo żliwe do zrobienia im jestem przekonany, że to si ę uda nawet jeśli pan, m ówi że wszystk o wskazuje na to, że b ędzie mniej pieni ędzy na rolnictwo będzie mo żna podnosić dopłaty no, wi ęc ja ma m nadzieję, że będzie wi ęcej na roln ictwo, jednakże potraf i dostarczy ć tak ich argument ów żeby, żeby rolnictwo zosta ło bardziej dostrze żony w bud żecie szansę widz ę w pogodzen iu teg o czy w ty m te j tendencj i wsp ierania środowiska kl imatu, wi ęc je żeli b ędę przekonywa ł, że je żeli rolnictwo ma zrobi ć wi ęcej ma wi ęcej wk ładu swojeg o w łasnego da ć popraw ę stan u środowiska i ochrony kl imatu to mus i dosta ć wi ększe wsparc ie też b ędzie moj ą rolą dop ilnowanie tego, żeby t e pieni ądze na przeznaczone na roln ictwo w jak najwi ększym jak najwi ększej części s łuży środowisku kl imatowi, a więc to b ędzie m. in . tak ie przesuni ęcie pomoc y w stron ę małych gospodarstw Rooney niewielkich gospodarstw rodzinnych, bo on e maj ą on e większe mo żliwości działania maj ą, żeby w łaśnie tak ą pro środowiskowe przyjazn ą dl a środowiska gospodark ę prowadzić t o wielka szans a dl a wielkiej części roln ictwa polskiego, żeby otrzyma ć większą pomo c niż to było do te j por y kwest ia globalnej pomocy t o jest 1 kwestia podzia łu tej pomocy k ierowania tych środków to jes t drug a kwestia tuta j mo żna w iele zmieni ć w ty m podz iale kompetencj i i tak im powiedzia łbym podz iale ju ż urz ędowym komisji Europejskiej pa n b ędzie podlegał f inansowi Timmermansowi n ie musia łyby oczywiście pytać o kontekst jak pa n w idzi mo żliwość dobre j wsp ółpracy z wiceprzewodniczącym, tym bardz iej że on ma odpowiada ć za ten sztandarowy progra m, czyl i nowy zielony łata, więc coś c o będzie bardz o powi ązane z pana dzia łalność ant y Marma b ędzie koordynowa ł prac e komisji w zakres ie Europejskiego zielonego ładu jeste m po d łuższej rozmowie z pane m Timmermansem t o by ła dobr a rozmowa na poz iom bardz o dobr a ja nie widz ę pol a do konfl iktu w szczeg ólności w tyc h kwestiach dotyczących w łaśnie środowiska kl imatu, dlatego że one le żą w interesie generalnie le żą w interesie rolnik ów pod warunk iem, że rolników nie b ędziemy zmuszać do tyc h wy ższych standard ów klimatycznych tylk o, że b ędziemy ich wspomaga ć w ty m wspiera ć zach ęcać prz y pomoc y r óżnych instrumentów f inansowych, choć n ie tylk o kiedy rozmawia łem w Strasburgu z pol itykami jak rozumiem dawneg o pan a oboz u politycznego mówili n o nareszc ie b ędziemy m ieli sytuacj ę inną niż do te j pory, b o w komisji Europejskiej będzie zasiada ł nas z cz łowiek tuta j m. in . k łopoty węgierskiego kandydata polega ły na tym, że zarzucano mu, że b ędzie za bardz o powiązane z rz ądem Viktora Orbána i jak pa n deklaruj e swoj ą współpracę n o jak o polskiej pol ityki desygnowany prze z Polski rz ąd, a jednocze śnie no s z obowiązkami europejskim, al e n ie widz ę żadnej kolizji w tyc h sprawac h, bo z teg o c o w iem Polski rząd r ównież jest zainteresowany ty m, żeby pol ityka roln a by ła bardz iej przyjazn a dla środowiska dl a mniejszych gospodarstw wi ęc, jakb y to tu tu n ie widz ę pol a konfl iktu cz y pa n przypom ina sobie, al e s łuchacze to pa n na pewn o taki s łuchacze pewn ie te ż tak i program krowa plu s, kt óry przew iduje wsparc ie dla rolników prowadz ących hodowl ę warunkac h dobrostan u podwyższonego dobrostanu krow a na ściółce jeśli nie na ściółce krowy na wyposażenie n ie trzyma cały ca ły rok budynk u i wypasan e na pastwisku t o s ą idealne europejsk ie program y takie przyjazn e dl a środowiska przyjazn e dl a klimatu, wi ęc tutaj pe łna synergia to naprawd ę można dzia łać w 1 kierunku nie widz ę, żeby było, b y by ły jak iekolwiek tutaj konflikty w te j w te j kwest ii oczywiście jeste m politykiem w te j chwili europejskim pe łni funkcj ę Europejską mus i prowadzi ć politykę tak ą, kt óra obejmuj e wszystk ie pa ństwa cz łonkowskie Unii, al e ta polityka może by ć i musi by ć korzystn a także dl a Polski t o ju ż zupe łnie na koniec w łaśnie wszysc y mówią pierwsze 100 dni tak ie wa żne dl a premiera każdego dl a ka żdej komisji dla pan a pierwsze 100 dni to przed e wszystk im c o b ędę przedstawia ł swoj e propozycj e za kilka dn i będzie duża konferencja roln a Brukseli ta m b ędę miał wyst ąpienie, gdzie no t o na pewno nie b ędzie exposé, al e jakiś pewn e przedstaw ienie pewnyc h zamierze ń ja myślę, że tera z jes t pierwszą sprawą dl a mnie t o jes t podjęcie decyzj i w kwest ii cz y zm ieniamy coś propozycj i, kt órą zostawi ł zostawi ła poprzedn ia komisja 3 czy te ż zaproponujem y pewne poprawk i po w ielu rozmowach, kt óre przeprowadzi łem widzę potrzeb ę pewneg o np. doprecyzowan ia tyc h dzia łań środowiskowych kl imatycznych, żeby roln icy wiedzieli dok ładnie co maj ą zrobi ć, żeby otrzyma ć większe wsparc ie Unii Europejskiej to jes t w iele w ątpliwości i w tej spraw ie b ędę prowadzi ł rozmowy trzeb a b ędzie podj ąć decyzję, bo je śli ma by ć nowa propozycj a komisji to on a musi pojawi ć się szybko t o jes t chyb a najp ilniejsza sprawa n o i zarysowan ie pewnego planu je śli chodzi o bud żet, bo 1 z tyc h kwestii, kt óra powoduje, że rolnicy są dz isiaj na ul icach w ielu państwa no t o jes t te n niższy ni ż si ę spodz iewano budżet ja się ciesz ę, że dzisiaj w parlamencie europejsk im w czasie debat y wielu pos łów o ty m, m ówiło potrzeb ie s ilniejszego budżetu t o będzie to będzie t o sprawa te ż, którą podejm ę w ci ągu p ierwszych dn i pierwszych 100 dni urzędowania bardzo dzi ękuję Janusz Wojciechowski kom isarz ds. roln ictwa by ł go ściem magazynu Europejskiego dzi ękuję bardzo, a tera z przegl ąd innych wydarze ń Magda Paciorek komisja Europejska Ursuli von der Leyen rozpoczęła prac ę i ju ż za k ilka dni ma przedstawi ć sw ój flagowy projekt, czyli z ielony ład dla Europy to zapow iadany pak iet rozwi ązań klimatycznych, kt óre mają skierować kontynen t na drog ę ogran iczania em isji, a wi ęc wyrz ądzenie mn iejszych szk ód planec ie głównym cele m jak pisze Deutsche Welle ma by ć bardziej ambitny cel zmn iejszenie em isji w por ównaniu z 1990 rokiem 2030 roku ma by ć ich 50 lub 55 % mn iej w cieniu komentarz y Emmanuela Macrona o śmierci mózgowej NATO rusz a jutro szczy t Sojuszu kontrowersji nie brakuj e, b o prezydentowi Francji odpowiedział przyw ódca Turcji Recep Tayyip Erdogan, który stwierdził, że to ma kr ą sam pow inien sprawdzić czy n ie jes t w stanie śmierci m ózgowej pomimo tyc h tar ć sekretar z paktu Jens Stoltenberg przekonuje, że NATO jest s ilne sprawn e i aktywn e premier Malty ugina si ę pod naciskiem protestów zapow iada, że odejdzie z e stanow iska do muska znalazł si ę w ogniu krytyk i w zwi ązku z zabójstwem dz iennikarki śledczej Daphne Caruana Galicji przed 2 laty kar ła na Galicję opisywa ła powiązanie w ładzy b iznesu i przypadki korupcj i na najwy ższym szczebl u śledztwo dz iennikarzy wykazało, że oskarżony o udzia ł w tym morderstw ie biznesmen mia ł powiązania by łem ju ż szefe m kancelarii premiera to by ł magazy n Europejski następne ju ż kolejny poniedzia łek po czternaste j Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA