REKLAMA

Monika Jordan- Młodzianowska: Bardzo chciałam powiedzieć o kryzysie relacji

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-12-02 19:00
Audycja:
Czas trwania:
21:02 min.
Udostępnij:

Gościem Marty Perchuć- Burzyńskiej są reżyserka Monika Jordan- Młodzianowska, Piotr Kukla, operator filmowy i Julia Kijowska, aktorka. Opowiadają o pracy nad filmem "Żelazny most". Rozwiń »

Monika Jordan- Młodzianowska "Nie zależało mi tak bardzo na opowiadaniu o samym romansie tylko o tym co niesie romans, co niesie zdrada, co niesie rozpad, o konsekwencjach"

Piotr Kukla, operator filmowy: "Ten scenariusz od początku żył w mojej głowie. To był film, którego szukałem. Takiego dobrego scenariusza w moich oczach nie znalazłem w Europie przez 10 lat" Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kultur a osob ista dobry wiecz ór przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a od 22 listopad a w Chinach Żelazny Most deb iut re żyserski Moniki Jordan Młodzianowskiej, która jest dz isiaj go ściem kultury osob istej witam serdeczn ie w itam znam r ównież odtw órczyni 1 z g łównych r ól Julia Kijowska Wigan i autor zdj ęć Piotr Kukla witam serdeczn ie wiecz ór Żelazny Most tytuł, kt óry niesie za sob ą chyb a w iele znaczeń n o na pewno ma swoj e znaczenie technolog iczny, Rozwiń » kt órego u żyłem w f ilmie, czyli jes t tak ą długą rur ą zwan ą lu b poci ągiem, którą tworzy się tle n podz iemie i w sytuacj i, w kt órej dochodz i do jakiego ś wypadk u lu b w łaśnie z katastrof y np. ktoś znajduj e si ę odcięte pod ziemi ą, czyli także nie mo żna się do n iego dosta ć poprzez taki lotnicz ą czy właśnie poprze z taki taką d ługą metalową rurę mo żna si ę z n im skomunikować za pomocą d źwięków i w ty m znaczen iu zostało u żyte w f ilmie, ale najważniejsze jeg o znaczenie metaforyczn e, czyli tak ie znaczen ie właśnie łączące, czyli jes t to mos t, kt óre na k ilka sposobów łączy moich bohater ów i pewn e jest takie metaforyczn e sens y, kt óre towarzysz ą podobn o bardzo d ługo rodzi ł si ę Żelazny Most narodził si ę bardz o długo, dlateg o że n ie tylko dlateg o rzeczywiście w Polsce w ogóle nie jes t zbyt łatwo zebrać pieni ądze na filmie n ie jes t łatwo zebra ć pieniądze na debiut, al e te ż rodził si ę gdzie ś w mojej świadomości do ść długo t o znaczy bardz o chcia łbym powiedzie ć o kryzys ie relacji o rozpadz ie relacj i, ale szukam y teg o, jak i w łaściwej formy i tak troch ę intuicyjnie trzyma m si ę tyc h tematów nazw ijmy to kopalnianych to znacz y bardzo chcia łam, żeby ta akcj a, gdyż by ła osadzon a bl isko żywiołu konkretn ie czy ryzyk a, jak ie n iesie zagro żenie żywiołem bardzo chciałam, żeby to właśnie si ę dzia ło n igdzie indziej tylk o w kopalni, al e te n śląskie środowisko pojawi ło si ę p óźniej najpierw by ł sam tema t rozum iem zdrada trójkątami walk a oczywiście wiernych t o by ła t o właśnie punk t wyjścia t o znacz y zastanaw iamy si ę gdz ie, gdz ie osadzi ć akcję tak, żeby miało t o te ż takie znaczenie, bo w obraz ie Lewis, dlaczeg o opowiedzie ć historię, żeby n ie odpowiada ć wprost, że t o niebyła h istoria tak iego klasyczneg o romans u, poniewa ż nie zależało mi tak bardz o na opow iadaniu o samy m romans e tylko o tym co niesie Roma znacz y co niesie zdradz a, że rozpa d konsekwencjach tak i tu żartów, jakby na t o nakładała drug a cz ęść mojeg o wyboru, dlaczego koniecznie chcia ł osadzi ć akcję w łaśnie w kopaln i, poniewa ż w każdym środowisku, w kt órym kt óre n iesie zagro żenie życia, gdzie kto ś odpow iada za drugiego człowieka cz y t o np. właśnie wśród n ie w iem policji czy w śród innych zawod ów, kt óre gdzie ś ta m ryzykują życie swy m codz iennym trybie tamy towarami pasowa ł do tego, żeby opowiedzie ć właśnie o rozpadz ie relacj i, czyl i o sytuacj i, w której nie możemy tego drugiego człowieka liczyć ksi ążka te ż była wa żna w ty m pomyśle podobn o Lucy Crowe tak, a nasz ą tak t o się t o by ło jakiś czas wcze śniej czyta łam tak ą ksi ążkę, kt óra opow iada o kryzysie właśnie tożsamości kobiety wprawdzie to c o si ę dzia ło w latac h pi ęćdziesiątych Stanach Zjednoczonych, ale było co ś bardz o uwa żam bliskiego tem u c o obserwuję w tej chw ili m ianowicie w tej ksi ążce poprzez poprze z zdrad ę taka kob ieta z przedmie ść taka typow a kob ieta powiedziałbym z przedmie ść uzyskuje tak ą samo świadomość i zaczyna sam o w sob ie stanowić wydawa ł się, żeby w te j książce przedstaw ienie zdrad y w łaśnie by ło czym te n punkt ci ężkości położony na t o, że jes t to c o się ma znaczen ie pejoratywne tylk o znaleziona dlateg o nowe znaczenia wydawało, że co ś bardz o podobnego do teg o c o obserwuję w tej chwili t o znacz y, że sam o zjawisko rozpad u relacj i przystaj e, jakb y mieć wy łącznie tak ie znaczenie właśnie pejoratywn e tylk o nab iera pewnego rodzaju tak iej nowej treści m ianowicie jes t jaki ś rodza j sam o wyzwolen ia samo świadomości może te ż nawe t do szukania takiej nowe j drogi dl a siebie za mało m ówi się o ty m, że nawe t Okaj, jeżeli nawe t szukamy dl a siebie nowe j drogi szukam y na s iebie szczęścia to niesie za sob ą bardz o poważne konsekwencj e i w łaśnie, jakb y z te j my śli powstała ta wersja Live MOS pow iedzmy w takim raz ie pokrótce, o czy m jes t filmowa opowie ść mam y tutaj ma łżeński tr ójkąt on a Magda i on i m ąż Oskar i Kacper przyjaciel zarówno je j jaki, jak im m ęża jes t romans zdrada n o i pewnego dn ia kochanek żony wysy ła swojeg o przyjac iela dość n iebezpieczny rejon kopalnia sam wyje żdża na powierzchnię, żeby sp ędzić czas ze swoj ą kochanką n o i wydarz a si ę traged ia na skutek t ąpnięcia Oscar zostaje odci ęte od drog i wyjścia wi ęcej n ie pow iemy Julia przychodz i do c iebie z propozycj ą re żyserka debiutantka pewnie jako aktork a mas z na takie sytuacje czerwone światło gdzie ś ta m zapalon e co przekona ło do teg o projektu nie czerwonego nie ma m wręcz przeciwnie r e z ielone ta k tak tak no t o jes t zawsz e szansę na spotkan ie i zupe łnie nowe i na wypracowan ie jeszcz e nowego języka te ż na to, żeby ktoś spojrza ł na c iebie nowym nowym ok iem i wszystko si ę w łaśnie wydarzy ło w ty m spotkaniu, a w dodatk u Monika da ła m i do przeczytan ia świetny absolutn ie świetny scenar iusz zresztą zupe łnie inny od teg o w którym pote m pracowaliśmy t o by ło bardzo bardz o r óżna wersja taka, kt óra była w ogóle cz y nie inkrustowane tym i retrospekcj a ami l inearna opowieść o katastrof ie na Śląsku ty m tr ójkącie mi łosnym, ale zupe łnie z Bonina i inaczej wydana on a mi bardzo bardz o podobała mec z w moją wyobra źnię ju ż ta h istoria nie n iezwykle poruszy ła i mówię szczerze ja by łam bardzo d ługo jej fank ą i nawet apote m musiałem przekonywać do te j nowej wersji i wtedy mn ie przekona ł już scenar iusz bardziej przekona ła mn ie Monika, kt óra by ła n iezwykle zdeterm inowana i przekonywan iu tak n ie bardz o precyzyjnie wiedzia ła c o chce zrobi ć kim chc e opowiedzie ć zresztą t o bohaterk a kobieca t o było jasn e dotyka z 1 strony klasyczn ie tragicznie skrajn a posta ć z drugiej stron y wyemancypowan a właśnie to si ę dosyć podoba ło, że to n ie jes t kolejna kobieca bohaterka, kt óry jes t tylk o żoną kochank ą tylko taka, kt óra jes t żoną kochank ą, ale w dodatku n iesie na plecac h po prostu ci ężar ca łej ca łej h istorii taka Śląska kobieta n o nie bardzo, bo t o akura t tak dziewczyny, kt óre przyje żdża na Śląsk Krakowa i tak ą odrębność je j i obco ści akurat piel ęgnował, budując posta ć więcej nie mia ła w ielkich wyzwa ń troch ę ja k jak koledzy, czyli nie musiałam si ę tak 11 konfrontować z tak ą poetyk ę Śląska, kt óry w og óle w ogóle n ie do ogarni ęcia nawet tak ie przyjrzen ie si ę troch ę bardz iej bliższy trochę bli ższy tem u temu światu na mn ie kompletn ie poraziło to jes t jakiś nie wiem czy to prze z skute r cz y po prostu jeste ś jeste ś ty m Śląsku c o budz i respekt i czeka ć tak graniczn ą tak ie obcowan ie z wysoką ostateczno ścią prawda n o tak oczywiście znaczy t o co jaki ś po prost u niewyobrażalne okoliczno ści jak ich niekt órzy ludzie ta m ta m żyją to znaczy te rodz iny g órnicze konkretnie no to s ą tak ie okoliczno ści ostateczn e po prostu chodzą ze śmiercią na ramieniu każdej porz e dnia no to jest wcześnie niewyobra żalne, ale do teg o dochodzi, jakb y cała ta cały te n eto s, kt óry wp isany w te n reg ion c a c c ca ła jakieś jaka ś taka jeszcz e dodatkowo inna moralność no t o jes t imponujące to jes t taka no t o jest taka kartek taka ha łda, która straszn ie trudn o si ę wdrapać n ie pr óbowałam nawe t o żelaznym mo ście prosz ę państwa rozmawiamy dz isiaj w kulturze osobistej f irmy, kt óre o d 22 listopad a mogą pa ństwo ogl ądać w Chinach za chwil ę wracam y do naszej rozmowy teraz cza s na informacj ę w rad iu TOK FM dobr y wieczór ra z jeszcz e przed m ikrofonem Marta Perchuć Burzyńska od 22 listopada w Chinach Żelazny Most debiut re żyserski Moniki Jordan Młodzianowskiej, która jest dz isiaj go ściem kultur y osobistej jes t ono r ównież Julia Kijowska, czyl i odtw órczyni 1 z głównych r ól i autor zdj ęć Piotr Kukla podobno wzorowal i si ę na akcji, kręcąc te n film, kt óra rzeczywi ście miał m iejsce w 1 ze śląskich kopaln i tak, kiedy przyjecha łam na Śląsk na dokumentację okaza ło si ę, że nied ługo przed mo im przyjazdem była tak a trudn a, bo najd łuższa chyb a w h istorii dotychcza s akcj a poszukiwawcza, poniewa ż też 2 górników zosta ło podcza s tak iego w łaśnie zawału odci ętych pod ziemi ą i wykorzystan ą pr óbujących ratowa ć odw iert w łaśnie z powierzchni to jest tak a akcj a, która by ła w Polsce zmiana po raz p ierwszy, al e bardzo podobn ą obserwowa ć w Chile z t ą r óżnicą, że w Polsce odległość, kt órą si ę zmuszano dowiercić była ta k w mo im filmie wykorzystamy te informacje o oko ło kilometra podziemie, czyli t o była po łowa tej g łębokości w Chile uda ło si ę za sz óstym raze m w Polsce ju ż za pierwszym niestety na pe łną teg o, że akcja mia ła tak i w łaśnie spektakularny przeb ieg to nie da ło się w rozw ój sytuacj i górników uratowa ć, ale przyje żdżając na Śląsk typem te emocj e by ły bardz o ciep łe ludz i gor ące, które po typowej sytuacj i i rzeczywiście uda ło na m si ę wykorzysta ć ca łą taką o ś akcji ratunkowe j musimy pokaza ć na czym skorzystali śmy z niej dramaturgicznie i rzeczywi ście t o c o państwo oglądacie t e autentyczne kopaln ia odwierty zrob ione w identyczny spos ób nawe t przez samych ludz i, kt órzy na m konsultowali wszystko c o można zobaczy ć w bardzo bardz o autentyczne inaczej może t o wygl ąda jak kojarzym y akcj e ratunkow e z przekaz ów telewizyjnych cz y kojarzymy je też innych film ów akcj i one maj ą zazwycza j taką si łę temperatur ę tymczase m prawdziwa akcj a ratunkowa jes t bardz o precyzyjna jes t przypom ina bardz iej operacje ch irurgiczne, gdz ie ludz ie, kt órzy wydaj ą decyzj e s ą po prostu skrajn ie ni psych icznie te ż przygotowan i i pokazaliśmy bardz o podobny spos ób znacz y bardzo s ilnie osadzaj ąc ją ze rzeczywistości no w łaśnie jak tak ą historię pokazuj e w obraz ie już pyta m ieli Kijowskiej cię przekonało do do wzi ęcia udzia łu w ty m przedsi ęwzięciu deb iutanckim co do wzi ęcia udziału w f ilmie przekona ło Piotr Kukla nie również przed e wszystk im ten scenariusz to pierwsza wersj a i tylk o różnice między wizją nowej wersj i jeszcze bardziej uprawnia ły ich bardzo podobały, że ten f ilm cza s tak że ten scenar iusz o d sameg o początku żył w mojej głowie to by ł f ilm, kt óry w, którego chyba szukałem ich tak dzisiaj ob ie f irmy w Europie tak ich tak iego scenariusza dobrego moich oczac h nie znalazłem prze z ostatnie 10 lat dlateg o nawe t tutaj nie ma chyba 3 lata tem u przyje żdżałem co ś tak iego Monika, kiedy nie pytała po c o jak ja mam NT piliśmy du żo kaw y du żo znamy kaw iarni w Warszawie i w ty m tak nawet podejrzliwość t o, że my ślę, że interes mam y po prost u tym scenar iusz o d sameg o pocz ątku podoba ł nasze rozmowy warszawską sk a polskie robili śmy tak ie sesj e sobie rozmawiali śmy na Skypie omawiaj ą scenariusz przygotowani, bo on a mia ła jakieś referencj e ja utwierdzi ły, że mamy robi ć my śmy jako ś tak wsp ólną Energę i chemii o d sameg o pocz ątku tak nawet wczora j obejrzałem przypadkowo zeznaj e mi te n film tuta j w Warszawie, a Sojusz zam ierza tylko 20 dni pracowaliśmy na d ty m f ilmami zaw ieszenie tylko no właśnie odrobiliśmy samotn ie niesamowit ą k ina tak w łaśnie zastanowi ą czy, ograniczając dl a pań to te ż operator a rock a i ja tak szybko bałem samego pocz ątku ani tam był jaki ś 302521 tak się modli łem, żebyśmy dzi ęki pani producen t monit te n f ilm powsta ł, że 21 skończył si ę na 20 w ko ńcu nakr ęciliśmy tylk o dzięki, że panie nie czu łem, żeby jakieś ogran iczenia odczuj ą naszyc h rozmowach z Moniką Monika by ła tak jak Julia wspomniała tak świetnie przygotowan a i wiedzia ła c o chc e, że n ie traciliśmy czas na jaki ś nie zb ędne kont plany i t d. tak, że t o było wszystk o tak traf iony tu ż po indeksie m ówi także jako 20 dni powtarzam plu s zjazd u kopalni 2 dni to jes t n ie tam 8 godzin 10 godzin prac y, bo 2 godziny trzeb a zjechać wyjechać trzeb a coś ta m nakr ęcić z but a pójścia mówią czy doj ść do m iejsca, gdz ie się kręci t o jes t bardz o skompl ikowane w łaśnie te skomplikowane t o jest trudn e, bo przecie ż kr ęcić w m iejscu, gdz ie tak naprawd ę jes t normaln e wydobycie no tak, ale wie pan i jeszcz e powtarzam raz jak się w ie c o si ę chce zrobi ć mieli śmy niesamowitą pomo c kopaln i, kt óra zrobi ła taką specjaln ą rur ę zmodyf ikowano ją mo żna było kręcić z boku i t d . dzi ęki ty m spełniają ludziom n o i dobrem u przygotowaniu byśmy teg o n ie zrobili, bo je żeli si ę 300400 m pod ziemi ą się drap ie w g łowie c o mamy nakr ęcić rozmaw iamy o intencjach to t o to n ie t ędy droga 20 dni czułem się tylk o powiedzieć 20 dni to n ie jest nowy standar d i to, żebyśmy musieli ten si ę zrobić 20 dni, dlateg o że po prost u krótką znaliśmy przed wybore m zrobić go 20 dni alb o nie robi ć wcal e i oczywiście łatwo si ę domy ślić, jak ą decyzj ę podjęliśmy t o by ło rzeczywi ście bardzo karko łomne i bardz o chciała, żeby te n film n ie był nie by ły plasował się w kategor ii najlepiej nakr ęconych filmów 20 fasad na festiwalu, które kr ęcimy coraz kr ótszym czas ie po t o, żeby jak najmniejsze bud żety na n ie przyznawano absolutn ie do kategor ii n ie zapisuje myślę, że kiedyś by ł tak i dobry zwyczaj, że szczególnie w przypadk u film ów debiutanckich cz y takich, kt óre mają określony stopie ń trudno ści ja k np. nie wiem udział zwierz ąt udzia ł dz ieci jak rozum iano, że teg o czasu potrzeba troch ę więcej, al e w dzisiejszym świecie, jakb y się t o trochę jako ś tak odbyw a be z s łowa i właściwie n ikt nas specjaln ie z tego powod u nie rozpieszcza ł i musieli śmy podj ąć decyzję czy czy mówię zrob imy go 20 najlepiej jak zdo łamy n ie zrobimy uwa żam, że cudowne miałam mia łam ogromne szczęście do teg o, że do wsp ółpracy zaprosiła mam y się zgodzi ć tak wspania łych ludz i, kt órzy byl i też spalimy w swo im dorobk u swy m doświadczeniem, bo n ie wyobra żam sobie ju ż wspomniał eksperyment ów na planie co c o w te j sytuacj i zrobi ć, bo na pewn o n ie powstałoby po obu firm w te j form ie, jakiej użyć go ogląda napisała pan i scenar iusz pod k ątem w łaśnie tyc h bohater ów, kt órzy w f ilmie zagral i Bartłomiej Topa Łukasz Simlat i Julia Kijowska chociażby muszę powiedzieć, że Julia była pierwszym Julia była p ierwszym elemente m stałym, wok ół kt órego konstruowa ł obsada i t o zupełnie na to pytanie mam tak i dobry odpowiedzi t o było intuicyjne si ę zajmowa ł bardzo długo cast ingiem i t o wcal e nie pomagało wbrew pozoro m w obsadzie swojeg o w łasnego filmu właśnie, dlateg o że ciężko by ło takie świeższe spojrzen ie, ale szuka m kogo ś kob iety, bo jako ś wydawał si ę on a jest tutaj pom imo teg o, że t o on a jes t ofiar ą tak ą te j traged ii, jak ą pierwszą, ale wokół n iej tutaj si ę tworz y ca łe zam ieszanie szukam kogo ś z kim mog łabym si ę utożsamić t o znaczy m ówię ja nawet prywatn ie chyb a t o c o obserwowa łam ogl ądając rolę Julki to że, gd y staj e wra żliwość mo że momentam i nadwra żliwość bardz o odpowiadała napotka ła pani bardz o uciekali pa ństwo bardz o emocjonaln ą opowie ścią mi łosnym trójkącie wydaje si ę, że główni bohaterowie, bo on i jeszcz e chciał chwil ę porozmawia ć s ą sob ie bardz o bliscy i s iebie nawzajem potrzebują, ale t o im nie przeszkadz a n iestety, żeby robić sob ie świństwa diagnoza relacj i w tym filmie tak mi się wydaj e chyb a jednak n ie pozostaw ia nadziei tak zastanawiam się jeszcz e pytan ie do Julii Kijowskiej, bo Bartłomiej Topa m ówił że, że nad tym i relacjam i, kt óre wa s łączą pracowal i jeszcze przed wej ściem na pla n jeste m ciekawa jak t o jak t o mo żna wypracować n o tak trzeb a wypracowa ć trzeba po prost u zbudowa ć relacje no mieliśmy rzeczywi ście jakoś po święciliśmy troch ę czasu na t o bo, bo te n scenariusz n ie by ł łatwy te ż przez t e wszystko czasow e z naszeg o punkt u widzenia wymaga ło zbudowan ia tak iej jeszcz e d łuższej jeszcz e g łębszej h istorii bohaterów t o znacz y mus imy wiedzie ć jak i j e jakb y jak by ły pouk ładane t e wydarzenia chronologicznie c o działo si ę, zan im poznajem y bohater ów s ą takie ryzyk iem banały, które wydaj e się, że tak ie pytania, które wydaje się, że zadaj e sob ie zawsz e, ale tuta j tutaj trzeb a było je zadać tak ie dosy ć szczeg ólny spos ób w dodatk u obroni ć figur ę tr ójkąta taki no jeszcz e jaki ś troch ę inny sposób oszcz ędzać tym wszystk im bohatero m wszystk ich wymontowa ć z 1 strony obci ążyć konsekwencjam i, a i dokopa ć si ę do logistyki najgorętszych emocj i uczu ć, bo tym nas Monika rzeczy si ę zaraziła wszystkim nam si ę bardzo szybk o w dworz e historia musi by ć niesamowicie emocjonalna musi być bardzo gor ąca znaczy, że jakby byt to jes t opowie ść o jądrze ziemi to jest opowie ść o j ądrze życia, czyli to jes t jakb y musimy naprawd ę tam si ę parzy ć oto, o c o się dz ieje między tym i bohaterami, a z drugiej strony no bardzo chcieli śmy, żeby by ła n iejednoznaczna historia n o i tutaj trzeb a by ło bardzo bardz o cienko opowiadać t o znaczy, żeby n ie powiedzieć za dużo, żeby n ie powiedzie ć jednoznacznie n o i po prostu pracowali śmy była fantastyczna zresztą pracę tak ą, kt órej si ę zawsz e, o kt órej marzy tak a najtrudn iej najfajniejsza n o po prost u szukanie środków teg o ja k jak, a można było opowiedzie ć w iele bardz o sposobów mówi o tym, że to jes t historia n iejednoznaczna atak mo że si ę trochę pospieszy łem z ty m, że powiedzia łam, że ta historia troch ę jedna k n ie pozostawia nadziei je śli chodz i o my ślenie o relacjac h mi ędzyludzkich mo że ta nadzieja jes t jednak ostateczn ie maj ą g łówną myślą by ło to, że wygryw a mi łość, jakkolw iek po obejrzen iu mojego f ilmu może t o dramatyczny przebieg t o jednak g łówne prawo, jak ie podporządkowuje ca łej historii t o jes t mi łość, więc jakaś nadz ieja istnieje natom iast czy istnieje nadz ieja dl a moich bohater ów h istorii t o trzeb a zobaczyć filmy swoj e własne zdan ie trzeb a zobaczyć f ilm prosz ę pa ństwa w k inach Żelazny Most do zobaczen ia Monika Jordan Młodzianowska reżyserka filmu by ła go ściem kultur y osob istej aktork a Julia Kijowska i autor zdj ęć Piotr Kukla bardzo pa ństwu dzi ękuję za t o spotkanie dziękuję tera z w rad iu TOK FM cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA