REKLAMA

"Jesteśmy przede wszystkim Hongkończykami". Po protestach w młodych ludziach rodzi się odrębna tożsamość - językowa, kulturowa

Połączenie
Data emisji:
2019-12-02 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną w stud iu Michał Bogusz z ośrodka studiów wschodn ich dzień dobry dzie ń dobr y będziemy rozmawiali o ty m co dzieje się w Hongkongu w Hongkongu ju ż po wyborach tydzie ń po wyborach w tyc h wyborac h wygranyc h przez opozycj ę wyborac h do ra d dzielnic natom iast t o co wydarzyło si ę w ci ągu teg o tygodnia pokazuj e, że t o wcale n ie musi bardz o mocn o zmienia ć dynam iki tej sytuacji może nawe t j ą Rozwiń » nakręca to znaczy t e wczorajsz e protesty były wydaje si ę jedna k bardziej dramatyczn e i ostrzejsz e ni ż do tej por y albo bardz o podobn e do tego c o by ło zate m prze łamanie blokad y Poli, czyl i Uniwersytetu Politechnicznego je śli myśli m ękę Politechnika po prost u nie i dodatkow o jeszcz e o czy m wart o wspomnie ć podpisana przez Donalda tramp a ustawa wspieraj ąca ruch demokratyczn y w Hongkongu t a ustawa przyj ęta bardzo entuzjastyczn ie prze z samyc h Afgańczyków może zaczn ijmy w takim raz ie z teg o początkowego prowadzenia zaczn ijmy o d tyc h wydarzeń wczorajszych mo żna powiedzie ć, że demonstracj e staj ą si ę bardz iej dramatyczna, że jest gorze j ni ż by ło cz y sytuacja podobna ja k do te j por y, czyli protest n ie wi ększość pokojowy gromadz i tylko 10 tysięczny t łum protestuj ących ludzi poka z w spos ób pokojow y na obrzeżach zaczynaj ą si ę utarczki z policją t o napoj e wszystko prowokowan e czy prze z radykalną m łodzież czy sam ą policj ę przebraną policj ę, że służby kontynent u nigdy n ie dlateg o nie dojdziemy t o oczywi ście daj e pretekst policji, żeby uderzyć na ca ły protest i ko ńczą si ę po prost u zgazowan iem głównego nurt u protestu głównego tylko t ło, kt óre protestuj e t o oczywiście powoduj e nakr ęcanie się spo łecznego sprzec iwu przec iwko pol icji przec iwko w ładzom powoduj e kolejny protest, który znowu stłumiony t o, że jeste śmy w sytuacji, której tory mo żliwie § 222, który nie ma, że od prosteg o rozwi ązania z tego powod u wzrost u władza nie jest gotow a do ust ępstw politycznych n o tak, al e je żeli mi się zastanowić na d tym jak t e protest y zaczynają wygl ądać od no w tak iej dłuższej perspektyw ie czasowe j czyl i od k iedy si ę zacz ęły sa m początek to jes t jak rozumiem marzec Ross, jakby śmy jej opisać ka r charakte r tej tego co si ę dz ieje na ul icach Hongkongu tak może miesi ąc po miesiącu, al e w interesach dwumiesięcznych to jak coś zmienia ło nast ępuje radykal izacja protestuj ących n ie s łabnie poparc ie dla protest ów na s na wskro ś społeczeństwa ko ńskiego, czeg o dowody Loka dowode m by ły lokalne wybory i po zwyci ęstwo w organ izacji bardz iej demokratycznych totaln a klęska partii projek t chi ńskich t o pokazuj e, że nie ma nie uda ło się w ładzy to co chc e osi ągnąć, czyl i rozb icia i odizolowania protestuj ących o d społeczeństwa t o się nie udało t o si ę uda ła sytuacjach, kt óre odizolowano policję społeczeństwa tras ę naprawd ę spora cz ęść pol icji jest wyal ienowany społeczeństwa jest też cora z bardz iej brutaln iejsze t o powoduje dalsz ą eliminację w łaśnie nast ępuje rozk ład system u społecznego Kongo w tym sens ie, że ci, kt órzy mają chroni ć n ie społeczeństwo n ie mogą chronić g o be z poparc ia teg o spo łeczeństwa kompletnie następna nast ąpił roz łam zapewne chodzi ło o to Pekinowi my po prost u s ą bardz iej Pretoria Nisko co m, kt óra nie ma n ie do stracen ia będzie musia ł iść zaparte wykonywa ł wszystk ie polecenia władz czy mo żemy powiedzie ć, że ju ż wida ć co zmieniły t e wybor y wygran e przez opozycj ę wybor y, które w zasadz ie na nie przek ładają si ę jaki ś radykaln y k ierunek polityczny wiatr rachunk u będzie zmierzał prawda wi ązanie winnej bardziej wielki wpływ b ędzie mia ł na relacj e między w ładzami hongko ński, a Pekinem czy pory kary dla przewodniczącego zakut y w szef a egzekutyw y i adm inistracja m ówiła Pekinowi, że milcząca większość Chińczyków popiera na s popiera Pekin jes t przec iwko protes t wcale n ie chcę demokracji zasa d c o wolnyc h wybor ów nie ma te j wi ększa nie ma te j milcz ącej większości okaza ło się, że jes t rzecz, że ona ok łamywała Pekin, że od lat zreszt ą proble m c o do tego uk ładu, w kt órym lokalna administracja naprawdę układu jes t dużym stopn iu Pekin mówiąc im to co im się w tejże opieki chce usłyszeć pieniędzy prze z t o nie ma rzetelnej informacji na temat tego c o się dz ieje w reg ionie tak by ło z ty m c o bo isko, które zapocz ątkował wybuch co do protestu cz y ustaw ą z tradycyjną on a przekonywała Pekin, że n ie b ędzie żadnych sprzeciwu, że to przejdz ie żadnych problemów okaza ło si ę, że proble m s ą gigantyczne i mi ędzynarodowej w łaśnie tera z mo żemy przej ść do te j ustawy cz y ona ma realne znaczenie ma bardzo realn e znaczen ie, bo o z choinką specjaln y statu s f inansowy w system ie międzynarodowym wynikaj ące z teg o, że inne państwa uznaj ą jeg o autonomię uznaj ą rz ądu, że on i odr ębnym bytem poniek ąd od chi ńskiej Republice ludowe j np. ameryka ńskie sankcj e gospodarcze podwyższone c ła nie dotycz ą Hongkongu Hongkong jak o odrębny byt jes t to n ie negocjowa ć sw ój odrębny status w niekt órych organ izacjach mi ędzynarodowych jak o światowa organ izacja handlu światowa organizacja zdrowia i t d. tak dale j i ma nie zapewn iono odr ębny statu s np. embarg o na ekspor t do te j pory bardzo na ekspor t bron i czy produkt ów podw ójnego przeznaczen ia n ie obejmował Hongkongu, a tak że osiemdziesiątego dziewi ątego obejmuje chi ńską Republikę ludow ą i t d . tak dale j i al e te n statu s specjaln y statu s Hongkongu wynika tylk o w łącznie uznaniowości inny podm iot podmiotów mi ędzynarodowe, jeżeli stan y Zjednoczone jak o z tyc h najwa żniejszych podmiot ów uznaj ą, że Hongkong nie jest, al e autonom ia t o straci i t o si ę wi ąże status ogromnym i stratam i dl a gospodarki ChRL nie możemy powiedzie ć, że chińska gospodark a rośnie jes t coraz wi ększa większe, al e tak obrazow o, że Hongkong stąd dziurk ą, z którą za chi ńska gospodarka oddych a cz y gr a przewa żając za wi ększość przep ływów kapita łu z do chi ńskiej Republiki ludowej odbywa się przez Hongkong w momenc ie, k iedy Hongkongu traci te ż specjaln y statu s t o automatycznie uderz y w gospodarkę n ic z Chin ludowych kontynentalnych, ale spróbujmy t o mo że jako ś wyt łumaczyć taki bardz iej powiedzia łbym przyz iemny sposób t o znaczy c o t o b ędzie dokładnie oznaczało, że stany mogą n o w łaśnie nie uznawa ć Hongkongu jak o te j autonomii traktować jak o cz ęści Chin kontynentalnych wtedy c o si ę dz ieje n p . b ędą obostrzenia dotycz ące eksportu kapita ł obejm ą Hongkong, a 23 niskich spółek zdobyw a kapita ł w Hongkongu, je żeli policzymy ile g o kapitału, która nap ływa do chi ńskiej gospodark i t o 34 napływa prze z Hongkong nie bezpo średnio do Harry w łaśnie prze z kogo to s ą n p . zad łużanie się chiński przedsiębiorca nabywa si ę prze z emisję obl igacji w Hongkongu i t d . tak dalej do te j por y gospody gie łda i ten cały przychód kapitałowy n ie jes t zakłócony prze z protest prawdopodobnie t o te ż powod y, dlaczego władze w Pekinie troch ę hamują działanie n ie obejrzel i spróbują podj ąć bardz iej radykaln e dzia łania t o natychmiast uderzy z e skod y przep ływy kapita łowe, a teraz tak na wod ę i r ównocześnie można sobie zada ć tak ie pytanie cz y Chiny, które s ą w konfl ikcie handlowym z e Stanami Zjednoczonymi Jedynka jes t otwarte i jednocześnie ma różne fazy, al e jedna k jes t cz y on e będą ogl ądały na taką decyzj ę Donalda trampa cz y te ż właśnie, chc ąc pokaza ć swoj ą mocarstwow ą pozycję po id ą w zaparte mogą już w zaparte t o jes t kwest ia podjęcia decyzj i c o przynosi gorsze większe szkody w tej chwili tak i jes t między m łotem, a kowad łem Kruk jakiekolwiek kroki, by n ie podjął zaszkodzi m u sa m sob ie, je żeli wprowadz i wojska ograniczy lu b nawet be z wprowadzenia wojsk ogran icza w jak i spos ób autonom ia Hongkongu od ich Onko utrac i statu s specjaln y statu s f inansowy to w te n sposób do uproszczen ia na t o zgodzi własnej gospodarc e nic n ie zrob i istnieje mo żliwość ten proces przelej e si ę n a na kontynen t mamy niez łe zam ieszki w Kantonie będą g o p o drug iej stronie gran icy w zeszłym tygodniu ile si ę zauważyć zwi ązek da się już zauwa żyć w ty m, że to jes t stref a, gdz ie dom inacji d ialektu kantońskiego t o jes t ta bardziej to jest ta ta część, kt óra zawsze bardz iej rebeliancka bardz iej skor a do buntu t o stamtąd partia narodowa wyros ła na p ółnoc t o ta m stamt ąd pochodzi Sonia cen i tak dale j tak dalej dziś jes t t o zawsz e tak i matecznik wszelk ich rodzaj ów ruch ów rebel ianckich w Chinach tutaj s ą związki z Hongkongiem o tyl e wa żne, że po prost u dzi ęki rodz innym połączeniem my dow iadujemy si ę dosyć szybkim bardzo dużo obrazu zap isu w ideo, kt óre wypływają właśnie poprze z Hongkong zam ieszek, ale si ę w łaśnie czasem zaczynaj ą teg o drobnyc h spr aw chodzi ło o budowę kremator ium mie ści si ę, al e jeżeli te proces y zaczną rozlewać na drug ą stronę t o może okaza ć jedna k utrzymywanie ponoszenie tyc h sta łych n iskich kosztów proces u w Hongkongu są one są zby t wysokie Pekin zdecyduje się na bezpo średnią interwencję 1316 za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie ze mn ą w stud iu Michał Bogusz o środka studi ów wschodnich mówimy o tym co dz ieje si ę w Hongkongu i o tym ile t e ostatnie wydarzen ia, czyl i z 1 strony wybor y do rad dz ielnic wygranyc h przez opozycję przez te n ruch prodemokratycznyc h z drugiej stron y podpisanej prze z Donalda tramp a podp isana ustawa wspieraj ąca ruch demokratyczny w Hongkongu na ile t o zmienia sytuacj ę nie byli śmy jeszcze 1 bardzo istotnym czynniku, czyli o zbli żających się wyborac h na Tajwanie jak to się jedn o z drug im na wybor y na Tajwanie trybuną 11 stycznia te n spos ób determinuj ą sytuacj ę, że t e w Łęczycy bardzo patrz ą przygl ądają się temu co się dzieje w Hongkongu po Hongkong taki Kanarek w kopaln i Kamal Kanarek ledw o żyje w te j chw ili i part ie nazw ijmy to sprzeciwiaj ących się niepodleg łości, czyli Wołomin t a partia narodowa i w i o d mocy jes t tzw . ob óz niebieskich on i sprzeciwiają si ę niepodleg łości niepodleg łości Tajwanu twierdz ą, że potwierdzają polityk ę jednyc h Chin n ie chcą zjednoczen ia z chi ńską republik ą ludową, al e nie wykluczaj ą zjednoczen ia w przesz łości z demokratycznym kontynente m, który przez ca ły proce s demokratyzacji i t d. versus zieloni obu ustaw zwanyc h z ielonych, czyl i demokratyczn a partia post ępu, kt óra of icjalnie nie m ówi nie wypowiada ć na tema t zachowan ia statu s szkło, ale w domniemaniu m ówimy, że tam jes t bardzo s ilny nur t niepodleg łościowy i teraz z ieloni, kt órzy obecn ie rz ądzą s łabo sob ie radzi ć z gospodark ą i istniała mo żliwość, że niebiescy, czyl i ci, kt órzy s ą za zachowanie statu s qu o zacz ęli sprzedawa ć sondażach, al e w międzyczasie wydarz y, a Hongkong BU odbiła gospodarka odn iesie tak pokazał, że t o jes t tylk o determinowane zdarzen ia w Hongkongu zresztą chi ńska gospodark a odbiła jes t mam y realn y post ęp wzros t gospodarczy to da ło zagr a zielonymi teraz Pekin obaw ia, że jeżeli wkrocz y, b y do Hongkongu t o bardz o negatywn ie dru żyna wyn iku wyborczy m niebieskich jedno procent naprawd ę doprowadzi ło do dezintegracji ca łego obozu, kt óry do tej por y opow iada si ę z zachowan ia status qu o za zachowan iem związku z kontynentem no w łaśnie rzeczy t o co dz ieje si ę w Hongkongu tak cz y owa k jednak n ie nap ędza t e takich bardz iej powiedzia łbym secesjonistów jeśli mo żna tak nazywa ć niepodleg łościowych czy w ruchu na ty m, jak ą eksperci od od Chin m ówimy, że Tajwan bez przerw y oddala odp ływa z Chin kontynentalnyc h tak zm iany demograf iczne kulturowe świadomością powodują, że ro śnie na Tajwanie świadomość odr ębności kulturowe j etn icznej nawe t pami ętajmy, że taką pozycj ę n a na Tajwanie jest troch ę inna ni ż na kontynencie c o powoduj e, że Pekin nie ma nadz iei na pokojow e zjednoczen ie, ale może mieć nadziej ę na zachowanie status szk ło, a co będzie w przyszłości t o kt o wie t o powoduje, że chc e uniknąć sytuacji, które b y dosz ło do dez integracji oboz y n iebieskich tyc h momentami partii narodowej p łynących z zachowan iem zwi ązku z kontynentem i t o może hamowa ć istotnie z kole i drug ą z cenzurą czasową t o b ędą wrześniowe wybor y do rady leg islacyjnej Hongkongu, je żeli Pekin n ic n ie zrobi to b ędzie wasz e powt órka z pora żki, kt óra bardz iej zaszkodzi ć Pekinowi i wydaje si ę Pekin między wyboram i na Tajwanie, a wyborami wrze śniowym do rady legislacyjnej c o zrobi ć co n ie w iemy prawdopodobn ie b ędzie próbował doprowadzi ć do tak iej sytuacj i, że z doprowadz i do zm iany ustrojowe j w Hongkongu, ale jak i w jaki spos ób przeprowadzonej to na dzie ń dzisiejszy poziom podejrze ń, że s ą w Pekinie nie w ie jak si ę t o przeprowadzić to może zastanówmy się na d ty m w jak i spos ób czy podobn y proces zachodzi zachodz i w samy m Hongkongu cz y też nie t o znacz y, że pan mówi, że to jest właśnie cały cza s odje żdża od Chin kontynentalnyc h tak było z Hongkongiem, ucz ąc si ę zbli żał do Chin kontynentalnych to też w łaściwy do ws i po dziewięćdziesiątym siódmym ko ńczy by ć bardzo entuzjastyczn ie nastaw ieni do perspektyw y powrot u do mac ierzy zjednoczen ia z chi ńską republik ą ludow ą przy zachowan iu autonom ii real ia po dziewięćdziesiątym si ódmym spowodowa ły, że to z kolei konkur s zaczął odpływać od Chin kontynentalnyc h zmiany świadomości ow e zaczęły, zw łaszcza m łodym pokolen iu zasz ły tak dalek o, że pojawi ła si ę nawe t partia niepodległości jest zdelegal izowana, al e dosy ć spor y procen t kilkunastoprocentowy procen t wśród m łodych ludzi n ie na kosz t ca łego społeczeństwa w śród młodych ludzi odpow iada za niepodległością Hongkongu oczywiście to jes t n ierealne dzi ś lokal e pokazuj e jak bardz o w ci ągu 20 paru la t chi ńska Republika ludowa Pekin by ł w stan ie zrazi ć do s iebie społeczeństwo, kt óre by ło, a entuzjastyczn e do zjednoczen ia, kt óre samo uto żsamiała si ę mówi o sob ie jeste śmy Chińczykami dzisiaj większość pa ństwa cz łonkowskiego m ówi jesteśmy on ko ńczy kam i ta to żsamość hongko ńska na p ierwszym m iejscu dopiero chi ńskie korzenie s ą na drug im miejscu 23 lata prawie rz ądów ChRL spowodował taką gigantyczn ą zmianę, lec z s ą podobn e świat to znacz y, jeżeli m ieszka w Chinach kontynentalnyc h i potem trzeba mie ć do Hongkongu czy t o jes t podobn e doświadczenie kiedyś t o by ło, jakb y przekroczy ć granic ę, jakb y przyniesie Portugal i do Tokio t o był w og óle nieporównywalne przej ście mi ędzy 2 różnymi światami dzisiaj mówi się, że wszędzie t o miasto granicz ące z Hongkongiem t o te ż mi te ż nowoczesne narty no n ic na t o nadal nie t o sam o zaczyn a z tego, że ruch lewostronn y Hongkongu, al e wszystko dzia ła wszystk o dzia łało przynajmniej be z zarzutów n ie by ło możliwości mo im zdaniem prywatn e zdanie t o było jedno z najlepszych mi do życia można, b y by ło wyobrazi ć chodz i o infrastruktur ę czy organizacj ę życia miasta jeg o tkank i po prost u ilo ść przej ść mimo trop ikalnego cz y pod Super szp italnego kl imatu klimatyzacja bramk i most y wszystko zorgan izowane w łaściwie z dowolneg o miejsca jes t oko ło 15 minut do metr a kolejki autobu s już 20 laty mo żna było przez internet zamawia ć b ilety zorganizować sobie ca łą pad ł podróż z lotn iska na dworzec i t d . t o by ło n iesamowicie zorganizowany bardzo dobrz e zorganizowany miasta i rozum takie dość wygodn e życie, ale dla wszystkich oczywi ście, że nie dl a najbogatszych, ale też dużym stopn iu było dl a mieszka ńców Hongkongu je śli chodz i o organizacj ę życia codziennego t o si ę zaczęło psu ć, bo nap ływ imigrantów z kontynent u oko ło 1 000 000 w m ilionowym mieście m ieszka około 1 000 000 migrantów z kontynentu niż są zdaj ą Kanta n iski tak wielu z n ich posługuje komand a chi ńskim do teg o uc ieczka m iejsc prac y w przemyśle, kt óry przyniósł kolejn ą drug ą stron ę gran icy rozw ój sektor a usług nie by ł w stanie dać wystarczaj ącej l iczby m iejsc pracy plu s oczywi ście dzia łania władz kontynent u, kt óre pr óbują rozm ów pr óbowały rozmywa ć tożsamość kanto ński rozumieć w te n sposób z propozycji wprowadzen ia języka mandary ńskiego jak o j ęzyka nauczan ia tak dale j tak no właśnie to n ie zawsze ciekawiło, k iedy s łyszałem tych protestach w Hongkongu czy możemy powiedzie ć, że t o s ą protesty nie tylk o o pol ityce te j w ielkiej polityce j ą w k ierunku rozwoju, al e te ż n p . że s ą protest y przec iwko rozwarstwieniu to s ą na pewn o protest przec iwko rozwarstw ieniu, poniewa ż oligarchowie, czyl i tzw . op iekunowie s ą powiązani z b iznesem i planam i partyjnym i kontynent u i mimo teg o, że Hongkong i zajmuje pierwsze m iejsce wszelkiego rodzaj u rank ingach wolności gospodarce wolność co racze j z łudna tak naprawd ę jest ser ia monopol i i ol igopol r ękach oligarch ów taki przyk ład popularne m ężczyzny w Polsce funku s ą w r ękach 11 firmy czy t o co normalnie m ężczyzną i jej istotą jes t to r óżne ma łe podm ioty gospodarcz e mal i b iznesmeni biuro m ężczyznę i mam y całą sie ć r óżnych przedsi ębiorców prowadzących mężczyznę i konkuruj ących nawe t między sob ą tylk o nie występuje w poszczeg ólnych mężczyzn s ą w r ękach 1 osoby z Rzymu monopolizuje ona o d m ężczyzny do teg o dochodz i powi ązania z pozwolen iami na produkcj ę, która odbywa si ę w Chinach kontynentalnych i poprze z kontrolowan ie przep ływu produkt ów kapita łu tak dalej to jest powoduj e, że tak naprawd ę 80 % ludz i nie zyskuje w żaden spos ób na wolno ści gospodarcze j w Hongkongu i t o specjalnym status ie Hongkong dlatego nie obawia się ryzykowanie z tego specjaln y status, tote ż t łumaczy, dlaczeg o ta ustawa amerykańska podpisanie przez te n spotkał si ę z entuzjazme m wi ększości protestujących, bo on i nic nie uzyskuj ą z tego specjalneg o statusu, wi ęc je żeli nawet koguta to specjalny status oni nie maj ą n ic do stracenia t o partia i ol igarchowie powi ązani z partią komunistyczn ą koncern y mają nosa, ale mo żna wted y powiedzieć tak je śli si ę wydaj e że, trac ąc te n specjaln y statu s ekonom iczny Hongkongu dale j utrzyma ud a si ę utrzymać wolności, al e też chyb a ja my ślę, że on i jak widzę bardzo du żo tak iego czarnowidztwa i stosuj ące strategi ę w śród protestujących on i uwa żają, że nie ma możliwości negocjowan ia z parti ą komunistyczn ą i t o od tej por y w idzimy nie ma żadnych ust ępstw stron y w ładz władze id ą w zaparte co wie co się wydarz y po 11 stycznia n ie mo żna wykluczy ć bezpośrednie interwencje i po średnie interwencji, al e na pewn o wzro śnie presja w efekcie, choć założenia m y tak tak mam y stracon ą pozycję m y ta k tak prezes przyp łynie do nas przyjd ą, wi ęc mo żemy rozszerzym y sytuację w te n sposób odpalimy podpal i m y tak że Chiny kontynentalne, o czym my śli pa n, że t o jes t troch ę tak i, budz ąc tak iej m łodej biedoty, kt óra nie do końca młoda b ieda tam bo, że zobaczy co si ę wydarzy ło na Politechnice hongkoński dostanie si ę na Politechnikę Gdańską jest wyj ątkowo trudn e trzeba wysp a prze z bardzo trudn e egzam iny ludz ie, którzy ukończą Politechnikę tak naprawd ę maj ą otwarte drzwi n ie tylk o samym Hongkongu cenę w ca łej Azji czy na ca łym świecie, a m imo to on i zbuntowal i się powiedzie ć dość też protestowal i t o niebyła tylk o biedna młodzież n ie tylko protestuj e biedna może, ale tak że ta młodzież, kt óra naprawdę wystarczy, że b ędą cicho siedzieć zgłasza swoj e studia mog ą wyjecha ć, a mimo t o się buntują to n ie jes t oczywiście te n elemen t soczek ekonom iczne wyst ępuje w ty m prote ście, ale te ż występuje bardz o s ilny element pol ityczny i asp iracji wolnościowych jest jaki ś element nacjonal istyczny takiej nowe j na jakość teg o zadania się wydarzy rodzi się co ś tak iego jako odr ębna hongkoński tożsamość, a nasz e rodziny cz y nasz e utrzym a i przetrwa też inna sprawa Alone w oparciu o języka kanto ńskim w dz iale koń turyński to kwest ia log istyczna co m ówi d ialekt j ęzyka odrębność kulturową proszę pami ętać, że paradoksalnie t o chińska kultura zachowała si ę w kan t Hongkongu ani w Chinach kontynentalnych, gdzie chi ńska kultura zostanie zosta ła zn iszczona prze z rewolucj ę kulturaln ą, a w Hongkongu przetrwa ła t o powoduj e poczucie rosn ące poczucie odrębności o d ko ńca pra c oczywiście aspiracje demokratyczn e aspiracje pol ityczne do teg o dochodz ą dziękuję bardz o Michał Bogusz z o środka studi ów wschodnich był pa ństwa mo im go ściem trzynasta 35 chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA