REKLAMA

Czy szczepienie przeciwko grypie chroni przed przeziębieniem i grypą żołądkową

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-12-02 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:25 min.
Udostępnij:

Dziś ciąg dalszy mitów dotyczących szczepień przeciwko grypie Rozwiń »

Czy postawa: nie powinienem szczepić się przeciwko grypie, bo mam alergię, jest właściwa. Nie !
Większość osób z alergią może bezpiecznie zaszczepić się przeciwko grypie bez jakichkolwiek powikłań.
Jest jeden wyjątek! Jedynym ważnym przeciwwskazaniem do szczepienia jest silna alergia- odczyn anafilaktyczny, na białko jaja kurzego, na których przygotowywana jest szczepionka. Jeżeli lekarz to podejrzewa lub prawie ma pewność, czyli gdy wcześniej po szczepieniu nastąpiła silna reakcja alergiczna, powinien zlecić wykonanie testów alergicznych. Dopiero później podjąć decyzję w sprawie szczepienia

Nieprawdą jest, że szczepionka przeciw grypie chroni przed wirusami i bakteriami, które powodują przeziębienia i zakażenia górnych dróg oddechowych np anginę
Wirus grypy bardzo różni się pod względem budowy antygenowej od wirusów przeziębień, dlatego szczepionka przeciwko grypie chroni tylko przed wirusami grypy zawartymi w szczepionce. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodn ik TOK FM na zdrowie dobr y Ewa Podolska dzi ś ciąg dalsz y mit ów dotyczących szczepie ń przec iwko gryp ie cz y postaw a nie powinienem si ę szczepić przec iwko grypie, bo ma m alergię jes t w łaściwa n ie większość osób, al e ją mo że bezp iecznie zaszczepi ć przeciwko gryp ie be z jakichkolwiek powik łań jest 1 wyjątek jedyny m wa żnym przec iwwskazaniem do szczepienia jes t s ilna alerg ia odcień anaf ilaksji ręczny na bia łko jaj a kurzeg o, na kt Rozwiń » órych przygotowan a jes t szczep ionka, jeżeli lekarz podejrzew a lu b prawie ma pewno ść, gdy wcze śniej po szczep ieniu nastąpiła silna reakcja alerg iczna pow inien zleci ć wykonan ie testów alerg icznych dop iero p óźniej podj ąć decyzj ę w spraw ie szczepie ń nieprawd ą jes t, że szczepionka przec iw gryp ie chroni przed wirusami i bakter iami, które powoduj ą przezi ębienia i zakażenia g órnych dr óg oddechowych np. anginę w irus gryp y bardz o r óżni si ę pod ty m budowy antygenowej od wirus ów przezi ębień teg o szczepionka przec iwko grypie chron i tylk o przed w irusami grypy zawartym i w szczep ionce przewodn ik medyczny o d poniedzia łku do pi ątku przed czternast ą przewodnik TOK FM na zdrow ie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA