REKLAMA

Wenecję zalewa woda i turyści

Połączenie
Data emisji:
2019-12-02 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną studia Mateusz mocn iej socjolo g z Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzie ń dobr y pa ństwu będziemy rozmawia ć w Wenecji w Wenecji, kt óra chcia ła przynajmn iej niekt órzy pewn ie chc ieli, ale okazal i si ę mniejszości oddzieli ć o d metra cz y o d miasta wci ąż strzelonego miasta, kt óry stanowi 1 organizm Administracyjny zdaj e się o d la t dwudz iestych to trochę te ż n ie do ko ńca tak że Rozwiń » mniejszość chcia ła się odci ąć, bo t o mniejszość og ólna, al e większość głosujących, dlateg o że przytoczmy przytoczm y wyn iki tego referendu m przytoczm y com konteks t tak Wenecja w tak iej popularnej popularny m wyobra żeniu t o jest miasto na og ół nie tak ie musimy Wenecja mus imy tyc h wszystk ich pięknych staryc h budynkach, które zbudowane s ą na palach osadzonyc h na na s bardz o b łotnistym pod łożu i komun ikacja tam w łaściwie mo żliwa tylko za pomoc ą gondol i albo motorówki ab y, jakiego tramwaj u prom u wodneg o natomiast Wenecja w sens ie tak im wsp ółczesnym administracyjnym t o jes t cia ło zbudowan e z 2 bardzo r óżne od s iebie podmiotów, dlateg o że mam y Wenecję t ą le żącą na og ólnie i Mestre, czyl i część kontynentaln ą ta m po łożono na stałym l ądzie, w której życie w du żej m ierze przypom ina życie jak każdy inny m inister miasto nadmorskie zwyk łe miasto nadmorsk ie, które ma oczywi ście jak swoje cech y związane z po łożeniem blisko dużego akwen u wodneg o tak naprawd ę po prostu miastem z e sta łymi budynkam i z silnymi fundamentam i asfaltowym i drogami z e wszech miar normalnym sposobe m poruszania si ę pod Mińskiem i lotn iskiem tak lotn iskiem, kt óre położone właśnie w te j te j części sta łą sta ło l ądowej pow iedzmy, a Wenecja to właśnie jes t dziwol ąg arch itektoniczne tak czase m powiedzieć je śli chodzi o stan te n trudno tuta j znaleźć co ś podobneg o, ale skąd się wzi ął ten pomys ł, żeby t o rozdzielić t o znacz y, dlaczego Venezia, dlaczego cz ęść Wenecji d ąży do tego, żeby być odseparowane adm inistracji tutaj przed e wszystk im czynn ik ekonomiczny odgrywa wi ększą rolę, dlatego że jak cz ęsto bywa w przypadk u tak ich bardz o dziwnych organizm ów miejskich, kt óre są troch ę może trochę na l ądzie, bo t o akurat Wenecja rzeczywi ście jest wyj ątkiem pod wzgl ędem skal i, ale znam y r óżne inne h istorie, kt óre np. pewien spos ób dzie ło miasta na 2 kraje alb o na 2 powiaty czy 2 inne gminne jednostki adm inistracyjne tutaj mam y miasto Mestre de fact o część miejską m iast, kt óre ma przemys ł szkoły komunikacj ę i w łaściwie nie ma niczego specjalnego cz y wyróżniającego się na in Wenecję, która tak przem ija po łożona na ogólnie w dużej m ierze jes t po prost u turystyczny m skansenem, który gdzie ś ta m dodatkowo może wyposażony w k ilka innych instytucji, które przynosz ą zys k oczywi ście na ogół n ie mamy mam y szereg zabytk ów na jego n ie mamy Uniwersytet na ogólnie odbyw a Biennale na ogół nie mam y te ż film fest iwal f ilmowy, al e na zwolnienie si ę żyć, ale dlateg o tak naprawdę n ie da si ę żyć przynajmniej n ie w takich regularn y spos ób, a niezwi ązany z ruche m turystycznym na i teraz mam y do czyn ienia z organizmem Mestre Wenecja, kt óry z 1 podmiotem adm inistracyjnym, który roczn ie dostaj e kilkadziesiąt milion ów eur o dotacj i rządowej tylk o i wyłącznie związane wobe c utrzyman iem w Wenecji jak o m iejsce zabytkowego m iejsca bardziej skansen noweg o tylk o, że zgodnie z obecnym i regulacjam i prawnymi ta dotacja jes t dz ielona 505350 % dotacj i, kt óra jes t po święcona dziedzictwo architektoniczne, czyli d e fact o tylk o og ólnie l ąduje na stałym lądzie to jes t ta główna o ś n iezgody pomiędzy samorz ądowcami w Wenecji tej nadan a na nadmorsk iej bardziej pow iedzmy i samorz ądowcami Wenecji już położony na ogół nie, dlatego że c i, którzy s ą na ogół uwa żają no 100 % te j dotacji pow inno zostawiać u na s na gondolac h, bo t o przecież t o właśnie dlatego dalej pow inno san ie na budowan ie dom ów jednorodz innych autobus ów cz y przedszkoli na stałym l ądzie tak rzeczywiście na gondolę mo że na t o, żeby uratowa ć m iasto przed dalszym zapadanie si ę pod wodę to jest my śl pytanie, na które w ty m momencie ci ężko odpowiedzie ć, bo ono implikuje, że t o miasto jeszcze mogę da ło ratować my ślę, że t o jes t rzecz, którą powinni śmy teraz pochyli ć, dlatego że jeszcz e n ie tak mówi Artego, dlatego że po co trzeci pojawią się tak ie g łosy eksperck ie m ówiące o tym, że, że nie d a się uratować Wenecji na pewn o nie w tak im kształcie, jak ą w, jakim ona jes t tera z to bardz o tak iego szerok iego wachlarza powodów mam y tera z ogromn ą powódź, kt óra niszczy ca ły czas Wenecję poddal i si ę ona dalej jest cz y dale j mam y podwy ższony sta n wód na lagun ie, który ca ły cza s powoduj e, że kilka-kilkanaści e procen t teren u teg o nowego cały czas pod wodą też n ie jes t tak ie by ło prawie miesiąc tem u, że metr 60 wody by ł w kryptach bazyl iki Świętego Marka i zn iszczenia bizantyjskich zabytk ów s ą są n ieodwracalne czy nawet w niekt órych hotelac h w barze hotelu były zalane a ż po suf it teraz n ie jest tak drastyczn ie, al e pogoda fatalna obs ługa ca łych Włoszech tak to to można sobie prze śledzić o d sameg o po łudnia aż po złóż faktyczn ie ca łego Wybrzeża Adriatyckiego i Wenecja na ty m cierpi, ale też n ie jak tylko wąski, dlateg o że zm ienia kl imat ciepłe cierpi, dlateg o że po prost u budynk i z opadają one staj ą si ę coraz cięższe staj ą się coraz bardz iej nasi ąknięte wilgocią t o podmyw a oczywi ście fundament y konstrukcyjne bardz o dużą szkod ę w Wenecji czyni ą t e w ielkie wycieczkowce, które cały czas s ą maj ą pozwolenie na t o, żeby tam wp ływać one n ie tylk o niszczą nabrze że tak i mechan iczny spos ób nie uderzają, ale też wywo łana Szkot ogromne fal e, które nie s ą naturaln e do te j cz ęści akwenu morz a Adriatyckiego i powodują, że to nabrzeże jes t Polsce sukcesywnie cora z bardz iej podmywan e o d dołu r ównież środkowych partiach i cała ta komb inacja podnoszenia si ę światowego poz iomu m órz związanego z oc iepleniem kl imatycznym, a ogromneg o zaśmiecenia odpadam i z tyc h wielkich wycieczkowc ów pote m z kole i powoduj e np. ogromną liczbę szczurów na og ólnie czym Wenecję oraz nie jest w stan ie sobie radzi ć powoduje, że ci ężko sob ie wyobrazi ć Wenecję tak ą, jaką m y np. jeszcze parę miesi ęcy tem u mogli śmy oglądać, kt óra b y przetrwa ła pow iedzmy 5060 lat o d teg o momentu jeste śmy teraz cz y mo że powiedzieć, że troch ę przec iwstawne komun ikaty chcia łoby się wyg łosić z 1 strony chcia ły powiedzie ć ludz ie jeszcze oglądać w Wenecji za chwilę n ie b ędzie także p ierwsze tak, żeby ludz ie w puszce, bo ona si ę za momen t rozlec i, bo rzeczywi ście turystyk a jest 1 z tyc h czynników, kt óre właśnie t o miasto niższe turystykę wst ęp jest troch ę tak i taka tak ie taki komiks sprzeczno ści tak, który sa m si ę zacieśnia, dlatego że w dużej mierze t o turystyk a rzeczywi ście powoduj e powoln ą powolne umieranie wagony na z łe stron y te ż turystyka but przyjmuj e lagunę w kr ótszym okres ie czasowym tak, dlateg o że patrzym y na horyzon t czasowy tak iej tera źniejszość to rzeczywi ście na same j ogólnie mam y praktyczn ie tylk o i wy łącznie o przynajmn iej przemy t głównie przemys ł zwi ązany z turystyką przyjeżdżali ludz ie z zagranicy t o są wszystko sk a z pami ątkami są restauracje t o są muze a cz y innego rodzaj u turystyczn e atrakcj e natomiast przemys ł, a b iznes cz y jakiekolwiek mn iejsze wi ększe centra f inansowe si ę przenosz ą na sta ły ląd, dlateg o że po p ierwsze na ogólnie n ie bardzo wierz ę że, gdzie prowadz i swoj ą własną działalność, dlateg o że ta architektura tego też bardzo t o nie on jest modyf ikowana tak by śmy nazwali nagle modyf ikowane cały świat o ty m, gada jak zmodyf ikowane to pote m będzie nie tylko świat o ty m, gada to te ż bardzo mocn o wchodz i pote m regulacj i UNESCO momentami, że lagun a jes t objęta dz iedzictwa UNESCO chodz i te ż o regulacj e wewnętrzne rządu w Rzymie, kt óry p łaci t e kilkanaście kilkadziesi ąt milion ów euro dotacji pod warunk iem, że Wenecja zostaj e Wenecją, ale pote m znow u mamy sprzeczność, bo prz y okazj i w łaśnie ostatniej powodz i s łyszeliśmy tak ie g łosy rozpacz y samorz ądowców mówiące o kierunku czy skierowane w Pile do polityk ów Rzymu w Rzymie m ówiących, a zaka z tyc h wielkich wycieczkowc ów ju ż prawem og ólnokrajowy tak zr óbmy z tego ustaw ę zróbmy z teg o prawo obowiązujące w ca łych Włoszech, żeby w ielkie wycieczkowce nie wjeżdżały tutaj, dlateg o że jak o samorządowcy n ie możemy teg o zgodn ie z w łoskim prawe m, a zakazać ażeby się na t o nie zgadza, dlatego że że te ż prezes na ty m zarab ia, bo cz ęść tych podatk ów p łaconych prze z ma łe knajp y małe hotel e traf ia przecież te ż do bud żetu centralnego poza ty m najczęściej ci tury ści, którzy trwają do Wenecji dzień świąt tylk o do Wenecji tylk o wpłyną Night albo wzdłuż Wybrzeża, bo wchodzą maj ąc jad ąc głębiej, wi ęc dla z punktu w idzenia Rzymu Wenecja to ca ły czas kur a znosz ąca złote jajk a z punkt u w idzenia samej Wenecji to racze j ku aktora nic si ę zara z utop i wracaj ąc do sameg o referendu m jeg o wyn iki przynajmniej godz iny na taką akura t ma m depesz e Reutersa z godziny os iemnastej, k iedy oddawan o g łosy zaledw ie 18 % uprawn ionych do głosowania w og óle poszło sko ńczyło si ę na 21 , 7 zestawień t o jest bardz o nawe t nie najlepiej historii dlateg o, że to też dajm y dajm y słuchaczom konteks t też piąte ju ż h istorii referend ów siedemdziesi ątym dziewiątym 80900 dziewięćdziesiątym czwartym 2003 i t o jes t boda j najni ższa w tyc h współczesnych czasac h frekwencja tak, bo ju ż bywa ło 39 %, kt óre chcia ło głosować natomiast ciekawe jest to, że spo śród tych 21 prace, kt óre zagłosowało 66 płacę za g łosowało za separacj ą Wenecji Mestre c o pokazuj e, że rzeczywiście jes t jakaś cz ęść te j społeczności weneckiej, kt óra chcia łaby odwiedzić ogólne o d lądu, ale nawe t, je żeli ona jes t bardzo wyrazista w swo ich pogl ądach to wci ąż medyczn ie stanow i dużą mniejszość n ie jest na pewno zmob ilizowana czy mo żna powiedzieć także uda ło się zebrać tyc h, kt órym szalenie zależy on i poszl i pow iedzieli mus imy by ć osobn o, al e ca ła ogromn a wi ększość ma to głęboko w nosie ma t o na pewn o głęboko w naszej głównie z tego wzgl ędu, że w te j chw ili tak a ekonom iczna separacj a wymagała bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych potrzeba b y to jedna k oddzieli ć i i zupe łnie inaczej administrowa ć np. koszty pociągów, kt óre jes t jedyn ą drogą idą drog ą l ądową komunikacją z e stacj i kolejowe j świętej Łucji na lagunę t o 1101 sposób tak i transport u publicznego dzi ęki temu mo żna ta m dosta ć, ale na toby nas musz ą być podz ielone kosztam i między 12 jednostkę samorz ądu, a w tej chw ili Wenecję dużo poważniejsze koszty do poniesienia ni ż zastanawianie si ę, kto ma p łacić za poci ąg dziękuję bardzo na t ę formację socjolog z Polskiej Akademii Nauk był ze mn ą w stud iu czternasta 35 za chwil ę informacje progra m przygotowa ła Anna Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA