REKLAMA

Wyrok TSUE a praktyka polskich sądów w sprawie frankowiczów

Połączenie
Data emisji:
2019-12-02 13:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
25:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 41 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą stud ia mecenas Artur Sidor radca prawn y z kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy dzienn ą cz y nowe będziemy prosz ę państwa frankow icza ich przygodac h po wyrok u Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyl i po 3 październik a może zacznijmy o d tak iego kr ótkiego przypomnienia c o te n wyro k zmienia, bo by ła w ielka dyskusja i w zasadzie mn óstwo niejasności c o do tego, jaki te n wyrok będzie mia ł wp ływ Rozwiń » na spraw y tocz ące się przed s ądami w grunc ie rzeczy jak rozum iem tak n ie p isze Rzeczpospolita ta niejasność pozostaje t o znacz y wcale n ie jes t czyteln e c o dok ładnie wyro k Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej oznacza nawe t tuta j taki cyta t po wyrok u wydanym prze z ca łe orzecznictwo frankowe wydaj e si ę jeszcz e bardz iej rozbieżne n igdy ni ż dotychczas nada l obo k wyrok ów uznających teg o rodzaju umow y za niewa żne zapadają orzeczen ia o możliwym rozliczeniu kredyt u wg kurs u średniego NBP, a nawe t oddalaj ące pow ództwo kredytobiorców w ca łości tak m ówi Aleksandra Kornatowska reprezentuj ącej bank i kancelarii me r ski ma rację zgadz a się pa n grę wydaj e mi si ę, że oczek iwania związane z wyrok iem Sułek one si ę w du żej mierze sprawdziły t o znacz y te n wyro k w tak im zakresie w jak im by ło sk ierowane pytanie prejudycjaln e, bo trzeba pamiętać, że nie zajmował si ę przecie ż, jakb y rozwi ązaniem szereg u problemów, które wi ążą z tym i kredytam i tylko odpowiada ł na konkretn e pytan ie s ądu polskiego t o oczek iwanie wyro k spełnił spełnił o n przecież przed e wszystk im tak ą w ątpliwość, która no w wielu sprawac h si ę pojawia ła cz y sprowadzała się odpow iedzi na pytan ie czy s ąd w raz ie usuni ęcia klauzul i waloryzacyjne j może zast ąpić te n te n kur s przewidziany jes t klauzula średnim kurse m Narodowego Banku Polskiego tuta j co da ło definitywn ą odpowied ź, że teg o typ u zastąpienie n ie jest c o do zasad y mo żliwe tak i ci ężko się zgodzić z ty m stw ierdzeniem, że po wyrok u są rozbieżności w orzeczn ictwie s ą jeszcze większe to znacz y na pewno nie mo żna tych rozbie żności, kt óre nada l istniej ą przepisywać wyrokowi z łe, bo wyrok, który tak jak m ówię dotycz ą okre ślonych kwest ii wyjaśnił j e czy natom iast do niemieckich n o dość wąskich, bo tematyk a jes t dosy ć szeroka ze sprawam i frankowym i si ę wi ąże szereg różnych zagadnie ń i wyrok nie m ógł ich wszystk ich nie takie było jeg o zadan ie rozwiązać, czyli w zasadz ie, żebyśmy tera z mogli spojrzeć na t o jak najczęściej teg o rodzaj u sprawy s ą prze z sądy rozpatrywane, jakie tuta j mam y lini ę orzecznicz ą t o znacz y tak prz y przyj ęciu abuzywności klauzu l waloryzacyjnyc h, bo jeżeli czekolad klauzu l n iedozwolonych życia klasy abuzywność na drogach oraz grzywnę inaczej tak n iedozwolone, jeżeli sąd uzna ł, że umowa zaw iera tak ie klauzule, kt óre maj ą charakte r n iedozwolone i tutaj je śli chodz i o samo stw ierdzenie abuzywności t o przes łanki tej abuzywności orzeczn ictwa teg o dotycz ącą jes t jasne o d lat ugruntowan e w jes t w ty m zakres ie sądy pełnomocnicy nie maj ą wi ększych problem ów problem dotycz y tego c o si ę dzieje z umow ą, je żeli sąd oczywi ście uzn a, że zaw ierane klauzul e n iedozwolone i do te j pory cz ęściej przyjmowan o, że jeżeli mam y do czyn ienia z umow ą kredyt u tzw. indeksowanego, czyli tak iego, w kt órym kwota kredyt u wyra żona jes t w z łotówkach, a zadłużenie kredytob iorcy jest wyra żony we frankach, dlateg o że ju ż po wyp łacie pieni ędzy, które też ma m iejsce w złotówkach ban k przel iczy wypłaconą kwot ę na frank i to cz ęściej przyjmowan o, że w tak im wypadk u mam y na właściwe rozwiązanie jes t tzw . od Frankowi n ie umow y, czyl i sąd dochodzi do wn iosku że, poniewa ż kwo t kredyt jes t gotówka wyp łacana w z łotówkach klauzula waloryzacyjn a jes t nieskuteczna n o t o powinien kredytob iorca spłacać kredy t w z łotówkach wg oprocentowania z dn ia zacz ął wg oprocentowan ia LIBOR to oprocentowan ie może zmieniać w trakc ie trwan ia umow y najcz ęściej zmienia, je żeli klauzulę zm iennego oprocentowan ia natomiast efekt jest tak i, że kredytob iorca sp łacał te n kredy t w oparciu o stawk ę LIBOR kredy t złotówkowy stawk a LIBOR jes t spor o niższa przez ca ły czas h istorycznie te ż by ła stawki WIBOR zwi ązku, z czym dosz ło do nadp łacenia kredyt u tak i w tak im wypadk u kredytobiorca dostawał zwro t takiej nadp łaty na przyszłość te ż sp łacać kredyt ta k tzw. złotówka po Poli Boże, czyl i kredy t ta ńszy w przypadku na tema t kredyt ów denom inowanych, czyli tych, w kt órych kwot a kredyt u była okre ślona we frankac h szwajcarskich tutaj prawneg o punktu widzenia jest nieco inna, ponieważ problem pojaw ia si ę na etap ie wyp łaty kredyt u tak, czyl i banki z kredytobiorc ą mawia, że wyp łaci 100  000 franków n o al e nie wypłacał tyc h franków wyp łacę z łotówki na pytanie w oparc iu, o co jaka ś podstawa prawna t o takie wyp łaty tak z punkt u w idzenia kredytob iorcy tak naprawdę r óżnica między 2 sytuacjami jest bardzo niewielka wi ększość osób sob ie nawe t n ie zdaje spraw y z je j istnienia natom iast z prawneg o punkt u widzenia różnica jes t olbrzym ia co powoduj e, że często teg o typu sytuacjach dochodzi ło do uniewa żnienia umow y stwierdzenia niewa żności umowy c o się wi ązało z obowi ązkiem zwrot u świadczeń przede wszystk im bank musia ł zwr ócić kl ientowi t o co klient kredytob iorca przez ca ły okre s trwan ia umow y bankow i sp łaciło, a z tego wyn ika rozbie żność, dlaczeg o w przypadku kredyt ów um ów kredytowych o indeksowanie udaj e się zastosowa ć te n mechanizm pierwsze, kt óre pan powiedział w przypadk u denom inacji nie t o znacz y różnica b ierze właśnie z teg o, że w przypadk u kredyt u indeksowanego mam y kwotę kredytu wyra żona w z łotówkach i tak kwot a kredyt ów w tej wysoko ści jes t kl ientowi wypłacano więc, gd y nie ma dyskusj a c o strony um ówiły na samy m początku wiadomo, że umówił si ę na kredy t w z łotówkach, a pote m l iczenie zadłużenia aktualneg o jego sp łacanie w oparc iu o kursy najcz ęściej frank a w przypadk u kredytów denom inowanych sytuacj a jes t z prawneg o punktu w idzenia d iametralnie inna, poniewa ż trzeba postawi ć pytan ie na n ie odpowiedzie ć, jak a kwota pow inna by ła by ć kredytob iorcy wypłacono taki tuta j jes t skor o, je żeli usun iemy klauzul ę waloryzacyjn ą nie ma podstaw y do przel iczenia kwot y kredyt u wyra żonej we frankac h na z łotówki mo żna przyjąć tak jak t o zrobi ł w tym ostatnim wyrok u ty m jak rozumie b ędziemy za chwil ę zobowi ązań Sąd Najwyższy, czyli uznać, że t ą kwotą kredyt u jes t kwot a rzeczywi ście wypłacona al e, żebyście dobrz e zrozumie ć, które rozwiązanie było częściej stosowan e prze z bank i w przypadk u kredyt ów denominowanych częściej dochodzi ło do n ich stw ierdzenie wa żności umow y, a który był przepraw ę przez banki ora z stosowane czy mam y takie dane cz y w iemy mam y ta m proporcja była zdaje si ę w gran icach chyb a 70308020 jeśli dobrze pami ętam chyb a n a rzecz kredytów indeksowanych jeśli jeśli dobrze pamiętam były traktowane jest wi ęcej twierdz ę, że można s ądzić, że cz ęściej będą zapadały tak ie wyroki, kt óre będą m ówiły o frankow e kredyty n o niekoniecznie, dlatego że teraz ma te n wyro k Sądu Najwyższego i zresztą s ądy ma m takie wra żenie czy tych wyrok ów, które stwierdza ły niewa żność jes t jest sporo to nie tak ie jednostkow e wypadk i natomiast no nieważne jes t bardz o dalek o id ącym skutk iem, więc wydaje się, że cz ęść s ądów przynajmn iej jak szuk a innych rozwi ązań i stara się jako ś t ę umow ę uratować to zreszt ą pow iedzmy parę s łów to oczywi ście o tym, wielokrotnie już m ówiono, al e wart o przypomnieć co oznacz a nieważność umowy c o si ę wted y dzieje no, jeżeli dojdz ie do stw ierdzenia niewa żności umowy to oznacz a, że n ie by ło podstaw y prawnej alb o jeśli była ona p óźniej w tok u trwan ia umow y odpadła do teg o, żeby strony sob ie w ogóle coś świadczyły tak, czyli n ie było podstaw y do tego, żeby bank wyp łacił kredytob iorcy kwot ę w złotówkach nie by ło te ż podstawy do tego, że kredytobiorca zwrac a cokolwiek bankowi, bo nie ma umow y skoro ma umow ę kredytob iorca wyst ępuje pozwem o zwro t tego c o zapłacił sąd si ę do teg o musi odnie ść i je żeli uzn a rzeczywiście były klauzul e abuzywn e przyjętą tory, jakb y nieważnością wolno t o mus i zas ądzić zwrot zapłaconych prze z kredytobiorcę świadczeń to si ę pojawiaj ą oczywi ście pytan ia kwesti ę przedawnienia pojawi ą się pytan ia cz y pow inien powinien zasądzić ca łość teg o c o kredytobiorca spłacił czy by ć może niekt órzy twierdzą pomniejszy ć o sp łaconą kwotę od os ób kredytob iorca dosta ł o d bank u na początku zak ładając, że ta kwota, którą dosta ł jes t jes t mn iejsza pytan ie o zachowan ie bank u czy pan, kt o b ędzie podnosi ł zarzu t potrącenia czy teraz t o jest nieruchomo ścią w tak iej sytuacji na nieruchomości c o do zasady nie dz ieje si ę, dzieląc się na rozw ój miast on a on a została zakup iona i jest jeszcze albo przy kredytobiorcy albo gdzieś ta m sobie dale j prawda powędrowała natom iast, jakb y co do zasady nie dz ieje się nic ja domyślam się pa n redaktor pyt a to jakie ś argument y podnoszon e prze z pełnomocników banków, kt órzy twierdz ą, że można, b y połączyć banku jakie ś roszczenia kierowa ć w łaśnie w stosunk u do do nieruchomości n o takie g łosy si ę pojawiają, al e one na razie jakby nie zosta ły przedstaw ione w tak i spos ób, jakb y argumentacja prawn a jest na razie dosy ć tak a powiedzia łbym ma ło szczeg ółowa także ci ężko się na raz ie do teg o odnosi ć w s ą w przep isach o bezpodstawny m wzbogacen iu rzeczywi ście tak ie takie przep isy, które mówią o ty m, że, je żeli si ę osoba bezpodstawn ie wzbogacona wyzbyła uzyskanej korzyści mo żna tak ie roszczen ia kierować ewentualn ie do tego maj ątku, kt óry wszed ł w m iejsce tych tyc h bezprawnie uzyskanyc h be z podstawy prawne uzyskanyc h korzy ści natom iast czy tak b ędzie cz y s ądy w og óle podejmą te n TOK my ślenia czy tego typ u roszczen ia b ędą k ierowane za wcześnie mówić im jak iekolwiek nale ży orzeczn ictwa s ądowego na tle spr aw frankowych ja te ż n ie słyszałem o sytuacj i, w której ban k domaga ł si ę zwrot u nieruchomości, ale jeżeli s ą na razie jakie ś tylk o takie zabezpieczenia h ipotecznym wted y ono jes t automatycznie wygasa no skor o nie ma wierzytelno ściami t o to hipoteka też wygas a hipoteka jest jakby wtórna w stosunk u do wierzytelności także n ie mo że istnie ć bez istnienia wierzytelno ści tak podleg a wykre śleniu 1353 za chwilę wr ócimy do rozmow y łączenie by ł kopany t o c o uzysk a zagrożenie stało si ę tutaj fakte m ludz ie po prostu pot ępiam te n chuligańskie agresywn e zachowan ie, kt óre mieli śmy okazję zaobserwowa ć podcza s wydarzeń w Białymstoku w Polsce jes t miejsce dl a ka żdego jeste m wstrząśnięta ogrome m przemo c prawa i sprawiedliwo ści przypomn ę dzia łania Kaczyńskiego jest w łaśnie za bezpiecze ństwo pozostali wolno ści, bo jeste śmy wysp ą wolności, kt órzy chc ą z a, ab y zrozumie ć przewodn ik TOK FM na zdrowie w dzień dobr y Ewa Podolska dziś ciąg dalsz y mit ów dotycz ących szczepie ń przec iwko gryp ie cz y postawa nie powinienem si ę szczepić przec iwko grypie, bo ma m alergi ę jes t w łaściwa n ie większość os ób, ale j ą może bezp iecznie zaszczepi ć przec iwko gryp ie be z jak ichkolwiek powik łań jest 1 wyjątek jedyny m wa żnym przec iwwskazaniem do szczep ienia jes t s ilna alergia odczyt anaf ilaksji roczny na bia łko jaj a kurzego, na kt órych przygotowan a jest szczep ionka, jeżeli lekarz podejrzew a lu b prawie ma pewno ść, gd y wcze śniej po szczep ieniu nast ąpiła silna reakcja alerg iczna pow inien zleci ć wykonanie test ów alerg icznych dop iero p óźniej podj ąć decyzj ę w spraw ie szczepień nieprawd ą jest, że szczepionka przec iw gryp ie chron i przed wirusami i bakter iami, które powoduj ą przezi ębienia i zaka żenia g órnych dr óg oddechowych np. angin ę wirus grypy bardzo r óżni si ę post ęp budowy antygenowej o d wirus ów przeziębień tego szczep ionka przec iwko gryp ie chroni tylk o przed w irusami grypy zawartym i w szczep ionce przewodnik medyczny o d poniedzia łku do pi ątku przed czternast ą przewodn ik TOK FM na zdrow ie nie ma czas u łączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z e mną studium to mecenas Artur Sidor radc a prawn y kancelarii Pietrzak Sidor i wsp ólnicy rozmaw iamy o kredytach frankowych o tym c o się z n imi w ostatn ich miesi ącach dz ieje przed s ądami tuta j do ść c iekawa sytuacj a Sąd Najwyższy uchylił wyro k Sądu Apelacyjnego w sprawie kredyt ów we frankach, który t o kredy t był w łaśnie ty m kredytem je śli dobrz e mówię denom inowany we frankach, czyl i rozum iem, że sytuacja, w kt órej orzeka si ę w ówczas o niewa żności umowy jes t t ą sytuacją częstszą natom iast tuta j sa m zdecydowa ł inaczej Sąd Najwyższy rzeczywi ście zdecydowa ł inaczej Sąd Najwyższy uchyli ł wyro k Sądu Apelacyjnego i przekazał tem u sądowi spraw ę do ponowneg o rozpatrzen ia jednocześnie, czyni ąc szereg uwag, kt óre są istotne z punkt u w idzenia ob u stro n sporu przede wszystk im trzeba pamiętać to w łaśnie wyro k przełomowy tego wyroku wyn ika z tego, że do te j por y Sąd Najwyższy n ie wydał jeszcz e wyrok u, w kt órym b y o d Frankowi wyro k o Frankowi przeprasza m umow ę kredytu denominowanego to jest p ierwszy wyrok dlatego jes t tak i istotny Sąd Najwyższy wskaza ł, że ta umowa nie ma charakter u umow y walutowe j jest umow a Ano pseudo walutow a jak jak środowisko frankowicz ów taką nazw ą si ę pos ługuje kwotą kredyt u zdaniem Sądu Najwyższego w ty m wypadku jes t kwot a pieniędzy, kt óra stała t a na z łotych do dy s pozycj i klient ów w cel u zap łacenia deweloperow i natomiast zawiera umow y klauzul ę waloryzacyjn ą tuta j Sąd Najwyższy nie wyja śnią za bardz o na jak iej podstaw ie prawne j kwot a wyp łacona jest traktowan a jako kwot a, którą stronę si ę um ówiły pewien n iedosyt, jakb y tutaj pozostaj e po lekturze uzasadn ienia wyroku n a w ty m n iemniej jakb y sam o stwierdzenie, że mam y do czynienia z umow ą kredyt u złotowego wa żną klauzul ą w łaśnie przeliczeniow ą w prz y wypłacie, al e abuzywn e klauzu l przy prz y prz y sp łacie jest jest istotne n o i Sąd Najwyższy sądowi niższej instancji zostawi ł decyzj ę c o do teg o cz y tak i kredyt pow inien być oprocentowan y wg stawki LIBOR stawki LIBOR cz y jeszcz e jakieś być mo że innej stawki, chociaż te ż dają m iejsca jeszcz e inn ą stawk ę nie ma Sąd Najwyższy wyra źnie wskaza ł, że orzeczenia sól teg o z pocz ątku października n ie mo żna traktować jako orzeczenia, które dawały podstawę do teg o, żeby by ł t o kredyt darmow y j ęzyk oprocentowan ie znale źć ta m pow inno Sąd Najwyższy opowiedzia ł si ę z zastawk ą LIBOR, czyl i jednak okazuje si ę, że nawet w przypadk u tak ich umów mo żna te ż te n mechanizm charakterystyczne dla tyc h umów indeksowanych zastosowa ć tak mo żna tak mo żna zreszt ą takie orzeczen ia id ące właśnie w kierunku o d bank u Wienia kredytów denominowanych wolno ść wcześniej pojawiały to nie jest p ierwszy w ogóle wyro k dotyczą jakb y, przewidując tak i skute k jest pierwszy wyro k Sądu Najwyższego tak, bo Sąd Najwyższy zajmował si ę te ż ju ż nieraz kredytam i frankowym i natomiast n ie był jeszcze w roku, w kt órym sąd wezwanie poszedł w ty m k ierunku Frankowi umow ę danym i nom inowano, w czym to jes t zaskoczenie, bo teraz patrzę na t o co napisane, że mam y wrócimy do teg o c o napisała Rzeczpospolita na pierwszej stron ie polskie sądy wydały w m inionym miesi ącu 54 wyroki w sprawac h dotycz ących m ieszkaniowych kredyt ów walutowyc h w prawie 7075 % z n ich g órą byl i kl ienci tak wyn ika zdanyc h zebranych przez z łotą i Rzeczpospolitą to 40 wygranych spraw 5 sądy skierowa ły do ponowneg o rozpatrzen ia tylko 9 wygrały bank i, w jak ich sytuacjach mog ą wygrywa ć mamy n o właśnie czytając statystyk i trzeb a pami ętać o tym, że one dotyczą r óżnych Stanów faktycznyc h i te ż umow y r óżnych bank ów pochodz ące z r óżnych okres ów są r óżne, tak więc to nie jes t także s ądy orzekają, zupe łnie jakby od praw a do lew a i nie ma jakiejkolwiek koncepcj i tylk o trzeba pami ętać o ty m, że no s ą r óżne różne sytuacj e r óżne umow y były podpisywane w r óżnym czas ie, więc oceni ć dany wyrok, czego te ż tak naprawdę z uzasadn ieniem z dokumentacją kredytową na c o oczywi ście w tak ich publikacjach nie ma czasu nie ma wracaj ąc t o do pana pytan ia w jaki sytuacj ę bank i mog ą wygra ć mogą wygrać przed e wszystk im wted y, k iedy sąd uzna, że n ie nie ma klauzul abuzywnyc h tak t o mo że by ć n p . tak a sytuacj a, w kt órej kredytob iorca mia ł praw o do otrzyman ia kredyt u w walucie i do spłacania g o w waluc ie tak, czyl i klauzul e przel iczeniowe w uruchamia ł się tylk o w sytuacj i, w kt órej kredytobiorca n ie chcia ł skorzysta ć z otrzymania środków wprost walucie cz y do spłacania wpros t w walucie to może by ć też sytuacj a, w kt órej n p . kl ient zdecydowa ł si ę negocjowa ły z bank iem kur s, po kt órym kredyt był m u wyp łacone rzadz iej zdarzały si ę sytuacja t o jakiś zupe łnie wnioskowi wypadk i, w kt órych kredytobiorca negocjowa ł te ż kur s sp łaty, bo chodz i o wypłatę t o się zdarza ły tak ie sytuacj e stosunkow o cz ęściej tuta j też trzeb a jedna k zastrze c, że tak a negocjacja musia łaby mieć charakte r rzeczyw iste, a n ie ani pozorn e, a tak ą pozorności te ż cz ęsto mam y do czynienia, kiedy np. 1 pracownik banku drug im pracownikiem bank u jeg o negocjuj e w cudzys łowie należało powiedzie ć kur s wypłatę, więc musia ł mie ć charakte r rzeczywisty musia łaby si ę odbywa ć tak naprawd ę w czasie tym samy m dochodz i do zawarcia umow y tak bo k iedy mam y zawartą umow ę, a negocjacje nast ępują n ie miesi ąc 2 później to ci ężko w tej też, aby te negocjacje tak i spos ób mogą uzdrowić t ę umowę pierwotną, kt óra w ty m wypadk u jest abuzywne cz y nawet nie was z, ale można sob ie te 2 sytuacje którymi mogą by ć sytuacj e, w kt órych właśnie sąd uzn a, że nie by ło abuzywnyc h postanowień n o niekt óre s ądy dosyć dosy ć takich oka z relatywny spos ób podchodz ą do oceny teg o czy dochodziło czy n ie dochodzi ło naruszen ia interesów konsument a czy naruszen ie mia ło charakter ra żący jak m ówią polskie przepisy zaczn ą jak m ówi dyrektyw a czasami si ę zdarz a po prostu cen a te j klauzuli abuzywne j prze z pryzma t interesu ekonom icznego klienta wy łącznie i s ądy też niekt óre błędnie przyjmuj ą, że trzeb a oceniać nie tylk o na moment zawarc ia umowy, ale r ównież brać pod uwag ę stron y si ę zachowywały n o bywaj ą też sytuacj e, w których podatn icy pope łniają b łędy i formują roszczen ia nieprawid łowy spos ób i pote m odchodz ą z kw itkiem i prawd a cz y t e przypadki przegranych spraw mogą by ć te ż po prost u b łędy prawne maj ą być mog ą być mog ą być sytuacj e, których umow a n ie daj e podstaw do p ójścia do d o do sądu tylk o jaki ś przyczy n stron y zdecydowa ły jednak inaczej, że chcą i ść albo chc ą zaryzykowa ć albo co gorsz a nie ma świadomości tego ryzyk a id ą do s ądu i si ę i odchodz ą z kw itkiem albo mo że być tak że na klauzul a jest n ie jest abuzywn e, a po prostu są t o si ę do innego wn iosku cz ęsto przecie ż wyroki pierwszy sta n s ą uchylane czasami ochronę dop iero na etap ie Sądu Najwyższego jest jakb y t o niemożna sprawy ocenia ć przed prawomocnym zakończeniu a ż tak ko ńcząc, kiedy pojaw i si ę wyro k colę du ża cz ęść publicystów poszła tak ą stronę poradnictwa, czyl i tak iego m ówienia, a t o teraz i ść do sądu alb o jeszcz e wstrzyma poczekajmy serwuj e si ę b ędzie dzia ło pan a zdan iem rzeczywiście to jes t już tak i cza s, kiedy faktycznie nale żałoby, je żeli ktoś w ie o ty m, że ma klauzul a w umow ie frankowej należałoby teg o sądu p ójść rzeczywiście jes t jakiś argumen t te n, a poczekas z poobserwować t o znacz y s ą sytuacje bardz iej ewidentnej takie mniej 1 tak w sytuacj i bardz iej ew identnej, k iedy tre ść umow y rzeczywiście n ie pozostaw ia wątpliwości, że prz y obecny m stanie orzeczn ictwa s ądowego umowa jes t obarczon a wadam i czy b ędzie nieważność t o będzie tylk o od Frankowi nie to jes t to, żeby wt órne, ale wa żne jest, żeby rzeczywi ście zawiera ła on a wady no to ja by m nie czekał wdaj e się czekanie to n iczemu nie służy trzeba pamiętać o ty m, że ta roszczen ia o zwro t wpłaconych kwot si ę z każdym miesi ącem najcz ęściej przedawniaj ą oczywiście mo żna myśleć o jak ich innych tuta j instrumentach złożeniu wezwan ia do pr óby ugodowej natom iast jak jakieś dzia łania trzeb a podj ąć natom iast s ą sytuacj e mn iej oczywiste i w tak ich wypadkach rzeczywiście mo żna się zastanowić cz y n ie nale żałoby jeszcze poczeka ć miesi ąc 23 na NATO, jaka b ędzie linia orzeczn icza sądów tera z coraz więcej tyc h spraw jest rozpoznawanych prze z sądy wy ższej instancji Sąd Apelacyjny Sąd Apelacyjny w te j Polsce ściągnie Sąd Apelacyjny w Warszawie i spr aw rozpoznaj e coraz cora z więcej no co ś więcej spr aw traf ia do Sądu Najwyższego natom iast trzeba cały czas pami ętać, że te n t o c o dz isiaj w idzimy słyszymy t e orzeczen ia sądów to s ą życzenia dotyczące spr aw, które by ły wn iesione najczęściej k ilka lat tem u tak tak że to to n ie jes t tak, że je śli spraw a traf i do sądu to prawd a jes t szansa na t o, że wyro k zostanie wydane wczora j biuro paru miesi ęcy, bo t o się na pewno n ie stan ie dziękuję bardz o mecenas Artur Sidor radc a prawn y kancelarii Pietrzak Sidor wsp ólnicy pa ństwa mo im gościem 1416 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA