REKLAMA

Najpolskie Radio Prawdy

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-12-02 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
07:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y polsko o t u ryk wolne j Polski ryk rz ądowych oficer ów prawd y niezłą nie staj ących p o stronie prawdy bl isko prawdy byli ju ż p ękł tak bl isko, że zbli ża się ju ż nie d a, a akcja tydzień ich ca łej prawdy wa m pokazywa łby na pocz ątek po oku p wpolityce PL stamtąd strzel a n iezmordowany niez łomny generał prawd y Jan Pietrzak czyt a jes t tak i gatune k os ób publicznych dz iennikarzy ludz i kultury r ównież polityk ów, któremu frajd ę spraw Rozwiń » ia, że szkalowan ie Polski donosz ą na na s przy lad a okazj i, że jesteśmy paskudn ie nic nie warc i itp nowa noblistka dodaj e, że Polacy t o w łaściciele niewolnik ów kolon izatorzy morduj ący Żydów i dalej strzel a pierwsz ą tak nr. 1 z donos icielstwem rank ingu jes t niejaki Bolesław, którego nazw iska nie wymienię z powod ów procesowych, a tak że z powodu obrzydzen ia pojecha ł n iedawno do Stanów zjednoczonych poskar żyć si ę na upade k praw a w Polsce w jakim ś sensie ma rację, poniewa ż w pa ństwie praworz ądnym siedzia łby w podl e za l iczne oszustwa tak si ę mszczą zan iechania niezbyt mi łosierny rodak ów wobec łobuzów i dalej p ierwsze tak pewna szefow a o d s ądowej degrengolady ma zwyczaj je ździć do Niemiec, bo obrzuca ć błotem ludz i naprawiających s ądownictwo udowadn ia, że zas ługuje na swoj e niemieckie nazwisko i kolejne nazw iska kolejną prem ie t o efek t brak u odwag i przy renowacj i tzw. nadzwyczajne j kasty kolejn y c iekawy przypade k nowy marsza łek Senatu Otóż pierwsz ą wizytowa ł prze z marszałka z e Szczecina stolic ą b ędzie Waszyngton n iczego w kraju jeszcz e nie zrobił, al e w stanach ch ętnie demaskuj e Polskę na dobr y początek moj a poselsk a faworytka, o ile nie w iadomo mi wiadomo nigdy nie wyje żdża, al e wyrusz a na miejscow ą wojenk ę ow a młodociana ci spotk a ich c iotka wyrazi ła oburzen ie z powod u otrzymania komun ikatu msz y świętej dl a parlamentarzystów prz y okazj i oświadczyła, że b ędzie walczyć z krzy żem w sal i obrad nale ży si ę spodziewa ć efektownej awantur y, al e po roku 2016 Szanowni Czytelnicy ko ńczy Jan Pietrzak mo że mac ie jaki ś pomys ł co zrobi ć zdolno ści Rami, którzy na m ci ążą na ca łości czeka m na propozycj e Jan Pietrzak tuta j polskie rad io prawd y i oto 2 mordercze strza ły pułkownika prawd y Witolda Gadowskiego najp ierw te n strza ł mordercz y, który odda ł okop u s ieci syt a Witold Gadowski trzeba si ę bi ć Marian Banaś n ie wypadł sroce spo d ogona n ie jes t te ż jakże częstym w obecne j kuchn i w ładzy cz łowiekiem, który z n iczego wyniesie po trupac h do jak iegokolwiek znaczen ia przyznam też, że n ie jes t krewny m an i powinowatym zna g o jednak w iele la t dzi ś, k iedy ka żdy wypiera DEK może sob ie rzuca ć najgorsz e oskar żenia na ludz i zas łużonych warto obserwowa ć to co dz ieje si ę wok ół obecnego prezesa NIK c i, kt órzy jeszcz e n iedawno wychylił jego r ęka w 2 upraszczając o minut ę uwag i teraz skrz ętnie na jego widok przechodz ą na drug ą stron ę ulicy Banaś zrobi ł swoj e uruchomi ł maszyn ę kas, która dała daj e do bud żetu dodatkow e m iliardy z łotych Banaś mo że odej ść dalej Witold Gadowski niezmordowanie 3 lata, korzystając z teg o m ilczenia g łowy podnoszą produkt y z partii Jarosława Gowina tonem karton ów żądają mawiaj ą wstydz ą si ę n ie swoim wstyde m Gowin udaj e moral isty koszte m człowieka, kt óry siłą rzeczy n ie mo że się skuteczn ie obronić spraw a Banasia pokazuje co czek a kogo ś, kto uwierzy stosowan y w budowan iu nowego pa ństwa, a ja p isze strzela Gadowski, a ja w łaśnie dlatego stoj ę obo k Banasia i mow ie i Marian na ca łość uczyn i z n iego narz ędzie, przed którym będą drżeli lepkie r ęce politycy urz ędasy Real mocn o nie oglądając się na t o kog o razy dotyczą n ie słucha pora d s łuży i mentalnych Kurdów powiedzia ł do przod u i zm ienia Najwyższa Izba Kontroli chwal i tak, jakby ś nagle znalazł si ę na r ingu bi ł z w ieloma przec iwnikami naraz w łaśnie tera z Banaś musi wygra ć i mo że by ć świetnym szefe m urzędu, który stan ie si ę postrac h zar ówno dl a chętnych ludz i w ładzy jak i wszelk iej ma ści aferzyst ów i dl a migrant ów tyl e strza łów Gadowskiego w s ieci, ale te n sam Gadowski na ładowany ma pistolet bez przerw y t o strzela z okop ów wpolityce PL czytam w ie pan o n tak naprawdę bałwanem ma lepkie r ączki, ale m ówię to tylk o na stronie, bo wie pa n t o mo że zaszkodzi ć naszy m takie poufne świadczenia przys ługuje c o chwil ę dotyczą prom inentnych czynnik ów dobre j zm iany oczywi ście konkretnyc h na razie nie licznych nie wolno m ówić dla dobra spraw y trzeb a milcze ć gęba na k łódkę, bo zaszkodzi naszy m zara z zara z, jak im naszy m t o promowali śmy władzy karierowiczów i wiadukt ów mam y tolerować dra ństwo w imi ę wy ższych cel ów tak przemawiali nadajn ik głowi PZPR robili nas oko, bo w iecie przejd ą ten tamc i Grabca twardogłowi oni n ie mają skrupułów mniej towarzyszy w iemy, że n ie jes t dobrze, ale przecie ż jak nas n ie będzie t o b ędzie znaczn ie gorze j tak t o trwało si łą silnego rozp ędu w PRL o d la t siedemdziesi ątych zawsz e byli jacy ś nas i oczywiście por ównanie d o PE jest wyolbrzym ione w istocie n iesprawiedliwe, a le dobrz e znam te n mechan izm przepuszczam y małe grzeszk i w imi ę wi ększych, a c o mitycznych i w praktyce n ie osi ągalnych dóbr gon imy za marchewk ą dobre j Polski o n będzie jeszcze nie Ts, ale przecie ż ci, kt órzy wiedz ą lep iej poprowadz ą nas do n iej Otóż o świadczam t o bredn ia najgorsz a z możliwych najgorszy mo żliwy k łamstwo, bo zatruwaj ące nasz e my ślenie powol i i ko ńczy swój mordercz y ca łą Witold Gadowski tak to sa m nie ca łkowicie nasz ą zdolność realne j ocen ie sytuacji nie mam ochot y by ć króliczkiem, które m a przed nosem marchewk ą t o podgrzeje si ę Smoleńskiem t o znow u targowic ą i spokojnie można slalome m kluczy ć wyb iera Czarzastego na wicemarsza łka Sejmu po c ichu układa się z ka żdym, bo przecież w ładza naszyc h jest najwi ększym celem oni prowadz ą w dobry m k ierunku tylk o chwilowo okoliczność n ie sprzyjaj ą tak a zabaw a może trwa ć w niesko ńczoność PiS w butac h poprzedn ich ekip będzie si ę czu ło cora z lep iej zm ieniamy dekoracj e rzeczywisto ść powstaje n ie ma m zamiaru ćwiczyć w kaga ńcu nie ma zam iaru Witold Gadowski t o były z ca łą prawdę czarn e nabia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA