REKLAMA

Czas na Prawiersz

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-12-02 15:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
n iezbyt dobry m humorze s iedzi przede mn ą Tomasz piątek, ale przecież t o nie zm ienia faktu, że b ędzie prawie ju ż w n iej zbyt dobry m w Rawie ju ż prawdz iwie praw icowy prawie 2 rozproszyć pa ństwa w humorze niezwyk łym siedzę, albow iem dz isiaj jes t dzie ń w ielkiej zm iany patr iotyczny autor Get do m liryczny ge j ci ężar po raz pierwszy w prawie ju ż mam y przewag ę Patriot patr iotycznych prawie 3 nad zwyk łymi patriotycznymi prawie rusza ły, kt óra prawie, Rozwiń » albow iem kto ś sprytny wymy ślił, że w Polsce przeciwwag ą dl a rz ądu dus z PiS ma by ć PiS plu s, czyl i konfederack a opozycj a dus z na plan pierwszy wychodz ą, więc du że szerok ie jak Step, a 1 z n ich jes t poet a Skowron auto r w iersza p t . pr aw t a w nas z state k ciągle dryfuj e w lewo i może wpa ść na hydr a wielk ą jak drzewo t o stół bia łe jam ą ch łonny ma mack i Matsa n imi dz ieci i gd y trwa ła salonk a LGBT nas z state k po omack u mkn ie, gdz ie morz e martw e sol ą k łamstwa, gdz ie panuje Izrael b is ZUM, i ż Żydzi z bezduszne j Niemcy z, gdz ie cały kontynen t tonie kulam i zm ieni i islamizm j e niegdyś t o by ła Europa tera z zalewaj ą br ązowa ropa kapitanie jak najdale j odb ije o d lekk ich ławic i row ów, gdzie g łębinach Berlina odb ije od te j głębin naprawo k u prawdz ie, al e kapitan n ie słucha jes t n im staruszk a głucha rzeczywi ście czuj e jakąś nowo ść, al e te ż językowy talen t autora kłami zoo m n p . k łami motorach, a ideologią panującą w Polsce o d dawn a chodzi metalami, al e też dwuwiersz z 2 wież to stud ia ja mog łem macki Matsa n imi dzieci t o co prawd a b iologia połączona jedna k z walką ideolog i ideowo i za literackie, bo zimą wprawdz ie nie ma, al e ja mog łam mack i Matsa n o tak, al e zupełną konfuzję pla c Unii w z iemi końcówka w iersza, ale kapitan n ie słucha jes t n im staruszka g łucha, o c o chodzi my ślę, że Jarosław Kaczyński krypt o staruszk ą, a tak my ślisz, a jeszcze, sk ąd w iesz tak w iele wierszy t o pow iedz mi czy on używa sformowan ia, gdzie g łębinach Berlina szkodz i tylko, że w głębinach rymowa ć z Berlina czy on ma co ś na myśli n ie wiem i z tym nie w iem głębokim wielki n ie wiem pa ństwa zastanaw iamy zostaw iamy, a tera z następny no właśnie Skowron now i wtóruje nasz ulub iony poet a Gajowniczek, któremu wprowadzen ie reze rw z łota do Polski kojarz y si ę z z no w iadomo w ty m złoto, jeżeli ZUS, ale na s czym śmiechem na sal i tony z łota zn ów wygral i, a Hołota co ma mn iej niż 1000 zł n iech si ę we źmie do robot y taki progra m i kultur a herb y monogra m paw ie pi óra ch łopski rozu m pust e s łowa na kark u żydowska głowa ma ten atak końcówkę zepsułem, ale ona wszystko wyjaśniła tak ale kiedy zaczęły się o d pocz ątku śmiech na sal i ton y złota jako my ślący Wojaczek, który pa ństwo akcj ą wieś s ól w nasz e rany ca ły wagon soli, b y n ie pomyślał ktoś g o n ie boli mo żna zobaczy ć rzec z w ty m początku w łaśnie ja skalę n iestety pote m d ługa Ficek Gajowniczek, kt óry musia ł spuentować no nie może mieć do n iego rękę, żeby jeśli b ędzie szuka ł teg o wiersza Jacka t o pow iem, że drug i wers tego w iersza brzmi p iach nasz e ocz y ca ły wagon p iasku, b y n ie pomyślał kto ś w idzi jasno pan i alb o, że w idzi obrazk u Gajowniczek drw i sobie Jarosława Kaczyńskiego, kt óry uczył pisowców, że trzeb a wyrzuca ć aresztować r ównież swo ich r ównież naszyc h, a tera z n ie umie sob ie poradzić z e słynnym szefe m NIK Marianem Banasiem g łośno straszy ł najp ierw naszyc h, żeby na m si ę n ikt n ie zaszy ł wciąż obaw ia si ę i Judasze, lec z w partyjnych zezna ń kasie pan u c ieszyli się, b y nasz e pytali wpuszczen i kana łu na Banasia zwyk ły bana ł z darowany m kamienic ą n iech ban a służby chwyc ą niech zgromadz ą z t ą bana łów, a pote m do Trybunału jak dot ąd straszy ł waszyc h planac h zmiana najp ierw naszyc h te n Banaś oraz tak iej rol i jak Biki 100 lat temu cena troszk ę więcej w stanach Zjednoczonych taki kochan y r ównocześnie lub publ iczny nr 1 kraj fascynuje wszystkich 1 nagle jeg o nag ła bezkarności jak to w te j sprzeczności z jeg o fizyczności, która jes t dosyć tak a potrzebn a niech żyje Banaś Banaś i swoboda wszysc y śpiewają ja myślę, że od Banasia s łowo banał z czase m nabierze te ż wykrywana ju ż powstan ie banał Gajowniczek chyb a jednak n ie informowa ł, albowiem Banaś t o n ie cz łowiek Kaczyńskiego sze f NIK od la t zwi ązany jes t z Macierewiczem narodowcam i bliską serc u poet y Konfederacji b łąd naszeg o prawa jeszcz e k ierowniczka koryguje innych praw poet a wyst ępujący pod pseudon imem tygrys y Roztoczański rzucać m łotem rzuca ć b łotem, a pomy śleć p óźniej potem bardz o g łupi s ą rodac y b ędąc oczerniaj ące tacy, gdy si ę rzuc ą na rodak a, a wystarcz y im poszlaka, bo Żyd n igdy się n ie zm ieni bardzo pragn ie o n kamienic i n ie tylko ju ż w Warszawie bardz o pragn ie ich w Krakowie m ówi kamienic ą nasz a, gd y wyrzuca m z n iej Banasia i Banasia z n iej wywal a oszczers tw w ty m pomag a fal a tralal a tralal a tak śpiewają wszystk ie med ia wszystkie MEN India wszystkie my Radia TVN ogonk iem Merda w tym pomag a nawe t PiS wsz ędzie s łychać wstr ętny g łos tak i ju ż Polaka lo s ktoś wreszc ie za t o we źmie i na m w ładze w Polsce przejmie nie mam y tego poety odpowiedział na pytan ie poet y natomiast t o jest nowy wątek spraw y za teg o wątku krym inalnego Banasia ta m jedna k jaki ś jeszcze nie n o bo to wolimy ta mafia t o by ła tak a Polska patr iotyczna aryjsk a słowiańska i z uwag i na zatrudnianie no oczywiście, kt óre wiedzą co te n j ęzyk cia ła dziś jednak część jak Żytko Regan oczywi ście chcia ł zagra ć kamienice Słowianki jak t o Żytniej rozumiała n ienasycony naród n ie nasyc a tygrysowi Roztoczański m u wt óruje poeta Waldemar Zygmunt, kt óry p isze tak czy wyc ieczek i Waldemar Sejmu t o tak i, kt o może no n ie w iem, kiedy pierwsze s łyszę, ale mog ę wygłup kabarec ie Dudek n ie farbowan ie Polacy zorganizujmy narodow ą szcze p pe łna dyw izje Gromu, ab y zrobi ć porz ądek w naszy m polskim dom u nowy Zawisza wdro ży Kryształowe noc e wted y trutn ie i czuj e strac ą urojon e moc e ten 1 Zmierzch powstańców zawi ść Świt po samozwa ńczych pozostan ie tylk o fa łszywymi se n o narodzie wybrany m to wc iskany od wiek ów k it chochol i ta ńcu paso żyty uchwalają lenn ik cz y PIT to koryt o owe chmur y i pos łowie z maf ii czworga lu b radcy g łosują za Polin i z iemi dl a Polaka morg a now a Polska władza maf ii i zdrajcą proces y wytoczy oboz y prac y i em igracja dl a pom iotu hazard z miejsca wo ła czy n ie tylk o w Warszawie na w iejskiej ulicy siedz ą przy korytarz u w USA i ws i owi z łodzieje i obwodn icy w każdym z uchwa łą cz y Pałacu kam ienicy za zdrad ę Polski pow iesimy ich na siebie n o przekaz wydaj e się oczyw isty jakże jasn o świeci prawie si ę, ale nie zaskoczy ło, że w 1 wersie po łączył Zawisza, czyl i z legend legendarneg o polskiego rycerz a, który by ły podobn e jak mówił historia i praw y i honorowy ski i autor, m ówi że ten w łaśnie Zawisza wdro ży Kryształowe na co, których pamiętam, że t o jedna k Błach morderc a nocy w wykonan iu Hitlera, który zabił może jem u chodzi o posła Zawiszy jes t taki pose ł, kt óry stara si ę by ć brakuj ącym ogn iwem między rycerze m Zawiszą h itlerowcami były pose ł Zawisza MON ważne jes t nie odda m ATA może o n do chodzi mówi o sobie, że jes t poczc iwy Judei z sceptyczn y prz y wzroście o wi ęcej ni ż szalona dam y rady jest jaki ś 1, ale ma krótki zb iorek tak w iele kr ótszych, albowiem honor u PiS broni dz isiaj tylk o ten Piotruś z Wrocławia o, gd y pod ostrzałem jes t też pod łe i fajk i p ikuje z n ieba rozszala łe Czajki jade m wygrają rozkrzyczan y mewy czujesz ich gn iew wy ty b ądź jak pos ąg jak tward a statu a, której n ie ima się jesienna zmusi ła, które nie ima si ę słabość i trwog a jak i Pożoga choćby mew y i brudnego z ębie przeci ęły n ieba na d tob ą g łębiej cho ćby us łyszał znan y z wojn y zgrzyt y t o messerschmitt cho ćby na c iebie spad ły już n ie by łoby g łupstwem Ryczące Jerycho n iskie tr ąby, lecz najprawdz iwsze w świecie bomby Wożuczyn nie trwa ła w unikaj Panik, k iedy b ądź jak gran i wszyscy b ądźmy jak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA