REKLAMA

Hołownia na prezydenta? "W 'Mam Talent' powinny odbyć się prawybory"

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-12-02 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w itam pa ństwa serdeczn ie audycj i sp ółdzielni rozrywk a Zjednoczonego przemys ł pogard y razem stud io Sławomir Mizerski tygodnik pol ityka dzie ń dobr y i nadal Tomasz pi ątek dzień dobr y dzie ń dobry portal Armin wtargn ą centraln y jak deba t panow ie mn óstwo rzeczy by ło takie, że bok i zrywać, ale są dl a wa s było naj śmieszniejsze w ostatn ich dniach i tak spojrzel i na siebie duże wra żenie zrobi ł na mnie o światą mówił na m o świadczenie europosła, Rozwiń » jak iego po Patryka, który powiedział, że on ju ż teraz ma jako europose ł tyle pieni ędzy b ędzie wszystk ich pozywa ł za tą w ładzą uwa ża za osoby Doda, kt o bogatem u zabroni, a to jes t jaka ś koncepcj a właściwie nadal i w zwi ązku z ty m zagroził, że pozw ie w Facebooka na homary cuche Belgia trz ęsie portkami Google pow inien ju ż ju ż pow inien ba ć i Amazon, al e o n na razie Facebooka Facebook się ukaza ła fotograf ia, jak iego do, kt órej doklejon o SA i tam k ilka i właśnie opl a p ies obraża i jes t wynikiem w ogóle, bo t o jego pierwszy komu g o ta m doklejono i podp isano, że t o jes t jego ra p blado i miał być bl a bla to o t o, że jeg o procesu osta ła si ę obraziło norm a, jaką sk órę jakich n o ale wie ś razi nową labradory tak ie są rozegra bla bla bl a do zabaw y, bo ja rozumiem, że on mając ju ż tyl e pieniędzy tera z będzie walczył o t o, żeby go traktowal i jak powa żnego człowieka powa żnego polityka im bardz iej walczy o to, żeby by ć powa żnym bardziej z e sobą przegrani myślę, że tak będzie, wi ęc kolejn e wypłaty to się sko ńczy, więc będzie 1 myślę, że nie rozumieć jego strateg ia liczy na t o, że pozwie Facebooka to tu te ż b ędzie bardziej promowa ć jeg o wp isy tak naprawd ę tak nie w iem znając, jakiego myślę, że m ógłby tak kalkulować, al e n ie podob a mi się mieszaniem si ę do tego nadrabia dolar ów, lecz ra p Badora Reala do Nobla dla dobr a bra t, a tera z Tomasz mn ie śmieszyły informacje, kt óre poda ł Radosław Gruca reporte r śledczy, kt órego serdeczn ie pozdraw iam napisa ł o ty m, że Zbigniew Ziobro chron i byłego dyrektor a w Mazowieckim NFZ Mirosława i o d łapówkarzy i szantażysty, poniewa ż Mirosław lo t jes t głównym świadkiem w spraw ie przec iwko Sławomirowi Neumannowi pol itykowi Platformy Obywatelskiej cza s piętrowa nie jak o sukces nie tylk o piętrowa, al e za p ętlą, poniewa ż Mirosław o d m. in . ma spraw ę za fałszywe zeznan ia, a Ziobro chce g o u żyć jak o głównego świadka przec iwko Romanowi dlateg o te j spraw y fa łszywe zeznania nie można zako ńczyć bo gdyb y się zako ńczyła, gdyb y stan ął prze d sądem oskar żony o fałszywe zeznania t e wskazane, a nawet wskazan e tak no t o jego jak o świadek by łby ma ło mało por ęczny i dlateg o prokuratura zawiesiła śledztwo, twierdząc że n ie mo że znale źć jak o świadka świadka, kt órego trzeb a przesłuchać w te j sprawie ty m świadkiem jes t powszechn ie znan a Agnieszka Burzyńska dz iennikarka polityczna fakt u po prost u Onetu to mo że będziemy się zwr ócić do nasze j kole żanki z tak im apelem Agnieszko Przyjdź do prokuratury, bo ona tak czy szuka, że pewnie nawe t o tym nie w ie i zawiesiła spraw y, bo nie mo żecie znaleźć jeśli sprawdzą t o co m ówisz i stosunk u stosunk u Ziobry do te j ca ła h istoria naszeg o podsądnego zostajem y na m iejscu dz iennikarki tak podm iot Ziobry niesie to odpowiadam jes t mieć oba si ę nie odbije w 2 stan nawe t dobrz e t o może w takim raz ie te n ape l zmienić Agnieszko, i ż do prokuratury uzbrojon a w zbroj e z kevlar u np. tak i u śmiech, bo n ic tak prawda rozbraj a Zbigniewa Ziobry i nie zdejmuje mu główkę ktoś dokładnie dlateg o zach ęcamy pa ństwa, żebyście z u śmiechem w każdym raz ie ja zach ęcam, żebyście z u śmiechem przeczytali artykuł na te n temat dost ępny na portal u Artinfo pod adrese m Armin fun k rock PL dobrz e dobrz e zas iane załatwić panow ie mieli jedna k misy z ostatn ich inna rzecz t o mam y bardz o popularny progra m telew izyjny rozrywkowy program nazyw a ma m talen t i ka żdy z nas m ógłby n im wyst ąpi prezentam i w ty m program jes t Szymon Hołownia i Marcin prok i oce n tylko 1 z n ich decyduj e się kandydowa ć na stanow isko prezydent a Polski, jakb y si ę tak dobra ć sob ie Prokopa w 2 m staw n iski g łos i Szymona Hołowni obo k to prawybory pow inny by ć, a t o jes t bardzo dobra wart e są kandydac i bardzo różni ja sa m na Lisa i uwa żam, że pow inno si ę przeprowadzi ć prawybory no al e my ślę tutaj śmiejecie się r ównież w moich informacji wyn ika, że Hołownia ma pot ężne wsparc ie l icznych prywatnych instytucji i instytucjonalnych sponsor ów zaproszen ie przedsiębiorców w wasze j, kiedy tak pytam dopytuj e się k im oni s ą dowiaduje się, że są osob y zamo żne, al e zupe łnie prywatnie, jakb y w tym uczestniczące j a tak potoczy n o wiecie ale b y poszpera ć po generale dla cywili bardziej trzyma łem generałem tym trudn iej by ło cokolwiek na ten tema t znale źć a ż po 8 września nie mo żna ich znale źć sądowi Żydowo kim s ą on i nie odpowiedź jes t prosta t o s ą Kurka wodna jezu ici po 300 latach wracają wys łani prze z papie ża Franciszka wysy łają na m Hołowni, żeby wreszc ie u w Watykanie te n nas z mocn o wschodni katolicyzm, ale je żeli syste m pozwoleń 300 lat, bo n ie było wtedy m inie to niebyła senator chronienia t o s ą c i Franciszkańska jes t ulica na n ie mn iej, je żeli świat miał by ć spraw iedliwy t o z prezenter ów mam talen t Marcina Prokopa Szymona Hołowni jednak pow inien chyba wybra ć tylk o panie mam bardz o tak i prezydencki wygl ąd wyra źnie widz ę ci ągnie w stron ę Prokopa na ja ciągle jeste śmy gotow i troch ę n ieobiektywny manipuluje tutaj ma nieco one w stanie pracować z bardz o się spodoba ł pomys ł na prawybory w program ie mam talent wśród prezenterów t o pan i by ć kandydate m i tera z, kiedy Hołownia jes t tak op isywane tak pompowany n ie chc ę powiedzie ć sztucznie, al e pompowane to kto ś musi da ć wsparc ie Prokopowicz i ja m u chcia łbym tutaj na tej anten ie da ć, żeby Marcin powalczy po prost u powa żnie wygr a najlepszy, jeżeli występuje r ównież nie oddaje jego bess a znow u niew łaściwie my ślicie je śli Hołowni wspieraj ą jezu ici to Prokopa powinno wystawi ć Opus Dei mus i si ę z ty m apele m zwr ócić do sponsor ów z Opus Dei, żeby postawi ć na rockow o Opus Dei jezuici to jest tak a wojn a tam trwaj ąca m y dostaliśmy w te j sprawie p ierwsze wojny rel igijnej White bractw a zażartowałem sobie mam y tyc h wojen rel igijnych aż nadt o t o by łaby p ierwsza telew izyjna wojna religijna no mo że tak, al e mo że też nie m y mieli śmy takiej klasyczne j protestanci katol icy, al e mieli śmy czarn y protes t np. a co nie jes t wojn a rel igijna na spowodowan y zosta ł przez organizacj ę religijn ą przez globaln ą sekty, kt óra si ę nazyw a rady sa m Familia pro widać to ju ż mówienie żartem akurat jes t taka sekta dzia łająca na całym świecie ordo iuris jest polską odnog ą te j sekt y nadawcy także wskazywać, że tu wyznaczyli śmy k ierunek dzia łań prawd a progra m Mamtalent prawybor y k ibicujemy, jeżeli ma talent t o wejdz ie tam panow ie, a dziś mam y te n moment za sob ą, w kt órej Banaś n ie jes t obrazem rak a, który tworz y tocz y polską politykę urzędy, a sa m wszystk o grotesk ą pryszcz e na nieskazitelnej twarz Jarosława Kaczyńskiego no ale t o jes t staw iasz tez ę cz y pyta ń pytanie cz y to jeszcz e powa żne to jes t powa żna, tyle że wszysc y tym żyjemy w klinice kl ikamy sprawdzamy czy pan a się ju ż podał się jeszcze n ie poda ł tak gr a na nasz e oddał gram a naszym jes t tak Banasia grab i nasza na raz ie Banaś Banasia t o zrobiony zosta ł prezes, ale poczekać aż wreszcie się czu ć, ale tera z czeka, więc ci ęcia poczekajc ie poczekajc ie niezależnie od teg o kto zabaw ia się stoi o n sam tylko za sobą stoi cz y kto ś mu czy czuj e jakieś plec y za sobą my ślę, że prezes Kaczyński i prezes Kurski znajd ą wyj ście z tej sytuacji czy si ę Banaś poda ł do dymisji n ie poda ju ż niedługo b ędzie wałkowany wsz ędzie tema t, że opozycj a n ie chciała pom óc w spraw ie Banasia, że n ie chcia ła zmieni ć ustawy konstytucji wszystkiego i t d . żeby pozby ć si ę Banasia, a wi ęc opozycja wsp iera Banaś Banasia burde l w kam ienicy maf ie tak ich, wi ęc znowu znow u opozycja wsp iera po prost u maf ii przestępców wsp iera teg o Banasia, który nie w iadomo jak ta m się znalazł w Dzienniku, ale jak ju ż opis dopadł któż chcia łby zabrać t o zła opozycja n ie chciała pom óc n ie, ale jedna k projekt sygnal izuje, bo lubi ę, bo jestem amatorem w te j spraw ie, wi ęc ja próbował wprowadza ć w wyobraźni sytuacj e, kiedy Banach prze z dany nowo Grodzką i ta m s iedzi prezes Kaczyński koordynato r s łużb i sze f MSW Kamiński i m ówią Banasik ow i Banaś wie ś ma zrobi ć dziewczyny zacząć wdzięcznym n ie chyb a nasz e m ówi mnie i on i tam zostaj ą wyje żdża za emisję swo ich zajęć w resorcie ocen Kaczyński tam być mo że nadal s iedzi z g ębą otwartą z e zdziwienia, bo ot o po tyl u latac h kto ś m ówi mnie n o tak czy m y ci ągle jedna k ja widzę, że wyszukuj e pr óbuje się wyszukiwać, że t o n ie na nie naprawd ę prezes tak zrobić ta m jeszcze jakie ś potrójne dno, że on jedna k ciągle jakąś gr ę prowadzi w tym naszy m kraj u wygranych na koniec czym ma być może przec iw Banasia wiele n ie zakładajmy od raz u, że przegranie nie zakładajmy od raz u, że przegr a, aczkolw iek ktoś tuta j np. mógłby wysnu ć z tego wn iosek, że ta maf ia tyc h gangsterów krakowsk ich jes t niezwykle pot ężna silna i tak im nawe t prezes Kaczyński mus i ka żdy mnie, że złote 1 ma tyl e złota c o w odzie ż z każdym dn iem dl a pan i potężniej panow ie bardz o dziękuję za wizyt ę stud Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA