REKLAMA

"Koreczki z dziczyzny klimatu na pewno nie uratują"

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-12-02 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
19:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
teraz moim pa ństwa go ściem jest Urszula Zielińska posłanka koal icji Obywatelskiej, al e z ieloni jedna k tak partia zielnika ani rosła nawet ci ężej nabrani pani ą potraktowa ć jak prawdziw ą osob ę zielono, czyli papież jes t pan i Sejm po raz pierwszy posłanką PiS p ierwszy widzi pan i sal ę obra d kuluar y szatn ie restauracje i c o pani ą najbardziej zaskakuj e w tym obrazie Obamy przyzwyczailiśmy się o d lat, opisuj ąc polską politykę do teg o Sejmu może jeszcze Rozwiń » ju ż n ie zauważa z e KE zaskoczy ło mn ie sposób prowadzen ia obrad p ierwszym na p ierwszym pos iedzeniu Sejmu mimo teg o, że dosy ć dokładnie śledziłam c o się działo w poprzednim Sejmie w poprzek prze z poprzednie 4 lata al e jakb y widok teg o bl iska n p . pan i marsza łek Witek kt óra o godz inie nie pamiętam t o by ła dwudziesta pierwsza dwudz iesta drug a na pro śbę 1 z posłów, które n ie dzia ła karta powt órkę g łosowania mówi absolutn ie n ie powt órka głosowania może si ę odby ć tylk o na wniosek formalny podp isany przez 30 posłów p óźniej, po czym 2 godziny później zarządza powtórkę g łosowania, które już si ę w dodatk u zako ńczyło bez wniosku podp isanego przez 30 posłów na ustn ą pro śbę jak wynika z nagra ń 1 z pos łanek po obok pos łanki podszedł do n iej te ż prezes Kaczyński mocno ubaw iony, o czym opowiada ł, po czy m prezes, bo pani marsza łek i tak zarz ądza reasumpcję g łosowania bez og łoszenia wyników tego ogłoszenia, ale dl a mnie szokuj ące, b y widzieć t o na w łasne oczy w łaśnie na własne ocz y na t o liczę teg o samego teg o sameg o w ieczoru do Trybunału Konstytucyjnego zostali zaprzysi ężeni zostal i przeg łosowani kolejn i kolejn i s ędziowie dublerzy, czyl i zn ów kolejn a n iekonstytucyjna decyzja i t o w dodatku tak im dorobk u, kt órzy brali udzia ł aktywn ie w demonta żu teg o ustroju demokratycznym debat a roczneg o z polityka tzw. pani ą bardziej pytam y o t o człowiek jest na te j sal i plenarnej pewn ie po raz pierwszy widzia ła pan i bliska Jarosława Kaczyńskiego może mo że pow iem c o jak czu łem się w ogóle na sal i plenarne j jeszcz e przed rozpoczęciem p ierwszego pos iedzenia by ła n iezwykle poruszon a jak by łam miałam świadomość, że t o jes t niezwykle ważne dla mn ie osobi ście n iezwykle wa żna misja taka taką takie poczuc ie, że jako obywatelka, kt óra przez k ilka lat sta ła g łównie pod Sejmem lu b pod Senatem protestują przeciwko temu c o tam si ę dz ieje i ci ąży na mn ie odpowiedzialno ść zm iany tej polityki zrobienia teg o c o mogę moim zakres ie, żeby t o poprawić paradowania środkiem, a funkcjonujemy jeszcz e ra z zapytam o to będę cz ęsto pytał na zewn ątrz jak pani obserwowa ła sal ę plenarn ą kuluary co ś panią jeszcz e uderzyło oprócz marsza łek Witek, kt óra spor ów pol itycznych zmieni ła regulam in na chwil ę ton y pap ieru, które dostajem y do skrzyne k, a także wydz ielanie kwest ie mam nie ma segregacj i śmieci w sejm ie o nie ma mowy o 5 frakcjach nie ma nawet 1 frakcji naczyn ie jest 1 akcja nie 5 franków i spor o do zm iany tak bardz o na poz a ty m historyczny pi ękny budyne k, w którym jak czuj e si ę taką doniosłość teraz si ę zmian po c o tam jesteśmy gotowi si ę zmienia się na ławie poselsk iej jak rob i czuj e ja mogę mówić o sob ie, al e odpowiedzialność za t o c o ta m zrobi ę jak będę reprezentowa ć tyc h wyborców, kt órzy mnie ta m wys łali czuj ę tak ie tak ą presję n ie chc e straci ć kontakt u z n imi, wi ęc będę wiem, że ile prowadz imy kampan ie na ulicy b ędą na te j ulicy wciąż jak o jak o r ównież pos łanka będę chcia ła nie straci ć teg o kontakt u tak miałam tak ie poczuc ie tak, al e te ż bardz o du żej Zielonej, by ca ła agend a środowiskowa kl imatyczna w moim wra żeniu n ie istniała praktyczn ie do tej pory w sejmie nie było ta m tak ich dedykowanych g łosów opr ócz pojedynczych pos łanek pos łów, kt órzy b y naprawd ę m ówili głośno o tym c o się dz ieje z naszym środowiskiem naszy m kl imatem i te ż widzia łam tak tak ą potrzeb ę tego i Legia będzie dla mn ie ani pose ł po bardzo prosz ę wdra ża pan i pos łanka, a cóż pan i zauważyła, że pol itycy w sejmie s ą żołnierzami dow ódcy wydaj ą rozkaz y żołnierze wykonują to z ty m proble m w ielu ostatnich polsk ich Sejmu w ielu kadencji, że ta rol a pojedynczeg o pos ła się malej e o d refleksyjna n o ja k z pa ń t o widzia łam po stronie prawa i sprawiedliwo ści be z w ątpienia natomiast by ło te ż coś pozytywneg o ja widzia łam niekt óre g łosowania na p ierwszym posiedzeniu przechodzi ły, jakb y za projek t prawa sprawiedliwo ści cora z mniejszą różnicą g łosów ta m by ły różnice 13 osób niekt óre gin ą żołnierze, więc my ślę, że te ż ta przewag a PiS - u nawet 3 zjednoczonej praw icy nawet w sejmie nie m ówiąc w Senacie już nie jes t tak przyt łaczająca i ja troszeczk ę te ż wice światełko w tunelu widz ę, że erozj ę tego tej te j przewag i teg o walca jak i, jak i uwa żam prawo sprawiedliwość n o tak Rosja rozw ija, al e nadal jedna k jes t wojsko ma pani pomysł jak z tym i ludźmi rozmawia ć, żeby oni być mo że przestanie wykonywa ć rozkazy, kt óre są cz ęsto bezsensowne dzia łania o tym, w iec ma m wra żenie, że po pierwsze, ju ż gdzie ś tam zaczęło si ę dzia ć, bo ju ż w idzimy wesz ła n a d o p ierwszego czytania ustawa projek t ustawy o 30 krotności upad ł upad ł i t o prawdopodobnie, dlatego że nie podpisa ła go jedn o z frakcj i podejrzewam w ina Gowina chc e, czyli wida ć już jaki ś jakie ś pęknięcie i ja nie wierz ę, że wszysc y w PiS -i e zjednoczonej prawicy wszysc y pos łowie pos łanki są be z refleksyjnym żołnierza m ienie n ie, ale z n ich wyra ża si ę podporządkować, a i robi ą to myślę, że ten 4 lata b ędą mo że najbardz iej kluczow e przesądzą to c o c o z n imi zrob imy co zrobi ą właśnie te ż posłowie c i pos łowie pos łanki PiS - u, kt órzy jeszcz e poprzedniej kadencji zgłaszali, że co ś jes t n iekonstytucyjne mimo tego c o za ty m głosowali, al e już, jakb y w idzieli proble m, że naprawd ę bardzo wiele zależy o d teg o co zrob imy m y jako opozycj a cz y b ędziemy współpracować, al e też cz y te p ęknięcia cz y b ędzie więcej b ędą posłowie PiS - u, którzy z refleksją, że te n ostatn i moment dl a n ich r ównież, żeby przej ść na zieloną stron ę mocy po ka żdym wzgl ędem pani poseł pani posłanka zada m kr ótkie pytanie prosz ę, a nie ma tabl iczek pos łanka Tarnowski przed mo im maw ia poseł ci ągle pan i posłanko kr ótkie pytanie czy poprzez to co pan i zobaczy ła podcza s g łosowania w ieczornego pani marsza łek i tak si ę skompromitowała pan i oczac h ta k ta k studia nadal Urszula Zielińska pos łanka koal icji Obywatelskiej reprezentuj ąca ziela pan i pos łanko teraz cz y to c o s łyszała pan i o kl imacie w expos é premiera, jak i spos ób pani ą zadba zadowala to by ł przełom czy to po prost u umow a ta law a ględzenie na modn y temat i bardzo ma ło s łyszałem o kl imacie w expos é spodziewa łam się zapowiedzi, cho ć sam e du żo więcej s łów kl imat pad ło gdzie ś ta m pobocznie, al e jeszcz e bardziej od tego co wpad a w expos é premiera prem ier znany z e słów dl a mn ie prawdziwym m iernikiem tego co jes t w stanie jeszcz e zrobi ć prawo sprawiedliwo ść rz ąd prem iera Morawieckiego w zakres ie klimatu jest t o co zrobił do tej por y, bo prem ier troszkę mówił w swoim expos é tak jakby n ie rządził prze z ostatnie 2 lata mi jego rz ąd i rz ąd jeg o partii przez 4, więc absolutn ie t o c o padło no nie jest dl a mn ie dobry m m iernikiem fakt y s ą dosy ć pesym istyczne, bo NOSG, z której stron y byśmy spojrzel i jak choćby nie w iem emisji dzisiaj rozpocz ęła si ę spotkan ie kot 25 w Madrycie jeste m bardzo c iekawa jak polskie przedstawicielstwo będzie m ówiło o ty m, że od 2016 roku rosn ą emisje w Polsce jesteśmy trzec im największym em itentem c o 2 w Europie za Niemcami wielk ą Brytanią i jesteśmy pierwszym cz y ten przyros t na g łowę mieszkańca w Polsce w zeszłym roku był najwy ższy na świecie, wi ęc wyższy ni ż w Chinach wyższy niż w Indiach, al e jak będziemy nowość to dla n ich taką prz y Madrycie jaki ś nie ma nawe t powiedzie ć, że przekaz, jak i t o rząd ukryw a przed nam i, ale mo że mac ie niż intuicja jak Polski rz ąd stan ął tylko 25 zaprezentuje, bo pami ętamy, że poprzedn io zanegował tak ie krok i Unii VAT Unii Europejskiej w k ierunku te j kl imatycznej bezstronność neutralną dzia łalności cz y ponow i te n sprzeciw ma m nadziej ę, że nie, ale obaw iam się, że tak b ędzie wzeszłym rok u wstydziłem si ę za polską reprezentację t o jak pokazaliśmy si ę w Katowicach ściany inkrustowane w ęglem koreczk i z kik ów papierowych wod a pap ier w plast ikowych kubeczkach obawiam si ę, że ta sama ek ipa alb o bardzo podobna ek ipa w Madrycie n ie poprawi sytuacji wyzwa ł na królewskiej z dziczyzn ą t o op inie, ale n o m ówię poprzedn ie działania s ą najlepszą, jakb y prognozą tego, czego możemy spodziewa ć teg o rządu ma ja ma m nadziej ę, że spo łeczeństwo dostrzeże troch ę bardziej ty m za interesuje prze z kolejne 24 lata, bo n ie mam y czasu mamy 10 lat wg wszelk i stanow iska nauk i mamy 10 lat na to, żeby zredukować cho ćby te em isje dwutlenku węgla o połowę te ż obaw ia pan i posłanki, że z t ą walk ą z klimatem jes t tak że mus i najp ierw pozn a zmian klimatycznych umrzeć parę milion ów ludz i na ca łym świecie, żeby pol itycy poczul i, że przedsi ębiorcy też, bo t o jes t ma ło mówimy, ale an i te ż stronę przedsiębiorcy są n ieprzekraczalne spraw a po ich stronie, więc musi być tych parę milion ów ofiar, żeby si ę na powa żnie zacz ęło dzia ć tylko nie możemy do teg o podchodzi ć, b o jak wyt łumaczymy je śli dostrzegą straszneg o faktycznie dojdz ie, że wiedz ąc maj ą maj ąc wszelkie dane nauk i mając recept y w iemy jak t o zrobi ć nie zrobili śmy ta k jak to k ilkukrotnie w h istorii ludzko ści tłumaczyliśmy sobie dawn e zan iechania i nawet na rz ąd dawno wiedzy, jakimi są różnymi sam i, dzięki którym t o się nie uda ło więc, gdyby m tak myślała nie stała pewnie si ę z łóżka n ie przyszła tutaj si ę do pan a n ie o odesz ła z prac y zawodowej, żeby p ójść do Sejmu c o z ty m zrobi ć t o c o mn ie na kr ęcę do działania jes t jest jedna k w ty m nadz ieja, że mogę coś zrobić, że my mo żemy jak o spo łeczeństwo, widząc problem co ś z ty m zrobi ć chocia żby pr óbujemy zaczęliśmy od na pierwsze pos iedzenie z ieloni koal icja Obywatelska uchwa ły o kryzys ie klimatycznym t o jes t na poz iomie deklaratywnym, ale chodz i o t o, żeby osiągnąć, jakby na m m ówić zresztą parlamentarzyst ów do konsensus u mamy przes łankę te n Sejm mo że tej kadencj i wcze śniejszych przecież redagowa ł i podpisywał g łosował za uchwałami i w tyc h uchwa łach, by wezwanie do Boga do Boga, żeby spu ścić deszcz e z CUS, żeby przed przerw ą wiec tak i Sejm Polski mo że wszystk o uchwal i od teg o tam jesteśmy o d teg o jeste m ca łkiem nowa świeża opozycj a z zielon ą z z ielonym plane m, żeby tem u przeciwdzia łać, żeby jak o m inimum wykorzysta ć ten 4 lata wykonać wszelk ie narz ędzia, jak ie mam y jak o pos łowie posłanki przygotowa ć bardzo szczeg ółowy pla n np. odej ście o d węgla przejście na energi ę odnawialn ą za żegnania teg o kryzys u klimatycznego do wprowadzen ia w 2023 jako wersj a absolutn e minimum ma m nadziej ę, że b ędziemy wszysc y praktyczn ie wszystk ie opozycyjn e ugrupowan ia mia ły zielone program y swojej punkt y w swo ich programach id ąc do Sejmu, że tera z usi ądziemy raze m stworzyliśmy parlamentarn ą w łaśnie komisję t o parlamentarn ą grup ę d s . tr a energetyk i klimatu wjad ą zapraszam lewicę wszystk ich prawic ę PiS usi ądźmy wypracujmy u żyjmy te n czas spo żytkujemy te n cza s na konstrukcj i wyczerpan ia pan i pos łanko t o ja si ę będzie także, a mo że wynosz ące, kiedy w te j kampanii prezydenck iej, która na s czeka wyczerpie si ę do końca pal iwo LGBT gej ów para d wolno ści r ówności i Czechowskiego z ty m walk ę zapowiedzia ł Jarosław Kaczyński t o za prze z nast ępne lat a pal iwem wyborczym b ędzie zakaz tym i, którzy walcz ą lepsz y klimat b ędzie si ę nazywa ło Neo marksistowski rewolucja już się bardz o tak n iestety w PiS -i e i okol icy pani sojusznik ów n ie znajdzie, bo t o si ę stanie dla nich by ć ani alb o nie by ć nawet n ie będą wiedzieli, iż zn a szczeg óły rozkaz wydaje Kaczyński i b ędą powtarzal i o ty m, że pani norm a historyjką szmatą od ran a do w ieczora tak i t o jes t tak naprawdę t o jes t jeste śmy w fazie już k ilka os ób, kt óre z nami n ie powiedziało mi pan i Urszula t o jes t wojn a tutaj nie m a na co pani Kasia b ędzie rozmawia ć tuta j trzeb a naprawdę po prostu mie ć pla n i być przygotowany m ostro o n iego zawalczy ć i faktycznie t e podziały b ędą tylko nasila ły, poniewa ż w miar ę up ływu czas u do ko ńca kadencj i drugiej kadencj i PiS - u, kiedy nie b ędzie zabrakn ie pieni ędzy na rozdawan ie na kupowan ie g łosów zaczn ie się używanie u wszystkich tych narz ędzi, które zosta ły stworzon e ju ż istnieją do teg o, żeby utrzymać przy płacy za wszelką cenę nie ma m c o do teg o w ątpliwości i tuta j nadz ieja w opozycji nadz ieja w Senacie, który b ędzie spowalnia ł powstrzymywa ł po dzia łania nadz ieja wyborac h prezydenck ich, że przysz ła prezyden t prezydent b ędzie w stan ie zatrzymać tom te n te n wale c antydemokratyczn e i nadz ieja w spo łeczeństwie, że zobacz y t o były t o były 4 lata wzrost u gospodarczego było z czeg o bra ć pieni ądze wsz ędzie w Europie na świecie by ła by ł wzros t gospodarczy to się ju ż ko ńczy w idzimy znów p ierwsze ruch y prawa sprawiedliwo ści w te j w ty m cykl u mam y pieniądze z 1 szansę do drugiej jes t n ieletni spod s iedzenia n ie n ie wylec i i skoro wojn a t o wojn a wylec i wylec i r ównież ekonom icznie i społeczeństwo zaczn ie odczuwać skończą si ę pieni ądze na kolejne tak ie pseud o program y społeczne bo, bo nie uwa żam tak iego prawa program u be z rewaloryzacji za progra m prawdziwe społeczne tylk o po prost u kupowan ie głośno tak, że skończy się z Kanią t e pieni ądze sko ńczą rozum ie natom iast przekona ć ludzi, że co ś zabra ć za klimat, bo trzeba ją będzie wted y powiedzie ć ludzie mus i si ę zmniejszyć sw ój poziom życia to nie mo że być tak że konsumuj e tyle ile dot ąd alb o nawe t wi ęcej t o nie może by ć tak że kupujecie tyl e i napędzać w ten spos ób PKB mus imy zacząć cora z mniej żyć ja k do tego ludz i przeka z przekona my ślę, że po p ierwsze ludzie w ogóle widzą t o ju ż dzisiaj, bo zaczęto t o pokazuj ą r óżne badania dot do tego stopn ia, że 90 % respondent ów w badaniach w Ministerstwie Środowiska zeszłego rok u mówi w idzimy zmiany kl imatyczne i widzimy, że t o są to jes t proble m, więc spo łeczeństwo jes t otwart e spo łeczeństwo potrzebuj e tylk o wsparc ia tak iego centralnego systemowego i tutaj jest w ty m w ty m jes t nasz a rola i tak cho ćby n a n a na poz iomie energetyk i za chwil ę b ędziemy mus ieli p łacić coraz więcej za prąd b ędziemy pytać dlaczeg o, a t o, dlateg o że nas z pr ąd jest z węgla w emisji w ęgla s ą coraz dro ższe w wydobyc ie w ęgla spada cen y są cora z dro ższe importujemy z Rosji n ie jeste śmy bezpieczni jak t o si ę m ówi energetyczn ie c o proponujemy zu żyjemy f inanse finanse fundusze bardz o spory, bo mam y ponad 100 miliardów w tym fundusz u czyst e powietrze Unia nie jak oni robi ą to na torz e się od tego uniezale żnia pytałem pani ą jak nam ówić Polaków i te ż jestem mieszka ńców z iemi, żeby świadomie zgodziła si ę obni żyć swój poz iom życia na tym poleg a to t o poleg a na ty m, żeby świadomie utrzyma ć swój poz iom n ie zdo ła tak konsumpcji nie możemy utrzyma ć na obecnym poz iomie śmiecenia n ie możemy utrzymać na obecny m poz iomie musimy zach ęcić ich zmusi ć f irmy producent ów przemysłu do teg o, żeby zaczął bra ć odpowiedzialność ponos i teg o koszt y, wi ęc po pierwsze nie tylk o indywidualni, al e systemow e rozwi ązania po drug ie, indywidualnie mo żemy pokaza ć, że mo żemy oszcz ędzić jednocze śnie maj ąc czyst e ekologiczne rozwi ązania już dziś w dom u już prz y dz isiejszych cenac h ciepła ekolog icznych źródeł ciep ła i jakb y zachować swoj ą jako ść, a nawe t j ą poprawić, u żywając dz isiaj ekolog icznych rozwiązań nie wierzę w t o mus imy się moim zdaniem zgodzi na t o, że mog ą szerze j porozmawiać z rejonu po kogo się na życie na syste m pogodzić pan i pos łanko bardz o dzi ękuję za test y dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA