REKLAMA

Orędzie Mózgu Państwa

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-12-02 16:30
Prowadzący:
Czas trwania:
01:39 min.
Udostępnij:

Polki! Polacy! Osoby tutejsze po operacji korekty płci! Brodacy! Znany wam z programu "Mam talent" pan Szymon Hołownia postanowił włączyć się w walkę o prezydenturę Polski. Teraz okaże się, czy oprócz talentu ma coś jeszcze. Polskiej ziemi, nasączonej krwią ojców i dziadów naszych, ręce same się składają do oklasków. Rozwiń »
Korzystając z okazji chciałbym siem zwrócić bezpośrednio do prezesa NIKu Mariana Banasia. Panie Marianie kochany, gratuluję odwagi! Jeszcze nikt nigdy tak nie ośmieszył prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Śpiewajmy więc wszyscy: Banaś, coś Polskę, przez choć krótką chwilę..
Rodacy! Na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości moja kancelaria Mózgu Państwa skierowała do zainteresowanych pismo zakazujące używania słowa gołoledź. Ma to związek, jak twierdzą posłowie PIS, z odczytywaniem go jako zachęty "goło leć", czyli zachęty do organizowania Parad Równości.
To tyle. Dziękuję za odwagę. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Polki Polacy osoby tutejsz e po operacj i korekcj i p łci Brodacy znany wa m z programu ma m talen t pa n Szymon Hołownia postanowi ł w łączyć si ę walk a o prezydentur ę Polski teraz okaże si ę cz y opr ócz talentu ma co ś jeszcz e polskiej ziemi nas ączonej krwi ą ojc ów Dziadów naszych r ęce sam e si ę sk ładają do oklask ów, korzystając z okazj i chciałbym si ę zwr ócić bezpo średnio do prezesa NIK - u Mariana Banasia pan ie Marianie kochan y gratuluj e odwagi Rozwiń » jeszcz e n ikt n igdy tak n ie o śmieszył prezesa Jarosława Kaczyńskiego Śpiewajmy, wi ęc wszysc y Banaś co ś Polskę prze z, cho ć kr ótką chwil ę rodacy na wniosek pos łów prawa i sprawiedliwo ści moj a Kancelaria m ózgu państwa skierowa ła do za interesowanych p ismo zakazuj ące u żywania s łowa go łoledź mato zwi ązek jak twierdz ą pos łowie PiS z odczytywan iem g o jak o zachęty Goło lec z, czyl i zach ęty do organ izowania para d r ówności tyl e dzi ękuję za odwag ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!