REKLAMA

Usunąć Mariana Banasia za wszelką cenę? "Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-12-02 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry pa ństwu Karolina Lewicka pa ństwa i m ój go ść Ryszard Kalisz prawn ik były sze f Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji dzie ń dobr y panie mecenas ie dobry wiecz ór tak, b y już jest c iemno za okne m s łuszna uwag a kategor ia przys łowia polskie trafi ła Kosa na kamień złapał Kozak Tatarzy Tatarzy za łeb trzym a tak wygl ąda teraz sytuacj a z Marianem Banasiem tak, dlatego że w PiS, a w szczególności t o gron o k ierownicze PiS-u, czyl i Rozwiń » Żakowi sam Jarosław Kaczyński, by przekonani, że o n jedna k wszystk o mogą okazało si ę, że zar ówno przep is Konstytucyjny, al e największym stopn iu ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli dobrz e gwarantuj e niezale żność prezes a Najwyższej Izby Kontroli dlateg o odwo łanie prezes a Najwyższej Izby Kontroli jes t n iezwykle trudne ca ła spraw a na tym polega ła, żeby tak t o zapisa ć, żeby jakakolw iek partia polityczna i prezes te j partii nie m ógł odwo łać prezes a Najwyższej Izby Kontroli ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli mówi o ty m, że Sejm odwo łuje prezesa, je żeli zrzek ł się stanow iska on w łaśnie choruj e jest niezdolne dope łnienia obowiązku jes t skazan y prawomocny m wyrok iem sądu złożył n iezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjn e alb o Trybunał stanu orzek ł w stosunku do niego zaka z zajmowan ia k ierowniczych stanowisk niewolnica powiedziała, że jeżeli wn iosek o Trybunał stanu, b y się pojawi ł wobe c Mariana Banasia to jes t gotow a poprzeć tylk o tak mo żna postawi ć prezesa NIK za naruszen ie konstytucj i lu b ustawy da si ę co ś tak iego znale źć tutaj jes t bardzo te ż cienka l iga, przed kt órą przestrzegam, dlateg o że odpowiedzialno ść konstytucyjna odpowiedzialno ść prze d Trybunałem stan u jes t za naruszen ie konstytucj i lu b ustaw, al e w zwi ązku z pe łnieniem funkcji konstytucyjne j w przypadk u Mariana Banasia mieliby śmy do czyn ienia z 2 tego rodzaju funkcjam i minister był prze z pew ien cza s ministrem finans ów, a tera z jes t prezese m Najwyższej Izby Kontroli to cz y gdyb y by ł tak i czy n zabron iony del ikt Konstytucyjny w trakc ie pe łnienia tych funkcj i w zwi ązku z pe łnieniem tyc h funkcji t o tak mo żna, b y było postawi ć wn iosek o o wszcz ęcie procedur y odpowiedzialno ści konstytucyjne j, a następnie o postaw ienie w sta n odpowiedzialno ści konstytucyjne j t o postawienie w sta n odpowiedzialności konstytucyjne j automatyczn ie zaw iesza przecie ż tak ą osobę mo żliwość pe łnienia funkcji skazan y prawomocny m wyrok iem sądu na wodz ie mia ło do teg o dojść, bo jes t zawiadomienia mo żliwości popełnienia przest ępstwa wysłane przez CBA redakto r Rewala mogli w iemy dzisiaj du żo s ądach, gdyb y rząd mia ł wskazać t o trzeb a poczeka ć rola 3 a, a nas z, a niektóre wyroki prawomocn e t o się w tej chwili sz a padaj ą po 15 latach, a jak można byłoby usun ąć Mariana Banasia, zmieniaj ąc konstytucję ja jeszcze ra z powtarza m nie wchodz ę w tego rodzaj u niech pani si ę n ie Gniewa rozmow y, dlateg o że n ie mo żna zmienia ć praw a pod kątem 1 przypadku, a po drugie, szanse praw a ja uwa żam jeste m naprawdę zadowolon e pan i redaktor m ówię, że jako wsp ółtwórca zar ówno przepisu konstytucj i jak i ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, że g łowi się w tej chw ili w ielu p isowskich prawników je śli mog ą myśleć n o właśnie na tym ca ła rzecz poleg a, że prezesi NIK n ie mo żna odwo łać, gdyb y dz isiaj zmieni ć ustaw ę b ądź nawe t konstytucj ę to by łoby psucie pa ństwa, bo przyjd ą kolejn i prezesi, którzy już nie b ędą niezale żni po jaki ś prezes partii się wymyśli, żeby tyc h przysz łych odwołać n o tak, al e prawo sprawiedliwość n p . Michał Dworczyk, m ówi że trudno znaleźć inn ą drogę prawn ą poza zmian ą ustawy zasadn iczej, chociaż opozycja odżegnuje m ówi Michał Dworczyk n ie kompromituje zaprawdę, Lucii, je żeli chcą pozbawić na s na Najwyższą Izbę Kontroli prymatu niezależności to mog ą mówić takie s łowa prawd a, że alb o na tak iej ustawy przygotowywa ć przestrzega m przestrzegam p isze skończy pa ństwo b ędzie tak a, a instytucja organ kontroln y będzie musia ł by ć, dlateg o że o n jes t niezwykle potrzebn e będzie musiał by ć niezależny, a stracen ie atrybutu niezale żności w tak i orga n będzie szkodzi ł państwu tak t o jes t my ślenie pa ństwowo tw órcza prawo sprawiedliwość myśli tera z o ty m jak pozby ć Mariana Banasia to n ie będę podpowiada ł, bo ja chorem u państwową tw órczy, a ani pisze zastanaw ia cz y d łużej się zastanawia ć mam wi ększą satysfakcj ę skron ie zmiana konstytucj i, bo nie ma k u tem u głosów potrzebn e skoro nie inne działania leg islacyjne, bo na razie PiS nie m a na n iej pomysłu t o może presj a politycy prawa sprawiedliwo ści prze z wujka sugerowal i, b y jedna k Marian Banaś zastanowiłby porozmawia ł z rodziną by ć mo że prokuratura przyjrzy si ę interesom Banasia jun iora to t o by łoby ja k po pierwszej nie w iem, jakie interesy rob i Banaś jun ior rob i w te j kamienicy słynnej n o dobrz e ale gdyb y z powodu tylk o z powod u by ło negatywne nastaw ienie bądź takie nastaw ienie, żeby coś znale źć na Banasia jun iora z powodu postaw y, bo nasz a sen iora t o mam y represj e wobe c cz łonków rodziny t o si ę Korea Północna k łania prawd a nie ja mówię n ie mam pojęcia c o on i tam rob ili trzeba nasileniu i t d . ale n ie mo żna atakować Banach junior mo że być sprawdzanyc h normalny m trybie mogą by ć be z żadnego związku z ojcem jego tak maj ą spraw y prześwietlone, al e je żeli t o miało by ć jak o represj a wobe c dzia łalności Banasia seniora t o ja protestuj e t o przestajem y być pa ństwem, je żeli cz łonkowie rodz iny ponoszą odpowiedzialno ść za działalność ojc a matk i tak dalej t o już naprawd ę wchodz imy na n iezwykle n iski poziom tak by ło w Polsce już chc ę powiedzieć, al e ich pow iem jak klasy k do PiS - u, żeby n ie przed t ą drog ą, bo to może jak t o się m ówiło zawsze, kt o m ieczem wojuje te n o d m iecza g inie Fundacja przedsi ębiorczości etyk i biznesu zosta ła założona przez nasz e euro 2003 roku si ę jedno ść o tym, Rzeczpospolita i Fundacja ze wzgl ędu na swoj ą dzia łalność podleg a kontrol i ministra finans ów i je j s ądowych aktach mo żna znaleźć informacje sprze d k ilkunastu dn i pod datą 19 listopada teg o roku znajduj e si ę wzm ianka o uchylen iu REGON oraz NIP tak i krok podejmuj e urzędu naczeln ik skarbówki je śli dopatrz y się nieprawid łowości nab ędzie pani, je żeli powtarzam n ie ma m żadnej w iedzy, ale n ie woln o dzia łać przec iwko cz łonkom rodz iny jak o o jako kara w stosunk u do działalności zbierania Press jak o form a wyw ierania presji tak nie wolno to jest naprawdę najgorsz e co mo żna sob ie wyobrazić no drodzy pa ństwo, kt órzy na s łuchacze przytrzyma ć żony syn ów c órki i wyobraźcie sobie, że nac iska si ę na waszą c órkę w je j m iejscu pracy po t o, że wejście w okre ślonych w okre ślony spos ób zachowal i się m ówić o s ędziach, a też mają żony rodz iny tak gral i, gdyb y naciska ć deprecjonować rodz iny p ędził, żeby odpow iedni wyrok wydaj e t o skandal byłby t o przestajem y by ć pa ństwem demokratycznym w og óle mnie trzyma m by ło 7 ba staj ą, al e w ogóle protestuje przec iwko temu MF podaj e, że Marian Banaś wys łał w piątek kierowca z dymisj ą do Sejmu, ale zawrócił g o n ie dojechał k ierowca marsza łek Elżbiety Witek ora z dziennik Gazeta prawn a podaj e, że Marian Banaś podał si ę do dym isji pismo dotar ło do marsza łek Witek marsza łek i tak zredagowała zaznaczaj ąc, że nie tylko zrzek a się stanowiska, a tak że wyznacza do pełnienia obowi ązków Tadeusza Dziubę sweg o zast ępcę od kilku dn i al e, że to pismo n ie spodoba ło się Marianowi Janasowi i nie chcia ł się ju ż na dymisj ę zgodzi ć Andrzej Grzegrzółka sze f centrum informacyjnego Sejmu dementuje te informacje ale, ponieważ mia ł się sprawdz a w przypadk u lotów marszałka Kuchcińskiego t o Niewiem cz y wierzyć, że jest n iewiarygodny SIS wydruk no tak tak n o w łaśnie dni n ie ma m pojęcia no to wszystko s ą jakie ś dzia łania tajn e w ogóle dl a mnie teg o rodzaju negocjacji od raz u pan i pow ie pomi ędzy marsza łkiem Sejmu, a Banasiem, a wcze śniej Banasiem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, al e chciałbym dłużnikami tamt e by ły w ogóle nagann e w 100 % jak prezes partii się spotyka, al e tuta j jak ju ż m ówiliśmy o tym, byl i tak konstytucyjnyc h, a propos do tego rodzaj u zmuszan ie prze z marsza łka Sejmu prezesa NIK - u do pow ierzenia konkretne j osobie k ierowania, a jest pytanie czy to nie jes t przekroczen ie kompetencj i czy to n ie jes t wyk ład wykroczen ie poz a poz a uprawn ienia marszałka marsza łek Sejmu tak naprawd ę w przypadk u takiego p isma jeg o obowi ązkiem mi i kancelarii Sejmu jes t sprawdzen ie pod względem formalnym cz y t o p ismo spełnia wymog i i przekazan ie do komisji odpowiedzialno ści do komisji kontrol i Państwowej p óźniej przyj ęcie tak iej rezygnacj i jak komisja kontrol i Państwowej, b y pozytywnie zaopiniowała rezygnacj ę, a n ie wywieranie nacisku, żeby t o pismo jeszcze mia ło dalej id ącą treść, bo to jes t kompetencja prezes a Najwyższej Izby Kontroli tak że pani redaktor drodzy państwo mamy tuta j do czynienia z jak imi działaniami, kt óre w kategoriach prawnych si ę n ie mieszczą zmie ńmy temat na chwil ę, bo chcia łabym zapyta ć pana mecenas a s ędziego Pawła ju ż na zażądał o d Sejmu l ist poparcia kandydat ów do KRS-u pod kar ą grzywn y Ministerstwo Sprawiedliwości cofnął delegacj ę do olszty ńskiego Sądu Okręgowego Maciej Nowacki sze f Sądu Rejonowego w Olsztynie zawiesił s ędziego wykonywan iu czynno ści s łużbowych, a zast ępca rzecznika dyscyplinarnego s ędziów wszcz ął postępowanie dyscyplinarne przec iwko s ędziemu zarzu t uchyb ienia godno ści urzędniczej t o wszystk o w ciągu k ilku dni nie znał dl a mnie to jes t w ogóle niepoj ętej skandal iczne, bo c o zrobi ł pa n s ędzia ju ż Cieszyn o n na raz ie zażądał od n ie podj ął jeszcz e żadnej decyzj i o nawet n ie skontrolowa ł prawidłowości wyboru cz łonków krajowej rady s ądownictwa Neo krajowej rady s ądownictwa bo, bo n ie dosta ł tyc h podpisów poparcia w ogóle n ikt nie dostał n o tak nie wiadomo cz y on e istnieją w og óle, mimo że jes t prawomocn y wyrok może oznacza ć rodz innego administracyjnego tak że ja uwa żam, że represje, bo inaczej nazwać nie mo żna w układzie zamkni ętym boju proszę zwr ócić uwag ę drodz y pa ństwo mam y do czynienia w ten spos ób, że cof a si ę delegacj e zreszt ą ostatn io przeczyta łem stanow isko tak a była ustawa z reszt ą krajowej radzie sądownictwa 1010. roku t o słynne orzeczen ie Trybunału Konstytucyjnego w spraw ie 3 na 99, gdzie w łaśnie był postulat, żeby t o krajowa rada s ądownictwa oczywi ście zgodna z konstytucj ą cofa ła delegacj i dawała delegacji an i m inister sprawiedliwo ści, ale jak wida ć poszli śmy już bardz o dalek o we wpływie pol itycznym, czyl i pol ityka ministra sprawiedliwości w stosunk u do s ędziów zar ówno to co dzień do cofnięcia delegacj i by ło jak o represj a potraktowan e, chocia ż oczywiście m inister w kompetencjac h Toma r ównież t o takie zaw ieszenie w pe łnieniu funkcji s ędziowskich i tu jes t fajn ie, b o w cudzysłowie fajn ie, bo zaw iesza cz łonek te j na krajowej rady sądownictwa, kt órego o poddan iu si ę nad kandydaturą, ale n ie znamy dan e, czyl i uk ład zamknięty, bo w iemy, że sa m się podpisało Santo, czyli prze z aut a jest dziennik Gazeta prawna podaj e, że PiS na takich n iepokornych s ędziów jak s ędzia już 10 przygotowuje przep isy, kt óre zakładają sankcje dl a tyc h, kt órzy b ędą podwa żać dzia łania orzeczenia, ale wskazane przez ministra pan i mówi n ie n p . Sebastian Kaleta wiceminister spr aw nowości, mówi że cho ć takie przep isy, jakie s ą prawie francusk im czy n iemieckim n iemieckim kodeks ie karnym możliwość karan ia wi ęzieniem za działania, które wypaczają b ieg wymiaru sprawiedliwo ści, a przep isy francusk ie zawierają zaka z zorgan izowanych dzia łań mogących uniemożliwić lu b grupą funkcjonowali z twardy m r ównież s ą przest ępstwa przec iwko wym iarowi sprawiedliwo ści natom iast nikt n igdy w demokratyczny m pa ństwie prawnym n ie mo że kara ć s ędziów za dzia łalność orzeczniczą teg o rodzaj u ustawa byłaby n ie do przyjęcia zar ówno w Polskim porz ądku prawnym przy władzy PiS - u t o w iemy, że Trybunał Konstytucyjny de fact o nie spe łnia swojej rol i w ogóle trudn o nazwa ć te n organ Trybunałem Konstytucyjnym w warunkach europejsk ich by łoby t o potraktowane jak o zamac h na niezawis łość s ędziowską niezale żność sądu Ryszard Kalisz prawn ik były sze f Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji go ście wywiadu politycznego dzi ękuję pani dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA