REKLAMA

Co będzie w 2020, ale też za 60 lat - prognozy, plany i wyliczenia

Cotygodniowe podsumowanie roku
Data emisji:
2019-12-02 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 12:35 min.
Udostępnij:

Grudzień to czas, kiedy częściej zastanawiamy się nad przyszłością, zwłaszcza - tą najbliższą. Rafał Hirsch zebrał garść takich przewidywań, prognoz i obaw, m.in. w sprawie cen prądu, walut, które mają zyskiwać lub tracić na wartości czy, na przykład, emerytur, które w pewnym ujęciu zmaleją, ale tak naprawdę - wzrosną. W innej kwestii zaś, w jakim ujęciu by nie spojrzeć, widać spowolnienie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wg najnowszyc h bada ń ameryka ńskich naukowc ów podcast u cotygodn iowe podsumowan ie rok u zdecydowanie najlepiej s łucha si ę w grudn iu grudzień rozpoczął się nazywa Rafał Hirsch witam bardz o serdecznie te n podcas t nazywał si ę cotygodn iowe podsumowanie roku c o tydzień opow iadam w n im o 10 moim zdan iem najc iekawszych wydarzen iach zwi ązanych z gospodark ą krajową b ądź te ż światową albo 12 jednocześnie, bo t o jes t absolutnie n ie wykluczone dz isiaj Rozwiń » jestem pow iem szczerze tak i troszeczkę podekscytowan y, bo pierwszy raz dz isiaj ma m w ramach teg o podcast obo k obowi ązków tak ich dziennik dziennikarskich t o ma m te ż obowi ązki tak ie market ingowe, al e bardz o fajne, chocia ż n ie zdradzę teraz, o c o chodzi tylk o ta k za między ósmym siódme m iejsce mo że tak mówimy dobrz e najp ierw będzie dziesi ąty dziewiątej ósmy i potem będzie ekscytuj ące obowi ązek market ingowe, a pote m będą dalsz e m iejsca cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsz e w poniedzia łek po dziewi ętnastej tylk o na TOK FM w nasze j apl ikacji mob ilnej od dziesi ątego zaczynam y tradycyjn ie na dziesi ątym m iejscu h istoria, która ciągnie się o d pewneg o czas u i n iewykluczone, że teraz ju ż będzie, że pod kon iec rok u kalendarzoweg o będzie 7 ten tema t pojawiać będzie się prze z k ilka tygodn i ciągnąć w ubieg łym rok u tak było w ty m rok u jak się okazuj e jes t ponownie chodz i o ocen ę prądu, czyl i cen ę energii elektrycznej w kolejny m roku, czyl i w roku 2020 minister rozwoju Jadwiga Emilewicz cz y rozmawiając zreszt ą Gazeta PL powiedzia ła c iekawe rzeczy dzisiaj ran o chyb a będzie ochrona ta rozmowa się ukazała albo wujkiem teraz ju ż n ie pami ętam w ka żdym raz ie pan i minister powiedzia ła, że żona powiedziała du żo różnych rzecz y w te j rozmow ie, ale w kontekście ce n energ ii najbardziej interesujące jest to żona powiedzia ła, że n ie będzie n ie b ędzie żadnej specustawy w sprawie zamra żania cen energ ii w roku 2020 i tym samym też nie b ędzie żadnych kolejnyc h rekompensat rekompensat y dl a przedsiębiorstw, ale skoro nie b ędzie żadnej nowej ustawy to znacz y, że je j zdaniem nie będzie zamro żenia ce n dla gospodars tw domowych tak że w roku 2020 i on a na pytanie, dlaczeg o t łumaczy, że sytuacja jes t ju ż wyraźnie inne niż rok temu ro k temu by ło t o uzasadn ione, poniewa ż bardzo mocn o dro żały t e uprawn ienia do em isji dwutlenku w ęgla co 2, które wpływały bardz o mocno ros ły koszt y produkcj i energ ii elektrycznej co si ę oczywi ście przek ładało na wzrost ce n same j energ ii na rynk u dlatego trzeb a by ło zdan iem pan i minister przeprowadzi ć taką interwencję ro k temu, a tera z sytuacj a jes t inna, ponieważ koszt y dwutlenk u w ęgla emisji dwutlenk u węgla już n ie ro śnie tak jak ro k tem u si ę ustabilizowa ł na Towarowej gie łdzie energii tam, gdz ie s ą notowan ia energ ii elektryczne j i kontrakt ów terminowych na kolejn e miesiące lat a na energię elektryczn ą mamy wr ęcz w ostatn ich tygodniach nawe t lekkie spadki ce n nie m ówiąc co wzrast a, więc generaln ie na rynk u hurtowy m energ ia elektryczna już nie drożeje ro k tem u dro żała bardzo tera z w og óle n ie dro żeje, a nawe t troszeczkę sobie tan ie w zwi ązku z tym zdaniem pan i minister nie ma absolutn ie żadnej potrzeby jak ąkolwiek interwencję z e stron y państwa no i on a te ż przypomina, że cen y dl a gospodars tw domowych okre śla preze s Urzędu Regulacji Energetyki no i że on a n ie spodziewa si ę, żeby prezes zaakceptował jakie ś drastyczn e podwy żki ce n i tak a bardz iej przyci śnięta do muru przez dz iennikarza, kt óry n ie rozmawia ł, m ówi że jeśli te podwy żki ce n dla gospodars tw domowych by łyby w skal i 5 do 7 % to trudno tutaj b ędzie mówić faktycznie o podwy żce, bo je śli weźmiemy pod uwag ę stop ę inflacji n o t o ten ta m wzrost b ędzie mo żna t łumaczyć samym sam ą stop ą inflacji w ciągu ostatnich n o tak naprawdę 2 lat, bo prze z rok t e cen y by ły zamrożone m ówiąc inaczej pan i m inister tak jakby dopuszcza ła właśnie ewentualność czy te ż nawe t prawdopodobieństwo teg o, że cen y energ ii dla gospodars tw domowych 2020 roku jednak oto k ilka procen t w g órę mog ą pójść to jes t bardzo c iekawa wypowied ź, bo kilka dn i temu dos łownie chyba ostatni ą środę w Polskim rad iu z kole i sze f kancelarii prem iera Michał Dworczyk m ówił, że jesteśmy, czyl i rz ąd jeste śmy zdeterm inowani, żeby nie by ło podwyżek ce npr ądu dl a gospodars tw domowych 2020 roku wcze śniej te ż m inister Jacek Sasin, kt óry z teg o co pamięta chyb a nawe t wicepremierem w te j chw ili wręcz no bo szef kancelarii, m ówi że jeste śmy zdeterm inowani, a m inister Sasin m ówił tak bardz iej takich stanowczych słowach, że po prostu n ie b ędzie podwyżek nie będzie zm ian ce n dl a gospodarstw domowyc h w 2020 roku, a t o pani m inister Emilewicz, m ówi że rząd być tylko, że nie ma si ę czym ekscytować nie ma si ę czy m przejmowa ć, ponieważ nawe t jeśli b ędą t o b ędą n iewielkie, wi ęc efek t tego wszystk iego jest tak i, że tak naprawd ę dalej n ie w iemy, poniewa ż znów okazuje si ę, że nie ma jednol itego stanow iska rządu w te j spraw ie natomiast n o chyb a trzeba wierzyć na s łowo pani minister je śli ona, m ówi że absolutnie n ie s ą przygotowywan e żadne ustawy nowe specustawy maj ące zamrażać cen ę bo, żeby faktycznie zamrozić cen y na kolejny ro k t o potrzebna by łaby kolejna ustawa trzeba by t o by ło naprawd ę szybko robi ć, bo mam y ju ż pocz ątek grudn ia przecie ż, a sytuacja polityczna tyl e si ę zmieni ła, że Senat nie jes t pod kontrolą PiS-u w tej chwili, więc nie d a si ę w ty m momenc ie ustawę uchwali ć w ciągu 24 godzin, a w Polsce wi ęc rzeczywiście jest t o chyb a w ty m momenc ie n iezwykle ma ło prawdopodobn e, że w łaśnie teraz miejsce dziewi ąte i dalej mówimy o ty m co może si ę dzia ć w roku 2020, chociaż tym raze m pod lupę b ierzemy bardz iej rynek kapita łowy ryne k walutowy, poniewa ż zaczynają pojawia ć si ę prognoz y dotycz ące ewentualnych wydarze ń na rynkac h w przysz łym roku i niekt óre z tych progno z wygl ądają całkiem c iekawie Goldman Sachs znan y ameryka ński ban k napisał co s ądzi o tym co si ę b ędzie działo na rynk u walutowy m i on i twierdzą, że w 2020 roku najlep iej wyjd ą na inwestycjach na rynku walutowy m c i, którzy obstawia ł meksyka ńskie peso on i zakładają, że będzie można na ty m jakie ś 10 % zarobi ć w przysz łym rok u i 9 % na rosyjskim Ruby Blue natom iast w ty m zestawieniu przygotowany m prze z ban k Polski złoty jes t na miejscu ósmym i ta m jest przyporządkowana stop a zwrot u n ieco pona d 5 % NATO stopy zwrot u na rynku walutowy m sk ładają się 22 czynniki, czyl i tak a po prost u zwyk ła zm iana na rynk u spotowym plu s tzw. nominał kar y, czyli r óżnica w stopach procentowyc h w poszczeg ólnych krajac h i je śli by śmy patrzyli tylko ona do zm iany na rynk u walutowym zm iany notowa ń NATO wted y Polski złoty nie jes t na ósmym miejscu, al e jako ś ta k w okolicach sz óstego bardziej i Goldman Sachs przew iduje, że złoty pow inien się umocnić w stosunk u do dolar a amerykańskiego jakiś mn iej wi ęcej 3 % w przysz łym roku c o ciekawe najs łabsze waluty na świecie w przyszłym rok u to maj ą by ć po p ierwsze, ameryka ński dola r, kt óry ma traci ć zdaniem nowa zdaniem Goldmana na warto ści i fran k szwajcarsk i także ma tracić na warto ści w przyszłym rok u c o wygl ąda dość intryguj ącą, zwłaszcza dl a tych, kt órzy mają kredyt y tzw. frankowe natomiast je śli chodzi o pocz ątek przysz łego roku p ierwszy kwarta ł t o zdecydowanie najlepiej na ca łym świecie ma wygl ądać funt brytyjsk i, kt óry powinien odzyskiwa ć wartość umacn ia si ę po wyborach, kt óre są przew idziane na grudzień teg o roku w w ielkiej Brytanii je śli chodz i o ca ły 2020 rok na rynk u walutowy m funt mo że si ę umocni ć nawe t jakieś 7 % por ównywalne umocn ienie jes t przewidywane prze z Goldmana tak tylk o w przypadku Korony szwedzk iej, kt óra te ż powinna zaliczy ć ca łkiem udan e rok pojawi ła się te ż prognoz a bank u Morgan stale ju ż nie dotyczące walu t, al e rynk ów akcji i tuta j jak gdyb y w zgodzie z ty m co albo, uzupełniając t o co m ówi Goldman Sachs analitycy Morgana Stanleya twierdz ą, że najlepszy m rynkiem akcyjny m w 2020 roku pow inien by ć ryne k brytyjsk i powód te n sa m oczywi ście, czyli rozwik łanie teg o problem u brexitowego scenar iusz jes t oczywi ście tak i zakładamy, że wybor y parlamentarn e wygra, bo licz ącą i jeg o konserwatyści wskazują na to w te j chw ili absolutn ie wszystkie sondaże Wielkiej Brytanii, wi ęc na razie tak jes t tzw. konsensu s na rynku oczywiście w te j chw ili tak że nominalnie wi ększość w parlamenc ie brytyjskim mają konserwaty ści, tyl e że w tej chwili ci konserwaty ści są bardz o mocn o podz ieleni w spraw ie brex itu w łaśnie natomiast je śli chodz i o now ą kadencję to do parlament u wejd ą racze j ludz ie z a c i, na których zgodzi ł si ę Boris Johnson, czyli c i, którzy b ędą m ieli poglądy na Brexit tak ie jak on m ówiąc w skrócie w związku z ty m ju ż po wyborac h tak Naoko n iewiele si ę zmieni, bo dale j będzie mia ła większość sam a partia, ale t o już b ędzie inna partia ni ż wcze śniej, bo b ędzie zdecydowan ie bardz iej zunifikowana je śli chodzi o kwesti ę brex itowi i w związku z ty m ju ż po wyborach zdecydowanie rosną szans e na t o, żeby te n deal Borisa Johnsona niezależnie od tego jak ie b ędzie mie ć kształt ale, żeby te n deal zysk a w końcu poparc ie w brytyjsk im parlamenc ie żeby, żeby było mo żliwe t o, żeby przegłosować w tym parlamenc ie cokolwiek, bo w tej chw ili wiemy, że od wielu miesi ęcy sytuacja wygl ąda tak że co ś było w czas ie, kiedy prem ierem by ła te ż same j, że n iby konserwaty ści m ieli większość, al e jak przychodziło do teg o, żeby co ś przegłosować to się okaza ło, że te j większości jedna k nie ma, bo si ę porobi ły różne frakcj e zwalczaj ące si ę nawzajem w związku z ty m tak im trochę parali ż by ł brytyjsk im parlamencie prze z ostatn ie miesi ące po wyborach oczekiwanie na rynku f inansowym jest takie, że te n parali ż skończy, że zostan ie przywrócona decyzyjno ści, że dzi ęki tej decyzyjno ści rz ądowi Borisa Johnsona ud a się przepchnąć dzi ś brex itowi prze z parlament w zwi ązku z ty m d e fact o dojdz ie do tego brex itu w końcu no al e z punktu w idzenia rynk ów finansowych to, że nie do n iego dojdzie to wcale n ie jes t najgorsze rozwi ązanie zdecydowan ie gorszy m rozwi ązaniem by łaby ta przedłużająca si ę niepewności wci ąż istotne ryzyk o wyj ścia Wielkiej Brytanii z Unii bez żadnego porozum ienia tzw. audi Brexit, a tuta j scenariusz taki, że b ędzie Brexit, al e raze m z ty m porozumieniem, więc z punktu w idzenia rynk ów ca łkiem nie źle rynk i wcze śniej przygotowywał się na najgorsze, wi ęc jeśli tera z zostanie zrealizowany za n ieco lepszy scenariusz NATO i akcji brytyjskiej i fun t brytyjsk i pow inny zyskiwa ć na warto ści w przyszłym roku t o organ stanął m ówi, że to pow inny być potencjaln ie to powinien by ć potencjalnie najlepszy ryne k w przyszłym rok u na świecie analitycy Credit Suisse z kole i wyl iczyli że, że brytyjskie akcje w te j chwili s ą a ż 14 % średnio niedowartościowane względem tak iego modelu teoretyczneg o, kt óry b ierze pod uwagę różnego rodzaj u tam zm ienne makroekonom iczne, więc innymi słowy kredy t minister tw ierdzi, że akcje brytyjsk iej pow inny iść w górę w przysz łym roku jeśli chodzi o ryne k walutowy t o w ubiegłym tygodn iu we wtore k chyba fun t brytyjsk i na naszym rynku by ł po 5 zł 8 gr i t o było najdrożej o d kwietnia 2017 roku, więc w łaściwie ten fundus z ty m momencie zyskuj e na wartości o n sprawdziłem w s ierpniu kosztował mn iej ni ż 470, a tera z kosztuje wyra źnie powyżej 5 z ł w ciągu 4 miesięcy notowan ia brytyjskiego funt a posz ły w g órę o prawie 10 % t o jes t spor o ja k na rynek walutow y tak kr ótki okres czas u, wi ęc faktyczn ie to c o si ę będzie dzia ło na rynku brytyjskim w przysz łym rok u mo że przykuwa ć zdecydowan ie nasz wzrok a ż o miejsce ósme tera z i pozostajem y na rynkac h międzynarodowych warto raz na jakiś cza s odnie ść si ę do tego c o zdaniem absolutne j wi ększości analityk ów obserwator ów rynk ów finansowych jest dla teg o rynku najważniejsze w ciągu ostatn ich miesięcy nawe t jeśli wydaje na m się czasami boję się, że mi się coraz cz ęściej tak wydaje, że tak naprawdę t o jest mało ekscytuj ący tema t, ale on i ważnej trzeb a g o śledzić niestety, czyl i kwest ia wojen handlowych kwest ia teg o c o robi Donald Tramp co robi ą Chińczycy jak wzgl ędem siebie do s iebie je śli odnosz ą, poniewa ż to ma wp ływ na nastroj e inwestorów nastroj e z kole i mają prze łożenie na notowania akcj i na r óżnych gie łdach notowania niekt órych walut, więc jeśli chodz i o ostatni tydzień t o Donald Tramp znow u pogorszy ł nastroj e on wprawdzie n ie powiedzia ł n iczego niemi łego pod adresem chi ńskich negocjator ów natom iast w czwartek podpisa ł tzw . Hongkong Bill, czyl i tak ą ustaw ę, która zosta ła przygotowan a prze z amerykański Kongres w zwi ązku z uporczywy m łamaniem praw człowieka w Hongkongu wiadomo, że ta m trw a trwaj ą nieustaj ące zamieszki właściwie o d k ilku miesięcy n o i tym razem Amerykanie po kolejnej eskalacj i postanowili n o i zagrozi ć osobo m odpowiedzialnym o d stron y chi ńskiej za zamieszki jakimi ś ewentualnym i potencjalnym i sankcjami Chińczycy grozili mu ostrzegali, żeby prezydent teg o n ie podpisywałam podp isana w zwi ązku z tym oczywi ście pojawi ło się o d raz u tak ie stanow iska pisemne z e stron y Chin, że on i będą on i tuta j nie wykluczają, że b ędą jakie ś krok i odwetow e stosowa ć generalnie zosta ło to jednoznaczn ie z interpretowane jak o pogorszenie znowu sytuacj i na l inii Waszyngton Pekin, chocia ż trzeb a przyzna ć, że zarówno giełda w nowy m Jorku jak i giełdy zachodn ioeuropejskie DAX n iemiecki n p . n ie zaliczył jakie ś znacz ące negatywnej reakcj i na troszeczkę się sypn ęły w dół, al e bez przesady naprawd ę c o mog łoby świadczyć o ty m, że by ć mo że inwestorzy są ju ż troszeczk ę te ż zm ęczeni znudzeni tą nieko ńczącą si ę sagą je śli chodz i o wojn ę handlow ą Donalda trampa pojawi ło si ę też tak ie komentarz e, że nawet je śli t o wygl ąda niedobrze to i tak nie zepsuj e t o rozm ów negocjacji handlowych i tak należy oczekiwa ć, że zostan ie podp isana ten p ierwszy eta p porozum ienia handloweg o to fali zła tak si ę na to m ówi faz a pierwsza, że to i tak zostan ie podpisane jeszcze n ie w iadomo, kiedy ale, że to zostan ie podpisane, ponieważ leży w interesie zar ówno Chin, jak i Donalda tramp a, kt óry ma wybor y w listopadzie przysz łego rok u i mus i troszeczk ę łagodzić konfl ikt z Chinami, poniewa ż eskalacj a teg o konfl iktu negatywnie odbija si ę na bazie wyborcze j Donalda trampa, czyli c i, kt órzy na n iego głosują, a mogą stracić prac ę np. albo jeśli są roln ikami t o mają proble m eksportowan ia swoich towar ów na ryne k chi ński n p . więc Donald Tramp te ż w idzi potrzeb ę pewneg o uspokojen ia sytuacj i dlatego nawe t jeśli jest jaki ś ta m proble m z Hongkongiem t o większość ludzi na rynku uwa ża, że t o nie odwr óci te j tendencj i łagodzenia spor u handloweg o kt óre, kt órą tendencję w idzimy w ci ągu ostatn ich tygodn i na rynk u, wi ęc gie łdy rozwini ęte niespecjalnie na t o zareagowa ły natomiast jeśli spojrzym y na gie łdy rozwijaj ące si ę tzw. emerg ing markets to tuta j ju ż reakcj a była i te n tak i indeks MSCI emerging markets ten, kt óry chyb a na j bardz iej powszechn ie uznawany zate m główny miernik tego c o się dz ieje na rynkach Ross rozwijaj ą się poszed ł do do ść mocn o pod kon iec ubiegłego tygodn ia spad ł do poz iomu najniższego o d pocz ątku listopada, wi ęc jedna k rynk i rozwijaj ące si ę to czuj ą, a dodatkowo w poniedzia łek Donald Tramp zarz ądził oczywi ście za pomocą tweet a c ła wprowadzenie cud sz ła na Stal i alum inium w Brazylii Argentyny, czyl i Ameryki Południowej j ą uzasadnia tym, że Brazylia Argentyna bardz o mocn o dewaluuj e swoj e waluty i że robi ą t o po to, żeby zyska ć na konkurencyjności, cho ć z tą racze j nie do ko ńca prawd a, bo waluta argenty ńska n p . si ę syp ie na potęgę w tym rok u, bo ta m znow u kryzy s zadłużeniowy, wi ęc z teg o wyn ika generaln ie w Ameryce Południowej w ty m rok u jest do ść niespokojnie w Chile przecie ż te ż by ły zam ieszki dość mocna i t o wszystko pewn ie przechodz i prze z granic ę i Brazylia jest tu ż obok walut a brazylijska te ż w zwi ązku z ty m wygl ąda s łabo i niektórzy pewn ie spekulanci boj ą się inwestowa ć w tamty m regionie zabieraj ą stamt ąd kapita ł i walut a brazyl ijska brazylijski Real też trac i na wartości, więc raczej n ie jes t ta k jak twierdzi Donald Tramp żonie specjaln ie obniżają warto ść swo ich walut, żeby mie ć lepsz ą pozycj ę handl u zagranicznym z drugiej stron y pewnie mogl iby powalczyć o warto ść tych walu t, a skor o nie walcz ą o t o mo żna ta m troszeczk ę się czego ś si ę doszukiwać, al e pewnie jak zwykl e Donald Tramp w te j sprawie przesadz a w ka żdym razie w te n spos ób uzasadni ł o n wprowadzen ie nowyc h ce ł na kluczowe artyku ły z tyc h pa ństw, więc Chinami n iby nic noweg o się nie dz ieje n ic niepokojącego, al e wida ć, że Donald Tramp n ie rozstaje si ę z ty m swo im sposobe m my ślenia, kt óry ka że mu widzie ć w ka żdym ruchu mocn iejszy na rynk u walutowy m jaki ś inspiracji politycznej z e stron y r óżnych rz ądów, wi ęc o d te j stron y sytuacja n iestety si ę n ie popraw ia n ie poprawiaj ąca si ę sytuacj a zwi ązana z wojnam i handlowym i Donaldem Trumpem w ty m tygodn iu na miejscu ósmym na miejscu siódmym b ędzie za chwil ę bardz o interesujący moim zdan iem pak iet kolejowy al e zanim do teg o daj e t o zapow iedziana na pocz ątku stawk a market ingowa Otóż mam dl a was co ś co mo żecie podarowa ć swo im przyjaciołom t o jes t kot ko t przez te na końcu n ie chodz i o kot a tylk o kod y wartości 50 z ł na dost ęp do usługi TOK FM premium, czyl i do p łatnej strony internetowej do płatnej cz ęści specjalne j aplikacji mob ilnej do s łuchania ten dostęp jes t na 3 miesiące mo że tylk o oczywi ście pozwoli przed e wszystkim płacone są przede wszystk im o t o, żeby s łuchać przysz łych wyda ń tego podcas t t u jak najbardziej, a poza ty m jak si ę będzie miało wykup ione ten dostęp to te ż mo żna sobie ods łuchać h istoryczne archiwalne nagrania tego podcas t tu, a poz a ty m można ta m te ż znaleźć m u mn óstwo innych audycji TOK FM i n ie tylko n o i tera z c o zrobić, żeby dostać te n ko d trzeba napisa ć ma ila ma ila na adre s prezen t ma łpa TOK kr ótka SM, a w tytul e maila to jes t c iekawe w tytul e ma ila mus i napisa ć cotygodn iowe podsumowan ie roku, czyl i w tytule teg o ma ila trzeb a zawrzeć tytuł teg o podcas t tu no i wted y dostanie się ko d na prezen t dl a przyjaciela alb o przyjaci ółki i raze m z kodem b ędzie też instrukcja w jak i sposób dok ładnie go użyć, bo powiem szczerz e, że sa m za bardzo w te j chwili nie wiem w jaki spos ób, al e tam w ty m ma ilu, kt óry przyjdzie będzie t o wszystk o wyja śnione, wi ęc zach ęcam i wspominam, żeby w ty m tytul e maila wpisa ć tytu ł tego podcas t, bo wted y c i, kt órzy b ędą obs ługiwać tę akcję marketingową b ędą widzie ć jak jeste ście Inter aktywn i jak bardz o szeroki jest te n odz ew, kt óry wywoła właśnie moj ą odezw ą marketingową, kt órą w łaśnie w ty m momenc ie wyg łosiłem i może jeszcz e on i przypomnę na kon iec, al e na razie my ślę, że wystarcz y chodzi o t o, że można komuś podarowa ć dostęp do Cafe prem ium, a t o jes t świetna rzecz, bo w TOK FM prem ium s ą same interesuj ące historie m. in . tak że ten podcas t pos iada miejsce si ódme, a tera z w ty m tygodniu, czyl i zapowiedziany przez e mn ie przed chwil ą tzw . pak iet kolejow y, bo wydarzy ło si ę kilka drobnych, ale mo im zdaniem ciekawych interesuj ących rzeczy związanych z tym c o si ę dzieje z PKP Otóż przede wszystk im po p ierwsze, niezako ńczony został monta ż wi-fi we wszystk ich Pendolino i ile my śmy na t o czekal i najpierw n ie było wcal e potem okazało si ę, że PKP Intercity zaczyn a montować ale, że t o dużo czasu zajm ie na m faktyczn ie ro k minął no i po rok u dal i rady zań zainstalowa ć wi -f i we wsiach we wszystkich sk ładach Pendolino, czyli 19 składach zosta ł tylk o be z w isi skład dwudziesty, kt óry jest zepsut y, bo uleg ł awar ii pod l inkiem w 2017 roku ta m by ła tak a, a nieszcz ęście by ło generaln ie, wi ęc 1 skład Pendolino jes t dz isiaj nieczynne zepsute dla związku z tym, że zepsuty to w tej chw ili nie ma sens u instalowa ć ta m w isi prawda, wi ęc tam g o akurat nie ma, al e jest w isi w 19 składach Pendolino, a prz y okazji jes t te ż 20 składach Pesa DART 20 składach fl irt i raze m wg PKB to PKP t o jest 341 składów wagon ów, więc n o post ęp ekstr a prezes PKP Intercity te ż druga h istoria pan Marek Chraniuk te ż powiedzia ł, że no, bo zmienia si ę rozk ład jazdy w grudn iu c o roku w grudniu zmienia, więc kto ś jeździ poci ągami t o w ie, ale prz y okazj i wprowadzania nowego rozk ładu jazd y czasami kiedy ś dość cz ęsto tak bywało, że się wprowadzało te ż nowe ceny biletów n o, wi ęc pa n prezes powiedzia ł, że przy okazj i wprowadzen ia nowego rozkładu ce n n ie zostaną zmienione i że na raz ie zostan ą po staremu, ale te ż z drugiej strony nie w iadomo jak d ługo zostan ą po staremu, poniewa ż powiedzia ł, że kwest ie cen poddadz ą pod analizy i chodz i o to, żeby zobaczy ć jak si ę będzie przedstawiał jak pa n prezes ładnie określił jak b ędzie si ę przedstawia ła kwest ia kosztow a przychodowa 2020 roku prz y okazji si ę pochwali ł, że w ty m roku Intercity przew iezie 49  000 000 pasażerów 5 pół procent wi ęcej niż ro k temu n o i przypomniał, że w 2015 roku t o by ło 30  000 000 pasażerów tera z prawie 50  000 000 no, więc wzros t w ci ągu ostatnich kilku la t jes t naprawdę znaczące i pewnie t o, że wi -f i jes t w wagonac h sprzyj a temu, żeby liczba przewożonych pasa żerów poci ągami raczej ros ła, a n ie malała jeszcz e trzec ia ciekawa historia, w kt órej przeczytałem dotycząca tego co si ę dz ieje na kole i Otóż maszyni ści prowadz ący poci ągi przestaną tr ąbić na niekt órych przejazdac h kolejowych c o jes t bardz o istotnym wydarzeniem w życiu tyc h wszystkich, kt órzy maj ą m ieszkanie blisko przejazd u kolejoweg o, bo kto ś m ieszka blisko przejazd u t o za ka żdym razem do te j por y tak było za każdym razem jak te n poci ąg tamtędy przeje żdżał to musia ł trąbić nawe t w noc y, zwłaszcza w noc y pewnie wted y czem u pojawiło si ę rozporz ądzenie resort u infrastruktury mówiące o ty m, że przed najlep iej zabezp ieczonymi przejazdam i poci ągi mogą n ie trąbić i t e najlep iej zabezpieczone przejazdy s ą tak ie, kt óre automatyczn ie blokuj e całość ca łą szerokość, czyli takie, że tam de facto n ie da si ę wjecha ć na te n przejazd kolejow y jak ju ż t e szlabany opadną rozumiem, że chodz i o blokowanie szlabanam i, a wi ęc do tej pory nawe t prz y tak dobrze zabezp ieczonych przejazdac h ka żdy poci ąg musia ł tr ąbić maszyn ista musiał trąbić prze z zbli żają si ę do teg o przejazd u tera z zostan ie ten obowi ązek ograniczony, chocia ż w łaśnie przesadza m ówiąc teraz, ponieważ rozporz ądzenie ju ż jest, al e wchodzi w życie po 6 miesiącach od og łoszenia, więc w łaściwie wejdzie w życie na pocz ątku czerwca 2020 roku jak ktoś m ieszka przy przeje ździe i jeg o życie jes t okropne, poniewa ż ciągle poci ągi trafią pod pod oknem t o proszę trzymać jeszcze 6 miesięcy pod warunk iem, że te n przejaz d jest oczywi ście ten najnowocześniejszy, al e jednocze śnie PKP zapewnia, że b ędzie unowocze śniać przejazdy tak, żeby tych najnowocze śniejszych by ło jak najwi ęcej, żeby poci ągi generalnie musia ły robi ć coraz rzadz iej, a n ie cora z części t o by ło miejsce, które t o by ło miejsce siódme no to skoro to by ło miejsce siódme to tera z m iejsce sz óste z sz óstym m iejscu taka c iekawa informacja, kt órą dostrzegł tak ie zjaw isko bardziej informację, kt órą dostrzeg ł i przeczyta łem o ty m na Twitterze u pan a Mikołaja Raczyńskiego Nobel Funds TFI nada l zauwa żył, że Ministerstwo Finansów w oczy to nie jest nic tajneg o Ministerstwo Finansów o tym, informuj ę co miesi ąc, ale mus i t o ewidentnie oczy rzuci ła, że wg ostatn io com komun ikatu Ministerstwa Finansów zapa s got ówki, kt óry resort finansów ma spad ł do poziomu 40 miliardów z łotych i że t o jest ma ło jak na t ę cz ęść rok u i zamieścił tak i ciekawy wykre s, z kt órego wyn ika, że ro k tem u po listopadzie rz ąd miał 55 miliardów got ówki 2 lata tem u prawie 63 lata temu 60 miliardów, a teraz 40 tylko co wi ęcej w ci ągu tylko 1 ostatniego miesiąca te n zapas gotówki zmala ł o jakie ś 15 miliardów złotych, wi ęc wygl ąda t o do ść do ść interesuj ąco, dlaczeg o Mikołaj Raczyński na Twitterze wp isy tak słabsza aukcj a wolumenow o aukcj a obligacji wykupy odsetki, czyli wyku p staryc h obl igacji odsetki od d ługu, który ca ły cza s istnieje nieco gorszy miesi ąc dla budżetu n o i n o i gotow e prawd a faktycznie sprawdzi łem, że w l istopadzie by ły 2 aukcje obl igacji aukcj e odkupu, czyli t o jest to wygl ąda także rząd og łasza, że chce skupić z rynk u jaki ś ta m obl igacje wyem itowane wcześniej, które jeszcz e n ie maj ą terminu zapadalności, ale chc e przed term inem wykupi ć i zam ierza p łacić za t o rz ąd n ie gotówką tylk o nowym i seriami obl igacji dlatego też aukcj a zam iany star e nowe obl igacje za stare obl igacje i faktyczn ie t o wygl ądało tak że wg tyc h pierwszych komunikat ów rz ąd były 2 takie aukcj e na tych 2 aukcjach łącznie on i p ierwotnie chc ieli odkupić obl igacje o warto ści ponad 9 miliardów z łotych prawie 9 pół m iliarda, a sprzedal i tych nowyc h za nieca łe 7 miliardów, więc n o n ie zosta ły w pełni wykorzystan e mo żliwości na tych aukcjach ew identnie t e ofert y z łożone przez inwestor ów z drugiej strony musia ły si ę n ie do ko ńca spodobać resortow i finansów n ie w iem, dlaczego cz y cena była tak a jak trzeb a cz y mo że co ś innego o ty m, zadecydowa ło w ka żdym razie faktyczn ie z tyc h aukcji zebran o n ieco mn iej pieni ędzy ni ż pocz ątkowo zakładano no i zdan iem Mikołaja Raczyńskiego o tym, że do tak iego wn iosku, że sytuacja wygl ąda także jego zdan iem w przysz łym rok u będziemy mieć ju ż racze j comiesi ęczne regularn ie przeprowadzan e aukcj e obligacji t o jest spostrze żenie wcale niebanalne, ponieważ w tym rok u tak nie było i z teg o co pami ętam w ubiegłym rok u też chyba tak n ie było sytuacj a bud żetowa by ła na tyl e dobr a rząd mia ł na tyl e dużo pieni ędzy, bo sezonowo ść zad łużania się pa ństwa poleg a na tym, że si ę rozpoczyna nowy rok to przeprowadz a si ę te ż du żo aukcj i na pocz ątku stycznych w luty m wted y si ę ściąga pieni ądze z rynku niejako na zapa s i pote m t e pieniądze są w gestii rządu jes t ich ta m w łaśnie 506070 miliardów z łotych w kolejnyc h miesiącach już n ie trzeba przeprowadza ć kolejnyc h aukcji przeprowadz a si ę ra z na 2 miesiące 1 dość rzadk o c o pomag a w notowan iach obl igacji na rynku wt órnym, bo nie ma dop ływu nowe j poda ży, wi ęc te n zas ób poda ży obligacji, który jest jes t do ść wysoko wycen iane, więc cen y polsk ich obligacji dzi ęki temu s ą dość wysok ą rentowność dzi ęki temu jest do ść Nisko dzień i efek t jest taki korzyść jest tak a, że w te n spos ób można sob ie obni żać koszt y obs ługi d ługu, bo rentowno ść jest n iska kolejn e nowe Serie mo żna w puszcza ć na rynek z ni ższymi z ni ższym poz iomem odsetek, więc to si ę od te j stron y opłaca tak a jest korzyść z teg o z te j sytuacj i, że nie trzeb a w miar ę regularn ie organizowa ć nowyc h aukcji nawe t tuta j jes t tak ie za łożenie, jakby tak a prognoz a, że ten dobr y najlepsz y okre s chyba si ę kończy co by ło tera z te ż sp ójne z tym i prognozam i spowoln ienia gospodarczeg o, o kt órych s łyszymy zewsząd no bo je śli ma by ć spowolnienie gospodarcze t o dochody bud żetu powinny też rosn ąć wolniej ni ż do te j por y, więc sytuacj a w budżecie pow inna być trudniejsza zreszt ą mówiłem o tym, 2 ostatnich wydaniach podcastu o ty m, że rz ąd robi wszystko co mo że, żeby tę sytuacj ę w bud żecie w przysz łym rok u sob ie jakoś ta m poprawić, bo mo że by ć trudn iejsza trudniejsza sytuacj a w bud żecie może także od oznaczać t o, że trzeba b ędzie powr ócić do regularnych cz ęstszych aukcj i obligacji trzeba będzie ich emitowa ć więcej niż do te j pory, wi ęc tak a ciekawa obserwacja mo im zdan iem c iekawa obserwacj a na miejscu szóstym piąte m iejsce tera z przed nami pi ąte m iejsce jes t o złocie t o jest ciekawe nie wiem czy wa żne wydarzenie s ą tacy, kt órzy twierdzą, że t o zupełnie nie wa żne wydarzenia, al e na pewn o ciekawe Adam Glapiński prezes Narodowego Banku Polskiego na pocz ątku ubieg łego tygodn ia poinformowa ł, że BP zakończył procedur ę wprowadzan ia reze rw z łota do Polski z Anglii sprowadzili śmy 100 ton z łota wo łał 100 ton w Polsce t o jes t warte 18 miliardów 300  000 000 z ł pozosta łe 123 tony nada l s ą w Anglii n o i można odnie ść wra żenie, że Narodowy Bank Polski zrobi ł z teg o tak i w łaśnie dość du że wydarzen ia tak ie, że skor o polskie z łoto wróciło do Polski to znacz y, że ro śnie nasz e poczucie bezpiecze ństwa prawd a jeste śmy lep iej zabezp iecza zabezp ieczenie nasz e polskie krajow e państwowe z łoto jes t u nas nic n ie grozi i w związku z tym wszystk o jes t Super, a kolejneg o dn ia by ły preze s Narodowego Banku Polskiego Marek Belka powiedział w rozmow ie z b iznesem z l iderem, że gospodarczo ten transfe r z łota z Londynu do Polski f izyczne jest kompletn ie be z znaczen ia, czyli mówiąc prosto an i słowa Marka Belki tylko moj e jest kompletnie be z sensu i że i jedyny sens w tym jest taki, że ma t o w łaśnie wym iar propagandowy Pijarowski te ż marketingowy niż można się ty m właśnie w te n spos ób chwali ć, że zwi ększamy poczuc ie bezpieczeństwa nic n ie grozi n ie bójcie si ę żadnych kryzys ów, ponieważ w łaśnie wprowadzili śmy nasz e złoto swoj ą drog ą dzi ś ran o w poniedzia łek ran o u Macieja g łogowskiego audycj i na antenie TOK FM poranne j po dziewiątej susze kadr a nie pami ętam, kt o mówił, ale 1 z go ści zwrac a uwag ę na to, że istot ą z łota warte n ieco ponad 18 miliardów z łotych to nawe t n ie pokrywa roczneg o koszt u program u 500 + 18 nie są du że pieniądze tak a, że istotą z łota t o brzm i imponująco, al e wartość tych 100 ton 18 miliardów złotych w skal i ca łego pa ństwa są drobne pieni ądze tak naprawd ę jednak to jes t t o nawe t 1 % PKB natomiast są te ż takie obserwacj e, że generalnie modn e zrobiło si ę sprowadzan ie z łota do kraj u i politycy widz ą ewidentnie w ty m jak ąś dodatkow ą warto ść polityczn ą właśnie Niemcy jaki ś cza s temu swoje z łoto do kraj u sprowadzali no i tera z Europa Środkowa te ż w tym cel u, bo n ie tylk o my sprowadzaliśmy, ale także na Węgrzech si ę o ty m, mówi i na Słowacji si ę o ty m, m ówi i tote ż bardzo ciekawe, że w pi ątek chyb a by ły premier s łowacki Robert Fico, kt óry jest l iderem partii, która przewodz i w sonda żach na Słowacji w ty m momencie nie jes t premierem, ale nada l jes t l iderem te j partii powiedzia ł, że Anglika n o bo generalnie wszysc y trzymaj ą z łoto najcz ęściej w Londynie albo Nowym Jorku i Słowacja najwyraźniej te ż trzym a z łoto swoje w Londynie jak powiedzia ł Anglikom n ie mo żna ufać jeśli chodz i o tak ie r óżne kwestie także dotycz ące z łota i żeby uzasadni ć ten sw ój sąd przypomnia ł wszystk im konferencję monachijsk ą z 1938 roku przypomnijmy t o ta m zachodn i al ianci Anglicy m. in. prem ier Neville Chamberlain zgodzi ł si ę na żądanie Adolfa Hitlera, żeby zaanektowa ć Czechosłowacji po te j konferencj i h itlerowcy Niemcy h itlerowskie wesz ły na teren Czechosłowacji i t o jes t argumen t w ustach czo łowego Słowackiego polityka, żeby sprowadzi ć z łoto z Anglii do kraju m ówił akura t słowackim złocie trzeba pami ętać, że Słowacja jes t kampania wyborcza tam s ą wybor y parlamentarn e w marc u przysz łego rok u partia Roberta Fico jes t na pierwszym m iejscu w sonda żach, al e ta przewaga na d kolejnymi part iami si ę racze j zmn iejszanie zwi ększa, więc trzeba r óżne ciekawe rzeczy w te j kampan ii m ówić natom iast, dlaczego t o jes t raczej ruch gospodarcz ą be z sens u, dlateg o że jak ju ż decydujem y się na t o, żeby cz ęścią reze rw walutowyc h danego kraj u by ło z łoto t o nale ży robi ć wszystk o, żeby próbować jako ś na ty m z łocie zarabia ć, ponieważ z łoto w rezerwach walutowyc h jes t alternatywą dl a najcz ęściej obl igacji innych pa ństw do nom inowanych euro alb o w dolarach i na tyc h obligacjach zarab iamy, bo s ą odsetki od tyc h obligacji prawd a, wi ęc ta część rezerw walutowyc h przynos i nam sta ły na m, czyli państwu stały dochód, wi ęc jeśli si ę decydujemy, żeby cz ęść tyc h rezerw przesunąć z e stron y obligacji daj ących stały doch ód w stron ę z łota, kt óre nom inalnie nie daj e żadnego stałego dochod u t o trzyma trzeb a się przynajmn iej postara ć, żeby jednak jeśli doch ód z teg o z łota wycisnąć można t o zrobi ć wypo życzając złoto innym w zast aw tak, u żywając go jak o zastaw u i z tego dwudziestego w ten sposób pobierać jakie ś tam n iewielki, al e jedna k odsetk i, al e można to zrobi ć wtedy, k iedy złoto mamy zdeponowan e gdzieś ta m w centrach finansowych właśnie celu świata, czyli alb o w nowy m Jorku alb o w Londynie, bo inne podm ioty na rynk u finansowe nie b ędą wchodzi ć w uk łady polegaj ące na wypożyczaniu złota na jaki ś tam nawet kr ótkie terminy je śli chodz i o z łoto, które schowan e w sumie n ie wiadomo, gdz ie gdzieś ta m w Polsce w skarbc u jak t o leży w Londynie bank ów England wszyscy wiedzą żona ta m jest t o jes t w iarygodne miejsce wted y mo żna wykorzystywa ć stara ć wykorzystywać z łota w momencie, w kt órym wywozimy j e z Londynu cz y nowego Jorku ich w wozimy j e do kraju t o w tym momenc ie już kompletnie nic się z tym złotem nie d a zrobić on a mo że tylko leżeć gdzie ś w piwnicy n ie wi ęcej i oczywi ście mo że t o zwi ększać nasz e poczuc ie bezpiecze ństwa, chociaż t o też mo im zdaniem nieprawidłowe my ślenia, al e może to zwi ększyć poczuc ie bezpieczeństwa o d stron y finansowej jest t o jedna k ruc h na sensowne je śli chodzi o samo poczucie bezpiecze ństwa, toteż n ie w iem, dlaczeg o mia łoby rosn ąć poczucie bezpiecze ństwa, bo nawe t je śli założymy że, bo je śli nie dzieje si ę n ic złego to z łoto w ogóle nie jest na m n iczego potrzebne natom iast jeśli zaczyna si ę dzia ć coś naprawd ę złego typ u wojna n o t o przyk ład 1939 roku pokazuje, jaki jest sen s trzyman ia reze rw z łota w kraju, kt óre w, kt óry to kraj zosta ł w łaśnie napadni ęty to wted y to złoto trzeb a z powrotem ładować na ci ężarówki wywozi ć gdzie ś przecież w sytuacj i, w kt órej ktoś napada na nas z kra j to z łoto jes t w łaśnie bardziej bezp ieczne w Londynie albo w nowym Jorku ani u na s, bo t o na nas napadają an i na bankow y s ingla w Londynie, więc po choler ę to przewozić w og óle do kraju nie ma żadnego sensu ani od strony f inansowej ani o d stron y bezpiecze ństwa tyc h rezerw z łota jak rozumiem raz i robi się to tylk o po to, żeby zrobić efek t Wa i przekona ć tych, którzy si ę boją, że mog ą się ba ć n ieco mniej, chocia ż tak naprawdę t o ob iektywnie rzecz bior ąc nie wpływa absolutn ie na poz iom zabezp ieczenia i ob iektywny poz iom bezpiecze ństwa finansowego pa ństwa te n poz iom bezpieczeństwa tak ie bardzo wysok ich w stosunku w przypadk u Polski w te j chwili, więc to ju ż pom ijam, że nie ma potrzeb y popraw iania teg o poziomu bezpiecze ństwa, ale popraw ianie g o za pomoc ą przewo żenia tutaj 100 ton złota t o jes t tak jak m ówi Marek Belka nie m a w ty m n ic poz a propagand ą i pijarem, który to było miejsce by ło m iejsce chyba pi ąte tak nie norm a nie ponumerowan e sob ie dzisiaj, bo ściąga chc ę kolejnyc h m iejsc i czasem się gubię t o by ło miejsce pi ąte z teg o wypływa bardzo jasny wn iosek, że teraz przed nam i miejsce czwart e, a na miejscu czwartym c o kwartalna publ ikacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca tego co si ę dz ieje na polskim rynku prac y tzw. BAEL, czyl i badan ia aktywno ści ekonom icznej ludno ści, czyl i badanie rynk u prac y wg meto d przyj ętych prze z mi ędzynarodową organizacj ę prac y, czyl i mierzenie teg o ile ludz i aktywnych zawodowo ludzi pracuj e ile ludzi bezrobotnych ilu jest b iernych zawodow o wg mi ędzynarodowej metodolog ii metodologia daj e zupe łnie inne rezultat y niż tak ie miesięczne wyniki je śli chodz i o stop ę bezroboc ia podawan ą prze z rząd, b o ta stop a bezroboc ia oficjalna jest obliczana na podstaw ie tego c o się dz ieje w urzędach prac y jak w iadomo nie ka żdy zarejestrowan y w urzędzie jako bezrobotn y tak naprawd ę bezrobotn e, bo cz ęsto i tak pracuje, a z drugiej strony s ą też tac y ludz ie, kt órzy nie pracuj ą, a n ie są zarejestrowani w urzędzie prac y, wi ęc t o n ie do ko ńca t e oficjalne statystyk i nie do końca pokrywają się alb o wr ęcz nawet rzadk o pokrywają się z ty m, jak a jes t rzeczywisto ść te metod y loggia sugerowan a przez mi ędzynarodową agencję prac y organizacj ę prac y jes t podobn o bardz iej skuteczne jes t mn iej generalnie, wi ęc w ie wi ęcej c iekawych danyc h co kwarta ł pokazują dane i t o c o GUS opublikował par ę dni temu to s ą dan e po trzec im kwartale teg o rok u, więc je śli chodz i o pracujących to jes t ich na koniec trzec iego kwarta łu 16  619  000 w Polsce tyl e ludz i pracuje, a ro k temu by ło ich 16  617  000 to jes t p ierwsza n iespodzianka negatywn a liczba pracujących w Polsce w ci ągu ostatn iego rok u uros ła ledwie 2000 osób, czyli w łaściwie mo żna t o zaokr ąglić i powiedzieć, że liczba pracujących zatrzyma ła si ę, a rosła przez w iele ostatn ich lat z jeszcze ro k tem u, czyl i jak por ównywaliśmy 20182017 to tam by ł wzros t liczby pracuj ących o pona d 100  000 osób, a teraz ju ż tylko 2000 co ciekawe ro k tem u jak patrzyli śmy prze z krajową, gdzie ta o zatrudnienie rośnie t o w przemy śle liczba pracuj ących ros ła wted y 28  000, a w us ługach a ż 166  000, a tera z jes t tak że w przemy śle ro śnie zatrudn ienie 67  000, czyli ponad 2 × bardz iej niż ro k tem u, więc ta aktywność je śli chodz i o zatrudn ianie nowych ludzi w przemy śle jest wręcz nawet wi ększa niż ro k temu, ale za t o w us ługach liczba zatrudn ionych liczba pracuj ących urosła tylk o 7000 rok temu 166 teraz tylko 7, więc widać wyra źnie, że us ługi to już nie jes t te n rejo n polskiej gospodark i, kt óre i, który szuk a nowyc h pracownik ów i zatrudn ia niestety je śli chodz i o inny podzia ł liczba pracuj ących mężczyzn uros ła o 63  000, a liczba pracujących kobiet zmala ła o 62  000 zupełnie odwrotn ie niż rok temu ro k temu liczba pracuj ących kob iet rosła 124  000 mężczyzn spada ła o 16  000 więcej na odwr ót bardz o ciekaw ą statystyką jes t te ż zmierzony tygodn iowy cza s pracy, który si ę kurczy jeszcze 2 lata tem u średnio pracowali śmy 41 godzin tygodniowo rok temu t o by ło 40 , 8, a tera z 40 , 81 godziny to jest 6 minut, czyli rok temu to by ło dok ładnie 40 godzin i 48 minut, a tera z 40 , 6, czyli 40 godzin i 36 minut średni czas prac y na m się skurczy ł o 12 minut tygodn iowo co oczywi ście ma prze łożenie je ślibyśmy chc ieli oblicza ć średnią p łacę na godzin ę, bo publ ikowane są dane o średniej p łacy miesi ęcznej prawd a natomiast dzi ęki ty m dany m dotycz ącym czasu tygodniowego czas u prac y mo żna przeliczyć średnią p łacę godzinow ą i on a będzie nawet ros ła szybciej niż te przeci ętne płace miesięczne no bo czas prac y się kurczy tak wyn ika z tyc h danyc h wprawdzie n ieznacznie, bo ta m są kwestie tam par u m inut, al e jednak si ę kurczy c i wszyscy, kt órzy uważają, że pracujem y zbyt długą powinni by ć z tyc h danyc h zadowoleni n o bo jest teg o cora z mniej wprawdzie t o jeszcze n ie jest 35 godzinie we Francji tylko nada l ponad 40, ale już n ie ponad 41, kiedy 2 lata tem u n p . OKS ora z bezrobotni 2 lata temu 818  000 rok temu 662 oraz 532, czyli spade k o 130  000 ludzi bezrobotnyc h wszystk o bardz o elegancko wygl ąda b ierni zawodowo, czyli to s ą ludzie, kt órzy n ie pracują n ie s ą bezrobotni, czyl i nie pracują nie chcą pracowa ć n ie szukaj ą pracy bezrobotny to jest tak i, kt óry nie ma pracy, ale je j szuk a, a są jest jeszcz e grup a b iernych zawodowo, czyli tyc h, którzy n ie maj ą pracy i nie szukają np. emeryc i są b ierni zawodow o alb o studenc i studiów dziennych n ie mają prac y są studentami, al e te ż nie szukaj ą, bo wiedzą, że n ie maj ą jak pójść do pracy albo ludz ie, kt órzy le żą w szp italu s ą poważnie, choć prawdę t o wszystk o s ą tzw . b ierni zawodowo, ale w tej grup ie s ą też ludz ie, kt órzy po prost u siedz ą w dom u i n ie są aktywn i, a mogliby by ć i ta grupa biernych zawodowo t o jest 1 z wi ększych problem ów generaln ie polskiej gospodark i, więc jak c i b ierni wyglądają od stron y cyferek 2 lata tem u by ło 13  251  000 rok tem u 13  139  000, a tera z 13  124  000, czyli uby ło ich 15  000 dobrze, że ich by ło, ale ro k temu ta kwota zmniejsza ła si ę 112  000, więc n iby nada l n iby ro śnie liczba pracuj ących, al e zdecydowan ie woln iej niż ro k temu n iby malej e liczba b iernych zawodow o, ale zdecydowan ie woln iej niż ro k tem u widać tuta j racze j zm iany na gorsz e n iestety w tych w tyc h danych i przed e wszystkim te ż widać jak na m się kurczy ł zasób si ły robocze j, b o jak to wszystk o sumujemy t o tak pracuj ących przyby ło 2000 bezrobotnych uby ło 130  000 biernych uby ło 15  000, gdyby zasoby siły robocze j si ę nie zmieniała t o te 3 cyfry pow inny się sumowa ć do zer a tu przybyło uby ło prawd a jak od zrobimy 2 minut 130 - 15 to wychodz i - 143  1403000 ludzi znikn ęło z rynku prac y w ci ągu ostatnich 12 miesięcy tak a demograf ia t o n iestety tak wygląda, wi ęc tyc h b iernych zawodowo jest ci ągle pona d 13  000 000 w Polsce, al e powinni śmy bardziej przygl ądać si ę b iernym zawodow o w wieku produkcyjnym, b o w tych 13  000 000 jest jedna k ca ła szeroki ca łe szerok ie gron o emeryt ów natom iast jeśli weźmiemy t e dan e tylk o dla ludz i w w ieku produkcyjny m t o biernych zawodow o tuta j jes t 4  710  000 rok temu by ło ich 4  000  869, czyli biernych zawodow o w wieku produkcyjnym uby ło na m prawie 160  000 w ci ągu roku t o jes t akura t bardzo ładne bardzo dobr y wyn ik to pow inno być jedn o z ważniejszych zadań moim zdan iem stoj ących przed państwem t a liczba w łaśnie 4  710  000 ludzi biernych zawodow o w wieku produkcyjnym s ą ludz ie, kt órzy mogliby pracować oczywiście w śród n ich s ą ludzie chorz y np. tak jak ju ż m ówiłem, ale na pewno n ie jest ich prawie 5  000 000 w Polsce na pewn o w te j grup ie jest ca łkiem spor o tak ich, którzy mogliby pracowa ć, al e są zniechęceni nie wierzą w t o, że kto ś ich zatrudni nie chc ę im si ę s ą zawalen i innymi obowi ązkami i t d . i t d. z punkt u w idzenia ca łej gospodarki lepiej b y było, gdyb y oni jedna k znaleźli zatrudn ienie inna spraw a cz y faktycznie jes t taka potrzeb a w Polskiej gospodarce i czy pracodawcy czekaj ą na a ż tak du żą liczb ę pracowników, al e z drugiej strony w ci ągu ostatn ich la t przyzwyczailiśmy si ę do tego, że s łyszymy, że nie ma ludzi na rynk u pracy wr ęcz trzeb a sprowadza ć imigrantów prawd a tymczase m mam y w Polsce ca ły cza s 4  710  000 ludzi biernych zawodow o w w ieku produkcyjny m i c o jeszcz e jes t c iekawego w tyc h wszystk ich danyc h wska źnik zatrudn ienia, czyl i takie procentow e ujęcie bierzemy z 1 strony tyc h, którzy pracują, a z drugiej stron y ogół społeczeństwa no i ten wska źnik zatrudn ienia wygląda ładnie bo n r ósł rośnie ca ły czas ro k temu dl a os ób w wieku produkcyjny m wynosi ł 74 , 3 % ora z 75 , 3 %, wi ęc wszystk o wygląda od te j stron y dobrze no i na kon iec jeszcz e tak ie obciążenie na 100 pracujących na 1000 pracujących, czyl i mamy 1000 pracujących ile na tych 1000 przy pana na ten 1000 przypada ludz i niepracujących 2 lata temu by ło ich 852 rok temu 831 teraz 822, czyli t o obci ążenie ludźmi pracującymi si ę zmniejsza, czyl i te ż dobrz e o d tej stron y ta statystyka cały czas wygl ąda, dobrze więc to n ie jest tak, że wszystkie statystyk i na rynku pracy na m si ę pogarszają natomiast t o, że liczba pracuj ących praktyczn ie przesta ła rosnąć no t o może by ć jaka ś do ść istotna zm iana w Polskiej gospodarc e poprzez k ilka ostatn ich la t n ie ta liczba pracuj ących zwiększała si ę ono kilkadziesiąt alb o pona d 100  000 rok do rok u, a tera z tylko 2000, więc wygl ąda t o n iestety słabo trzec ie miejsce przed nam i s ą na miejscu trzec im oczywi ście Sąd Najwyższy, który opublikowa ł uzasadn ienie do swojeg o wyrok u z 29 październik a i s ą w tym wyrok u uchyli ł wyro k Sądu Apelacyjnego wcze śniejszej przekaza ł do ponowneg o rozpatrzen ia spraw y, aby uwzgl ędnić ostatn ie orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej chodz i oczywi ście o kredyt y frankowe t o jest bardzo wa żne wydarzen ie, ponieważ okazuj e si ę, że Sąd Najwyższy ma troch ę inne podej ście do tej sprawy ni ż Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej akurat ta spraw a konkretna, którą rozpatrywa ł Sąd Najwyższy t o była tak a spraw a, że jak c o jak sa m sąd wskazuj e w ty m uzasadn ieniu w umow ie kredytowej, kt óra by ła przedm iotem spor u fran k szwajcarsk i CHF jest tylko w pierwszym artykul e tej umowy, a potem wsz ędzie są ju ż złote co oznacz a, że tutaj cytuj ę Sąd Najwyższy sformułowanie umow y jes t nie zas ługujący na ochron ę kamufla żem rzeczyw istych intencji banku z do ść ostre sformu łowania wobe c banku, zw łaszcza jeśli we źmiemy pod uwag ę, że m ówi t o Sąd Najwyższy, czyl i bardzo powa żny orga npa ństwa Sąd Najwyższy też rozpatrywa ł cz y klauzul a waloryzacyjn a, czyl i ta klauzula, kt óra jes t n iezgodna z prawem czy to jes t postanowienie umown e odnoszące si ę do świadczenia głównego stro n czy t o jes t postanow ienie dodatkow e niestanowi ące koniecznego sk ładnika umowy jeśli to pierwsze t o znaczy, że umowa be z teg o sk ładnika jes t w ca łości nieważna nie może istnieć be z tego wskaźnika, a je śli to drugie t o znaczy, że można ten elemen t wywali ć umowę on a dale j jes t wa żna i sąd uzna ł Sąd Najwyższy uznał, że klauzul a denom inacji na spełniał jedyn e rol ę jedynie rol ę wprowadzonego dodatkow o do umow y mechan izmu przeliczeniowego, czyl i je j usunięcie n ie mus i oznacza ć uniewa żnienia umow y Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej na pocz ątku zdaj e się października z teg o c o pamiętam t o by ło n iczego n ie przesądzał wskazywa ł tylk o, że sensown e jest unieważnianie um ów w tak ich sporac h on ta m wskaza ł, że to unieważnienie jest mo żliwe tylk o wtedy jeśli zgodz i si ę na to kl ient Wola kl ienta jest najwa żniejsza t o były orzeczen ia be z przełomowa, że jes t decyduj ąca Wola kl ienta konsument a natomiast n ie przesądzał cz y kon iecznie trzeb a unieważniać umow ę cz y racze j mo żna zostawić umow ę be z klauzul i przel iczeniowej, czyl i doprowadzi ć do sytuacji, w kt órej kredy t istnieje jes t z łotowy, ale oprocentowan y stawk ą LIBOR szwajcarską o Trybunał ma m wrażenie sugerowa ł w ty m swo im orzeczeniu, że t o jest troszeczk ę be z sensu, al e nie napisał jasno, że n ie nale ży tak robi ć, jakby ze swoje j strony sugerowa ł, że rozsądnie jeg o zdaniem wygl ąda w ty m momenc ie uniewa żnienie ca łej umowy i tera z Sąd Najwyższy te ż oczywi ście nie wyklucz a uniewa żnienia umowy absolutnie teg o n ie rob i, al e do ść wyraźnie sugeruj e, że t o rozwi ązanie kredy t złotych plus LIBOR r ównież jak najbardz iej mo żliwe w Polsce Trybunał sprawiedliwości m ówił, że n ie wykluczamy tego, ale też tak ie trochę dz iwne Sąd Najwyższy mówi n o trzeb a by ć konsekwentny m tak je śli jeśli okazuje si ę, że ta klauzula nominacj ę na jes t tylk o dodatkowy m elemente m mechan izmu przel iczania świadczeń to znacz y, że mo żemy usuwa ć z umowy i t o absolutnie nie oznacza, że ca ła umowa jest nieważna ona może dale j być wa żna, czyl i po ty m orzeczen iu Trybunału ca ły sektor bankow y odni ósł takie wrażenie wszyscy chyba odnie ść takie wra żenie, że teraz t e spraw y frankow e sporn e będą sz ły w stron ę właśnie uniewa żnienia ca łej umow y z punktu w idzenia banku t o jes t rozwi ązanie oczywi ście niekorzystne, ale n ie tak złe ni ż rozwiązanie, że umow a jes t wa żna jes t oprocentowana szwajcarskim wybore m, bo t o jest najgorsze możliwe rozwi ązanie z punkt u w idzenia banku i tera z na prze z ostatn i miesi ąc po ty m orzeczen iu Trybunału sprawiedliwo ści w związku z ty m, że odniesiono takie wra żenie, że to najgorsz e możliwe rozwi ązanie mn iej prawdopodobne akcj e bank ów na gie łdzie rosły on e si ę odbi ły po tym orzeczen iu dość wyra źnie w g órę po ty m orzeczeniu Trybunału i tera z przychodz i s ąd Polski Sąd Najwyższy i okazuje si ę, że te n scenar iusz PLN plus LIBOR jedna k jes t bardziej prawdopodobn e znowu i efekt jest tak i, że w ci ągu ostatn iego tygodnia, czyl i właściwie w ci ągu ostatnich 2 dni ostatniego tygodn ia, bo to, że cen y to uzasadnienie ukaza ło si ę w czwarte k indeks WIG-Banki poszed ł w d ół 3 ,5 % w ci ągu 2 dni, bo znów si ę okazuj e, że jednak ro śnie szans a na t o, żeby tak i kl ient bank u wygra ł w sądzie orzeczenie tak ie, że jego kredy t jes t dale j wa żne jes t o złotowy an i frankow y, czyl i do sp łacenia s ą kwoty z łotych, a n ie kwot y we frankach szwajcarsk ich i dodatkowo jeszcze te n kredy t jest oprocentowan y n ie polskim wyborem, kt óry jes t gdzie ś w okol icach 1,5 % czyta m zależy o d teg o, który to jes t WIBOR, al e 17180 tylko jes t oprocentowane LIBOR w szwajcarskim, który w og óle jest poniżej zer a przecież o d d łuższego czas u, więc doliczając do tego mar ży bank u w przypadk u szwajcarsk iego oprocentowan ia mamy oprocentowan ie poniżej p ół procen t roczn ie najprawdopodobn iej w przypadk u polskiego wyboru t o są pewn ie okol ice 3 % roczn ie z punkt u w idzenia banku jes t naprawdę duża różnica je śli chodz i o dochodowo ść tak iego kredyt u, wi ęc w zwi ązku z tym pojawiają się obaw y, że w związku z ty m orzeczen iem o ty m, orzeczen iem Sądu Najwyższego jednak trzeba b ędzie zawiązywać rezerw y w bankach w zwi ązku z ty m za chwil ę ich sytuacja f inansowa ich poz iom zyskowno ści zmniejszy dlatego szacowan a na warto ści na giełdzie bardz o ważne bardz o wa żne wydarzenia n ie b ędę oceniał tego czy t o dobrze cz y n ie dobrz e, ponieważ nie ukrywa m tego od la t i w ielokrotnie o ty m, mówię publicznie jeszcz e ra z o ty m, przypomnę sa m mam kredy t we frank u szwajcarskim, który spłacam cały cza s n ie poszedłem z n im do sądu na raz ie, ale uwa żam, że n ie powinienem oceniać akura t ja chyb a te j konkretnej sytuacji czy t o dobrz e cz y n iedobrze natom iast sytuacja prawn a zmienia si ę w spos ób naprawd ę ma m wrażenie zaskakuj ący i niezwykle ciekawe c iekawe c o dale j z tym i kredytami frankowymi będzie si ę dzia ło Okaj miejsce drugie tera z przed nami, a na miejscu drugim w ty m tygodniu jes t Paweł Borys preze s polskiego fundusz u rozwoj u, który powiedział ciekawą rzec z na temat PPK, czyli pracown iczych planów kapitałowych powiem szczerz e, że nigdy do te j por y o tym w ten spos ób n ie pomyślałem czasam i tak a prosta wydaj e si ę banaln a rzecz otw iera ocz y i pozwal a zauważyć co ś, czeg o wcześniej się n ie zauwa żały Otóż Paweł Borys by ł w telew izji polskiej i odniósł si ę do kwest ii, którą sa m porusza ły w ielokrotnie wcześniej Otóż w kwestii taki, że jak b ędziemy oszcz ędzać na emerytur ę PPK to t e nasz e oszczędności pot one podlegaj ą wted y ryzyku rynkowemu, czyl i że są inwestowania na gie łdzie na giełdzie oczywiście mo żna zyska ć, ale mo żna te ż stracić w związku z tym jes t t o jakie ś dodatkow e ryzyko c o może przynajmn iej niektórych dodatkow o zniech ęcać do teg o rodzaj u oszcz ędności emerytalnyc h i konkretn ie do tego zarzutu odni ósł się pa n Paweł Borys m ówiąc tak, m ówiąc że jes t prawie niemo żliwe prawie niemożliwe, czyl i nie, mówi że gwarancj e, ale mówi, że jes t prawie niemożliwe, żeby straci ć na oszczędnościach wp łacanych na pracownicze plan y kapita łowe, dlaczego dlateg o, że konstrukcj a tego jest taka, że m y, czyli pracown ik dajemy 2 % naszeg o wynagrodzen ia brutt o na PPK, a nasz pracodawc a dorzuc a do teg o 1,5 % nasze j p łacy brutt o jak gdyb y w łasnej kieszeni, wi ęc Paweł Borys, m ówi że tak w łaściwie na starcie ju ż na dzień dobr y mam y prawie 100 % stopy zwrot u, bo faktycznie, b o do tego c o m y dodajemy dorzuca si ę jeszcz e kasa teg o naszeg o pracodawcy pom ijam kwestię czy t o jest łatwe cz y trudn e do ud źwignięcia dlatego pracodawc y, bo tutaj to n ie jes t akurat te n temat natom iast z punktu w idzenia teg o pracown ika faktycznie wygląda to tak, że o d sameg o pocz ątku to co on b ędzie mia ł zgromadzone na ty m rachunku b ędzie si ę składać n ie tylko z jeg o składki, ale także z e sk ładki pracodawcy no i jeszcze do teg o dojdzie jakiś tam n iewielki, al e jednak bonus o d państwa, wi ęc nawet, gdyby sytuacj a na gie łdzie była negatywn a nawet gdyb y te PTK traci ły na gie łdzie w związku z tym t e warto ści jednostek uczestnictwa spotyk a traciłyby te ż na wartości n o t o rzeczywi ście trudno jest wyobrazi ć sobie tak ą sytuację, że t e straty są a ż tak bardz o du że, że przepadn ą te bonus y o d państwa przypadn ie ta część sk ładki pra c o d pracodawcy i zaczniemy i t e straty b ędą tak du że, że na d gryzą nawe t te n kapitał, kt órym sami przeznaczyli śmy do teg o fundusz u, który stanow i 2 % naszeg o wynagrodzen ia brutt o rzeczywiście a ż tak negatywne scenariusze n iezwykle trudn o sob ie wyobrazić bior ąc pod uwagę, że PPK n ie będą 100 % inwestowa ć na gie łdzie tam część tego portfel a b ędzie także inwestycje w bezpiecznych, więc siln ą fajnie że, że tocz y si ę dyskusja na te n temat i że tak ie rzeczy te ż s ą wyjaśniane publ icznie, bo oczywi ście 1 sprawa jest t o, że t o ryzyko istnieje ono b ędzie zawsze istnie ć, a drug a sprawa t o jest prawdopodobieństwo teg o jak duże t o ryzyk o jes t faktycznie a ż tak ie, żeby zupe łnie wszystko w tyc h PPK stracić t o ryzyk o racze j nie nie będzie no t o naprawd ę n iezwykle trudno sob ie by ło t o wyobrazi ć jak wiemy oczywiście ten syste m PPK zosta ł uruchomiony 1 lipc a na razie bior ą w n im udział sam a najwi ększa tyleż f irmy te pierwsze doniesienia s ą takie, że udzia ł w ty m program ie bierze po łowa u u pracownik ów, kt órzy s ą do tego, kt órzy maj ą mo żliwość, kt órzy s ą do tego uprawn ieni albo nawet nieca ła po łowa jakie ś 40 % wi ęcej zdecydowanie mniej ni ż Paweł Borys inni oczekiwali dlateg o mam wrażenie, że trw a tak a akcj a zach ęcająca do tego, żeby jednak nie ba ć się teg o taka n o i faktycznie no ten argumen t jest mo im zdan iem bardz o celne i jest warto doceni ć i rzeczywi ście jak ja akurat nie jes t w tak iej sytuacj i, że zostanę zap isany prze z jakie ś dużego pracodawc ę do PPK al e gdyby by ł w takiej sytuacji to my ślę, że akura t tym argumente m Paweł Borys mn ie przekonał oczywiście mam y do wybor u tera z musimy podejmować oraz 2 różne decyzj e po jedn o dotycz y PPK czy zostajem y po kilka czy si ę z nich z n iego wyp isujemy i w zwi ązku z tym to jes t decyzj a dotycz ąca 2 % naszego wynagrodzen ia brutt o czy w idzimy w portfel u 2 % teraz cz y idzie to na nasz e oszczędności emerytaln e widzimy je dop iero na emeryturz e, a drug a kwestia to jest kwest ia OFE oczywi ście zupe łnie osobn a i tego cz y nasze oszcz ędności OFE dajem y przekszta łcić do IKE cz y jednak wypisujemy się z Ikei chcemy, żeby te pieniądze posz ły do ZUS - u zwi ększyły zobowi ązania państwa emerytalne wobe c na s w ZUS-ie i o ile je śli chodzi o OFE i ZUS i t o tutaj pozostaj e jak najbardziej przy swo im wcześniejszym zdan iu i jestem przekonan y, że swoje pieniądze ta m na ZUS an i do IKE ta k, o ile chodz i od o d pracown icze plan y kapita łowe PPK to na początku wydawało mi się, że nie wart o, ale tera z właściwie państwo, że żona też troch ę w dom u o ty m, rozmawia łem, bo ona akurat jest zap isana do PPK chyb a n ie przekonała te ż Paweł Borys jeszcz e dodatkowo teraz też przekonał, wi ęc Okaj n ie b ędzie PPK, gdyb y mia ł wybiera ć to tuta j by m wybra ł PPK tam by m wybrał ZUS, a skoro ju ż wspomnia łem o ZUS-ie t o jest świetny momen t, żeby przej ść do miejsca p ierwszego w ty m tygodniu m a na miejscu p ierwszym na miejscu drugim by ł Paweł Borys polskiego fundusz u rozwoj u na miejscu p ierwszym w tym tygodniu jest dr Paweł Wojciechowski główny ekonom ista z główny ekonom ista ZUS, który napisa ł na stronac h ZUS - u bardzo interesuj ącą tak ą notatk ę alb o wyja śnienie, które dotyk a tak naprawdę pewne j bardz o istotnej cz ęści polskiego system u emerytalneg o i wyja śnia pewn ą bardzo ważną mo im zdan iem rzecz, kt órej do te j pory nikomu n ie chcia ło si ę dog łębnie wyja śnić dr Paweł Wojciechowski właśnie t o zrobi ł dlatego moim zaj ętych na wartę p ierwszego miejsca o n napisa ł w tym swo im tek ście, że stop a zast ąpienia t zw do 2080 roku spadn ie z obecnych 54 % do 23 %, al e też napisał t o jest klucz t o jes t kluczowe, że pom imo tego, że ta stopa zast ąpienia spadn ie tak bardz o w ci ągu tych najbli ższych na 60 lat t o emerytur y realnie si ła nabywcza tyc h emerytu r w 2080 roku b ędzie o 100 % wi ększa ni ż dz isiaj t o w t o wyn ika z przelicze ń i matematycznyc h stop a zast ąpienia spadnie, bo płace będą rosn ąć, bo stop a zastąpienia t o jes t stosune k emerytury, kt órą dostan iemy do przeciętnego wynagrodzen ia, które b ędzie w gospodarc e w momencie, w kt órym b ędziemy przechodzić na emerytur ę prawd a, wi ęc tutaj istotne jes t t o jak wysok a będzie emerytur a i jak wysok a będzie ja k jak duże b ędą p łace przeciętne p łace w gospodarc e, a t o jak wysoka b ędzie emerytur a zależy oczywi ście o d mechanizmu waloryzacj i w ZUS -i e na te n mechan izm waloryzacj i te n mechanizm waloryzacji zale ży o d tzw. przypisu sk ładki do ZUS przyp is składki t o jes t wzros t wynagrodzen ia w gospodarc e raz y liczba os ób, kt óre p łacą sk ładki, więc je śli chodz i o t o wynagrodzen ie, czyli inaczej to pow iem c o trudn o wyt łumaczyć stop a zast ąpienia b ędzie spada ć, dlateg o że na waloryzację negatywn ie będzie wpływać to, że b ędzie cora z mniej ludzi p łacących do ZUS - u, bo ta waloryzacja t o jes t wzros t wynagrodze ń raz y liczba p łacących do ZUS-u, a z drugiej strony przy stop ie zastąpienia mam y sa m wzros t wynagrodze ń tylk o, czyli mam y w l iczniku wzrost wynagrodze ń w m ianowniku mamy wzros t wynagrodzeń to c o rob i r óżnicę w tym porównywaniu t o jes t t a liczba os ób p łacących składki zakładamy, że z powod u demograf icznych liczba p łacących składki b ędzie si ę zmniejszać w zwi ązku z ty m stopa zast ąpienia te ż będzie padać t o jes t kwest ia prosteg o u łamku, al e z drugiej strony t o wcale nie oznacz a, że t e emerytury b ędą jakieś s łabsze mn iejsze b iedniejsze, poniewa ż waloryzacja t o jest przyp is składki, czyli t o jes t kwest ia wzrost u wynagrodze ń realnego także prawda, a je śli co ś ro śnie w sposób realny to znacz y, że zyskuj e na warto ści, czyli t o, że stopa zast ąpienia b ędzie coraz mniejsza ze wzgl ędu na to, że b ędzie spada ć liczba os ób płacących n ie oznacz a, że ta waloryzacj a będzie oznacza ć realny spade k si ły nabywczej te j emerytury, bo one realn ie nadal b ędzie zyskiwa ć c o rok u na warto ści, poniewa ż co rok u będzie podnoszon a o te n realn y wzros t wynagrodze ń w gospodarc e narodowej, wi ęc ta waloryzacja n ie b ędzie na tyle du ża, żeby nad ążać za zmianę demograficzn ą i żeby o n na tyle szybk o, żeby uniknąć spadk u stopy zast ąpienia, al e b ędzie wystarczająco du ża, żeby zapewni ć wzros t siły nabywcze j przyszłych emerytur, a n ie to dobrz e wyja śnia t o lepiej sob ie otworzyć te n dokument odp łaca w Łodzi Wojciechowskiego to przeczytać się na d ty m troszeczk ę zastanowi ć, wi ęc generaln ie warto ść emerytur y b ędzie rosn ąć realna wartość emerytur y będzie rosn ąć i tak jeśli realn y wzrost płac w nadchodz ących latac h b ędzie szybszy ni ż spade k l iczby składających myślę, że co do tego mo żemy być pewn i bo, bo oczywiście spadek l iczby sk ład kupujących pewn ie b ędzie, ale przejście n ie b ędzie tak że 5 % rocznie t a liczba b ędzie spadać te n spadek b ędzie racze j d ługotrwały, al e jedna k powoln e oczywiście realn y wzrost płac to też nie jes t coś c o jest gwarantowane w gospodarc e, al e n ie pamiętam, kiedy ostatni ra z w Polskiej gospodarce by ło tak, żebyśmy realnie m ieli spade k poziomu wynagrodzeń tak ie rzeczy raczej musia łaby czeka ć g łęboka recesja w Polsce, żebyśmy zobaczyli realn y spade k poz iomu wynagrodzeń poza ty m jak pisze dr Wojciechowski t o stop ę zast ąpienia dodatkow o obni ża ta kwestia trzydziestokrotno ści teg o limitu sk ładek do ZUS, bo na j bogatsi b ędą prze z 3030 krotność mieć ni ższe emerytury, ni żby mogli mie ć, gdyby nie by ło tej 30 krotności prawd a, więc akura t te poz iom emerytu r tyc h os ób najlep iej zarabiaj ących b ędzie dodatkowo obni ża średni poz iom emerytur i w stosunku do teg o model u be z trzydziestokrotności to te ż dodatkowo b ędzie na m obni żać w przysz łości t o stop ę zast ąpienia, wi ęc interesuj ąco interesuj ący spos ób t o wyja śnił dr Wojciechowskiej n o i przed e wszystkim wa żne jest t o rz ąd napisał wprost, że t o, że b ędziemy m ieli coraz ni ższą stopę zast ąpienia, bo lub imy się straszyć ty m jak n iska b ędzie stopa zastąpienia b ędziemy przechodzić na emeryturę t o jest prawd a będzie wyra źnie ni ższa ni ż dzisiaj, ale t o nie znaczy, że t e emerytury b ędą pod o d stron y siły nabywcze j mniejsze ni ż dzisiaj si ła nabywcz a tyc h emerytur i tak b ędzie rosnąć prze z kilka cz y też kilkanaście kolejnyc h deka d do przod u wszystk o na t o wskazuje jeśli chodz i o waloryzacj ę to prz y okazji ZUS właśnie poda ł, że po 3 kwartałach teg o rok u przyp is sk ładki ur ósł o 9 % w ty m rok u co je śli oczywi ście przed nami czwarty kwarta ł je śli tak zostan ie do końca roku t o znacz y, że waloryzacj a zobowiązań emerytalnych wobe c na s państwa za te n rok zn ów si ęgnie 9 % w ciągu rok u tutaj świetne osiągnięcie to jest kolejn y tak i rok 2018 te zobowiązania państwowe wobe c na s urosły o pona d 9 % 922017 było ponad 8 % więcej trzeci ro k z rz ędu bardz o ładnym wzroste m tyc h naszych aktyw ów, a państwa zobowi ązań emerytalnych, chociaż aktywa n ie maj ą postac i namacalne ta ńców żadne akcje czy obl igacji jak wiadomo tylko t o jes t zapis susz e często wyśmiewane, al e to jes t jak najbardz iej wa żne wymagalne zobowiązanie z e strony pa ństwa i absolutnie nie wyobrażam sobie, że pa n, żeby państwo mia ło porzuci ć swoj e zobowi ązania i ich n ie zrealizować w przysz łości jednak emerytury s ą w Polsce wypłacane i t o jak wysokie będą nasz e emerytur y zale ży właśnie o d tej o d teg o tempa waloryzacj i to temp o waloryzacji w ty m roku najprawdopodobniej zn ów b ędzie bardz o szybkie 9 % w ciągu roku t o jest t o jes t bardz o szybk o te n przyp is składki tak że tak duży, dlatego że ro śnie liczba cudzoziemc ów w ZUS -i e wiemy, że z powod ów demograf icznych liczba ludz i p łacących składki w kolejnych latac h b ędzie cora z mn iejsza, ale w tej chwili cora z wi ększa dzi ęki cudzoziemcom i najnowsze dane s ą tak ie, że w pa ździerniku tych cudzoziemc ów w ZUS-ie przyby ło kolejnyc h 18  000 osób jes t ich ju ż 683  000, więc na raz ie wygl ąda t o nie źle, podsumowując ca łkiem c iekawe rzeczy dotyczące naszeg o system u emerytalnego zarówno je śli chodz i o statystyk i liczby, jak i chodz i o to wyja śnienia głównego ekonom isty ZUS - u dr Pawła Wojciechowskiego t o by ło miejsce pierwsze w tym tygodniu na kon iec jeszcz e tylk o przypomn ę o tym, chodz i o wartości 50 z ł na dost ęp do usługi TOK FM premium, czyl i do płatnej stron y internetowej p łatnej cz ęści specjalnej apl ikacji mobilnej dostęp jest na 3 miesiące jak si ę dostanie na to będzie mo żna be z przeszk ód s łuchać m. in . teg o podcast będzie można odsłuchać sobie arch iwum tego podcas t tak że wszystkich innych podcast ów audycji TOK FM Radia TOK FM, żeby dostać ten ko d trzeba napisa ć maila na adres jeszcz e raz przypom inam uwagę m ówi adre s tera z prezen t ma łpa to kropkę FM i tytule ma ila koniecznie trzeb a pisać cotygodn iowe podsumowan ie roku i wted y przyjdzie te ż jak rozumiem mailem ko d na prezent dl a kogoś ta m innego przyjac iela przyjaci ółki i instrukcja jak u żyć teg o kod u, a kolejn e podcast ju ż za dzień dzisiaj t o wszystk o dzi ękuję do us łyszenia cotygodn iowe podsumowan ie rok u podcas t Ekonomiczno pol ityczny Rafała Hirscha zawsz e w poniedzia łek po dziewi ętnastej tylk o na tokfm PL w naszej apl ikacji mob ilnej kolejn y odcinek za tydzie ń w poniedzia łek po dziewi ętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: COTYGODNIOWE PODSUMOWANIE ROKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA