REKLAMA

"Zakaz rozważań politycznych". Jakie przepisy dyscyplinujące sędziów przygotowuje Min. Sprawiedliwości?

Analizy
Data emisji:
2019-12-02 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal izy Agata Kowalska przy m ikrofonie dzie ń dobr y państwu dzisiaj w anal izach zajm iemy si ę m. in . uchwa łą Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óre dzisiaj zapad ła w sk ładzie 7 sędziów, kt óra rozstrzyg a pytanie cz y ostateczn ie sp ór o posiadanie 2 matek lub 2 ojców sprawa dz iecka chłopca, kt óry ma 2 mamy trafi ła do polskich sądów wcze śniej do urzędu stan u cywilnego chodzi o to, że dz iecko urodzi ło si ę Wielkiej Brytanii, a jeg o mam y Rozwiń » s ą Polkami i zgodn ie z polsk imi przepisami brytyjsk i ak t urodzenia te npo angielsku pow inien by ć przen iesiony do polsk ich ak t po prostu dokonana pow inna by ć transkrypcj ę t łumaczenie transkrypcj a tylko, że jes t kłopot, bo w wielkiej Brytanii dz iecko zgodn ie z prawd ą ma wpisane 2 mamy, a sądy urz ędy stanu cyw ilnego w Polsce odmawiaj ą rozpoznania tak iej rodz iny dz isiaj zapad ła uchwa ła, czyli więcej ni ż orzeczen ie Naczelnego Sądu Administracyjnego w te j sprawie okazuj e si ę, że wa żniejszy jes t tzw. porządek publ iczny i porządek prawn y i polskie przep isy n ie uniemożliwiają wpisanie 2 mam t o akt u urodzenia dz iecka do polskich aktor ak t do polskiego akt u urodzen ia dziecka co t o oznacza dl a tego ch łopca czy będzie mia ł prawo wyborcz e nie ma PESEL - u nie ma paszportu n ie mo że korzystać szko ły jak będzie funkcjonował w kraj u i w ogóle jest obywatele m cz y tylk o teoretycznie o ty m wszystk im b ędziemy rozmawia ć z przedstawicielk ą b iura Rzecznika Praw Obywatelskich po godz inie os iemnastej pani Milena Adamczewska będzie w stud iu co państwo o ty m, myślą okazuj e si ę, że wa żniejsze o d życia dziecka o d jeg o mo żliwości jeg o praw jes t t o, żeby w Polskim porz ądku prawnym n ie pojawi ło się 2 matki albo 2 ojców chcem y tuta j tak walczymy prosz ę napisać anal izy ma łpa to kr ótka FM, a zaczyn a analizy o troszkę troszk ę innej spraw y, chociaż te ż pozostajem y w s ądownictwie polskim Małgorzata Kryszkiewicz Dziennika gazety prawnej w stud iu dzie ń dobry dzień dobr y współautorka tekstu w Dzienniku Gazecie prawnej, który był dla mnie newsowyc h, a jednocześnie m inistra nie roz śmieszył pewne j w pewny m momenc ie, ale pow iem pa ństwu p óźniej już czym n ie o śmieszył i da ć, dlaczego uwa ża cz ęść tego tekst u w ogóle nie jes t masowa tylk o raczej nale żało teg o spodziewa ć, al e jeg o pocz ątek rzeczywiście na szczy t przykuw a uwag ę pisaliście wra z z Grzegorzem Osieckim, że pono ć wpraw ie sprawiedliwości przygotowan y projek t ustawy, kt óry ma powstrzyma ć podważanie dzia łań orzecze ń s ędziów wskazanych przyzna ł KRS tak ich tak ie podwa żanie m ieliby m y takiego podwa żenia jej wykonywa ć inni sędziowie wi ęc, jak ie podważanie nie dzia łań i orzeczeń, o czy m oczy może by ć mow a oczywi ście ten pomys ł jes t pok łosiem g łośnej spraw y pan a s ędziego Pawła już Cieszyna z Olsztyna pan sędzia w zesz ły pi ątek wyda ł postanowienie, w kt órym za żądał o d kancelar ii Sejmu przekazan ia nie ujawn ienia jak t o si ę cz ęsto b łędnie podaj e przekazan ia s ądowi do wgl ądu list poparc ia dl a cz łonków dl a kandydat ów startujących swego czas u do krajowej rady s ądownictwa t e l isty są tajn e, m imo że ju ż sporą k ilka miesięcy tem u Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że s ą informacją publiczn ą jak o takie pow inny by ć przekazane spo łeczeństwu wiadomo ść tak jednak n ie sta ło s ędzia olsztyński s ędzia w te n piątek zdecydował, że po wyrok u Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej wyro k zapadł 19 listopad a może w łaśnie pow inien, a zbada ć cz y s ędzia, który wyda ł orzeczen ie w I instancji jest rzeczywi ście s ędziom, dlaczego dlateg o, że zosta ł powo łany przez now ą krajową radę s ądownictwa t ę krajową radę sądownictwa, kt óre jest kontestowana i o której mow a w wyrok u Trybunału sprawiedliwości nie wiedzieli śmy, że sędzia ju ż 10 Paweł ju ż 10 z Olsztyna zastosowa ł wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej przeprawa i chcia ł przeprowadzić tes t, kt óry ten cudz e odpisa ł 1 z element ów tego testu zresztą odsy ła nas te ż na t o wskazywa ł bezpo średnia jes t jest są listy poparc ia, czyli t o cz y rzeczywiście cz łonkowie KRS są członkami kar ę, bo n ie wiadomo do ko ńca trzeba by na pewn o t e listy zosta ły sporządzone prawidłowo no n o tam jes t jeszcze 5 nazwisk tak t o ten przypadek, kt óry mówi pan i redakto r dotycz y pan a s ędziego Macieja Nowackiego tak się akurat sk łada, że pa n s ędzia Nawacki jes t s ędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie teg o samego, kt óry jes t sądem macierzystym dl a pana s ędziego z Cieszyna na dodate k pa n s ędzia Nowacki jes t prezesem teg o sądu no i jes t osob ą szczeg ólnie ba zainteresowan ą a ab y t e l isty jedna k pozostały tajne, a c o ciekawe t o jest te n sędzia, kt óry wobe c, kt órego 4 osoby wycofa ły si ę jak o popieraj ące i sam z kole i ujawnił publ icznie podpisa ł swoj ą listę też pytanie, w którym momencie i czy ab y na pewno 25 nazwisk zbiera t o znaczy wygl ąda na t o, że rzeczywi ście zrobił t o, a jeszcz e, zan im sprawa trafi ła do marsza łka Sejmu, poniewa ż myśmy op isywali, a dotarli śmy do p isma marsza łka Sejmu, w kt órym by ło powiedziane, że zosta ł o n powiadomiony o ty m, że 4 sędziów wycofa ło poparc ie dla pan a s ędziego Nowackiego, al e wg marsza łka Sejmu sta ło się t o zbyt p óźno w zwi ązku z ty m nie sto i na przeszkodzie tem u, ab y pan s ędzia Nowacki wziął udzia ł w procedurze wybor u do krajowej rady sądownictwa, al e te ż oczywiście przede wszystkim nie w iemy, kt o tak naprawdę podpisywał czy osob y były uprawn ione do podp isywania, bo to pow inny by ć s ędziowie cz y każdy z kandydat ów zebra ł odpowiednią liczb ę podpisów no to wszystk o jes t niejasny nie w iemy jak przede wszystkim zaś n ie w iemy cz y te nazw iska nie n ie przewijają wszystkich ra t w sonda żach zgodn e z ustawą oczywi ście, że byłoby, a nawet można sob ie było 25 osób tak, ale wted y czy mo żna by ło mówić rzeczywi ście t e osob y s ą przedstaw icielami środowiska sen s ędziowskie ma m spor e wątpliwości Paweł pa n jeszcze s ędzia Sądu Okręgowego jeszcz e wówczas oś nie mia ł w ątpliwości chcia ł zbada ć za karę straci ł delegacj ę do Sądu Okręgowego wr ócił do Sądu Rejonowego, a zara z pote m zosta ł kto ś, mówi że zosta ła zarządzona przerw a w wykonywan iu czynno ści przez miesi ąc sędzia został cz y n ie zawieszony n ie przerw a przerwę mo żna obsza r mo że zdecydowa ć prezes s ądu tak się akurat sk łada, że prezesem teg o sądu jest właśnie pa n s ędzia Nowacki wcze śniej wspominane no i łatwiej zapami ętać, bo widz ą państwo ciągle t o sam o nazwisko powtarza inne KRS prezes sądu sędzia, wobe c kt órego s ą wątpliwości nie ma trzeba te j mno żyć nas tak trzeb a ładnie tuta j było t o mo żliwe formalnie, cho ć wszysc y m ówią, że jest t o decyzj a jednak na grubym i ni ćmi szyt a, al e formalnie preze s sądu mia ł tak ą mo żliwość, poniewa ż wcze śniej rzecznik dyscypl inarny zast ępca rzecznika dyscypl inarnego pa n Michał Lasota, stawiając zarzut y dyscypl inarne pan u sędziemu już w Cieszanowie za wydan ie teg o orzeczen ia stwierdzi ł, że jego post ępowanie wype łniało znam iona czyn u zabron ionego przest ępstwa po prost u tak mówi umowa mow a tuta j o art. 2003001 . kodeks u karnego, czyli nadużyciu uprawnie ń prze z funkcjonariusza wszystk o w k ilka dn i dosłownie kilka dn i po k im orzeczen ia s ędzia, kt óre był no osob ą ma ło znaną w łaściwie szersze j opinii publ icznej w ogóle nieznany by ł szeregowym s ędzią, a Sądu Rejonowego sta ł się dl a jednyc h bohaterem dl a innych z łem wc ielonym, a no niestety t o jes t tak i przypade k, kt óry pokazuje na m co ta mach ina, która zosta ła stworzon a prze z obecnyc h rz ądzących co on a potrafi rodzić ka żdemu s ędziemu preze s sądu nadan ia Zbigniewa Ziobry rzeczn icy dyscypl inarni zadan ia Zbigniewa Ziobry krajowa rad a w tym wszystk im te ż ca ła podporz ądkowana 11 sędzia odważny s ędzia wobe c n ich wszystkich no można t o szans ę mia ł niewielki, ale tuta j najwyraźniej to n ie wystarczy ło, bo możemy pomy śleć, że po spraw ie Pawła jeszcze si ę na żaden sędzia cz y to rejonowych to też n iesamowite, że s ędzia rejonowy dokonuj e tak iego akt u odwag i naprawdę nie ma państwo czują, że to jes t najni ższy szczebe l s ędziowski, a sędzia by ł latanie i na dodatek, je żeli na barykad y na dodatek jeszcze te wszystkie okoliczno ści związane z ty m, że w łaśnie jeg o prezesem jes t jes t pan s ędzia Nowacki, kt óry osobi ście zainteresowany akura t spraw ą l ist poparcia KE do KRS - u, więc jest t o te ż sędzia nie n ie ukrywajmy n ie Warszawy niemaj ący za sob ą jakiego ś ogromnego wsparc ia szynam i do momentu wydan ia teg o wyrok u sędzia, kt óry pochodz i z małego o środka jedna k Olsztyn t o jest to n ie jes t Warszawa Gdańsk zwro t dl a porównania mam y izbę karn ą Sądu Najwyższego, w kt órej zasiadaj ą s ędziowie wskazani przyzna ł KRS preze s Izby karne j Sądu Najwyższego nie ma takich w ątpliwości n ie uznał, że nale ży prze z jakiś czas na świat tyc h s ędziów nie dopuszcza ć do składów s ędziowskich po t o, żeby poczeka ć na rozstrzygni ęcie w spraw ie status u, a s ędzia Sądu Rejonowego postanowił po prostu zastosować wyro k SUV -a dl a mnie to jes t postaw a wiedz ąc o wszystk ich zagro żeniach i będąc Nisko w tej ca łej hierarchii dl a mnie t o jest co ś po prost u n iesamowitego godneg o Najwyższego szacunku, a tak pa n sędzia ju ż cieszy też n ie dać nie jest osob ą na pewn o anonimow ą środowisku olsztyńskim jes t sędzia, który n ie bo i si ę m ówić otwarcie c o my śli o tym co si ę wyrabia, a z wymiarem sprawiedliwości m ówi t o otwarcie n p . o zgromadzen iach sędziów jes t te ż s ędzią nie na ile mam y tera z cza s, ale kt óry przyczyni ł si ę m. in . do odebran ia pewne j spraw y Sądu Rejonowego w Olsztynie ta m chodziło o w ątpliwości c o d o z losoweg o przydzia łu spr aw jeg o w łaśnie prezes pa n s ędzia Nowacki, a prawdopodobnie wy łączył się be z po żadnej podstawy prawnej z losowan ia pewne j bardzo n iewygodne spraw y dotycz ące po policjant ów oskar żanych o stosowanie tortu r pan s ędzia doprowadził spraw ę a ż do sądu pan dzień wcze śniej doprowadzi ł spraw ę z a ż do Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy po przeanalizowaniu ak t sprawy rzeczywi ście stwierdził, że wątpliwości s ą tak du że, że trzeba t ę sprawę zabra ć Sądu Rejonowego w Olsztynie przekaza ć do innego my śmy t ę spraw ę relacjonowal i na n a na łamach DGP, wi ęc pa n s ędzia mog ę powiedzieć, że jeżeli w iem t o, że je żeli jest c o do czego ś przekonany to no n ie zboczy z drog i, którą wybra ł jeśli wie że, że racj a leży po jeg o stronie no to si ę nie ugn ie i my ślę, że dl a rz ądzących te n przykład te ż pokazał, że takich sędziów czy zdal i sobie sprawę taki sędzia mo że być więcej to jest w łaśnie c iekawe, że podejrzliwość myślę, że taki sędzia może być wi ęcej ja mam jakąś wątpliwość mam wra żenie, że garstk a, ale mo że środowisko s ędziowskie mn ie pozytywn ie rozczaruj e zobaczymy Małgorzatę Kryszkiewicz dzi ęki gazety prawnej studiu i zara z po informacje zastanow imy si ę, jak i nowy pomysł prawo sprawiedliwo ść znalaz ło, żeby się obroni ć przed ewentualn ą nawa łą odważnych s ędziów w Polsce audycja anal iza Agata Kowalska przy mikrofonie z most u Małgorzata Kryszkiewicz z Dziennika gazet y prawne j na początku pierwsza cz ęść naszej rozmow y obieca łam, że porozmaw iamy o ty m, o czy m donosi ł DGP niedawno w łaśnie między n imi pi órem Małgorzaty Kryszkiewicz jeszcze wcal e nie powiedzia łyśmy ani słowa, więc kto ś do na s do łączył dopiero teraz t o t o n ic nie stracił te ż wiele straci ł innych w ątków bardz o ciekawych rozmawiamy o ty m, że prawo sprawiedliwo ść przestraszy ło si ę pojedynczego s ędziego Pawła ju ż n a tak bardz o, że n ie tylk o postanowi ło odej ść od o o d odebrać m u właśnie wszystk o co mia ł s ędzia, czyli ich delegacje w ty m momencie funkcję w sądzie i jeszcze musz ę by ć stawiał zarzut y karne, ale jeszcz e oprócz teg o chcą przygotowa ć na tak ich ju ż syn ów ustawę i o ty m, właśnie donosi ł dziennik Gazeta prawna ja i jak im jak a miałaby t o być ustawa to znacz y c o jak konstrukcja mia ły być ta m wp isana na początku jeszcze dl a tych właśnie co dop iero dołączyli chciałam zaznaczy ć, że pisałem t o raze m z Grzegorzem Osieckim mo im koleg ą redakcyjny m na raz ie s ą t o w łaściwie pewn e koncepcj e jak rozumiem dopiero ścierają się pewny m pomys łem chodz i o zapożyczenie znow u obcyc h porz ądków prawnyc h pewnyc h rozwi ązań n p . z n iemieckiego kodeksu karneg o, gdzie przew iduje przew idziane jest mo żliwość karan ia pozbaw ieniem wolno ści s ędziów, którzy uwag a wypaczają b ieg wym iaru sprawiedliwości drug ie rozwiązanie ma córeczkę, bo t o jest tuta j pani wskazaniem cz y została dobrze wy łapane prze z s łuchaczy to znow u ta sytuacja w ty m jakiś problem alb o w ładza jaki ś problem si ęga po pojedyncze rozwiązanie zupe łnie innego porządku prawneg o zupe łnie innego innej struktury kodeks ów karnyc h cz y cywilnych czy wrócił akura t chodz i o karne i zupe łnie innej konstrukcj i wymiaru sprawiedliwo ści i ten 1 element przek łada na na Polski w krajac h tak dok ładnie tak nawe t w tym te n przepis, na kt órym chcą się wzorowa ć się rządzący pokazuj e jak jak dalek o s ą nasz e porz ądki porządek n iemieckiej i nasz tuta j, czyl i konkretnie, o co chodzi o t o, że ten przep is, kt órym tutaj m ówiłam, czyl i karan ie więzieniem za za dzia łanie wypaczając b ieg wym iaru sprawiedliwo ści ta m jes t na początku wymieniane 1 tchem urz ędnik s ędzia arbiter mog ą by ć za t o ukaran i w Niemczech jes t tak i syste m, że sędziowie d e fact o są prawie, że urzędnikami n ie s ą przedstawiciele odrębnej trzec iej w ładzy tak jak u nas chociażby spos ób ich powoływania, który mocno upol ityczniony, ponieważ ta m wskazuj e s ędziów rada z łożona w wi ększości ministr ów sprawiedliwo ści poszczególnych land ów maj ą immunitety maj ą immunitet, ale do ść z teg o c o pami ętam do ść o okrojone, ale nie w ty m rzecz rzec z w ty m rzeczywi ście nas i rz ądzący postanowili rozmontowa ć nas z syste m od środka, wrzucaj ąc do n iego zupe łnie n iekompatybilne rozwiązania pami ętamy, że obecn a ustawa o krajowej radzie sądownictwa by ła wzorowan a n p . na hiszpańskim rozwi ązaniu, cho ć nie w całości ta m, gdzie była wygodn a dl a rz ądzących tam pos łużyła za wzór tam, gdz ie ju ż wzmacnia ło się pewn e wpływy z środowiska s ędziowskiego na wyb ór zosta ł wykastrowan y w tym wypadk u mam y bardz o bardzo podobn ie tak drugie rozwi ązanie pochodzi z Francji z kole i we Francji jeśli ich zeznania of iar w ty m niemieckim s ędzia, który wypacz a b ieg wym iaru sprawiedliwo ści c iekawa jestem, jakie t o jest orzeczn ictwo w Niemczech dotycz ące teg o przepisu oznaczeń za co przez różne są puszcza m bardz o skromne przypuszczam, że bardz o skromne, ponieważ n ie słyszałam, że żaden sędzia zosta ł z teg o przep isu wskazane, aczkolw iek na Niemcy maj ą tak ą kulturę prawn ą że, że bardz o nie rozmów maj ą swo ich swo ich problemów, ale te ż chodz i o to, że jeśli wpisze wp isujemy do ustawy zobaczym y jak i czy w og óle prawa powiedział zastosuje tak i przep is t o znając z kolei tworzącą si ę na now ą kulturę prawn ą w Polsce wypaczen ie biegu wymiaru sprawiedliwo ści na korzy ść lub szkod y strony b ędzie wszystk o ta różni się na rozpraw ę na fetor oczywi ście pojęcie jes t bardz o pojemn e na dodatek ta k jak sama pani redakto r zauważyła dop iero będzie musia ło być wype łnione orzecznictwem n o pytan ie jeszcze jes t tak ie, kt o będzie orzeka ł w teg o typ u sprawach, bo je żeli b ędą c o robi ły, o ile będzie uchwalon a tego napisa ć dyscypl inarne szybko zareaguj e mówimy tuta j w kodeks ie karnym, czyli n ie to n ie b ędzie kwest ia rzecznika dyscyplinarnego t o b ędzie kwest ia prokuratora i t o b ędzie kwest ia sądu karnego, jeżeli sprawy b ędą trafia ć do sądu karneg o zwyk łego sądu karneg o pom ijamy t u ścieżkę dyscyplinarn ą oraz o kodeks ie karnym n ie my ślę, że może nagłymi no Nieee no t o się co oczyw iste, ale immunitet, kt óry będzie musia ł być uchylone n o ale mam y zapis w sprawie, który m ówi na m, że jeżeli s ędzia z po oskar żony podejrzewan y o pope łnienie przest ępstwa z kodeksu karneg o t o wted y orzekan a izba dyscyplinarna c o do uchylenia mu immunitetu i w łaśnie do tego zm ierzam te j Izby dyscyplinarnej tak jak m ówiłam, jeżeli w tej teg o typ u sprawach mia łby miałyby orzeka ć zwyk łe s ądy karne t o ja by m była spokojniejsza taktyka cz y wydaj ą się w ówczas te n przep is byłby przep isem tak im martwy m natom iast oczywi ście może zmienić sz óste może mo żna zmieni ć ustawy o Sądzie Najwyższym i np. do kompetencj i Izby dyscyplinarnej teg o typ u sprawy dopisa ć si ę pan i podpowiada będzie łatwiej, a Sejm już nied ługo ma si ę zabrać też wciąż n ie w iemy k iedy, poniewa ż nowe now y nowa marsza łek Sejmu, al e stare star e stare praktyk a, a drug a propozycj a spraw a francuskiego MSZ p iszecie z Grzegorzem Osieckim, że mo że być stosowan a łącznie to jak a on a jest druga l inia, że tak t o jes t jakby dope łnieniem, a już obowi ązującego w naszy m kraj u zakaz u w łączania się s ędziów dzia łania str icte pol ityczne c o mamy w Polskim tak mamy mam y w Polskim prawie, wi ęc pytan ie c o na pierwszy rzut oka n iewiele b y t o zmieni ło oprócz teg o, że byłoby t o poj ęcie bardz iej sprecyzowan e, poniewa ż tuta j mow a jes t m. in. we francusk im prawie o zakazie zorgan izowanych dzia łań mogących uniemożliwić lu b utrudni ć funkcjonowanie s ądownictwa żadnych demonstracji wi ęcej t u chyba barw ie leży latar ń bardz iej chodz i o żadnych przeprasza m wrażeń już dziś nowyc h orzecze ń dum y, ponieważ t u jest to n ie zorgan izowane dzia łanie zorgan izowane działanie n o wyobra żam sobie sytuacj ę, że za wzór zorganizowane działanie mo żna, b y było uznać t o, że n p . s ędziowie konsultują ze sob ą treść życzeń, a poz a ty m ja k ja rozumiem t o co zrobi ł Paweł jes t Cieszyn t o pa n s ędzia chce u łatwić i ulepszy ć funkcjonowan ie sądownictwa n ie utrudnia ć, ponieważ próbuje zahamowa ć chaos, al e oczywiście w iemy już, cho ć be z doniesień z ministerstwa prawdziwo ści wr ęcz przeciwnie powodów Cieszyn ma te n chao s pog łębiać, a jes t też nakaz zachowania powściągliwości to te ż przecie ż mamy obecn ie w przep isach tak oczywi ście, że mam y oczywiście, że sędziowie s ą s ą teg o świadomi t o s ą tak ie ruch y długo żeśmy z Grzegorzem Osieckim na ten tema t rozmawiali i tak doszli śmy do wniosku, że to chyba n ie by ł przypade k, że ta informacja dotar ła akurat w tym ani innym momenc ie m ówimy tuta j o osob ą cie te j, która była t o była sobot a tu ż przed man ifestacjami organ izowanymi m. in . przez Stowarzyszenie s ędziów polsk ich Iustitia, wi ęc mo że t o by ć swego rodzaj u taki strasza k na s ędziów i wcale być mo że te przep isy nie zostaną to ja mam pomys ł na zaspokojenie pa ństwa s ędziów Otóż na pewno sobie znaj ą pa ństwo spraw ę z tego, że z tymi przep isami cz y be z prawa i sprawiedliwo ść b ędzie dokręcać śrubę i państwa ścigać kara ć za akty odwag i i pr óby hamowan ia tego szale ństwa, które si ę dzieje, wi ęc oczywi ście możemy z ciekawo ścią przyglądać si ę kolejne j ustawie o kolejny m przepisom, kt óre jak w iadomo s ą tylko tak ą swobod ą wskaz ówką dl a obecne j w ładzy i r ównież lektura przepis ów dokonywana jes t na na s na bardz o swobodnyc h zasadach jeszcz e miał Państwowej c o mn ie n ie zdziwiło trochę roz śmieszyło w tek ście redaktor Kryszkiewicz lektura wszystk iego Otóż nap isali państwo, że jak wyn ika z pa ństwa informacji w prac e nad projektem zaanga żowany jes t resor t sprawiedliwo ści, a drugi wniosek taki, że projekt poszed ł ścieżką poselską, ale tak że na sali cokolw iek jest inaczej tak że zdziwiła ta ścieżka resor t sprawiedliwości na tym trac ą ta k tak ju ż prz y poprzednich projektac h n iestety albo Tety reso r sprawiedliwo ści zaliczą tego typ u wpadki, kiedy okazywało si ę, że projekt, który mia ł by ć poselski mia łu ścieżkę zapisów, które wskazywa ły na t o, że powstał w łaśnie w resorcie sprawiedliwo ści na później w na kom isjach tylko m inister cz y wiceminister wrzucać resort wiedział co, o czym jest projekt jes t niczym czy m w ogóle je ść, a pos łowie, którzy byliby oni odpowiedzialni odsy łali do resort y tak nas zaraz pa n wrzucan ie wrzucan ie wszelk iego rodzaj u poprawek r ękami pos łów prze z obecnyc h na sal i wiceministrów sprawiedliwości t o jes t rzeczywi ście, a sta ła praktyka b ędę broni ć teg o fragmentu, poniewa ż sam jes t różnią za on n ie został do ko ńca zdecydowany chodzi o t o, że jedna k działania maj ą być prowadzone nad maj ą być skorelowan e z kancelarii prezydenta i i kancelarią prezesa rad y miasta jeszcz e Zbigniewa Ziobry b ędą upokarzać to jes t ten efek t wyborcz y rozumie t o znacz y właśnie n ie w iem n ie do ko ńca wiadomo informacja jes t tak a, że dosz ło do ju ż porozum ienia na tym pol u między tymi 3 ośrodkami, więc zobaczymy jak t o b ędzie cz y rzeczywiście jes t on a s ą tak zdeterm inowani i st ąd t o porozum ienie czy czy cz y może ta m po prost u tak może do nas te wszystk ie przepisy mo żna, b y naturalny spos ób kurs u z r ęki zastosowa ć wobe c s ędziów, kt órzy zasiadają w tzw . krajowej radzie s ądownictwa wobe c rzecznik ów dyscypl inarnych, kt órzy wypaczaj ą przepisy, iż dzia łają na szkod ę stron okazywan ie wrogo ści zasadą rz ądu jest Republiki to francuski przepis t o wszystk o możemy przypisać w łaśnie tyc h os ób, kt óre t e przep isy chc ieliby chciałyby przyj ąć na proble m polega na ty m, że c i, kt órzy mogliby przepisywać teg o typ u zachowan ia tak im osobom s ą żywo za interesowani tym, żeby te osob y sprawowa ły swoje funkcj e nada l zaka z rozważań politycznych na przeciążenie t o nie wybrał si ę, że s ędziowie OKS przestali udziela ć tych licznych wywiad ów a gdyby to by ły przep isy kodeksu karnego no to wted y wszysc y mog ą zgłaszać don iesienia na prokuraturę n o tak tylk o wszysc y wiemy, kt o sto i na czel e prokuratury tak jest t o m inister sprawiedliwości n iestety tworzy ł stworzony m stworzon y zosta ł pew ien uk ład zamkni ęty, który no zaczyn a przynosi ć efekt y zobaczym y cz y rzeczywiście te n uk ład dobrz e zorgan izowany dzia ła jak 1 na Oliwie maszyna cz y te ż tak ie sytuacj e jak cho ćby decyzj a s ędziego Pawła z Cieszyna rzucają kam ienie te n ożywiony walec, kt óry jedz ie po niezale żnym s ądownictwie b ędziemy obserwowa ć komentowa ć m. in . z Małgorzatą Kryszkiewicz Dziennika gazet y prawne j dziękuję ze spotka ń MR cza s na informacj ę Japonii przen iesiemy si ę my ślami do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óry dz isiaj podjął uchwałę i uzna ł, że nie ma mow y o ty m, żeby wpisywa ć do ak t urodzen ia dz iecka do akt u urodzen ia dziecka 2 matek wa żniejsze niż PSL teg o dz iecka jest zachowan ie porz ądku publicznego co to wszystko oznacz a c o pa ństwo myślą anal izy małpa to próbka FM jes t do państwa dyspozycji, a m y wracam y Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA