REKLAMA

"Polski system prawny usilnie próbuje zaprzeczać rzeczywistości"

Analizy
Data emisji:
2019-12-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja anal iza Agata Kowalska prz y mikrofonie interes w stud iu przedstaw icielka b iura Rzecznika Praw Obywatelskich pan i Milena Adamczewska Stachura prawniczka w zespol e prawa Antydyskryminacyjnego dzień dobry i dobry ani innych państw, kt óra dz isiaj osobi ście śledziła przeb ieg rozpraw y i orzeczen ia Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óry t o naczelny s ąd w składzie 7 osobowym podj ął uchwa łę, a skor o podjął uchwałę t o spraw a jes t ty m ważniejsza, ty Rozwiń » m bardziej powinni śmy wszysc y si ę je j przyjrzeć ana dodate k uchwa ła dotycz y sprawy skompl ikowanej jak ogl ądam obserwuj e reakcj e m. in . na Twitterze to wiele os ób w ogóle nie może zrozumie ć jak t o jes t możliwe, że 2 kobiety mają dz iecko, bo dok ładnie tak ą spraw ę chodz i o 2 Polki maj ą syn a, który urodził si ę w wielkiej Brytanii i ak t urodzen ia teg o dz iecka, a obejmuj e obydw ie kobiety to jes t zgodn e z brytyjsk imi przep isami ta k jak najbardziej brytyjsk imi w podobnyc h sprawac h w zasadzie 19 innych pa ństwach Europy te ż tak a analog iczna sytuacj a mogłaby się zdarzy ć si ę zdarz a tak, czyl i Polacy mają rodziców te j same j płci no właśnie dz iecko jest Polakiem z e wzgl ędu na urodzen ie si ę z obywatele k polsk ich tak dok ładnie tak jest t o podstawow a zasad a obywatelstw a polskiego Noto zaraz poznamy o ty m, czeg o ten m łody Polak nie ma, ale jeszcze ze wzgl ędu na państwa pytania i zdum ienia t o chciałem zapytać o t o cz y dla brytyjsk ich urz ędów stan u cywilnego, kt óre wydawa ły te n ak t urodzenia n ieistotne by ło prz y sporz ądzaniu dokument u, a to żsamość dawc y nas ienia, czyl i ojca n ie zna m dokładnie brytyjsk ich przepis ów, żeby wypowiadać si ę na temat dok ładnie, ale z teg o na ile nie w iadomo to n ie jes t rzeczywi ście istotne jes t w prawie brytyjsk im zapewniona paro m jednop łciowym mo żliwość pos iadania dz ieci i istotne jest to c o zostało wp isane w tym akc ie tak, czyl i dz iecko ma 2 matki i matk i s ą rodz icami rozum iem to, dlateg o że tutaj bardzo s łuchać domaga si ę, żeby wpisać ojca po prostu i czyli teg o dawcy nas ienia wted y mieliby śmy proble m rozwiązany no al e tuta j obydw ie kobiety jako ś wyraźnie n ie były sk łonne do takie rozwi ązanie, bo chcia ły by ć w akcie urodzen ia wp isane jak o matk i i wnios ły o transkrypcję teg o akt u urodzen ia do polsk ich dokument ów i w i gdyby to by ła zwyk ła spraw a n ie niezwyk ły 2 matek t o jaka by łaby kolejność, b y si ę pote m wydarzy ło procedura wygląda mn iej więcej tak, że k ierownik urzędu stan u cywilnego rozpatrzył, b y ten wn iosek najprawdopodobniej pozytywn iej dokona ł tej transkrypcji oraz c o właśnie takie trudn e s łowo transkrypcja jes t w zasadzie przep isanie do polskiego rejestr u stan u cyw ilnego tego zagranicznego akt u tak, czyl i urz ędnik n ie ocen ia te j sprawy nie wn ika w ni ą po prost u przep isuje i tylko, że pan, że tak tylk o po polsku, chociaż n ie jes t tylko t łumaczenia tak też dzisiejsze wypowiada ł Naczelny Sąd Administracyjny jes t w zasadz ie stworzen ie polskiego aktu, kt óry jes t przepisanie teg o aktu zagran icznego także może si ę wydawać, że może nie jes t potrzebna, ale właśnie r óżne inne przepisy wskazują na t o, że jednak jest n o tak w tej spraw ie oczywi ście tak spraw y mia ły takiego przeb iegu urząd stan u cywilnego odm ówił tej transkrypcj i spraw a trafi ła do WSA zaraz pow iemy c o powiedzia ł sądy, al e na razie skupmy, ponieważ t o oczywi ście mijają miesi ące lat a to dziecko ma w ty m momencie chłopak chyba 5 lat ju ż dawno tam coś około 5 dni przez 5 lat jak swojeg o sytuacj a jako obywatel a polskiego co o n mia ł, czego n ie miał pozostawa ł tak naprawdę mo żna powiedzie ć w pr óżni prawnej tak iej niepewno ści c o do swojego statusu sweg o stan u prawnego, bo z 1 strony ma obywatelstwo nabył j e z moc y prawa i z tego, że jego matk a w zasadz ie ob ie matk i z Polkami, a z drugiej strony nie mo że z teg o prawa korzysta ć w wymiarze praktyczny m, poniewa ż nie ma an i polskiego dowodu osobistego an i polskiego paszportu ani numer u PESEL wszystk ie te 3 rzeczy są potrzebn e do teg o, żeby praktycznie móc realizowa ć swoj e prawo obywatelstw a, a nie mo żna ich zdoby ć, czyl i PESEL - u na wkład dowod u czy paszportu, bo w ty m przypadk u chodzi łoby n p . mo żliwość wyjechan ia poz a Unię Europejską bez transkrypcj i akt u urodzenia, czyl i po prostu na podstaw ie teg o brytyjsk iego akt u urodzen ia praktyk a pokazuje, że nie i w te j dok ładnie spraw ie r ównież powstał pomys ł tak i, żeby jedna k zwr ócić si ę do urzędu konsularnego i zdoby ć te n paszpor t natomiast pozostaw iono te n wn iosek o wydanie paszport u be z rozpoznania właśnie ze względu na t o, że matki mog ły dostarczy ć polskiego aktu urodzen ia jest niemożliwe, dlateg o że jeszcz e przed WSA, czyli prze d Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, k iedy ta spraw a zawis ła między n imi przedstaw iciel prokuratury twierdzi ł, że zagran iczne dokumenty maj ą mo c urzędową w Polskim system ie prawnym i do wszystk ich stosunk ów prawnyc h można j e stosować jest to prawda rzeczywi ście mam y taki przep is w Polskim prawie jes t artykuł kodeks u post ępowania cywilnego, kt óry mówi si ę te ż moc y dowodowe j akt u zagran icznych natom iast tu w konsulacie teg o n ie wiedz ą praktyka pokazuje właśnie c o innego tak i to nie tylk o w konsulacie, ale te ż par u r óżnych innych urz ędach nawe t sob ie tutaj przenios łem, żeby po cytować ta k n p . prezydent miasta Krakowa stw ierdza, że orga n I instancji wyda PSL b ądź dow ód osobisty dop iero w momenc ie uzyskania dokument ów posta ć polskiego aktu urodzen ia i podobn ie stwierdza ł prezyden t miasta Wrocławia konsu l londyńskiej kolc ów w Barcelonie mo żna słuchać też sugerowali, żeby te 2 kobiety przesta ły walczy ć o spraw ę i zajęły si ę swoim dzieckiem zająć mają n im ta k po prostu mają si ę pos ługiwać albo brytyjsk im akte m urodzenia alb o zrezygnowa ć 1 z n ich mus i zrezygnowa ć z potw ierdzenia swojeg o rodz icielstwa i w te n sposób sprawa, by si ę rozwiązała, ale znaj ą si ę cz y gdyby 1 z nich n ie teraz ju ż za późno nie ma już w wymaza ć teg o aktu urodzen ia cz y mog ą z tego brytyjsk iego znalazł cz y nie sądzę, żeby była t o w og óle słuszna droga tak n ie jest też uwag ę, że zgodn ie z fajn ie z powod u błędnych przepis ów błędnej praktyk i jak słyszymy na bezkres ie się z dokument u, ale następny przyk ład dz iecko w ty m momencie traci ło prawo do dz iedziczenia po 1 z tyc h mate k, gdyby nagle on a znikn ęła z akt u urodzenia, b y j ą wymaza ć tusz chodz imy tak naprawdę wted y kwest ie prawa brytyjsk iego tak, bo oznacza t o, że w grunc ie na polskim grunc ie na polskim grunc ie obecnie byt stwierdzamy, że te n brytyjski ak t też ma mo c prawną ta k w tak im postępowaniu spadkowy m n p . by ł rozpatrywan y prze z sąd i była już kwestia wted y teg o sądu, który oceni łby czy on ma skutki dl a polskiego ale gdyby zesp ół, gdyb y doszło do szans szybc y, al e taki sposób, że tylko 1 kobieta się pojawią w akc ie urodzen ia t o wted y pytanie cz y dziecko n ie trac i pr aw do dz iedziczenia po tej kobiecie cz y po je j n p . dz iadkach jes t w ielka n iewiadoma tak naprawd ę dopiero ewentualn e post ępowania mog ą wyjaśnić jakkolw iek, jak a byłaby praktyka znam teg o sprawia, że sprawa to właśnie pow inno by ć jak najbardz iej pewne skor o mam y możliwość wyje żdżania za granic ę rodzen ia ta m dzieci przysposobienia ta m dzieci powrot u do kraju, dlaczego t o wszystko n ie jes t jasn e pozostaje odpowiedzieć, że n ie jes t jasn e, poniewa ż Polski system prawny do te j por y niestety dz isiaj Naczelny Sąd Administracyjny r ównież t o potwierdził pr óbuję usilnie zaprzecza ć te j rzeczywisto ści tak, czyl i to, że polskie rodz iny za granicą powstają zwi ązków jednopłciowych t o, że mają dzieci i że dz ieci są obywatelam i polskimi to wszystk o fakty i alb o Polski system prawd ę miał dzisiaj mo żliwość zmierzy ć z tymi faktam i tak naprawd ę dostosowa ć do sytuacji faktyczne j t o co t o c o prawo mówi, jak ie interpretowane n iestety wciąż pozostajem y w tym momenc ie w chaosie zrobi łem dok ładnie na czy m polega te n chao s tylko dla tych m iast, kt órzy może jeszcz e nie rozumiej ą co zrobi ł NSA on po prostu zatkał usz y zrobi tak celow o nie słyszę n ie widz ę o tych kobiet tyc h dz ieci tyc h mężczyzn nie ma i an i polsk ie prawo an i Polski s ąd jak widać n ie s ą w stanie zauwa żyć, a wtedy dz ieci tak ważna dl a na s wszystkich pozostaj ą w pr óżni prawne j c o m ówił nasz zam ówiła nasi go ście pani Milena Adamczewska Stachura z b iura Rzecznika Praw Obywatelskich zara z po informacjach wrócimy przyjrzym y si ę owej uchwal e NSA, kt óra dz isiaj zapad ła audycja anal iza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mn ą studiu ca ły czas pan i Milena Adamczewska Stachura zespo łu prawa Antydyskryminacyjnego w b iurze Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiamy o n o właśnie ze stron y rozmaw iamy o przepisach, a gdzie ś w tle, ale dalek o jes t pew ien ch łopiec pięciolatek, kt óry jest Polakiem jego mam y obydwie s ą Polkami, a jednocze śnie nie ma PESEL - u nie ma paszportu i nie ma go jes t n iewidzialny dl a polskiego prawa n ie widzą g o urz ędy gmin n ie może skorzysta ć z polskiej szkoły, chyb a że jako ś tak tylnym i drzwiami prawdopodobn ie n ie zostałby przyj ęty w przychodni, a nawet je śli dobrze pomyśleć z dniem cz y mógłby wys łać list na poczcie, bo tam te ż chyb a trzeba wpisać r óżne dan e i rozmaw iamy o tym, że sytuacj a teg o chłopca zajął zaj ął się dz isiaj Naczelny Sąd Administracyjny, a racze j g o zignorowa ł w jaki sposób t o ju ż teraz wyjaśnia nas z gość, bo by ła pani dzisiaj na sal i s ądowej s łuchała treści rozum ie te j uchwa ły, kt óra została podj ęta i uzasadn ienia uchwa ła, czyl i coś więcej ni ż zwyk łe orzeczenia tak t o by ła uchwała 7 sędziów NSA, czyl i tak naprawdę t ą uchwałą tak i powiększony sk ład odpowiedzia ł na pytan ia zadane przez tak i mniejszy trzyosobowy sk ład, więc w pewny m sens ie t o właśnie wy ższa ranga teg o samego sądu i tera z ta uchwa ła b ędzie obowiązywała wszystk ich sędziów s ądów administracyjnych nie co c iekawe bardz o się cieszę, że pytanie te ż pad ło, bo tak mog łoby si ę wydawać z teg o, jaka jes t wok ół tego dyskusj a debat a natom iast z punkt u w idzenia przepisów prawnych ta uchwała jes t wiążąca tylk o w te j konkretnej spraw ie, czyli t o te n sąd, kt óre zada ł pytan ie sk ładowi 7 sędziów jes t związany t ą uchwałą, kt óra dzi ś zosta ła podjęta, ale nie jes t tak, bo to cz ęsto prawnicy m ówią w audycj i, że istnieje na tak i dobry obyczaj, żeby tymi uchwa łami si ę kierować, czyli innymi słowy cz y ona mo że wpłynąć je śli n ie obl igatoryjnie t o podskórnie na orzeczn ictwo choćby sądów adm inistracyjnych czy wojewódzkich w ty m cz y naczelnego tak tutaj nie mo żna tem u zaprzeczy ć rzeczywiście tak jes t i najprawdopodobniej ta uchwała też b ędzie miała właśnie tego typ u skutki t o jest bardzo ważne traktujemy t o na uwadze, przygl ądając się tem u c o w tej uchwal e ostateczn ie pad ło jak jak USA odniósł si ę do sprawy transkrypcj i akt u urodzen ia dz iecka, kt óre w, który to ak t urodzen ia brytyjsk i nos i nazwiska 2 kobiet, a urz ędy stan u cyw ilnego w Polsce odmawiaj ą transkrypcj i do polskiego porz ądku prawnego c o na to 7 sędziów NSA z 7 sędziów stwierdzi ło, że ta transkrypcj a jes t n iedopuszczalna w świetle tzw. klauzul i porz ądku publ icznego czyl i, tłumacząc trochę, o co chodz i jak zresztą sa m stwierdzi ł Naczelny Sąd Administracyjny dzisiaj ta klauzul a porządku publ icznego tak im systeme m antyw irusowym, który ma chronić nas z Polski porz ądek prawn y przed r óżnymi instytucjami prawa obceg o, które nie są znan e przed właśnie stosowan iem prawa obcego, które mog ą mieć jakie ś negatywn e skutki dla, czyl i tutaj 8 lat dl a wielu zadzia łał na Instytut, na jak ą obc ą polskiemu praw u instytucji rodzicielstwa osób tej samej płci to jes t te n wirus nas z antyw irus go zwalczy ł tak dzisiaj w łaśnie stwierdził że, że transkrypcj a jes t niedopuszczalna no dobrz e jak wyja śnił, dlaczeg o mia ły być niedopuszczaln ą trotyl porządek tak że na porz ądku publicznego tak ie poj ęcie, kt óre bardzo cz ęsto si ę pojawi w sprawach o transkrypcj ę jednocześnie do ko ńca nikt nie wie c o t o znacz y, b o n p . tak mojeg o punktu widzenia jak o n ie prawn iczka jeśli mam y obywatel a polskiego, kt óry nie ma PESEL-u, który n ie mo że mieć paszport u, kt óry za chwileczkę n ie b ędzie m ógł swobodn ie poruszać po i korzysta ć z polskiego n iem system u zasiłków to t o jest bra k porządku publ icznego nie fakt, że w jego akc ie urodzen ia są 2 kobiety wp isane, al e najwyraźniej s ądy administracyjne w Polsce coś innego widzą w ty m przep isie, wi ęc jak rozumieć jedno rzeczywi ście ta klauzul a porządku publ icznego jest taki otwarty term in tak można sob ie wype łniać różną zawartością i dz isiaj naczelny sąd administracyjne nie sa m ju ż te ż wcześniej rzeczywi ście taka l inia orzeczn icza była cz y w ty m dzisiejszym post ępowaniu tak te ż podnosi ł chocia żby prokurator krajow y cz y Rzecznik Praw Dziecka te ż n iestety, że w łaśnie ta klauzula w ty m wypadku powinna by ć wype łniona przep isami o polskim rodzicielstwie, czyl i że w Polsce po prost u rodz icami są mama tat a i nie ma żadnej innej opcj i, żeby były 2 mamy albo 2 ojców i be z względu na t o właśnie przep isy polsk iego prawa rodz innego trans grupowania tak dlatego to przyp isanie do polskiego rejestru aktów, kt órym są rodzice te j same j p łci stanowi ą zagrożenie dla nie mogłoby tak rozsadzi ć od środka tak tuta j muszą państwo zrozumie ć, że taka transkrypcj a n ie wprowadz a automatyczn ie praw a do ma łżeństw i do adopcji dz ieci prze z pary jednopłciowe t o jes t tylk o odwzorowanie czegoś c o wydarzy ło się w innym kraj u, ale nawe t t o zdaniem rozum iem i sądu prokuratur y Rzecznika Praw Dziecka by łoby zagrażające c o co by si ę rozpad ł wtedy n o w op inii sądu tak, b o Rzecznik Praw Obywatelskich jes t ty m temacie innego zdania n o w łaśnie transkrypcj a wprowadziłaby tak i chaos troch ę tak, bo mogłoby by ć w tym momenc ie akt w Polskim porządku prawny m t e transferowan e, w których widzieli rodzice te j same j p łci, ponieważ jest t o instytucja n ieznana polskiemu porz ądkowi prawnemu to w ocen ie Naczelnego Sądu Administracyjnego no te n w łaśnie chaos n ie do przyjęcia takiego drena żu syn a rozumiem, gdy argumentacj i, bo rozum, że tam to nazw isko jest n p . z ko ńcówką żeńską i imię żeńskie, al e tak naprawd ę skutk i prawn e posiadania 2 matek 2 ojców babci op iekunki prawnej 1 matki 1 ojca nikogo wi ęcej s ą identyczne więc, jakby t o nic n ie zm ienia tak najwa żniejsze absolutnie n ic n ie zm ienia absolutnie nic znaczy ć niema 1 różnicy między tym, że ta m b ędą 2222 żeńskiej nazwiska cz y 23 jedno rzymskie jedn o żeński tak dotacja z problemami, które gdzieś ta m wcześniej te ż był w ielokrotnie podnoszon e to t o jak nazwan e są formularz e trakcji i lau r dl a Polski formular z akt u urodzenia ma rubryk i matk a ojc iec w związku z ty m przecież nie ma jak i ich matek tak ma rozwa żyć Dzięcioł robią panie pan ie podział Rzecznik Praw Dziecka też był przec iwko tak iemu praw u, wi ęc jak, jakie to dobro dz iecka jes t chronione dzięki tem u, że n ie b ędzie mia ło polskiego akt u urodzenia PESEL - u i do paszport u jak Rzecznik Praw Dziecka uzasadniano t o w łaśnie Rzecznik Praw Dziecka argumentowa ł ta k jak ostateczn ie stwierdzi ł Naczelny Sąd Administracyjny administracyjne dz isiaj, czyl i że n ie s ą potrzebn e polskie akty n ie jes t transkrypcja niezb ędna do teg o, żeby otrzymać dow ód paszport cz y numer PESEL, czyli różne rzeczy praw dz iecka nawe t nie zn a praktyki, jak ą a, jaką stosuj ą urzędy nie znam y jego inicjatywy w ty m, żeby zmienić tak kierowa ł si ę tuta j raczej można powiedzie ć tak ą idealistyczna interpretacji tych przepisów tak bardzo dobrz e ja k rzecz tak urz ędnicy s ą tak zupełnie oderwani od tego jak a rzeczywisto ść t o za t o mają maj ą poglądy na rozpraw ę, a jak argumentowa ł Rzecznik Praw Obywatelskich w ocen ie Rzecznika Praw Obywatelskich przed e wszystkim trzeba skupi ć się na ty m dz iecku, którego dotyczy ta spraw a tak, czyli n ie da się zaprzecza ć, że to dz iecko jest obywatele m tak jak dz isiaj tuta j wielokrotnie pad ło i mus i mieć mo żliwość praktycznej real izacji teg o praw a do obywatelstwa w ocen ie Rzecznika Praw Obywatelskich praktyk a pokazuj e, że n ie jes t mo żliwe uzyskan ie dowodu paszport u czy numer u PESEL be z pos iadania polskiego aktu urodzenia, czyl i to dz iecko, żeby dosta ć Polski ak t musi tran s klubow e swój ak t zagran iczne, odczytując w te n sposób no perspektyw a dobra dz iecka w te j konkretne j sprawie wskazuje na t o, że po prostu transkrypcj e koniecznej ze względu w łaśnie na jeg o praw o do obywatelstwa czy te ż praw o do życia prywatneg o rodzinnego tak b ędzie też jes t taka instytucja prawn a, czyl i nasz e pa ństwo mówi obywatelo m chronimy wasz e życie rodzinne chron imy wasz ą rodzinę uznajem y, że wi ęzi pomi ędzy dzieckiem rodz icami s ą istotnej nawe t niekoniecznie pomi ędzy rodz icami tylko biologicznym dz ieckiem tak mamy instytucj ę przysposob ienia tak naprawd ę jes t systemowi prawnem u znan a taka koncepcj a, że rodz ice tzw. społecznie n ie b iologicznie mog ą mieć, wi ęc zrobić z e swoim dzieckiem i tu mam y sytuację analogiczną w związku z tym ochrona tyc h wi ęzi wymag a tego, żeby te j transkrypcj i dokonać to dz isiaj te ż Rzecznik Praw Obywatelskich argumentowa ł przed naczelnym szans ą dla ca łości rozumiem odrzucił, al e powiedzia ł jeszcze 1 rzecz NSA, kt óry zupełnie nie rozum iem, bo najp ierw wskaza ł, że przep isy prawa uniemo żliwiają transkrypcj ę dokumentu, kt óry w, kt órym występują 2 matki, al e zara z pote m stwierdzi ł, że nie mo że by ć tak, że brak transkrypcj i, czyl i brak tak iego polskiego akt u urodzen ia uniemożliwi uzyskanie PESEL lu b polskiego paszport u, czyl i w łaściwie co stwierdzi ł mam y zmienić przep isy mam y chodzić z tym wyrok iem do urzędu gminy i pokazywać prosz ę proszę tuta j sąd stwierdzi ł Maciej Uznam nas wydać SM n o w tym kontek ście w zasadzie można powiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny, kt óry przerzucił pi łeczkę dale j tak powiedział dzisiaj w łaśnie, że stw ierdza, że transkrypcja n iedopuszczalne, al e jednocze śnie, że w zasadzie t o ona n ie jes t obl igatoryjna, m imo że te przep isy prawa, kt óre maj ą znaczen ie dl a sprawy w do te j pory był odczytywany inaczej tak że praktyk a pokazuj e, że jaka ś linia interpretacyjna tyc h przepis ów sugeruj e obl igatoryjny charakter transkrypcji, czyli w skrócie t o, że ten akt musi być przyp isany do polskiego porządku prawneg o, żeby dosta ć paszport dzisiaj NSA stwierdzi ł, że w zasadzie n ie musi t o na ile t o wp łynie na praktyk ę organów adm inistracji czy dale j nawet s ądów to jest w tym momenc ie kwest ia n iewiadoma mo żna oceniać to jes t tak naprawd ę tera z ta furtk a, kt óra pozosta ła paro m jednopłciowym czy te ż Rzecznikowi Praw Obywatelskich broniącym praw tyc h pa r, żeby pr óbować jedna k prawa dz iecka ochronić ta k we wszystkich sprawach byle kto powinien by ć nas z cel nadrz ędny najlepsz e wszystkim jest to, że ro k temu sąd Administracyjny w innym sk ładzie uznał, że absolutnie pow inna być dopuszczon a transkrypcj a akt u urodzen ia dz iecka, który ma 2 mamy, bo formular z mo żna zmieni ć tutaj z kole i NSA wyra źnie wskazuje, że formularz e są n ie do ruszen ia natom iast mo żna zmieni ć praktykę urz ędów i by ć mo że tre ść ustaw y po t o, żeby mo żna by ło be z aktu urodzen ia po polsku uzyskiwa ć różnego rodzaj u dokument y w Polsce n ie widzę w ty m żadnego sens u widz ę wy łącznie Homofobii, al e to może się myl ę może w tym jest jakiś sen s jeg o pa ństwo widz ą proszę pisa ć analizy ma łpa, a to kropk ę FM z nam i by ła pan i Milena Adamczewska Stachura prawn iczka w zespol e prawa Antydyskryminacyjnego w b iurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzi ękuję za cierpliwe t łumaczenie, ale w ielu raz i teraz zna informacje, a pani wróciła zastanow imy się c o się dz ieje na szczycie kl imatycznym, kt óry musia ł zmienić m iejsce odbywan ia się z kontynent u na kontynen Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA