REKLAMA

Rozpoczął się kolejny szczyt klimatyczny. Czego możemy się spodziewać?

Analizy
Data emisji:
2019-12-02 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mn ą studiu pani Ilona Jędrasik z organ izacji Client Earth prawnicy dl a z iemi dzień dobr y dzień, ab y t o państwo kolejn y szczy t kl imatyczny odbywa 2005 . dz isiejsze zaczął bez powod u powiedzmy miał przebywa ć w Chile odby ła się w styczn iu w Hiszpanii, dlaczego mia ł się odbywa ć w Brazylii, a chyb a, że na razie n ie pani bardzo dobrz e m ówi on mia ł się mia ł si ę początkowo bywa ć w Brazylii, po czy m Rozwiń » Brazylia zmieni ła prezydenta prezydent okaza ł si ę ma ło sk łonne do tego, żeby prowadzi ć negocjacj e kl imatyczne swo im państwie pierwsze fem inizm będziemy liczy ć dz isiaj jeste m prezydent, który nast ępnie pozwol i na gigantyczn ą wycinkę p ół dżungli amazońskiej t o wart o przypomnieć prezydent Olsztyna do zwi ązku z ty m wzeszłym roku, kiedy pojawi ła si ę tak a informacja, że Brazylia rezygnuje z prowadzen ia szczyt u prezydent Chile zdecydowa ł si ę na podj ęcie tego ja mo że też pa ństwo wyja śni, sk ąd tak ie pomysły szczyt y klimatyczne, ponieważ to jes t proce s oenzetowski prowadzone s ą, jakb y co 5 w tak im cykl u pi ęcioletnim i co 5 lat i ka żdy kontynent m a praw o do prowadzen ia szczytu po t o, żeby zachowa ć pewną symetri ę w tyc h rozmowach n ie było poczucia, że zawsz e tak jes t w Europie bogatyc h Europejczyków i t e uboższe kraje do kraju ni ż części świata s ą gorze j reprezentowane no pewn ie pami ętajmy, że opr ócz samych negocjator ów, kt órzy często, choć n ie zawsze mają środki na to, żeby si ę pojawi ć delegacj ą na tak im szczyc ie, toteż pojawiaj ą si ę obserwatorz y dz iennikarze eksperc i naukowc y akadem icy grupa innych osób organizacj ę rozwoj u tak, al e te ż obserwatorzy b iznesowi n p . n a w momencie, k iedy tak i szczyt odbywał w książkach zawsz e w Chinach to oczyw iste jest reprezentacj e azjatyck ich obserwator ów byłaby znaczn ie wi ększa niż prezentacja jest inny kontynent ostatecznie odbywa si ę w Europie o d maj a argumen t za miesiąc temu okazało si ę, że zam ieszki w Chile s ą na tyle gro źna, że prezydent zdecydowa ł się odwo łaniu szczytu now o po prostu nie był pewien czy b ędzie w stan ie zachowa ć bezpieczeństwo dl a negocjatorów na miejscu i wted y negocjacj e przej ęła Hiszpania notac h gościnnie, ale c o wart o zauwa żyć prezydentem nowy m prezydentem kopu ł jes t Chilijczyk zachowan e sprzężeń zachwiana dar y w zasadz ie tyle no al e dobrz e teraz wr ócimy jeszcz e wi ększych podst aw po c o organizować kolejn y szczy t kl imatyczny skoro wygl ąda na t o, że n ie spe łnimy wymog ów, jak ie wskazuj ą naukowcy, żeby po prostu n ie ogarn ęła z iemi, a ostateczn ie już katastrof a kl imatyczna, które już n ie b ędziemy w stanie powstrzymać w te n sposób, wi ęc szczyty klimatyczne czem u tera z s łużą sobie pytan ie czy by m chyba nie by ła a ż c o znacz y mo że zacznę o d teg o z pewnością zastępy, kt óry b ędzie wzrost temperatur y już jest t o znacz y wg naukowc ów ju ż temperatur a globaln a, czyl i średnia światowa n a na pow ierzchni z iemi wzrosła od mn iej wi ęcej 0 , 80 chce ju ż do 1 i 3 nawet, więc mówi si ę średnio o 1 stopień już wzrosła c o oznacza, że ju ż obserwujem y zm iany w kl imacie globalnymi obserwujem y na ca łym świecie o n w niektórych m iejscach s ą bardziej dramatyczn e i n ie są dramatyczne bardz o dramatyczn e s ą oczywi ście n a na nie biegunach c o znaczy przed e wszystk im na morz u Arktycznym, kt óre po prost u zaczyn a zmieniać wod ę, gdz ie topniej ą, gdzie dziś będzie t o dzie ń topniej ą, gdzie topnieją lod y l a l ądolodu na d natom iast i n p . na p ół na p ółnocy Rosji topnieje, wi ęc tak a w ieczna zmarzlina i wydobywać z niej meta n jest co ś jeszcze bardz iej nie pogarsz a rząd sytuacj i wszystk o to bogatsze też naukowc y o tym, ju ż o d 1015 lat m ówili, że taka sytuacj a b ędzie mia ła miejsce natomiast my w te j chw ili należy dodatkow o jak topniej ą lodowce t o nie odbijają s łonecznego światła, więc robi ć jeśli ciężej ogrzewa takie same ja k z umów lat a i nawe t nie tyle kumulacj i jeszcze tak iego sprzężenia zwrotneg o negatywnego w ty m sensie to w łaśnie sposób szczyt natom iast to co w te j chwili walczymy to n ie o t o, żeby globalnej zmiany globalneg o ocieplenia n ie byłoby on o będzie tylko o t o, bo nie było a ż tak doskwierają to znacz y, żeby j e zatrzymać najszybciej jak si ę d a, żeby zatrzymać wzros t temperatur y i zatrzyma ć i tak naprawdę be z szczytów nie mo żemy na to liczyć t o znaczy założenie, że sob ie oddolnie zdecydujem y tera z si ę sam o ogran iczamy jes t o tyl e mo że nie, bo to jest niezrozumiałe i w ładze dlatego nie sugeruje my ślę, żeby si ę podda ć, że coś po prostu j ą n a w tym momenc ie tak i szczyt mo że pomóc przynajmn iej w ty m, żeby zdecydować na t o jak b ędziemy się adaptowa ć do zmian klimatu t o znaczy 1, które pokolenie będzie t o ostatnie jedno dyskusją jednak dyskusja t o jes t to o ile edukujemy Irak edukujemy jak m ierzymy, a inna dyskusja jes t tak a jak pomagam y sobie nawzaje m prz y jako ś przeżyć to c o na s czek a i to jes t tak a inna Goś sensacyjna i on a mówiła pan i b iegunach, a jeśli chodz i, al e tam no mn iej mn iej ludności, a jeśli chodz i o t e m iejsca na ziemi, kt óre wymagaj ą natychm iastowego wsparcia właśnie ze wzgl ędu na trwaj ącą katastrofę klimatyczn ą t o gdzie gdzie jes t najgorzej ze wzgl ędu na ludz i na pewn o tak im obszare m bardz o ba ć co powoli przestaj ą nadawać do życia jes t Północna Afryka jes t Azja południowo-wschodni a i powol i będzie tak im obszare m stawa ć Południowa Europa, nawe t jeżeli pa ństwo obserwowal i jak wygl ąda Południowa Europa ma cz y będzie powoli pust y Nieć i b ędzie po i będzie stawała si ę takim obszarem, kt óry będzie znaczn ie mn iej przyjazn e do życia, cho ć na pewn o n ie najgorszym c o powiedzieć cz y psych icznego trzeba powiedziała, że w najgorsze j sytuacj i decydowan ie o mały wysp y są po prost u zalewane s ą tak ie obszary, gdzie woda si ęga do kolan ludz ie si ę, wyprowadzaj ąc tzw. uchod źcy klimatycznie t o są najcz ęściej małe wysp y na Pacyfiku Kiribati to są te ż Malediwy to b ędą jeszcze w te j chw ili są, ale ju ż s ą zalewane i inne tak ie ma łe wysepk i w okolicach Australii cz ęść tych osób zgodzi ła się przyjąć Stali s ą podp isywane r óżne umow y między rz ądem australijskim rządami tych pa ństw, al e n ie wszystkich i powiedziałem, że c i ludz ie są zdecydowan ie gorsze j sytuacj i, jeżeli pan, że ostatn ie miesiące t o wyr óżnienie równie straszne j sytuacj i sk ład s ą n p . mieszka ńcy Wenecji którzy, kt órzy mieli po t o, zaledwie 22 tygodnie tem u kt óry, którzy po prostu są skazani t o znacz y Wenecja w zasadz ie nie ma szan s przetrwać jako m iasto w tak im w tak iej formie przynajmn iej w jakiej pami ętaliśmy b ędzie miasto częściowo zalan e za kilkanaście la t stale no tak, al e maj ą szczęście tak ie, że należy w Europie, b o na 1 z najbogatszyc h części świata, wi ęc mo żna wobec syna biega ć na turystyce może sob ie wyobrazi ć, że on e n ie my ślę, że najbli żej nas do nich n ie są najlepsz ą radę, żeby n ie s ą b iedni za ś zaoferować jeśli, choć jeszcze wr ócę do szczyt u to wiadomo, jakie s ą jeg o cele w ty m roku jest czy jes t jaki ś ce l postaw iony tak tylk o taka dyskusja po to, wypracować rozwiązania, al e nie ma ju ż konkretneg o, a pomys ł na nie znacz y wydaj ą si ę, że jak pa ństwo pytacie czy jaki ś konkretny pomys ł państwo, choć tak i czy pa ństwo jak o dziennikarze to mo że tak szczegółowy pa ństwu chodz i o tak iej bardzo w idowiskowe cel, gdzie ca ły świat wszyscy zgodzą tak dz isiaj w godz inach natomiast jak ja my ślę negocjacje klimatyczne to myślę o tym, że jeste m 67 ścieżek negocjacyjnych w tych ścieżka się co si ę dzieje wysoki stan maj ą, aczkolw iek ważnym krok iem do przodu, al e to n ie będzie te ż nie zakończy si ę czym ś c o wszysc y z co spowoduj e, że wszysc y złapią znacz y rozpocz ął wielką ulgę alb o pomy ślą, że właśnie ca łe nadz ieje s ą zniszczone mam nadzieję przynajmn iej, że ta druga opcja si ę n ie wydarzy pierwsza na pewno n ie wydarzy jest t o szczy t mocn o techniczne t o znaczy, że na n im będą dyskutowan e w iele tak ich rozwi ązań cz ąstkowych tak ich do pracy dop isywane r óżne mechanizmy przede wszystk im te n zesz łoroczny tzw. Katowice t o obo k cz y taka jes t takie zasady w jak i spos ób implementować porozum ienie parysk ie jak mierzy ć efekt y bardz o techniczna dosy ć r ówne, ale bardzo ważny, a to w takim raz ie skor o tak ie wa żne zostaw i przejd źmy do tego c o Polska strona c o, a propo s skoro teraz szczyt się zaczyna to, czego mo żna się spodziewa ć p o polskim rządzie ostatn io w audycji rozdaliśmy o ty m jak straszn ie nieopłacalne stan energetyka w ęgla, a mimo t o nie inwestujemy, więc c o tam s łychać polskim w Polskim Polski zn a Polski rz ąd zawsz e stawiany w tak iej ciekawej sytuacji część t o chyba wie adwokat a diab ła, bo szczyt kl imatyczny w zasadzie zawsze wypadają wted y, k iedy Polski rząd ma ochot ę świętować w burkac h ochron ę już pierwsze zdj ęcia Jacka Sasina z Górnika jest, i ż już zdjęcia one chcia ły też pan a prezydenta Dudy, kt óry chc e odwiedzi ć 1 z kopalni odkrywkowych mówił o ty m jak bardz o wa żny węgiel dl a Polski no, więc jes t t o kolejny rz ąd bo, żeby by ć spraw iedliwym podobn ie robi ł rz ąd Platformy Obywatelskiej wcześnie jeste m pewna, że n ie pamiętam, al e pewna, że podobnie robi ą rządy SLD, a więc wszysc y polsc y politycy mają ochot ę by ć w tym pi ęknym dn iu na Śląsku ta m i tam wida ć def ilady, a tutaj muszą jecha ć na szczy t kl imatyczny nie t o wszystko ironizuje, al e ciągle mało, jaka jest ga z jako prezen t zwęgla mają c órkę jeg o prezentem n o, więc ty m razem okazuje si ę, że co ś zmienia i po Paryżu 2015 roku du żo trudn iej jest mówić, że b ędziemy generować cz y też będziemy pomija czy te ż ma si ę w ogóle p iszemy wszystk ich zobowi ązań kl imatycznych Polski rząd zauważył, że zm ienia trzeb a i te ż nie zauwa żył teg o wyłącznie, dlateg o że zauważył, al e te ż po prost u spojrza ł na ceny spojrz ą na to c o si ę dzieje z polską energetyk ą tak przynajmn iej sobie wyobra żam na pomys ł, że tak tego w ózka i dalej ciągnąć takiej form ie n ie d a m ianowicie, jeżeli spojrzym y na rzeczywisto ść na zewnątrz świata górniczego okazuj e się, że po pierwsze, cen y energii w iatru s ą ju ż niższe na rynk u cen y na rynku Towarowej gie łdzie energii czy czy te ż na aukcjac h ni ż ceny energ ii węgla po drugie, okazuj e si ę, że jes t boo m na fotowoltaikę ogromn e, że cen y instalacji fotowoltaicznych, czyl i tyc h urządzeń wytwarzaj ą energię ze s łońca energi ę elektryczn ą cen y spad ły w ci ągu 9 lat 7080 % efektywno ść wzrosła po trzecie okazuj e się, że polskiego węgla na n ie starcz a i kopaln ie polskie kopaln ie importuj ą węgiel m. in. z Rosji po t o, żeby m óc zapewni ć dostawcą tak ą ilość węgla do jak ich zobowi ązały 5610 lat temu c o jes t absurde m po prost u co jedn o, al e jednocześnie inwestujemy w Ostrołękę ac h tak i równocześnie okazuj e si ę, że nasz pomys ł na t o, że t o właśnie w Polsce powstan ie ostatn ia elektrown ia Węglowa Unii Europejskiej również każdy da r dl a przysz łych pokoleń r ównież zaczyna wyce n dlateg o wrażliwy, bo okazuj e się, że cena 6 miliardów, który mia ł wyda ć na te n inwestycja jes t nieco zani żone nie, o ile dz isiaj m inister Emilewicz zapowiedzia ła, że b ędzie on a kosztowa ła 89 miliardów i t o im te ż n ie zmienia opłacalność, al e pozycj i sko k o 13 skok o 13 ja widz ę tutaj pew ien w pewn ą zmianę polityczną prosz ę zauwa żyć, że m inister Tchórzewski, na którego t e w obszarze okr ęgu wyborczy m miałaby stajnia budowana n ie jes t m inistrem ds. energii jes t posłem i w zwi ązku z tym wydaje mi się, że pewn e rzeczy można m ówić w rz ądzie g łośni coś n iesamowitego Drowy szkodliwie i m y w t o inwestujemy Polska pol ityka energetyczna, a o szczycie kl imatycznym, który odbywa si ę w Hiszpanii i właśnie si ę zaczął m ówiła Ilona Jędrasik organ izacji ClientEarth prawnicy dla z iemi bardz o dzi ękuję za spotkan ie bardz o dzi ękuję cza s na informacje ko ńczymy analizy real izuje Adam wczora j przygotował t o strzelecki ja nazywam si ę Agata Kowalska spotka m si ę z pa ństwem pojutrz e po 1720 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA