REKLAMA

Zielony Ład dla Europy, czyli nowa KE z ambicją bycia forpocztą zmian na rzecz klimatu

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-02 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:58 min.
Udostępnij:

Prace Komisji ma koordynować jej wiceszef, Frans Timmermans. Czy założone cele da się osiągnąć przy tak dużym konflikcie interesów państw członkowskich?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM grudniową już porą, kiedy wiecz ór zapad a wczesnym popo łudniem mi ło spotkać z pa ństwa w poniedzia łkowym w ieczorze Radia TOK FM stałej porz e Karolina Lewicka Małgorzata Łuczyńska Daniel Kowalewski i Szymon Kuliś k łaniamy się państwu, a ja ju ż prezentuj e zagadn ienia na najbliższe 3 godziny po dwudz iestej pierwszej zielony ład dl a Europy, czyl i now a komisja Europejska, kt óra w łaśnie dziś rozpoczyn a swoją pi ęcioletnią misj ę ambicję Rozwiń » by ć forpocztą zm ian na plus i dla kl imatu i dl a środowiska t o nas z pr iorytet zapowiedzia ła ju ż Urszula online chcę, ab y zielony ład sta ł si ę znak iem rozpoznawczy m Europy jeg o istot ą jes t nasza ambicja, ab y Europa sta ła się pierwszym kontynente m neutralny m dl a klimatu jes t t o r ównież kon ieczne d ługoterminowych wzgl ędów gospodarczyc h mo żliwości wynikaj ące z transformacj i ekolog icznej przynios ą największe korzy ści ty m, którzy dzia łają najwcze śniej i najszybciej chc ę, ab y Europa była w pierwszym szereg u chc ę, ab y t o z Europy pochodzi ły najlepsze technologie w iedza i praktyczn e wzorc e prac ę ma koordynowa ć w iceszef komisji Frans Timmermans czy założone cel e d a się osiągnąć prz y tak du żym konfl ikcie interes ów państw cz łonkowskich o to zapytam y naszyc h go ści będą z nam i Izabela Zygmunt i Paweł w iejski po dwudz iestej drugiej prze ślemy do ameryka ńskiego Kongresu prezydenckie or ędzie, które przejdzie do h istorii jak o doktryn a m ądrą to pi ąty z kole i prezydent Stanów zjednoczonyc h dokładnie 196 lat tem u poinformuje Europę, że od te j chwili kontynen t amerykański nie może by ć obiektem kolonizacji z e stron y mocars tw europejsk ich, bo t o Waszyngton zacz ął sobie ro ścić praw o do decydowania o losac h reg ionu i prz y okazji jedn o stronie zadeklarował rozm iar swoje j stref y wp ływów obejmuj ącej obie Ameryki po raz p ierwszy w h istorii stan y Zjednoczone zadeklarowały także, że s ą gotow e walczy ć o niepodleg łość innego państwa, al e i też interweniowa ć zbrojnie tam, gdz ie zachodzi łaby z punktu w idzenia interes ów Stanów zjednoczonych tak a pal ąca potrzeb a Europa potraktowa ła t e plan y lekcewa żąco pa ństwa latynoamerykańskie w zasadz ie ich n ie zauwa żyły du ży b łąd, bo doktryn a mądrą nazwan a tak dopiero 30 lat po ogłoszeniu oka że si ę nadzwycza j trwa łą, o czym opow ie nam dr Marcin Petelski, a po dwudz iestej trzeciej spotkanie z prof . Marcinem Piątkowskim autore m ksi ążki Europejski l ider wzrostu Polska drog a od ekonom icznych peryfer ii do gospodark i sukces u b ędzie troch ę obrazoburcze o ty m, że Rzeczpospolita szlachecka by ła na w łasne życzenie pa ństwem gospodarcz o i politycznie upad łem na długo przed zaborami o tym, że to właśnie zaborc y stworzyl i na z iemiach polsk ich wi ększość nowoczesnych instytucji, dzi ęki kt óremu 19 stuleciu zacz ęliśmy po raz p ierwszy wieku szesnasteg o doganiać zachód, b y tuż po odzyskaniu niepodleg łości po w ielkiej wojn ie zatracić si ę w odtwarzaniu z łych feudalnyc h struktu r przyszłości będzie te ż o ty m, że komun izm był pora żką pod ka żdym wzgl ędem, al e jednocze śnie odblokowa ł potencja ł wzrost u w Polsce i Europy środkowo-wschodniej, bo jakkolwiek, b y to n ie zabrzmiało stworzy ł podwal iny pod spo łeczeństwo egal itarne, gdy te w ko ńcu dosz ło do g łosu wzi ęło sprawy swoj e ręce otrzymali śmy wted y prawdziwą złotą epok ę w dz iejach naszeg o umęczonego narod u c o dalej prognozy przewiduj ą, że Polska powinna rozwija ć w stałym temp ie i dogania ć zach ód przynajmniej 2030 roku no, chyb a że co ś p ójdzie źle c o może o tym w ostatn iej godz inie naszeg o spotkania zapraszam y do p ółnocy wieczór Radia TOK FM poniedziałkowy wieczór w radiu TOK FM karne Lewicka raz jeszcz e dobr y wieczór państwu został nasi p ierwsi go ście Izabela Zygmunt Polska Zielona sie ć wieczór banku czy Network i Paweł whisky anal ityk ds. europejskich polityka USA co w dobr y wiecz ór państwu tak że auto r raportu z ielony ład dl a Europy uwarunkowan ia narz ędzia perspektyw y raport u stworzoneg o dl a Instytutu spr aw publ icznych o zielonym ładzie dla Europy m ówić b ędziemy do dwudz iestej drugiej Green deal niczym New dea l, czyl i program odbudow y amerykańskiej gospodark i po wielkim kryzys ie w latac h trzydziestych dwudz iestego wieku autorstw a Franklina Delano Roosevelta właściwie powsta ły po te j burzy m ózgów, kt órą zapocz ątkował ameryka ński prezydent mam y drug ą dekadę 2001 . w ieku bardz o powa żne wyzwan ia klimatyczne i now ą komisj ę Europejską, która p ierwszego dn ia prac y ruszy ła z kopyt a ruszy ła z kopyt a do całkiem przyjemne j w przyjętym k ierunku do Madrytu t o p ierwsza w izyta nowe j przewodnicz ącej komisji Europejskiej ju ż Ursuli von de r Leyen w środki pieni ężne w łaśnie szczy t klimatyczny, czyl i w Madrycie w n o ta m cele m było zaprezentowan ie jakiś w izji tak iej tak iego przyw ództwa Unii Europejskiej je śli chodz i o kwestii kl imatycznej tym sposobe m na zaprezentowan ie przyw ództwa jes t w łaśnie nowy z ielony ład oczywi ście komisja Europejska zdolna te ż zacz ęła pracę no wczora j w zasadzie z miesięcznym później miesi ęczne op óźnienie Mano z 1 listopad a rozpocznie prac e si ę wszystko przed łużyło tak nowy produkt, bo wiele prze z parlamen t Europejski odrzucił k ilku kom isarzy i państwo cz łonkowskie mus i musiał przedstawi ć nowyc h, al e w końcu uda ło si ę i jest szansa, że mo że na pocz ątku te j konferencji światowy konferencji medyczne j w Madrycie komisji komisja Europejska nie mogła przedstawi ć w iele poza oczywi ście ambicj ą i wielkimi słowami, ale jest szans a, że pod koniec już ud a si ę coś zaprezentować cz y z ielony ład t o jes t sensown a strategia na kolejn e lata to jes t zbi ór pobo żnych życzeń przede wszystk im n ie znam y jeszcz e dokładnie tre ści tyc h tyc h wszystkich dokumentów zielony ład jes t zest aw hase ł na raz ie hase ł i plan ów dotyczących bardzo w ielu dz iedzin un ijnej pol ityki i szczeg ółowe zapisy co wypełnić tre ścią te n og ólny plan dopiero poznam y, więc o d teg o na ile dobrz e będą przygotowan e poszczeg ólne inicjatywy b ędzie zale żało czy czynność iść cz y n ie, ale my ślę, że ze wzgl ędu na sytuacj ę w jakiej jeste śmy w Europie na cora z wi ększą presję spo łeczną na polityk ów na młodych ludzi domagaj ących si ę radykalnyc h dzia łań n a rzecz kl imatu tutaj nie b ędzie za bardzo mo żliwości, żeby po prostu poprzesta ć na hasłach t o będzie myślę, że dla tej nowe j komisji naprawd ę du że zadanie, które b ędzie musia ło zosta ć zreal izowane powa żniej odpowiedzialnie czy t o presja społeczna zdan iem pa ństwa b ędzie wzrasta ł ja wzrastaj ąca cz y cz y może te ż tak zdarzyć b ędzie jaka ś przejściowa mod a na byc ie ekolog icznym nie n ie sądzę, dlateg o że my po prostu cora z bardziej odczuwam y skutk i zm ian kl imatu dopóki to o t o by ła jakaś perspektyw a, której m ówili naukowcy z perspektyw y stuletn iej albo 200 latach tata ca ły czas horyzon t to kon iec obecnego w ieku, kiedy te będziemy t e progi oc ieplenia będą tak ie lu b inne dopóki można by ło o ty m, rozmawiać o takiej wysokiej atrakcyjne j perspektywie mo żna już by ło sądzić, że te naciski z nie by ło ich tak naprawdę n ie było n ie było tak iego dużego tak iej du żej mobilizacji spo łecznej w obron ie kl imatu tera z t o dotyczy n ie tylk o pa ństw wysp iarskich cz y państw rozwijaj ących się, kt órych zm iany klimatu zachodzące innego co ju ż bardzo mocn o dotykaj ą dotycz y na s s ą europejsk ie miasta, które late m zmaga ły si ę 50 stopniowym upa łami tak tak to s ą zupe łnie nie be z precedensow e sytuacj e zwi ększona częstotliwość huragan ów susz e, kt óre 2 lata z rzędu gn ębią polskie rolnictwo nie tylko p o polskiej jest proble m ca łej Europy, wi ęc t e rzeczy ich do do świadczonych na własnej skórze to nie jes t c o mo żna zignorowa ć i zacząć myśleć o czym ś innym, bo po prost u nie pozwal a o sobie zapomnie ć 2 główne cele, o kt órych ju ż wiemy t o zobowi ązanie do neutralności kl imatycznej ca łej Unii Europejskiej 2050 roku, czyli sumowane b ilans em isji gazów c ieplarnianych wszystk ich cz łonków Unii ma w ówczas wynosi ć 0 i s ą też cel e w kr ótszej perspektyw ie, czyli zaostrzen ie cel ów redukcji em isji do 2030 roku z obecnych 40 % do 50 może nawet 55 może zaczn iemy tego weźmy d ługoterminowego celu, bo chyb a warto powiedzie ć, że ten ten pogrze b opozycj a, żeby wyzerowa ć em isje Unii Europejskiej w perspektywie do po łowy w ieku jes t niesamowita, że świat pomy śli jak bardz o w ty m momenc ie nasz a gospodarka zresztą nie tylko nasz a jes t zależna o d spalan ia pal iw kopalnyc h o d produkcj i energ ii prze z przemys ł po transport c o teraz mus imy wyobrazić, że do po łowy wieku każda z tyc h dziedzin w zasadzie zostanie ma zosta ć ca łkowicie zdezorganizowane mam y pozby ć si ę po prost u zmienić kompletn ie naszą gospodark ę w ci ągu k ilku deka d na je j oczywi ście, kiedy te n cel zostan ie przyjęty prze z Unię Europejską no t o b ędzie w w ielki problem się tylko pytan ie w jaki spos ób do n iego doszło wszystko wskazuj e na t o, że wg model i cz y wg stanow iska ekspert ów im wcze śniej zaczn iemy ty m mniejszy kosz t będzie p óźniej tak si ę, je żeli zostaw imy wszystko na ostatni moment nie ma szan s, żeby w ci ągu dekady całkowicie zmieni ć gospodark ę i w iele właśnie tam r óżne inne tory prowadz ą 3 dekady np. naj tuta j przechodz imy do cel ów na 2013 rok, które jes t już w zasadz ie zapasem n o i tuta j t e cel e Unii un ijnej pol ityki klimatycznej spotykają si ę z tak ą bardz o przyziemn ą polityk ą państw cz łonkowskich i taką polityk ą r ównież w ca łej Unii, dlatego że w zeszłym rok u czy ta k w zasadzie ro k tem u komisja Europejska zwr óciła się państwo kask i z tak im pomys łem mamy obecn ie cel, że zredukujemy emisj ę do 40 % wprowadzili śmy okre ślone pol ityki, żeby do teg o celu doj ść wg naszyc h obliczeń przekrocz ą te n cel 2030 roku zredukujem y emisj ę do 45 % c o na t o, żebyśmy zwiększyli ce l do 45 %, żeby ogłosić sukce s m óc jak co ś przedstawi ć na dzi ś poprzeczka i pa ństw cz łonkowskich dzia łanie, więc dlateg o ten ce l ta amb icja komisji Europejskiej nowe j komisji Europejskiej, żeby podnie ść poprzeczkę jeszcze 50 lub na 55 % b ędzie bardz o trudna to ju ż wida ć deklaracji państw natowsk ich, że niektóre pa ństwa tak ja k np. Polska n ie chce w og óle ruszać teg o celu na 2003 rok tylk o chcą n o i upewnić się rz ąd zostan ie osi ągnięty, a mo że znow u jesteśmy postaw ieni naprzec iwko tego problemu, kt órym pan i przed chwil ą m ówiła pani Izabela Zygmunt rze k odleglejsz e perspektyw a t o oczywiście można się na pewn e rzeczy zgodzić mogą si ę na ni ą zgodzi ć obecn e rz ądy, ponieważ może n ie trzeb a podejmowa ć dzia łań już w ty m roku alb o za 2 lata skoro t o jes t za 30 lat, k iedy m ówimy o perspektywie 2030 roku czy rzeczywiście ca łkiem nieodległej, czyli za 10 lat, kiedy trzeba by łoby tera z podjąć jakie ś działania no t o chętnych nie ma t o n ie pokazuj e, że to f iasko neutralno ści klimatycznej 2050 roku też si ę wydarzy tylk o, że p óźniej i powiedz ą nie kolejn e rządy, kt óre są b ędą mia ły do teg o cel u dekadę no t o troch ę t o ryzyk o zmniejszają szczeg ółowe plany zaprezentowan e w dni zaprezentowane tuta j nale ży wyciągnięty dokumen t ale, ale też planuj e komisja, bo to n ie jes t tylk o postaw ienie celu, al e również stworzen ie ca łego zestawu przepis ów leg islacji dyrektyw rozporz ądzeń wok ół teg o, które do dobr o do realizacji teg o celu będą mia ły doprowadzić mam y n p . przyj ęty całkiem n iedawno, bo w łaściwie w zesz łym rok u pak iet zupe łnie nowyc h regulacj i energetycznyc h Unii Europejskiej cz y tzw. pakiet czysta energia dl a wszystk ich Europejczyków to jes t spora zmiana w stosunk u do tego c o było wcze śniej do pak ietu energetyczneg o medycznego, a w ty m plan ie na Europejski zielony ład jes t już mowa o tym, że t e przep isy będą rewidowa ć na s i zm ieniane o to, żeby on e skuteczn iej wymusza ły na pa ństwach cz łonkowskich dzia łania w kierunku w łaśnie szybszego ogran iczenia em isji mam y mam y całą procedur ę krajowyc h plan ów energetycznyc h klimatycznych to s ą dokument y takie krajow e plany dziesi ęcioletnie dotyczące dzia łań w obszarz e w łaśnie energetyk i kl imatu wszystkie pa ństwa Unii maj ą do końca teg o rok u z łożyć ostateczne wersje swo ich plan ów i n o i jakb y tego co w iemy na raz ie tam, o ile ce l emisyjny n ie wygląda tak źle n p . ce l dotycz ące efektywności energetyczne j, czyl i zmn iejszenia zapotrzebowan ia na energię ju ż wygląda dużo gorze j, wi ęc kom isja na pewn o w tych wypracuje pracuj ąc na d konkretnym i na d konkretnym i aktam i prawnym i w ramach Europejskiego z ielonego ładu b ędzie stara ła si ę wprowadzić jakie ś przep isy np. być mo że w obszarz e budynków cz y w obszarz e proces ów przemysłowych czy jaki ś innych szczeg ółowych jeg o obszarac h regulacj i po t o, żeby przyspieszy ć wymusi ć przyspieszenie wprowadzan ia rozwi ązań, które t e większe oszczędności energ ii ta m jako ś przynios ą, wi ęc to to n ie jest po prost u cel i czekam y aż się z li ści trudno t o jest w zachowaniu pewnych dzia łań wymuszenie ca ły cała całe to un ijne aparatur a przepisów różna w celu okre ślonego ładu tak tak dok ładnie wygląda jak zielony ład odnajduj e się Polska z e swo im węglem dz isiaj premier Mateusz Morawiecki by ł w Madrycie i m ówił tak jes t jasne dla wszystkich, że Polska ma swoje cel e do osi ągnięcia, że kosz t transformacji mus i być sprawiedliwie roz łożone nasz e postulaty musz ą r ównież być wypełnione, żebyśmy mogl i m ówić o kolejnyc h redukcjach je śli chodzi o em isji dwutlenk u w ęgla mamy sw ój bardz o trudny charakterystyczn y tylko dl a Polski ze wzgl ędu na naszą zależność o d węgla punk t startu i te n punk t startu mus i by ć uwzględnione t o s ą 2 kwestie po p ierwsze, Niezgoda Polska n ie tylk o Polski w czerwcu teg o rok u na neutralno ść klimatyczn ą, którą zaproponowan o my śmy t o zablokowal i, a drug a rzecz no t o jes t oczywi ście domagan ie się ze stron y polskiego rz ądu, b y koszt y transformacj i energetyczne j by ł najlep iej w ca łości finansowany prze z Unię Europejską, ale ta sztuka si ę chyba n ie ud a tak w wydaj e si ę, że mo że tuta j wzbudz a kontrowersje, al e teg o sam a ta wypowied ź prem iera rady Morawieckiego n ie jes t z n ieprawdziwa rzeczywi ście jesteśmy dosyć wyj ątkowej sytuacj i jeste śmy prawie całkowicie uzale żnieni od w ęgla m iks energetyczny 80 % energ ii zw ęgla ta k na jej trzeb a przyzna ć, że nasza nasza sytuacj a jes t trudn a i też n ie jest n iczym dz iwnym, że Polska wysuw a jakieś ta m swoj e żądania w zamian za t o, żeby się zadeklarowa ć, że t e neutralno ść klimatyczną osi ągniemy do po łowy wieku proble m poleg a na ty m, że ta k jak w ka żdych negocjacjach n ie mo żna przeholować żądaniami, dlatego że w przec iwnym wypadk u drug a stron a mo że po prostu spróbować jakoś inaczej osi ągnąć te n cel n o tuta j te n akurat ce l neutralno ść medycznej świetnym sk ładem, dlatego że ju ż ra z w czerwcu zablokowali śmy konkluzj e rady celem neutralno ści kl imatycznej czy m troch ę denerwowali śmy naszyc h partner ów w Europie, dlateg o że Unia Europejska szczy t kl imatyczny poprzedn i we wrze śniu Nowym Jorku musiała pojechać z pustym i r ękoma, wi ęc te n, bo n o pow iedzmy, że w wzbudzić jakie ś ta m niepok ój naszych partner ów, al e HOKEJ teraz jes t kolejn a rad a w grudn iu za tydzie ń jest spory zna k zapytan ia cz y Polska zawieszona by ła Polska Węgry Czechy Estonia Estonia ju ż zapowiedziała, że poprz e ce l neutralno ści 3 pytania czy ty m raze m poprzemy ten cel czy te ż dale j będziemy blokowa ć i przesuwać ewentualn ie dyskusj ę na marzec c o ciekawe znam y w sens ie pol ityka Insights dotar ła do l isty postulatów, kt óre wykonali śmy wobe c wobe c naszyc h un ijnych partnerów n o niekt óre rzeczywi ście ta k jak pani redakto r mówiła przed e wszystkim są kwest ie finansowe, czyli że chcem y, żeby Unia zadeklarowa ła, że sf inansuje znaczne j cz ęści naszą transformacj ę energetyczną jak znaczne j w iemy t o ta m był przed e wszystkim t o jes t w liczbach to jes t Niemiec 1215 miliardów eur o roczn ie tyc h transferów t o jes t jakb y t o obejmuj e zar ówno transformację energetyczn ą jak ten te kwest ie związane z Funduszem w chw ili transformacji ma by ć w za łożeniu znaczn ie skromn iejszy z naszych ogrania na nie ma być stworzony tylko dl a naszych potrze b tak ten fundus z prawdz iwej transformacj i ten ma by ć właśnie ta ta marchewk a, kt óra ma nas przekona ć do tego, żeby poprzez neutralno ść medyczn ą zostan ie zaprezentowan y projek t prawdopodobnie jesteś ju ż na pewno 11 grudni a, czyli dzie ń prze d radą Europejską na jej wiadomo, że nie b ędzie to nie będzie t o tyl e ile ile by śmy chcieli n o jeszcz e s ą tak ie kwest ie rozmaite kwest ie techniczne, czyl i c o Unia Europejska w stanie zaakceptować jak o drog a do tej neutralno ści klimatycznej tuta j np. pojawia si ę postulat, żeby Unia Europejska w wi ększym stopn iu finansowa ła inwestycje energi ę j ądrową, żeby przyspieszy ć certyfikację nowyc h reaktorów, czyli tyc h tyc h małych reaktor ów nad kt órymi obecn ie trwaj ą prac e, żeby złagodzić zasad y zwi ązane z pomoc ą publiczn ą na jej również pojawią si ę takie klasy dosyć kontrowersyjn e jak f inansowanie inwestycji wod ór i technologie zwi ązane z wodorem tutaj odg órnie jedni n ie chc ę tutaj wchodzi ć inżynier, bo nie jeste m żadnym wypadk u specjalist ą, al e mo żna wodę wytwarza ć spos ób weźmy zielony i wtedy po prost u do wytwarzania wodor u potrzebn e energia energi ę mo żna można wykorzystywać odnawialne źródła energii, żeby wytwarza ć wodór alb o można po prost u spal a paliwa kopaln e i w ten w te n sposób uzyskiwa ć wodór, kt óry p óźniej można wykorzystywa ć n p . w samochodach cz y w instalacji przemysłowych n o i Polska nac iska, żeby zarówno te n wodór z ielony, jak i czarn y były f inanse może tak w sensie, że urząd by ła jaka ś cz ęść, bo inwestycje mog ły i ść również te n wod ór tzw. czarny atak w ogóle t o, skąd to wszystko pieni ądze, b o now a komisja Europejska m ówi o ogromnyc h inwestycjach w ekolog ii kl imat w przemian ę nasze j energetyki to s ą kwot y, kt óre przekraczaj ą mo żliwości bud żetowe Unii Europejskiej tak, al e trzeb a pamiętać po p ierwsze, jeszcz e, nawi ązując do poprzedn iej wypow iedzi, że nie mo żna m ówić, że czy zakładać, że to w łaśnie fundusz prawdz iwej transformacji mia łby ca łą polską transformacj ę sfinansowa ć, bo tak naprawd ę jes t jedynie n iewielka w sum ie cz ęść ca łego un ijnego bud żetu, a ta m w iele innych funduszy i instrument ów, kt óre r ównież zostają w te j chw ili przek ierowane na f inansowanie transformacj i energetycznej p ierwszy z brzegu przyk ład, że Europejski ban k inwestycyjny ma zosta ć częściowo przekszta łcony w ban k kl imatyczny i zajmowa ć wy łącznie w łaśnie f inansowaniem transformacj i energetyczne j swymi bankowym i instrumentami, czyli po życzkami gwarancjam i bankowym i cz y em isjami obligacji, więc t o jest jedno jedn o du że źródło, kt óre zupełnie obo k środków czy to fundusz u spraw iedliwej transformacji nawe t ca łej pol ityki spójności druga, że są tak ie programy ja k np. horyzon t 22020 czy jeg o następca to s ą un ijne pieni ądze na finansowanie innowacji i bada ń naukowyc h i w ty m projekcie, który maj ą przed sobą jest mowa o ty m, że ponad 13 tych pieniędzy mia ły by ć skierowana w łaśnie na f inansowanie opracowywania nowyc h technolog ii innowacji s łużących transformacj i energetyczne j, więc i tak b ędzie można to samo pow ie, że praktyczn ie ka żdym elemenc ie un ijnego bud żetu łącznie z z bud żetem wsp ólnej polityki rolne j, kt óre r ównież ma zostać ogromne j części w łaśnie skalibrowany w ten sposób, żeby s łużył celom celom kl imatycznym, więc tyc h źródeł źródeł pieni ędzy na transformacj i jest w ca łym budżecie unijnym dużo wi ęcej niż tylk o fundusz prawdz iwej transformacj i i to jest 1 rzecz, kt órej trzeb a pami ętać druga t o t o, że n ie mo żna również zak ładać całą transformacj ę finansuj ą środki publiczne inwestycje prywatn e tak r ównież inwestycje prywatn e tutaj w iadomo, że inwestowanie w pewn e nowe technolog ie pozwala tworzy ć rynki, kt óre później przyci ągają kapita ł prywatn y taki kapitał mo żna r ównież przyci ągać działaniami regulacyjnymi tuta j bardzo prost y przyk ład 2015 roku w Polsce bardz o szybk o si łami prywatnyc h inwestor ów rozwijała energetyk a w iatrowa na lądzie t o by ło f inansowanie transformacj i prywatnym i środkami, które 1 regulacyjnym ruche m zostało zablokowane w te j chwili t e pieni ądze prywatn e nie p łyną do tego sektor a n ie rozwijają g o wystarczy łoby zmieni ć ustawa odleg łościowa, która właściwie de facto zabran ia stawiania paraliżuje na teren ie ca łego kraj u tak i te środki znowu b y pop łynęły, więc trzeb a my śleć o tym, szerzej o f inansach i wtedy n ie wygl ąda to a ż tak dramatycznie t e wielkości, które tuta j m ówimy jest wydaje się do wyobrażenia i jeżeli mogę jeszcze 1 rzecz to też trzeba pami ętać, że m y, nawe t je żeli chcielibyśmy w og óle w tej transformacj i n ie brać udziału to n ie jest tak, że nie b ędzie nas n ic kosztowało, dlateg o że nawet ta nasz a Flota elektrowni w ęglowych one r ównież wymag a inwestycji nawet je ślibyśmy dale j korzysta ć z węgla jak o paliwa podstawoweg o w energetyce mimo i tak musimy inwestowa ć modern izacji s ieci przesyłowej do zdecydowanyc h podaż już k iepsko trzyma bardzo i tak musimy inwestowa ć w modernizację tych bloków wymian ę tyc h blok ów i mn óstwo innych rzeczy jes t jes t k ilka tak ich pow iedzmy raportów z modelowania i tam on e pokazują systematyczn ie, że tak różnica koszt ów między tak im scenariuszem b iznes zużyło, k iedy zostajemy prz y tym c o jes t scenariuszem transformacyjnym ona n ie jest a ż tak ogromn a to również, pozostając prz y węglu idąc ty m naszym torem i tak pon iesiemy du że koszty n o i trzeba pamiętać o tym, że nie mo żna jak my śli o kosztach polityki klimatycznej n ie można zapomina ć o tym jak b ędą koszty, jeżeli n ic nie zrob imy dok ładną test tes t kluczowy elemen t programu w ty m momenc ie, je żeli po prostu pop łyniemy z pr ądem i pozwol imy, żeby b ędziemy na minusie no b ędziemy na minusie t o tak im cywilizacyjnym minusie w sens ie to test te ż egzystencjalne zagrożenie to n ie jes t kwestia tylk o wyłącznie rachunk u strat, a z drugiej strony wr ócą do publ ikacji, którą pan napisał dl a Instytutu spr aw publicznych ko ńczy j ą pa n szacowan iem prawdopodobie ństwa real izacji poszczeg ólnych cel ów i ta m nie wszystk o na zielono n o tak te dostaj ą te n też zarzut, że mo że nadm iernie pesym istyczne, jakby wspominałem ju ż w tych celac h na 2030 roku, które b ędą bardzo trudn e do uzgodn ienia w jak wydaj e mi się, że jeśli chodz i o samo neutralnyc h klimatyczn ą jak o ce l długoterminowy to przez to, że to jes t tak odległa perspektyw a to uda si ę uchwali ć ta m ca łkiem spor o innych rzeczy powiedzia ł, że praktyczn ie si ę uda zrobi ć teraz mam y odrobin ę więcej szczeg ółów chodzi o kwest ie strategii gospodarki obiegu zamkniętym, kt óra te ż może i w jak i spos ób pomóc osi ągnąć te n cel neutralność kl imatycznej r ównież kwest ie rolnictwa myślę, że spor o rzeczy ud a si ę osiągnąć spor o rzeczy ju ż jes t c iekawy przyk ład tego un ijnego system u handl u emisjami to jest tak i taki elemen t w grz e jeszcze k ilka lat temu wydawa ło się, że tes t akura t tak a tak i obszar pol ityki klimatycznej Unii, które troch ę n ie wypalił, dlatego że wprowadzon o kilkanaście lat temu prze z w iele la t ceny pozwole ń na em isje były były marg inalne, a większość pozwole ń na em isji by ły by ło rozdawanyc h za darmo i tak tymczasem w ciągu n o w zasadz ie ostatn iego rok u czy 1 , 5 dCi wzrosły o takie poziomu, że zacz ęły by ć realnym bod źcem dl a przedsiębiorstw, żeby inwestowa ć bardz iej zielone technolog ie i te ż t e przedsiębiorstwa, które no przedsi ębiorca ponosi ju ż realn e koszty polityki kl imatycznej Unii i myślę, że tak będzie ca łkiem sporą liczb ą innych propozycji, które s ą obecn ie negocjowan e n p . t o, żeby obj ąć programe m handl u em isjami r ównież sektory budown ictwa transportu t o wszystko idzie w tak im k ierunku powolneg o dokr ęcania śruby i myślę, że też bior ąc pod uwag ę, że nie ma bardzo szan s na t o, żeby presj a spo łeczna zmala ła, bo te ż konsekwencja zmian klimatu będą cora z bardz iej widoczne n o to myślę, że tes t test mars z w 1 kierunku i całkiem mo żliwe, że t o co wydawało na m si ę niemo żliwe pol itycznie do wyobra żenia w ciągu k ilku lat stanie si ę zupe łnie normalna t o jeszcze struktur a chcia łbym państwa zapytać by ło t o now a komisja Europejska jes t stworzona w te n spos ób, że mo żna by ło łatwo realizowa ć zielony ład dl a Europy otrzymam y Fransa Timmermansa, który jes t w iceszefem nowe j komisji Europejskiej wykonawczym jes t jednocze śnie kom isarzem d s . kl imatu b ędzie kontrolowa ł kluczow ą dyrekcję generaln ą ds. klimatu i nadzorowa ł tyc h kom isarzy, których tak ie s ą powiązane tak że z ielony ładem n p . Janusza Wojciechowskiego, kt óry jes t kom isarzem rolnictwa, ale te ż np. energ ia transpor t zdrow ie natomiast spójrzmy na Polskę tuta j też na m się strukturaln ie pozmienia ło n iema ju ż Ministerstwa Środowiska b ędzie ministerstwo zasobów naturalnyc h kt órym, których kt órymi ma zarz ądzać Michał Woś dz isiaj s łyszałam pana ministra mówił, że tym m inistrem zostan ie pewn ie na pocz ątku przyszłego rok u chodz i o zmian ę ustawy o dzia łach adm inistracji trzeb a po prost u t o ministerstwo wydzielić mam y ministerstwo kl imatu na czel e z Michałem Kurtyką tera z w Madrycie jako pe łnomocnik rz ądu ds. poprzedn iego o kod 24 zlikwidowano ministerstwo energii no i t e spółki energetyczne trafi ły do ministerstwa aktywów pa ństwowych i ta struktura się pa ństwo wydaj e przejrzysta kompletna do tego, żeby tak ie zmiany przeprowadzać cz y mo że wręcz przec iwnie rozproszen ie kompetencj i chaos ta struktur a na nie wydaj e si ę specjalnie korzystn e z punktu w idzenia tych teg o, o czym tuta j dzisiaj mówimy, dlateg o że m inister Kurtyka właśnie by ło nawe t mówią wpros t w k iedy, jaki by ł powoływany na to stanowisko, że jego zadan iem będzie przed e wszystk im reprezentowan ie polsk ich un ijnych negocjacjac h natomiast t o wszystk o c o co wcześniej by ło w r ękach ministerstwa energii teraz znalaz ły si ę w r ękach m inistra aktywów pa ństwowych i ca łe zarz ądzanie energetyk ą jego pozosta ło w ty m miejscu, gdz ie jest minister Kurtyka przynajmn iej na raz ie nie ma nie m a na to w ielkiego będzie zarz ądzał Jacek Sasin tak będzie zarz ądzał Jacek Sasin i i t o jes t mojeg o punktu w idzenia tak i ruc h, kt óre Polska pol ityka energetyczna zawsz e była duża jes t du żym stopn iu podporz ądkowana interesom tyc h dużych pa ństwowych sp ółek energetycznyc h, a teraz z tą zmian ą nazw y tak naprawd ę w strukturz e ministerstwa właściwie w te j chwili na raz ie nic jeszcz e n ie zmieni ło wysokie pow iedzmy ju ż of icjalne, że pol ityka energetyczna jes t robiona dla dl a tyc h państwowych sp ółek nie dla dl a gospodark i jak o całości, wi ęc jeżeli t o s ą moj e obawy c o do struktur y noweg o rządu, gdyby te obaw y miały si ę m ścić to na t o nie my ślę, że n ie będzie w Polsce łatwo dostosować swoj e pol ityki energetycznej d o do tyc h zm ian, o kt órych rozmawiali śmy i jest ryzyk o, że b ędziemy pr óbowali dale j p łynąć trochę pod prąd tylk o ten pr ąd b ędzie du żo s ilniejszy wczora j w kinie widziałem reklam y 1 ze sp ółek energetycznyc h Polski, kt óra do p iosenki z ielono mi przekonywa ła odbiorc ów, że jeste śmy l iderem, je żeli chodz i o zieloną energi ę i by ły tak i las wiatrak ów w grunc ie rzeczy dzi ękuję patrz ąc na po p ierwsze, struktur y emisji w Polsce, czyli że wi ększość em isji w Polsce podobnie jak w zasadz ie wsz ędzie na świecie odpow iada energetyka i t o, że właśnie s ą du że spółki państwowe, które podlegaj ą jakie ś kontrol i politycznej to wydawałoby si ę, że 3 jesteśmy tak dobrej sytuacj i, że chcieliby śmy zaprowadzi ć rewolucyjn ą zmian ę w naszej w ty m w tym sposobie, jak i produkuj e energię tylk o, że wydaje się, że to dzia ła w drugą stronę w sens ie, że bardz iej ni ż państwo rz ądzi nad sp ółkami to właśnie t e spółki rządzą państwem i w te ż s ą elementem tyc h wszystk ich Gierek partyjnyc h i wewnątrz PiS - u i r ównież między PiS -e m koalicjantami n ie jes t t o najlepszy najlepsz e środowisko, żeby w n im prowadzi ć polityk ę klimatyczn ą i na pewn o też no jest b ędzie t o trudno jes t w takim w takim środowisku myśleć d ługofalowo tak w łaśnie, je żeli mus imy z zaspokoić żądania naszeg o koalicjanta, tote ż trudno jes t nam myśleć b ędziemy rob ili za za 40 lat w jaki sposób będziemy produkowa ć energię i w jak i spos ób do teg o dojść Ursula von de r Leyen tw ierdzi, że chc e, ab y Europa by ła taką forpoczt ą wr ęcz wzorce m dl a pozosta łej cz ęści świata czy świat b ędzie chciał ogl ądać na Europę będzie robi ł po swojem u trudn o powiedzieć, al e t e role for poczt y jes t w przypadk u Unii Europejskiej w łaściwie nie n ie do uniknięcia dlateg o, że t o w negocjacjac h klimatycznych o d pocz ątku panuj e logika mówiąca o ty m, że pa ństwo rozwini ęte ponosz ą największą odpowiedzialno ść za h istoryczne emisje i to na n ich w związku z ty m spoczyw a najwi ększa odpowiedzialno ść za nadawa ć odwracanie tego proce s tak dokładnie odwr ócenie teg o proces u za ponoszenie pow iedzmy wysiłku, jak i potrzebny czy t o, je żeli chodzi o inwestycje badania czy te ż rozwi ązania pol ityczne żeby, żeby t e emisje obni żać i stan y Zjednoczone w tej chwili jeśli chodzi o przyw ództwo pol ityczne na szczebl u krajowym trochę się z tej rol i wycofa ły, więc na placu boj u pozostaj e Unia Europejska je żeliby Unia również wstydziła, że n ie chce odgrywać rol i lidera negocjacj i klimatycznych teg o tego organ izmu, który pokazuje k ierunek i zach ęca wszystk ich innych bardz iej wzmożonych wysiłków t o ta m zostan ie pr óżnia bo, żeby łamać te j zasady wynikaj ącej z h istorycznie odpowiedzialno ści państwa rozwijaj ące się nawet t e, kt óre by łyby w stan ie tuta j pewnie ju ż spor o zrobić n p . Chiny one n ie będą chcia ły tego tego te j roli przejąć zreszt ą by ło wida ć na szczycie ONZ w nowy m Jorku, k iedy Chiny wcze śniej s łyszeliśmy jakie ś pogłoski, że Chińczycy przyjmą jakim ś c iekawym c iekawymi propozycjami zobowi ązaniami tymczase m oni właściwie n ie pokazal i n ic ja t o interpretuje w ten spos ób, że nie chc ieli wyskakiwa ć przed szereg sytuacji, gdy Unia Europejska r ównież przychode m z pustymi r ękami w łaśnie ta reputacja un ijna mi ędzynarodowe jes t bardz o wa żna, bo sam i nie nie mam y się oczywi ście historycznie Europa odpow iada za największą cz ęść emisji i emisji zostaj ą w atmosferze, wi ęc to ta odpowiedzialność też n ie jest tylko frazese m, al e po prost u praktyczną jest poprze z elemen t rzeczywisto ści, ale bardz iej niż ze rol a l ider l idera, którą m a Unia jest taką odpowiedzialno ść, je żeli tego nie będziemy dale j ciągnąć po prostu wszystk o si ę zatrzyma, ale dl a mnie c iekawym w ątkiem jes t jes t kwest ia handlu i tego w jak i spos ób pol ityka handlow a Unii Europejskiej pokazują, że n ie mamy czas u na rozwini ęcie tego w ątku w ka żdym raz ie polecam patrze ć n a na światowy handel jak nie b ędzie n im grała w najbliższych latach i Izabela Zygmunt Polska Zielona sie ć wa ły w iejskiej polityka i Scythe i z ielony ład Europy, czyl i te n raport dost ępny ju ż na stronac h Instytutu spr aw publicznych, więc ka żdy, kto za interesowany może do niego zerkn ąć bardz o pa ństwu dziękuję dziękuję Sień cz y pa ństwa zaprasza m na informację o informacj ę wracam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA