REKLAMA

Piwnik: Kiedy słyszę o wojnie wypowiedzianej prawnikom, to myślę raczej o czasie stanu wojennego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-03 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:13 min.
Udostępnij:

Jan Wróbel pytał Barbarę Piwnik o sędziów biorących udział w manifestacjach. - Kiedy słyszę o wojnie wypowiedzianej prawnikom, to myślę raczej o czasie stanu wojennego. Słyszę, że sędziowie wykazują się odwagą biorąc udział w manifestacjach. Za kilka dni rocznica wprowadzenia stanu wojennego i wtedy sędziowie musieli wykazywać się odwagą – mówiła w TOK FM była minister sprawiedliwości.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Barbara Piwnik sędzia i by ła minister sprawiedliwości dzie ń dobry dzie ń dobr y pa ństw jak dalece mo żna się pozna ć w organ izmie w czasie demonstracj i w obron ie podstawowyc h warto ści dzi ś świat sta ł się tak i w znaczny m stopn iu wulgarn y w przekazach, al e ja my ślę, że w niekt órych sytuacjac h niekt órym osobom o tyl e t o nie przystoi, że czasem c iszej wypow iedziane słowa i z większą rozwag ą maj ą też większą moc ni ż t e Rozwiń » wulgaryzmy, do kt órych niestety poma łu zaczynam y się przyzwyczajać c o jest bardz o niedobre w iem, że na sędziach mus i dop iero wydawać wtedy werdyk t, kiedy jest rozprawa, bo mogą być setk i rozmaitych okoliczno ści, ale choć tak jakb y powiedzie ć k ierunek orzeczn ictwa, bo jeżeli kto ś na demonstracj i u żywa tego chodz i, że konieczne ruchu be z wulgaryzm ów, ale wulgaryzm u, kt óry jednocze śnie oznaczaj ą zach ętę do f izycznej napaści na drugą osob ę my wiemy też prawdopodobn ie tylk o metafor a soli ć PIT PiS powiedzmy prawdę n o t o racze j tylko metafor a ale, al e kto ś może powiedzie ć, że jak słyszę metafor y słyszę tylk o kto ś domag a się, żeby jaki ś napaści na mn ie dokonać t o jes t ju ż karalne czy tylko tak ie zapominają, że pa n redakto r chcia łem powiedzie ć pan mecena s, ale nie be z powod u we właściwym k ierunku b o jak by sobie si ęgnęła pami ęcią do dawnyc h la t t o w łaśnie na ty m polega ła sztuka obron y, które te ż dzi ś zan ika prze d sądem, że w tak ich sytuacjac h w łaśnie poprze z przeprowadzony wyw ód na grunc ie prawa i z wykorzystan iem innych obszar ów w iedzy w łaściwej prawnikowi mo żna by ło np. konstruować jeśli n ie z 1 strony oskarżenia, al e z drugiej stron y obrony i t o co powiedzia łem chwil ę tem u o tym jak jeg o język sta ł si ę powszechny m to dlateg o m ówię pa n mecenas, bo rzeczywi ście w tak iej sytuacj i nale żałoby przeanalizowa ć t o jak im dzi ś pos ługuje si ę spo łeczeństwo j ęzykiem, jaki j ęzyk przynale żny jest powiedzia łabym wi ększości kiedy ś mówiło środowisko np. inteligenci cz y stara inteligencja, al e n iestety ja dziś b ędąc baczny m obserwatore m życia widz ę też, że w tych obszarach te n j ęzyk jest tak że inny, wi ęc mo że do prawn ik wted y pow inien jedna k porozmawiać z j ęzykoznawcą dowiedzie ć si ę przed rozstrzygni ęciem teg o jak zm ienia si ę j ęzyk tak że debat y publ icznej tak że j ęzyk potoczn y i w zwi ązku z tym ma łe i wydawa łoby się chmury mo że by ć du ży deszcz je śli chodzi o np. rozstrzyganie teg o w tok u postępowania sądowego, ale t u też te n m ój ciągły ape l, że trzeba s łuchać trzeb a poszerza ć wiedzę n ie tylk o studiując kolejn e orzeczen ia sądu wyższej wahań zrobimy an i pani poet ę j ęzyk nienawiści t o jest język związany tylko z j ęzykiem, jakim nacjonal istycznego un iesienia każdy język, kt órym mówię co ś pod adre s drugiej osoby, zapowiadając jakieś czyny t o jest jedna k j ęzyk nienawiści staw ia mi pan tuta j trudn e pytanie o tyle w pobli że wiedzy prawdziwy relaks je śli zarzucono, ale jak tak cz ęsto si ę tera z m ówi o post ępowaniach dyscyplinarnych t o przed lat y, kiedy inna partia by ła parti ą rz ądzącą pr óbowano mi zarzucić w ówczas zast ępca prokurator a generalnego, kiedy t o by ła rozdz ielone prokuratura wyst ąpił do rzecznika dyscypl inarnego, ab y t o wszcz ąć post ępowanie dyscyplinarne przec iwko mn ie jak o s ędziemu si ę w program ie 1 ze stacji telewizyjnych powiedzia łem, że mn ie osobi ście Barbary Piwnik nie przekonuj e wersj a, że gen. Papały zab ili złodzieje samochodow i, ale zarzucon o mi c o, że ja b ędąc tak ą osob ą cz ęsto n ie publicznie wyst ępującą ma m taki autoryte t, że ja k j a tak powiedzia łem t o wp łynie na orzeczen ie sądu, kt óry będzie w tej spraw ie rozstrzygał c o by ło oczywi ście absurdem poz a tym zast ępca prokurator a generalnego nie m ógł wnioskowa ć o wszcz ęcie post ępowania dyscyplinarnego, ale m ój rzecznik dyscypl inarny dop iero po 5 chyba miesi ąca wyda ł decyzję dla mn ie korzystn ą i dlateg o, zmierzaj ąc do pan a pytania mo żesz za chwil ę jedzie okaza ć, że je żeli ja wyrazi ła bym jaki ś pogląd t o staram si ę wp ływać na niezawisły s ąd, a ja nigdy n ie starałem si ę na nikogo wp ływać, al e jak o obywatel ma m te ż prawo mie ć własne pogl ądy, które jedna k jako s ędzia Musie często wyra żać do ść pow ściągliwa b ędąc czy sędziowie pow inni bra ć udzia ł w demonstracjach w obron ie s ądów demokracj i s łyszymy dzisiaj o d tych w łaśnie deklaracjac h m ówiących, kt o jest odważnym to nie jest odważny maj ą tak dzi ś id ąc do pa ństwa grudn iowy porane k prze z pi ękną dzielnicę Mokotów, do kt órej mam ogromn y sentymen t pomy ślałem sobie, że za k ilka dn i b ędzie znow u roczn ica wprowadzen ia stan u wojennego, k iedy ja s łyszę, że kto ś wojn ę wypowiedzia ł prawn ikom t o racze j my ślę o tamty m czasie i ty m jak wszysc y obudzili śmy si ę nie wiedz ąc c o nas czek a nie bardz o rozumiej ąc to co t o znacz y wprowadzen ie stan u wojennego w iele osób myślało, że jes t to rzeczywi ście wojna i tak b ędzie jak prawniczego to by ł wyjątkowo trudn e mam y wyjątkowo trudn y momen t ja sobie tak że w tak ich momentac h cz ęsto o ty m w grudn iu my ślę przypom inam n p . pan a prezesa Wieczorka, który wted y by ł prezese m sądu wojew ódzkiego w Warszawie starszy pa n, kt óry np. wezwan y do kom itetu wojewódzkiego wted y, k iedy w s ądzie w Warszawie zapadały teg o rodzaj u orzeczen ie, że opozycjoni ści cz y żony opozycjonistów odzyskiwały wolno ść zapytan y o t o dlaczego sąd w Warszawie podj ął tak ą decyzj ę, że żona Romaszewskiego wysz ła, a pa n prezes wted y zapyta ł, kto t o jes t Romaszewski t o jak macie jaki ś taki c o to właśnie t e żony trzeba traktowa ć inaczej tutaj na list ę do tego sądu potraktowan o jak tak iego, który upad ł tak takiego drogi alb o te npa n prezes w łaśnie wted y, k iedy był sta n doraźny, k iedy w wydziale czwartym karnym t e spraw y były wyznaczane kiedyś w ieczorem s ędziowie siedz ą, planuj ąc czytając t e sprawy musiały toczy ć się szybk o pa n prezes pytany jak ta m dajec ie sob ie radę wyznaczony sąd spraw ę tak tak pan ie prezesie na c o pa n prezes wychodz ąc powiedzia ł dobrz e dobrze uniewinnia ci nie winię c ie tylk o, żeby to by ło dobrz e uzasadn ione ja rozumiem, że sytuacj a by ła tak a jak an i wted y i zachowa ć jakiś rodzaj ocenam i można zacząć o ty m n ie m ówi prawd a, że n ie stosuj e prawo szuka j w prawie rozwiązań chron i obywatela i te nazwiska te osob y dziś nie s ą znan e jak si ęgnąć dale j by ły przypadk i jeszcze bardz iej mroczny m okresie, k iedy sędziowie cz y te ż prokuratorzy byl i aresztowan i za t o, że w łaśnie, stosuj ąc prawo mo że n iezbyt dobrze uzasadn iali alb o może brakowało im ju ż argument ów dl a spraw iedliwych rozstrzygni ęć i t o żadna z tych os ób wiele tak ich zna m n igdy nie deklarowa ła c o zrobi ę tylko po prost u poprzez swoj e orzeczenia t o robi ła i my ślę, że także tuta j, nawi ązując do pytan ia o ty m, j ęzyku c o tak że ten wypowiadaj ący t e s łowa, kt órych tutaj myślę w te j chw ili dobrz e tamt e czasy pami ęta i na różnych s ędziów i wie jak si ę mo żna w tych czasach jak du że, że nawe t w czasac h stalinowskiego zachowa ć część autonom ii, al e dz isiaj Demokratycznej Polsce uwa ża pani jes t mądrze robi ć taką zak ładkę w g łowie o czasy są ci ężkie, al e po c ichu b ędę przyzwoity cz łowiek, żeby się na zewn ątrz ty m nie wychyl i n ie w łaśnie sędzia poprze z podjętą prze z s iebie decyzje wychyla si ę jak pa n okre ślił na zewnątrz, al e n ie m ówiąc o tym cz y nie, zapowiadaj ąc z tego, bo kto ś inny może sob ie w tak iej sytuacj i pomy śleć, ale czy t o znaczy, że te n sędzia n ie będzie stosowa ł prawa czy n ie b ędzie stosowa ł prawa obowi ązującego w mo im kraj u cz y inaczej n p . interpretuje konstytucj ę niż w tej chw ili my ślę dlateg o z upore m godny m dobre j spraw y powraca m do tego, że s ędzia tak że odwagę wykazuj e poprze z spos ób wykonywan ia obowi ązków poprzez zrozumia łość orzecze ń ich uzasadnie ń i wbr ew temu co si ę także dzi ś m ówi czase m publicznie sędzia n ie mo że si ę chować kiedy ś te ż nie chowali samolot leci na te j manifestacji, ale wolnyc h sądów cz y najlepsz y by ć w świadomości obywatel i to wziąć o d czas u do czasu udzia ł w demonstracj i cz y racze j i do tego od o d w ielu lat zreszt ą w jakim sens ie namaw iam, żeby s ędziowie byli obecn i w przestrzen i publicznej n p . ta k ja k ja, korzystaj ąc z pa ństwa zaproszenia wted y, k iedy mo żna mówić o dobryc h złych rozwi ązaniach w prawie wted y, k iedy mo żna wyt łumaczyć pewne decyzj e na gruncie prawa alb o wted y, k iedy s ą proponowane n iedobre złe zagra żające obywatelow i rozwiązania prawne t o zanim przedstaw iciele innej w ładzy uchwal ą m ówmy o ty m, al e spokojn ie merytorycznie dyskutuj ą, przedstawiając merytoryczn e argument y, dlaczeg o tak ie rozwi ązanie będzie obywatelow i zagra żało c o mo że spotkać obywatela wted y, k iedy tak ie przepisy wejd ą w życie t o jest ta obecno ść sędziego w życiu publicznym wtedy mo że by ć znany przyjdz ie do wyboru sędziów t o będzie jak s ą na kogo głosował za mała chc e te ż ostatn ie pytanie zadan ie niepokoją pani ą t e zapowiedzi Sebastian Kaleta tak mówił cz y rzecznik PiS Fogiel, że usta ły dyscyplinuj ące s ędzią trzeba wprowadzić naka z we Francji takie same t e świetnie dzia ła przestrzega m prze d przed przenoszeniem rozwiązań jes t innych utrwalonyc h demokracj i na nas z grunt, zwłaszcza czyn i się t o na skróty, ale mn ie nic n ie n iepokoi, b o ta k jak m ówiłem prawą t o jes t cały ogromn y system rozwi ązań należy szuka ć w ty m rozwiązań tak ich, które tak że w trudne j sytuacji pozwol ą ochroni ć obywatel a i niezawis łość s ędziego Barbara Piwnik by ła minister sprawiedliwo ści i sędzia dzi ękuję pa ństwu poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA