REKLAMA

Ścigaj: Byłam zdziwiona, że przewodnictwo w komisji polityki społecznej i rodziny PiS oddało Lewicy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-03 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:27 min.
Udostępnij:

PiS chce odwołania Magdaleny Biejat z funkcji przewodniczącej komisji polityki społecznej i rodziny. Agnieszka Ścigaj w TOK FM powiedziała jaką ma teorię na ten temat. - Byłam zdziwiona, że przewodnictwo w komisji polityki społecznej i rodziny PiS oddało Lewicy. Myślę, że chodziło o deal polityczny. PiS dał przewodnictwo w komisji Magdalenie Biejat, a w zamian liczył na poparcie zniesienia 30-krotności. Deal się nie udał, więc PiS chce odwołać Biejat – tłumaczyła posłanka Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz'15.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Ścigaj posłanka polskiego Stronnictwa Ludowego Kukiz PSL jest przez pani ą jes t dzień dobry witam serdecznie koal icja Polska polskie Stronnictwo ludow e Kukiz 15 tak nazywa si ę klu b parlamentarny, do kt órego należy chcia łem skrócić n o al e niepotrzebnie, ponieważ jes t d ługa formu ła otwarta, dlateg o że koal icja Polska t o jes t porozum ienie, które m a na celu pokaza ć Polakom, że racjonaln e centrum racjonaln a pol ityka jes t mo żliwa racjonalna Rozwiń » czyli, pochylaj ąc się na ich problemami szukająca rozwiązań n ie dziel ąca ludz i prawo lewo z e wzgl ędu na pogl ądy, wi ęc do tego projektu koal icji polskiej n ie tylk o polskie Stronnictwo ludow e Kukiz 15 Unia europejsk ich Demokratów, ale r ównież inne organ izacje instytucje kt óre, którym bliska jes t taka idea dołączają i t o na s c ieszy będzie pan i organizowa ć Wrocławiu kampan ie Władysława Kosiniaka-Kamysz a prezydenck ą czy we Wrocławiu pan i z Wrocławia n ie z Krakowa wycofuj e się b ędzie w Krakowie realizować w Krakowie Władysław Kosiniak Kamysz akura t jes t jes t z Krakowa pochodzi z Krakowa, wi ęc akurat jeste m na j mi miasto najbli ższe jest si ę, że z teg o miasta również moja najwi ększa liczba koło PSL - u w Krakowie n ie jes t bardz o l iczne prawda, dlaczeg o ta jest zarz ąd wojewódzki zak ład w Krakowie ja pozna łam praktyczn ie ca łą struktur ę Małopolską, bo t o ju ż tak trzeb a patrzeć jest do ść liczna rzeczywi ście w okręgu drog ę startową cz y Krakowa okręgu trzynastego n ie by ło dawn o parlamentarzysty w te j chwili budujem y raze m wsp ólnota związaną z strukturam i Kukiz 15, ale r ównież polskiego Stronnictwa Ludowego w łaśnie w te j formule koal icji polskiej oczywiście, że c ieszy si ę, że Władysław Kosiniak-Kamys z jest z Krakowa tera z ta kampan ia prezydencka myślę, że pow inna rozpocz ąć si ę w Krakowie j a na pewn o do n ich do łączy dołącza tak a skromn a skromn a formuła, al e chcia łaby pan i aktywno ści teraz poselsk ich chwil ę porozmawia ć jest pan i w komisji spo łecznej prawne j tak że w apelacji pol ityki spo łecznej rodziny i to jes t komisja, kt óra jako jedyny jes t głośna o d par u tygodn i, ponieważ PiS wszcz ął spór przewodnicz ącą te j komisji SLD przewodnicząca klub u sa m przecie ż te ż i miano wsp ół mianowa ł, bo porozum ienie między partyjne sprawy tyc h te j obsady i pan i uwa ża, że to jes t gr a tak a pod publikę teg o PiS - u, że w ramach zgody narodowe j zgodziło si ę Magdalena Bieniak, a tera z w ramac h walk i tward y elektorat na t ę sam ą Magdalenę biec n ie zgodz i, że szczerz e powiedziawszy byłam zdziwiona, że akura t tą komisję w dobryc h zwyczajach parlamentarnyc h w tok u rozmow y, ale akura t t ą komisję przewodn ictwo w te j kom isji prawo sprawiedliwo ść oddało lew icy, ale później ju ż 9 trochę zniknęło, bo ja myślę, że to chodziło bardz iej tak iego typ u kalkulacje polityczne ma m taką własną teori ę było pojaw i si ę projek t zn iesienia trzydziestokrotno ści składek zusowsk ich prz y, przec iwko któremu staną okon iem koal icjant, czyli porozumienie Jarosława Gowina, bo w iadomo, że stracił prawdopodobn ie by straci ł jeszcze bardz iej swój własny elektora t, czyli przedsi ębiorców, którym się nie wjedz ie za dobrz e pod rz ądami zjednoczone j praw icy, ale pojawi ł się potencjaln y partne r c o do podnoszenia systematyczn ie podatk ów nowa lew ica przecież to w ty m jednoznaczn ie wy ższe podatk i i w tym czasie dosz ło do jak iego takiego porozumienia, że dobrz e lewica dostanie t ę komisję, al e w zam ian za t o poprze projek t, kt óry n ie na r ękę był koal icjantowi tak naprawdę ekscytuj ące ca ła natom iast jak widać chyb a to porozumienie równo n ie dosz ło d o do ko ńca i lew ica pożegnała si ę o d mo żliwości poparc ia, chocia ż na początku zapowiadała si ę czy pa n targa zakłada, że poprze ta k jak odbiera ła przewodn ictwo komisji, po czym okaza ło się, że elektorat troch ę buntował n o bo pokazywa łby t o jednak t o jes t bardz o bl iska wsp ółpraca z prawem sprawiedliwością n o i wycofan o si ę z teg o porozumienia jednocześnie w takim raz ie prawo sprawdzić uzna ło, że ten dea l przeprasza m n ie istnieje to jest taka moj a teor ia, obserwując r óżne inne sposoby funkcjonowania myślę sob ie także prawo i sprawić, b y pomy ślał ta k d s . światopoglądowych będzie mie ć Jarosława Gowina ds. podnoszen ia podatków b ędziemy mieć telewizję t o si ę wszystko sk ładało jedna k to troch ę nie wysz ła od los u nie wyszło, dlateg o że tu ż przed wyboram i, a wybor y pokaza ły, że polskie społeczeństwo n ie jest jedna k tak bardz o sterown y, bo wszystk ie siły by ły nastaw ione na stworzen ie w Polskiej polityce 2 bloków 2 partii pop isowych i wszystk ich innych wch łonięcie w 2 ostre starc ie jak widać ten pan się nie pow ód parlamen t mamy r óżnorodne w parlamencie znalaz ły się r óżne ugrupowan ia, więc to są pozytywn e rzecz y jak dobrze ocen ia spo łeczeństwo rzeczywiście zaczyn a si ę troch ę zm iana wmy śleniu i jakb y nie idzie polskie społeczeństwo czyst o pod dyktando n o tych 2 ugrupowań, kt óre n ieprzerwanie z obrotowym i drzwiami s ą na polskiej scenie pol itycznej zamarzy ło im si ę zostać sam i, żeby tak c o par ę lat się zmierzy ć z dziennikarzy panuje op inia, że PSL b ędzie stara ł si ę walczy ć o drobnego średniego polskiego przedsiębiorcy takiego c o straci ł trochę dop łat przekonania, że z n ich to nic n ie b ędzie zap isu bardzo zrazi ł Konfederacji jedna k czasu czasu ktoś wypowie ju ż tak po Jacku, że t e przedsiębiorstwa drobny MAK do kog o pójść jak n ie dawa ć dobre przekona ć ca łą pewnością patrz ąc obserwując, przygotowuj ąc się podcza s kampanii pracuj ą wszysc y lata w momenc ie, k iedy rządzi prawo sprawiedliwo ść wida ć by ło bardzo wyra źnie, że klub akura t grup a drobnych przedsi ębiorców w ogóle przedsiębiorców jes t bardz o mocn o marginalizowane sprawy spraw y wręcz traktowana jak pi ąte ko ło wozu w łaściwie tak i tylk o kon i do wyci ągania, jakb y zmuszan ia do prac y płacenia podatk ów na program y społeczne t o bardzo cz ęsto podnos ili przedsiębiorcy osobi ście w Krakowie w łaśnie spotyka si ę dużych przedsiębiorców no t o jes t te zapow iedzi w kampan ii wyborcze j podn iesienia be z konsultacji z najni ższej płacy w łaśnie zmn iejszenia sk ładek trzydziestokrotności, ale też przede wszystk im bardz o wysokie podnos i z ZUS, kt órzy za chwilę skocz y o d nowego roku i t o będzie bardzo znacz ąca podwy żka, b o prawie 1500 zł, więc wida ć, że ta grupa nie jest ho łubiona prze z prawo sprawiedliwo ść del ikatnie mówiąc oczywi ście, bo uwa żam, że po prost u wr ęcz doznan a, je żeli chcecie zgarnąć nut, al e jak zgarnąć przekona ich przekona ć do siebie, al e jak przed e wszystkim w naszy m porozumieniu by ł właśnie pakiet zwi ązany z ty m, żeby poprawi ć wspomóc polską przedsi ębiorczość, bo to dzięki te j polskiej przedsiębiorczości mam y pieni ądze na progra m społeczna t o Solidarność społeczną, która jest kon ieczna, ale n ie mo żemy jak eksploatowa ć bez wsparc ia, więc dobrowoln y ZUS to by ła nasza propozycj a uzgodn iona r ównież z przedsiębiorcami dobrowoln y ZUS okres ie płaconych 20 lat ta k jak ka żdy, kto pracuj e po 20 latach ocen ia p łacenia ZUS - u do m a prawo do emerytur y po osiągnięciu w ieku te ż tak uważaliśmy przedsiębiorcy t o są ludz ie, kt órzy potrafią obraca ć mno żyć pieniądze, jeżeli d a si ę taką możliwość, żeby prze z jaki ś cza s np. pieni ądze, kt óre płaciliby sk ładkę Suska za inwestowali blisko 23 nowe miejsca pracy unowocze śnia f irmy w przysz łości tych podatk ów, czyli wp ływu do budżetu będzie de fact o więcej, ale trzeb a im pozwoli ć gospodarować tym i środkami, wi ęc ta propozycja zdecydowan ie spotkała si ę dobrym odbiorem je śli chodz i o przedsi ębiorców oczywi ście będziemy stawiać tak ie regulacje związane z ty m, że je żeli wprowadz a się jedno jak ąkolwiek regulacj ę prawną jak kolejn y obowi ązek prawn y wobec przedsi ębiorców to 2 inne l ikwiduje, żeby by ło tak że przez pierwsze pół roku utworzen ia działalności gospodarczej, bo tak policzyli śmy stud iuje się przede wszystk im przepisy prawn e zastanawia si ę człowiek cz y już popełnił b łąd czy już za jaki ś przep is tak du ży przedsiębiorca ma produkowa ć ma prowadzić działalność gospodarcz ą, a nie tylk o w łącznie studiowa ć przepisy, al e te ż t o pozwal a funkcjonować mn iejszym przedsi ębiorcom, bo w iadomo, że du że f irmy mają całe dzia ły prawn e obs ługi księgowej jak sob ie radzą z tym g ąszczem przepis ów mają przedsiębiorcy, którzy szczeg ólnie zaczyn a dzia łać gospodarczo n iestety tak łatwo n ie mają t o są m. in. te propozycje, które spotyk a się z dobry m odzewe m przedsiębiorców nastu cieszy zresztą, że są to nie tylk o chodzi o propozycjach chodzi przede wszystk im o to, że rzeczywiście patrzymy racjonalnie, je żeli tera z robimy przedsiębiorców to za par ę lat nie b ędzie mia ł, kt o w ogóle wspomagać bud żetu nie p łacić naszyc h na program y społeczne, kt óre są potrzebne dl a os ób, które wymagaj ą wsparcia pa ństwa za racjonalny g łos, al e tak i pod w iatr, bo tera z należy m u życie przedsiębiorcy Radom Rewers s ędzi, o ile nie słuchali, ale te ż wzór wyzysk iwaczy i ludz ie, kt órzy daj ą innym ludz iom terminowe kontrakty prac y zamiast etatu t o jest 1 z gorszyc h rzeczy, którą niestety da si ę obserwować nawe t zwykły wp isach w dyskusjac h na Facebooku, je żeli te pojawiają się wracam y do tak iego tak iej nomenklatury tak iego s łownictwa, które kiedyś punktowa ła, żeby ludz iom wbiło si ę g łowy, że przedsiębiorca system z ły stan prywaciarz jeste m to wykorzystali a ż 15 lat t o słowo nie ma nic gorszeg o panie redaktorz e, je żeli po prost u zdyskredytować osob y, kt óre tak naprawd ę ci ągną nasz kra j do przodu, kt óre daj ą m iejsca pracy, kt óre wpłacają pieniądze do bud żetu, które rozwijaj ą nasz kra j na ka żdym poz iomie, wi ęc przed ty m trzeb a bronić przedsi ębiorców, bo to jes t nasz potencjał zas ób olbrzym i, a nie coś co jes t gwarante m pan i odpowiedziała t o nie wi ęcej wystarczy, chociaż ja też jako nauczyc iel staram si ę zawsz e powtarza najwa żniejsze treści c o najmn iej raz, al e chcia łbym zapytać zupe łnie innej beczki dz iennikarz porz ądzą zachowan ie nazwiska anonimowość opow iada taką scenk ę, że Szymon Hołownia okazuj e si ę b ędzie startował na prezydenta spodzie n ie wiemy cz y to prawda, al e PKB i krzyż granic ę PSL - u szla g trafi ł ludzi, bo Szymon Hołownia sympatyczn y Aquatech Władek Kosiniak te ż przecie ż sympatyczny i w śród ludz i s łuchających, jakb y powiedzie ć normalnych n ie przesadn ie emocjonalnie zaanga żowanych w walk ę kandydat ów będzie podzia ł Szymon Władek rzeczywiście wida ć jak w tak im bardz o mocny nac isk na t o, żeby promowa ć pana Hołowni nie słyszał, żeby się z kar ą będzie startował, al e widzę cora z cz ęściej mamy szans ę komentowa ć jeg o kandydatur a oczywiście świat już przerabia ła i pewnie pan te ż w ierzy przerabiali śmy tak ie pompowanie ja zadaję tak ie same poglądy j a tak, al e kandydatur a, ale tego śledczy amator znano mnie od teg o z najcz ęściej zaczyna, że jest, że j ęzyk kandydat, zan im sto i ktoś Niewiem jakaś grup a ludzi, ale dat y moment n ie poznali śmy pow iemy, że to nie jest to ostatn io dz ieje, gd y sobie usiądzie wymus i b ędę kandydate m na prezydenta potrzeb a zebrać zaplecz a trzeb a mieć potężne pieniądze je śli chodzi o kampanię, żeby startowa ć n p . urz ędującym prezydentem, kt óry ma zaplecz a olbrzymi partii ca łych zasob ów wód med ia wszystkie, więc t o s ą znaki zapytan ia, kt óre stawiali śmy prz y panu Petru, sk ąd się to bierze, kt óre stawiali śmy prz y innych pol itykach, którzy nagl e pojaw iali byl i promowan i oczywiście ja n ie ocen iam tutaj kandydatur y i rzeczywiście to właśnie chcę pani ą do tego namówić n ie jest oczywi ście tak duże zagrożenie grałem tak, aby osoba fizyczna jest na m się przygl ądam si ę prac y prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza n ie od dzi ś o tym, mog ą w parlamencie, bo my śmy lata przyjemno ść w budżecie minister pracowa ć w obszarz e pol ityki społecznej bardz o ceni ę jeg o rozs ądek bardzo ceni ę to żona tylu la t n ie zmienia frontu ani n ie jes t pol itykiem, kt óry za każdym razem stawia si ę jaki ś tak i totalnyc h i skrajnyc h pogl ądach szczególnie ideologiczne, które dziel ą Polaków tylko rzeczywi ście podchodz i do spraw y bardz o racjonaln ie jest otwarty na dyskusj ę, wi ęc mogę si ę wypowiedzie ć o te j kandydaturze uwa ża sze f tym momenc ie ostrego konfl iktu szukania zwady na ka żdym kroku Polsce n ie jes t potrzebn y prezydent, który będziesz klasy, który z tyc h blok ów tylk o Polsce potrzebn e racjonaln e prezydent, ale też pod ty m, że pokazał si ę rząd potraf i robi ć ma takie doświadczenie ma tak ie umiejętności, ale dzia łającą na Ukrainie wygra ł wybory no n o i prezes, al e niestety tak t o rzeczywiście jes t jes t t o zmor a naszyc h czas ów, że za jeg o mama Szymona, który przynajmn iej n ie potrafi wykreślenia Szymon Hołownia udawa ł n igdy kogoś innego zawsz e Szymonem Hołownią styl on i przynajmn iej w iemy, że sporo w ie może nie w ie o jego pol itycznych umiejętnościach, al e cz łowieku dużo an a na Ukrainie wygrał ktoś ok iem głównie w iedziano, że dobrz e grał sympatyczn ą posta ć polityka t o myśli pan i, że to jest n ieprawdopodobne, że Władek PSL ma władzę korzen iach PSL - u ma 6 % w wyborac h prezydenckich szesnaście no właśnie to c iekawe, skąd te sonda że s ą rzeczywi ście prawybory prezydenckie t o z my śliwym akurat tak a, ale ich mieć takie pojawiaj ą jes t zgoda wewn ętrzne są jak ja my ślę, że naszą demokracj ę i naszyc h wyborc ów troszk ę jeszcz e dzieli tak tak a taki spos ób podej ścia do demokracj i szl i chodz i o Ukrainę już mamy troch ę d łużej mo żliwość samodzielnego decydowan ia jesteśmy troch ę do przod u, jakby mieliśmy w szersz y konteks t dojrzałymi demokracjami w unii Europejskiej wydaj e mi się, że nowe pokolenia, kt óre wchodz ą w te n wiek wyborczy to s ą pokolen ia, kt óre tak łatwo już n ie na nie da si ę nabra ć na reklam ę typu ku p produk t i rzeczywi ście potrafimy czyta ć wyciągać wnioski nikt n ie tak bardz o b iernie odbiera ć tylko w łączył propagandę medialną ja na to licz ę na to, że tak myślę powodowane ty m, że naprawdę jes t z punkt u widzenia spo łecznego obserwacj i tych wybor ów ocen iam, że ta k jak w Krakowie polskiemu Stronnictwu ludowemu do ko ńca dawano 3 % okaza ło się, że zrobimy 9 %, że jest mandat t o znaczy, że Polski podczas potrafi g łosować na osob y racjonaln ie, oceniając pracę n ie tylko celebryckie wst ęp Agnieszka Ścigaj koal icja Polska PSL Kukiz 15 z Krakowa dziękuję dobreg o dn ia 6 porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA