REKLAMA

"System zawiódł nie dlatego, że nie da się odwołać Banasia, ale dlatego, że Banaś trafił na to stanowisko"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-12-03 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:40 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM: Joanna Miziołek z Wprost, Grzegorz Osiecki z DGP i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej – rozmawiali między innymi o sprawie Mariana Banasia, wyborach prezydenckich i manifestacjach w obronie niezależności sędziów.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranek Radia TOK FM gości i Annę Michałek z e po prostu dzień dobr y Grzegorza Osieckiego z Dziennika gazet y prawnej dzie ń dobry i Agnieszkę Wiśniewską krytyk i politycznej, która jes t między, zajmując w drodz e an i stud ia, ale w te n spos ób i go ści czytamy dzisiaj w gazetach, zw łaszcza w Gazecie wyborcze j, że tak ie artykuły poruszające słaby punk t szef a NIK wygląda na t o 12 plan SB cz y wariant be z, o kt órych mówili pisowcy par ę Rozwiń » dni tem u spraw ie Mariana Banasia to jest tak ie, żeby syn a zwoln i z pracy wysłać na n iego wok ół niego CBA alb o prokuratora, żeby tak si ę zrobi ą gęsto ja się n ie przes ądza, że by ć może by ć mo że sy n Mariana Banasia n ie jes t postaci ą tak nie jest postacią czy n ie warto b y prześwietlić, al e ko incydencja tych wydarze ń wskazuje, że nie chodz i tuta j o prawo i sprawiedliwość tylk o, że chodz i o PiS no tak poz a ty m w tym mniejsze ujawn ionym prze z dziennik gazet ę prawną, a było t e s łowa Mariana Banasia, kt óry mia ł sk ładać dymisji m ówił, że zarząd na dobro rodz iny te ż m. in . chc e dym isji z łożyć, więc myślę, że już miał jakieś przecieki o ty m c o może spotkać jeg o syn a w przyszłości oczywi ście t o prawo sprawiedliwość staw ia w złym świetle c o znacz y, że naciski sięgają a ż rodz iny tak daleko poza tym też n ie bardzo c iekawa sytuacj a, w której sk łada dymisj ę marsza łek Sejmu jednak chce zupełnie, żeby t o było inaczej nap isane tak po bo żemu, a dodatkowo jeszcz e, żeby wyznaczy ł swojeg o pe łniącego obowiązki t o wszystko jedna k pokazuj e, że tuta j mamy straszn ie duży chaos te ż duże zamieszanie tak ie naciski z e stron y prawa sprawiedliwo ści, które ostatecznie odbijaj ą się ty m, że Marian Banaś w og óle NIK składa takie świadczenie zdaj e się o pi ętnastej w piątek, że w og óle żadnej dymisji n ie było to są efek t news y nieprawda, więc mam y tak ie poczucie dz isiaj, że instytucje państwowe sam e na s ok łamują zaczyna, je żeli zmiana to n igdy nie zdarzy jeszcze w h istorii teg o kraj u myślę my ślę, że zdarzyło tylk o mamy te ż t o pow iedziane wpros t tak g ierki wszystk ie partyjn e tera z wychodzą na zewnątrz t o n ie bardz o zaskakuje dziwić prawie sprawiedliwości, bo t o do te j por y miał wra żenie jednak ani jaki ś lepsz y sposób odkrywać t ę sytuację pami ętam szefa KNF sum a chrzanowsk iego podał si ę do dym isji poszed ł za kratki s ą właśnie stwarza dl a Banaś podał go z tego p isma tylko marsza łek n ie przyj ęła faktycznie myślę, że tuta j pani marszałek za du że zysk i PiS-owi faktycznie to jest jaki ś tak i elemen t kompletnego zagub ienia t o sytuacja w ogóle jest taki ca ły ci ąg wydarzeń, które pokazuje, że PiS jako ś kiepsko wszedł w kadencji wszed ł mec z, bo wiele mamy tak ich wydarzeń, które pokazuj ą, że t o się n ie uda ło nam się nie uda ło 300 krotne w tej chw ili spraw a Mariana Banasia c o, do którego w iadomo wcze śnie, żeby w ątpliwości, bo trw a kontrol a oświadczeń majątkowych przez CBA i wi ęc teraz pewn ie wpisze zaczną się jakie ś wewnętrzne rozl iczenia, al e te n pla n jedna k z tego c o ja rozumiem t o jes t plan usunięcia go, jeżeli n ie ustąpi sa m za pomoc ą rozwi ązań prawnych racze j, więc natom iast ciężko się rynek postawi na myśl, bo właśnie moim zdaniem wygl ąda plan poleg a na tym, że alb o wyskakuj e alb o z wyraźną będzie mia ł naprawd ę piekło n o myślę na podstaw ie tego c o us łyszałem, że oczywiście n ie zawsze musi być prawdz iwe, ale że jedna k tam ta m s ą pomys ły usuni ęcia s ą pomys ł usunięcia zm iany po p ierwsze, była rozwa żana zm iana konstytucj i po drug ie, jakie zm iany ustawowe pytanie ile s ą rozwiązania, które mogą by ć skuteczn a, ale rozum iem żony mia ł by ć argumente m dl a prezesa NIK-u, je żeli nie nie zrobi ć teg o sam t o no n o to zrobimy t o za ciebie takie szczep y pod będziemy w te n sposób nie b ędziemy Platforma natom iast w iele wskazuj e na t o, że je żeli Marian Banaś zdecyduj e trwać na stanow isku to PiS n ie w iem czy b ędzie w stan ie m u coś zrobić, a c o do syn a t o tuta j po prostu za mało danych, żeby coś na te n temat powiedzieć no Marian Banaś ma mia ł sprawdzon ą o świadczenie maj ątkowe i więc mo że ma ło my w iemy, al e wczorajsze wyborcz e mogliśmy przeczyta ć, że prokuratura zajm ie si ę interesami Jakuba syn a prezesa nikt, cho ć Jakubowa nasz e Rzeczpospolita poda ła wczoraj, że sprawa syn a by ła przedm iotem rozmow y między naszy m prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, czyli no alb o ws i alb o grup a dz iennikarzy zosta ła wywiedziona jakimś wa y News Majkę markere m i wszysc y jak piszą podobn e rzeczy albo jeste ś na rzeczy nie mus i być co ś narzeczy, bo za ty m newse m idą dzia łania, czyli cz łowiek traci pracę t o zdarzenie s ą dosyć jes t natomiast zgadzam si ę te j ustawy prawo sprawdzi ły miało tak i pomys ł zm iany ustawy tylk o zara z zaczn ie się zaczn ie się pozycję t o jes t niekonstytucyjne to jes t tak naprawd ę łamanie nowych ram dlateg o był pa n zmiany konstytucj i ju ż za tego parę wodną stan ie się tuta j te ż tak im obrońcą konstytucyjnym, który z t ą wreszc ie kto ś powiedzia ł i b ędziemy na ulicach protes t po prostu KOD - u obywatel i RP Mariana pewna, że ironicznie m ówić ja jestem gotów iść ja jestem gotów i ść o zak ład w przeciągu 12 miesięcy, je żeli dojdz ie do wyrzucenia Mariana Banasia z NIK - u tym i podobnym i metodam i kt óre, kt óre zostan ą zastosowane t o w ci ągu 12 miesięcy będziemy widzieć ta m w TVN 24, a może w tutejszy m stud ia na przem ian Romana Giertycha i Mariana Banasia jak o takich pisarze, kt órzy wiedz ą poznali system o d środka teraz na m opowiedz ą par ę z łośliwości troch ę tutaj n o tak moje rzecz y z tytułu trochę ironicznie, ale w ty m sens ie, że rzeczywi ście sytuacja do tego doprowadzi ła rzecz się obcyc h ludz i wg klucz a tylk o personalneg o to n o to si ę tak te ż tak si ę p óźniej ko ńczy cz y, wi ęc tutaj tym najwi ększym problemem jes t to ile się skup iam oczywi ście jak odwo łać Mariana Banasia, bo co zrobi ć także mars z PiS teraz, bo ca ły cza s zrobi ć Marek badac z poda ć do dym isji, a oczywiście jest drug a strona jeszcze ca łej h istorii, czyl i co zrobić, by tak ie sobie Marian Banaś n ie trafia ły na takie stanow iska i tuta j, bo tutaj syste m tak naprawdę zabił to syste m nie zaw ód, dlatego że konstytucj a n ie pozwal a Jarosławowi Kaczyńskiemu zdymisjonowa ć Mariana Banasia po prostu 1 z jakim ś decyzj ą 1 podpisem tylk o syste m zaw ód, dlateg o że Marian Banaś traf i na t o stanow isko tak, al e to c o możemy takie by ły na refleksje snu ć po w iele tak ich os ób te ż trafi ł na stanowiska mo że n ie powinna i potem by ł kłopot, jaki odwo łać, więc jeżeli chodzi o NIK to przecież t o jest kolejny w tak pote m wobec poprzedniego też by ły zarzuty raz częściej dotyczą dzia łań do Sudanu nie nikt no tak by łoby konieczne du ńskiego wystarczaj ąco fajne po c o łapać, którzy doszl i do wn iosku, że nie ma, że n ie by ło wystarczaj ących podstaw odwołania natomiast w tej chw ili n ie znacz y racze j ciężko sobie wyobrazić tak ie rozwiązania systemow e poz a zdrowy m rozs ądkiem rządzących tak ą tak im elementarnym poczuc iem ostrożności, które będą chroni ły przed teg o typu sytuacjami, bo c o możemy zrobi ć, jeżeli trwa ła kontrola CBA i mo żna si ę było by ły jakiekolwiek w ątpliwości tak t o t o Niewiem c o dokładnie widział kr ęgi decyzyjn e pisze prezes jego najbliższe otoczen ie Nowogrodzkiej powiedział premier, bo my się teg o nie dow iemy od o d szefa o d nadzorc y CBA, ale było w iadomo, że tam jakieś słabe punkty s ą tak zwyciężyło nie w iem zwyciężyło t o takie poczuc ie, że lepiej wsadzi ć cz łowieka, kt óry pancerne n o właśnie okaza ło się, że za interesowany, kt óry tak się zastanawiam m ówi jeszcze zastanawiałem, sk ąd się, że te n pancerny Mariana Interreg os ie zachowuje to widz ę z koncepcj ą i mo im zdaniem panie nie gwarancj ę niezale żności NIK - u, ale przesłankę niezależności NIK - u pod jeg o panowaniem zosta ła za niespełnione no tylko ja mam racj ę o ty m, ju ż informacji Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Joanna Miziołek Agnieszka Wiśniewska Grzegorz Osiecki jak komentowal i tak komentuj ą zbliżyła si ę kampan ia prezydencka nie wiadomo cz y Polacy nie wpadli w tak i rodzaj na łogu n ie kampan ijnego zobaczcie państwo będzie taki rok be z kampanii, typując c o się stało my nie b ędziemy obci ążeni otrzymamy tego najzwyczajn iej świecie mają w październiku na jej dos łownie za parę miesi ęcy krótką ca ły czas kampan ia wyborcz a umarł kr ól niech żyje kr ól po kampanii jes t kampan ia w te j kampanii PiS-owi si ę na razie nie w iecie jak s łusznie Grzegorz Osiecki powiedzia ł, a na pojawi się nowy kandyda t, który nie w iadomo czy kandydatem Szymon Hołownia wystarcz y zobaczc ie jes t ustab ilizowany system partyjn y w Polsce wystarczy, żeby kto ś powiedzia ł, a mo że, żeby p ół Polski publicystyczny zajmowa ł si ę nowy m kandydatem, kt óry nawet nie w iemy czy kiedykolwiek b ędzie startował w wyborac h to mam tak ie pytanie czy to b ędzie stabilna kampan ia wyborcza 2 wielkich sił czy to będzie os ób pospolite ruszenie, że podejrzenia, że ju ż te n duopol został zachwiany w czas ie wybor ów parlamentarnych co widać ludzie n ie s ą już zap isy przec iwko PiS-owi tylk o zacz ęli się gdzieś rozbiera ć nale żące do 40 % opozycj a prawie 30 lat, al e między 7 letnia Rozalia to n ie jest 1 wielki blok, pod kt óry wystawi teraz ju ż od 1 kandydata n o w łaśnie i pytan ie np. lewica lew ica oczywiście wystaw i sweg o kandydata PSL swojeg o Platforma swojeg o przekaz u mamy zacz ęli na s wybor y egzotyczn ą kandydaturę Szymon Hołownia jest pytan ie o drug ą turę to znaczy o t o cz y np. lewica, jeżeli ma m taki wojsk a wejdz ie w tej drugiej tury wted y będzie chciała postawi ć Małgorzatę Kidawę-Błońsk ą, która nie m a tak mocno lewicowych powiedzia łbym poglądów co wi ęcej u żyła teg o sformu łowania, że lew ica jes t n ic niewarta przy ty m g łosowaniu trzydziestokrotności była jezdnia by ła, wi ęc Warta myślę, że t o tak naprawdę może mieć znaczen ie dl a wyborc ów lew icowych, że jednak to jest także dz isiaj ludz ie głosują zgodnie z e swym i poglądami trochę zmieni ło t o myślenie, który by ł kiedyś to znacz y, że jeżeli n ie oddam g łosu na anty-PiS inny sk ład na Platformę, bo najwi ększą partią to m ój g łos stracony, bo część te ż tak my ślała jednak to, że lewica dostała dosy ć dobr y wynik mo im zdaniem i PSL też zosta ł dobry wyn ik wszysc y byli śmy zaskoczeni, bo w ogóle wierzyli śmy, że nie b ędzie do Sejmu t o o ty m, świadczyło wydaj e się, że wybory prezydenckie mog ą już ten również należy j e czyta m Robert między tego typ u duc h jes t obecny na łamach l icznych gazet r ównież prawicowy mo im zdaniem jest jaki ś efek t duch pos łowie na mnóstwo w łosów te 4 lata tem u otrzyma ł PiS mn óstwo głosów otrzym a Platforma Obywatelska k ilka tygodni temu by ły wybory mn óstwo głosów dosta ł PiS bardzo du ża Platforma Obywatelska najgorze j od 2001 roku Platforma n o tak jak z e jak po łączyć oba elektoraty, które g łosowały na najwi ększą parti ę przeciwko PiS -ow i ora z największą parti ę przeciwko Platformy Obywatelskiej t o mam wciąż przyt łaczającą większość wyborc ów nigdy w Polsce n ie by ło także 95 % ludzi g łosuje na 1 partię, b o na drugą zawsz e jes t w okolicach mi ędzy 2 c, ale Warta, al e zmieniła je nawet pisali śmy o ty m, a da ja ca łą zabaw ę wybierzemy drogę ta k ta k tak oczywiście n ie chodzi tylko o t o, że i w tych wyborac h z tego c o kojarz y łączne głosy nap isy imiona Platformy tylk o 70 %, a w apogeu m takiego pop isu było tak że te głosy t o było 80 %, wi ęc troch ę si ę rozwodn i, aczkolw iek nie zgadz a się z tez ą na szczy t um ówmy się to by ły wybor y, w których wszysc y osiągnęli świetny wyn ik, bo każdemu bardzo dużo przerosło, bo si ę okaza ło 60 % wyborców posz ło do wyborów, więc to był chyba najwi ększy sukce s natom iast te n wyn ik lewicy n ie jaki ś osza łamiający jednak lew ica szykowała si ę do rozwinięcia skrzydeł liczy ła si ę z takim dosyć du żym wynikiem dwucyfrowy m w okol icach 15 % z teg o punkt u widzenia no t o jes t tak i sol idny i al e n ie dosyć oczek iwany natomiast, je żeli chodz i o przeb ieg kampanii o te um izgi do lewicy to jestem c iekaw, kto pierwszy prz y znow u, jakby wr ócił do postac i Edwarda Gierka, bo jednak przypom inam, że w każdej kolejne j kampanii z e strony prawicowej ze strony lew icowych, gdy w ko ńcu w okolicach Gierka lądujemy, dlatego że PiS też ma awans były l ider lewicowego elektorat u t o zrobi ł Jarosław Kaczyński w roku 2010 Andrzej Duda te ż chyb a w tamtej kadencj i w tamte j stronie lew icowy elektora t tak, ale spisowym wzrast a dobrz e, al e rozumiem, że to b ędzie ch ęć podtrzymania jeszcz e tak i i poczyn ienia wykorzystania teg o, o czy m m ówiła, że je żeli do drugiej tur y wejdzie przedstaw iciel Platformy przedstaw icielka Platformy Obywatelskiej t o cz ęść lewicowego elektoratu może się na nią krzywi ć, ale my ślę, że akurat się b ędzie krzywił krzywi ł się tak i elektorat, który w życiu n ie pomyśli o głosowaniu Andrzeja Dudę, bo rozu m zostanie w domu np. więc to można jeszcz e 1 z anal izy pytała się tw órcze Grzegorz Osiecki osób kompetencj e się wypowie si ę te ż tak t o oczywiście wydaj e si ę, że na ty m etap ie najciekawsze jes t chyb a te n wyścig o trzec ie miejsce to kt o stan ie na pod ium, bo oczywiście pewn ie lew ica wystawi kandydat a PSL pojawia się te n kandyda t spoz a spoz a ław parlamentarnych tak i spoz a partii i i pojaw ia się też powy ższe Jacek Jaśkowiak, który jes t bardz o ciekawym kandydate m w tak i w prawyborac h i n ie oczyw istymi na pewno nie jes t t o nie wygl ąda na to, że t e prawybory s ą tak ie kompletn ie ustaw ione w takie, w kt órych Małgorzata Kidawa-Błońsk a prost u Super bezproblemow o sob ie dojedzie d o do ich ko ńca, poniewa ż na m ieszkowe jes t kandydate m o wyrazistych pogl ądach jes t naprawd ę Szwajcarem jes t tak im mocny m mocny m te j polityki jak się traci ć tutaj, że zwr ócić uwagę, że obie t e zostały osob y wstawi ł dostawk i Grzegorz Schetyna te ż charakterystyczn e tak no to może Grzegorz Schetyna jedna k c o jest szefem nie teg o, żeby po prostu, gd y ludz ie sami zgłaszali n o Kama wn iosek rady n ie poradzę jak i porz ądek jednak musi by ć t o be z przesad y, al e al e, nawe t jeżeli zgłosi no t o jest tak że, że zgłosi osob y wybra ł osoby takie jak ci ężko, który n ie jest no to nie jest pol ityk pacynka, które przyd a ta k po prost u sterowa ć i w ty m sensie t o, żeby t o jest ta t o s ą ciekawe rozgrywk i o to trzecie m iejsce, bo oczywi ście ten kandyda t, który ma otrzecie miejsce t o jest ten, kt óry później tak i symboliczny spos ób przekaza ć swoj e poparcie i wp łynąć na wynik wybor ów w drug iej w drugiej turz e i tutaj może być tak że te to n ie jest oczyw iste cz y ktoś, kto będzie ten trzec i, bo nie wiem cz y także ludz ie rzeczywi ście ju ż tak kompletnie poza ty m pop isem g łosują, ale na pewno jes t tak że te n Sejm jest różnorodnie ni ższy w ich bardz iej reprezentuje t o jak wygl ąda Polska cz y, jeżeli lewica mogła liczy ć na 15 % ma mniej, al e jednak w poprzedn im parlamenc ie wprost n ie by ło swojego nam ierzyli auto 1 EU R 218 posłów, który znalazł poz a Sejmem tylk o wy łącznie bezpartyjn i samorz ądowcy reszt a jakie ś jeszcze zupe łnie lokaln e komitety wszystkie inne ugrupowania wszystk ie ta k tak Polski ugrupowania zmie ściły się w sejmie t o fenomen i w ty m sensie t o, że mam y kampanię prezydenck ą tu ż po tej kampan ii parlamentarnej tak iej sytuacj i, w której Sejm jest jedna k dosyć różnorodny s ą to jest właśnie wesz ły ta m wszystk ie ogólnopolskie kom itety spraw ia, że ta not a kampania prezydenck a będzie nie tylko taką kampani ę chyb a, kt óry mamy 2 najmocniejszych zawodnik ów i reszta czy MPS typu kompletn ie odjecha ł reszta, kt óra jest no ale racze j nie ma wi ększego wp ływu na wyn ik tutaj może być tak że i i kandydat lew icy kandyda t PSL-u b ędą kandydaci, których t o właśnie przyk ład symboliczne poparcie w drugiej turze b ędzie ważne tylko to co jest fajneg o jak si ę tak obserwuj e tak ie przedwyborcze tak ie zb iegi r óżnych ugrupowań co charakterystyczne jes t to, że si ę patrz y na tak ą stronę opozycyjną NATO m imo tego, że wszysc y przebieraj ą nogami t o nie wida ć jakiś taki, by wiarę w t o, że nagl e kandydat, kt órego zgrupowan ie zostan ie prezydentem t o znaczy na t o nasza kandydatka oklejon a jes t fajn a, ale nie wiemy t o jest ta k jak si ę rozmawia lewica też raczej nie liczy na t o, że je żeli wstawi kandydat a to wejdz ie do drugiej tur y miano um ówmy si ę PSL tak sam o po t o, by ły co zab iegi z ty m, żeby tylko Szymon Hołownia jest tutaj tym kandydatem jest zgod a tylk o ręką n ie naprawd ę natomiast chc e natom iast prawda b ędzie z iemi gr y więc, bo chodz i o to, że rozmawia ł poszczególnych kandydatac h to w łaśnie także Ano n ie wiadomo pewn ie nie ma szan s, ale potraf i rozmawia ć o potencjale n o tak przez mia łam szans ę wygra ć w sens ie opozycj a, bo wi ęcej wyborców zag łosowało na partie opozycyjn e nap is, chociaż podcza s niedzielnej man ifestacji w obronie s ądów Władysław Frasyniuk, aby tak że z Mickiewiczem i odszed ł płynąc b b i Maciej z rusk a brzydko ze Śląska brzydko t o jest akura t w 100 % prawd a na pytan ia co z tym c o z ty m dale j zrobić z Lechem Wałęsą poradzono w te n spos ób stary dziadu zadam wygaduje bzdur y prawda n ie bierzmy teg o poważnie narody Frasyniuk nie jes t jeszcze w ieku Lecha Wałęsy cz y wygadywa ł bzdury t o znaczy uwa żam, że na proteście, na kt órym te ż są s ędziowie u żywanie takich słów n o nie przysto i żaden sposób, ale te ż poz a wyżej robotn icy chłopi nie chcia łam, żeby tem u wysz ło, ale te ż uważam, że raczej nie jeste m za takim protestem, bo on e właśnie przybieraj ą konteks t polityczny między nimi s łowaccy Frasyniuka o d razu wszystko jes t interpretacja pol itycznej ustawy, toteż s ędziów w tak iej sytuacji i to oni opowiadają si ę przec iwko 1 ze stro n partyjne nawe t tak, a podobn ie jak s ędzia Barbara Piwnik w tym stud iu uwa żam rzeczywi ście sędziowie mog ą prawnicy mog ą si ę wypowiada ć publicznie, ale je śli chodzi o prawo je śli chodzi o dobre z łe praw o, a n ie konkretnie p o stronie partii, wi ęc ja bym jednak n ie oczekiwała, że Boni chodzi na takiej manifestacji, które są zakrojon y właśnie tak im kontekste m politycznym czy mogą przychodzi ć na każdą manifestację, by t o jes t ważne dl a n ich bardziej ciekawe jest dla mn ie pytanie czy znacz y co chciał w rozwini ętym ugrać, czyli w ty m obszarz e będzie skuteczn e rzek ą ja k tak uważa t o jest i t o jest projek t przejdzie t o jest problem czy w ty m sensie t o, gd y te ż taki, że je żeli ktoś myśli, że to, jakby m tam u żyję mocneg o słowa no to wted y ludźmi wstrz ąśnie wted y dopiero zrozumie do tej pory n ie rozumieją, że w Polsce jes t n iszczona demokracj ę tak dale j, więc wi ęcej, a dop iero tuta j tak ja k z buta wejd ę to zmieni ć sytuacj ę t o n iema prawa działania prowadzon e w spos ób nieskuteczny, al e w zasadz ie Władysław Frasyniuk, jakb y sam się o Matko o ty m cz y doprowadzi do tak iej sytuacj i, w kt órej jego g łos realn ie n iewiele znaczy natomiast jes t wykorzystywać n ie tylko wykorzystywana, jeżeli kto ś chc e, żeby zaprosić go ścia, który pow ie coś mocneg o do programu t o wtedy si ę zaprosz ę Frasyniuka w zasadzie żadnej poważnej sprawy szczeg ólnie zapraszają istnieje w życiu pol itycznym jak o poważna persona, wi ęc teg o punkt u w idzenia t o gdzieś dryfujemy policja w łaśnie Lecha Wałęsy na troch ę Stefana Niesiołowskiego te ż prawda też jak szliśmy mocn o setk ę Stefan Niesiołowski wted y je żem pan a Stefana n igdy n ie zaprosił jestem jeszcze n igdy nie mia łeś mocnej setk i po prost u w łaśnie mo że z przyczyn, gdzie skute k o tym, być mo że informacja Radia TOK FM porane k Radia TOK FM Joanna Miziołek Agnieszka Wiśniewska Grzegorz Osiecki tak się ran o w przeglądzie pras y mo że zagalopowa ł al e, ale zrob i tera z podkład n ie siebie, ale my ślenie na tym etap ie, żeby czytać s iebie przegl ądzie prasy, lec z Rafała Wosia na tym etapie t o jest wybra łem tę spraw ę celowo p isze Rafał Woś broni ący Wojciecha Sadurskiego, kt óry ma proce s o dowodzie nadu życie wolno ści słowa prawd a przekroczen ie gran ic wolno ści słowa o d paru lat g łęboko z ty m c o m ówi p isze Sadurski si ę nie zgadzam p isze Rafał Woś i cytuj e wyw iad z Newsweeka ma m pretensj e do Kaczyńskiego m ówi Wojciech Sadurski, że scen icznych powod ów dał oświeconej m u placowi poczuc ie dost ępu do w ładzy p isze wasz uważam, że t o klasyczna reszty motywacj ę osób my ślących inaczej ni ż on prof. Sadurski takie wypow iedzi pokazują, że Sadurski prawdopodobnie nie jes t zwolennikiem demokracji rozum iane jak o prawo ka żdego obywatela do udzia łu w procesie rządzenia ora z przynajmn iej do należnego szacunk u tym dosadnie chc ę tera z krzykn ąć zostawc ie Sadurskiego spokoj u facet ma prawo mówić co mu si ę wydaje proszę, b y warszawski sąd og łosił Zatorski jest niewinny to wszystk ie za ś apeluje nie skar ży się za s łowa w Polsce ma wolno ść wypowiedzi t o jes t wielka warto ść na pan i komentatork i pan ie komentatorz y wszyscy zgodz imy, że wolne słowa w ielka warto ść zaraze m chyba wszysc y chętnie b ierzemy udzia ł takich debatac h p t. hej t Speech mow a nienawi ści polskie szale ństwo rzuć najbardz iej polskie s łowo samyc h polsk ich znak ów n a jak pogodzi ć te 2 racje chyba jest czy m innym t o, że to te ż Łódź, kt óra może wylewa ć w n iewielkim świec tak im nawet niech ęć pić tylk o takich komentarz y, które nie s ą przychylne albo jak te n komentarz Górskiego po prostu niezb ędna jest zorgan izowana grupa przestępcza t o jes t h it piecze n ie jest, więc udzia ł Burzyńska grup a przestępcza o to jest jest dzi ś wiadomo ra z za wied źmy, a zorganizowana grup a przestępcza t o jak jes t słabiej sobie w czasie snu tak to sob ie cz y na pewno t o wg mn ie czym innym to rzeczywiście t e to granice jako ś pewn ie trzeba wyznacza ć cz y jes t taki momen t, kt óry nawo ływanie do do nienawi ści cz y nawoływanie d o do tego, żeby komu ś robi ć krzywd ę nawo ływanie do teg o, żeby do teg o np. fizycznych atak ów na inne osob y czy trzeci tak i nawet n ie w iem inscenizowane fizycznego tak cz y osób fizycznych tak t o jest t o s ą przekroczen ia opow iadanie n iezbyt m ądrych po takich tez n ie o ty m jak kim s ą jacy s ą wyborc y prawa i sprawiedliwości jes t prost u niezbyt m ądry po prost u głupie, ale walczy jes t przekraczan ie wolno ści słowa n ie skorzystanie z wolności słowa, żeby opowiada ć niemądre rzeczy jednak, że nie za wyw iad w Newsweeku, kt órą odpowiedzia ł prezes Sadowski powiedział o świeconym lepsz e mia ł na proces tylko marzy ć zapowiedzieli, że zorgan izowana grupa przestępcza taka c o m ówił Paweł Kukiz PSL-u podobnych słów te ż u żywał i oczywiście te ż tak uwa żam, że ile n ie nawo łujemy w łaśnie do przemoc y to jedna k wolności s łowa w tym obszarze to pow inno się mie ścić, szczególnie że dop iero c o mieli śmy, jakby spraw ę pow ieszenia tyc h obrazów, jakb y tyc h polityk ów europos łów na szubienic ę rozwiąże t o by ło z pow ództwa karneg o z pow ództwa karneg o wtedy jakby nic nie groz i, bo tak sam o w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, kt óry na 1 manifestacji te ż jeg o portre t na te j szubienicy tam wisiał rozum iem, że te ż tutaj prawo tak ie, że trzeba, że jakoś trzeba obejść be z pow ództwo cywilne absolutnie tak ie powinno kara ć, jeżeli b ędzie z łożony proces takiego powództwa to wtedy jak rozum nie powinien by ć ukarani to te ż na s wszystkich zbulwersowało, że na ludz i, kt órzy nawo łują pewien sposób do teg o, żeby do przemoc y por ównują zachowania europosłów do targow icy w iem jak targowica h istorycznie te ż skończyła powierzanie tyc h ludz i, wi ęc bardzo niewielu no ale zdarzy ła po rozwi ązanej Polsce szcz ęśliwe 1 z n ich b łysnął s ławnym cytatem tera z jestem Rosjaninem nie Polakiem na zawsze tak, ale wted y troch ę tak patrzym y na to prawo i my ślimy sob ie prawo rzeczywiście nierównomierne, bo s ą ludzie, którzy rzeczywi ście razie buskich pan ie tak, cho ć realnie nawo łują do przemocy nie czek a za to kar a z drugiej strony są ludz ie, kt órzy nadużywają by ć mo że tych środków w interpretacji wyrazu no ale n ie s ą to na tyle dalek o posuni ęte słowa mo im zdaniem jes t za t o kara ć tak nie ma już pisałem w iele zale ży w iele zostało powiedziane w zasadzie pewn ie pod większością tyc h rzeczy mog ę podpisać no to jes t bardzo trudn a spraw a, bo teg o typu kategoryczne stw ierdzenia, b o jak t o dotyczące zorganizowanej grup y przest ępczej, bo de facto oznacz a maf ia tak t o kompletnie n ie są stwierdzenia zmie ń bajki uwa żam, że jedna k osoby, które s ą w życiu publicznym powinny si ę wystrzegać teg o typ u okre śleń ale jakb y zawsze wtedy jest c o rob i druga strona i t d . bo wpadam y w tak ą spiral ę tak rzeczon a targowica to jes t bardzo cz ęsto określenie u żywane po drugiej stronie jes t dosy ć popularne, więc my ślę, że sąd będzie mia ł tutaj potężne zgryz u budz ili to co jes t taką publicystyczn ą emocj ą i publicystyczn ą szarżą tego t o jes t faktyczn ie obra źliwe n a rzeczy powinni śmy prowokowa ć s ą do tych wypowiedzi be z rozumiem intencję Rafała si ę taka przed e wszystkim n ie karzmy możemy si ę być ścieki z teg o pod, kt o na s coś napisa ł czy powiedział no to po p ół po prostu to toczym y te n sp ór natom iast nie b iegniemy do sądu pomo c nie robi w Polsce taka kultura tak europos łanki n ie posz ła do sądu nasz zawsze stawał n ie ta k tak dowód t o sprawy te ż z później trwaj ą miesi ącami czasem latam i za wszystko t o jest 1 wielki k łopot natomiast uwa żam, że tak s ą Wojciech Sadurski ma system Express inny sposób opowiadania synow ie już ja k z tym pogodzi ła moich jak m ówi nie nawo łuje do przemoc y w żaden sposób to uważam, że ludzie jednak nie pow inni si ę tak masowo pozywa ć ani partie polityczne pow inny masowo pozywa ć tak naprawd ę, gdyby śmy chc ieli chyb a pol ityk za pol itykiem, b y pozwani now o tuta j wspomn iany Paweł Kukiz dawno już w pozwanej siedzia ł w sądzie prze z PSL, a n ie wiedzie ć, że wyjątkowo tak si ę wypali ł, że WSA możemy si ę wrażliwy na t e kwest ie takie wypowiedzi, kt óre prowadz ą pote m do uspraw iedliwienia czyjeś emocjonalne j g łowie niekoniecznie chore j wystarcz y tak roztrz ęsiony uspraw iedliwienia zbrodn i fizycznej, więc myślę, że mamy dzwon alarmow y w g łowie n ie budzi się we mn ie żaden zwany, k iedy słyszę, że polską rz ądzi PiS, czyli mafia, bo rozumie, że słowo maf ia czy zorgan izowana grupa przestępcza brzm i tak bardziej poz iom zgodnie chodzi te ż jak o wyra z właśnie pozbaw ione desygnat ów mówi się jakiś tam mafie chodz i o t o, że farmaceut a zawyża le śne aspirynę cz y witamin ę c prawda, wi ęc rozumiem, że to rodza j dalek o idącej przenośni błędem jes t, że milczenie budz i, wi ęc pomys ł, bo akurat prof. Sadurskiego akura t t e s łowa s ądzić jest w łaśnie tak im pomys łem na to jak auto r utrudni życie choryc h na krytykuj e nie, żeby broni ć podstawowych warto ści zaczął zawsz e tyl e bowiem to przypomina te ż troch ę tak ie sytuacj e, w których publicy ści czy takie komentarze pol ityczne życie trafe m dzięki okr ęgu jak celebryci to się chyb a ka żdego słowa pilnuje t o za ka żdą rzecz pozywa za ka żde s łowo to ja k z piek ła muzy k, je żeli rzeczywiście n ie mogę powiedzieć czy tych pos łów jest, więc poważnie, że ich, że tak czyni ą wra żenie, że jaki ś tak i prze łom taki przeci ąg, w kt órym jest więcej, cho ć z 5 więcej pozwów za High Speed, al e może tak że m y rzeczywiście si ę na ilo ść tyc h sytuacjac h skup iamy, żeby pomyśleć nad obroną co jakiś ta m granic ę i je żeli w tym szerze j sporo spr aw za, które by prz y, których wart o si ęgać do osądu spor o takich bardz o powa żnych spraw, kt órych ludz ie przekraczają granice t o są t o s ą nawoływania do nienawi ści t o w ogóle stosowanie na wszelki fizyczne dzia łanie t o rozumiemy nawoływaniem, zan im szar a strefa czy nie n o i nawoływania inteligentne było jedynie oczywiście spos ób n ie kodeksowy dorżnąć watah y by ło przecież metaforą i żaden sposób nie nawoływał, żeby komukolw iek robi ć krzywd y ktoś inny mo że spokojnie, cytuj ąc zechciał chciałby si ę, że klasyk ów użyję teg o taki sposób nie b ędzie t o metaforą SA to sam o określenie różnych znacze ń i trzeb a by ć wyczucie tak i rzeczywiście, je żeli si ę zaczynam y zap ędzać w tak im szukan iu tego nie wie takich przyk ładów tego c o kt o k iedy powiedzia ł i przerzucanie si ę o ty m nie ATA ta stron a po pro sceny politycznej powiedzia ła to tamta stron a sceny pol itycznej podzia ł tamto no to n o to traf iamy do jakiej w takiej okol icy po prostu celebryckich Wolf po prost u na pozw y na tak i celebryck ich wal k, które już n ie służą temu, żeby rzeczywi ście dochodz i do an i jaki stosowne j do dyskusji s łużą temu, żeby się przerzuca ć pozwali t o jeszcz e państwo rezydentem tę p łytę my się uprzeć podcza s przeglądu pras y troch ę zdziwi łem entuzjaz m, jak im Tarka gazety wyborczej rozumiem ca ła redakcja traktuje postępowania we Wrocławiu tam narodowc y wychodzą na ul ice bardz o szybk o m ówią rzeczy jak wysok o z kategor ii mow y nienawi ści rozwiązuje zgromadzenie hur a hura hur a rock a Aniu, n ie macie tak ie obaw y, że uchwalanie teg o nie rozwi ązuje demonstracj e cho ćby odrażającym przeka że mo że wr ócić wolałem oznacza, że na swo ich manifestacji, kt órego zdenerwują oczywi ście, że tak to znacz y co w ładza tak naprawd ę to chron i jedna k swoich manifestacji w ty m przypadk u akurat sytuacje, które ta m man ifestacja zosta ła rozwiązana, al e w łaśnie tak jes t znacz y trzeba jednak broni ć prawa do man ifestacji do reprezentowan ia swo ich pogl ądów zarówno z lewej z prawej cz y te ż środkowej strony n iestety tylk o za wolno ścią jednak boj ą tak ie wra żenie, że jedna k tak troch ę jes t, że praw ica jest, ale za wolno ścią swo ich pogl ądów liberałowie s ą dokładnie c o sami t o znacz y dajcie na m wolno ść naszą wszystkim środowiskom mo żemy zg łosić natomiast osob y mówicie t o jest absolutn ie język nienawi ści tutaj chodz i troch ę w ty m poprzedni temat t o znaczy uznawanie, że ich poglądy są nies łuszne i prowadz ą do nienawi ści jak rozumiem w przypadku narodowc ów w łaśnie tak do n o tak czynna jes t r óżnica organ izuje manifestacj ę, na której si ę opow iada rzeczy rasistowskie liczne naz istowskiego jaki ś hasła typu Polska ca ła tylk o biała zrobimy zwami co Hitler z Żydami tak dalej, a między tym, że m ówi PiS zorganizowane grup y przestępcze nie były jeste m za ty m, żeby rozwiązywać manifestacje takie, kt óre tutaj pięknie żyć naszkicowa ł tylk o jak Jarosław Gowin g łosować be z przyjemności no rozwi ązywać ty m należy, wi ęc cieszy ć bo, bo tera z rada ktoś w idzi prawda chcecie by ć zakazywane manifestacj ę bardz o prosz ę wychodzi Władek Frasyniuk m ówi t o co powiedział też o zwo łanie nawo ływanie do przemoc y rozwiązuje zgromadzenie bardz o smutne m iny ludzie wracają do dom u w deszcz u na tak iej Polski wcal e wtedy będziesz głosować za okres y wyboj e tak, czyli n ie chcem y tak iej Polski chcemy byłem udz ieli odpow iedzi, kt óry oczekiwa ł prowadz ący, żeby nie by ło, bo to dosy ć oczyw iste, że ka żde przerwanie man ifestacji jest jak iekolwiek ant y zupe łna ostateczność i n ic z tego nie pow inien cieszyć an i c i, kt órzy manifestują ani c i, którzy przerywaj ą manifestacj ę nie, bo w ko ńcu w konstytucj i wolność zgromadzeń jes t gwarantowana no al e te ż twoja godno ść jes t gwarantowan a prze z system prawn y dlatego dlatego zgadzam si ę, że to jest taka sytuacj a, w której się nikt n ie powinien cieszy ć na czystego to znacz y, że monitorują mo żemy jakoś tak, je żeli chodzi o manifestuj ących to jednak t o też znacz y, że doprowadz ili do sytuacj i, w której co si ę wydarzyło tylko także ważne, żeby t o by ło, jakb y bardz o zob iektywizowane, żeby tuta j te kryter ia były jasne, żeby ka żdy wiedział co si ę w zasadzie wydarzyło i n ie mia ł wra żenia stronniczości, aczkolw iek myślę, że t o akura t najtrudniej no al e te ż man ifest, żeby manifestujący, organizuj ąc manifestacje te ż wiedzieli, że rzecz ą, jak iej gran icy znaczy, że sorr y, al e wolno ść s łowa ko ńczy tam dziś nawo łuje do nienawi ści tresur a an i jes t chodz i po tak im ras istowskimi faszystowsk imi hasłami, kt óre czy poni żającym inne osoby w ty m sens ie to ma wra żenie, że prze z jakiś czas mie ć, by by ł problem czy mo żna by ło sob ie paradowa ć i opowiadać straszn e rasistowskie faszystowsk ie rzeczy i n ikt n ie reagowa ł dzisiaj, jeżeli pojawia si ę taki momen t, którym władze miasta m ówią sto p czy takie wolne s łowo tak może organizowa ć manifestacje, al e jeżeli przekraczać granice t o tuta j będzie natychm iastowa reakcj a to potraktujemy jako p łytę porank a Radia TOK FM, kt óre n ieuchronnie si ę kończy zaczyn a się tak i późniejszy poranek Radia TOK FM magazyn ie EKG, które rozpoczyn a drug ą transzę Maciej Głogowski b ędzie rozmow a z prezydentem Ciechanowa Krzysztofem Kozińskim ten progra m, który si ę ko ńczy wydawa ły Karolina Topolska i Olga Majewska zrealizowa ła Lidia Prądzyńska, a u świetniał i uświetniał swo imi g łosami Joanna Miziołek glejaka Wiśniewska Grzegorz Osiecki dzi ękuję bardz o poniek ąd Jan Wróbel poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA