REKLAMA

Prezydent Ciechanowa: 12 milionów - tyle straci moje miasto w wyniku działań rządu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-03 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:48 min.
Udostępnij:

- Bardzo trudno dane, dotyczące budżetu na 2020 rok, wytłumaczyć mieszkańcom. Konsekwencjami działań rządowych mamy stratę, rok do roku ok. 12 mln. To jest bardzo dużo - mówił w Magazynie EKG Krzysztof Kosiński - prezydent Ciechanowa

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadz ie ekonomia kapitał gospodark a jes t dziewiąta 5 to jest magazy n EKG Maciej Głogowski dzień dobry dzi ś naszy m gościem jest pa n Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa sekretarz zwi ązku miast Polski dzień dobr y panie prezydencie cz y dobr y panu redaktorowi dzień dobry wszystkim słuchaczom TOK FM na n ie radz icie sobie samorządowcy ora z oczywi ście łączna strata, którą pon iesie miasto w 2020 roku wyn iesie około 12  000 000 z ł tak p isze miasta Ciechanów Rozwiń » bud żecie na 2020 rok ma m por ównanie już pi ąty ro k sprawuj e urz ąd prezydenta rzeczywiście bud żet na 2020 roku by ł bud żetem najtrudn iejszym do przygotowan ia bardzo trudno te ż si ę t e dan e wyt łumaczyć mieszka ńcom, bo konsekwencjam i decyzj i rz ądowych mamy straty ro k do rok u około 12  000 000 z ł potężną jak dl a miasta, kt óre ma 44000 mieszkańców tak nie chciałbym na bardzo ch ętnie bym porozmawia ł Ciechanowie, al e prosz ę powiedzieć mam nadziej ę, że jeszcze na przyk ładzie Ciechanowa udałam si ę porozmawia ć o tak iej praktyc e funkcjonowan ia m iast w Polsce, al e rozum iem, że t o, o czym pa n będzie m ógł mówić tego do świadczają tak że inni prezydenc i burm istrzowie wójtowie tysi ące gm in miast w Polsce konsekwencje dla wszystk ich s ą tak ie sam e im wi ększe miasto ty m wi ększe kwot y id ące w dziesi ątkach setkac h milionów z łotych hamuje pewne proporcje, które n ie da si ę ukry ć Ciechanów ma ju ż jak rozumiem ma bud żet na 2020 rok przyjęty tutaj w łaśnie na stronie urzędu miasta przeczyta łem, że na powy ższą, b y tak, czyli 12  000 000 zł sk łada si ę brak rekompensa t dla samorządów z powod u zm ian dokonanyc h przez parlamen t w prawie podatkowy m zani żona subwencj a o światowa i obci ążenie miasta podwy żkami dl a nauczyc ieli ora z skokow a podwy żka wynagrodzen ia m inimalnego i wy łączenie z n iego dodatk u stażowego wszystk o si ę zgadz a kolei za chcia łbym byśmy rozmaw iali o te j skokowe j podwy żce wynagrodzenia m inimalnego wyłączeniu z n iego dodatku sta żowego będzie pa n protestowa ł przeciwko wzrostow i stawk i minimalnej trzeb a policzyć konsekwencj e dl a samorz ądu jednostek podległych z teg o tytułu m y zrobiliśmy t o jes t 2 , 61 000 000 zł prz y dochodach 220  000 000 w skali rok u w Ciechanowie zgadz a si ę, więc koszt y s ą spor e i teg o rodzaj u dzia łania zmuszają samorz ądy do teg o, żeby wydatk i bieżące t e sztywne, bo tu nie mamy wyj ścia je śli mamy odg órne przep isy dotycz ące sposob u wynagrodzen ia pracownik ów, więc można powiedzie ć, że n ie tylko atakuj e się samorządu te j stron y dochodowe j, zabieraj ąc dochod y, ale zmusz a si ę te ż do wi ększych wydatk ów bieżących, ale po natur ą to rozmowa z urodzenia pan i po panie prezydencie pami ętam tutaj niejednokrotnie rozmow ą czy w iele rozm ów tak że z przedstaw icielami prawa i sprawiedliwo ści, kt órzy mówili n o dobrz e, ale pytaj ą n p . mn ie w odpow iedzi na moj e pytanie pan ie redaktorze b ędzie pan m ówił, że 2600 zł, czyl i stawk a minimalna 2020 rok to jest tak dużo n o przecie ż nikt przy zdrowych zmysłach nie pow ie, że t o jes t dużo, al e faktem te ż jes t, że wynagrodzenia zaczynaj ą si ę bardz o mocn o sp łaszcza, poniewa ż dz isiaj t o wynagrodzen ie m inimalne, gdybyśmy je zwi ększyli tylko wyłącznie o t ą kwot ę do 2600 z ł, a my ślę, że samorządy, b y sobie z ty m poradziły natom iast mam y te ż do teg o now ą rzecz, czyl i wyłączenie z teg o wynagrodzen ia m inimalnego dodatku stażowego to znacz y, a to oznacz a, że je śli ktoś ma dwudz iestoletni sta ż dotychczas zarabia ł najniższe wynagrodzen ie od 1 styczni a będzie zarabia ł 3120 zł brutto i to b ędzie n p . osob a, która sprz ąta chodn iki w mieście pracuj e na pracac h interwencyjnych wykon a jaki ś podstawowe rzeczy no to porównajmy tera z tak tak ie wynagrodzen ie z wynagrodzen iem nauczyc iela cz y lekarza rezydent a, więc widzimy teg o por ównania wynika z teg o por ównania wyn ika w łaśnie t o, że wynagrodzen ia spuszczaj ą cz y bardzo bl isko już jes t, żeby wszyscy zarab iali tyl e sam o można powiedzieć t o jes t dosy ć niepokoj ące zdarzen ie, więc tak ie sztuczn e kreowanie wynagrodze ń z perspektyw y centralne j jest niewłaściwe te ż trzeb a mie ć świadomość, że je śli te wynagrodzen ia si ę sztucznie podkręca o d dołu t o te ż b ędą ros ły koszt y us ług publicznych świadczonych prze z samorz ąd i przed tym n iestety n ie uc iekniemy samorząd n p . Ciechanowa, jak ie decyzj e podejmuj e zwaln ia urz ędników podległych pracownik ów czy pracownik ów na wynagrodzenia, kt órych bezpo średnia odpow iada ogran icza ich pracę cz y tnie wydatki w innych m iejscach us łyszeliśmy tak ie przyk łady z polsk ich, gdz ie np. 1 z samorz ądów rozwa żał ograniczenie etat ów do 34 dla swo ich pracowników n ie mam y tak iego zam iaru np. w przysz łym roku na emeryturę z ratusz a odchodz i 56 osób i b ędę t o m iejsca zatrudnia nowych obraz ów, al e poprosił pan ju ż jednak obecn ie komórkę t o s ą ich deklaracje osob iste i to miejsce n ie b ędziemy zatrudnia ć nowyc h pracownik ów cierpi ą oczywi ście wydatk i inwestycyjne, bo w tym bud żecie na przyszły ro k z ponad 20  000 000 z ł na inwestycje, a przykładowo te n ro k ko ńczymy z kwot ą ponad 50  000 000 z ł na inwestycje, wi ęc w idzimy, że t o ci ęcie radykaln e ci ęcia s ą te ż tak iej miękkiej sferze je śli trzeba ograniczać t o zawsz e cierpi n iestety kultur a promocja spor t i teg o rodzaju wydaje napisał na stron ę cz y urząd m iejski napisa ł, że ogran i zmniejszono wydatk i na organizacj ę wydarzeń kulturalnych sportowyc h, o czy m pa n wspomnia ł promocji ziele ń miejsk ą utrzymanie czysto ści remonty zarz ądzanie kryzysowe jak obc ina wydatk i na zarz ądzanie kryzysowe to nic si ę szczeg óły rezygnujecie n o n p . w ty m rok u zakupili śmy czujn iki powietrza t o jest 1 z tak ich wydatk ów w ramac h zarządzania kryzysowego w przyszłym rok u tak ich czujnik ów powietrza w mieście n ie będziemy za granic ą, które informują jakoś jakoś sobie trzeb a chwilę mamy w ty m momencie mam y ich 3 za chwilę pojawi ą si ę kolejne 2, więc będzie ich 5 na kolejn y ro k musieliśmy zrezygnowa ć z tych zakup ów na t o są pa n pow ie, a mieszkańcy o ty m, wiedzą informujemy mieszka ńców na pocz ątku rok u tradycyjnie odb ędą się spotkan ia os iedlowe w ładz m iasta z mieszka ńcami 12 chorzowskich osiedli b ędę rozmawiał z mieszka ńcami Renata spod, którzy late m spotkan ia przejd ą i m. in . o sprawac h budżetowych b ędę stara ł się mówić, al e czy pa n będzie m ówił mieszka ńcom, że z e wzgl ędu na decyzj ę jak tuta j ju ż cytowali śmy pa n m ówił na decyzj e parlament ów dotycz ących zmian wpraw ie podatkowyc h zani żoną subwencj ę oświatową obci ążenie miasta podwy żkami dl a nauczycieli ora z skokow ą podwy żką wynagrodzen ia m inimalnego w mie ście n p . n ie b ędziecie mogl i informować czy nie b ędziecie czyn ili inwestycji, b y jeszcze lep iej w w ielu m iejscach informować np. ostan ie jako ści pow ietrza np. ale przede wszystk im ucierpi ą na ty m inwestycje drogow e, bo t u jest cały cza s największa potrzeb a tyc h inwestycji dotychczas domagaliśmy się też zwr ócić te ż ważna oczywi ście dlateg o te ż inwestujemy n p . w ziele ń miejską w ty m rok u powstał, ale noc ą, a także dzieci ograniczać inwestycje w żadnej z uroków nowe j powsta ł nowy m iejski par k 35  000 nasadzeń 2000 drzew i w przysz łym roku pewn ie ju ż tak ie inicjatywy n ie zreal izujemy, bo trzeba dokonywa ć si ę ci ęć w różnych sferach ta t e sfer y tak naprawd ę, gdz ie ograniczyli śmy wydatk i on e s ą wielop łaszczyznowe przez zapow iadano wzros t wynagrodzen ia minimalnego co z t ą subwencją oświatową to znacz y, że nie znacz y tyl e ile potrzeb a bardz o dobr y przykład, b o z expos é prem iera s łyszeliśmy tak i zwrot subwencj a dla samorz ądów ro śnie zgadzam się t o jes t prawd a dl a miasta Ciechanów te ż na przysz ły rok subwencj a o światowa ro śnie ro śnie dokładnie 160  000 zł t o jes t najni ższy wzrost ro k do rok u, jaki k iedykolwiek w h istorii dla miasta nastaj e by ło na 19, a na rock dziewiętnasty t o było bodaj że oko ło 2  000  000 zło, dlaczeg o na przysz ły b ędzie tylk o 160  000 to jes t m. in. powód związany z tym, że wesz ły podwy żki dl a nauczyc ieli i rz ąd ustal a wynagrodzen ie nauczycieli, al e samorz ąd t e wynagrodzen ia mus i wyp łacać, wi ęc 1 z postulatów zwi ązku m iast polskich jes t t o, że we źcie sobie wynagrodzen ia ustala si ę na poz iomie rządowym sami j e nauczyc ielom wypłaca się będzie sen s wted y b ędzie w pe łni spraw iedliwe je śli te n, kt óry ustal a wysokość wynagrodzenia b ędzie te ż si ę wyp łacą, czyli rzeczywiście syste m funkcjonuj e taki spos ób rząd m ówi ile pan ma zapłacić, ale n ie daj ą pieniędzy zgadz a się jest t o o świadczenie absur d ostatn io po tak jak comiesi ęcznej publ iki po ka żdej po każdym miesi ącu publ ikowane są z pewny m opóźnieniem, al e jedna k publ ikowane s ą dan e o wykonaniu bud żetu z centralnego poz iomu, czyl i krajoweg o i po październiku mamy takie dan e widzieliśmy ta m wzros t dochodów podatkowyc h podatku PIT natychm iast Ministerstwo Finansów odpowiedziało to oznacza, że wi ęcej pieni ędzy z podatku PIT trafi też do samorządów pa n tuta j nie ma n ie można patrzeć tylk o na stronę dochodową trzeba patrze ć te ż na stron ę wydatkow ą i w te n sposób przedstawia ć realne j prawdz iwe dan e jeśli pa n m ówi o chocia żby dochodac h z PIT-u to na przysz ły ro k mam y wzros t planowan y 900  000 z ł zn ów s łowa premiera exposé, że zachodnie maj ą wynieść 220  000 000 zł, a z PIT - u b ędzie ile, a z PIT - u b ędzie rokroczn ie 900  000 więcej dokładnej kwot y w m ilionach teraz nie poda m, żeby si ę n ie pomyli ć, al e t e 900  000 zł więcej na przysz ły rok to te ż jes t najni ższy wzrost ro k do rok u od 8 lat, wi ęc wida ć realny proble m, bo jednocze śnie dokonywan e s ą zm iany podatkow e, kt óre zmniejszaj ą dochod y samorz ądów, ale nie s ą od zawierane żadne zadan ia cz y kompetencje to jest w moje j ocen ie naruszen ia art. 167 konstytucji, kt óry mówi ewidencj ę o ty m, że mus imy by ć adekwatno ść f inansowania zada ń publicznych real izowane prze z samorządy t o znacz y skor o nie zabran o żadnych zada ń kompetencj i konstytucja no pan ie redaktorze by ć mo że dz isiaj tyc h naruszeń konstytucj i w ostatn ich latach było, tyl e że już prze z obecn y rz ąd oczywi ście, że powtarzanie teg o rodzaj u zarzutów my ślę, że n ie robi żadnego wi ększego wra żenia na urz ądzeniach może nadawać temu jakiś b ieg formalna nie tylk o b ieg formaln y n p . nada l samorz ąd wojew ództwa mazowieckiego, kt óry wygra ł prze d Trybunałem Konstytucyjnym w e przed obecny m Trybunałem Konstytucyjnym trzeb a to zaznaczy ć w kontek ście f inansowania zadłużenia szpitali odpowiedzialno ści za to ja te ż da łem taki b ieg formalny swo im sprawo m np. procesuj e si ę teraz z e skarbe m państwa 6  000 000 z ł za zadan ia zlecon e, które powinny by ć w 100 % zgodn ie z ustawą f inansowane prze z rząd n ie 1 z Zelowa rozpraw y ju ż mia ły m iejsca m iejsce wyrok pewnie będzie trzeb a na te n wyrok kilka la t poczeka ć w wyroku z poz a zosta ł złożony dok ładnie ro k tem u tera z wn ioskuje do Rzecznika Praw Obywatelskich, ab y przyst ąpił do te j sprawy by ć może to będzie taka realna pomo c dla samorządów te j batal ii o pieniądze dl a samorządu pan i m inister Emilewicz nawe t tuta j wczora j m inister rozwoju w to sa m w magazynie EKG m ówiła, że samorz ądy trzeba w łączyć do program u mieszkanie plu s jeste ście gotowi troch ę za p óźno na te deklaracj e ja mam te ż dopiero zaczęła si ę ty m zajmować, al e program ju ż trw a dobrych par ę la t i na raz ie nie ma żadnych efekt ów natomiast j a z perspektyw y samorządowej wi ąże z ty m duże nadz ieje wiązałem z tym du że nadz ieje grunty ma ło teg o w 2016 roku jak o 1 z pierwszych prezydent ów polsk ich miast podpisałem si ę pod tak ą deklaracją z rządem ze spółkami rz ądowymi, które mia ły tym programe m si ę zajmowa ć si ę zajmują, że chce, żeby taki projek t ruszy ł w mie ście, a wi ęc z perspektywy samorz ądowej ja muszę wykorzystywa ć szanse, które si ę zdarzają, al e m iast też po w ątpi pa n musi te ż jak o samorz ądowiec mieć umiej ętność liczenia i w przypadk u teg o program u oraz n ie opłacało si ę w t o wchodzić rz ąd wymaga ł przekazan ia grunt u wykonan ia dokumentacji techn icznej i c o najbardz iej jes t w ątpliwe nie obchodziło te j spółki rz ądowej toczy c i przyszli m ieszka lokatorz y będą płacić cz y n ie t o miasto ma p łacić te j sp ółce rządowej te czynsze be z gdyb y sprawdzan ia tego czy c i lokatorzy faktycznie tocz y si ę regulująca m y postawili śmy na budownictwo TBS kre s bardzo zbliżone do teg o mieszkania plu s i w tydzień tem u otrzymaliśmy pozwolen ie na u żytkowanie dl a budynk u wielorodzinnego 88 mieszkań je śli zmieni ą si ę zasad y to al e kto by ć mo że tak natom iast na te n momen t real izujemy kolejną budow ę w budyne k wielorodzinny 1 już skończyliśmy drugi zaczynam y pa n Krzysztof Kosiński prezydent Ciechanowa sekretar z zwi ązku miast polskich dziękuję za rozmow ę dziękuję panie doktorze dziękuję pani informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA