REKLAMA

"Program partii programem spółki!"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-12-03 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:18 min.
Udostępnij:

- Minister Sasin powiedział wprost, że prezesami i członkami zarządu spółek Skarbu Państwa mogą być tylko ci, którzy rozumieją program PiSu. Kiedyś program partii był programem narodu, a dziś program partii jest programem spółki - mówił w Magazynie EKG Bogusław Grabowski Rozwiń »

Gośćmi EKG byli: Monika Kurtek, Bogusław Grabowski i Bohdan Wyżnikiewicz Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kadz ie ekonom ia kapita ł gospodarka t o jes t druga część magazyn u EKG Maciej Głogowski dzień dobr y w naszy m studiu dziś od moje j lewej jak zawsz e b ędę gości przedstawi ł pan dr Bohdan Wyżnikiewicz prezes Instytutu progno z i anal iz gospodarczyc h dzie ń dobry czyn pan ie doktorze pan i Monika kurte k g łówna ekonomistka bank u pocztowego dzie ń dobr y dzie ń dobry pa ństwu i pan dr Bogusław Grabowski dzień dobr y dzień dobr y w itam serdeczn ie konie c iekawostki Rozwiń » dz isiaj tuta j znalaz łem n p . redaktor Gosławski na Twitterze zamieścił tak i wp is niezwykle interesuj ący chciałem zapytać cz y mog ę dl a tak pow inien mieć znaczen ie, o czy m świadczy, że z Ministerstwa Finansów w ciągu k ilku dn i odeszli dyrektorz y zajmuj ący si ę w poszczeg ólnych departamentac h podatkam i VAT CIT i PIT, czyli mo żemy powiedzie ć z kluczowyc h m iejsc wysoc y rang ą urz ędnicy o odchodzą nie m ówiąc o ty m, że ta rośnie te ż odeszło uderza tak że, że t o jeszcze s ą tak że ci dyrektorz y tzw . sygnali ści, kt órzy informowali prem iera wcze śniej rzekomych nieprawid łowościach w k ierownictwie kas to ju ż inna spraw a rząd m ówi o uszczelnieniu podatk ów, a tu kluczow e osob y z teg o ministerstwa odchodzą to n ie jes t chyba dobr a wiadomo ść na n ie radz ili, dlaczego tak jes t, wi ęc ja nie ma m zielonego pojęcia, al e można sob ie obroni ć przyszed ł nowy m inister o zwoln ieniach kandydatów cz y te ż ludz i, do których ma różnić liczy ma większe zaufan ie ni ż do obecnyc h dyrektorów i postanowi ł t o obsadzi ć swoimi ludźmi t o jes t tak a spekulacj a, która przesz ła do g łowy jak us łyszałem o tym, pan a dyrektorka znaczeniowych zwrócił uwagę, że to jes t bardzo trudn y czas prawd ę, bo w te j chw ili jest sk ładany na budżet na czy m mo że nowa, al e jest, że tak powiem jeszcz e ra z bud żet przerab iane w związku budżet raptem 30 krotną popraw ia się 30 no właśnie, al e czas y bardz o ma ło w związku z ty m, a c i dyrektorz y o d departamentów podatkowych s ą to jedna k te ż osobami kluczowym i wy łączenie nast ępuje zmiana przychodz ą nowe osoby po zm ianie wdrożone od ministra finans ów dają się to jest jednak też pewn ie proble m nie moim zdan iem minister finansów nie ma żadnych problem ów w życiu mo żnych w życiu, jakie w życiu pom imo tuta j doniesienia prasow e s ą różne, cho ć wykształceniu nie nakazuj ą znalazłem także l ibero ora z maj ątkowe tak jedliśmy pisa ła 5 lat temu żona r óżni ludzie r óżne rzeczy n ie wpisywali raport y nawet na te n tema t powsta ły i c o nic można powiedzie ć dale j pełnią swoj e urzędy, a ja n ie o ty m, ja k o ty m, m inister finans ów chcia łem porozmawiać cz y zasygnalizowa ć zwrócić pa ństwu naszym s łuchaczom uwag ę, dlatego że jes t jeszcze 1 niezwykle istotna spraw a w kontek ście teg o noweg o bud żetu przecie ż nowy budżet wp ływy do niego maj ą pochodzi ć tak że zwi ększonego podatku akcyzoweg o na alkoho l i papierosy podwy żka wcześniej wycen iana na 3 % ostatecznie ma wynie ść procent 10 została przeg łosowana zdaj e się g łosami wi ększości parlamentarne j Sojuszu Zjednoczone znajduj e się już w Senacie, a w łaśnie biuro leg islacyjne Senatu, m ówi że ten termin życia o d wej ścia w życie tego tej zwi ększonej stawk i akcyzowe j 1 styczni a 2020 roku rodz i niebezpiecze ństwo naruszen ia konstytucj i konstytucyjnyc h standard ów, bo wi ększość parlamentarn a jazda przyzwyczai ła si ę do tego grob u chwil ę o d wyj ścia projekt u ustawy przeg łosowanej Sejmu do Senatu podp isu prezydentami kilka dn i niekiedy kilka godzin i teraz si ę okazało, że nagl e si ę obudzili si ę s ą innej sytuacj i, że tak n ie jest n o rzeczywi ście mam y przecież orzeczen ia Trybunału Konstytucyjnego stanu sprzed lat jeszcz e, jakie powinno by ć vacatio leg is szczeg ólnie w sytuacj i zobowiązań podatkowych no, je żeli mamy 30 dni na to, żeby Senat rozpatrzy ł projekt ustawy i zaopiniowa ł g o t o, je żeli on wykorzysta ca ły ten cza s i t a ustawa, kt óra posz ła do w Polsce w p ierwszych dniach l istopada wr óci mi ędzy przed świętami do Sejmu no t o jak sob ie wyobra żamy, że wszysc y producenc i tyc h wyrobów b ędą m ieli mus ieli dostosować si ę do nowyc h wymogów akcyza w ci ągu par u dni jeszcz e w okres ie świąteczno-noworocznym dość dz iwna sytuacj a jeszcze co dążeń un ifikacji tych stanowić rezygnacji z tyc h stanow isk pamiętajmy carsk ich Milenković to n ie jes t, że to o ty m, rozmawialiśmy, że b ędzie rozw ijana przecież musi być zm iana ustawy chociażby ze względu na t o, że trzydziestokrotno ść nie zyska ły zm iana budzi ustawy z ustawy budżetowej, al e w te j ustawie budżetowej, której za łożenia były przygotowywane parę miesi ęcy temu znaczka temp o wzrost u gospodarczeg o 370 % średniorocznie na przysz ły rok tak a w trzec im kwartale teg o roku by ło ju ż 39 mamy przyspieszenie spadk u dynamiki PKB kwarta ł na kwartał by ło po 2 teraz jes t po prawie 6 punktu procentowego, wi ęc trzeb a byłoby przemy śleć jak popatrzym y na za łożenia inflacyjne z teg o bud żetu również można było przemyśleć i tera z tak albo nie n ie zm ieniamy tyc h za łożeń nawet w iemy, że w momenc ie procedowan ia ustawy ona przecie ż będzie procedowan a pewnie a ż do pocz ątku stycznia będzie ju ż odchyla się o d rzeczywisto ści gospodarcze j alb o dokonujem y zm ian c o wymagano przekalkulowa ć całego bud żetu, a drug a rzecz ci dyrektorzy najlepiej wiedzą c o się dzieje w gospodarce, bo on i widz ą jak wp ływają podatki Ada w in tak dobrz e t o króciutko ata k, bo pan dr Grabowski poruszył ważną spraw ę, czyli makroekonom iczne założenia rzeczywi ście w bud żecie, który mam y na 2020 roku w ty m projekc ie pierwotnym jes t zap isane wzros t gospodarcz y 37 i rozum iem, że pod tak i wzrost dop isano bud żet, bo t o te ż rzutuj e na t o czas prognozowanie wp ływu do teg o budżetu, a potem też duży mo żna dop iero podzielić to jes t państwa zdan iem już w te j chwili kontrowersyjn y zapis o 3 i siedemdziesi ątych zdecydowan ie ta zawyżone n o konsensus rynkow y jest poniżej te j te j kwoty konsensus progno z pan doktor różnicy, ale si ę wi ć uwag ę na spraw y akcyz y od papieros ów alkohol u Otóż ja o d w ielu lat czyta m bud żet i szczególnie sprawozdanie z wykonania bud żetów i zauwa żyłem, że to szczególna dziewi ęćdziesiątych i troch ę później, że na og ół podwyżki akcyz y n ie daj ą spodziewanych oczekiwanych rezultat ów przez rz ądzących na pap ierze dają t o jest na papierze daj ą natom iast rzeczywisto ści lepsz y efekt daj e obniżanie akcyzy, czeg o do świadczył m inister finans ów Kołodko pan a, k iedy z r óżnych powodów obniży akcyzy alkoho l wtedy by ły wi ększe wp ływy do budżetu, wi ęc czuj e zagrożenie będzie rz ąd Leszka Millera tak jest to jes t zagro żenie, że po prost u tyc h dochodów się n ie osi ągnie w bud żecie z powod u zwi ększonej akcj i, których założono, al e pan idzie l iniowo zn iesie pani Monika kurtek, jak ą pani ma prognozę wzrost u gospodarczego 2020 rok no j a na raz ie 380 %, wi ęc troch ę wyżej, al e niestety ryzyko tego nie musieli wzi ąć do Senatu dobrze kresowa z inflacją wy ższą te ż jak żona będzie ju ż nie ma o tyl e, jaką mo że rocznie w tej chwili ma m 3 %, ale wydaje si ę, że może mie ć jeszcz e zaskoczenia w górę, jeżeli chodzi o inflację, dlatego że chocia żby podwyżka akcyz y z 3 na 10 te wszystk ie podwyżki, które słyszymy, je żeli chodz i o wyw óz śmieci wodę nie w iemy c o w końcu energi ą elektryczn ą i przed e wszystkim bardzo różne us ługi także będziemy w przysz łym rok u płacić wi ęcej, a rząd chciałby widzenia budżetu akurat w łaśnie tak to będzie nada l b ędzie pozytywnie waszą wyższej klasy co też p ierwszym rozjadą nas też, ale gorzej w d łuższym okresie czas u mam y t e proces y integracyjne dlateg o, jeżeli chodz i o temp o wzrost u gospodarczego na to n iestety, ale ryzyka s ą w dół t o znaczy no rzeczywi ście t o ten wzros t na poz iomie 39 w trzecim kwartal e by ł negatywny m zaskoczeniem n o i jes t ryzyko, że kolejny kwarta ł rzeczywiście b ędziemy jeszcze niżej, czyl i ca wzrost gospodarcz y będzie ni ższa mam y więcej b ędziemy p łacić za alkoho l pap ierosy usługi b ędą cora z droższe pan i powiedzia ła tak utrzymanie mieszka ń w pierwszym kwartal e żywność b ędzie droższa no pewn ie sezonowo pocz ątek rok u początek rok u i bra k tak powiem świeżych dostaw oczywi ście rodz i też zazwyczaj, że stare trzeb a b ędzie zapłacić wi ęcej czy myślę, że te wzrost y ce n b ędą wszędzie tak naprawdę to się wszystk o rozlewa tak to jes t tak że panie rektorze jest lekarzem, a propos inflacji wa żna rzecz Bogusław Grabowski energia elektryczna do te j pory sprawy nierozwi ązana, bo n ie pan i minister Emilewicz wczora j mówiła t o w łaśnie zaproponować dzi ś prowadzą właśnie chc e, a propo s teg o powiedzieć przedstaw iciele rz ądu m ówią pan i minister Emilewicz powiedzia ła my mam y tak i s łuch bardz o wybiórcze t o znaczy na s interesuje ile zap łacimy za energię elektryczną za co ś innego interesowało, sk ąd pani minister może wiedzie ć, bo jaki ś Urząd Regulacji Energetyki tak dalej, al e zostawiono niezależność instytucji przecież władza t o wszysc y wiedz ą jak wyglądają na razie może pan i, że niezale żnie pan i minister Emilewicz m ówiła o ty m co ka żdego interesuje ile zap łaci za energię elektryczn ą w rachunk u za energi ę elektryczn ą, kt óra przychodzi do domu, al e przecie ż my p łacimy za energię elektryczn ą w towarac h usługach, je żeli b ędziemy mieli tak ą sytuację, bo pan i minister Miller rzecz powiedzia ł, że n ie będzie w tym roku żadnych dop łat w zwi ązku z powyższym ceny energ ii elektryczne j wzrosną nawet gdyb y one wzros ły 0 dla odbiorców indywidualnych, bo przecież mo żna sob ie tak wyobrazić, że przesun iemy podwy żki tak jak t o było w latach ta m 1020 lat tem u b ędziemy chronić konsument ów przed przeniesiemy wi ększe podwy żki dl a procent ów, czyl i ze 100 % wyprodukowanej energ ii elektryczne j producen t dostanie tak ą wartość, jak ą chce, al e cen y będą mn iej ros ły dl a konsumentów indywidualnych bardziej dla przedz iale, je żeli pan produkuje coś dl a mnie ja dziękuję mus i pa n zapłacić wi ęcej za energię to podn iesie pa n cen a tego towar u także dla tak tanio zapyta ń jes t dlateg o będziemy to jes t do te j por y n ie uwzględniany mo im zdan iem w prognozach analityk ów, bo przecież to, że on i prognozowali czegoś, o czym nie maj ą poj ęcia cz y mo żemy powiedzieć, że b ędziemy m ieli przysp ieszenie wzrostu nie tylko ze wzgl ędu na us ługi komunaln e wywóz śmieci tam wolno też w innych miejscach jest co pa n chcia ł tylko powiedzieć, że k iedy pan będziesz analitycy n ie można prognozować jeg o rzeczy niemającymi pojęcia t o pan dr Wyżnikiewicz bardzo się uśmiał przeprasza m, że tak nie okazja mówi o n ie maj ą poj ęcia o rozmiarze może te ż, że adm inistracyjne czyns z czy, dlaczego my śmy w łaśnie, dlaczego z naszych to by ło zabawn e, bo akura t kwest ia ciągnione efekt ów dobrze znana trudno ściom, a tuta j otoczyl i rzecz chodziło czy to znacz y, że można prognozowa ć nie wiedz ąc, jeżeli wzrosn ą cen y producentów czyta m w zakresie nie w iadomo ile mianem, o ile to można tu już prz y prognozowaniu jak t o wp łynie na wzrost ce n ogólnie jak t o wpłynie t o pow ie pan na to gdz ie powiem pan u, bo n ie wiem w tej chwili jak mały jak i liczby zainstalowa ła się tego ostatn io nie robi, jeżeli si ę zgadzamy się w ty m roku te n przyj ął za łożenia jakie ś opary za łożenia, że niestety b ędzie dro żej b ędziemy płacić więcej za r óżne towary us ługi cz y pa ństwo mówiliście, ale jest dobra informacja tera z posłuchamy informacji radio taka sam a potem b ędzie trzec ia część magazyn u EKG w magazyn EKG w rad iu tokfm magazy n EKG część trzec ia jes t dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry w naszym stud iu dziś pan i Monika kurtek pan Bohdan Wyżnikiewicz pa n Bogusław Grabowski je śli chodz i o z łotego to w te j chwili fran k po 3 zł 90 gr euro 4 z ł 28 funt 5 zł 1 g r dolar 3 z ł 86 g r K 2 proszę szykowa ć zdz iwienia ale zan im zdz iwienia to i i ście 1 sprawa wydaj e si ę, że n ie mo żna pomin ąć spraw y z banku Pekao SA jes t n iezwykle ciekawy tema t, a opr ócz prezesa, kt óry odszed ł i innych cz łonków zarządu n o tera z mówi si ę, że tak że pracuj ący w tym bank u syn pan a Mariana Banasia tak że zosta ł z prac y odwo łane bank Pekao SA opr ócz tego, że jes t du żym bankiem to jes t z ty m odkupiony z repolonizacj ą dany m odzyskany m bankiem s ą jeszcze jacy ś i inwestorzy gie łdowi, kt órzy posiadaj ą akcj e teg o bank u, a w tl e prawdopodobn ie w ielka pol ityka ma ło w iemy, al e wiemy na pewno, że co ś s iedzi i właściwie jak t o tera z wszystk o poskładać w ca łości jak to interpretowa ć po bardzo groźnie pa n, że t o s ą spółki gie łdowe o d PGE PKO BP Pekao rozumiemy PKS, al e przecie ż pa n minister Sasin, kt óry tera z b ędzie wykonywa ł funkcj ę przedstaw iciela właściciela pakietu kontrolneg o alb o całego przedsiębiorstwa jes t to 750 z dominuj ącym udzia łem skarbu państwa albo tak im, który decyduj e np. opisać region wra z z Szyman minister Sasin powiedzia ł wpros t z prezesam i członkami zarządu w tak ich spółkach mogą być tylk o ci, kt órzy rozumiej ą akceptują progra m PiS - u, bo przecież ta m są po to, żeby realizowa ć progra m rządu drug ą rzecz powiedział m y mus imy się przeciw tarczą wolno ści gospodarcze j part ii tak ten tak progra m partii programem narod u progra m partii programem sp ółek będzie tera z nowe has ło na ten progra m partii programem sp ółek tak jes t, wi ęc sobie twarzy dobrze no i myślę, że to niedługo pa n będzie widz ą napisy na d tymi centrami tyc h f irm, bo przecie ż prezesi będą chc ieli się pochwali ć rozumieją s łowa m inistra w tej sp ółce real izujemy progra m part ii tak jest, więc wybór i jeszcz e powiedział, że spółki energetyczne rz ąd si ę przeciwstawia ć spowoln ieniu gospodarczemu ewentualny m czynn ikom kryzysowy m dlatego dl a tyc h sp ółkach na tych z e z udzia łem skarbu pa ństwa będą bardzo wa żne zadanie przysp ieszenie programu inwestycyjnego i t d . tak cz ęsto mówił otwarty m tekste m wci ągu ostatnich 2 dni, więc by ć mo że niektóre osob y n ie pasuj ą do tego, ale też w iemy, że dawn iej by ło chyba 7 dysponentów jak organu za do organ u w łaścicielskiego różne m inister rolnictwa z e swą energetyk i ochron y środowiska teraz t o będzie wszystk o skonsolidowane dlatego, że je żeli mieli śmy tak ie takim Księstwa dzielnicowe ich by ło kilka t o było konfl ikty pomi ędzy różnymi m inistrami szefam i mn iejszych partii teraz chodzi ło o ujednol icenie, więc nowa miot ła przysz ła nowe porz ądki są zmiany kadr y s ą c i członkowie zarządu, kt órzy dawniej godz ina prac y w tak im tryb ie musia ł si ę do innych elementów tego tryb u tera z przystosować n o w każdym razie czekam y na nast ępne decyzje, bo to początek persona l tak takie rozdanie kart mo im zdaniem będzie t o w innych sp ółkach tak samo pa n przecie ż, jeżeli nom inata pana premiera, że pana m inistra Ziobro obwołany n o t o przecież te ż jak konfl ikt dawn iej pomiędzy pa n minister Ziobro pan m inister pan i premierem, a pan m ówił na konkret może wcześniej to pełna opow iada jak ąś taką abstrakcyjną historię tak, al e chodzi o to, że rzeczy nara z są oczywiście chodzi o t o, żeby cho ć, żeby dokonać noweg o podzia łu wpływów w sp ółkach skarbu pa ństwa pomi ędzy najbardz iej wp ływowymi ludźmi zjednoczonej praw icy jak pa n Ziobro Morawiecki bank Pekao SA t o by ł pan minister Ziobro, a tera z może nie będzie wcze śniej przeszed ł, bo przecież te n sa m prezes przez PZU Pekao SA dobrze no i teraz jest następne pytanie c o PKO BP, bo tam wp ływy ma pa n prem ier coś zobaczy w Polskim funduszu rozwoju tam te ż pa n premier ma wp ływ zobaczymy pa n dr Wyżnikiewicz w tej spraw ie jeszcze no n ie tylk o martw i t o, że tak ie roszad y personaln e w końcu prowadz ą do gorszyc h wyników gospodarczych tyc h sp ółek, bo każdy nowy, kto przychodzi potrzebuj e czasu, żeby si ę rozejrzeć współpraca si ę tym przejmuj e spółki to ja si ę przejmuje, bo nie zale ży na ty m, żeby na nas z kra j r ósł na gospodarcz ą, żeby ludziom Dostatni taka t o jes t rodzaj zagro żenia progra m partii programe m spółki przypom ina to hasło mus i przy świecać teraz mn ie na szczęście n ie mus i K2, ale wspominaj ą o ty m, b o o tym, banku Pekao samo wydaje si ę ciekawa historia, tym bardziej że ta k jak od, o czy m warto pamiętać t o jest te n odzyskan y ban k, który w łaśnie doświadcza tera z, który jednocze śnie jes t wsp ół inwestorem w drug im odzyskanym, czyl i Alior banku także to wi ększa grup a nie uzyska łem przyj ęty tak dobrze, al e by ł Polski o d początku przej ęta, a Pekao SA jes t odzyskan e nieco państwa dziki już pani Monika kurte k może pani jak n ie mnie n iezmiennie nieustaj ąco zadz iwia prezydentura si ę wczoraj no, dlateg o że są tak ie okres y, gdzie wydaje si ę, że ju ż dziś dochodz imy jakiego ś moment u tak ie uspokojenie rzesz ów zara z w iadomo tak stab ilizacja i nagle po raz taka bomb a wczoraj w naszej części dzie ń był tak im przyk ładem w łaśnie na tak ie w łaśnie dziwne zachowan ia, a m ianowicie p o p ierwsze prezydent też og łosił, że na łoży c ła na stadion w m ieniu w Brazylii Argentyny, wi ęc na to bardzo du żą nerwowość wywo łała informacja, że zostaną na łożone c ła na Francję za wprowadzen ie podatk u na t e giganty prawd a ameryka ńskie Francja chyb a w l ipcu og łosiła procen t procentoweg o podatku i to automatyczn ie wzrost u burzy cały te n spok ój na rynkac h finansowych, jaki by ł znowu wszystk o zaczyn a prawda spadać rosn ąć w różne stron y w zale żności o d aktywów Nafty wszystk im si ę Chiny, gdz ie prawda mamy zapewn ienia, że ju ż ta umow a pierwszej fazy jest już ju ż ju ż prawie podp isujemy termin cały czas gdzieś dalej teraz tak ie informacje nap ływają n iestety te ż powoduj ą, że ta wiara w bardzo bardz o maleje tam nie dz iwi naczelną, jakie ma takie uwagi tak że na nartach jest już na tak iej drodz e, by wypracowan ia rzeczywi ście jakiegoś jakieś pozmienia ć umowy i wiem 1 czy drug im w ójtem praktycznie wszystk o burz e i ta budowa zaczyn a się godn ą tak w k ółko tak mam y wybor y doprowadzili tak że w ruch u pytanie jak to si ę dl a prezydenta ostateczn ie sko ńczy dobrz e tak panicznej używają, ale n ie zobaczym y a ż na dobrze t o było pierwsze zdz iwienia Piotr Woźniakiewicz takie moje zdz iwienie też troch ę z drugiej stron y Atlantyku Aleh to 9 pań nie ma krajowyc h zdziwie ń ma swoje żony w tym 100 patriotyzm panie redaktorze w tym auto proszę usłyszałem w ty m stud ia niewykluczone, że do pana audycj i, k iedy by ła rozmow a o stawkac h podatkowyc h to mog łem o ty m, rozmawia ć tak to nie pada już kt o, al e kto ś powiedzia ł, że sekt y sekretark a znanego inwestora Warrena Buffetta p łaci ni ższy podatek niż sa m je j, bo wyższe wy ższa wyższa istota sen s tej historii rozliczam VAT m ówi jest tak i, że moj a sekretark a płaci więcej ni ż ja o d tak ich procentow o on tam prezentowan o także niemu n ie wg innej wg wy ższej stawki podatkowej p łaci podatki i t o wcale n ie znacz y że, bo efek t tego i tak ludz ie zrozumieli, że w te j Ameryce tak nier ówno, że m iliarder, który jes t w czo łówce najbogatszyc h ludz i świata p łaci ni ższe podatk i niż jeg o sekretark a tymczase m sekretark a tam p łaciła, bo t o, bo na pocz ątku tej dekad y na p łacił oko ło 170  000 US D, bo zarabia ła pół 1 000 000 USD, jakb y pytan ie była sekretarka do zaparzania herbat y czy gen telefon u do port u wsp ółpracownik, kt órym pomaga ł dzia łać natomiast o n zap łacił 6  000 000 grana prze z targ i zwi ązane z 4040 × więcej ni ż niczego może te ż sekretar z, al e sk ąd si ę b ierze Otóż to się bierze stąd, że w Ameryce tak ie daj e tak a f ilozofia f iskusa, że zostawm y tak im ludziom na 2 i innym działalność dobroczynn ą filantropijn ą niech on i wydaj ą swoje setk i milionów dolar ów na r óżne społecznie po żyteczne cel e jak laborator ia na uczelniach b iblioteki się wchodz i na Uniwersytet warszawski t o nawe t amerykański jakikolwiek t o co drugi budynek jes t jego imienia cz y kto ś to ufundował lata ć absolwent cz y ktoś tak i, bo to jes t bardz iej efektywne, je żeli te n jeg o doch ód zostanie zreal izowany w tak i sposób ni ż, gdyby przechodzi ł przez t ę państwową machin ę biurokratyczną jak i zn ów zagrali taki jes t wniosek to, je żeli trzeb a być precyzyjny m niemo żna mówić nie mo żna dawa ć po żywki dla wszelk iego rodzaj u populistów, mówiąc że w stanac h Zjednoczonych jes t tak nierówno, że m iliardy p łaci ni ższy podatek ni ż jeg o sekretarka pa n tak ie rzeczy opowiadać t o jest t o jes t po prostu karm ienie dawanie argument ów r óżnego rodzaj u populisty, żeby to do tego, by ludzie i że tutaj się prze żyć co ś takiego powiedzia ł ca łą t ę histori ę dobrz e dobrz e OKS n o dobrze przyjmuje t e wiadomo ści drogowe t o było zdziwienie pana doktora f izyki pan dr Grabowski ma pa n, jak i mamy zwiastuj ą 5 plus już tyle raz y mówiliśmy cel zgin ąć Otóż 1 z tw órców rozwiązań ustawowych by ł pa n wiceminister Marczuk, kt óry obecn ie jes t w iceszefem polskiego funduszu rozwoj u w tym s łynnym witam wszyscy rozmaw iali, że trag izmu, jakie b ędą w 20608 roku n iskie emerytury, al e przez żonę b ędą niskie nie tylko z e wzgl ędu na to wszystko zwr ócić uwag ę obni żenie wieku emerytalneg o c o skutkuje ni ższymi emeryturami wi ęc, gd y najpierw rząd obni ża emerytury pow inni jego przedstawiciele realizuj ą, jak ie b ędą n iskie emerytury, al e też pamiętajmy druga rzecz te prognoz y s ą na 2060 roku jest 44 lata o d wprowadzen ia 500 + 208064, czyli 2 pokolenia już będą si ę w cudzysłowie żywiły programe m 500 plus, kt óry jes t stanow i prawie 10 % wszystk ich pokole ń 3 prawie 10 % wszystk ich wydatków bud żetowych i 2 % PKB Otóż pa n minister, kt óry by ł 1 z twórców teg o mówi nawe t za 44 nawet za 64 lata n ic to n ie da demografia si ę nam w og óle nie popsuje i dlateg o MR Broński n ie poprawi w zwi ązku z powy ższym tak naprawd ę najlepsz a recenzj a efektywno ści najwi ększego wydatk u wprowadzonego prze z prawo i sprawiedliwo ść w poprzedn iej kadencj i teg o sztandaroweg o projektu dokonan a przez głównego tw órcy 1 z głównych tw órców teg o projekt u wydajemy 40 miliardów, al e s ą rozrzucane pieni ądze po poz a tym, że miało zmniejszy ć ub óstwo, które w idzimy od 2 lat ro śnie nawe t w śród dzieci, kt órych b iednych jes t 60  000 więcej t o pan a dziwi tak dz ielnie, że tak, bo tak a do bólu szczero ść w tak kr ótkim okres ie czas u ty m zdz iwieniem zako ńczyliśmy dz isiejsze wydanie magazynu EKG dziwi ł się jako ostatn i pan dr Bogusław Grabowski w stud iu także pan i Monika kurtek g łówna ekonom istka banku pocztowego i pan dr Bohdan Wyżnikiewicz preze s Instytutu progno z anal iz gospodarczych bardz o pa ństwu dziękuję audycj ę EKG przygotowa ły Agata Krajewska Karolina opolska realizowa ła Lidia Prądzyńska r ównież bardzo dzi ękuję radiu TOK FM zbli ża si ę czas informacji obecnie dziesi ąty jes t dziewi ąta 56 po informacjach po dziesi ątej audycj a Owczarek i Cezary łasiczka kolejn e wydan ie magazynu EKG ju ż jutr o po dziewi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA