REKLAMA

Test: Mercedesy - Vito i Klasa V

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-12-03 19:40
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacj i dobry wieczór codziennym motoryzacyjnych dzień testowy Jacek Balkan Sławek Paruszewski zgodn ie z zapowiedzi ą dl a odmiany dziś samoch ód z 2 samochody dostawcz e dobrze 1 osobowo dostawczy, jakby nie by ł dobry drugi jes t typow o dostaw czy uprawnienie takie b ędą 2 mercedesy prosz ę państwa p ierwszym samochodem klasa VE, a drug im samochode m będzie Mercedes v ito Mercedes v ito w wersj i furgo n zaczn ijmy o d klas y VC t o jest klasa co t o Rozwiń » jes t klasow ą kiedyś by ło tak ie rozróżnienie, że czyn ie tak naprawdę klas a VE jak o osobow a luksusow a wersj a mercedesa v ito to t o ju ż funkcjonuje od la t dziewięćdziesiątych, je żeli dobrz e pami ętam tam cz ęsto by ły tak ie, a wersję z e sk órzanymi fotelami obrotowymi fotelam i tak, ale wersję przypomn i mi kazano pan u zwanego t o było co ś na coś mn iejszych zwane t o był odpow iednik peugeot a partnera trac imy coś mn iejszego dużo mniejsza ju ż ani tak i bieg komiczn ą Iwanie dobrz e natom iast klasa VE i Mercedes vito to s ą du że samochody t o jes t odpow iednik tak iej konstrukcj i jak preze s prawa ne r jak c itroen Jump i jest mn iejsza od świata f iata ducato, ale te ż odpow iednich np. świata talen t to to jes t jeszcz e odpowiednich przede wszystk im najwa żniejszego samochod u na wszystk ich placac h budowy w Polsce, czyli volkswagen a transportera, że ta ma tak ie pytanie, kt óre jeszcze kiedyś mi si ę ju ż tak jakoś przychodzi ło miałam zamiar spyta ć z dzie ćmi, jak ie mark i premium konkuruj ą z mercedesem jeśli chodz i o samochod y u żytkowe mark i prem ium żadna nowość, ale n o widzi o n tylko, że je żeli chodzi o samochody osobow e to mercedes y z marką premium o 2, jeżeli chodz i o samochody użytkowe t o mercedes y z mark ą, czyli użytkowych w łaśnie trudno mówić o premi ę tak n ie m ówi słuchaj t o jes t tak, że klas y fau l mo że inaczej ma są dzi ś, je żeli chodzi, jeżeli chodz i o, jeżeli chodz i o dostawcz e to m y ta ńszy Mercedes vito z teg o c o widz ę kosztuje t o s ą cen y nett o około 70  000 około 70  000 z ł netto, a t o b ędzie, a i t o b ędzie czterodrzw iowy furgo n w krótkiej wersj i z silnikiem 16 Iza 90 koni natom iast wersj e z silnikami 21 zaczynają si ę około 90 kilku tysi ęcy z łotych natom iast t o c o odróżnia troch ę mercedes a vito o d innych teg o typ u konstrukcji właśnie t o ca ła n iemiecka francusk a włoska konkurencja t o s ą doskona łe samochod y je ździliśmy ostatn io o planami t o jes t troch ę wi ększa możliwość, chocia ż ona te ż si ę pojaw ia ju ż konkurencj i wybor u silnik ów w marc e Adasia mo żesz mie ć 16 za 88 koni 114 koni albo 21 ze 136190 koni, a czase m są te ż w niekt órych samochodac h, cośmy ostatnio mieli śmy tak iego, a jakiegoś spr intera chyba fałszywką, czyli ju ż tak naprawd ę mocny m naprawd ę dynamicznym silnikiem toż to c o jes t ważne te samochody może nie zn a pa n na 4 koła samochodu mo żesz mie ć automatyczn ą siedmiostopniow ą skrzynią tuta j z 7 Pietroń na szczęście i w oplu i peugeocie citroenie te ż już pojawi ło się bardz o dobre skrzynie biegów t o s ą japo ński automat 8 stopniu w inny świetna skrzynia i on e doskonal e wsp ółpracują z pustymi dwu l itrowymi silnikami diesla, jeżeli chodz i tuta j osiągi mo c przyjemno ść zjazd y t o trudn o wskazać, jakie zwyci ęzcy znaczy jeszcze do n iedawna wieś właśnie mercedesa można, b y by ło fajnie wyposa żyć te n bardz o nas vito to n ie, ale klas a w autach mia ła w środku jakimiś tak imi, a jest, bo tak dlatego się zastanaw iam co mo że zachęcić ludz i do przej ścia, że log o czy znacz y gw iazda tak, bo m ówią u żytkowe tak na presti ż ca ła np. Flota mas z mercedesy n o, więc nie tak n ie zacznie działać albo tak nisk ą dobr a t o co mo że zachęcić widzisz to n ie jest tak że kadrz e, kt óra firma m a, a rozwi ązanie, a odpowiadaj ąca wszystkim 100 %, dlatego że niekt órzy wolą zap łacić troch ę więcej jedni wol ą jedn i mają lepsz ą ofert ę leasingow ą i troch ę gorsz ą ktoś tam lepsze warunki gwarancj i ktoś ma serw is bli żej ktoś zaproponował lepsz e lepsze warunki w momencie, kiedy jes t ca ła Flota, a kto ś zaproponował lepsz e warunk i warunki serwisu odkupu i t d . tak więc to nie jes t takie proste, że tutaj 1 firma wymy śliła sob ie wymy śliła sobie spos ób n a n a na absolutn ie wszystk o, a jeżeli chodzi i to teraz ju ż tak im zwykłym bia łym organe m, a w wersj i wersj i t o jes t chyb a d ługi, czyli nie będzie cz y to n ie będzie to nie jes t wykluczon e pi ęciometrowe auto, a dziś t o wcale n ie jakiś bardzo d ługi samochód nie ma jakich ś w ielkich problemów z zamawiania jest pa n d ługi jednak no wiesz on si ę tak nazywan o tego że, a t o jes t d ługi natomiast jes t jeszcz e tzw . bardz o kompak t n ie Compact Compact ma 490, ale jes t jeszcz e ekstr a d ługi te n ekstra d ługi sprzec iwie, a 5 m 40 cm długości, wi ęc samochod y s ą dost ępne w 3 na wersjach w 3 rozmiarach i mo żna sob ie zamówić właśnie to niezale żnie od długości z napędem n a z nap ędem na rękę t o c o w tym momenc ie życia t o jest wersj a Crew 3 osobowa c i z przod u masz 3 fotela tak naprawd ę 1 fotel 1 podwójną ławeczka masz, a z tytułu du żą przestrzeń baga żową drzwi przesuwn e z 1 strony klapa z samy m końcu po prostu zwyk ły biały furgo n z czarnymi zderzakam i jakich wiele na polsk ich drogach bardzo fajn ie jeżdżące sze ściobiegowa skrzynia manualn a, a silnik 21 wizę elastyczn e używająca takim m ikroskopijne ilości paliwa t o aż ta m zasięg 900 km s ą naprawdę naprawd ę robi wrażenie chce si ę coś wiedzieć o mercedes ie v ito powiem co czy coś c o chcesz jeszcz e wiedzie ć czy kiedykolwiek my ślę, że on i wrócą tuta j, bo tu po mówił, że co mocn e silniki benzynowe t o n ie mnie nie ma silników benzynowych w ty m segmencie nawe t w klas ie FAU, o kt órej tras a chwila te ż nie ma nie ma s ilnika benzynoweg o klasa znowu to jes t w łaśnie tak luksusow ą osobow o, a potraktowan a klasa potraktowan y Mercedes vito jeszcze tylko potrzebuj e jeszcz e coś takiego c o si ę nazywa Marco polo, ale tuta j też nie ma s ilnika, ale to jes t rodz i taki turystyczną kapitałowy to jes t tak a mini jes t ta k jak Kalifornia jak mała kawa czworga to jes t wojn a dobrze przypomnijmy, bo tutaj to są wóz by ł sprzęt g łówki tak samo 7 elektronik takich kont dl a szefa 9 kronik a, czyli mogą by ć albo 9, ale klasyczn e alb o klasyczny automa t albo 2 sprzęgów czy tylko, bo to wiadomo, że t o jest automa t prawda 9 tutaj klub n o nie 2 przy torach rozpoczną się o ochron ie nie ma 9 stopniu w dłuższym okres ie dobr a dawa j teg o teg o kolejneg o bohatera no dobrze czy m r óżni klasa o d o d mercedes a vito z zewnątrz powiedzmy, że można si ę próbować pomylić, dlateg o że og ólny zarys sylwetki jes t bardz o podobn y natom iast różnica jest ogromn a po przyjrzen iu się bliżej jest przede wszystkim klas a z przeszklony m samochode m, a jest samochodem, kt óry jes t po prost u przeszkodę wsz ędzie nie ma n igdzie panel i tak ich blaszanych ma tylko wszędzie są wszędzie są szyb y wsz ędzie są okn a niekt órych oknac h s ą ruletki alb o żaluzje w zale żności w zależności tutaj o d wersj i, a ich dostępności te ż mam y możliwość skonfigurowania sob ie tego samochod u w 3 długościach mówi o klas ie fa l też możemy sob ie wybrać napęd na 4 koła mo żemy sobie wybra ć skrzyn ie automatyczne tylk o wy łącznie kasa n ie jest dostępna z e skrzyni ą manualną jes t do wybor u tylko dwul itrowy diesel, kt óry ma 160 do 240 koni po drodze jest jeszcze 190 miał okazj ę powiedzie ć tak ą wersj ą 240 koni, a i te ż jak sob ie pani tak jak sob ie czase m tak im samochode m pojazd w łaśnie to bardzo le śnikiem sobie prze z tydzie ń je ździłem i on e taki niepozorny albo czarne jeszcz e jakoś wygl ądają ira ńską, a na d własnym czerwon y czy tak nas troch ę straż pożarna trochę pan sądzi, al e sobie, al e fan i wyposażone w środku z dobrym i światłami z a na dobre i multimediami, a jes t chyb a z dobrym nagłośnieniem s ą też nie jest be z znaczen ia i taka konf iguracja sprzed 2 potowa potem 2 fotele z ty łu i 3 Fota oraz uczyli łącznie mo że dlatego są ta m zmie ścić 7 osób no ale dopatrz ą, b o tak d ługi kompakt, ale zastanaw iam się fajnie, że w oferc ie, al e czy uważa, że jest sen s n p . do kupowania w takim tak im typ ie samochodu nap ędu na obie os ie jes t mo żliwość i np. no cz y silnik 163 konny t o nie by łby w zupełności wystarczaj ący now ą broni ą odnośnie wystarczaj ą mają wysok i, a dopłata do napędu na 4 koła t o jes t to 20  000 zł na t o, ale pytan ie o sens no al e je żeli Suite samochód, kt óry jak my wszystk o jes t wybierany mia łam pojęcia prze z ma łe firmy alb o du że f irmy z mocą przedsiębiorców, wnosząc po c o tak i samochód no chyba n ie o t o, żeby na torze jeździć no dobr a, ale 40 należy, że nie są, al e co sob ie kupią np. nie w iem, a mercedesa po prost u klasy alb o Aes to jest sław k u na co ś samoch ód samoch ód do o dla ludz i, którzy bardz o dok ładnie przemyśleli swoje potrzeby alb o dla firm, kt óre bardz o dokładnie przemy śli przemyślały swoj e potrzeby cz y ten samochód, kt óry w fajnyc h warunkach jes t w stan ie zabrać 7 osób jeszcze troch ę bagażu, ale jest to te ż n p . dl a dużej rodz iny dl a pięcioosobowej rodziny, kt óra chce gdzie ś, która ju ż trochę podrosła oczywiście n ie są dz ieci, które pa n ju ż 1 walizeczką tylko to jes t np. to są dzieci w w ieku nastoletn im, kt óre podobn o, a zabierają z e sobą du żo baga żu w sensie jakie ś ta m ju ż walizki i Bóg w ie c o, je żeli jesteś sportow ą rodzin ą aktywną rodziną je ździć na jakiś narty nacisnął mordy na paralotni teg o typ u rzeczy ta m się to wszystk o mie ści zm ian dokąd, jak a się nie spakuje n o tak na s tak tuta j, a w cen ie, a ostatn io dobrz e wyposażone, al e w cenie po prost u klas a dostaje samoch ód, kt óry z prawie 2 × wy ższe jes t nieco dłuższe na na s w środku ma mn óstwo miejsca nie da si ę nim jecha ć na autostradz ie, a z pr ędkością 230 na godzinę tera z na szcz ęście takich autostrad, gdzie mo żna jeździć 206 godzin już n iema są tylko w Nieszawie mam y pr ędkość maksymaln ą w Polsce 140 na godzin ę i troch ę po tych samochodach którymi je ździmy czuć te ż za wysok a pr ędkość, bo cz ęsto z nich głośno os ób dlatego pyta m, bo jak korzysta ć akurat samochodów wyobra ża sob ie między lotn iskami dok ładnie z bardzo cz ęsto nie m ówię akurat musi też Mercedes te n ty p samochod u nas zab iera, gdzie nie ma dużo bagaży, bo mamy 3 dni bagaży, więc to n ie jes t jaka ś rodz ina z desk ą surfingow ą i uważam, że w tak iej sytuacj i w ogóle oczywi ście wybór są pewn ą cennik długi nie b ędzie, al e 2163 na 1 oś myślę, że t o natom iast 70  000, a s łuchajmy te ż bardz o często m ówiąc ma m namyśli zaprzyja źnione brytyjsk i progra m kt óry, który cz ęsto jest mi dan e realizowa ć nazywamy to pokaja ł, czyli taki samoch ód przewoz u osób, które są potrzebn e na planie zdj ęciowym, a w łaśnie do teg o, żeby można się by ło tam spakować z tymi wszystk imi rzeczam i, które mam y, czyli 45 laty wami 3 kamerami i t o na wie ś do tego wszystkiemu upycha się teg o na drug im, bo to jest to są drogie rzeczy tylko t o wszystko trzeba jaki ś spos ób zapanować t o ksi ążka potrzebuje dowie źć na 2 na pla n 45 osób albo, w jak ich gości co ś taki samoch ód rob i najlepszą robotę m y zawsze mieli śmy c o do właśnie no i znow u tuta j jak popatrzeć np. audi BMW nie maj ą, al e wiesz t o c o rodz ina rodzina wywodz i si ę jak najbardz iej samochodu dostawczego no raper a tylko t o jest osobow a i fajn ie wykonan a fajn ie wykończona jedna k zupe łnie innych materia łów odm iana mercedesa dostawczego to tyle je śli chodzi o mercedes y klas y VE Mercedes vito jak określa eksportuj e za każdym razem jak tamten samochód n ie rozwin ął my śli o sobie my ślę, że nic wi ęcej do szcz ęścia człowiekowi n ie jest potrzebna dlatego Tomasz po prost u dużo miejsca wiesz c o słychać sam n ie wchodzi chc e zabrać dz iecku rowere k ju ż dobroć 3 zmierz ogranicze ń jes t naprawdę n iewiele to w styczn iu wojn ę Sławek warszawska walkę bardzo dzi ękujemy zapraszamy ju ż jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA