REKLAMA

Jak zamach na London Bridge może wpłynąć na wynik wyborów?

Połączenie
Data emisji:
2019-12-03 14:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 1423 Jakub Janiszewski przy m ikrofonie znam jes t Jakub Krupa dz iennikarz zajmuj ący si ę tematyką brytyjsk ą dzie ń dobr y niedobre b ędziemy oczywi ście m ówić o zbliżających się wyborac h do Izby gm in wyborac h, kt óre najprawdopodobn iej tak przynajmn iej si ę m ówi na podstaw ie sondaży wygr a bardzo konserwatywn a, ale n ie jest tak ie do ko ńca pewn e, bo ostatnio zdaj e si ę partia prac y zaczyn a lekko odbija ć i cora z bardziej zagra żać te j wi Rozwiń » ększości konserwatywne j także mo że się okazać najmn iej tak wczoraj czytaj mnie ta m się mo że się okazać, że nawe t jeśli uda si ę ten stanowi wygrać te wybor y t o jego sukce s b ędzie po łowiczny trochę przypominaj ący t e kłopoty Theresy May, która liczy ła na znacz ące zwi ększenie swojeg o swoje j si ły parlamentarnej ostatecznie okazało si ę, że wysz ła z tych wybor ów słabsza czy tak mo że si ę rzeczywi ście okazać podobn ie cz y wiadomo, skąd si ę b ierze to odb icie partii pracy tak szans e s ą stosunkowo niewielkie powtórzenie teg o scenariusza 2017 roku, ale wciąż jes t to opcja podobn ie jak w kampanii 2017 roku w idzimy na ko ńcówce bliżej końca bli żej, że tego dn ia, k iedy Brytyjczycy faktycznie p ójdą do urn, ty m bardziej spad a poparcie dl a liberalnych Demokratów, a ro śnie dl a właśnie głównej opozycyjne j partii prac y dokładnie tak sam o w 2017 roku tak a była motywacj a, k iedy prem ier Theresa May zwo łała wybor u wted y mia ła blisko dwudz iesto punktową przewag ę w sonda żach była absolutn ie przekonan y, że nowy parlament parlament będzie mia ł samodzieln ą komfortową wi ększość, która pozwol i na rz ądy wg wedle własnego uznania n iemal za i przypr aw szybk ie skuteczn e przeprowadzenie wyjścia z Unii Europejskiej jak t o się sko ńczyło wszyscy w iemy ta m dynamika tej kampan ii trochę podobn a w ty m momencie ostatnich sonda ży z ostatnich k ilku dni pokazują wzros t poparcia dl a partii prac y ponad 2 punkty procentow e i jednocześnie spade k poparcia dl a liberalnych Demokratów trochę wi ęcej niż 1 punkt procentow y i tuta j pi ętno łoży na s iebie wykres 2017 roku 2019 roku w ty m samy m momenc ie kampan ii partia konserwatywna, czyl i tak w łaśnie Borisa Johnsona jest mniej więcej w ty m samym m iejscu partia prac y troszk ę niżej ni ż poprzednio, kiedy wszyscy w iemy jak się skończyły t e wybor y, ale goni 2 wielkie dynam ika pokazuje mo żesz poprawić sw ój wyn ik t o oczywiście był najgorsz y możliwy scenar iusz dl a Borysa Johnsona, który tak sam o kresowe j miał 1 cel akcji, bo t e wybor y wci ąż powtarza, czyl i w ocenie kwestii brexitu, kiedy projekt da m zresztą nawet Górnik slogane m kampan ii, al e na razie musimy ostrzega ć na razie jeszcze ta przewag a torysów jes t na tyl e bezpieczna, że partia konserwatywna powinna mieć codzienną wi ększość ma pan b ędzie te ż ta k jak m ówię tu jeszcze przed sob ą te n tydzień t o dzięki pan i wiele może się zmienić n o właśnie teraz zastanówmy się ja k na t o wszystk o wp ływa pi ątkowe wydarzen ie, czyli uzbrojon y wnoszą ósmym Kam zabi ł 2 osoby kolejne 3 ranił w Londynie o n był skazan y za terroryz m zosta ł wypuszczają takie snuje si ę te ż tak sytego jeg o przedterminowego wyjścia z niej nie jes t główną osi ą spor u pol itycznego i kwestii dotycz ącej tego czy obecn y rząd State du żo zrobić, żeby zaostrzy ć przep isy dotycz ące walk i z terroryzme m oczywiście te j, bo natychmiast zjawi ła się kwesti ą upolitycznienia te j traged ii były zarówno premier bardz o ciasnej lider opozycyjne j partii pracy term in ka żdym dos łownie Boża of icjalnego zaw ieszenia kampanii i ta kampania była zaw ieszona w piątek w ieczorem w sobot ę ran o oba j bardzo szybko zacz ęli komentować działania swo ich wojennyc h part ii w przeszłości wskazują Johnson parti ę pracy z dn ia w przysz łości prawo pozwalające jeste m na przedterm inowe wyj ście z więzienia z kolei chorobę dotykającą stanow i, że jedna k nie zapom inajmy o tym, że to partia konserwatywn a rz ądzi od 9 lat, a Ustkę trafi do wi ęzienia w 2012 roku w łaśnie już da rz ąd partii konserwatywne j stronie wystarczaj ąco du żo czasu, żeby zmieni ć przepisy, gdyb y uważa t o stosowne oczywiście o d dawna w iemy z partii konserwatywnej jes t uwa żana za t ą lepszą bezpieczniejszą wchodz i kwest ia bezpiecze ństwa Narodowego tuta j za ka żdym raze m wytyka si ę wspomina się drugiemu Korwinowi by ło poparc ie między n ie poparcie cz y kontakty z m. in . irlandzkimi irlandzką armi ę i cz ęsto nawet Hamasem i n iejasne odpowiedzi cz y wr ęcz wpros t jednoznaczne wypow iedzi krytyczn e wobe c pa ństwa Izrael cz y krytyczne komentarz e dotycz ące NATO, którego szczy t dzisiaj przecie ż rozpoczyn a si ę w Londynie te ż na pewno premier oraz czas u b ędzie chcia ł wykorzysta ć do pokazania si ę jak ten odpow iedzialny w międzynarodowej i w miar ę przewidywalny m ówiąc o tym, wpros t, że ja k na tl e stosunkow o skompl ikowanej sytuacji w ramach Sojuszu, gdz ie prezydent Francji Emmanuel Macron otwarcie krytykuje Sojusz ta k tak sam o jak prezydent Stanów zjednoczonyc h Donald Tramp wielka Brytania wciąż b ędzie chciała w tym c o już odgrywa ć istotną rol ę w związku z ty m pod tym względem im dłużej trwa dyskusj a o samych kwest ii bezpiecze ństwa lep iej dl a dla partii konserwatywnej natomiast fakt fakte m, że komentatorzy wytykaj ą, że przep isy zm iany przepis ów racze j brak zm ian tych przepis ów wbr ew przedstawianym rekomendacj ą jedna k obci ąża lekko pol ityczny partii konserwatywnej no i tera z tak pytan ie czy ta h istoria, bo to n ie jest pierwsza teg o rodzaj u h istoria, którą Londyn ogląda prawd a cz y w ielka Brytania to znaczy co ś si ę wydarza rokroczn ie w jakiejś form ie w 2017 roku też 3 raz na niezależność n o w łaśnie zgin ęły od czas ów no żem tam 49 zostało rannych, dlateg o że sprawca mia ł samoch ód 2018 roku też most między UE w ministerstwie też samoch ód jak o narzędzie zbrodni je śli mo żna tak powiedzie ć tera z no że kuchenne i tera z pytan ie w jak i sposób ta debata zaczyn a si ę radykal izmu czy można powiedzieć, że faktycznie idziemy w stron ę teg o najprostszeg o rozwi ązania, czyl i zwi ększone kary my ślę, że to stron ę k ieruje się większość opinii publicznej tak jak to jest jes t jedna k element skor o z bankami 2012 roku został skazan y na karę wi ęzienia za pomysł za łożenia obozu dl a ekstremistów w Pakistanie to miał być trenowa ć przeprawy zamach ów i plan zamach u na londyńską giełdę to kosz t tak i raczej nie powinien wejść, by szybk o na wolno ść od oczywiście te strat y, które bardz o skompl ikowana, że z teg o c o dz isiaj w iemy z bankami później pisa ł nawe t otwarcia rząd chce by ć dobry m obywatelem Wielkiej Brytanii zmieni ł sob ie wreszcie ma świadomość niedojrzałości b łędów popełnionych w przeszłości by ł obj ęty dozorem elektronicznym wolności przez mia ł na nodze specjaln e opaski pozwalała na jego sta n do lokal izacji wyjątkowo dostał zgodę na wyjaz d do Londynu, gdz ie normaln ie Ślązakach oczywiście jestem o d niego brytyjsk iej stol icy, ale na pewno pojawi si ę pytan ie kto ś by ł obserwowan y znany z historii terroryzm u i obowiązkowe było pewn e aktywne śledztwo terrorystyczn e jak m ógł jedna k pojecha ć wygodnym czy kraj ma t o znowu poza żydowskim partię konserwatywną t e pytania b ędą zdawan e wobe c te j polityki tej jeszcz e prezesem jest wujk iem próbował odpowiedzieć na to bardzo jednoznacznie ujawni ł, że 74 osoby podobny m statusie s ą na wolno ści, ale jeszcze, zajmując się skończy t o było już od co najmn iej 56 niebo prosto z aresztowanyc h pod p ilnie zosta ł pol icja służby przyjrzały się tem u c o na wolności, aby w związku z ty m te ż sygnał polityczne z e strony prem iera alb o bardz o jednoznaczn y podhasłem oni zamierza odpu ścić to n ie zam ierza pozwolić na t o, żeby ta sytuacja pokazała, że jeg o rząd odchodzi od kwest ii n iezbyt poważne t o jest 1 jak 1 linia, kt órą mo żemy si ę tuta j zająć taka tematyczn a, czyli sam a reakcj a na zamach t o c o mo żna zrobi ć z prawnie t o jest najprostsze w grunc ie rzeczy troch ę jedna k zakładające, że prawo karne jest jak ąś magiczn ą księgą, zmieniaj ąc rzeczywistość, ale też pom ówmy o ty m jak w og óle interpretuje si ę t o wydarzen ie szerzej to znacz y w kontekście dzia łalności samych s łużb w kontek ście dzia łalności system u re integracji wi ęźniów systemu można powiedzie ć pewne j resocjalizacji na pewno też t o jest du ża w te j dyskusj i niewątpliwie to od raz u wkroczy ł ojc iec 1 z ofiar czy jes t pi ęcioletni dla kamery i tak by ł współorganizatorem konferencj i, w trakc ie kt órej dosz ło teg o tego zjaw iska w kwestii duży element tej h istorii to zdarz a Słomka by ł na konferencji dotycz ącej Renate grałam przestępców t o jest ważne, gd y p łatnik rozpiera ła reintegracji przestępców z drugiej strony, k iedy doszło teg o dlateg o tak z drugiej strony oczyszczamy to oczywiste historie bohater ów czas ów, kt óre stan ęły w obron ie cz y walczyło 400 wśród n ich już dzisiaj wiemy, że by ł też morderc a skazan y morderca Trybunał grudniowej przepustce z wi ęzienia jak zupe łnie przypadkiem, gdyb y okolice interweniowa ł, a w takiej sytuacj i też oczywiście okazj i drug ą stron ę rehabilitacja n ie zawsz e tak wygląda to mo że działać tuta j t ę wypowiedź ojca dl a emeryta było o tyle istotne rz ąd podjął wpros t n ie chciałby, że jeg o sy n nie chciałby, żeby jeg o śmierć była wykorzystywana w te n spos ób jak dyskusj a na d zaostrzen iem przepis ów czy zaostrzenie wyrok u, bo nie t ędy drog a nawet 1 z telewizji pokazywał klip sprzed k ilku lat sam Querrey mówił, że z każdym część powa żnym mocny m cierpienie wiąże się poważne szans e na napraw ę i chciałby, żeby t o była t o motyw przewodn i tej organ izacji, gdz ie ciężko o s ilniejszej silniejsze komunikat w kontek ście tego, że koniec ko ńców komisja, kt órą tak bardzo wierzy ł kosztowałaby własne życie, ale na pewno t o jest t o jes t główny elemen t dyskusji metodologicznej cz y chce cz y przy warsztatowej jak można zrobić na kolejn e lata przede wszystkim to jest troch ę bardz iej pol ityczna dyskusja cz y wobec terrorystów w og óle to działa być mo że tak że osob y o innych, a skazany na inny przestępca by ć mo że ta m nadz ieja na to no t o poprawn ie potopu popraw ę strony zwiększa by ć może w środku terroryst ów po prostu nie ma co liczyć no właśnie t o jes t tak ie pytan ie o to jak i jes t marg ines ryzyka prawd a znacz y na ile różni, al e pami ętajmy, że brytyjsk ie służby argumentowa ły, że jednocze śnie w ciągu ostatn ich par u lat 35 zamach terrorystyczn y zosta ł powstrzymany pan i do n ich doszło co na to, że te n syste m jes t jest Cree istnieje syste m ostrzegan ia przed radykalizacją prezent cz y system y mon itorowania osób s ą podejrzewane o mo żliwość pope łnienia przest ępstwa generaln ie jedna k działa, al e na pewn o kwest ia jak teg o doszło, że ósemka był tam, gdz ie był, skąd wziął 2 może dale j będzie kluczowy m elemente m tego śledztwa, bo pami ętajmy, że dosłownie nieca ły miesi ąc temu już teraz miesiąc temu sko ńczyła si ę post ępowanie sądowe wyja śniające jak dosz ło do poprzedniego zamach u narod u by ć tak sprzed 2 lat, a którym pa n rekto r wspomnia ł ta m też w łaśnie by ła dyskusja element już by ła dyskusja n p . o ty m jak nale ży traktować wi ęźniów to osob y, kt óre wcze śniej był obserwowany podejrzewany pami ętajmy, że tamci sprawc y ile nie byli wi ęźniami, al e byli w parlamenc ie monitorowania prze z służby pote m głos odpuszczono ten temat uznaj ąc, że n ie są jedna k zagrożenia w związku z tym to na pewn o ten temat tema t wróci będzie du żym elementem śledztwa, kt óre doczek a dzi ękuję bardz o Jakub Krupa by ł z nam i czternasta 35 za chwil ę informacje progra m przygotowa ła Anna Piekutowska łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA