REKLAMA

"Dzieje człowieka piszącego" Kazimierza Orłosia (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-25 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
55:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry państwo racze j dobr y wieczór zaprasza m pa ństwa dz isiaj na spotkan ia na spotkanie z panią Teresą Orłoś i pane m Kazimierzem, a 8 dobry wiecz ór państwu to wiecz ór efek t pragn ie państwa s łuchałem Kazimierz Orłoś 1 z najznakom itszych wsp ółczesnych prozaik ów autor opow iada, że przypomn ę tylk o dz iewczyny z gank u h istorii leśnych kochanków i inne opowiadania be z c iebie żyć n ie mog ę auto r powie ści do m pod Lutnią letn ich z Mierzei n Rozwiń » o i t e z powod u, kt órej miał pa n problem y, czyl i zakaz druku w Polsce zosta ł pa n zwolniony z pracy, jak o że po bezskutecznych próbach wydan ia jej w Polsce wydał pani ą w Instytucie literackim w Paryżu, a m ianowicie powie ści cudown a melina jest pa n tak że scenarzyst ą autorem s łuchowisk i publ icysta my już spotkali śmy si ę uświadomiliśmy sobie, że t o by ły aż 4 lata tem u spotkaliśmy si ę w ówczas, gd y wysz ła fantastyczn a ksi ążka i dzieje 2 rodzin opowie ść o losach Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy taka sag a rodzinna i wted y pan powiedzia łby t o moje pytan ie, a cz y b ędzie dalsz y ci ąg powiedzia ł pan tak że pan p isze Niewiem, jak im etapie mam wted y był no i teraz ma m przed sob ą Kazimierz Orłoś dz ieje cz łowieka pisz ącego wydawn ictwo l iterackie pi ęknie wydan e tak no rzeczywi ście jako ś zmobilizowa łem si ę i t ę ksi ążkę pisa łem w ci ągu ostatnich 3 lat dwóch-trzech lat czy t o wted y pa n zdam zam ierza jeszcze wtedy rozmawiali było świeże po wydan iu tamte j, które do Kanady, al e to był zam iar ja trochę wyjecha łem si ę cz y cz y Ros pisa ć, bo miałem tak że w perspektyw ie tak ą opowieść no al e zdecydowa łem si ę na na dalsz y ci ąg tyc h wspomnie ń nawiązałem tytu łem do te j pierwszej cz ęści dz ieje cz łowieka piszącego tam by ły dzieje 2 rodzin no t o jest, al e to ju ż moja historia t o jest w łaściwie moj a autobiografia o d rok u 1945 do osiemdziesiątego dziewiątego, więc t o jes t ca ły PRL i trochę t o jes t taką mam nadziej ę dl a Czytelników troch ę tak a h istoria PRL-u tak że w tl e, jakby to s ą losy teg o cz łowieka, kt óry p isze los y teg o piszącego n o al e jednocześnie wszystk ie wydarzen ia, kt óre wtedy w naszy m kraj u mia ły m iejsce i kt órych by łem obserwatorem s ą w te j ksi ążce właściwie pojaw ia si ę pytanie cz y b ędzie cz ęść trzec ia n ie mie ś ci zarabia si ę czy tak z re żimem ludziach jak troch ę tak uzasadnia ł dlateg o, bo jedna k chcia łam zako ńczyć w ty m momenc ie, k iedy ju ż mieli śmy perspektyw y wolnego kraju już, b y rząd mazowieckiego ju ż by ło po okr ągłym stol e ju ż upad ł mu r berli ński i zawali ł si ę rozwi ązał się związek radz iecki, wi ęc to t o była ta granica cenzura, a po tym, n o n iestety ta k jak dz isiaj patrząc z perspektywy ju ż tych 30 lat wolne j Polski wida ć, że t o by ło trochę inaczej ni ż sob ie wyobrażaliśmy, al e c iekawym by łoby przeczytać c o pan sądzi pan robi ł c o pan myślał przecie ż pan jednak jest także pan umilk ł przeciw z prezydent, al e publ icystyka prawd a on a dotyka ła te j rzeczywistości ju ż po osiemdziesiąty dziewi ątym rok u dotyk a tak t o t o mo że w łaśnie racz y je śli my ślałbym o trzeciej cz ęści raczej w łaśnie o jakim ś wyborz e publicystyki artykułów felieton ów pomiędzy z kolei rz ądowych cz y Tomasz ko t owe j właściwy wystarcz y tylk o jako ś jakąś kompozycj ę sam o zrobi ć ja przyzna m si ę mamy n iedosyt pani, al e w ksi ążce, że w Polsce mają te ż w latach ju ż my ślałam, że pani powie mnie t o tak właśnie tak tak to ustalon e norm y by ła naprawd ę ma m niedosyt, poniewa ż tak nie szuka ło specjalnie nie chcia ł teg o robić wypisać kilka zda ń n i czy kilkanaście, kt óre pan i dotyczy ły troszk ę wi ęcej poznanie zdecydowałem ślub, al e pote m tak by ła pracowa ła przyjecha ła z Maćkiem wyjechała t u przyjecha ła kon iec koniec na szcz ęście ja si ę śmiechy tylko z tego pan i wiedziała jak malar z dopisał, że to tylk o tak była przyjechało ta k tak, ale j a na to wszystk o patrzy właśnie strac h jes t decyzją cora z bardz iej realn y jes t l iberalnie nastaw ione te k na n o tak w idoczny widzia ł te n obra z naszeg o wspólnego życia n o by łem po prostu byłam ca ły czas Antoś wyst ępuje inna rzec z ja chętnie przeczyta ła to co pani napisa ła prawd ę na Wschodzie żyłem napisa łam tak, al e ciągle ma m za ma ło czas u, żeby do tego wrócić po luz u jak bardzo wiedz ą jak pani ą gor ąco do teg o namawiam no, wi ęc ja b ędę mia ła pani wi ęcej, a po drugie, zobacz y może to, o czy m pa n pisa ł tak że z drugiej stron y prawda troch ę jak pan i w danym momencie, bo Czytelnicy mam y pan i czu ła po prostu dla towarzyszy także obywatele n o tak tak było w łaściwie to moj e towarzyszenie by ła przez ca łe nasze wsp ólne życie jes t dalej n o próbuje czase m co ś tam samodz ielnie, a przed e wszystk im rzeczywi ście napisałam pierwsz ą cz ęść swoich wspomnie ń takich dzieci ństwa za okupacj i czas ów okupacji by ła zupełnie inna moj a h istoria ni ż m ęża, wi ęc mo że t o dlatego, by być c iekawe jak t o się pisa łam zmy ślą o wnukac h dzieciach n o i dalszy ci ąg moj e dorosłe życie moj a praca, kt óra by ła bardz o urozma icone ta moj a droga z o nap ędzie zawodowe, więc t o by m chcia ła jeszcz e opisa ć do końca n o i zobaczyć c o to b ędzie z tym dale j ja pani ą mob ilizuje dobrze, je żeli osob a, która bardz o na t o czek a jeste m tak że t ą osob ą bardzo dziękuję zupełnie nale żałoby b ędzie ta m pilnowa ł bardz o dzi ękuję dotyczy da łam czyta łem, że wspaniale te k panu powiedzia łam książkę jeszcz e ra z przypom inam państwu o d kiedy jes t w księgarniach o d początku pa ździernika tak Kazimierz Orłoś dz ieje cz łowieka wierz ącego, jeżeli państwo wezm ą do r ęki w ksi ęgarni pomy ślą o MAK tu ż za cegła Ilona ma stro n prawie 600 proszę pa ństwa n ic to n ic to t o, że czyt a b łyskawicznie przynajmniej dl a mn ie tak była ta lektur a Sobolewska jes t pow iedziane, ale jak co ś na spraw ia przyjemność te ż tak lekko przechodzi na d tym, zw łaszcza że tak z 1 strony pojawiały mi si ę atak iem, jakb y tutaj ci ągle odniesie ń do w łasnej g o dzieciństwa jedno t e odn iesienia robi ła ja jeste m młodsza, a więc, jakb y t e lata czterdzieste cz y pięćdziesiąte nie dotkn ęły tak sob ie pomy ślałam, a c o j a w szkole śpiewała da, bo t o był ro k sześćdziesiąty, wi ęc ju ż było k ilka la t po pięćdziesiątym sz óstym, a ro k wcześniej by ła wycofan a rel igia, kt óra na chwilę wr óciła Wda i tuta j n p . gd y biedy czyta m jak to jak to wtedy, gd y pan był w trzec iej klas ie, jakie t o by ło pomieszanie jeszcze ci ągle troch ę, bo ludz ie si ę wydaje m łodym, że koniec wojna si ę sko ńczyły podlega ć okupacja komunistyczna wszystk o te n cały okres makabryczne j tak dale j, a tutaj n ie by ło pa n mówi pa n recytowa ł w trzec iej klas ie w iersz odzyskali śmy Boże i ta m i tam, cho ć to pa n ładnie t o pa n napisa ł jes t może zacytuj ę był w ierny moje j mamy n o w łaśnie nauczycielka poprosiła, żeby znale źć jaki ś wiersz mama n ie znalaz ł, al e napisa ła, a pami ęta pa n ja pami ętam tylk o te n fragmen t dzi ęki tobie dobr y Boże rze ź nam zwr ócił Polski brzeg recytowa łem, stając na pod ium sali g imnastycznej na pewn o bardzo przyjęty, al e cz y popełniałem błędy czy si ę zacina ły n ie pamiętam nie w iem tak że cz y ktokolw iek zwr ócił uwagę na wyeksponowan ie rol i pan a Boga prz y odzyskaniu przez nas brzeg u Morskiego c o podkreśliła autork a moj a bardz o rel igijna mam a tu jes t pan ju ż w Łodzi zaczyna pa n o d Rawy Mazowieckiej w krzakac h tak ta m pani ą zako ńczył poprzednią tam, gdz ie si ę przeliczyli śmy ofensyw ę sowieck ą toby m stycze ń stycze ń 400 piąty rok no oma l nie zginę ni ż m y, poniewa ż bombardowali bardz o chor a Mazowiecką samoloty sow ieckie i staral i się trafi ć w nas z do m, poniewa ż w idzieli na podw órku samochody niemieckie ci ężarówki niemiecki n ie pamiętam te n moment staliśmy w tak im korytarz y ku, obejmuj ąc si ę mam a ojc iec ja jeszcz e WI ojca i jeg o gospodyni i sypał si ę cynk na m na g łowy, bo dom si ę trząsł, więc t o by ł bardzo gro źnym taki momen t, al e na szczęście do mn ie zawali ł się no i pote m par ę dn i w tym klasztorz e ojców pasjonist ów p óki n ie weszl i Sowieci t o d ługa kolumn a czo łgów, kt órą pamięta pami ęta jak wyszli śmy wracaliśmy do dom u czo łgiści Stali prz y ciągach 1100 mnie tak przyja źnie z Gaju o powiedział co ś po rosyjsku tak że bardz o to tak ie owyc h ostr o fotografia została t u, a pamięta pa n dzie ń kapitulacji dziewi ąty tak t o w Łodzi ju ż by śmy byl i Włosi od 1 maja ojciec ju ż ta m wrócił do prac y w ministerstwie le śnictwa by ł le śnikiem z wykszta łcenia naukowcy n o im byliśmy z mam ą w restauracj i w tak iej stołówce nagl e ja pami ętam, że tak ie poruszen ie wszyscy wstali zacz ęli m ówić rad io prawdopodobn ie og łosiło, że t o było 9 maja, że odpisowi Niemcy kapitulacj ę kon iec wojn y, al e ja wtedy bardz iej skoncentrowan e na jedzeniu obiad ów normalnych obiadu w restauracj i Bania my śmy jednak w czas ie wojn y t o bardzo t o by ło r óżnie biednie n o wi ęc, więc dla mn ie zaczął si ę te n okre s w miar ę normalnego życia w przeciwie ństwie do rodziców, dla których te n świat się tam lekarz nie zmieni kompletn ie zmienią te n ce n t a Polska opanowan a przez armi ę czerwon ą i portret y Stalina, kt óre zaczęły wsz ędzie pojawia ć się no t o już oznacza ło zupełnie inny okre s cz y rozmaw iali kiedy ś prz y pan u o ty m, o tym nowym, ale mam y żenujących rozm ów prawdopodobn ie rozmawianie o tym, że ojc iec by ł przesłuchiwany pa n wiedział, ale t o ja te n jak teg o w długi cza s n ie wiedzia łem dop iero pote m skojarzy łem i przeczyta łem o tym, dop iero we wspomn ieniach ojca opisa ł t e przes łuchania WB, a pani, gdz ie pani by ła pan i teraz, gdy ko ńczyła si ę wojn a, a ja by łam już wted y w cudzysłowie wolny m Lublinie o tak ta m dostali śmy się z podlubelskiej go spad ł lubelsk iej ws i, w kt órej spędziłem 5 lat okupacji, ale bez lubelsk ą wie ś przyjechali państwo my śmy mus ieli stamt ąd wyjecha ć i przyjecha łam z mam ą ojc iec by ł n iewoli ju ż wtedy czekali śmy w Lublinie na jeg o powr ót, ale zupełnie inna ja n ie pamiętam jeg o ko ńca wojny zupełnie ta m si ę zatar ło pamięci, a n ie wr ócił ojc iec wrócił ojciec wr ócił tak ojciec wr ócili potem n o al e ojciec później wr óciła p óźniej dołączyła role, jak ie sta ła Zwolak z efektami, czyl i działalność związku maj ątek punk t zgoda rodz iny, którego zwodem Pa odbywały się wolnym Berga zebra ł k ilka audycji na ten tema t, ponieważ zna m osoby, których rodzice tam byl i na cze ść tak pote m pami ętam, że ju ż jak wr óci t o były tak ie g łośnik na rynków Lublinie i on czyta ł swoj e wspomn ienia z teg o w Woldenbergu, a tutaj wszysc y s łuchali tak ich audycj i ogólnych n a ja by łam szalen ie dumna, dlateg o że ojc iec ta m r ównież pisał o mn ie to by ły l isty tak ich, które on dan e nie pisa ł i cytował je w tej audycji to by ła moj a dum a na, al e to zupełnie s ą inne jedna k wspomnienia ni ż m ęża tylk o pote m by ła ta wsp ólna nasz pobyt t o znacz y by śmy się min ęli w Łodzi, al e ja te ż t o przez, używając w obszarach myśmy t o czy interes, m imo że pa ństwo spotkać w Łodzi, al e przejazde m mąż wyje żdża, a myśmy prze z lata ludzi jak szacowa ł na kr ótko obron ę swoj ą przed zarzutem, że żony jest ma ła ksi ęgarzy, a ksi ążka jest dz iecko dedykowan a żonie resztę jedynk ą jest 1 rozdział n ie wiedzieliśmy, że wynosi aż wyjaśni ja n o to gwarancja to, bo po ślubi nowej hal i państwo panuj e w japonkac h w Kazimierzu jest bardzo kr ótki rozdzia ł pow iem tak przeczyta z przyjemnością wiem, że Lis krótki, a jes t krótki, ale o n jes t, ale tre ścią, al e ta, która b ędzie tak tak powiedzieć, że byliśmy szcz ęśliwi tyc h, ale tyc h też pa ństw pa ństw pa n m ówi o w te j podróży ju ż po ślubie o tym p ierwszym pocz ątkach bycia raze m ju ż jak o małżeństwo, al e te ż wiele razy t o pojaw ia, że by łem szcz ęśliwy jak o dz iecko jak o ch łopak jak o l icealista wcześniej traktor a był ten na tyc h o lat a ch łopięce nauk a w szkol e podstawowe j na Raszyńskiej, a pote m REIT-om bawić do naszego państwa przyjechal i najp ierw ojciec, a pote m znalaz ł prawda zatrudn ienie w Instytucie le śnictwa tak tak, ale to ju ż zaczął w Łodzi pracować instytucje now o zorganizowa ł ojc iec jako specjal ista od chor ób las ów grzyb ów prowadzi ł ta m taki sw ój swoj ą pracown ie w łaśnie chor ób las ów, że od stron y te j te j egzystencj i nasze j t o t o powr ót jednak by ł d o do normalności jaki ś i te n straszn y stalinizm jakoś s ą mniej nocac h opr ócz tyc h teg o ep izodu z przesłuchaniami ojc a je j jak w te j taki fragment pan a matc e, która zacz ęła prac ę w poradn i zdrow ia psychicznego główna poradn ie zdrowia psychicznego zupełnie n iedaleko, bo na ulicy dolne j miejsca, gdz ie siedzimy matka włączyła się te ż do szeroko propagowan e prze z w ładze akcj i zwalczania analfabetyzm u po godzinach pracy prowadzi ła lekcj e czytania p isania dl a pracownik ów f izycznych g łównie salowyc h sprzątaczek pracuj ących w poradni tyc h, kt óre by ły analfabetami z e społeczną prac ę otrzym a k ilka dyplomów dz ielnicowej rady narodowe j na Mokotowie co c iotka moj a kuzynk a ojc a Julia Gerter owa skwitowa ła kiedy ś słowami o aktywn ie bezpartyjny m, kt óry wspiera komunistów w r óżny sposób, pomagaj ąc prz y zn iewoleniu narod u polsk iego tak to t o rzeczywi ście pami ętam tak ie były zebran ia, poniewa ż mam a organizowała co miesi ąc chyb a tak ie spotkan ia brydżowe, a do nas ojc iec zreszt ą wtedy wynosił z domu, bo nie gra ł w brydża n ie lubi ł palacz y ta m jedna k, a pal ili niekt órzy pap ierosy, a wu j Gartner fajkę Vandamme ca ły do m potem pachn ie o ty m, dyme m i t o w idzi wszystko przedstaw icieli tzw. czarnej reakcj i jak wted y prasa cały cza s o ty m, pisa ła krytycznie n o i rzeczywi ście c iotka ciotka Julia agend a Nova należała na pewn o do przedstaw icieli te j czarnej reakcji i tak ie uwag i mog ła wypowiada ć Starki intencj ą troch ę w łaśnie, żeby dokuczy ć mam ie mam a by ła bardz iej i ojc iec chyb a bardz iej byli otwarci, jakb y na 2 no c o prac ę taką społeczną wa śnie i reform y wprowadzane wydaj e mi się żonie w pewny m stopn iu akceptowali to co si ę działo wted y w kraju t o znacz y je śli reform y, a rolną w łaśnie t ę walk ę z analfabetyzmem jakie ś podnosi podnoszenie tak ie og ólne poziomu spo łeczeństwa Góra i te lepsz e perspektyw y prze z prze z przed lud źmi, kt órzy jednak niew ątpliwie przed wojn ą w okres ie mi ędzywojennym tak ich perspektyw nie mniej n ie m ieli, a podobn o by ła optyk a pani rodz inie pan i Teresa tak ta k na pewn o tak z ty m że n o troch ę by ło inne środowiska może moje rodzinne be z teg o, że najbli ższa moj a rodz ina oprócz oczywi ście ojc a i mamy t o byl i ludz ie pozbaw ieni maj ątku po wojn ie, którzy nawet dla mn ie jako z iemskiej z iemskiej ta k tak cz y maj ątku ziemskiego, bo nie chodz i tylko 1 część rodz iny stro p band a związana, ale i on i to dl a mnie tak znos ili wspan iale ja t o p óźniej ju ż z perspektyw y swej doros łości potrafi łam oceni ć jak on i przyjęli t ę strat ę, jaką oni jako nie byl i dz ielni jak potraf ili si ę znaleźć n ie be z trudu, al e w ty m nowe j sytuacj i jak sob ie radzili na m, więc to te ż stara łam się opisa ć tyc h moich wspomnieniach, bo jeste m na pla n bardz o podziwia łem ich ogromnie na m moi rodz ice byli m łodsi o d rodzic ów Kazika, wi ęc przed wojną byl i n a tzw. dorobk u dopiero on i jeszcz e n iewiele mieli i t o n iewiele te ż strac ili wszystk o si ę zaczynało od pocz ątku właściwie właśnie wo łał c i, gdzie naby ła na m do ść ciężko prze z jaki ś czas i ta m, ale do, kt órego momentu pani by ła w Łodzi chodzi o to, jakiej szkol e pani była w jak iej klasie, kiedy idea liceum liceum posz ła już warszaw ian, a dlaczego, b o do Warszawy chcieli wrócić do oryg inalnej bron i ojc iec ojciec szuka ł pracy bardz o im tak w swoim zawodzie Jarek by ł jeg o zaw ód ojc iec sko ńczył szkołę w łaściwie to bankow o s iedzi o n by ł tak im urz ędnikiem bankowy m, a potem z pewnym i zapędami l iterackimi, bo k ilka książek wyda ł t e są naprawd ę bardz o dobre ksi ążki, więc mia ł te ż swoj e hobb y, al e na szukał prac y na urzędnika wyda ł pote m zreszt ą ju ż te ż wydawn ictwie l iterackim swoje wspomnienia, że te j swoje j drogi urz ędniczej i pan i jes t ulic ę w Warszawie w jak im liceum by łem w l iceum Sempołowskiej na Żoliborz, a pana zupe łnie inne dz ielnice Rytter przywrócę referent a tutaj coś zrobi ć znalaz łem pamiętam jak żywa warto ść VAT jak śpiewała tak m y to m y pamiętamy tak t o oczywiście n o i nies łychana zupe łnie h ipokryzja szczyt y t o jakie ś nie Rosja szerok a strona Reja radn a jak moja i drugiej takiej stron y nie znaj ą, gd y tak woln o dysze cz y powiedzmy naszym władzom c o znaczy woln o, gdyż człowiek c óż tak wolno, gd y cz łowiek tak jako p ierwsza dla setek czasem Stali jes t, więc gazete k zezwolenie wtedy przecież t e wszystk ie łagry by ły przepe łnione mordowal i ludz i przesiedlano -li Czeczeńców t o straszn y zwi ązek radziecki, ale śpiewają, że t o jes t kra j, w którym padają, więc się wolnością o d tych, al e jak pi ękniejszej Majda napraw y państwa 5 powstała tak poszuka 3006 . rok u z f ilmu pa t cyrk lekarz stron y maj a Naja to jes t nawe t dyrygent Alexander Calik dyryguj e i śpiewali to pa ństwo na ja k na tyc h uczył wa s mia ł pan Hurda w irtualna Akademia ta n ie my śmy tego n ie śpiewali na okres pamiętam dzień je śli on e w czas ie apel u przed lekcjami te n hym n federacj i młodzieży demokracj i naprz ód młodzieży świat należy m łodzież za ś braterski po łączyć na s nasz obywatelski po łączył dziś mars z mars z groźne przemin ą lat a i z nami walczą on e rozłożone realizm narodow e pie śni zew i myśmy przeciągali t o refren ze c o było to by ło tak lekk i ma ły sabota ż, bo TF by ło tak ie d ługie przeci ąganie, ale pote m wracali śmy do klas y i odmawiali śmy codz iennie modlitwy lekarzem pote m tak trudn o zrozumieć t o było jak t o by ło mo żliwe nauczyciele jeszcze co ś c o cz ęsto byli przedwojenn i legendarną c iele tak n o i mieliśmy lekcj i rel igii nad to było typowe dla wszystk ich liceów nie bardzo my ślę, że w tyc h liceach szko łach TPD Towarzystwo przyjaciół dz ieci tego n ie by ło natom iast w tych szko łach jeszcz e, kt óre si ę osta ły i tam, gdz ie by ło to co jest ci nauczyc iele przedwojenni my śmy m ieli jeszcz e jaki ś czas dyrektor a sprze d wojn y prof. Stanisława Ostrowskiego no, wi ęc ta m jeszcze t o by ło by ło możliwe cenę st ąd ta modl itwa przed lekcjam i po lekcjac h z tym, że krzyż wisia ł na d drzw iami my śmy stawali zwr óceni w stron ę drzw i, ponieważ na d tablic ą wisiały portre t cz y Bierut Stalin w o środku Rokossowski o d moment u, k iedy został marsza łkiem na m iejsca rol i Żymierskiego jak pan m ówi o tyc h portretach t o przypominam sob ie, że tutaj u mn ie bo, kt óre później nad tablicą wisia ł na pewn o Cyrankiewicza Gomułka tak my śmy stawali na własność jes t pocz ątek szko ły podstawowe j śpiewaliśmy wszystko c o nasz e Polsce oddamy t e tak ich harcerski t o by ło 5 harcerzy nastolatka jes t na s wdrażała dotyczy ć ma przedwojenna harcerka, al e mieli śmy sta ć na baczność walczy się wpros t na te kwoty CIT, który latem portrety i śpiewać wszystko c o nasze Polsce da, al e religia była, w które n ie religia by ła wycofan a ro k wcze śniej, a religia nowelizowana ro k wcześniej ktoś t o ode mnie starszy mia ł jeszcze lig ę kt órą, kt órą wycofan o pamięta pa n jakiś tak ich nauczyc ieli osobowo ść albo drug ie pytan ie cz y przyja źnie z tamtych czas ów z te j szko ły, jak ie zostały na alar m sta ły tak t o oczywiście mia łem przyjaci ół n iestety niekt órzy ju ż poum ierali, ale tak, że do te j pory przyja źnimy się z wojskiem w haskim t o jest n ie m ój przyjaciel w łaśnie Rejtana sąsiad zresztą mieszka ł na rog u Rakowieckiej i opoczy ńskiej, a j a na rog u właśnie te ż tylk o bli żej Rakowieckiej cz y na Rakowieckiej n o i także przyjaźnimy się o d Vocem by ł profesorem zgody c o w geodezj i specjalistą wyb itnym nowe Andrzej Jordan 1 z z ch łopaków, których op isano w opowiadaniu ch łopcy z Albatrosa jest tak ie moj e dłuższe opow iadanie z teg o okres u stalinowskiego n o ale s ą tacy te ż krzyż, kt órzy odeszl i ju ż Michał Patyk Mirek Biliński ma m w oczac h tyc h wszystk ich koleg ów z tymże t o jes t tak i szo k, je żeli spotkam y się tera z o d tych 70 latach n o al e na to niemający t o ju ż jes t taki, a Krzysztof Kąkolewski Dariusz Fikus Wierzbicki co też studia i Piotr Wierzbicki by ł mo im kolego m w klasie my śmy si ę wtedy nieprzyja źni zaprzyja źniliśmy si ę p óźniej w okres ie moich studi ów takich p ierwszych mo ich pr ób p isarskich l iterackich n ie Piotr był polonistą, więc bardz o si ę zainteresował wted y nawi ązaliśmy kontak t natom iast Dariusz Fikus, jak iego pamiętam o n by ł starszej klas ie nie n o pami ętam jego dost ępnego le żę, b o w czerwonym krawac ie o n był aktywny m tak im złotym, ale był jakiś taki kopalnie, bo ZMP cz y był tak i podział wyraźnie chyb a jaka ś wrogość by ła jakaś nie tanie sum ę napi ęcie między tym ty m Dariusz Fikus czerwonymi, realizując wniosek lu b istnienie nowyc h mo i bra t stryjeczn y Andrzeja Orłosia te n pote m znan y je ździec trener n ie z tej rodz iny cz ęści rodz iny kon iarzy nie on przecie ż też by ł aktywny m ZMP owc y o n by ł g imnazjum Staszica no i potem k u zdumieniu moje j mamy i ojc a pewnie przychodzi ł do na s jakiś cza s byśmy raze m mieszkali rodz in za jego przyje żdżał i je śli także chodzili śmy raze m do szko ły podstawowej potem Andrzej już do g imnazjum Sośnica do sezon u, al e on przychodzi ł w koszu, gdz ie zate m polskiej czerwony m krawacie i t o byli m łodzi ludz ie autentyczn ie wierz ący, jakby zaanga żowanie w tę doktryn ę t o im imponowa ło nożem z t ą trzeb a akceptować no b o po pewny m czas ie oczywi ście na nast ępowała otrze źwienia, al e na raz ie tak to wygl ądało, a atmosfera pan i szkole by ła podobn a jak męża pani ja my ślę, że ta moj a szko ła jednak by ła troszeczk ę na ni ższym poz iomie, ale nale żała do lepszyc h tych szk ół uczą przypomnijmy, że t o by ło żeńskie gimnazjum imienia Stefanii Sempołowskiej, ale te ż miałem gron o nauczyc ieli przedwojennyc h i ta m by łam tylko 3 lata i tak że weszłam w t o środowisko do ść p óźno także nie ma m tak wyra źny wspomnień z e szko ły jak ma m ój mąż pan i do drugiej klas y cz y do Miami posz łam do dziesi ątej do dziewi ątej brodz ie d a dziesiątej w łaśnie n ie do ciebie dziewi ąte dzieli w iele rozwiązań dla pana tak koniec, al e też ty by łeś jeszcz e w ósmej chyb a wszyscy przyszed łem si ódmej klas ie mają ile są rejestrowane idą za dany tramwa j d łużej, a jak już m ężem tel ora z nazw iska, ale czułam si ę tam do dal e i na USA ze wstyde m muszę przyznać się raze m z tempe m nale żałem, chociaż aktywistk ą n ie by łam i n ie był to, m ówi że ta k po wyborz e ideologiczny na m po prost u przeszłam prze z t o be z specjalnyc h emocj i racze j prze śmiewczo, a dane ta k ja pami ętam jak umar ł Stalin to trzeb a by ło si ę bardzo wstrzymywa ć, żeby nie n ie chichotać po k ątach, bo grozi ło wydaleniem z e szkoły, wi ęc ja miałem tak ie do tego nastaw ienie, al e w idocznie rodz ice n ie na poszłam za t ą halą ja ju ż n ie pami ętam jak było og ólnie w klas ie, ale wydają się t o n ie mia ło znaczen ia nie wp ływało na stosunk i między nami kole żankami niem nie by ło by ły takie aktyw istki, ale racze j młodszych klasac h t o pamiętam pana wspomn ienia są z e szkoły podobn e jak moje ja co ś czułem dobrze w szkol e i trudn o mi tera z np. słuchać opowie ści ludzi, kt órzy opowiadają, jak im kl isz horrore m terrorem jako makabryczn e jes t szko ła, bo lubiłam do n iej chodzić dobrze życzyłem t o wszystko jes t te ż upalna zabrał te n spor t tak że t e wyst ępy i t d . do pani Kazimierze by ł pa n te ż gwiazdą, zw łaszcza w oczac h w oczac h koleżanek z tyc h innych liceów, gd y śpiewał pa n bluzeczk ę r óżową bluzeczk ę za s ą to posłuchajmy te j gazetk i zapasowe j naprawd ę w wykonan iu teg o, który pierwszy za śpiewał czyli, czyl i Fogga świat, bo świat mia ł 16 lat jak i robi ł dobrą i pachnia ł tak ja k ja w świat cel e szalon y i b ędzie tak wy ższą jakość świadczeń drogowyc h wojew ództwa, czyli m inus najmn iej Jiszaj była UZ Zamość czołową pachn ą co mocn o Suarez par y rozw iane wiatrem wejdz ie swoje z łote w łosy i coraz szybsz e tempo rozst ępy n ie kryli słońce było w oczac h, bo mi łość by ła na s dziwi ć kościół s ą na ga z na gaz i językowymi dla nas jak b y te n utkana złotem srebre m naszyc h świat teraz deszczem sp ójną świat ma 1000 zwiększą mocn e w ino mi łość si ę szerzej n o wspomnieniem sercac h ju ż bajk a si ę sko ńczyło 6 nad swoj ą bazę pachną c o m u awar ii tak szybk o leczon o g o maj ą i pob ili zdrowe srebrn y złoty blas k słońca swoich busach Muchin w iatrem ga z n ie sw ój wóz naturaln y gaz tylk o trendem Wisłą fataln a i noc y ci ągle no może wiele upad ł tak to właśnie no my śmy mieli to by ła chyba dziesi ąte klas y tak tak i ch ór rewers ów i mija ta m po pewny m czas ie zosta łem solist ą śpiewaliśmy pami ętam na zabawac h szkolnych woln o by ło przedwojenny m tak i wol ę, al e na konieczny był pewien tak i haracz najp ierw u żywaliśmy radzieck ą kołysankę cz y pow iedzmy tak ą piosenk ę o ju ż na taczkach i na hakac h i cz y jest ju ż Maczka do firm czuj e jest nie skor o, al e szybciej któryś z z iemi łączy jest, cho ć był dl a brygady swej wzorem pami ętam t o to i t d . n o al e potem można by ło za śpiewać w łaśnie ch łopców z Albatrosa, a ja jak o solist ą tego k ilku osoboweg o ch óru miałem tak i sw ój w łaśnie numer popisowy t o by ło t o bluzeczk a z Warszowa i pami ętam jak by ło tylk o pod tym jak natury zdali śmy by ła tylk o było tak ie śniadanie to mn ie wywołali koledz y z 3 tych naszyc h kla s w łaśnie, że użycie t o by ł taki i kompozyto r i muzy k Janusz SENT on były inne sąsiednie klas ie one dawn o by ł on gra ł, a ja, żebym zaśpiewał t o bluzeczk i zamszowe no no i zamach mia ł pa n lat wted y ile pa n śpiewał n o właśnie 16 nad tak, ale ten, który te ż śpiewa t o t o wspomina wspomina pa n tutaj dz isiaj miłosne, które dop iero prz y wale powiedzia łem tak bardzo młody, żeby śpiewać bluzeczkę zapisa ło pewneg o punkt u widzenia ja n ie w iem ja k jak nauczyciele NATO NATO sentymen t mieli pami ętali sprze d wojny w idocznie, ale tam by ł powiedzmy nauczyc iel o d przysposobienia wojskoweg o, a tak wyra źnie o d spr aw politycznych, który na s śmieszy trochę poniesiony m ówił takim językiem ju ż propagandę my śmy go nazwać krec ia robot a bo n, bo on u żył teg o kiedy ś określenia n o i dyrekto r już zmienił się t o by ły nadania partyjneg o dyrekto r ju ż, al e m imo c o mogli śmy tak wyst ępować prezeska zastosowa ć w wykonan iu pa ństwo Mieczysława Fogga s łyszeli TEC Krzysztof Lipczyński kompozyto r Jan Krzysztof Markowski an i ja powiedziałam przedwojenny aktor mam nap isane, że co powsta ło w czterdziestym trzec im rok u w czasie wojn y Schlein na czele no tak ta k mi si ę wydawa ło zdaj e pan matur ę szczęśliwy mody cz y zdaj e matur ę staj e przed straszną chwil ę c o dalej robi ć po maturz e troch ę też odnalaz łam s iebie pan a wszystk ich wahan iach zaskoczył mnie bardzo pan si ę n ie dosta ł na studia al e gd y spraw y chce wr ócić jak pote m pan pisa ł, a n ie by ło komputera, kt óry poprawia ł b łędy, a t e b łędy, kt óre pa n robił t o by ły straszne ten uznał za, b y napisać jak ME u SK m ózg, aby teraz już powiedzieliśmy mia łby pa n wszystk ie mo żliwe papier dysleksja wszystko co si ę dat a nade i w ogóle, by teg o n ie bran o pod uwag ę wtedy zasuwa ł na dw óję prawda tak, a t o jeszcze by ła szkoła podstawowa na morale t o uwzgl ędni pan średni jako ś pa n miał nie bardz o też ma m stary zeszy t od polskiego, kt óry w łaśnie te braki t o w ortograf ii s ą bardz o wybudowane prze z nasz ą panią, al e bardzo ważnego, że tak powiem wyrażane wyr ósł pan pote m z teg o potem pa n na maszyn ie pisał nie bardz o ja jeszcze długi cza s chyb a robiłam b łędy jedna k już nawe t na stud iach i listy ma tera z komputer bierze pa n na komputerze czy nie terroryzuje będzie rzeteln y oraz czasem zrobi ć je śli przygotowuj e jednak to jest teks t tak przed tym pote m przepis, ale b łędy popraw i kompute r, ale by łem właśnie Korta i gazu ogromna, bo w łaściwie b łędy kompute r poprawi 2 lata pa n tak si ę trochę b łąka chodzi op łotkami tego świata prowadzi r óżne rzeczy pa n takie pr óbowałam zdawać n ie zdawa łem egzamin ów na pierwszy egzam in na Politechnikę na Politechnikę zosta łem na wydzia ł budown ictwa wodneg o tak, poniewa ż k ilku kolegów na ten, gdz ie głosowało wi ęcej tak gr ą w gromadz ie, al e właśnie brak ZNP zdecydował na pewn o o ty m, że nie ZUS n ie zosta łem przyj ęty z braku m iejsc tam czeka ł znalaz łam coś z tego nie zdawa łam spraw y ta m b y taką opini ę p isali koledz y tak, że jak bud żet ten aktywneg o ZMP pisa ł o swo ich kolegach t o by ło dołączone do LM do papierów t o kto t o powiedział mi podatki n ie pani dobr ą pewnie, ale jednak nie był n ie by ł pa n tak powiedzia ł mi to koleg a w łaśnie 1 z tych system ów owc ów, którzy powiedział, że dl a nich t o by ło bardz o trudn e nap isanie tak iej op inii o kolegac h, kt órzy nie byl i ZMP n o al e staral i si ę najlep iej pisać oczywi ście t e, ale cz y tego faktu, że kto ś n ie znaleziono n ie mogl i teg o pomin ąć, więc to w iem, że tak by ło, a rodzice cz y dl a pan a cz y rodzice rodzice dl a pana, bo często rodz ice maj ą pewne wyobrażenie NATO lu b NATO to się op łaca to n ie b ędziesz dobr y tutaj właśnie jak o zostaw ili mi wolną rękę ja nie przypom inam sob ie jakieś mo żliwe, że jakieś rozmow y były, al e ja nie pami ętam tego, dlaczeg o t o Politechnika dlateg o właśnie, że kilku kolegów sta ć tylk o karę wnioskowanie o tak i odruc h stadny i ja rysowa łem ten egzam in na Politechnikę o dziwo, w łaśnie zda łem z teg o powod u chocia żby bardzo s łaby z matematyki nie mo że by ć słabsza takich os ób islamscy świetnego nauczyc iela który, kt óry m ęczył tyc h słabych uczni ów i jednak co ś ta m zosta ło z matematyki nagle pojawia się t o jest pięćdziesiąty trzeci pan tej matur y pan i mentora, k iedy jest też w ty m samym rok u zdawali śmy maturę, ale pani dostaje si ę na stud ia, ale dop iero za drugim razem, al e to n ie były tak ie chwalebn e przyczy n głębokiego m ężatka j a po prostu n ie da łam Nadala SGGW, a zm ierzchem mimo by łam zawsz e s łaba z teg o przedm iotu, a drugi ra z n ie dostałem si ę z brak u miejsca, ale moj a mama by ła przebojowa i dosz ła do, a jakże można na ro k do dz iekana na SGGW wydzia łu ogrodn iczego naj o n uznał, że je śli c órka b ędzie tak przebojow e jak matka n o t o dobrz e warunkow o przyjmuj ą, wi ęc zupe łnie inne miałam lo s syna nie w iem, dlaczeg o na SGGW ale, ale dobrz e, al e dlateg o ogrodn ictwo tak każda pan i wybrała ja k do te j pory n ie wiem nie wiem pan ie nie zrobiła pan i w z iemi grzebać znowelizowali w niej nie lubię te ż, iż nie wie mo że kochan i kw iaty rośliny zna ła innego walczyć o przyrod ę kocham przyrodę to bardz o tak og ólnie próbowałam r óżnych znaczyć marzyło mi, i ż jaki ś m łodsi i ich szkoła f ilmowa, ale n ie z powod u gran ia w filmach tylk o w reżyserii t o za b iedna, ale ojciec chyb a m u raczej by ł przec iwny miał racj ę, bo te nie były t e czas y k iedy, k iedy byłoby łatwo studiowa ć palce m cokolw iek robić na m w ko ńcu to ogrodn ictwo aleja n ie żałuje, al e ro k 50 czwarty jest bardz o wa żne dla państwa, poniewa ż państwo się poznaj ą wtedy n a ta k ja pamiętam dobrze n o właśnie t u te ż troch ę uspraw iedliwienia t o uspraw iedliwia to, że ma ło pisałam, al e ten fak t opisałem na drodze dlateg o brakowa ło przeprasza m bardzo pani Kazimierze, żeby tego brakowa ło, żeby nagle pan by pan po prost u tak nagle i groszk i specyfiki napisach wzi ąłem ślub, a n ie wiadomo skorzyst a wybranka wzięła n o tak be z przesady mój kolega nazw a wzięła mn ie natak ą na tak ą zabaw ę w czerwonej oberży t o był jaki ś tak i klub, ale n ie nie pami ętam t o studenck i był nie t o by ł klu b dl a p ierwszych lat studen t nosz ące nocami tego pierwszy roczn ik dostal i się tam się bawili okropny te n klu b był dzia łają w bram ie niestety Warszawy inni może idealnym idea ły tutaj mam y taki, że zaraz by ła na Kruczej cz y tak gdzieś krocz a w raz ie im podziemia tak a troszkę mord a dnia kto ś tera z musi no c óż ja posz łam ta m z przyjaciółką z ciekawości, al e ja też wybrałem się z tym kolejow ą, je żeli zobaczy łem żonę i no nagl e zupe łnie n ie zostałem pora żony ta k po prost u bardzo dz iewczyna podoba ła mi się poprosi łem do tańca musz ę powiedzie ć tak niech ętnych było z rezerwą, dlaczego rz ąd resort b ędzie miał n ie pami ętam te j niech ęci tam nie była mo c, a pami ęta pan i chęć n o a pote m tak, al e dobrze, al e to p ierwszy ten wiecz ór w te j czerwone j ober ży jak pan i pami ętała jak pani oddała pami ęta łam oczywiście, al e woln o FR na mars z tuta j u śmiecha się p ółgębkiem tzw. nale ży oczywiście n ie by ło to taki drugiej strony n ie by ło żadnego takiego pora żenia, że nagl e zechc e pan powiedzie ć, że pan by ł tylk o dowód pa n zakochał po prost u ba ć, a w analizowanie od raz u realne no, a podejrzen ia nie, al e bardz o bardz o podoba ła mi wymienili pa ństwo dzi ęki Niewiem adresy nobliwe, że jes t r óżne znajomo ści kontakt y dotarłem okaza ło si ę, że kuzy n żony był w swoje j klasie g imnazjum Rejtana dzi ęki n iemu o n zreszt ą przyszedł powt órzy to c o Andrzej powiedzia ł do mam y Teresy, że c iociu jes t idiot ą, który chc e się ożenić stre s, a on powiedzia ł na podstaw ie teg o, że pan ju ż w wypow iedziach z obserwacji, bo cza s wzrostu o n jes t tak im troszeczk ę ratuj ącym pe łnym ten takich żarcia na graczy w tym sw ój kraj, więc t o tak sob ie zażartował ale, al e pote m właśnie zosta łem zaproszon y na prywatk ę do do interesy na jej pote m już te n sta ły kontak t z zaczęliście państwo z e sob ą chodzić o rejestrację mówiła rzeczywi ście by ło chodzen ie po Warszawie zimne jesienne marsz e pięćdziesiąty czwart y roku wczoraj ICO wa żne do kawiarni krokody l na Starym mieście pami ętam spoty zagrożenie si ę na rog u noweg o światu, al e i Teresa żyje sp óźnia się przejść społecznie term y tam by ła kraje m zdaniem musiałem udawa ć, że dop iero przysz łam się pytan ie by ło tak że czekając, al e t o jeszcze 2 tysiące czwart y rok pan i do s jes t na studia dzia łań, ale mn ie ja nie dla o d raz u bardzo budynko m człowiek no, więc rysa z n ich n ic nieznaczący n ie w iemy rodzina podejrzewam Teresy troch ę tak patrzy ła na mnie z rezerw ą pewn ą nic nic sob ą nie reprezentowa łem wtedy n o, więc t o wszystk o pami ętam ten okre s strac h do ść dość dl a mn ie trudn y, ale stopn iowo stopn iowo moj e akcj e podnosi ły si ę z ryzy k góry, zw łaszcza powr ót wuj a Stasia za darm o zbliża odniósł troch ę naniesie ń w Łobzie wcześniej maj ąc rata wynos i o n wraca 50 czy ju ż, że warto jeszcze jes t bieżące czwarty pięćdziesiąty piąty gracz dostaj e na studia 2 chude lata na potem ju ż powrót wuja Stasia by ł tak rodzice poznaj ą się bardz o na bardz o sob ie przypadl i sob ie rodzinny do gust u także myślę że, tote ż była 50 dziesiątym dostałem si ę na studia co 2 lata po maturze r óżnych rzeczy realnych rzeczach pomy ślał między czasie cudzie dowiedzia ł, że pa n na fortep ianie gra ł co z ty m swo im g łosem chciał robić kształt brw i cz y rozwijać ido z e szkoły lalkarskiej i t d . tak dale j w ko ńcu pan naprawo napraw o czarn o tuta j ju ż by ła taka nie ma m rozgrzebane inaczej potraktowano, żeby pa n na KUL poszedł do po prost u wszędzie by łem jeździłem do Torunia ta m prze żyłem t o upokorzenie rozmowy czy życie 8 latach jeg o specjałów n ie do Lublina, ale to wszystk o by ły takie rozpaczl iwe troch ę pr óby znalez ienia m iejsca swego dostan ia si ę na studia n ie te ż grozi ło już wojsk o, a rodzice wted y, gdy pan te 2 lata pan tak pytam, bo t o jes t za istotne rodzice czase m uważają n ie mo żna zmarnowa ć nie ro k jaka ś tragedia życiowa, że kto ś nie dosta ł tragedia gdz iekolwiek gdziekolwiek b y wyszed ł jak rodzice t o nie rodzi wiele spr aw, a kolejn e na pewno spokojn ie takie n ie b ędzie żadnych jakiś na te n temat rozm ów specjalnyc h za łamywania r ąk n ie czekali po prost u na końcu rzeczywiście uda ło si ę dosta ć na noc y prawo n ie żałuje, bo t o jednak gdyby m dosta ł si ę na pow iedzmy na Politechnikę zupełnie inna drog a ja nie wiem cz y ja wtedy pisa ł czy s ą poszedłem w ko ńcu tą drog ą pisania, bo PiS tysiące czwartym rok u ju ż pa n tę wiedz ę ma m oczywi ście z Pańskiej autobiografii pierwsze opow iadanie się pojawia t o czerwony b łysk tak t o ju ż stoki p ierwsze opow iadanie nap isane pod wp ływem chyb a lektur y n ie jakie ś ksi ążki o bombac h atomowych to jes t opow iadanie o lotn ikach, którzy lec ą rzuci ć bombę to moment tak i troch ę spoz a jakiego ś doświadczenia w łasnej pamięci tylko t o ju ż była wyobraźnia no al e ono n ie by ło n igdzie drukowane i ocen ju ż zaczyne m pisać coraz cz ęściej opowiadania wys łałem do ocen y n ie najp ierw do Igora nawe t lego, kt óry by ł opiekunem ko ła mo ich m łodych 30 w zwi ązku literat ów, o czym przeczytałem w nowe j kulturz e i on p ierwszy tak ą pozytywn ą opinię od tyc h mo ich pr óbach p ierwszych tez opowiadania zresztą n igdzie n ie zosta ły pote m drukowane spotka łem się z n im w kaw iarni zwi ązku literatów to wszystk o PiS-u jes t w książce NATO t o by ł taki dl a mn ie bardzo wa żny momen t rozmow a z nale żnym co ś zaczyna mo żna powiedzie ć otwiera nowy eta p pan a życiu, ale tak że te n eta p nowy si ę otw iera po skończeniu studi ów ju ż mówiłam panu, że pan decyzj e podjęte ja k na różne budow y mn ie zaskoczyły, al e co znacz y, że państwo, że ci ąg dalsz y nastąpi po prostu w FM by ły jak państwo bardz o chętnie si ę z pa ństwem spotka m b ędziemy kontynuowa ć dzięki uprzejmości mamy dl a naszyc h s łuchaczy kilka egzemplarz y trzeba napisać adres za wa s ma łpa t o Krupka FM jak państwo bardz o serdeczn ie dzi ękuję za wizyt ę późnym naszym jes t stud io dzi ękuję bardz o panuje Kazimierza r óż pan i Teresa Orłoś n o bardz o dzi ękuję na rysunku mi ło na m by ło tutaj go ścić Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA