REKLAMA

Sprzątaczka Świata. To bardzo potrzebny zawód (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-25 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:15 min.
Udostępnij:

O początkach akcji Sprzątanie Świata w Polsce mówią Mira Stanisławska-Meysztowicz, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji "Nasza Ziemia" oraz jej obecna prezes Beata Butwicka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ewa Podolska w itam państwa w drugiej godz inie naszeg o blok u z ielono mi prosz ę pa ństwa wujk a gości z ty m, że Mira Stanisławska Meysztowicz s iedzi vis-a-vi s mnie stud ia dzień dobry fina ł w itam w itam za łożycielka wcześniej pomysłodawczyni, w kt órym to pomys łem chodziła chodziła, b y kto ś inny zaj ął n ieraz to mi opowiadała si ę a ż w końcu powiedziano to n iech pani sama zrob i jak pani taka Przedsiębiorcza m ówimy oczywiście o akcj i sprzątanie Rozwiń » świata fundacj i nasz a z iemia, ale nie jeste śmy sam e, poniewa ż po łączyliśmy się prze z Skypea pani ą Beatą, bo fi ńską dzie ń dobry dzie ń dobr y witam pan i jes t prezesem fundacj i nasz a z iemia prezesem o d września tak jest t o jes t tak i okre s ja ju ż wiemy o konc ie zna m Mira przychodz i jesień przychodz i te n październik listopad na senatora wcze śniej czase m p óźniej, al e wiemy, że Mira, cho ć zalatuje nadal w iele ciepłych kraj ów wyraża ryne k Rosja Playa ni ż bociany, al e czas na mn ie odlecie ć do mojego dom u, gdz ie m ieszka o d blisko 60 lat w sali w łaśnie t o pow iedzmy trochę wi ęcej, bo mniejsze zawsz e wydaj e, że wszysc y siebie znaj ą wszysc y wiedz ą jak żyjesz, ale do końca tak nie zawsz e s ą now i słuchacze, kt órzy mo że tera z zastrzegl i uszam i na dźwięk s łowa Australia celę dz ieli swoje życie o d ilu la t odpowied ź od ilu między Polskę Australię przywo ła ślad k iedy, kiedy przyjecha ł w 1994 roku, żeby zapozna ć i zach ęcić Polaków do akcj i sprzątanie świata w międzynarodowej akcj i naby ła od, kt óra narodzi ła si ę w Australii zapoczątkował j ą i rynk iem biznesmen i żeglarz, kt óry opowiada ł, że m ówi wiesz c o wiedziałem, kiedy zbliżam si ę do portu km przedte m pływały śmieci w oceanie i sob ie przyrzekłem, kiedy wr ócę do Sydney, bo ta m m ieszkam posprzątam zatok ę Sydney niską, ale i tak się zacz ęło w 1989 przez med ia zawa ł sprzątamy zatok ę ade ńską pomy ślą sobie o przyjdz ie par ę ludz i setk i setk i ludz i przyszło wysoko zrozumia ł, że jesteśmy gotow i m y Australijczycy, żeby zadbać o swoj e środowisko n o za łożył fundację Clara strzel i j a, a w 1993 przy pomocy June szk ół rozproszy rozpoczn ie pan g łową tą akcj ę na ca ły świat naby ły od n o ja sob ie pomy ślałam Polska powinna si ę tam znale źć w 1004 . przyjecha łam o zach ęcić Polaków sprzątamy swoją sw ój kra j swoj ą Polskę, ale n ie myślałam, że ja mam organizowa ć, al e tak si ę sta ło życie stawia przed nam i takie wspania łe wyzwania, a ja w idocznie lubię wyzwan ia, bo zgodziłam HOKEJ zorgan izuje akcj ę sprzątanie świata jak przypominam wszystk im, al e wszysc y w Polsce wiedz ą akcj a sprz ątanie świata zawsze trzeci weeken d września dobrze Mira, al e t o jeszcz e musz ę szybc iutko powiedzie ć szybc iutko powiedzie ć Australia Australia t o by ło dalek o, a sprzątanie świata, kiedy si ę pojawią w Polsce, w którym rok u dzi ęki dom ów pojawiło si ę, k iedy przyjecha łam 1994 roku p ierwsza akcja sprz ątanie świata i też by łam cudownie po prost u zdziwiona, że tyle ludz i wzi ęło w te j akcji udzia ł i ciągle podkreślam, że jest t o akcj a absolutnie dobrowoln a i prosz ę sob ie wyobraź, że 1,51 000 000 ludzi wzi ęło udział ci s ą zgłosiliśmy n o by ło cudown ie wiedzia łam, że Polacy t o są gotowi, żeby zadba ć o swoje środowisko co bardz o ucieszy ło, a pan i pani Beato, k iedy pani p ierwszy raz us łyszała o d te j akcji p ierwszy ra z us łyszałam 3 lata p óźniej w 1997 roku, k iedy poproszon o mn ie ówczesnego pracown ika 1 z agencji reklamowyc h we Wrocławiu o przygotowanie fina łu dl a Miry nic i dziewięćdziesiątym si ódmym roku raze m z ówczesnym mo im zespołem agencyjnym wymyśliliśmy koncer t na wysp ie Słodowej, który nazywa ł się wszystkie śmieci s ą nasze i tak pozna łam milę n o ale al e wspomn i, że b iletem wstępu c o było no pow iedz Beata b ilet wst ępu na te n koncert wspania ły albo 1 kg pusze k albo 5 kg pusze k teg o dokładnie pamiętam, al e chyb a jedna k alum iniowych tak pusze k alum iniowych, jakie pan i na pan i wra żenie zrobiła wted y Mira panią pani wyobraża, że ta w iele ludzi pomy ślał, bo jaka ś walk a trochę przyjecha ła w kraju co si ę rzuca, ale przez t o, że przyjecha ła ustali t o bierze si ę czegoś n ie d a nie da niewiele si ę czego ś n ie da zrobić u żytek t o dobr y ja si ę zdoby ł wted y wyj ątkowy rok po pierwsze, pewnie pan i pami ętać, al e 90 siódmy roku to był ro k po powodz i tan ie ogromne j powodz i Tysiąclecia we Wrocławiu t o był również ro k szczeg ólny dl a wroc ławskich wyj ątkowych osób no bo wted y jesieni ą były wybor y w ramac h, kt órych nasz wroc ławski pan Radosław Gawlik został pos łem, a nast ępnie w iceministrem ochron y środowiska, więc generalnie w iele rzeczy wa żne się zadziało, al e c o pomy ślałam sobie o akcj ę Mizia dac h pomy ślałem sob ie, że to jes t coś wyj ątkowego coś fantastyczneg o coś wspania łego ATA wted y szalon a energ iczna Ruda wsz ędobylska kobieta zrobi ła na mn ie po prost u piorunuj ące wra żenie m ówiąc kr ótko zakochałam si ę w n iej nami ętnie dziko i na wszystkie kolejn e lata t o skor o mówimy o mi łości cz y pamięta pan i ten p ierwszy moment, gdy spotka ła si ę pani zm ierza, gd y zobaczyła pani ą Milenę, że chwali Irena żywota cz y n ie my śmy rzeczywiście we Wrocławiu, al e w ramac h teg o fina łu n ie mia łyśmy możliwości specjalnie z e sob ą dużo porozmawiać, b o jak prz y tak im koncercie wyst ępował Varius Manx mafia naprawd ę dużo siedziało to by ły tak ie finały wtedy t o by ły tak ie finały, o kt órych ja by m dz isiaj sob ie marzy ła ko ńczyły ka żdy ka żdy ten trzec i weekend września ko ńczył si ę w łaśnie tak im wyj ątkowym finałem, al e spotka łyśmy się k ilka miesięcy chyb a p óźniej przyjechał do Warszawy jaki ś w sprawac h s łużbowych wted y miałyśmy ze sob ą taką chwil ę, kiedy mogli śmy porozmawiać wtedy wiedzia łam, że po prost u gram y na tych samych falac h, że lub imy t e sam e rzeczy rozumiemy się, że jes t między nam i po prost u chem ia, a biuro pami ętasz mo że moment, gd y się zetkn ąć po raz pierwszy z pa ń bad a jak najbardziej realn e wzmocn ienia ja lubi ę kreatywnych ludz i, a Beata jest energ iczna kreatywn a, jakby śmy rozmawia ły t o powiedzia ł m i tak suche j czyta ła chyba ksi ążkę ani z ielonego wzg órza i on a zawsz e ta m ówiła jeste ś moim planety bogata jes t mo im planety myślę, że potem dzia ło, b o ja rozum iem, że ta znajomo ść między osobą, kt óra szefuje, bo te ż by ła wted y przecie ż Fundacja praw dl a szefuj e fundacji nie c o rok u akcj a sprzątania świata zresztą nie tylk o te kilka dni tylko Krzysztof skok trw a d łużej i osob a, kt óra po prost u organ izuje t ę imprezę we Wrocławiu to mog ły si ę panie zetkn ąć nawzaje m dobrz e o sob ie pomy śleć si ę rozejść wasz e drogi mog ą jedna k tak się n ie sta ło tak, bo zaprzyja źniliśmy się n o i jak kiedyś zadzwoni ła do Beaty wiesz co ma ochot ę pole polec i do Szkocji, bo ma m synową, kt órej pochodzen ia angielsk ą szkockiego n igdy w Szkocji nie by łam s łyszałam pojecha łaby o n mówi oczywi ście m y pomogli śmy było cudown ie naprawdę o jes t tak wa żnie podr óżować z osobą, kt óre nawzaje m się lubi ą rozumia ł, bo wtedy nie trzeb a dużo dawać my ślimy tak sam o zakochaliśmy si ę w Szkocji w skutkac h mniej, al e w Szkotach tak o d zrobi łyśmy tyc h pan ów w tyc h kr ótkich spódniczkach dla mia łyśmy za n imi, robi ąc zdjęcia poz a ty m by ło dobre jedzenie gdz iekolwiek w jak im sklep ie byłyśmy t o jak ludz ie dow iadywali si ę z Polski o Polski mamy tuta j Polki s ą świetne inteligentny pracow ity jeszcze piękne t o było cudownie spotykać ludz i na ka żdym kroku, kt órzy tak m ówią ładnie o Polkach, a ja kiedy ś powiedzia łam bać tak iej chodz imy sobie pote m Edynburgu, jakb y szuka j jak b ędzie te ż fajn a atrakcyjn a dziewczyna ja do n ich przem ówi polską nowi umiera n ie wyg łupiaj si ę, ale mia ła racj ę c o bardziej atrakcyjn e dziewczęta mówi dzie ń dobr y pan i c o pani z Polski, a pani, sk ąd z łodziej, a z Gdańska, a z różnych m iast polskich nowe w sklep ie wchodz imy do sklep u widzi atrakcyjn a dz iewczyna ja do n iej po polsk u już zacz ęła się rozmowa, bo ta k między nam i mówiąc te ż środki n o fajn e są słodkie, al e n ie bardz o atrakcyjn e Polski wyróżniał nas zaraz się z na s była prawd a, że tak było proce s ambasad ta k tak by ło, ale dl a mnie najważniejsze jes t t o, że rzeczywi ście podróży by ło wiele ważnych og ólnych ta k tak naszyc h wsp ólnych całą by ły właściwie ka żdego roku jakie ś c iekawe wypady by łyśmy w Mediolanie by łyśmy we Florencji byłyśmy w Barcelonie rzeczywiście by łyśmy w Szkocji by łyśmy w Grecji, ale dla mn ie te wyjazd y maj ą tak ą szczeg ólną nut ę, poniewa ż pamiętam jak pisa łam pierwszą p ierwszy komun ikat prasow y te n w łaśnie zwi ązane z wrocławskim sprzątaniem by ło ta m nap isane, że przyjaciele Mira n ie lubią chodzi ć na spacer y, bo on a każe od raz u wci ągać wszystk im mieć pami ęć rozmach pami ęta pla że Grecji po a ż głowa bol i tak ie były za śmiecone, a w iemy my teg o n ie posprz ątamy al e, al e co zrobiłyśmy Grajcarek, o c o gra ć z, a wszystk ie pi ękne m iejsca, które zwiedzały m y mia ły sw ój sprzątających fina ł nawet w Łukasz musiałem sprz ątaczką greck ą pla że, poniewa ż Mira nie znos i pi ęknych m iejsc zaśmieconych i okaza ło si ę, że to prawda n ie d a rady n ie spacerowa ć ani odwiedza ć pi ęknych miejsc be z sprz ątania jes t naczelną sprzątaczką n ie tylk o Polski, al e i świata, a j a tak zawsze się przez ca łe m iejsce mi ędzynarodową sprz ątaczką ludzie niektórzy s ą źle to mo że rozumia ł Ros ja sprz ątam do m albo wynajmuj e na jakiej sprzątania n ie ja ja sprz ątam świat ja uważam, że to jes t bardz o wa żna rola być sprz ątaczką, bo przecie ż inaczej by śmy zgin ęli pod tym i śmieciami także bardziej si ę do nas z teg o tytułu mi ędzynarodowa sprz ątaczka ja myślę, że to c o Mira ma jeszcze dl a mn ie bardzo wa żnego t o rzeczyw iste takie faktyczn e dban ie o środowisko ja pami ętam, że z e wstyde m moje j pote m agencji, kt órej pracowałam, k iedy pozna łyśmy si ę ju ż podawa ła butelk i z wod ą plastikową je śli n ie miałam tylko innego wyjścia no t o się wtedy wstydzi łam szans ę ja przyjaci ół Kamilę tuta j plastikowe flaszk i n ie bardz o pasuje rzeczywi ście Mira narzuc a pewien styl i n ie narzuca g o w spos ób autorytarn y, al e swoją postawą ty m co m ówi jak opow iada o rodzinie, jakie to było dl a nich wa żne, jakiego dom u się wywodz i i rzeczywiście zapad a w pami ęć i musz ę powiedzieć dz isiaj po tych 23 latach przyja źni, że zmieni ła moj e życie na zielone o co ś się c ieszy, gd y rozmawia łyśmy wcze śniej cz y dobrz e pami ętam, że pan i powiedziała, że pod wpływem m ieli n ie pamiętam sta ła si ę wegetariank ą pan i wybrank ą n ie pamiętam cz y t o czyt a fakt wegetariank ą tak tak faktyczn ie tak było my ślę, że t o by ło od wyjazd u do Szkocji, bo wted y Mira rzeczywi ście n ie spo żywała mi ęsa, a poniewa ż towarzyszyła m i w tych podr óżach uwa żałam, że by łoby ta nie fa ir, gdyby m ja jadła coś innego co ś innego pomy ślałem, że spr óbuje, ponieważ Mira w ie, że j a n p . bardz o lubi ę single MALT m iejski, wi ęc oddawa ła swoj e porcje natomiast twierdzi ła, że b ędą r ównież u dzika obecnie i b ędę jak tylk o wy łącznie ro ślinne i wegetariańskie posiłki o d teg o czas u a to kawa ł tego czas u min ęło rzeczywi ście jeste m wegetarianką i też sobie bardz o chwal ę w nazwie by ło użyte słowo bliskie, ale n ie chodzi ło nap ój chodziło na alarm po prostu nie w ie, bo pomyślała pan i oddawa ła swoj e porcje, al e pomy ślała w 2, a z ow e Beata lubił zysk i, a w Szkocji Angus Young, al e naprawdę wspaniała jasno ść na s n ie bardz o jeste m alkoholowa nadaj ą si ę czasami w USA p o po prostu ma m słabą g łowę wobe c czego z przyjemno ścią patrzy łem jak Beata delektuj e si ę wspania łą szkock ą zysk i, a powiatami t o prawda, a porozumienia by ły, b o jak poznam oczywi ście na początku jakie ś kilkanaście la t tem u na pocz ątku tego stulec ia powiedzieć, b o z nami pracowa ł w rad iu wcześniej o tob ie s łyszałam o ty m, w łaśnie wegetarianką tak to si ę zacz ęło jeszcz e w Australii cz y zan im przyjechać do Polski, a nie t o ja ja ju ż tak mówi o d dzieciństwa zawsz e miała k łopot zjedzenie mi ęsa, bo zawsz e sobie myślałam o jakie ś ma łe zwierzątko zgin ęło z iemia mog ła je ść także nawe t w mo im dom u rodzinnym wszysc y m ówili um iera to najp ierw Jarzyny wszystk o pote m trzeba wcisnąć jakie ś mięso, ale niewiele do 3 synów także n o po prost u j a z tak ich względów ideowych na tutaj wspomnę, że by ła ma łą dziewczynk ą to myślałam, że t o ojc iec wyb iera narzeczoneg o przysz łego m ęża prawd a mia łam takie 3 lata i zadał mojem u ojc u bardz o poważne pytanie, jakie toczy ł si ę jak b ędzie wybierał dla mnie m ęża to proszen ie rzecznika, bo o n zab ija ma łe zwierz ątko mój ojc iec nie roze śmiał bardz o powa żnie potraktowa ł powiedział nic n ie b ój kochan ie na pewno n ie wie nie wybior ę ci rze źnika tak że by łam spokojn a, że n ie nie n ie b ędę mia ła m ężczyźni IKE Legg prowadzi ła do m przecie ż mia ła 3 nota wtedy od czas u dała im w same j gotowa łam mięso dl a, bo oni lubili, al e sama n ie jad łam, b o po prost u nie czułam nie czu łam teg o bluesa kto ś m ówi prawd a tak że moja rodz ina wiedzia ła, że n ie mo żna podawać an i alkoholu ma słabą głowę i na pewno nie mia ł Soboń wizji, bo ju ż l iczby padały tak b ędzie bardz o chcia łbym doda ć nie chciała n iczego by dziś odchodz i ja ja mog ę być tylk o wdzi ęczna, że pokazałam troch ę inną drog ę ja może nie jestem tak im typow o ideologicznym wegetarianinem, ale n o mam l iczne alerg ie w tym alerg ie pokarmow e i dzi ęki temu, że pokazałam ten inny świat mog ę powiedzie ć, że nie tylko czuj e si ę lep iej, ale moje alerg ie są znikome, wi ęc wiem, że t o działa przypomn ijmy, bo tutaj liczby pad ły, ale przypomnę jeszcz e ra z wyraźnie teg o rok u było, kt óre sprz ątanie świata to ju ż szósta tak to ju ż po 2006 . sprz ątanie we wrze śniu, al e obchodziliśmy dwudziestopi ęciolecie proszę sob ie wyobrazi ć 25 lat akcja sprz ątania w Polsce, kiedy rozpoczynam y szlam par ę lat n ie trzeb a będzie żadnej akcji b ędzie czyst o ładnie n o n iestety jeszcze jes t c o sprzątać, ale n ie tylk o to między czas ie nauczyli śmy si ę segregować odpady też bardz o ważny, bo przecie ż w tych naszyc h odpadac h są surowc e wt órne, które trzeb a odzyskiwać n ie mo żemy be z końca u żywać surowc ów naturalnych po c o zostaw imy naszym dz ieciom wnukom następnym pokolen iom prawd a już wszysc y zdajem y sobie sprawę, że n ie mamy plane t TB mam y tylko 1 planetę ziemi ę także w iele wiele prze z tyc h la t się ludz ie zmienili jes t już popularny chodz i własną torb ą na zakup y w sklepac h ju ż za darm o nie dostajemy tych plastikowych toreb, kt óre si ę zajmują w tabel i ja pamiętam jak zabrzmiało dl a mn ie egzotycznie w iele la t tem u wiele mo że tak w iele 89 wypowiedziała w radiu, że w Australii chodz i n p . pom óc własnym s łoikiem to naprawdę zabrzmią egzotyczne tera z ju ż tak brzm i tak w iele os ób chodzi no właśnie s łabą histori ą zakupywanyc h nauczyli śmy się bardz iej szanowa ć wodę oszcz ędzać j ą gasi ć n iepotrzebne światła, bo mus imy oszcz ędzać energi ę wod ę po prostu musimy inaczej si ę zachowywa ć prawd a i pomy śleć o ty m, że segregowa ć odpad y mus imy my śleć o tak im życiu be z odpadowyc h naprawd ę my śleć c o kupujemy mam y wspania ły torby w ty m roku ta k na zakup y, kt órą my śmy wyprodukowal i has ło zresztą wymy śliła Beata my ślę c o kupuj ę czuj ę naturę dba m o nasz ą ziemi ę cudown a hasło fantastyczn e przypomina nam jak na c o dzie ń mam y si ę zachowywa ć r óżnica między czasami jeszcz e sprze d kilkunastu k ilku lat jes t tak a, że wtedy nie by łoby co ś tak iego jak to co jes t za drzw iami, bo my, gd y nagrywam y ten progra m warto to w holu Agory s ą targi zaraz wspomaga ły zależy mi przesz łam si ę wspania łe naprawd ę rzeczy i te ż du że targ i wspania łe jedzenie mo żna kupić zup ę w kubku, kt óry si ę zjad a, a też fak t ostrz e pomysł nie tylk o sobie je m zupę, al e Adam kubek nie ma żadnego odpadów prawd a naje m się poz a ty m wiele wspania łych kosmetyków naturalnych pan si ę cieszę, że takie co ś jes t organizowany tuta j w Agorze także pochwalam t o jak najbardziej roku jes t alb o 2 × w roku n o szkoda, że tylko tak j a ja bym chciała mu, że Rosja miesiąc by ła bardzo prawda zaprosi ła mo że powol i coś zm ieni będzie rozstanie się, że to c o jest dl a mn ie fenomene m swojeg o dzia łania i to wyn ika z tego, jakim ty sam a jeste ś fenomene m to, że to n ie by ła akcja na ro k na 2 na 34, bo ja jeste m świadkiem by łem świadkiem w ielu cudownyc h pomys łów w iele cudownyc h przedsięwzięć, gdzie ludz ie si ę spięli pracowali i t o by ło, ale by ło raz 2 i kon iec pote m, gd y ktoś odszedł kto ś n ie dosta ł pieni ędzy komuś si ę urodzi ła dz iecko i n ie by ło ludz i, którzy chcieli c o dalej ci ągnąć w sytuacj i, gdy pojawi ł si ę przeszkod y fenomenem jes t z umowy, że t o jes t dwudzieste sz óste sprzątanie świata te n fenomen no al e j a ja naprawdę c ieszy się bardz o, że o d wrze śnia Beata Ludwicka przedte m by ła w iceprezesem fundacj i ds. marketingu ma świetne pomys ły wsp ółpracuje z m łodymi ludźmi, bo trzeb a my śleć o ty m, m łodzieży, kt óra prawda inaczej my śli inaczej si ę zachowuje przede wszystkim jest bardzo wa żne, żeby być obecny m w med iach społecznościowych lata t o rozum ie jak mówię współpracuje z m łodymi ludźmi, kt órzy mają wspania łe pomysły cz ęści się bardz o si ę naprawdę zgodziła si ę zosta ć prezesem fundacj i, bo będzie t o nowa er a kreatywn a wspania ła i patrz y z tak ą rado ścią przyszłość n ie w iem cz y dożyje 25 lat, bo ja ju ż Niejestem, że pakown e m łoda, a al e, al e w iem, że Fundacja b ędzie żyła b ędzie si ę rozwijała i t o mn ie cieszy ja my ślę, że tutaj bardzo ważne jest to c o powiedziała pan i redakto r w konwencj i teg o co t y m ówisz Mira, że akcj a jedna k trwa 26 edycji 25 lat fundacj i, bo Fundacja to n ie tylk o akcja oczywiście logo gazet y programe m zdecydowan ie wi ęcej różnych, al e to c o jes t fenomenem dla mn ie i do czeg o ja my ślę, że będę nawiązywać t o jes t nasz bardz o bym chciała oczywiście nie wiem czy m si ę ud a, al e fakt fakte m Mira ka żdego roku, k iedy zbli żała si ę akcj a pracowa ła wytrwal e raze m z pozosta łymi pracown ikami wsp ółpracownikami wolontariuszami je ździła po Polsce tyc h w izyt miała ca łe mnóstwo j a w swoje j prezentacji wie ńczącej jub ileusz dwudziestopięciolecia podliczyła, że by ło teg o 40  000 km to jes t tyl e co obw ód ziemi premiera td a prze z Atos spali w walkę t ę dwójkę dany m znalazła pani to, że Miller jecha ła lub tu ż, a więc stary n ie da AB SA razem z Machała wymy śliła, żeby uczci ć dwudziestopi ęciolecie wymy śliła świetną Eko eskapad ę t o się bardz o spodoba ł, bo eta t Eko eskapad a niszczy ć takiego ciekawego fajnego to n ie jest tylk o zwykła podr óż jes t Eko eskapad a tak że przemierzali śmy Polskę od Helu do Tatr o d Wschodu do Zachodu by ło teg o du żo wspania łych spotka ń widzia łam ile si ę zmieni ło w Polsce na lepsz y wspan iali nauczyc iele, którym si ę chc e naprawdę pracowa ć m łodzieżą wspania ła m łodzież dz ieci dorośli n o po prostu t o była dl a mn ie bardz o wspaniała cudown a Eko eskapad a ja wr ócę do tego 40 pań m ówi 40  000 km ta k w ciągu 25 lat przejecha ła Mira 40  000 k m, odwiedzając r óżne w łaśnie m iejsca miejscowo ści szkoły i t o jes t w łaśnie te n dorobek czy t o jes t w łaśnie ta postaw a, kt óra sprawia mi postaw a, która spraw ia, że po 25 latach, k iedy pojawiały si ę w ramac h te j Eko eskapad y idei wyc ieczki jub ileuszowej po Polsce ludz ie po p ierwsze, rozpoznawali po drug ie, c ieszyli si ę wizytą potrzec ie zdawal i prawdziwe raport y co zrobili śmy co rob imy, że ca ły czas jedna k sprz ątamy, że jeste śmy ka żdego rok u z panią z fundacj ą z t ą akcją by ły t o tak wzruszaj ące spotkania, kt óre pokazały, że akcja pan i redaktor sama siebie, by si ę chyb a n ie zrobiła potrzebn y by ł te n wspólny m ianownik te n Spójni, kt órym była Mira dl a tyc h ludz i inspirowa ła zach ęcała, ale również by ła raze m z n imi fizycznie z n imi sprzątała wychodzi ła ten trzec i weeken d wrze śnia czasam i w Polsce częściej w Warszawie dusz ę odbywa ły fina ły, al e generalnie t o jes t troch ę jak uczenie dz iecka, jeżeli m ówimy mu tylk o, że trzeba sprz ątać to pewn ie będzie robiła t o niech ętnie lu b wcale, al e jeśli sam i sprz ątamy i pokazujem y jak jes t efek t to sprz ątanie ma swoj e g łębsze korzenie i wydaj e mi się, że zdecydowan ie bardz iej warto ściowe jak ja w trakc ie tej jub ileuszowej Eko eskapad y przekonałam si ę, że Fundacja ta akcj a ci ągle jest żywa w umys łach wielu ludz i w ty m nauczyc ieli uczniów, dlatego że Mira po prostu przez t e wszystkie lat a o t o zadba ła, k iedy teatr Eko kap łana było, kiedy zesz ły ro k jak w tym roku w mi ęśniu wrzesień październik tak że to to dl a mnie te ż by ło bardzo jak Beata powiedziała dla mn ie te ż było wzruszaj ąco widzia łam ludz i jeszcze zaanga żowanych ja zawsz e dzi ękuje wszystk im, którzy k iedykolwiek zorgan izowali akcj ę sprz ątanie świata bral i w n iej udzia ł tak że med iom, kt órzy t o rozpropagowal i po po ca łej Polsce i wszystk im innym i tym sponsoro m biznesu, kt órzy wsp ierali wszyscy w iele lat, bo sam a przecie ż n iewiele mog łabym zrobi ć prawd a, al e razem zrobiliśmy bardz o du żo moja wdzi ęczność w łaśnie do tych wszystk ich ludzi do tyc h wszystkich, kt órym naprawd ę na serc u le ży dobr o środowiska, bo przecież w iemy, że środowisko to m y w tym środowisku żyjemy i je śli on o b ędzie zdrow y czysty n o to będziemy te ż zdrowi tak że ja zawsz e powtarza m nasz los jes t w naszyc h r ękach musimy zacz ąć o d s iebie n ie śmiecić dbac ie środowisko i wtedy n o po prost u na 6 będzie inny, je śli wi ęc o ty m c o zostaw iamy nast ępnym pokolen iu ja się zetkn ęłam z ty m Miro takim stwierdzeniem, że tak ludz ie odbierają działania m ieli jak o działań SDS ekolo g, a przecież to n ie jest ekologia t o jest b łąd, a mianowicie jes t t o zwyk łe elementarne n ie w iem dobre wychowan ie i zadbanie o to w jak im otoczen iu żyjemy nawe t dlatego nowa ekologia nie jes t potrzebn a, żeby posprz ątać wok ół s iebie idee prawna n o j a ja myślę jedna k, że ludz ie zdali sob ie z tego spraw ę, że ochron a środowiska dbanie o środowisko jes t ekolog ia prawda to jes t to c o na c o dzień, o c o my si ę b ijemy czyst ą wod ę o źródła energ ii, które niszcz ą nasz ą atmosfer ę o czyst e powietrze be z smog u po prost u nasz a codzienno ść teraz kl imat jest tyle si ę rozmaw ia o zm ianach kl imatu klimat zawsz e si ę zmienia ł, ale tera z te ż przysp iesza prawd a mam y niesamowite po żary w Amazonii w Australii Suszka tutaj n o l istopad taki ciep ły ja pami ętam z dzieci ństwa, kt óre sp ędziłam w Polsce śnieg mr óz, a teraz mamy zim ę, b y śnieżny bra k wod y może ludz ie w Polsce n ie zdają sob ie z tego spraw y, al e Polska ma naprawdę ma łe zasob y wod y ja przypom inam sobie opowiadała o tych obostrzen iach ileś lat tem u w Australii także nie można sob ie dowoln ie podlewa ć ogr ódka Leszek chcesz nie mo żna sobie dowoln ie samoistnie m ówiąc obyciu samochodu albo po prost u nie, bo be z wod y n ie żyjemy m y zdajem y sob ie z tego spraw ę tylko t o nauczyliśmy si ę bra ć prysznic żadne wanny żadne wyleg iwanie si ę w wann ie z wod ą, czyli d ługie pryszn ice najwy żej 3 minuty zamoczy ć si ę wy łączyć wodę mam y w li ście spółka Che i wy łączyć, bo po prostu w iemy bez wod y n ie żyjemy prosz ę pa ństwa rozmaw iam studia pa ństwo na służą tydzie ń p óźniej niż toczy si ę ta rozmow a z Mira Stanisławska-Meysztowic z założycielka fundacji nasza z iemia i przez Skype rozmaw iamy z pani ą Beatę, bo Ficka o d wrze śnia prezesem fundacji nasz a z iemia panie wybra ły wykonawczyn ie tej p iosenki n ie przez przypade k śpiewała Ewelina Flinta, poniewa ż jes t Ewelina Flinta zgodzi ła si ę być ambasadork ą fundacji nasz a ziemia no i bardzo si ę z teg o cieszymy, dlatego że nie tylk o, wi ęc wspania łą piosenkark ą cudowny m ciep łym głosie, al e naprawd ę wierzy w t o, że mo żna się ekolog icznie na c o dzie ń zachowywa ć tak że bardzo się z teg o c ieszymy mam y te ż w iele innych ambasador ów jak Agata Młynarska Grzegorz Kasdepke znan y Bajko bajkop isarz lub iany prze z dz ieci jes t Andrzej Grabowski jest tak i, że jak Franceski z teg o c o pamiętam ta ca ła Jan Karpiel Bułecka w łaśnie nawe t wspaniały Młynarski dl a was piosenkę l a Pisa, a Wojtek Młynarski napisa ł na cudowną piosenk ę do muzyki Jerzego de r FLA refre n p iosenki jes t taki Posprzątaj my sob ie w głowach, by nie śmiecić więcej także t o jest nawe t na tegoroczny m plakacie i tutaj doda m, że o d sameg o pocz ątku akcj i plakat y honorow o ma m darowa ł i projektowa ł wspania ły artyst a Andrzej Pągowski jeg o plakat y s ą w paru krążkach ten artyst a potrafi przekaza ć bardz o c iekawy tre ści jeg o plakaty naprawd ę s ą znane wspaniałe za cz ęść m u wdzi ęczna par ę lat prze z par ę lat projektował dl a na s te ż Rafał Olbiński te ż wspania ły artysta tak że mam y mam y szcz ęście do tych ambasador ów, którzy na s wspieraj ą pomagaj ą przez 25 lat i ma m nadziej ę, że będą na s dale j wspiera ć tak, ale ca ły czas m ówił o ty m, sprzątanie sprz ątaniu, a przecie ż chocia żby to w iem nawet jeśli ustawa n ie je ździłam, że Fundacja nasza z iemia zajmowa ła si ę r óżnymi rzeczam i ja pami ętam jak tuta j były opowie ści os ób, kt óry sz ły wzd łuż Wybrzeża Bałtyku pla żom prawd a ca łym polskim Wybrzeżem o ty m, ab y mówić o d po to, ab y spotykać ludz i i mówić, że t e plaże pow inny być czyste, że te n Bałtyk powinny by ć czyst e pamiętam jak t y je ździłeś do szk ół, gdzie by ły zakładane tak ie ogrod y szkoln e, a także powiedzmy o tym c o się naprawd ę rzadk o zdarza m i na ty m lokal e ujarzm ienia ja kocham ogrod y ma m zreszt ą bardzo fajn y ogr ódek w moim dom u w Belleville wobe c czeg o prz y pomoc y sponsor a za łożyliśmy przesz ło 100 ogrodów prz y szko łach i zawsz e prosili śmy uczniów jaki ś ogr ód waszyc h marze ń i oczywi ście brali śmy pod uwag ę pomysły uczni ów niekt óre by ły n ie do zrealizowania, ale staraliśmy si ę brać pod uwag ę ka żdy ogrodzi ć indywidualny wspania ły zaprojektowany przez je j trenerem personalnym strzela ła nie przesad a, a efekty ogrodz ie Odra ma jakie ś informacje zwrotn e trwające ogrod y n ie po upada ły, bo czasami wie ś jes t dobry nauczyc iel akurat tak a klas a jes t, ale od rozmnażają s ą wspaniałe, dlatego że o d sameg o pocz ątku tym konkurse m obr ót moich marze ń anga żowaliśmy uczy anga żować nauczycieli anga żowaliśmy rodzic ów pote m profesjonalne j architekt krajobrazu honorow o tak i zaprojektowa ł tak i ogr ód, ale wykonanie tego to ju ż by ło raze m z uczn iami rodzicami nauczycielami być t o były ich ogrod y i pamiętam w iele raz y jakieś w mie ście i wiem, gdz ie nas z ogród Niewiada na m szko ły i Deppa czy ogr ód zadban y wszysc y cudown y ro śnie i to t o raduje moje serce poz a ty m Fundacja jak o ch a drzewa prz y pomocy ma w ielu sponsor ów posadzili śmy w Polsce proszę sob ie wyobrazić 5  000 000 drzew, al e oczywi ście razem z lasam i pa ństwowymi, bo n ie jest sztuk ą posadzi ć drzew o zapomnieć o tym n ie wie mus i być posadzon e w odpow iednim miejscu musi by ć zadbany nie tylk o t o z tak ą firm ą Drew small posadz ili duże wspania łe drzew a wspania ły Plata na placu 3 krzyży w Warszawie wspaniałą star ą lipę dwudziestopi ęcioletni l ipy na Krakowie prz y Sukiennicach wspania ły do m dwudziestoletni dom wspania ły w ogrodz ie Saskim w Warszawie l ity jad ąc na lotnisko w Warszawie s ą lipy wiele tych l ip, kt óre ju ż umarły posadzili śmy raze m z t ą firmą także t e drzewa rosn ą c ieszy moje ok o i po prost u wiem, że będą żyły dale j, bo s ą zadban e opr ócz tego w iele lat tem u ogłosiła mi ędzynarodowy sprz ątanie Bałtyku sprz ątaliśmy wszystkimi krajam i nadba łtyckimi Niemcy dan ia Szwecja Rosja Litwa Łotwa Estonia Finlandia i słownie t o by ło naprawdę sprz ątaliśmy wszystkie pla że tyc h pa ństw poz a jak zostaną przedsi ębiorcy swoją mi łość do, a ta p ółwyspu Helskiego dawano w łączona ksi ążka z ła, kt óre z szczególne książka jej n ie można kupi ć ja się cieszę z teg o, że by ła ona otrzyma ć t ę wspaniałą księgę kocha by ć kocha m być na d morzem, bo Melbourne le ży na d zatoką bl iska jes t ocean jest sa m ta m prawie codz iennie po prost u zawsz e wszystkim m ówię, że podob a mi się Warszawa, by lepiej, gdyb y le żała nad morzem po prost u kocha m morze, ale dobrz e, że Wisła prawda kr ólowa rze k, którą nazywam y królową rze k, ale nie zawsz e one dobrz e dbam y n p . c o rok u sprz ątamy brzeg i Wisły z ambasadoram i akredytowanym i w Warszawie, wi ęc zawsze naprawd ę w iele wspaniałych ambasador ów z r óżnych kontynentów pomaga m sprz ątać noc ą akcj ą Pietrze ma ambasada Australii, bo tam się t o zaczęło tak że jestem wdzi ęczna wszystk im ty m ludz iom, że sprz ątamy brzeg Wisły oczywiście one s ą sprz ątane prze z miasto i mimo że są kosz e naśmieci, al e tego n ie mog ę zrozumieć ludzie przychodz ą cudown ie relaksują się na d Wisłą przynosz ą butelk i pełny ciężkie, a jeśli n ie mog ą tyc h pustyc h żyć z kosza, który jes t parametr ów dal i, ale jak t o się m ówi nie o d razu Kraków zbudowan o sprz ątamy brzeg i Wisły z ambasadorami zawsze jes t mi ło fantastyczn ie także Mila ja ja muszę powiedzieć, bo t o umkn ęło bowiem nie słyszała, al e mo że słuchacze te ż n ie słyszeli t y mas z szko łę swojeg o imienia, a ja ma m szko łę na jak proszę sob ie wyobrazi ć wspaniała szko ła w Żdżarach ko ło Konina zadzwoniła do mn ie, że mamy zosta ć patrone m tej szkol e, a ja m ówię przeproszą mus i umrze ć, bo wszysc y patroni t o już n iestety uważali m ówi, a może jeszcz e w ielkiego poet y pisarza kompozytora uparli się z e chc ą mnie jeste m wdzięczna za t o szkoły cudown a wspania ła pan i dyrekto r Beata Białas wspan iali nauczyc iele dz ieci szko ła pi ęknie si ę rozw ija jes t zadban a mamy pi ękny ogr ód sadzimy w n im drzew a, kt óre nazywamy imieninami mo ich synów mo ich wnuk ów tak że mam y pi ękne plac zab aw ca łkiem przypadkowo dosta ła nagrod ę Paul ul u tak iej fundacj i Polska austral ijskiej t e pieniądze przeznaczy łam na pi ękny plac zab aw w moje j szkol e tak że tak jestem zadowolon y za szko ła pi ęknie wygl ąda jeszcze tam czuje si ę ta m jak w domu bardzo jeste m dumn a z moje j szkoły mojeg o imienia rozumiem z e obowiązkowy punk t swojeg o, bo czasowego pobyt u w Polsce by ła tam tym raze m tak oczywi ście za loka l dzień patron a w pa ździerniku dzień posiadaj ącego ba ć, a 16 październik a, bo to z e mn ą pojecha ła dzia ła, a tak jak magne s na cokol e z miejsc, gdzie t o jest miejscowość, kt órej Żdżary koło Konina, a ha k szko ła podstawow a moim imieniem mojego mojeg o imienia 16 października jes t dzie ń patrona zawsz e ta m jestem kocham ta m by ć nauczyc iele są fantas y czy pan i dyrekto r te ż dz ieci po prostu ściskam i tak jakby to by ło moj e dzieci bardzo si ę lub imy także to dla mn ie w ielka radość w ielka rado ść w ielki zaszczy t pani prezes zwracam si ę do nowe j pan i prezes pan i prezes wrze śnia fundacj i nara żenia pani Beata Ludwicka jes t z nami przez Skype, a przypom inam ciągle, jak o że m ieszka we Wrocławiu zaczyna ć tak i nowy etap 0102 . świat ćwierć wiecie ju ż zacz ęła po drugie, nowa prezesur a jak pan i w idzi przyszłość najbli ższy ro k np. podjęta pytan ie jes t trudn e, ale n ie niemo żliwe do wype łnienia jak wyobraża sob ie najbli ższy ro k myślę, że t o b ędzie ro k, w kt órym Fundacja ja będziemy musiały si ę do s iebie przyzwyczaić, poniewa ż Jarmila jeste śmy do siebie przyzwyczajon e, ale Fundacja n ie jest jeszcze mn iej przyzwyczajon a do zupe łnie świeża prezesura na dodatek odby ła si ę troch ę ewolucyjnych warunkac h, albow iem b ędziemy mus ieli zmieni ć siedzibę zbiegło si ę t o z tym, że kam ienica urocza kam ienica na Hożej 3, gdzie od 25 lat mieli śmy sw ój dom idzie do kap italnego remontu i może to by ł taki zna k Opatrzności postanowiłyśmy z Mirą w związku z ty m, że przeniesiemy siedzib ę do miejsca, w kt órym ja mieszkam, czyl i do Wrocławia ja mia łam swój ep izod warszawski wiele lat tem u, al e teraz ze wzgl ędu na moje rodz inne obowi ązki nie bardz o mogłabym si ę w szybk im tempie prze z lansowan ie do Warszawy sprawdziliśmy sobie zmieni ą ten pomysł, b y dzia łał, poniewa ż poprosiliśmy w ty m rok u urz ąd miasta Wrocławia o wsp ółpracę przy naszej jub ileuszowej jak o eskapadz ie zorgan izowanie fina łu tego jub ileuszu w ramac h konferencj i prasowe j w łaśnie we Wrocławiu serdeczn ie dzi ękujemy pan u prezydentowi Adamowi Zawadzie, który n ie tylk o na s wspan iale ugościł, ale również rozwia ł nasz e obaw y c o do tego, gdyby śmy si ę chciały przenie ść z fundacj ą do Wrocławia w itam z otwartym i rękoma, więc ten pierwszy ro k pewn ie b ędzie na pewno rok iem, w którym trzeb a będzie zorganizowa ć t e dzia łania we Wrocławiu na now o na j oczywi ście nie, zostawiaj ąc Warszawę, bo Warszawa jest m iejscem w rodzinnym dl a fundacji i dl a akcj i, więc trzeba b ędzie spr óbować t o po łączyć myślę również, że będzie dl a na s wa żnym poligonem, kt óry b ędzie sprawdza ł nasz e modern izacyjne plan y zwi ązane z narz ędziami internetowymi ro k temu, k iedy Mira poprosi ła mn ie o modern izacje s ąsiad mija takie zm iany ju ż nast ąpiły mam y bardzo c iekawy i inaczej prowadzony prof il na Facebooku, na którym są chwile do łącza si ę spor a rzesz a fan ów internaut ów za interesowanych w łaśnie ty m co dl a mnie jes t bardz o ważne myślę, że mi, że bl iskie, a m ianowicie inspiracj ą do lepszyc h zachow a zachowa ń mam y fajną kampan ie Eko nawe t g łów w ramac h, kt órych pokazujem y Eko nawyk i związane z m iejscem prac y z codziennym życiem w idzimy, że nas i fan i internauci przyj ęli nowe plany z t e nowe plany t e nowe pomys ły z wielk ą aprobat ą anga żują si ę w nasz e kampan ie edukacyjne inspiracja inne, więc myślę, że ten p ierwszy rok t o będzie sprawdz ian k ilku nowych pomys łów, ale myślę, że przed e wszystk im b ędziemy potrzebowal i okrzepnąć w nowy m m iejscu i n ie zostawia ć na pewn o naszego serc a, kt óre jes t w Warszawie tak przypomnijmy, że po okres ie prezydentury Sławka Brzóska, kt óry walcz y tera z prezesem chcia ł prezydent prezesa preze s po okresie prezesur y jest pan i Beata bu t Wicka prezes fundacj i nasz a ziemia cz y za chwilowy opuszcza nas Mir ale zanim opu ści, iż t o jeszcz e spotyka się z przyjaci ółmi prawd a, gd y słyszymy o ty m, że po tym, spotkaniu, al e jeste ś przy zazdroszcz ę, że n ie mogę za nim być, je żeli mogę na nim by ć wzorem n o w łaśnie zaprosiliśmy ludz i na m przychylnyc h przyjaci ół na tak ie spotkan ie spotkan ie, gdzie raze m sob ie powspominamy panow ie te ż stacj a tak b ędzie b ędzie wspaniała prezentacj a, na kt órą w ten weeken d ju ż pracują m łodzi ludz ie sama jeste m ciekawa co t o b ędzie na razie n ic nie m ówią ale, al e ju ż pracuj ą fundacji n o oczywi ście b ędzie lan s wegetaria ński także zaprosiliśmy dużo ludz i, którzy n ie mogą przyj ść z r óżnych wzgl ędów zawodowyc h, bo maj ą wyjazd y, al e będzie na s około 50 to b ędzie bardz o miło tak że bardzo si ę ciesz ę na t e spotkan ie i po prostu będzie par ę dni pote m miał ju ż wylatuje także t o będzie moj e tak ie do w idzenia do w idzenia n ie żegnam się tylk o m ówię do w idzenia media pozostaj e w oczek iwaniu na to c o b ędzie robi ła Fundacja w te j nast ępnych miesiącach t o jest 1 to moj e poza adresem pan i prezes Beaty Rudnickiej, a równocześnie w oczek iwaniu na ciebie Miro wraz z wiosn ą do na s przychyln ie też no w łaśnie al e, ale oczywi ście teraz można mieszka ć na ma b iegunie północnym by ć w kontakcie, bo przecież jest Skype jest mecena s jes t mocno ca ły czas jeste śmy w kontakc ie także ja n ie chcę teg o kontakt u z pani ą prezes i fundacj ą jestem ca ły cza s na czas ie co ś dzieje n o i oczywi ście za tyle miesięcy znów tuta j się zjawi ł jak c o rok u na par ę miesięcy wobe c czego jak mówienie, że mam się mówię tylk o do w idzenia natom iast nam niestety 30 już pożegnać bardz o serdeczn ie dzi ękuję pan i Beata Ludwicka LO w tak i jeste m bardz o serdecznie dziękuje chcia łam tylk o dodać do teg o co powiedzia ła, że kampan ia jubileuszowa przebiegła pod has łem połączyło na s sprz ątanie świata połączyło na s żądali świata t o nic nas nie mo że roz łąki z UEFA da ły nam, aby afera trzeb a sprzedać zostaną albo b ędących na nowo bardzo zale żni pal i dzi ękuję prezes fundacj i nasza z iemia pan i Beata Bochińska dziękuję bardzo, a w studiu obecn a by ła Mira Stanisławska-Meysztowic z osob a, która uzysk a założyła, kt óra jest z duche m teg o wszystkiego oraz ciągle dzia ła, na kt órą oczywi ście czekam y teraz bow iem szcz ęśliwych następnych miesięcy dziękuję bardz o j a ja te ż bardzo dzi ękuję jak m ówię do widzenia dawn o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA