REKLAMA

Dlaczego w przestrzeni publicznej nie ma lesbijek? (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-25 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:20 min.
Udostępnij:

12 odcinek cyklu Dziewczyny Bez Szafy. O swoim coming oucie, pracy w agencji social media Wobuzz i sytuacji lesbijek w Polsce mówi Monika Czaplicka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lepiej p óźno ni ż wcale dobry cz y pa ństwo lep iej później 4 Katarzyna Szustow dzisiaj 12 odcinek w naszy m cyklu dziewczyny bez szaf y dzisiaj mają właśnie jes t Monika Czaplicka szefow a agencji Social media by ł łobuz pasjonatka f ilmu kina z pokusam i Les bliskim osoba, kt óra do świadczyła porz ądnego hejt u w internecie, al e też zawodowymi te n internet trochę też wychodz i do świata rzeczyw istego dobry wiecz ór część jes t dwunast ą tuta j kobiet ą, kt Rozwiń » óra przyjęła zaproszen ie do nasze j audycj i zapraszamy inne koleżanki, które mają odwag ę ch ęć potrzebę podzieli ć swo imi pasjam i zawodowym i jak i n ie tylk o ju ż m ówiłam nieraz ta audycja pusteg o t o odpowiedź dl a mo ich koleg ów redaktor ów redaktora kur s redaktora Tomasza Tusk dzi ś, dlaczego n iemal zbiegł przestrzen i publ icznej przekazu pozdrowił po zdrow ie na jaki ś odpowiedź, dlaczego nie ma, a i to jes t pytanie socjolog iczne jak wie ś sko ńczę stud ia socjologiczne mog ę m ówić d ługo przeciąga, ale strach, że t o mam y godzin ę, wi ęc Hermanowicz sprawn ie oczywi ście oczywiście jeśli utrzyma dl a na s b ędzie za mało za dużo t o nawe t moj e zadan ie, a więc przed e wszystkim kob ieta jest łatwiej się ukrywać si ę tak im, że 2 kobiety są mn iej podejrzan e niż 2 mężczyzn między kob iety chętnie z teg o korzystaj ą ma by ć przec iekami kuzynkami jakiekolwiek inne relacj e si ę pojawiają n o 12 na świat m ężczyzn mieszkaj ących razem to ju ż zaczyn a by ć wyglądające inaczej ni ż ni ż 2 kobiety mieszkające raze m przyszłość przyjaciółkami te ż dużo bardziej akceptowan e druga, że cza s oczywiście tak a, że jedna k na ten homoseksualizm m ęski jes t bardziej napi ętnowane i w obron ie zawsz e tak bardziej traktowane w spos ób wiadomo ta f iksacja na na j te wszystk ie inne rzeczy natomiast między kobietami jes t dużo wi ększe przyzwolenie poz a tym wszystkie w iemy, że ka żdy face t lub i sobie popatrze ć, wi ęc w og óle RM tele b im jes t traktowane nawe t nie powiedzia ł z pewn ą sympati ą społeczną w stosunk u do do dodaje w oczy się do te j tzw. całej reszt y prawdy n ie wiadomo c o ich myślę że, toteż jes t oczywi ście kwest ia teg o, że dz iewczyny s ą bardz iej p łynne w tym sens ie, że na różne ta m co badanie statystyk i odno śnie tej seksualno ści zależności, jakie traktujem y, al e zazwycza j wychodzi tak że kob iety s ą bardz iej seksualnej my ślę że, toteż wp ływa na to, że jes t trochę łatwiej z 1 strony by ć n p . w zwi ązku z kobiet ą, al e np. czasow a potem potem znowu z mężczyznami tak dale j tak dali, więc te ż one si ę n ie identyfikują n p . jak o lesbijki bardziej jak o biseksualiści nawet si ę w zwi ązku z kobietami więc, że t o takie 3 główne powody, dl a których to co się pojaw ia na poza ty m wiadomo jesteśmy kob ietami kobiety zawsz e mają bardz iej pod górę nie tylko w kwest ii zarobków, al e te ż w łaśnie w ogóle widoczności, jakbyśmy rozmawia si ę w ogóle celebrytk a kobietach i kobieta sławnych, tote ż zawsze mn iej ni ż kobiet są mniej w idoczne w przestrzeni publicznej jak jeszcz e nałożymy na to nie tylko naszą orientację, ale jeszcze spo łeczną Tomasz podwójne wykluczen ie, czyl i tzw . interes akcjonariuszy 6, która wp ływa po prostu na t o, że jesteśmy wiemy, że para se m p ójdzie trwa jeszcze orientacji, al e mus isz, że med ia celowo n ie zapraszaj ą np. można, b y jak jakiś efek t tej celebrytą taką ot o pary można, b y tak rozpisać t o są narz ędzia i techniki oraz co si ę dzieje rzeczk ę mimochodem ktoś n ie do ko ńca chce przeważnie celebryc i są celebrytami c o si ę dzieje nie tylk o celebryta cz y te ż internetowych celebrytek modowe razem z nimi wygramy i t d . do osób, które te ż jeg o funkcjonują już markę czasam i się robi ą Włosi sami robią wi ęcej pyta ń, dlaczego dziewczyny rozbicie same si ę n ie zrobią, ale on si ę robi ą mówimy tera z na ws i, o kt órych np. nie będą si ę rozbić gende r np. przegadane, że są r óżne mam 671 i oberki i są instagram marki i dużo dziewczyn tylk o w Polsce m ówi teraz taka poleg a tylko niestety w idoczna jest du żo mniejsza niż innych zreszt ą najprostsz y przyk ład przegl ądam cz ęsto rank ingi osób LGBT KIO najcz ęściej oczywiście w iadomo, że ta m 708 % wi ęcej zazwycza j jest m ężczyzn tam czase m zdarz y 12 osoby tr a zna j tam pojawi jakieś kobiety jeszcze na Ukrainie tworzone ju ż też wym óg ten w rankingu wymieniony organ przyznał po ra z ostatn i, ale wiem w ierz w perspektywie też ile ś lat 207 w tzw. bran ży, że pan dekady, więc też ma m pewn ą perspektywę to n ie jest nowość tera z nagl e tak zawsz e było oczywiście tera z można, bo jes t dobr a, dlaczeg o dz iewczyny np. importer kob iety kob ietom, dlaczego tam i t d . no by ły tam rankingi Alone nigdy si ę nie przebi ły znowu wracam y do tego samego wzrost u kob iety mają mniejsze w idoczne jak o kobieta jeszcz e lesbijki mówię przez t o podwójne wykluczen ie maj ą jeszcze mn iej im mn iejsze mn iej widoczna i dlatego nie nale ży nie ma na t o t o odpowied ź dla redaktor a Kurtza dziękuje Monika ac h, troch ę, ale pytan ie wraz z redaktorką je śli widzisz, ale chce też znajdujem y te ż tak jak czy sądzi, że du żo film ów lesbijskich już wiem ile jes t w łaśnie jak powiedziała an i na 432 firmy do tej pory by ła w swoim życiu wojsk i anal iz i ser iale, wi ęc będziemy o tym, si ę też znaleźli zapyta ł przeciętnego człowieka to powiedzieć, że t o jest może k ilka mo że kilkana ście jak b ędzie jako ś pasjonatka powiedzia ła nawe t, jaki 100, ale jeszcze by ć ponad 400 częścią d ługa liste, kt óre chętnie obejrzę pomi ędzy życie czase m ciężka dost ępność do tych produkcj i, a nie tylko obejrzanyc h, więc to jest t o te ż kwestia, jeżeli się chce t o si ę widzi natomiast przez t o, że to n ie jest coś czy m si ę mówi przyznało, że to nie jes t tak i temat te ż popularne, bo pow iedzmy szczerz e tak naprawdę komu zale ży na widoczno ści i lesbijek no najwy żej, a to też wiadomo, że my przez t o jeste śmy kobietami jeste śmy uczon e, żeby si ę nie afiszować si ę nie pokazywać się chwalić najbardz iej, bo przez kobiety nie powinna si ę fali, bo w łaśnie przyzwo ite tak dale j tak dale j jes t wszystko t o są te kulturowe tak ie element y, które powodują jeste śmy w tym punkcie tym jesteś mam o ju ż podj ęcie analizy jak ąś uwagę, że Milija fenomenu LNG NRS w kontekście socjal medi ów w kontekście 8 wiosną trzeba pamiętać, że wsz y mimo wszystk o zaczęła przede wszystk im z programu telewizyjnego t o zbudowało jes t dalej buduj e za nią, al e się le żeć, ale my ślę, że najs łynniejszym elementem tak im punktem zwrotny m, w kt órym ludzie zacz ęli traktowa ć te ż bardz o internetowa tak było to s łynne zdjęcie oscarow e, w którym kiedyś prowadzi ła Oscary zrobi ła sob ie t o serw is r óżnymi znanym i postaciami cen ie tak i to sta ło si ę tak im wyraze m, bo t o pokaza ło 2 rzeczy po p ierwsze, oczywi ście w łaśnie też przenikn ęło do gal ę oscarow ą tak i sposób bardzo s ą przelew y internetowe, a drug a kwestia to było t o, że pokazała się z e stron y tak iej bardzo ludzk ie oddechy, żebyśmy sensie wygl ądamy wcal e n ie najlepiej, ale wszystk o się podob a wywoła tyl e gwiazd na jedn o zdjęcie to by ł po prost u naturalne i tam my ślę, że to przekona ło ludzi do teg o żeby, żeby zaobserwowa ć wzrost internet daje przestrze ń na to, żeby przesta ła być Ellen o stałe godz iny, które do kt órej, kt óra ma jakie ś ta m progra m wywiady wystąpienia tak dale j tak dale j zaczyna być sob ą, która mo że pokaza ć c o robi popołudniu co myśli r ównież poza anten ą i t d . tak dalej ludz ie robi ą po prostu myślę, że t o szalenie wielow ątkowa i ciekawa, że opr ócz humor u też, że skazan y na sukce s może łatwiej tak kolejne t e krótkie filmiki, kt óre wp ływają na Instagramie zreszt ą zwi ązane z programe m, tak wi ęc on e są zabawn e anonim kto ś wchodz i ta ńczy jak zawsz e, gdy wystraszony trwa 10 sekund już po prostu dzia ła tak kr ótkie form y też, które koch a internet zostaw Ellen wr óćmy do Moniki Czaplickiej fac h a jaka pi ękna rzeka paralela n o w łaśnie lat z zdarzyła mi się s łyszy czasam i jeste m polską, al e nie zgadzał si ę z tym absolutnie, ale dzień kwestowa ć pod Sejm, że ja c iebie, ale n ie wierzy ć, że pan mn ie podrywa NATO, al e ja kompletn ie n ie znam szczegółów ustawy powiedział, że jes t Elle no tak mnie powiedział, ale nie dow óz drewn a czy mo żliwe, że to było co ś ustalmy jedn o jes t naprawdę fataln a te klocki zreszt ą tak zacz ąłem swoj ą ksi ążkę generalnie to mn ie się podryw a ja naprawd ę t o słaba precyzuje małą drog ę muzyczną wr ócił po przerwie rozmowa z Moniką epick ą lepiej p óźno ni ż wcale prac ę po przerwie dziewczyny szaf y Monika czapk a z mostu bohaterk a nr 12 wracam y dale j d o do c iebie, jakby czy te ż momen t mo że zadać pytania tema t kam i auto może o ty m, rozmawiać jeste m rocznik po łowy la t osiemdziesiątych to i tak nie precyzować c o mi ękkie dan e delikatne dan e latem 2 w Wikipedii jest, wi ęc uważam, że b ędą tak skr ócimy tuta j skrzynk i, kiedy uzna ła, że wart o komu ś powiedział kiedyś sam a w ogóle zastanawiała się z 3 jest też inna, dlaczego ty s ilna jak ucieka pierwszy raz dz iewczynie zakochał się maj ąc lat 11 na brzm ienie tak t o interpretuję patrz ąc z perspektywy, bo faktycznie mia ł koleżankę z klasy prem ium bardz o podoba ła pisałam do n iej już p ierwsze miłosne co więcej nawe t miał wsparcie mojeg o dz iadka którymi pomysł pomagam myśli te wiersze pan i też by ły wakacje i tam chodzili śmy po g órach razam i pomagam y tworzy ć takie t o tam na dobre nie przyzna ć, al e w ierszyki romantyczna tak w ka żdej b a bardzo romantyczn e na s iebie, al e reszt a te ż po zamkac h w porz e, ale wiedzia ł doskonal e, że t o jest dziewczynę, wi ęc jak my ślę, że gdzie ś ta m zawsz e mn ie rodz inie n a po pewne podejrzen ia pojawiały się t e rzeczy rodz ice nie nagrywal i tak że całuje jakimiś koleżankami tak dale j jak nazywali leży na mn ie n ie nagrywali nakrywa rywali tak w łaśnie tak z widzieli c o zreszt ą potem, k iedy si ę przypomnieli że, al e przecież wtedy widzieliśmy wiedzieli śmy tak dale j maj ąc ju ż po 17 lat p ierwsza dziewczyna już się identyfikowane jako lesbijka la t pamiętam, że spe łniam ankietę KappAhl, kt óra by ła sytuacj a wbity wtedy jeszcz e n ie, więc kiedy się zda ło po drodze dziś wypowiedzieć natom iast wsparcie rodzic ów z tego wyn ika na dz isiaj nie do końca niczego zalać wydawała si ę, że t o jes t tak ie niedopowiedzenia, które wszystk im się wydaje mo i brat ma starszego brata 9 lat te ż, jakb y wiedział, więc wydawa ło si ę, że tak naprawdę Kamil będzie pewna formalno ścią, ale n ie był zreszt ą w ogóle nie b ędzie wiedzia ł jak t o zrobić porz ądnie w sum ie wyszed ł przypadk iem na drugim rok u studi ów miałam prac ę taką socjologiczn ą, gdz ie robi ą anal izy jak spędzają święta osob y homoseksualne na jej miał tak ie por ównanie 3 par 1, w kt órej oboj e partne r by ło wałkowane, więc rodz ice wiedzieli sp ędzaliśmy razem 1 para, w której 1 stronę rodz iny wiedzia ła druga Ania, a trzec ia para, w kt órej żadna cz ęść rodz iny n ie wiedzia ła na j tym trzec im przykładem była mia ła moj a już wtedy dziewczyna al e jakby si ę z przeszłości na wysłane do moich rodzic ów, bo to był te ż tak ie czas y, że anga żowany w moje studia sam i różne prac e były tak ie poczuc ie, że ma wyjecha ła na studia, ale jeszcz e mam y ten kontakt, gdz ie właśnie sob ie w Warszawie z Katowic jestem w iem, że takie 300 km 3 godziny daleko nie jest, al e wiadomo ta odległość mentaln a jest du ża, szczególnie że m ój brat wyjecha ł wtedy zagranic ę chwilę wcze śniej coś modelce poczuje si ę samotn ie, więc uzna ł, że b ędą utrzyma ć relację sa m to prac e na i zaleg ła c isza dz iwna i kilka dn i p óźniej zadzwonił do mnie m ój brat no i mówi że ale nie 2 niż do n ich, wi ęc tak, ale że jak t o o c o chodzi na zrobi ą rodzice kamikadze n ie zadzwoni do nich wi ęcej tak, al e życie osie z życia poza no i okaza ło si ę że, że faktyczn ie rodz ice mimo oczywiście m y propo s tej m ienia kog o chodz i w badaniu no bo to anal iza socjologiczna, więc nie b ędzie dan e osobow e domy ślili si ę, że to jest nie na jej wtedy si ę, że ta k po mlek o rozlało my, czyli raczej powiedzia łbym nie najlep iej oczywiście n ie mogę by ć to bardz o z łe przyjęcie, bo wiadomo, że zna m dużo dużo gorsz y wsiedli do dosy ć trudno my ślę, że jednak te n momen t, że oczywi ście widzieli s łyszeli albo jaki ś tam podejrzenia te zupełnie innego niż tak się z tym zetknęli, wi ęc się zetkn ęli ju ż tak z faktem wykonane jeste m, że jednak to nie jes t tak a faz a jak m ieli nadziej ę na to by ło ciężko na to, że j ą i się pogodz ili teraz nie mają z ty m najmniejszego problem u są otwarci zdarza ły si ę również np. w ferie, które spędzają raze m z moj ą dziewczyną z maja rodzina i t d. więc to muszę powiedzie ć oczywiście wszystk o wysz ło na dobre, ale pierwsza reakcj a była du żo gorsza niż si ę spodziewa łam bior ąc pod uwag ę, że wydawa ł się dosy ć oczywiste zawsz e to chłopczyk c o, więc wydawać si ę, że to te ż gdzie ś może jako ś tam sugerowa ć inne przed e wszystkim rodz ice się martw ili się 2 rzeczami mo że oczywiście będę mie ć pod g órę będą trudn o zreszt ą też to by ła pierwsza akcja mojego dz iadka si ę dowiedzia ł się te ż pomagał pisa ć listy ma zaś pomaga zaszl i tak l isty mi łosne mia ł wtedy 80 latek mo że w budowanym z Leszna, by te ż miał swoj ą perspektywę natomiast te ż rodz ice bardzo się czy leczenie nie popełnili gdzie ś jakieś błędy połączenie wpłynęli na to i t d . my ślę, że te ż cz ęsto obawa rodzic ów, że po prostu n ie zrob ili nie także nasz e dz iecko si ę okazało n ie na zasadzie, że coś się z e mną nie tak tak po prostu, że nie s ą w inni, wi ęc jak udało mi si ę z n imi pogada ć że, że wszystk ie są kraje NATO to myślę że, tote ż pomogą nie może bojowych nocam i, bo mamy lekarzem to jest naukowce m tak t o nadaj ące si ę na wykładowcą akadem ickim, więc n ie mogę powierzenie wiedzą, o c o chodzi, sk ąd się wzi ęło i t d. tak dalej n o al e w iedza teoretyczn a wiedza teoretyczna a k iedy przychodz i do swojego dz iecka tak że troch ę inaczej pojecha ć na święta do n ich jak rak zawsz e sp ędza z n imi święta nie by ło tak iej sytuacji, że ma m n ie przyje żdżać, bo n ie chcemy widzieć jak cokolwiek n ie n ie zdarzy ło mi si ę nigdy nie wiadomo, że potrzebowal i trochę czas u, żeby to przetrawić al e, al e poradz ili sob ie z tym mi teraz jest jest bardz o dobrze myślę, że w momenc ie, w kt órym przywioz ą do domu kogoś z k im chcia ł spędzić życie t o będą j ą traktowa ć tak sam o jak traktują żona mojego brata i tuta j nie s ądzę, żeby jak ikolwiek problem ma ła przerwa przed nam i muzyczn a zosta ńcie pa ństwo wrócicie n ie przyłącza si ę Monika Czaplicka jedno studiu, a tych aut lep iej p óźniej 4 lepiej p óźno ni ż wcal e wrac a po przerwie 12 odcinek cyklu dz iewczyny Warszawy Monika Czaplicka opow iada o sobie m ówi k im jes t, dlaczego jest tak a, jak a jes t jak i to żsamość wp ływa na je j prac ę, gdyż pytan ie pod k ątem ekosystem u zawodowego czy t y pracujesz od lat zajmuj e si ę med iami społecznościowymi to jest t o jest twoj a bran ża i pasja i pasja media społecznościowe maj ą lat 10, ale wciąż liczy na własną sieć etatowiec może, al e pamiętam czas y, kiedy n ie by ło Facebooka rozmawiam czase m na szkoleniach i wted y widziałem takie w ielkie oczy, al e jak to internet internet istniał be z jak to osi ągnie wyprze be z Facebooka na byłych czy szkolenia dla kog o maj ą la t latoro śl, ale tak du że, że tak mamy ludzi młodszych ode mn ie też zdarz a, ale na szczęście zdarzaj ą się też osoby starsze od e mnie tak tw ierdzi, że n ie uf a mu ciekawą tzw. też wesz ły do internetu często p óźniej, więc te ż, jakby dla nich te n Facebook by ł zawsz e po prost u jak wygląda twoja praca, bo to jes t takie dl a mn ie zawsz e pytan ie o widoczność tak jak s ą mamy co te ż udzia ł także dziś łatwiej si ę ukryć jakb y, al e na m dziewczyn ą z wyglądu m ęskim utratę teg o ukrywając trzeb a nie podejrzewam, że mieliśmy plan u ukrywania si ę też n ie mam, ale no t o jest ewidentne dałoby to tata dl a nas tak, al e dla przeciętnego, czego wbrew pozorom to n ie jest uwierzmy, że nadal si ę zdarza w iele os ób, które reaguj e, al e naprawd ę jesteś lesbijk ą, m imo że jak sam a wskazuj e wygląda dosyć męska c o można sprawdzi ć na w ielu zdj ęciach także jeszcz e m ęską kobiety wcal e n ie sugeruje or ientacji n a jak leżała zreszt ą na szkolen iach czy podejmuj e pr óbę temat notowan ia na dzień dobr y minister głowy n ie krąży prze z pieszych spotkan ie z kl ientami jak być wypuszczane tematyczne, żeby te n świadomy uważa, że ulice n ie sprawdz i t o proble m, ale robią prze z lata tak, żeby gdzieś n ie było potem w niezr ęcznej sytuacji, że ktoś gdzieś zj e, że nie w ie, o c o chodzi, a tak uznał, że rz ąd homofobe m teraz mam tam, który jes t jego proble m żywienie nie musz ę zadba ć o jeg o reakcję złożyły si ę bezp iecznie, k iedy si ę dowie, jeżeli to by ło totaln e przedz iwna konstrukcja z moje j strony, ale mus i cz ęsto tak ie mam y tak tak al e, ale robi ć t o np. wychodz ą za łożenia, że jeżeli jes t kontekst, że tam maj ą spędzam czas z e swoj ą dziewczyn ą albo co ś ta m się dzia ło, gdzie występuje tę kandydatur ę ujawn ia orientację to jes t tak jak wychodzę za łożenia tak jak wszyscy inni nasze n ie s ądzę, żeby ktokolw iek przychodz ący na jakie ś szkolenia spotkania z kl ienta mówią t o jest obr ączkę ja mam ma m żonę m ęża coś tamę dlatego nie radz ą za łożenie, że te ż potrzebne dlatego plata n to je śli wyst ępuje tam fajny fajny kontak t do teg o, żeby pokazać, że mam na świat życie poz a internetem nie wszyscy w to wierz ą nadal s ą to wierz ę w t o tak sp ędziłam, ale właśnie to jes t dokładnie raczej płata niż tata pojechał ma m dziewczyn ę Jane Super np. a miałaś takie sytuacj e się w ramach szkole ń, że kto ś, jakb y zaczął odnosić tylk o do tego tematu, by si ę przed n imi nie sympatyczne j ustawy wzrośnie realn ie homofobią tak ie n ie znaczy n ie zdarzyło mi się, żeby kto ś tak zareagował szkolenia, al e zdarzy ło si ę po kilku szkolen iach, że w łaśnie w tak ich sytuacjac h, kiedy nawi ązywał do teg o dostawałem feedbac k, że o w łaśnie do promocj i homoseksualizmu alb o inne teg o typ u rzeczy i nowych wyzwa ń także Zrzeszenie szczeg óły na ankietach zniesienie ktoś nie mia ł odwagi, że tak pojętego podniesie może po prostu n ie uważa, że t e stosowne, żeby podnie ść nasze szkolen ia, ale pote m w podsumowaniu uwag a po szkoleniu właśnie to by ło nap isane jest, toteż si ę zdarz a problemy n p . w łaśnie miał reprymendy o d organizator ów np. szkoleń, jeżeli była podwykonawc ą tylko to bolączka moje szkolen ie do zdarza ły się dosta ć, że mam w łaśnie n ie m ówić o seri ę o or ientacji tak dalej zdarzaj ą si ę też przypuszczaln ie, że traci prze z to kl ient oznaczy nie zdarzy ła się, żeby kto ś powiedzia ł wpros t, że prze z działalność ta ostatnia one s ą do pan i, że mog ę ta m pomoc strateg ia początkowo pan i by ła bardzo za interesowana, kiedy si ę z tzw . z trenowali śmy na fejs ie ta pani Nadia mam wra żenie t o jedna k dzi ękuję mają oczywiście mogę podejrzewa ć różne rzeczy, al e podejrzewam że, poniewa ż akurat dokładnie dzie ń wcześniej zrobi łam potokam i chodźcie no to domyślam się, że t o jednak du żo bardziej to zadzia łało ni ższy niż cokolwiek innego chcecie zapyta m, o co chodz i, ale nie chcia ł mi odpisać w ogóle z niego zreszt ą jak ca ła, tak wi ęc sądzę że, że wcześniej mail wała z e mn ą, więc mia ła ju ż adres agencj i tak dalej, więc sądzę że, zan im cokolwiek to jes t prawdziwa podejrzewam oczywiście, że poszło or ientacja na resztą, nawe t jeżeli nie mia łam taki przyk ład o d tyc h przykładów jes t wystarczająco dużo, w kt órych nawe t ludzie wpros t pisał c o s ądzę że, żeby niestety nie ma odpow iedzi, że nie ma Homofobii nawe t tak dosy ć powiedzia łem branżowym środowisku internetowym tam jes t du żo i krajow i trochę lesb ijek w gotowanyc h i wydawa łoby się że, że powinno być miłe sympatyczne, al e n iestety też n iekoniecznie jest coś znaczy, że źle, bo wiadomo, że zdajesz spraw ę, że dużo lepiej ni ż w ielu innych zawodac h na ile do te j por y r ównież szkoleń warsztat ów cele m 300400 i takich ank iet tzw. negatywnych jes t takim homofob iczne radnego 12 przepuszczał prze z te prze z te k ilka lat n igdy nie prowadzi statysty k, ale nie z tego, że maj ą też pami ętać, że po pierwsze n ie zawsz e biedakami auta drogie, wi ęc na to też ktoś musi mie ć odpowiednio 2 czym to napisy w USA spraw ę, że będzie na pewn o, że szanse, kt óre po prostu nawet teg o nie napiszę tak anon imowej ank iecie boskiego obłożenie ciała nie mog ę tego napisa ć, bo to jest sama Fabiana zła, nawet jeżeli kto ś coś takiego nam si ę czuj e myśli, al e sprawdz imy też we wtorek, bo ma m prezentacj ę na du żej konferencji będą robi ć kompletn ą promocja homoseksualizmu b ędą właśnie opowiada ć histori ę, a propo s wyrywania dz iewczyny jeszcz e ludzie będą sterować czy m si ę to wyrwan ie uda, więc ± 1000 osób b ędzie brało w tym 9 zobaczymy c o b ędzie proszek badania rezultat y ank iety prosimy kon iecznie koniec b ędzie główny ankietę t o jak ocen ia moj ą prezentację wi ęc, że wracaj ą prezentację pozytywnie są szans e, że jednak wprowadz a homoseksualizm nie by ł tak problematyczn e cofn ie się te ż do roku 2017 sierpień wakacje pojaw ia si ę wielka bomba jakaś taka Strzel mi w iele się specjal izuje si ę o zarządzaniu kryzysowy m w Strzelnie to zna k tw ój kon iki i na tym znas z nieraz tuta j ratowa ła z opresj i wi ększe mn iejsze firmy, ale to jes t tak że spotyka c iebie tak c o się wydarzy ło, że zgłosił si ę do mn ie miasto sto łeczne Warszawę i zapyta ła czy chcia łabym zrobić im szkolen ia dl a pracownik ów r óżnych instytucji to, żeby po pierwsze n ie unikali r óżnych sytuacji kryzysowych po drug ie, żeby lep iej obs ługiwali mieszka ńców krótko m ówiąc co maj ą odpisywa ć na fejs ie jak reagowa ć jak komunikować trudn e rzeczy n p . typ u przechodz i z ima zaskoczy ła drogowców, al e wcale nie mam y już dawno jesteśmy przygotowani tak dale j tak dalej znane s ą rzeczy bardz o fajn e wyzwanie dl a mnie wybra łam też tak ą cenę, kt órą uwa żam za cen ę adekwatn ą do teg o, jak ie by ło zadanie do 2 całodzienne szkolen ia dl a kilkudziesięciu os ób wi ęc, więc kwot ę czy b ędziemy jak maf ia oczyszczone z internetu jednak, mimo że nikomu nie uchował si ę do 7380 z ł brutto 2 szkolenia dla 40 osób plus znają g o na usługę, kt órą znam jes t też doradztwo onl ine owe, czyli mała je ździ pyta ć nawet dl a pytanie podatnika zeznania skorzysta ło już po co by ło mi łe, bo trochę zawsz e si ę boję, że ludzie nie będą, ale tuta j akura t faktyczn ie przedstawiciele tyc h tych różnych zdecyduj e zdal i wybuchła bomba pocen ia się pojawi ł płyt n a na Twitterze do tak ich praw i prawica, ale też my ślenie n ie pamiętam wyc ina właśnie z budżetu miasta, gdzie t o by ło za bud żetowa na, że robię konsultacj e, bo faktyczn ie wpisanego konsultacja Ania szkolenia persa za w łaśnie te n ta m 7000 dla Hanny Gronkiewicz Waltz, bo ona ma proble m z wizerunkiem, wi ęc ja b ędę zarządzać kryzyse m, bo tak ta m te ż powol i si ę zbiera wybory ta m inne wszystkie teg o typu sytuacja tak a kwota jest uwadz e powy ższe jak polityka zg łosi tak i, a należy teraz trzeb a się zgłosić zamiar zrobi ć, ale na prze z praw o tak, ale generalnie w zamian za 7000 to przypuszcza m, że tam by śmy si ę 2 godziny porozmawiały poklepał po plecach, poniewa ż b ędzie także mniej więcej faktyczn ie si ę zarz ądzanie kryzysem jest du żo bardziej kosztown e, bo t o też wymaga dużo wi ęcej prac y do świadczenie wszystk iego na oczywiście, ponieważ do wybuch u, że jest Hanna Gronkiewicz Waltz zatrudn ia na internat op łaca lewicowych aktywist ów cz ęści m iejskiej kasy jest 1 z g łów tak, ab y nieby ła była lewic ą ma lewicowe n igdy sob ie więcej albo aktyw istka stara prawd a dekadę temu, ale dostał złamań nie ma jak generalnie jeste m libera łem bardzo lew icowa jes t inaczej może inaczej na opinię, jeżeli chodz i o ty m, podej ście do ekonom ii jestem libera łem w kwest iach obyczajowyc h krajowych w tym jedna k lewica, al e też n ie wiadomo, że za ma łżeństwami zabawc e tam wszystko inne teg o typ u rzeczy natomiast oczywi ście, ponieważ internet internetem zacz ęło się od teg o apote m zaczęło rosn ąć do n iewiary niema etycznych rozmiar ów, bo ludz ie zacz ęli analizować aż 6 Amplico na swoim Instagramie znaczy, że n ie mog ą być ekspertką o d za ekspert rzuca własnoręcznie robione witraże Mau Mau tweet ów na Twitterze znaczy, że n ie korzystać, a za mało fanów na fanpag e jednak, że na pewno n ie dobrze prowadzony fanpage i t d . tak dale j pote m oczywiście zacz ął dostawa ć radosne wiadomości Peterze przeznacz a pieni ędzy na d ietetyka, a że zrobi ła korektę p łci na różne cech y tyc h rzeczy ma przed e wszystkim mentalny jak mało nie obchodzi, bo na t o ju ż nauczyłam reagować my też zawsze się śmieję, że hejt to jest VAT o d sukces u, więc krótko, je żeli ludz ie si ę zainteresowali, dlateg o że faktyczn ie dotar ł do odpowiedniego punktu ora z, że już tyle razy 10 jestem brzydka beznadziejna tak dawno przestała mnie staruszek nada l najbardziej si ę bać reakcji z e strony miasta, bo nie wiedziałam też n ie skończy tym, że zrezygnuj e z tego kontrakt u, ale nie zadzwoni ł do mn ie pani z urzędu i powiedział żali si ę bardzo martwią ty m jak ludz ie mnie pisz ą tak dale j życzenie mog ą pomóc ręce czyst e powiedzia ł, że tuta j nie ma sprawy spokojn ie poradzę przygotowa łam oświadczenie, które życzę mu się n a na fejs ie chyba faktyczn ie fajnie posz ła, bo te ż du żo osób wiadomo, że mo ich znajomych, bo t o do mnie na, tote ż pote m poszło troch ę dalej, wi ęc więcej się jako ś tam zarz ądziłem kryzyse m, którą ciężko, bo w zarz ądzie, bo ciężko tłumaczyć ludziom, że jednak nie wyda m na dietetyka, al e jakoś jakoś t o poszła i to bowiem tak ich przykładów w łaśnie jak kwest ia polityczna or ientacyjna ideologiczne potrafi ą się też b iznes, al e wiedziałam o tym, że tak będzie, dokonuj ąc tego na d rzekami auto i dokona ć go te ż, bo dokona teg o c o roku za ś na na 11 październik a s ilnikami ka żdej przypom inam, że to jes t ten termin i że jestem dziś wi ększość moich znajomych reaguje ta k jak ju ż zobaczy ć czy ścieżkami procedere m naprawd ę niemożliwe mogę by ć nie spodziewała, bo nie spodziewa łem tak dale j tak dale j, ale zdaje sprawę z tego, że jest ileś os ób, które nie obserwuj e, które nie zn a, który n ie wie, wi ęc zawsz e tak jest taka perełka, kt óra dokłada, że jestem jeste m zbiega się to też fajnie wychodzi na świat jak była te ż właśnie t e w tamtym chyb a rok u 201718 nominowana do kategorii trenerk i roku przez sukces p isany szminką NATO była jedyną notowaną lesb ijka zresztą chyb a edycj i konkursu tak ą wydaje, więc tną te ż takie poczucie, iż ciężar w izerunkowe, dlatego że jeste m z niewielu wałkowane ile zbieg ł w b iznesie wracającego Hajto cz y za stosowała si ę wszystk ie niezbędne narz ędzia dzia łania, kt óre rekomenduje swoim kl ientom kl ientkom wobe c s iebie same j generalnie tak no mo że poz a poz a po wetowan ie tzw. czyli zmieniają do świadczenia, bo wyszła z prostego za łożenia, że jeżeli będę chcia ł mie ć do świadczenie prawicowych medi ów to trochę nie wiem c o z tym zrobić, żeby n ie zm ieni natom iast na jak wyszłam z założenia, że mój wk ład w szkolen ie instytucji miejskich żeby, żeby wszystk im mieszka ńcom Warszawy, bo lepiej już wystarczająco mo im tak im wk ładem w pozytywne do świadczenia ora z pozostałe elementy zasady 8 po tzw . cz y te n przeproszen ie przyznaje si ę do winy, które w sumie nie by ło tak dale j tak dalej to wszystko zrobią w tym o świadczeniu, wi ęc też wykorzysta m te n przyk ład 7 na szkolen ia z urz ędnikami, jeżeli pa ństwo chcieliby wi ęcej dowiedzieć o ty m jak radzi ć hitem polecamy zajrze ć przed 8 po bl iska do internetu jak pojawi się tak działać jak i zwracan ia si ę tak krok i jak pr óbować sob ie po prostu nie popsu ć humor u tak, bo jak patrzę słyszę s iebie to ta siła, kt órą Tomasz jes t te ż imponuj ąca w latach w razie rybak a homofobia cz y z 20002010 jak robią euro kra j w Warszawie, lecz petardy nie leciały docencie przyjmuje tak brzm i napis grub a po trzec ie w perspektyw ę posłuchamy muzyk i w takim raz ie zostańcie pa ństwo z nami, czyli z Moniką blisko Katarzyna Szustow lepiej p óźno ni ż wcale dziewczyny be z szaf y Monika Czaplicka, a czy m żyje poz a mediami czy m większość ludzi żyje n o to przes łanie do telefon ów ma jak iekolwiek inne za interesowania i potrzeby życiowej duchow ą czasem je m w Warszawie z przewoz i si ę czase m z ekranu komputer a do ekran u telew izora i ogl ądam filmy lesbijskiej Expo miałyśmy prowadzą nawet o ty m, blog a zaprasza m tyle m ówi ta m kropk ę co m cz y inaczej aut o Box Office tak no tak mówią, że b ędzie pasowa ł do tematyki wreszc ie po prost u mo żecie tam podpisywa ć w Google to powinno si ę znaleźć nie mo że mn ie zapytać natomiast, że n ie ogl ądamy nie siedz ę w internatach t o zdarza mi si ę wychodzić z siebie w domu i innych rzeczy ze swoje j stref y komfortu czasem spotyka m si ę z ludźmi nawe t ta k na żywo n ie za często, żeby nie przesadzi ć, bo jeste m introwertykiem, wi ęc dzisiaj jeste śmy jedyny m spotkan iem, żeby n ie było rysował j e sobie trochę komiksy, kt óre te ż mo żna ta m znajdować w internecie oraz b iegach, ale przede wszystk im p isze bardzo lubię pisa ć i c o prawda bardz iej wychodz ą ksi ążki zawodowe, wi ęc teraz właśnie zwaln ia wydaj e drug ą, a internet tak, ale p isze te ż pow iedzenie lesb ijskiej marzy te ż wykończy kiedyś wyda ć wi ęc, więc mo żemy si ę ud a, a my ślisz o wydawn ictwie klasyczny m pap ierowym internetowym jak to przecież klasyczny m, dlatego że chodzi mi te ż impakt, który t o może zrobi ć, bo zdaje spraw ę, że jak będzie zapytała n o to jak o ostatni ą książkę o tematyc e libijsk ą polsko czytała sztab n ie powie, że t o w łaśnie się z przyj ęcia, że tak spojrza łem na sufit myśli muszę si ę, że ma m też by ła na audycj e o tym, o rozb icie poetki cude m przeżyła, ale państwo t o także tradycyjne gałęzie, a tak że takie beletrystykę nawe t książki opowiadania w og óle n ic nie ma wod y opow iadania, które prowadziła gdzie ś ta m doprowadzi ł w łaśnie, bo miał powstać antolog ia opow iada Maria, choć mamy już padło ten te n człowiek, ale było jedna k rzeczywiście 8 lat temu w naszy m kraj u policzy łem ta k tak sądzę, że były to czasy to był te ż życie rodziny świstaka te czasy moj a, al e z pami ętnika lesbijki te sprawy, ale tak t o było plu s teoria ma to dekadę temu plus minus, bo to by ł za czasów charakterystycznyc h w łaśnie ta m 2070 bramę na czas ie pomo że nawet szacuj ą, że załóżmy, al e to opowiada ń mo żna pisanych 30 kilka już pewne wierz ę pisze te ż od dekad y między, a teraz troch ę mn iej, bo faktycznie, wi ęc internetowe, ale jeste m te ż bl iska skończenia pisania powie ści tylk o niestety problem polega na ty m, że moja powieść jes t jak moje posty s ą Emilia, czyli bardzo skondensowan e, wi ęc mo że t o rozdzielić trochę, al e tam jest wted y też du żo w ątków jest są lesbijki jest o seksie lesbijskie inne tak ie bez centra oceniających projekt w Polsce wyda bior ąc pod uwagę sytuacj ę geopolityczną zobaczą j e lubi ę wyzwania male ństwa są wydawnictwa już pytanie, dlaczego czeka ć na klasyczne wydawn ictwo mo że cza s inny ob iekt obra ć odpowiem, że jesteśmy pamięć ofiar owców na nie w iesz nie dochodzi w sens ie mogę sama wydać nawe t ma m wydawn ictwa w ramac h swojej agencji tylko chodzi m i o t o, żeby to jedna k le żało w tym Empik, żeby kto ś przypadkiem natrafił na tą n ie chodz i o t o żeby, żeby znow u przeczyta ła tylk o zainteresowane osob y to faktyczn ie mogą nawet ra z ostatni, al e te ż do znajomych znajomych w iadomo, że dotarł tam życia do internetu natom iast ja, chocia ż faktycznie przeczytali t o ludz ie szeroko dla tak n p . w łaśnie książce są sze f m iedziowej, która się nazywa mie ć klienta jest te ż sza Dziewit jes t promocja homoseksualizmu już karan a, więc ludzie, którzy będą czytać internet tak trudn o trochę si ę wiedz ą na tema t ma s, więc tak sami staram się dotrzeć do tyc h jak ich, lec z jaki ś życzenia można złożyć co by ś chciała najbli ższych la t wyda się realnie na ty m, że tak ie tak ą tak ie filmik niedawno wystarcz y wrażeń pyta, kt o jak racjonalno ści i pragmatyczną tak wygr a b ędzie pięknie wynos i wted y za pa ństwa rady odbiornikami Monika Czaplicka sze f agencji Social med ia łobuz jest za Katarzyna Szustow t o była edycj a lepiej później wcal e dobra pa ństwa w bramac Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA