REKLAMA

Czy da się zbudować bezpieczną drogę? (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-26 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
bezpieczne poranek Radia TOK FM przed mikrofonem wciąż Adam Ozga raze m z nam i jest prof. Stanisław Gaca z katedr y dróg kole i inżynier ruch u Politechniki krakowsk iej dzie ń dobre c i, których pan ie profesorze, dlaczeg o polskie drog i s ą n iebezpieczne pytanie zn a odpowiedź trudno odpowiem, dlateg o że cz y drog i są niebezpieczne cz y k ierowcy n ie potrafią porusza ć po tyc h drogach na te n proble m jest z łożony, dlateg o że jednak o d lat budowan e drog i s ą Rozwiń » zawsze tak, żeby spełniać kryter ium bezpieczeństwa ruchu oczywi ście w stopn iu w jakim to jes t możliwe natomiast fakte m, że sie ć polsk ich dróg składa si ę z element ów, kt óre powstawały wiele wiele la t tem u i element ów, które powsta ły w ostatnich latac h i tu chc e pan zapewnić pan a s łuchaczy, że t o co budujem y w ostatn ich latach to s ą rozwi ązania, kt óre spe łniają standardy bezpiecze ństwa t o ciągle tak ie zaostrzan e oczywiście pa n wydzia ł dr óg niebezpieczne wydział cz y drogi mog ą by ć bezpieczne n o w pe łni bezpieczne pewn ie, dlateg o że jest bardz o silny udzia ł czynn ika ludzkiego oczywi ście bezp ieczne drog i w pe łni b ędą wted y, gdyby śmy na tyc h drogach m ieli ju ż tylk o pojazd autonomicznej wyel iminowany czynn ik cz łowieka uczestnika ruch u, ale oczywi ście drog i mog ą potencjalnie bezpieczne tak dziwn ą stron ę poszedł potencjaln ie bezpieczne, k iedy tworzon e s ą wszystkie warunk i, kt óre umożliwią podejmowan ie właściwych decyzj i prze z u żytkowników oczywiście s ą dostosowan e do konstrukcji pojazd ów teraz wraca m do odpow iedzi na pan a pytan ie mówię mog ą być potencjaln ie bezpieczne to cz y w tak im raz ie mam y drogi, kt óre okre ślamy jak o potencjaln ie n iebezpieczne, bo zapewne gdzie ś możemy znale źć takie odcinki dr óg terenówka nie s ą dostosowan e do wsp ółczesnych pojazd ów g łównie pr ędkość w kontek ście oczekiwań prze z u żytkowników te j pr ędkości, al e zawsz e t o jednak człowiek może kompensowa ć swoj e zachowan ia dlatego patrz ąc na drog i na kształtowanie w łaśnie tyc h potencjalnie bezp iecznych dróg to zwr óciłbym uwag ę na t o cz y rzeczywi ście drog i dają szans ę cz łowiekowi na ocenę w łaściwą ocenę sytuacj i na podejmowan ie w łaściwych decyzji mo im zdan iem na w ielu drogac h tak natomiast n o niestety mamy jeszcz e tzw. krytyczn e punkty, gdz ie pewn e b łędy rozwiązań, które trudn o mo że s ą do natychm iastowego usunięcia b ędą tak ie czynn iki powodować, odk ładając na pan a pytan ie trudno, b o jak nie zgodził tak ą tez ą polskie drog i są n iebezpieczne mamy proble m z bezpiecze ństwem na drogac h, ale te n problem te j sum y problem mówi t o co mam y p o stronie le ży infrastruktury, al e ten to c o le ży po stronie uczestn ika ruchu jego zachowan ie to co jesteś cz ęścią znaczn ie mn iejszym stopn iu p o stronie sprawności samyc h pojazd ów właśnie sobie zdawałem spraw ę pewneg o paradoks u teg o pytan ia, dlatego że mówiąc o ty m, że polskie drogi m ówiąc bardzo potocznie o ty m, że polskie drog i s ą n iebezpieczne odnosiłem si ę do pewnej sprawy og ólnej al e, ale w łaśnie w te j rozmowie tak jest na ni ą pomysł, żebyśmy porozmawiali o o samyc h drogac h infrastrukturze drogowej w jak i spos ób on a może wp ływać na bezpiecze ństwo pan wspomniał o ty m, że mo żna dzi ęki budowan iu dróg okre ślony spos ób prowokować, je żeli dobrz e rozumiem uczestników ruch u do pewnyc h bezp iecznych zachowa ń w jaki spos ób mo żna robi ć m imo wszystk o jestem odpowiedzialny naciąg poziom, cho ć w sensie kszta łcenia za drogi w tym sens ie, że uczestn iczymy jako katedr a w tworzen iu przepis ów projektowania dr óg chodz i o student ów, ale t o w ty m ja też córek musiał by ć tak trochę lu źniej trzymam stron ę cz łowieka oczywi ście drogi tak kszta łtować, żeby już wspomnia łem, żeby spe łniały oczek iwania użytkowników c o znajdz ie pan widział p ierwsze p ierwsza chocia żby odpowiedź bardz iej bezp ieczne czy lepsz a hierarchizacji sieci dr óg, czyli adekwatn e rozwi ązania do oczekiwa ń uczestników uczestnicy, którzy poruszaj ą si ę na wi ększe odległości n o będą oczekiwa ć wi ększych prędkości trudn o tylk o znakam i zmuszać musz ą, a 40 tam 30, bo drog i o funkcji tzw. ruchowe j na wi ększe odległości no naturalnym jes t oczekiwanie, że chc e mieć kr ótki czas podróży cz y p ierwsza odpowiedź w łaściwa h ierarchizacji s ieci dr óg standard y techn iczne dostosowane w łaśnie do teg o, jak im funkcje mają pe łnić t e drogi s ą prz y drogac h tranzytowyc h ogran iczenie natkę dost ępności do dróg izolowani od otoczen ia o to, żeby minimalizować konflikty potencjaln e konfl ikty ruchu, kt óry si ę pojawią ma ła g ęstość skrzyżowań skrzyżowania ucz y si ę te ż dostosowane do pr ędkości, ale cały cza s wymusza ł tej oczek iwanej przez użytkowników w łaśnie w tym kontek ście może cz y ob ie strony u żytkownika tej drog i, że jedna k powinni śmy takie rozwi ązania oferować, kt óre s ą zrozumia łe i zgodn e z oczek iwaniami uczestników ruchu oczywiście nie zawsze t o jest mo żliwe, więc st ąd si ęgamy po pewn e dodatkow e rozwi ązania, al e zrozumienie t o jes t odbiór drogi t o znaczy użytkownik znajdz ie si ę na drodz e pełnieniu rozumieć w tym sensie, żeby widział, gdz ie jest, jak ą funkcj ę pe łni jak pow inien si ę wted y na tak i w drodz e zachowywa ć nad miastem w sens ie to prowokowan ie pewnyc h zachowa ń oczywiście t o wszystko, o czym pa n m ówi przepraszam t o s ą rzeczy nad nimi zupe łnie się na drodze nie zastanaw iamy c o rozumie mus i by ć tak intuicyjne oczywiście w łaśnie dlateg o tuta j jest ze wsi ą staram si ę w nowyc h przepisach, kt óre s ą przygotowane s ą to, żeby t o było rozwi ązanie w łaśnie intuicyjne człowiek nie może być obci ążony nadm iarem informacji przetwarzan iem analiz ą w łaśnie st ąd prostota rozwi ązań, b o tak panuj e prostot a rozwiązań t o jest 1 z istotnych czynnik ów, żeby n ie obci ążać nadmiern ą analiz ą czujka powtarzalność rozwi ązań, bo to jest zrozum ienie tak je śli jad ę ma m seri ę podobnych skrzyżowań muszą analizowa ć musz ę si ę zastanawiać, którą są te ż skręcić, który pa s ruch u wybra ć jak jak t o rozwiązać, więc oczywiście t o jes t t o, gdyb y prowokowanie pewnyc h zachowa ń natomiast tam, gdzie nie udaj e si ę, bo to jes t idealne rozwi ązanie tak warunki miejscowe cz y inne utrudniają projektowan ie budowę tak ich dróg no t o oczywiście musz ą poprawi ć rozwiązania t o na s kompensacyjn e, czyl i takie, które notk a zwrac a uwag ę k ierowcy na pew ien elemen t, więc wzbogacen ie oznakowanie ostrzegawcz e, al e znowu tak ie, kt óre też zrozumia łe tak ie, kt óre rzeczywiście prosz ę także zainspiruje teg o kierowcę do odb ioru te j informacji da m prost y przyk ład oznakowan ie łuków formaln ie prawie ka żdy pow iedzmy po tak popularn e radio zakr ęty tak wci ąż jes t o du żym promieniu ma ły Promień ma tak i sam znak my śmy wprowadz ili tak i eksperyment r óżnicować oznakowan ie łuków w zale żności o d potencjalneg o ryzyk a, jak ie dlatego do teg o umorzy ć przepisane i t o daje lepsz e zrozum ienie k ierowcy większą akceptacj ę Rączka nawet do ogranicze ń pr ędkości, bo rozum ie pewne ryzyk o czytuje już teg o oznakowania ryzyko jes t bardz iej skłonny, b o do zmniejszenia prędkości co prawd a, b o jak pami ętam jeszcz e z kursu naprawa jes t ten znak się nazyw a bodajże n iebezpieczny zakręt wprawo cz y te ż niebezpieczny zakr ęt w lew o, al e za ka żdym razem jak g o w idzeniu do ko ńca w iem, czeg o mia łbym się dale j spodziewać poz a tym rzeczywi ście muszę zwolni ć, bo niestety w przepisach jes t tak zap isano ile pamiętam tu się mog ę myli ć, al e nie jedno warto ść pamiętam drugi mo że n ie każdy g o pomniejszyć o 450 m ta m jeszcze w powiązaniu z przeróbką nauki mus i mie ć taki zna k, że pa n 400 m na drodz e lokalnej to to jes t prawie autostrad a dl a kierowcy tak na gm innej drodze więc, jak i sens ma ten smak, a z kole i 400 m na drodze tranzytowe j klas y tzw . g łówne ruch u przyspieszonego no to umys ł, który może ju ż u k ierowcy budzi ć pewn e pewn e obaw y tra s część odbioru jes t to samo dlateg o r ównież to musi być zm ienione to mus i by ć, że tak maj ą zr óżnicowane drug a spraw a deprecjacja znak u może polegać na ty m, że w ielokrotnie te n znak ma sens jeśli matk a i nawierzchnia mokra n o bo pogarszaj ą si ę warunk i przyczepno ści na suche j nawierzchni ten sa m Bóg jest łukiem ob y tak popularne może nie pow inni używać teg o stwierdzenia bezp iecznym wzgl ędnie bezpiecznym dome m stąd uzale żnienie tego i np. dodanie dodatkowych informacji, że jes t to n iebezpieczny zakręt mokr a nawierzchnia w czas ie mokrej nawierzchni co, wi ęc rzucił si ę tu jes t t o szukan ie rozwi ązań, żeby uczestnik u żytkowników drogi lep iej rozumia ł, al e pa n zapomn i wspomniał te ż na t o ja k tak t e zachowan ia prowokowa ć obo k prowokowan ia mam y niestety kon ieczne n iekiedy wymuszan ia pewnyc h zachowa ń, a wi ęc matka środki uspokojen ia ruchu są ty m formą wymuszan ia tyc h zachowa ń poprawnych i adekwatnyc h do danyc h rozwi ązań o też gości uspokajan ie ruch u zapytam pan a tu ż po skrócie informacji Radia t o bardz o bezpieczne baranek z radiem TOK FM z nami prof. Stanisław Gaca z katedry dróg kole i inżynier ruch u Politechniki krakowskiej rozmaw iamy o ty m jak infrastruktura drogow a wp ływa na bezpiecze ństwo na tym że drogach i jesteśmy państwu opowiem o ty m jak ie s ą środki wymuszan ia pewnych zachowa ń na kierowcach dzi ęki temu jak s ą zbudowan e drogi z innej stron y rzeczywi ście najlepiej byłoby, żeby tyc h środków Kazań wymuszaj ących, b o jak najmniej, bo tu ż po p ierwszym krokiem tak im, kt óry ka żdy k ierowca uczestnik ruchu na no t o s ą różnego rodzaju znak i zakazu nakazu są wymuszaj ący s ą pewn e wymuszaj ącym jak o rzeczywiście teg o typ u znaków w podobn ie jak najmn iej i prosz ę zwr ócić uwag ę np. autostrad y, kt óre s ą najbezp ieczniejszym drogam i, bo relatywn ie w odn iesieniu do tak do dzi ś pojazdu, kt óre przejeżdżają i odleg łości, jak ie pokonuj ą na tyc h autostradach i my ślę, że ka żdy z uczestnik ów dl a u żytkowników autostrady stwierdzi ł, że ta m spotkał znak u zakazu nakaz u n ie przypom inam sobie no może lokaln ie gdzie ś jaki ś szczeg ólny przypade k ogran iczenie prędkości alb o zakaz wjazd u, kiedy wjeżdżamy ew identnie pod pr ąd na auto no al e t o, że związek to, że w łaśnie trafili tak że z kresami, czyl i w n im, że powinni śmy ogranicza ć natomiast oczywiście poz a znakami drogowymi t o s ą sytuacj e tak ie, w kt órych mam y świadomość, że kieruj ący jedna k n ie respektuj ą pewnych ogranicze ń pewnych zasa d wted y sięgamy no jedn o z najprostszych sposobów, by rzuci ł się tu g łównie dotycz y t o zarz ądzania prędkością, czyl i g łównie pr ędkość, bo czuł si ę inne ogran iczenia typ u dotyczące matk a wy łączenia ruch u pojazd ów ciężarowych czy niektóre mają z bardz o du że znaczenie z punkt u bezpiecze ństwa ruchu ale, gdyby śmy poszl i w stron ę zarz ądzania prędkością n o to co jes t ca ła grupa także środków uspokojenia ruch u o d takich, które być może wielu k ierowcom n ie kojarz ą się z ty m pojęcie marynarka ogląda małe rond a te ż mog ą traktowan e jak o elemen t bardz o skuteczn y elemen t oddzia ływania na prędkość odniesiono mają w iele innych zalet s ą bardz o bezp iecznymi skrzy żowaniami s ą mogą sygnalizowa ć zmiany przejazd u mi ędzy 2 różnymi strefami, al e matka rządu usytuowan y w centrum miejscowości sposób naturalnie nie potrzebuj ą dodatkowyc h znak ów fotoradaru on o wymus i zmn iejszenie zmn iejszenie pr ędkości o drugim t o jest to ju ż wspomniany przeze mnie t o jest zarz ądzania pr ędkością te n nadzór automatyczny nadz ór cz y odcinkowe odc inkowy pomiar pr ędkości cz y lokalny, ale mamy ca łą grupę środków uspokojen ia ruch u pocz ąwszy od wynikających status u organ izacji plan istycznych poprze z f izyczne środki, czyli prze z GRU zwalniające ten takt zwalniając, b o np. ju ż na rozwi ązanie planistyczne, kt óre jest taki uci ążliwy dl a kierowc ów, ale przyj ęcie matk a zasady os iedlach dr óg skrzy żowań r ównorzędnych w spos ób naturalny jes t spowoduj e ogran iczenie za ka żdym raze m przed skrzyżowaniem musieli zacząć się wolność musiał oceni ć w spraw ie sąd nie ma prog ów nie ma czegoś k ierowcy nie lubi ą zwężeń cz y innych elementów już jes t tak im rozwi ązaniem, kt óre stref a tzw. tempo 30 bardzo ogólne ogran iczenie jes t spowoln ienie w adm inistracji os iedlowej też jest t o t o skuteczn y środek zarz ąd pewnych warunk ów, bo musieli śmy rozs ądek w stosowaniu tego typ u rozwi ązań, bo mam y później co ś c o, czego k ierowcy n ie lubią ja ma m tego świadomość zna m tak ie badan ia ank ietowe, ale równocześnie to jes t te n paradoks leży t e środki, kt óre k ierowcy najbardziej uznać wskazan ie pełnionej skuteczni zły niedobry on e okazuj ą si ę najbardz iej skuteczne niestety takie że coś ogran iczamy wolność b ędą t o krytykował, al e z drugiej strony jes t t o skuteczne i oczywi ście nie mówmy o progac h bo, bo t o jest tak i, jakb y negatywn ie postrzegan e s ą rozwiązania, al e w w ielu sytuacjac h poprawnie zaprojektowan e program y poprawnie s ą bardz o skuteczn e wyn iesione tarcz e skrzy żowań czy wyn iesione przejścia dl a p ieszych przed szkołami cz y w strefac h osiedlowych w m iejscach dziś koncentrujemy na 2 starszych os ób jest ruc h pieszy to s ą środki bardz o skuteczn e mn iej skuteczne s ą zw ężenia r óżnego rodzaj u, ale właśnie prosz ę zapyta ć jak szerokość drog i wp ływa na zachowan ia kierowców p o w Warszawie np. na ulice Jana Pawła II, która ma n iezwykle szerok ie pasy, a jest w centrum miasta i ludzie tam p ędzę bynajmn iej tego ogran iczenia do 50 km na godzin ę nie przestrzegaj ą zamierza tego n ie robią to wracam y do te j pierwszej części wypow iedzi, kiedy jak z panem rozmawiał w iem o ty m, że jedna k o zachowaniu kierowcy, gdy ż decyduje te ż jego oczek iwania wobec drog i jak jes t pew ien obraz przestrzeni, jak ą ta drog a mu podaj ę taki mo żna powiedzie ć, i ż mam w ielo pasmow ą drogę n o t o oczywiście wtedy z punkt u, a k ierowcy jak gdyby zmn iejsza sk łonność do ograniczenia pr ędkości co szerokość pasa ruchu tutaj mo żna przyj ąć, że rzeczywi ście szersz a droga b ędzie wp ływa na zwiększenie prędkości natom iast też trzeb a zrozumieć, bo można tuta j n ie krytykować wszystk iego, że cz ęsto wielo pasowe drog i one muszą by ć w ielo pasowe ze wzgl ędu na przepustowo ść na pot ężne strumienie pojazd u, kt óry si ę przemieszczaj ą między r óżnymi reg ionami miasta i oczywiście w godz inach poz a godz inami szczyt u, kiedy nie s ą tak obciążone t e pasy ruch u m a ta drog a stwarz a wra żenie takiego prezent u umown ie lotn iska tak, gdzie trudn o się k ierowca mia ł powstrzyma ć z pełnym zna d miern ą prędkością, al e fakte m że, że stąd kszta łtowanie szeroko ść pas a ruch u, bo t o jes t 1 z instrument ów natomiast nie mo żemy g o nadużywać, bo mam y świadomość, że w ruchu m iejskim chociażby poruszać autobus y, kt óre wymagaj ą swoje j szerokości dl a dl a pas a ruchu t o też jes t na wielu odcinkach ulic m iejskich r ównież dopuszczon y ruc h samochod ów ciężarowych wzrosły trudn o powiedzieć będziemy projektowa ć pasy ruch u szeroko ści 225, które b y bardz o skuteczn ie ograniczyły pr ędkość, bo musimy patrzeć na to, że droga musi spe łniać swoj e okre ślone funkcje ma by ć bezp ieczna mus i spe łniać funkcj e spo łeczne musi spe łniać funkcję, jak ą te ż si ę przem ieszczenia transport u między różnymi cz ęściami, al e sztuka kompromisu t o wszystko także są tu rzeczywi ście odbiór pewne j tej przestrzen i bardz o jest jes t bardz o istotny dl a dl a zachowan ia kieruj ących pojazdam i dużo bardz o du żo ostatn io w mediach m ówi się n ie tak odległe o d Krakowa w Jaworznie, do kt órego mo żna dojechać bezpieczn ą, bo autostrad ą, jak ie rozwi ązania ta m zastosowan o, że liczba wypadków z Anną uczestniczył już tak im spotkaniu z w ładzami wodne prz y okazji konferencji n ie mia łem okazji sa m ogl ądać, al e t o właśnie p ójście w rozwi ązania zwi ązane z gry z h ierarchii za akcj ą funkcj i dr óg i zarządzaniem prędkością, czyl i potw ierdzenie teg o najbardziej skuteczneg o rozwi ązania segregacja ruch u, bo to jes t zapomnie ć o tak im czynn iku, czyli ta m, gdzie to jes t uzasadnione chocia żby tym że, że matka pojawia si ę wi ększa pr ędkość powinniśmy oddzielić o d ruchu pojazd ów ruc h p ieszych rowerzyst ów dając im wyodrębniony w łasne ci ągi, a to cz y drog i rowerow e drog i pieszo-rowerow e na skuteczne zarz ądzanie pr ędkością, czyl i wymuszanie te j prędkości ta m, gdzie pojaw ia si ę u żytkownik postać pierwszego cz y rowerzysty praktycznie pr ędkości ju ż oko ło 50 km nazywan e z pr ędkością wzgl ędnie bezpieczn ą bezpieczn ą do 30 względnie bezpieczną, czyl i jeśli skuteczn ie przynajmniej skuteczn ie mu formaln ie si ę skutecznie doprowadz imy do teg o, że na takim odcinku prędkość n ie b ędzie przekracza ć pojazdów 50 km na godzin ę mam y potencjaln ie stworzon e warunk i do bezp iecznego ruch u cz y segregacj a rozdzielanie hierarchizacji FUS je śli tak a funkcjonalna no i zarządzanie pr ędkością zarządzanie prędkością, że naprawd ę 1 z najbardz iej skutecznyc h środków m imo, że to jest taki projek t rzeczywi ście budzi najwi ęcej w śród kierowców c o najmn iej najwięcej niechęci i oni s ą dosy ć szybko z punkt u ADO punkt u, jakby po prostu no t o trochę mo że przecież jakby, al e jak późniejsze połączymy t o h ierarchizacji, że obronimy tak ie ulice, kt óre można jecha ć 60 godzin tak ie, gdzie 30 otoczy si ę te połączenia d łuższe odleg łości są 60 lokalny 30 już mam y zdecydowan ą, jakb y przy tej pr óby bezp ieczne rozwiązania mówimy w ty m wszystk im tak myślę o n ie tak ma łym kraju i zastanawiam si ę cz y cz y budowanie tyc h kompromis ów, o których m ówiliśmy im budowan ie tyc h bezp iecznych dr óg jak du ży jes t wyzwaniem w skal i w skali ca łego kraj u, bo media te ż troch ę działają w te n spos ób, że w reakcj i na pewn e wydarzen ia tak by ło tak jest zreszt ą te ż też teraz dlatego bardz o du żo m ówi o bezpiecze ństwie ruchu drogoweg o, że dosz ło do tragicznego wypadk u na Sokratesa w Warszawie med ia naciskaj ą na bardz o szybkiej i dora źne rozwi ązania, a t o jes t chyb a kwest ia systemowe j naprawd ę w ieloletniej niezwykle kosztowne j prac y popraw a infrastruktury to jest t o tylk o kwestia infrastruktury wszystk ie dzia łania dlatego być może gdzie ś ta m un ika na m w tle o d la t Polska jak o kra j, kt óry naprawdę ma ju ż w iele osiągnięć popraw ie bezpiecze ństwa ruchu drogowego co n ie znacz y, że bardz o dobrz e ale, gdyby śmy popatrzyl i na fak t, że my śmy przeszli od tak iej krytyczne j pona d 7000 liczbę of iar śmiertelnych w rok u do poni żej 3000, więc t o jest stre s Asseco no t o jest 40 parę la t 90 pierwszym takim krytycznym mo że się mylę 80 pierwszych lat dziewi ęćdziesiątych bardz o tak i krytyczny rok, więc t o jes t bardz o istotny spade k liczby wypadk ów też jes t bardz o istotny Polska ma o d la t zmieniały nazwy, ale w te j chwili nazw ę Narodowy progra m poprawy bezpiecze ństwa ruch u drogowego przedtem krajow y progra m poprawy bezpiecze ństwa ruch u drogoweg o Gambit, gdzie t e zadan ia s ą rozpisane t o, o czy m m ówimy odpad y infrastruktura to to to n ie jes t tak, że t o samą s iebie wszystko si ę bierze w te j chw ili uczestniczy w tak im projekcie z ty m l iderem grup y, kt óra przygotowuj e nowe przepisy techniczno-budowlan e w drogown ictwie w łaśnie chcem y większym stopn iu wdro żyć w tyc h przep isach wymagan ia t o kryterium podnie ść rangę kryterium bezpiecze ństwa ruch u drogowego od la t wprowadzono już w Polsce formalnie 212, ale wcze śniej generalna dyrekcja dróg krajowych to state k zrealizowa ło realizowała audy t bezpiecze ństwa ruch u drogoweg o, czyli weryf ikowaniem projekt ów nowych dr óg pod k ątem potencjalnych skutków z uwag i na bezpiecze ństwo ruch u, czyl i usuwan ie b łędów ewentualnyc h błędów usterek na kartc e papieru n ie dop iero wted y, kiedy t o si ę pojaw i nie powstanie czarny punk t powstan ie czarn y punk t Polska real izuje dyrektyw y Unii Europejskiej, kt óra nakłada na na s obowiązek też inne klasyf ikacje sieci dr óg, czyli wykrywanie tyc h czarnyc h punkt ów prowadzen ie Inspekcji m inus, jak i jest m inus jes t taki, że rzeczywiście w iele tyc h dzia łań o moc y prawa koncentruj e się w odn iesieniu do dr óg krajowych tyc h rzeczywi ście najwyższej rangi i to n ie do ca łości t o stopn iowe wdrażanie, ale trzeb a pochwali ć w iele samorządów t o skorzyst a z narz ędzia audytu bezpiecze ństwa ruch u drogowego, wi ęc rzucił si ę ta praca rozp isana na lat a i dz isiaj dora źne no n o ja unika łbym takiego podej ścia, że mam y n p . n ie w iem akcję przej ścia będą czerwon e tak, że wszystkie przej ścia nagl e zm ienimy na układ czerwony biały pase k na czerwony m, bo to łączy wszystk ich elementów mus i być wybrana, al e n p . t o też wska że taki 1 element krajowa rada bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o, kt óry właśnie odpow iada za cz y koordynuj e realizacj ę teg o program u opublikowała tak i podręcznik to są zalecenia wytyczne b ędą konie tytuł, al e w ty m tytule poprawneg o o świetlenia przejść dl a p ieszych kogo ś mo że burzy ć nawet Tusk poprawne uwa ża, że coś rekomenduj e to mus i by ć poprawn y, ale ja t u si ę nie burzę, bo to jes t podpowied ź nawet dla w ielu osób skorzysta ć z tych wytycznyc h jak dobrz e o świetlić przejście dla p ieszych, a nie tylk o na tej zasadzie, że postawimy latarnie i mam y o świetlone przejście dl a pieszych, wi ęc jes t w iele dzia łań naprawd ę, kt óre si ę połowę reg ionalne program y poprawy bezpiecze ństwa ruch u drogowego też maj ą rozp isane natomiast pewne zadan ia natom iast m ieli świadomość, że dzia łania w infrastrukturze s ą n iesamowicie kosztowne naprawd ę tam 1 prosty przykład wczora j kurs dyskutowa ć, b o w przep isach zwi ązanych z wymagan iami dla infrastruktury ruchu rowerowego dl a rowerzyst ów tak popularnie i koledzy z Warszawy spo d r ęki warszawsk ich zaproponowal i pewn e szeroko ści na potrzeby bada ń dr óg dl a rower ów jest pan i problem, poniewa ż w praktyce, gdyby śmy chcieli zastosować t o się okaże mamy w iele g łosów, że to b ędzie zby t drogi, że nikt nie d a sob ie zburzyć ogrodzen ia przed działką, żeby poszerzy ć drog ę dl a rower ów wobe c czeg o dlaczeg o chcemy mieć o d razu 2 ,5, a może, b y tak 1,5 m wystarczyło być ju ż mamy p ierwszy konflikt w iem jak b ędzie bezp iecznie, ale ma m z drugiej stron y kozieniczan mo żliwości i gotowość do gotową spo łeczeństwa do ponoszen ia pewnych kosztów nie ma jednak od razu ch ęć, by uspokoić, b y nie upiera ć w przepisach b ędą t e standard y zapisane, kt óre rzeczywi ście odpowiadaj ą tak im potencjalnie bezpiecznym ukszta łtowaniu dr óg tak by ć uparty m t o z pewnością te ż troch ę wymag a z nam i by ł prof. Stanisław Gaca z katedry dr óg inżynier ruch u Politechniki krakowskiej bardz o dziękuję panie profesorze dzi ękuję bardz o ja przypomnę państwu, że czekam y na pa ństwa głosy bezp iecznym łopatą kropkę FM haszta g bezpieczny poranek TOK FM albo prze z telefo n 224444064 na Facebooku Radia TOK FM te ż oczywi ście jesteśmy c iasna skrót informacji TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA