REKLAMA

Nie miał w zwyczaju jeżdżenia po pijaku. "To był mój pierwszy raz" (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-25 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:28 min.
Udostępnij:

Więcej: http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,25390302,dwie-osoby-nie-zyja-z-tego-panskiego-wypadku-jak-wyglada.html Rozwiń »

#BezpiecznyPoranekTOKFM Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
bezpieczny poranek w radiu TOK FM Adam Ozga razem z e mną dr Kamil Miszewski socjolog z Akademii pedagogiki specjalne j imienia Marii Grzegorzewskiej dzienna je śli pa n samochode m jeżdżę myślał pan kiedy ś, żeby przesta ć my ślałem myślałem mia łem takie tak ie poczuc ie, że może odstawić na jaki ś czas zresztą by łem pozbaw iony prawa jazdy na tak d ługi okre s czasu bardz o słusznie zreszt ą do teg o, że samochodem wr óciłem dop iero po 10 latach tak to wygl Rozwiń » ądało po 10 latach o d werbunku wypadek miał m iejsce w noc y z dziewi ętnastego na 20 sierpni a 1998 roku tak ponad 200 lat tem u c o pan pami ęta z teg o dn ia b ędą dobr ą zabaw ę będą te ż, że w bawili śmy się bardzo dobrz e to mieszka łem wówczas w swo im rodz innym mie ście Chojnice na Pomorzu bawili śmy si ę w miejscowo ści Charzykowy n iedaleko jes t niedaleko warto t o jest teraz że, gdyb y taka dz ielnica Chojnic mo żna powiedzie ć bardz o fajne miejsce wykonuj ą t o jez iora las y puby i t d. i generaln e kłopoty z tak im bardz o k iepsko mo żna bardzo k iepsko jest dosta ć z powrotem do tyc h Chojnic z tyc h lek ów i no zosta łem nam ówiony że, żeby podrzuci ł po prost u w moich kumpl i samochode m do tyc h Chojnic n o ja n iestety to zrobi łem, a przynajmn iej chciałem to zrobi ć d ługo namaw iali w dosyć długo dosy ć d ługo wypełnieniem w paradok s poleg a na tym, że n ie maj ą zwyczaju jeżdżenia po p ijaku i to by ł mój p ierwszy ra z po prostu no i zako ńczą si ę bardz o tragiczny t o znaczy zespo łem za kierownicą uderzy ła w przydrożne drzew o w wyn iku teg o śmierć ponios ło 2 moich koleg ów, a wszysc y pozostali, kt órzy wjechal i samochodem doznal i dosy ć ci ężkich obrażeń t o by ł wojskowy USA pa n i jes t pozbawiony pas ów wszelak ich kwest ii bezpieczeństwa ju ż nie wspomn ę w ogóle poduszkach czy jakich ś innych rzeczach, a dodatkowo jecha ło nas ty m samochodem wi ęcej niż ni ż pozwalaj ą przep isy t e n ie wygl ądało to dobrz e jak się pan powiedział o tym c o si ę wydarzy ło dowiedzia łem si ę w na drug ich chyb a dzień wype łniony ziemi ą też czy te ż jakiś czas le żał nieprzytomny w tym szp italu na OIOM -i e dowiedziałem się te ż w dosyć tak i dziwny spos ób, poniewa ż zajrza ła pielęgniarkę sprawdzi ć w jak się czuje jak się czujem y, bo obok le żały inne osoby akura t z tego wypadku ale, ale to by ła większa sal a większe tak i moj ą i sprawdziły się czuj e wszystk o kraj wychodz ący, gdyby cofnęła si ę cieszę powiedzia ł, a zapomniałbym 2 osoby nie żyją z teg o Pańskiego wypadku wysz ła, zamykaj ąc drzw i i pa n oczywi ście Puzia my śli nat łok wszelak ich tak ich przeżyć negatywnyc h w kalkulacj i wr ęcz tak, kt o prze żył ktoś, kt o to dlateg o powiedzia ł on teg o nie powiedzia ła jak t o powiedział pa n już dzisiaj n ie pami ęta dzisiaj n ie b ędą mi powiedział, ale dowiedzia łem się tego w sum ie bardzo szybko w szp italu, bo jakoś widziałem, że ktoś zgin ął t o bodaj że chyb a mam y poprosi łem o t ę informacj ę w no nie by ło tu n ie było łatwe nie by ło łatwe jak zareagowali znajom i jak zareagowal i bl iscy jak pa n sa m zareagował FSO w pierwsza tak a myśl t o by ło po prost u niedowierzanie niedowierzanie to, że t o w og óle si ę sta ło te n rynek czy s iada za k ółko po pijanemu to w towarzysz y tem u jakaś tak a potworna bezmyślności to jes t t o co towarzyszy ło w ówczas w og óle n ie zastanawia łem w Janinie rozgrywaj ącego żadnych kategoriach wypad ł wypadk u, bo jedyn e co w ówczas b iegu wnioskowi b ędą spędzały sen z pow iek to c o ja zostanę z łapany przez policję cz y mniej to jes t wszystk o co cz y w tym wieku si ę martwi i panuje i tak te ż jak gdyby komb inowali te ż mo i znajom i koledzy, kt órzy jako ś tak notorycznie pote m jak o je ździli ja mówię to jest te ż wielki paradok s ja miałem zwyczaju je żdżenia po pijaku to by ł mój p ierwszy raz, kt óre się momentaln ie zako ńczył tak tragicznie element y, jak ie wielki wyrzu t do Boga pa n bo, bo taks y myślę, że do l icha im pozwal a jeździć tak latami nic się nie dzieje tak n ie będą sob ie obetn ą samochód albo coś tam n ikt n ic z łego umie od raz u tak a nauczk a mówi n ie można by ło delikatne jako ści dać mi zna ć, że n ie pow inienem tak postępować nie wolno też tak ie ich bunt tak ie jakie ś te ż ten fakt siebie namaw iali te ż jako ś próbowałem zdj ąć z s iebie m ówi tak stwierdzi ć, że na dotąd tak jakbym nie był omawiany to na pewn o by m n ie pojechał pewnie by m nie pojecha ł tak, al e w niczym ten umniejsza mojej winy tak powinienem by ć m ądrzejszy ich jedna k bardziej asertywn y tak i n ie godzi si ę na tak ie g łupoty w na pewn o pot ężne te ż zaw ód wzgl ędem rodziców, że w og óle co ś tak iego zrobi łem pot ężny żal wzgl ędem rodz in tyc h, kt órzy zgin ęli w praktyczn ie te uczucia w towarzysz ą w jak im stopniu do dzi ś tak że w teg o raczej n ie d a się pozby ć okre ślić c o działo si ę po to, budzi si ę pa n w szp italu w pewnym momenc ie pewnie pojawi ła si ę policja pol icja si ę pojawi ła natom iast w pan c o w oni w iedzieli dobrz e, że był wcze śniej o ty m, mówiłem zaraz p ierwszego dn ia że, że oczywi ście się przyznaje do tego co zrobi ę, bo w słynnym obraz ie jak mo żna się do teg o przyzna ć ta k to by ł ewidentny przecież moj a w ina i pol icja nie przysz ło tak jakoś szybko b y dal i mi czas jako ś si ę wykurowa ć oni odw iedzili mnie dop iero po jakimś czas ie sko ńczyło si ę dochodzenie przyszl i do mojego dom u, kiedy opu ścił szpital, żeby przes łuchać tak że Damian zastosowaneg o środka areszt u tak t o do te j spraw y, ponieważ stwierdzono i słusznie mo im zdan iem, że wakacyjny n ie będę matacz y kluczy ł ucieka ł, więc n ie było potrzeb y zastosowania tak iego środka spraw a zako ńczyła si ę 29 kwietni a 1999 roku tak dosy ć szybk o t o poszło trzymaj ą wyrok 3 lat pozbaw ienia wolności mia łem si ę rok jak gdyby odroczenia ze względu na stan zdrowia, ponieważ n o ja też sa m ucierpia ł w tym wypadk u im się wykurować po łamaną drzazg i nog ę, zan im przedstawi ę do teg o więzienia ja na początku my ślę, że 3 lata t o jest jaki ś taki koszmarn y wyrok jaki ś taki niewyobra żalny przecież t o jest jaka ś wielka niesprawiedliwość m y po prostu dotyk a, ale potem jakoś do teg o wi ęzienia trafiłem i por ównałem sobie t e wyrok i, kt óre otrzymali inni za podobn e rzeczy no to stwierdzi, że n ie, że absolutn ie żadna niesprawiedliwość nie mia ła tutaj miejsce mój wyrok by ł n iski tak mo żna powiedzieć przynajmn iej utrzymujący si ę w tak ich dolnych granicach przew idzianych za to jakie ś tak ie normy więzieniu sp ędził pa n w sum ie 2 , 5 roku pół roku z teg o z tych 3 lat musia łem musia łem odby ć kar ę 2 , 5 roku mia łem nadzieję na szybsz e opuszczen ie zakładu karnego, bo mogłem ju ż po połowie natom iast z r óżnych względów t o się n ie uda ło z jak ich wtedy panowa ła tak a dosyć ostro politykę karn ą w sensie tak im, że n ie puszczan o wi ęźniów na wolność starano si ę ich przytrzyma ć jak najdłużej praktyczn ie normą było to, że je żeli ktoś ma wyro k 345 nawet 6 lat t o, że tak powiem urywa ł z teg o tak ą ko ńcówkę 3 miesięcy 2 miesięcy praktyczn ie cały wyrok mia ł odsiedzie ć praw ie w ca łości m ówi prawie, że ponieważ n iedobrze b y było, gdyby od chwili ca ły ro k, ponieważ wtedy trac imy na d nim kontrol ę w sens ie nadzoru kuratorsk iego, tak więc trzeb a spowodowa ć żeby, chocia ż troch ę, jakby tego teg o wyrok u każdy zna ten, kt óry by n ie chciał, kt óry b y zdecydował, że chce sobie strzeli ć ten wyro k do końca, żeby jedna k jak mus i jaki ś nadz ór kuratorski nad nim miecz c o jest dosy ć dl a niekt órych uci ążliwych cz y więzieniu jak o sprawc a śmiertelnego wypadku spowodowaneg o po alkohol u by ł pan traktowan e w jaki ś okre ślony spos ób niż by ł pa npo prostu szeregowe wrze śnia szeregowym radnym i szeregowym n ie odgrywaj ą żadnej rol i k ierowniczej oczywiście po pierwsze nie b ędą zainteresowane po drugie jedna k um ówmy si ę właściwości f izyczne moj e i jak gdyby inaczej skonstruowana psych ika i no i pochodzenie, tak wi ęc innego kręgu kulturowego t o co ś ładnie socjolog ii nazyw a wrac a nie nastrajały mn ie do teg o żeby, żeby pcha ć w tego typ u jak gdyb y szemrane uk łady uk ładziki raczej staraj ą się trzyma ć na ubocz u natom iast pope łnienie tak iego przestępstwa spowodowan ia wypadk u drogowego to nie jes t, gdyb y artyku ł tzw. trefn y nomenklaturz e co KUL tur y g łosowania, więc to nie jest n ie jes t coś z jak iego tytu łu, b y nale żało tak iego gościa prze śladować, wi ęc do jak gdyby by łem taki mo żna powiedzieć neutraln y tak i, jaki an i na plus an i na minus czy by ła jak by ł jaki ś rodza j resocjal izacji w państwa t o jest dobre pytanie to jes t naprawd ę dobre pytanie cz y Teresą zawodowo zajmuje i próbuje si ę tem u przyjrze ć i faktyczn ie tak si ę przyglądam tem u tem u swojemu powiatowi wi ęzienie t o uwa żam, że t o było takie zr ęby tak ie strz ępy tak ie takie och łapy tak pojętej resocjal izacji, ponieważ racze j n ic tak iego w sposób zorgan izowany w wi ęzieniach n ie wyst ępuje także nie by ło ja sob ie resocjalizacja raczej wyobraża pan jak o coś tak iego, że przychodz i do mn ie psycholo g ju ż na pocz ątku najlep iej odbywania kary, bo potem jest ju ż za p óźno, kiedy cz łowiek popadnie jaki ś taki ma rozmach konten t twoich zaczyna si ę broni ć na początku, k iedy ok ienko tak ie do człowieka, że tak powiem otwart e wted y jes t sens ce l w ogóle podejmowa ć jak ichkolwiek dzia łań resocjalizacyjnych i t o sobie wyobra żam nada l wtedy sobie tak wyobrażałem nada l wyobra żam sobie t o także przechodz i przychodz i do mnie psycholo g przychodz i do mnie wychowawc y i mówi chłopie s łuchaj czy t y wiesz co ten rozrabia ł też czy w iesz, jak ie s ą konsekwencje teg o swojego czyn u ta k i przepracowuje z e mną t o wszystk o u świadamia mi to c o zrobi łem, bo wbrew pozorom bardzo te n jes t tak ie prost e psych ika ludzk a broni si ę przed, jakby tak i taką dopuszczen iem świadomości, że ot o ja jeste m sprawc ą tak iej tragedii jest dosyć d ługo przed ty m broni łem w uchu pa n ta k ta k na dobrą spraw ę t o t o co ca ły czas do mnie jeszcze dociera t o to c o konsekwencj e tyc h tyc h tych moich teg o mojeg o czynu natomiast mo żna powiedzieć, że jes t t o sporo czasu takt u z po 10 latach o d od wypadk u tak naprawd ę zacz ęły rozumieć co ja zrobi łem, jak ie s ą powa żne konsekwencje i zakład karnymi w ty m, że tak powiem n o n ie pomogły jeśli chodz i o jak ąś kwesti ę u świadamiania tak resocjal izacji coś nie było ju ż tak iego właśnie przyszed ł kto ś powiedzia ł zrobiły to i t o uświadomił mi i pojad ą na dobra skor o tutaj jesteście tera z razem przepracujemy tak, bo po t o tutaj jeste śmy to przepracowa ć u świadomić i odpokutowa ć, bo po t o jes t kara niczego takiego nie by ło zakład absolutny podcza s odbywania wyrok u zbierał pa n materia ły do prac y mag isterskiej zadedykowan y zreszt ą ofiarom wypadku, kt órego pa n sprawc ą tak t o znacz y te n pomysł pojawił si ę, że tak powiem jako ś te k prze z przypadek t o znacz y m ój koleg a z rok u Marcin Badowski, kt órego pozdrawiam, jeżeli będzie słyszał t e s łowa powiedzia ł mi słuchaj, je żeli jest socjolog iem traf ia do kryminału m ówi grzechem by łoby wykorzysta ć takiej sytuacj i bardzo rzadk o kto ma szansę wej ść w takie środowisko i spr óbować zrobi ć badan ia w takiej taki naukow y naprawd ę rzeteln y sposób no j a z tym pomysłem udałem si ę do mojeg o p óźniej promotor a prac y mag isterskiej prof . Zybertowicza i pod jeg o ok iem zacz ąłem się do tego wnikni ęcia w świat wi ęzienny przygotowywa ć zajęło mi to jak gdyby ca ły ro k, ponieważ miałem b ędą wspomniane odroczenie ze wzgl ędu na sta n zdrow ia i prze z cza s obcinaj ą maksymaln ie l iteratury wi ęziennej i te ż zacząłem spotyka ć si ę jak gdyby tak im szemrany m trochę towarzystwe m, żeby trochę o d tak ich naocznyc h świadków, wi ęc si ę te ż teg o dowiedzieć n o i dn ia 30 czerwc a 2000 roku przekroczy łem bram ę aresztu śledczego w moich rodz innych Chojnicach jak t o si ę po socjologicznie nazyw a rozpocz ęła się moj a socjal izacja wt órna wraca pan cz ęsto do tych wydarzeń sprzed ju ż ponad 20 lat dz isiaj stara m si ę nie natomiast jes t t o czasam i n ieuniknione wypow iadanym uciekają przed ty m strasznie przy ty m uciekaj ą teraz ju ż tak stara m si ę nie ucieka byłyby po prost u n ie ucieknę przed tym mniej i nie ma sens u po prostu jakoś n ie wje żdżać jako ś tylko należy znaleźć się po prost u z ty m jak skonfrontowa ć i do samyc h mówi stara m si ę nie myśleć o tym, że bardz o n ie rozpamiętywać natom iast jeżeli, jeżeli się pojawia prz y jak ich okoliczno ściach, kiedy właśnie opowiada og łasza o życiu wi ęzieniu czy trzeb a się opow iadam o ty m jak resocjalizacja si ę dz ieje i raczej sk ądś muszą wyjaśnić sk ąd, wi ęc posiadam n o to wtedy ten temat jako ś też też nasuw a si ę powiedzmy przy okazj i, ale wypłacono nadal jes t także sa m siebie no racze j n ie szukam tyc h wspomnień je ździ pa n jako ś inaczej niż byśmy wydaje, żeby pa n jeszcz e prze z do świadczenia na pewn o ostro żniej na pewn o ostrożniej oczy wyp łacono też tak się te ż o tym, my ślałem wtedy n ie nale ży demonizować t o by ł naczyn ie demonizować w ty m sens ie ziem, je żeli siad łem po p ijaku za kółko no to wina jes t moj a an i samochodu an i ruch u drogowego ani n iczyja inna, wi ęc jeżeli teraz s iadam po trzeźwemu n o to jak gdyby proble m, że t o po zn ika sa m taki i moim zdaniem tak pow inno si ę do teg o podchodzi ć natomiast no i m imo wszystko coś ta m z tyłu g łowy zostaj e i staram się jes t du żo bardziej ostro żny, ale nie będzie to n ie wynika czase m wieku po prost u doświadczenie ju ż za kierownic ą natomiast sobie n ie pozwal a na jaki ś rajdy, jakie pan absolutn ie ścigania czy co ś w tym styl u gminy dr Kamil Miszewski socjolo g z Akademii pedagogiki specjalne j imienia Marii Grzegorzewskiej bardzo dziękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA