REKLAMA

"Przepisy nie rozwiązują problemu, trzeba jeszcze myśleć" (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-26 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:25 min.
Udostępnij:

O (Nie)bezpieczeństwo na polskich drogach dyskutowali eksperci: Rozwiń »

Ilona Buttler, Instytut Transportu Samochodowego

Marcin Flieger, Global Road Safety Partnership, były policjant, były dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Andrzej Markowski, psycholog transportu, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce

Krzysztof Woźniak, Radio TOK FM

#BezpiecznyPoranekTOKFM Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
8 prawie minus po godzinie dziewiątej przed m ikrofonem Adam Ozga t o jes t trzec ia godzina bezpiecznego porank a Radia TOK FM od ran a od godz iny si ódmej ran o rozmawiamy o bezpiecze ństwie w ruch u drogowym, bo uważamy, że w ty m wa żnym dn iu trzeba m ówić o ważnych sprawac h je śli pa ństwo bardz o szczególnie zale ży na audycjac h po święconych świętu niepodleg łości proszę zostać w rad iu TOK FM proszę pos łuchać na s teraz, ale prosz ę też s łuchać na s Rozwiń » w ci ągu dnia na pewn o tematów związanych z e świętem Narodowym nie zabraknie tymczase m trzymam y si ę bezpiecze ństwa ruch u drogowego cza s dyskusj i ekspert ów jeste śmy tutaj w składzie pan i Ilona Buttler ekspertk a ds. bezpieczeństwa ruchu drogoweg o Instytut transport u samochodoweg o dzień dobry dzie ń dobry pa n, że dobry pa ństwa Andrzej Markowski psycholo g transport u stowarzyszen ia psycholog ów transportu w Polsce dzie ń dobr y Krzysztof Woźniak auto r audycji sko łowani zmotoryzowani o d la t zajmujący się w radiu TOK FM problematyką bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o dzień dobry i Marcin Flieger przez Skype, a Global Road sejf Partnership by ły policjant były dyrekto r centrum automatycznego nadzor u na d ruchem drogowym dzie ń dobr y dzień dobr y jestem też Adam Ozga mog ę dzi ęki obecno ści Krzysztofa po stronie ekspert ów pozwolić sob ie tak ą pewn ą naiwno ść szareg o człowieka użytkowy n ie s łyszałem żadnej naiwno ści do tej pory Sandecja Odra prowadziła, wi ęc n ie racze j 224444064 bezpiecznym łopatą kropk ę bezpieczny porane k okrese m jesteśmy na Facebooku Radia TOK FM mamy transm isje naszej dyskusji na portal u tokfm PL pa ństwo do nas pisz ą pa n Paweł napisał mo im zdan iem probleme m jes t prawie zupe łny brak pol icji na drogach albo bardzo n iskie kary za wykroczen ia drogow e t o powoduje, że wszysc y przekraczaj ą dozwoloną prędkość wśród kierowców n ie brakuje bezkarnych wariatów tam, gdz ie jeszcz e Trójmiasto kontrola pol icyjna od 40 lat ustawia si ę w tych samyc h miejscach przez c o wszysc y miejscowi k ierowcy wiedz ą, kiedy zwolni ć, a pote m dale j pędzić na z łamanie kark u do tego egzekwowan ia ka r b ędziemy jeszcz e wracać j a w tym przy długim wst ępie pragn ę jeszcz e przypomnie ć, że wciąż aktualn e jes t zaproszenie dla pan a w iceministra infrastruktury Rafała Webera m iejsce w stud iu czeka czek a też woda kaw a też mam y jak c o skoro zaczęliśmy o d polityk ów t o temat bezpiecze ństwa ruch u drogowego stał si ę w ostatn im czas ie na now o temate m w polityce bie żącym w pol ityce g łośnym t o za spraw ą wypadku na Sokratesa w Warszawie prem ier Mateusz Morawiecki wyst ąpił zapowiedzia ł, że pr iorytetem rz ądu będzie bezpiecze ństwo ruch u drogowy m zapowiedzia ł te ż zmiany wpraw ie po n iezbyt konkretnie, al e wspomina ł m. in. o ogran iczeniu do 30 km na godzin ę w okol icach szkół przywo ływał Jaworzna jak o dobr y przykład podkre ślał konieczno ść wsp ółpracy rz ądu z samorz ądami przesuwał te ż w jakim sens ie akcent narracj i, bo podkre śla, że t o na k ierowcach spoczyw a wi ększa odpowiedzialność m ówiła surowszyc h karac h progre s mandat ów m ówił o popraw ie infrastruktury m ówił wreszcie o wyposa żeniu służb p ierwsze pytan ie k ieruje do pana Marcina Fliegera czy pol icja jes t wystarczająco dobrze wyposa żona, by ścigać pirat ów drogowych wydaje mi si ę, że pol icja jes t dobrz e wyposa żona pol icja dysponuj e odpow iednimi narz ędziami tymi techn icznymi, je żeli chodz i o sprawowanie nadzor u na d ruchem drogowy m, bo zar ówno dysponuj e odpowiednią liczb ą znaczącą liczbą urz ądzeń do badan ia stan u trzeźwości dysponuje ręcznymi m iernikami pr ędkości dysponuj e pojazdam i wyposa żonymi wideorejestratory i to chcia łem powiedzieć całkiem niez łej klas y pojazdami wyposażonymi w t e w w ideorejestratory, wi ęc wydaj e mi si ę, że kwest ia doposa żenia policji czy się w ka żdej instytucji ka żdy b ędzie za zaszczyt i coś, czego się za ma ło zawsze chciałby sobie wi ęcej sprzętu natomiast n ie wydaj e mi si ę, żebyśmy o d te j strony o d stron y technolog icznej odstawal i o d teg o jak wyposa żone s ą s ą policj ę cz y służby nadzor u na d ruche m drogowy m w innych państwach wydaj e się że, ale to się b ędzie na tym na te n tema t rozmawiali, że znaczn ie istotniejsze znaczn ie ważniejsze jest t o na ile t e narz ędzia s ą wykorzystywan e w sposób efektywn y, czyl i tak i spos ób, kt óry poprawia bezpiecze ństwo w ruch u drogowym i w jaki spos ób sama policja czy inne służby zajmujące się nadzorem na d ruche m drogowy m planuj ą swoj e dzia łania monitoruj ą sposób real izacji tych dzia łań i t o, jak ie efekt y efekty dzia łania t e działania przynosz ą, więc myślę, że te j stron y wyposażeniowej techn icznej sprz ętu naprawdę n ie jest n ie jes t jak pa ństwo w stud iu jak optym izmem podchodz ą do tyc h zapowiedzi prem iera Mateusza Morawieckiego mus i wskazać osobę pani rok zapowiada się ro k w cieście zawsz e c ieszy, jeżeli pol ityk wszysc y przywołują spraw y bezpiecze ństwa ruch u drogoweg o podkre ślają wagę, że jest to rzeczywiście w te j chw ili proble m spo łeczny, ale nie mogę si ę oprzeć pewne j refleksj i, że teg o typu sytuacj e powtarzaj ą się sukcesywn ie prz y ka żdym wi ększym wypadku drogowy m tak ich niedawno ten kilka la t temu wypade k w Kamieniu pomorskim, gdz ie si ę os ób zginęło by ł t o wypade k zwi ązany z alkohole m narkotykam i również mieli śmy widzia łbym szerok o rozumiany pospol ite ruszen ie wszystkich polityk ów wszystk ich opcj i pol itycznych wszysc y chc ieli poprawia ć bezpiecze ństwo skończyły si ę na podwy ższeniu przepis ów troch ę mandat ów i praktycznie w te j chw ili stajemy przed wyzwan iem, bo zaczyna się rzeczywiście problem alkoholu znow u wraca na m na agend ę ro śnie spożycie alkohol u w populacj i to mus i się odbić cz ęść ruchu drogowy m, poniewa ż wszysc y jeste śmy u żytkownikami dróg, czyli mo żna powiedzie ć, że n ie zosta ł rozwiązany potem ty m wypadk u i co c o zawsz e mnie trochę boli t o jest t o, że nowy wpadk i są nasz e zadan ie polega na tym, że było ich jak najmn iej, ale najważniejsze t o jes t wyci ąganie wniosk ów z tyc h wypadków nauk a z teg o c o możemy poprawić, żeby on e po ra z kolejn y n ie zdarza ły się mn ie wyciągamy wniosk ów Andrzej Markowski bardz o chcem y wyci ągnąć wn ioski m ówię o decydentac h nie na s tutaj, bo m y wyciągamy u żytkownicy ruchu drogowego z tego co si ę dz ieje na drogac h wyci ągają wn ioski, jakie ma przed e wszystk im stają starają si ę być bardz iej ostrożnych, je żeli widzą, że coś dz ieje si ę z łego to najcz ęściej, jeżeli n ie s ą pozbawieni odrob iny rozs ądku to t o t o próbują dostosować si ę tej d żungli drogowe j, kt óra panuje u nas i ta k ta ciągle stosunkow o przesadzone, bo s ą kraj e, w kt órej inny warunki poruszan ia si ę w ruch u drogowy m s ą zdecydowanie gorsz y, bo przecie ż my, je żeli pa n por ównujemy różne kraje to n ie r óżnimy się b iologicznie o d Szwedów Anglików Rosjan, czyli cz y Arab w, a przep isy ruch u drogoweg o w tyc h krajac h s ą takie same ja k u nas kulturow o miałem trochę noszą troch ę inne s ą Krzysztof Woźniak przep isy chocia żby limitów prędkości, jeżeli spojrzymy, jak ie mam y limity prędkości, jakie s ą n p . w Norwegii to jednak t e r óżnice s ą w tyc h przepisach obowi ązujących w Norwegii przypomnę, że na autostradach jest l imit prędkości 100 km na godzin ę na 140 dzieci ta r óżnica wynika, je żeli spojrzymy tera z na l iczby pomi ędzy Norwegią l iczby śmiertelności na drogac h polską t o mo żemy jakie ś wnioski wyci ągać na tej podstawie, al e jeszcze trzeba b y było to inny wszystk o sprowadzi ć do wsp ólnego mianownika, czyl i l iczby przejechanyc h kilometrów, b o w, żebym tak ich og ólnych liczba t o rzeczywi ście u na s zdecydowan ie wi ęcej wypadków drogowyc h w Norwegii, al e na Ukrainie jes t jeszcz e więcej w Rosji jes t jeszcz e więcej, czyli t o co pan, słysząc te r óżnice kulturowe odgrywają tuta j istotn ą rol ę, czyl i ruc h drogowy to n ie jest tak i tr ójkąt jak w ksi ążeczkach do praw a do uczen ia si ę przepisów ruchu drogoweg o w idzimy k ierowca pojazd u drog a im bezpieczniejsze pojazd y i lepiej zorganizowany ruch drogow y lep iej wytresowan y kierowca ty m mniej wypadk ów, bo tak nie jest to c o się dz ieje w ruchu drogowym jes t naprawdę cały czas komun ikacja relacj a między uczestn ikami ruch u drogowego, je żeli ja jako kierowca n ie b ędę szanował p ierwszego, kt óry te ż uczestniczy ł w ruch u drogowym cz y rowerzyst y i nawzaje m rowerzysta też będzie chcia ł wymusi ć pewn e zachowan ia n a na na 1 kierowcy to pewn ie ten ruch drogowy staj e się coraz bardziej zagmatwan ą dumn ą, kt órej ja musz ę tylk o walczy ć o swoj e tak naprawd ę szacune k do drugiego uczestn ika ruchu drogowego to jes t podstaw a poprawy bezpiecze ństwa ruch u drogowego je śli tak t o pewn e zapowied ź polityk ów decydentów, kt óre maj ą poprawić bezpiecze ństwo ruchu drogowego na ty m powinny si ę skoncentrowa ć na zmianie naszej świadomości n ie post aw postawy zm ienia się bardz o powoli, al e sposób patrzenia c o na to co siedzi z e mną z innymi w ruchu drogowy m jes t podstaw ą do teg o, żeby zmienić m ój ogl ąd ruchu drogowego, a c o za ty m idzie zmienić m ój stosune k do innych uczestnik ów ruchu drogoweg o c o pa n trafnie powiedział to c o się dzieje w Norwegii to n ie jest efekte m wysokich ka r kar y s ą najmn iej skuteczn e tylk o świadomości teg o w jak i spos ób moj e uczestn ictwo w ruchu drogowy m odbija si ę na og ólnym bezpieczeństwie pan i Sorensen, która wystąpi jes t to 12, żeby donieść ta k jak m y by śmy pow iedzieli na samoch ód jad ący przed nią, że przekroczy ł dozwolon ą prędkość dla na s zachowuje się tak jak t o komu rozum dlateg o jest dl a nich dla nich jes t to zach ód od 20 zachowanie, kt óre ma zwi ększyć og ólne bezpiecze ństwo w ruchu obron y pewnie by śmy jeszcz e pow iedzieli, że skoro robi t o n ie p ije, nawiązując do teg o problemu, kt óry się pojaw ia, al e jeżeli pyta ły o tak ą ogólną ocen ę tego co pol itycy teraz m ówią g łównie prem ier Morawiecki po tym trag icznym zdarzen iu na warszawsk iej ulicy Sokratesa t o te n tema t bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o od zawsze by ł polityczny tylk o my inaczej tera z na t o patrzym y jako zaanga żowanie w łaśnie sameg o premiera o d wielu wielu lat t o zaanga żowanie premiera pow inno by ć prawdopodobn ie inny priorytet t o całe bezpiecze ństwo ruchu drogoweg o mia łby tera z, gdyby k ilka la t tem u inny premier piastujący t o stanowisko si ę tak bardz o chcia ł zainteresować i realn ie się realn ie si ę zainteresował czym jest bezpiecze ństwo ruchu drogoweg o, bo ma m wra żenie że, że rozmawiaj ąc o ty m, zapominamy wyt łumaczyć tak naprawdę czym jes t ruc h drogow y ruch drogowy bezpiecze ństwo ruchu drogowego to jest t o jes t proble m społeczny cz y też struktur a społeczna, którą si ę sk łada bardz o bardzo w iele czynnik ów są t o takie 3 podstawowe przepisy egzekwowan ie tyc h przepisów infrastruktura drogowa ora z c o pan powiedział t o jest edukacj a cz y ta zmiana świadomości pokazywan ie, dlaczeg o pewnego rozwi ązania pewne rozwiązania s ą dobre i muszą by ć wprowadzone, dlaczego inne s ą z łe, dlaczeg o wart o właśnie zg łosić tyc h ludz i, kt órzy jeżdżą n iebezpiecznie niezgodnie z przep isami, bo t o jes t w naszym og ólnym interesie s ą te ż tak ie badania europejsk ie, które pokazuj ą, że w krajac h, w kt órych jest do ść na wysokim poz iomie tzw. kapita ł społeczny zaufania pewneg o rodzaju pomi ędzy nami ta m jes t bezp ieczniej na drogac h z r óżnych powodów, wi ęc tylko ko ńczył swoją wypowied ź się bardz o c ieszy, że pan prem ier powiedział, że t o b ędzie priorytetem co troch ę znaczy, że do te j pory n ie by ło to pr iorytetem jak rozumiem skoro coś si ę dop iero zaczynam wcześnie tego n ie było tylko ma wielk ą nadziej ę, że po podtrzym a swoje zdanie n ie b ędzie tak jak właśnie pan i Ilona mówiła k ilka lat tem u w Kamieniu pomorskim też mia ło by ć co ś priorytetem ma sta ło si ę tak jak ta k jak przysta ło Marcin Flieger jak powinna wygl ądać edukacja, jak ie środki mamy w te j chw ili wykorzystujem y, a jakich wykorzysta ć w obecny m stan ie dziś 11 listopada n ie chcem y cz y ja je żeli, jeżeli mogę jeszcz e chciałbym si ę odnie ść do teraz zostało powiedziane chw ile chwil ę temu właśnie od godności teg o ja k jak um iejscowiony jest bezpieczeństwo w pol ityce pa ństwa, bo t o wszystk o, o czym, o czym do tej por y m ówiliśmy o ty m, trójkącie człowiek drog a pojazd edukacj a infrastruktura i nadzór t o wszystko jes t oczywiście bardz o wa żny ten kluczowy kluczow y element stan u bezpiecze ństwa, ale n ie oszukujm y się niezwykle istotnej kluczowej to jes t jak w ładza jak państwo niezależnie o d tego kt o stoi na na na s na czel e tego państwa czy t o zarządza pa ństwem jak państwo podchodz i do problem u bezpiecze ństwa i rzeczywi ście całkowicie zgadzam si ę z tym co c o powiedzia ła Ilona chwil ę temu, że mam y takie fachow e podej ście do teg o bezpieczeństwa zdarz y się nieszczęście zdarz y się wypade k, w którym o tym, głośno si ę mówi nagle staje się temate m nr 1 także w wypow iedziach polityk ów, kt órzy niestety n iestety o ty m m ówią, a h istoria polsk ich polskiego bezpiecze ństwa pokazuj e że, że na tych deklaracjach na m ówieniu się ko ńczyło jak kilka tylk o takich w ątków pamiętam z c o jakiś cza s powracaj ących, gdz ie deklaracje przykuwały się czyn y, gdz ie były podejmowan e pewneg o rodzaju działania zmierzaj ące do poprawy bezpiecze ństwa i dzia łania miały z e sob ą były jakieś długofalowe n ie ko ńczyły się tylk o na deklaracj i na szybkiej akcj i p t . zmie ńmy przep isy co też n ie zawsz e jest zawsz e jes t jedyny m źródłem do do poprawnej t o jes t tak, ale ad vocem teg o c o zosta ło pow iedziane pow iedziane wcze śniej, je żeli chodzi o edukację t o bardzo cz ęsto r óżnego rodzaj u wypow iedziach komentarzach tak że w internecie pod tematami wątkami z anal iz bezpieczeństwa pojawiaj ą się 2 ostatnie, gdz ie mow a by ła o podn iesieniu wysoko ści mandat ów c o zwiększyli represyjność pojawiło si ę tak ie wątki w śród u żytkową uczestnik ów dyskusj i, że skupmy się na edukacji edukujem y ludz i edukujem y ludzi z i t d. zgadz a się edukacj ę bardz o ważna natom iast wydaj e mi si ę te ż edukacj a pow inna spa ść z nadzore m finalnie, czyli po ty m, jak ju ż sprawować sprawować nadzór na d ty m, żeby za biedne uczestn icy ruch u przestrzegal i przepisów, je żeli chodz i o edukację to my ślę, że ten wątek był w ielokrotnie ju ż w ielokrotnie poruszan y zar ówno tema t wychowania komun ikacyjnego w szkol e cz y przed latan ia zasa d bezp iecznego poruszan ia si ę z innymi przedm iotami nauczan ia w szkole to by ł 1 wątek j ą z przynajmniej ta k ja k ja obserwowa łem proce s edukacji moich dz ieci gdzieś ta m si ę przew ija i ta w iedza w iedza jes t przed przekazywana natomiast wydaj e się te ż niezwykle istotnym jes t wątek edukacj i n a na etapie kandyda t dl a k ierowcy kandyda t na kierowc ę, bo chociażby mia łam tak ą refleksj ę ostatni ostatn im ostatn imi czas y, kiedy pojawiło się nowe przepisy dotycz ące jazd y na suwak cz y przetworzen ia korytar z bezpiecze ństwa i refleksj a polega ła na ty m, że dosyć krytyczn a tak ko ńcowa refleksja, że wp isano cz y pr óbowano pr óbowano wpisa ć regulacj e prawne zasad y, które tak dobrą spraw ę z zasadam i dobrego wychowan ia i powinny by ć w łaśnie przedmiotem nauki cz y wykszta łcenia takich zachowań n a na kurs ie dla kandydat ów na kierowc ów gdzie, gdz ie wszysc y uczestniczący ucz ą uczący się poruszan ia po drogach pow inni taką wiedzę zdoby ć wcal e n iekoniecznie musia łaby si ę znale źć uregulowana uregulowan a w przepisach to s ą zasad y po prost u zdroworozsądkowe i i wydaje si ę, że ta edukacj a dotycząca zachowa ń i relacj i pomi ędzy uczestn ikami ruchu drogoweg o w powinna by ć skup iona właśnie na na s na budowaniu tych tych tyc h zasa d czynne j w tworzen iu wśród kandydatów dl a kierowców cz y te ż podcza s proces u edukacj i wychowania komun ikacyjnego w szkole jak powinni śmy się wzajemn ie w stosunku do s iebie jako uczestn icy ruchu drogoweg o niezależnie o d teg o jesteśmy p ieszymi czy jedz iemy na rowerze cz y jeste śmy k ierowcami samochodów tak, aby śmy wzajemn ie w stosunku do s iebie się zachowa ć, a przepisy powinny by ć tak powiem w tle tego wszystkiego t o tak i trochę chowan ia naznaczy ły tak t o ta k jak to troszeczk ę tak, jakbyśmy zgadz a się to, bo t o coś powiedzie ć tak tak troszeczk ę byśmy by śmy zaczęli wprowadzać w pewnego rodzaj u kanony cz y tworzy ć przep isy mówiące o ty m, że przepraszam n ie należy się ba ć pij ąc pijąc herbatę cz y mieszaj ąc cuk ier w filiżance n ie należy uderza ć rzeczką o od filiżanki s ą pewn e zasady, kt óre s ą tak pow iem tak ie naturalnymi zasadami zachowan ia si ę i n ie ukrywa m że, że dl a mn ie troszeczk ę tak im takim zajmuję krytyczn e podejście do do tworzen ia przepis ów, kt óre dotyczą właśnie tyc h jak ich zasad zachowan ia się, a z drugiej stron y tak ich kończąc chc ę powiedzie ć że, że są pewnego rodzaj u cz y takie nadm ierne przed szereg budowan ie naszego życia w przep isach, zwłaszcza przep isach ruch u drogowego doprowadza do 1 rzeczy t e przepisy s ą egzekwowalne te przepisy nie b ędą żaden spos ób egzekwowalne, bo je śli kto ś nie zastosuje się do tego c o zosta ło n iedawno zapisane w jaki sposób o n będzie jak taki sposób te n przep is b ędzie egzekwowalne proszę bardz o szanowaneg o nadzor u, ale mienia t o już odwo łam si ę do mojeg o do świadczenia policyjnego naprawd ę ci ężko mi sobie wyobrazi ć w jaki spos ób b ędzie egzekwowana jazd a na suwak tutaj tuta j pytan ie do mo ich kolegów z pol icji w jak i sposób oni b ędą tak zachowal i, jeżeli w og óle będą, zw łaszcza w sytuacjac h, w kt órych 2 pasy skrajne będą się ko ńczyć będzie tylko te n środkowy zostawać to jest bardzo c iekawa, ale tak trudn o to bra k praktycznego z praktyczneg o punktu widzenia ju ż Niechcę wchodzi ć akurat mamy takie szczeg óły, ale z praktyczneg o punktu w idzenia mam y tuta j klasyczny przyk ład przep isu, który n ie b ędzie egzekwowan e b ędzie martwy przep is na marc e sensie co ś si ę zachowan ia egzekwowan ia tego przez prze z przez policję, bo je śli ktoś będzie chcia ł si ę zastosowa ć do tyc h przepis ów dobrego zachowania plu s, kt óre zosta ły w sposób n iezwykle skompl ikowany zapisanych wpraw ie ruch u drogowym to co będzie się stosowana, jeżeli kto ś n ie zastosuj e pozostanie bezkarny pan i Ilona Buttler prosi ła głosy no w łaśnie si ę, jakb y troszkę ustosunkowa ć do tej og ólnej nasze j dotychczasowe j dyskusji mam wra żenie, że nie s ą znane o d la t tak naprawdę cały cza s powtarzamy to sam o, je żeli co ś na co chcę zwr ócić uwagę t o jednak wr ócę do rol i w ładz pa ństwowych cz y samorządowych t o właśnie w ładze państwowe okre ślają w jaki sposób są budowane drogi im, jak ie samochod y s ą dopuszczan e, jak ie osoby zdobywaj ą prawo jazd y, jak ie przep isy regulują nasz e poruszanie si ę po drogac h, je żeli Andrzej Markowski mówi potem, że m y jedziemy jeste śmy w dżungli to znaczy, że co ś jest n iedobrze albo przep isy są z łe i człowiek nie wie, o co chodz i w tyc h przep isach albo ich egzekucję te ż jes t n iedobre, czyli generaln ie znowu jes t pi łka po stronie w ładz państwowych, je żeli m ówiliśmy o deklaracji pan a prem iera Morawieckiego to ja by m tak je śli c ieszy, ale oczekuj ę o d w ładz pa ństwowych pewne j konsekwencj i wieloletniej konsekwencj i we wdra żaniu różnych rozwi ązań prewencyjnych, kt óre będą poprawia ć tuta j t o bezpiecze ństwo natomiast u nas nie ma te j konsekwencji wieloletniej u na s jest akcyjność to c o m ówi pa n Marcin Flieger med ia nagłaśniają jaki ś wypade k wszysc y się interesuj ą, po czym t o wszystk o zan ika ostatnio pojaw ia si ę informacja o reaktywacj i zespo łu ds. bezpiecze ństwa w sejmie prze z posłów lewicowej Panetta te n zespół by ł w poprzedniej kadencji wyra źnie ro śnie 3 × pierwszy ra z, żeby wybrać przewodniczącego, więc właśnie, m ówi że razem wzięci my to hasło stanie, żeby te n zesp ół zacz ął dzia łać tak znacznie przekracza tam pierwsze pos iedzenie has ło bardz o fajnie, że w sejmie by łaby grup a osób zainteresowanych n o bo zawsze lep iej, je żeli ktoś b ędzie pilotowa ł r óżne rozwiązania, al e to si ę w ogóle n ie skończyła nie w iem, dlaczego by ły osob y, które chciały czy chciałbym zbi ć na ty m jaki ś kapitał pol ityczny cz y s ą natom iast w sens ie praktycznym n ic z tego n ie wynikło t o jest w łaśnie ten proble m na wyznaczon e mówimy edukacj ę HOKEJ edukacja, ale c o m y w iemy o edukacji, które w te j chw ili jes t realizowane w Polsce, że jest ze szko łą ile szk ół procentow o realizuje w te j chwili wychowan ie komunikacyjne, kt óre w łaśnie takim sztandarowy m wytryc h ciągle n ie wiadomo wygląda jak on o wygl ąda jak i skuteczno ść prawda co t o znaczy edukacj ę szkolen ie szkoleniu w tej chw ili jeszcz e mamy inicjatywy ośrodków szkolen ia szerok o rozum ianych, czyli instruktorów egzaminator ów cz y osób, kt óre ucz ące, żeby co ś poprawi ć szkolen iu, al e moj e pytanie jest czy on i się głównie skupiaj ą na progra m szkolenia czy te ż, gdyb y na tych organ izacyjnych sprawach ca ły cza s brakuj e tak iej konsekwentne j mr ówczej pragmatycznej pozytyw istycznej dzia łalności w ty m w ty m bezpiecze ństwie i t u n iestety nie ma innej instytucji jak w ładze państwowe, które s ą jak gdyb y to inicjatorem tych wszystk ich dzia łań Andrzej Markowski n o w łaśnie inicjatorem, czego przywrócenia, o czym m ówił pa n Marcin p o tak naprawdę chw ili przywr ócenia pewneg o system u warto ść bezpieczeństwo ruch u drogowym to n ie jest n ic innego jak postaw ienie na nogi z powrote m pewnego system u wartości syste m wartości to nie jes t r óbta, co chcet a przepraszam, że przywo łuje t o hasło, dlatego że r óbta, c o chcet a zak łada, że moj e jest najwa żniejszy m ój interes jes t najwa żniejszy m ój moje praw o do tego, że robi, żeby mógł robić c o chc e jest najważniejsza jes t tego inni, przenosz ąc na ruch drogowy inni uczestn icy ruch u drogoweg o s ą wyłącznie dla mn ie t łem ty m czymś c o pokazuj e jak wa żnym ja jeste m jak wa żne jest dl a mn ie sameg o swobod a funkcjonowan ia ruch u drogowy m problem kar, kt óre z ty m wi ąże Karina tak naprawd ę skutkuj ą s ą skuteczne wobe c psychopat ów psychopat ów naprawdę ruch u drogowym jes t stosunkow o stosunkow o mało jes t ileś ta m procent, ale naprawd ę n ie oni reszt a, o czym m ówiła Ilona reszt a zm ienia swoj e zachowan ia pod wp ływem zrozum ienia tego co si ę dz ieje m ówił pan o o ty m jak Marcin Figiel m ówił o ty m jak egzekwować jazd ę na suwak oczywiście teg o się nie d a egzekwowa ć dop óty dop óki m ój stosunek drugiego uczestn ika ruch u drogowego n ie b ędzie stosunk iem przyjazdem akceptuj ącym, a n ie traktuj ącym innego uczestn ika ruch u drogoweg o jak przeszkodę dl a mnie, a c o za ty m idzie zwracam y do wychowan ia komun ikacyjnego wychowanie komunikacyjne t o wcal e n ie uczen ie przepis ów ruch u drogoweg o i sposob ów zachowania w ty m ruch u drogowy m ten dodate k tak naprawd ę wychowan ie komun ikacyjne te ż umiej ętność relacj i z drugim człowiekiem to c o się dz ieje w ruch u drogowy m jes t w łaściwe prawid łowe relacje w stosunk u do drugiego, czego dlateg o w Norwegii prz y tyc h samych prawie napisa ć jak u na s skarb u ogran iczenie prędkości to jes t dodatk iem tylk o te n stosune k jes t stosunkiem akceptuj ący, a za rozwój jest bezpieczny, że t e relacje można kształtować te ż na grunc ie przepisów cz y też infrastruktura właśnie oni w łaśnie o t o chodzi właśnie o to, że może też łączyć tak mam y ich jest anal izowany jest wa żna, wi ęc tak wzro k jeśli pa n nic nie mogę ręki podnieś w spos ób widoczny dl a dl a pa ństwa, je żeli mog ę, jeżeli mog ę po jedno ze oczywiście pa n Andrzej powiedział t o jest 100 % racji natomiast n ie zapominajmy te ż 1 rzeczy to i t o n iestety n iestety we wszystkich pa ństwach także tych, kt óre dz isiaj staw iamy sob ie jak o jak o wzorzec je śli chodz i o popraw ę stan bezpieczeństwa w ruch u drogowy m wszystkie dzia łania pan a wspominał s ą n iezwykle istotne, ale n ie żyjemy w kraj u w idealnym idealnym otoczen iu idealnym środowisku, wi ęc ja b ędę tam te ż wraca ł do teg o po tej kwest ii najbli ższymi zawodowo cz y też kwest ii do kwestii nadzoru i pamiętajmy te ż 1 rzeczy, że ludz ie stosują si ę do przepis ów raz, bo oczywi ście są wychowan i w odpowiedni sposób i wiedz ą, że n ie należy kraść zn ika SA supermarket u jest oczywistością przeciw jes t do teg o czy n ie nale ży przekracza ć prędkości, al e i tak t o robi ą goszcz ą w la i niekt órzy, al e tak, ale za t o znacznie ma rację w iele niestety ludzi znaczn ie wi ęcej ludz i n iestety akceptuj e przekraczanie pr ędkości niż kradzie ż znika z supermarketu, mimo że w 1 z drugim przypadk u mam y do czyn ienia z wykroczen iem natomiast natom iast chodz i o to i to pokazuj ą doświadczenia właśnie tyc h pa ństw gdzie, gdzie poziom bezpieczeństwa znaczn ie wyższy kwest ia egzekucj i kwestia nadzoru i tak iego, a nie używać teg o SUV - a karania, ale de fact o d e fact o reakcji pa ństwa organ u do tego uprawn ionych na łamanie przepis ów te ż zm ienia postawy, bo jeżeli ja śnie naucz y czegoś w szkol e cz y czy Jan nie nauczy Jan nauczył si ę na kursie prawa jazd y to Jan niestety mus i by ć do teg o porz ądku wprowadzany w spos ób w spos ób w spos ób inny i nie na darmo m ówi si ę, że wystarczy odn iesie do publikacji świata organ izacji zdrow ia przed sprze d 34 lat gdzie, gdzie wpros t pow iedziane, że ty m sposobe m zm iany zachowań uczestnik ów ruch u drogoweg o jes t oczywiście leg islacja egzekwowalne legislacja chcia łem powiedzie ć, al e połączona z nadzore m, czyl i reformę, czyli z ty m c o robi ą policja i innego rodzaju instytucje zajmuj ące si ę przestrzeganiem przepisów plu s oczywiście działalność edukacyjn a w domy śle kampan ie społeczne wspieraj ące pewneg o rodzaj u dzia łania dzia łania post ępowe i i t o co to co si ę dz ieje na całym świecie w ty m kraju, kt óre przynos i odnios ły sukce s czy poprawi ły stan bezpieczeństwa jes t t o, że ta Dietera Theory, czyl i ta teor ia zapobiegania cz y teoria przestrasz a Ania kiedy, tote ż poleg a na tym, że ludz ie widz ą skuteczno ść państwa odnosz ą się do tego paliła dzia ła, czyl i pa ństwo działa skuteczn ie, odnosząc si ę do skutecznyc h działań pa ństwa t e zmieniaj ą swoj e zachowan ie, bo je żeli w idzimy, że pol icja dokonuj e kontroli stan u trzeźwości cz y w idzimy, że pol icja jest w idoczna prowadz i nadzór na d ruche m drogowym i tutaj znowu cz ęść teg o m iejsca gdz ie, gdzie pow inien by ć nadzór stosowane nie mówimy kwest ia anal izowania teg o, gdzie te n nadz ór jes t jest gdz ie policja funkcjonuje i c o wi ęcej efektywności działań jes t mon itorowana czy przynos i efekt y t o k ierowcy czy p iesi cz y u żytkownicy dróg jak byśmy nazwali t e zmieniaj ą swoje zachowanie, bo któryś momenc ie w łącza si ę taki kalkulator n ie opłaca mi si ę czegoś robi ć n ie opłaca się podejmowa ć ryzyk a przekroczenia prędkości czyn ie op łaca si ę podejmowa ć ryzyka jazdy po alkohol czy n ie op łaca si ę nie zatrzyma czy n ie ust ąpić pierwsze ństwa p ieszemu, ponieważ w iem, że za t o zostanę ukarany po jakim ś czasie to n ie s ą oczywiście dzia łania krótko salow e t o wymag a takich wielokrotnie o tym, m ówiliśmy w ty m gron ie, zwłaszcza tutaj Tur Turek, kt óry dziś uczestn iczy w audycj i wielokrotnie byli śmy tyc h systemowyc h działań, które s ą niestety d ługofalowe, al e je żeli one n ie będą ciągłej kontynuowane to b ędziemy m ieli do czynienia z aktywno ścią ten efek t efekt sukces u będzie oddalane za każdym raze m potem cza s działania b ędzie b ędzie cora z coraz coraz mn iej b ędzie skracan y, wi ęc w ty m momencie je żeli, je żeli takie dzia łania o charakterze systemowy m d ługo plan d ługo planowy m zaplanowan y monitorowany n ie zostan ą podj ęte będziemy mieli do czynienia z aktywno ścią i t e wszystk ie efekt y dzia łań zostaną tak pow iem bardzo szybko skonsumowany, je żeli on e w ogóle za istnieje, więc t o jest z to jes t te n problem to jes t te n problem systemoweg o d ługo d ługofalowego d ługofalowego dzia łania do w obszarz e we wszystk ich tych obszarach zar ówno w obszarze edukacj i w obszarz e nadzoru cz y w obszarz e rozwoju rozwoj u inż. Ilona Buttler Krzysztof Woźniak już oddaje pa ństwu g łos tylko doda m, że na proble m egzekwowania ka r zwraca uwagę nas i słuchacze, którzy pisz ą na bezpieczeństwo małpa to klu b KSM tylk o nieuchronność kary drastyczn e zwiększenie wysokości odcinkowy pomiar pr ędkości na wszystk ich nowo budowanyc h drogac h syste m progów zwalniaj ących pyt a pa n Marek Kurek, a z kolei pan Jan przez telefon zadzwoni ł na nr 224444064 i te ż podkre śla tylk o mandat y, dlaczego Polacy je żdżą zgodn ie z przep isami poz a polską pyta n ie wiem cz y tylk o mandaty, ale t o już w, dlaczeg o poz a polską zgodn ie z przepisami, b o jak Wlazły między Wrony musisz się zachowywać tak jak on e tak m ówi po, dlaczeg o on i tak si ę zachowują, a ja inaczej pow iem, ale najp ierw pani dzi ękuję bardz o znaczy ad vocem od raz u do Polaków za granicą to nie jes t tak do ko ńca jak najbardziej w łaśnie, poniewa ż generaln ie rozmawiając z kolegam i z innych krajów często przywo łują w łaśnie zachowan ia negatywn e polsk ich kierowc ów nawet przypom ina się tak ą dyskusję z kole żanką z Londynu, kt óra powiedziała, że po pierwszej fali jak gdyb y migracji n ie m ieli problemu z Polakami ruch u drogowym, al e ju ż po k ilku latach zasiedzenia pojawi ł się alkoho l ruch u drogowym jeśli w wielkiej Brytanii powiedzia łbym mn iej znane poza ty m mam y przecież świetny przykład z e Słowacji, k iedy to nasz a m. in. youtuberzy dz iennikarzy jak przyznal i pokazujący świat nakazuj ący także, że często mam y w poważaniu innym przykładem jest t o jak du żo mandat ów przychodz i do Polski wystaw ionych prze z właśnie te n syste m automatyczneg o nadzoru, chociaż wnętrz oraz BOR der dyrektyw i trojga wszystk o działa i to stamtąd też nabra ć dane, że t o wcale n ie jest tak że m y wyje żdżając za granic ę zachodnią t o coś na m się o d razu w łącza oczywi ście cz ęści jesteśmy wyłapywanie t o jes t w łaśnie egzekwowali fakte m jest relacja utrzymuj e pr ędkość o 2 k m też zostan iemy n p . na Słowacji z łapał n p . tak ale dlaczego jad ą obo k, bo tutaj pa n Markowski Marcin Flieger, m ówi że edukacj a albo właśnie t e egzekwowan ie przepisów ten prze z kuracj a tylk o, że to wszystk o mus i wspólnie, jeżeli do tego dołączymy jeszcze co ś takiego jak infrastruktura, która mus i być dostosowan a do miejsca to wszystk o, o czym m ówił pa n prof. Gaca, czyl i zaspokojenie w ielu czynników, kt óre s ą potrzebn e, aby ukształtować to bezpiecze ństwo i t ą wielk ą świadomość egzekwowa ć przestrzegan ie przepis ów da ć coś ludz iom w zam ian, czyli dobr ą infrastrukturę bezp iecznej infrastruktury infrastrukturę to wted y będzie bezp ieczniej ty m prosty przyk ład, je żeli wybudowaliśmy ileś ta m tysi ęcy k m autostra d prawda dru k najwyższej klasy pow inno by ć tam najbezp ieczniej znow u jak spojrzym y na dan e por ównania z innych krajów t o u nas autostradach g inie najwięcej ludz i w unii Europejskiej, dlaczeg o prze z mam y bezpieczn ą infrastruktur ę niektórzy twierdz ą, że nasza autostrad y są budowan e w najwy ższym standardz ie tylko, że zapomnieli śmy o ty m, żeby nauczyć tyc h ludzi je ździ po autostradach zapomnieliśmy wyt łumaczyć, że jazda wmie ście 50 km 370 jak t o się raczej odbyw a zupe łnie czym innym ni ż jazd a 140170 ktoś realnie odbywan ą ale, żeby pa n wspomniał, że m y mam y najwyższy limit na autostradac h grupa ochrona opozycja nie ma system u na dalej dalej razem z op łat system syste m, że po p ierwsze, zbudowaliśmy infrastruktur ę daliśmy co ś zadziałało co n ie zadzia łało nie wydrukowaliśmy tyc h ludzi jak je ździć po tyc h autostradac h jeszcze jeszcze n ie n ie egzekwujem y obowi ązujących przepisów, choć i tak te przep isy mamy najbardz iej liberalne, je żeli chodz i o limity pr ędkości oczywi ście nie m ówi o n iemieckich autostradac h, gdzie i tak tak si ę pojawiają cora z częściej pojawiaj ą się odcinki już, kt óre są limity pr ędkości, więc też kwestia systemow a cia ła tych limitów jest odpowiedzialność za pan m inister te n cały system, że n ie możemy powiedzie ć, że co ś jes t najważniejsza edukacja jes t najważniejsza musi by ć edukacja jest bardz o wa żna możemy powiedzie ć, że egzekwowanie przepisów jes t najważniejsza jes t bardz o ważne, ale jes t równie wa żne jak budowę infrastruktury jak pokazanie, dlaczego ta infrastruktura mus i tak wyglądać nie może być inna, dlaczego egzekwowan ie tych przepis ów jes t wa żne, dlaczeg o wprowadzen ie do ść rozbudowanego system u edukacji zar ówno w szkole jak i kierowc ów, jak i w ogóle tutaj chodz i o akcyjn ą pewneg o rodzaju kampanii, kt óra pow inna się od czasu do czasu po odbywać, al e na jasn o sprecyzowan e tematy powinna by ć ciągła długookresowej ciąganie ta k jak m y robimy, że skaczemy tematu te z na tema t pr ędkość ustępowanie pierwszeństwa p óźniej noszenie odblasków p óźniej coś tam co ś tam co ś ta m coś tam coś ta m coś ta m zapominamy o tym co by ło jeszcze 2 lata tem u na ustac h kampanii, wi ęc musi te n by ł w ielki syste m, którym kto ś musi zarządzać, bo w grunc ie rzeczy bezpiecze ństwo na ruchu drogowego t o jest t o syste m zarz ądzania ryzykiem, na które si ę składa bardz o bardz o wiele elementów, kt óre tuta j mówimy, którzy już ka żdą, b o do kup y wszystko wzi ęte to zostan ie to teraz odpowiedź na pytan ie, kto ma zarządzać tymi wasz wracam y do Rio co chce i to od początku m ówiłem pan u przekonać, że generalnie t o jest odpowiedzialność w ładz Państwowej za to c o się dz ieje naszyc h drogach jest i tera z, jeżeli pa n rozwój bezpieczeństwo to jes t ogromn y temat mo żemy p ływać przez 3 godziny be z bez przerw y w ogóle, wi ęc w punktach n ie zgadzam się ruc h drogow y jes t systeme m wartości t o jes t syste m zasa d po prostu w jaki spos ób mam y si ę poruszać się z reg ionalnej kraj u i nie chodz i o t o, że mam y edukować ludz i w sens ie wartości, żeby szanować, bo my ślę, że większość osób mo że ma taką świadomy, że szanuj e powiedzmy tego, ale generalnie stara si ę jakoś u łatwić innym natom iast generalnie zasad y zachowania s ą okre ślane prze z prze z pa ństwo państwo ma obowiązek jes t wyegzekwowan ie tych zasa d, a naszy m obowi ązkiem m ówi jak o u żytkowników jest przestrzegan ie tych zaś t o, jeżeli chodz i o wychowanie komunikacyjne t o chc ę zwr ócić uwagę, że od 10 lat mamy niezły wynik, je żeli chodz i o spadek l iczby zab itych w grup ie 014 dzieci, al e jest 1 element, których na, którym nie zwracam y si ę prawie 6070 % of iar w tej grupie to s ą osoby, kt óre zgin ęły w samochodach to nie s ą osob y, które wyszły gdzie ś ta m mi wpadł, bo się n ie zna ły na zasadac h tylk o dorośli przewoz ili pasa żerów lep iej gorze j wszystko jednak efek t był taki, że t e dzieci gin ęły samochody czy to znaczy, że trzeb a gdzieś ta m przeorientowa ć naszą działalność t o co m ówi pa n Marcin Flieger proponuj ące różne mam y jaki ś pew ien przykład tutaj t o znacz y walk ę z alkoholem o d k ilku la t mam y bardz o wysok i procen t losowyc h kontroli trzeźwości w pytaniu, w kt órych momentac h kończy teoretyczn ie si ę mus i odbywać jedna k przez ca ły rok, poniewa ż t e wartości przynajmn iej wg teg o c o policja podaj e te ż 1718  000 000 kontroli roczn ie mam y jaki ś tam odd źwięk teg o c o robi pol icja w badan iach op inii społecznej to znacz y kierowcy maj ą świadomość, że im groz i ta kontrola proble m poleg a co dale j z tym i osobami ujawn ionymi, poniewa ż tutaj dochodz imy do system u wymiaru sprawiedliwo ści i teg o, jak ie kary, mimo że istniej ą prawd a kar y są przydz ielane ty m osobo m, kt óre prowadził pod wpływem mają też jak edukacja czyn i wrac a jak gdyby w tej podłącza si ę po t o, co mówił pan Krzysztof że, że to mus i by ć pew ien syste m ca ły rozwiązywania znacz y policja wy łapuje t e osob y, ale pote m on e te osoby zostaj ą przekazan e do system u sprawiedliwo ści, gdz ie s ą adekwatnie pow iedzmy karane, al e pote m jes t nast ępny krok, że my mamy jaki ś tam syste m edukacji pseud o reedukacji, czyli PiS m y takie programy dl a os ób, które zosta ły schwytan e za za prowadzen ie po alkohol u znowu nikt n ie wie, jakie t o są programy c o c o z teg o wyn ika czy rzeczywiście t e osob y, które zosta ły uchwycon e na prowadzen iu nigdy już n ie wsiadały pod wp ływem alkohol u tak dalej i t d . że wsiadają siadaj ą dlatego patrz ąc przynajmn iej na t ę statystyk i recydywistów do teg o sporo 11 cały, czas wi ęc znow u jest coś b iurowego w ty m syste m jeszcz e chwil ę o karach mamy głos słuchacza w te j sprawie ja m ieszkam w Szwecji przejdz ie pani na godzin ę i 70 zabiera si ę prawa jazd y w Warszawie mechanizmy 9 godzin jego mandat Primo, dlaczeg o marszałek za ich zainstalować 1000 radarów sekund a tylk o kary wysokie dla wskaza ł sztuczka 2000 z ł za przekroczenie pr ędkości 31000 z ł b ędzie reakcja pe łna zgoda no tylko tak dalej i jesteśmy wsz ędzie, dlaczeg o tak m y mam y tak ie pojęcia faktycznie w kwestii, jakie przeje żdżają w Norwegii do tamtych fotoradar ów jest sporo tylk o żony s ą w odpow iednich miejscach, al e t o dalej, ale te ż nie dochodz i infrastruktura jak sob ie naprawdę widzia łem do tyc h krajów skandynawskich, gdz ie te n poz iom bezpiecze ństwa na bardz o wysok im poziomie t o zrozum iemy czy m jest infrastruktury, jakie ma w ielki wp ływ na wychowywanie na s jak o uczestnik ów ruch u drogoweg o prost y przyk ład drog a krajowa przebiegaj ąca tak jak u na s prze z miejscowo ść jest szko ła i przejście dla p ieszych prz y szkole infrastruktura jes t tam tak zbudowan a, że 2 samochody jadące naprzeciwko nie s ą w stan ie si ę wymin ąć muszą to robić naprzem iennie przejście dl a pieszych jes t wy śmienicie dostosowan e do wymog ów bezpiecze ństwa w takim wypadk u ka żdy musi zwolni ć uwa żać mówić t o, że te ż krajowa drog a ta not a na krajowyc h drogach u nas n ie można takich dn i po kraju, ale wygrała slalom drog a przebiegająca prze z m iejsca, al e rolnictwo generalnie u nas bardz o n ie niech ętnie stosują środki uspokojen ia ruch u na drog ę krajową c o znaczy, że tego zrobić n ie można, ale nie zawsz e s ą kraje przepisy n ie rozwi ązują wszystkiego trzeb a jeszcz e my śleć, dlateg o że przep is jes t pewną zasad ą natom iast zasad a tylko wtedy mo że być wc ielona w życie, jeżeli oparte j na pewny m systemie warto ści czy szacunk u do drugiego t o c o pa n powiedział ta drog a krajowa zosta ła tak skonstruowan a, że jakby sugeruj e nam uczestnikom w jaki sposób mam y si ę zachować to n ie jes t kara to nie jes t szykana, je żeli byśmy m y tworzym y pewien syste m, który n iby zakłada sob ie pewien szacune k do uczestnik ów ruch u drogoweg o to uczestnicy ruchu drogoweg o uznaj ą t ę zasadę organizuj ącą ruc h drogowy czy te zasad y za s łuszne, je żeli b ędziemy odb ierali pewn e zasady jak represj e tylk o to wtedy w iadomo, że b ędziemy pr óbowali t o ominąć st ąd tak wa żna jest t o wszystko co jest to znacz y cała infrastruktura i wszystko c o tworzy ruc h drogow y i jedn e przep isy i stosune k do przepis ów na wszystk ich i jednocze śnie infrastruktura drogow a w rodzaj u umowa tak my jak o państwo ta k jak państwo jak o zarządca drog i organ izator jak o w łaśnie w ładze państwowe mo żemy tutaj dyskutować, skąd si ę b ierze instytucji zarządzającej instytucji wiod ącej w zakres ie bezpieczeństwa rob i pew ien plan wprowadza w życie w postaci w łaśnie te j infrastruktury wprowadza można pisa ć tak ich przepis ów odpowiednich jasnyc h klarownych, kt óre n ie daj ą dużego pola s ą dobre tak i t d . i dopiero wted y m ówimy tak Zobacz obywate l m y daliśmy tyl e ile element ów wg nas jest to bezp ieczny, bo mamy przebadan e to powinno by ć wprowadzane i to ju ż do teg o stosować, je żeli n ie chcesz no to to jes t twoja wina jest teraz wtedy wchodz i te n apara t represyjn y w postaci karania tyc h osób z system u, kt óry te ż oczywiście syste m kar mus i by ć odpow iednio skonstruowane no odpowiedni adekwatn y do pope łnionego czyn u tzw . n o i nieuchronny t o jest bardz o ważny temat zn ów Zając ju ż do końca pozosta ło nam 6 minut ka żdego państwa poprosz ę odpowied ź na pytan ie cz y potrzebn e s ą w sprawie bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o działania po prost u n iepopularne, b o ja mam skojarzen ie bardz o prost o z pap ierosami, k iedy wprowadzony zakaz palen ia w m iejscach publicznych by ły t o absolutn ie n iepopularne przepisy dz isiaj wszyscy właściwie si ę zgadzają, że n ie jest źle cz y troszeczkę n ie jest podobn ie z ruchem drogowy m, że potrzeb a rozwiązań do ść drastycznyc h dość zdecydowanych, al e politycznie bardz o n iepopularnych Marcin Flieger wydaje mi si ę na odpowied ź na pytan ie czy dzia łanie po p n iepopularne poprawa dotyczy to odpowied ź jest 1 tak i powiem wi ęcej my śmy jako jako kra j jak o Polska przerob ili ju ż dzia łania nie n iepopularne, które okazały si ę w odbiorze faktycznym odb iorze spo łecznym wr ęcz odwrotn ie przypomn ijmy, że w 20002011 roku jak rusz a syste m automatycznego nadzor u na d ruche m drogowy m przez media przez z spo łeczeństwu przetoczy ła si ę fala fal a dyskusji na te n tema t początkowo z udzia łem mediów też by ł bardz o negatywny odd źwięk na t o wszystko natom iast w przeci ągu dos łownie kwarta łu sytuacja si ę odmieni ła ca łkowicie i odbierali śmy szereg wniosk ów o instalację urz ądzeń do kontrol i pr ędkości, czyl i pokazało, że to c o si ę wydaj e wydawa ło na początku n iepopularne, czyl i budowa systemu automatycznego nadzoru na d ruche m drogowym instalowanie instalowania fotoradarów sta ło si ę czymś oczekiwanym cora z wi ęcej ludz i prosiło o instalację tych urz ądzeń i wydaj e mi si ę, że działania niepopularne, czyl i np. takie, kt óre b y zwi ększyły efektywno ść skuteczno ść system u system u nadzoru czyl i, czyli nadzor u na d kierowcami wydawać si ę mog ą dzisiaj bardz o n iepopularny faktycznie on e tak ie niepopularne n ie b ędą, bo nasze spo łeczeństwo wbr ew temu wszystkiemu c o się coś c o si ę myśli odb iera dzia łania, kt óre poprawiaj ą bezpiecze ństwo bezpiecze ństwo naszych naszyc h naszyc h ludzi od odbiera odb iera bardzo pozytywn ie więc, ab y się tutaj tyc h n iepopularnych decyzji decyzj i nie ba ł Andrzej Markowski oczywiście, dlateg o że popularno ść pewnych cz y nie popularno ść pewnyc h decyzji najczęściej t o jes t nasz e wyobra żenie o ty m jak decyzj ę zostaną o d odebran e prze z prze z prze z spo łeczeństwo spo łeczeństwo tak ie durne n ie jes t, je żeli coś jes t korzyścią dl a niego t o najcz ęściej nast ępuje akceptacja teg o typ u zm ian oczywi ście zawsze b ędą osoby, kt óre b ędą odrzuca ły pewne zm iany b ędą odrzuca ły pewn e zasady, poniewa ż to ogran icza ich swobod ę działania, al e wobe c tych os ób wtedy mog ą by ć stosowan e represje my ślę, że ta k jak bardz o szybk o zostaj e zaakceptowan e zosta ło zaakceptowan e zaakceptowana zasada, że je żeli w idzimy kogoś p ijanego to zabieramy m u kluczyk i co ś co jeszcze w iele lat tem u było niewyobra żalne, bo by łaby to ingerencja wprawa drug iego człowieka w te j chwili jes t, bo czujem y się odpow iedzialni za tego idiot ę, który chce usi ąść za kierownic ą samochodu będą tylko chodz i o czujem y się te ż odpowiedzialni za ludz i komentarza, bo cel myślę, że to jes t w ogóle fa łszywe postaw ienie problemu t o znaczy czy n iepopularnym albo dobry skuteczny on e alb o n ie myślę sobie, że spo łeczeństwo w Polsce w te j chw ili generaln ie poszukuj e bezp iecznego system u transportoweg o wystarczy popatrze ć chociażby na YouTubie ile się pojawia r óżnych takich sytuacj i z ruch u drogowyc h cz y kierowcy przesy łają np. ten ryzykown e zachowania czy te ż wręcz przesy łają do policji c o jak gdyb y przecz y troszkę w te j chw ili te j utrwalone j, żeby donos imy prawda w te j chw ili pr óbujemy pom óc pol icji, żeby żeby w jak i sposób wyeliminowa ć ruch u z ruch u to zagro żenie, więc my ślę sob ie, że my jeste śmy w tyc h jak o społeczeństwo przygotowan i, je żeli wprowadzamy jakie ś nowe rozwiązania, które s ą może n ie znamy no t o jes t rol ę r ównież os ób, które wprowadzaj ą, żeby pogadać z e spo łeczeństwem przekaza ć, dlaczego wprowadzam y co chcem y osi ągnąć i proble m jest w te j chw ili wykorzystan ia r ównież te j si ły spo łecznym przypomnę ruch y miejskie w te j chwili, które zaczynaj ą jak gdyby b ędziemy r ówno znow u podnos i g łowę m. in . p o po wypadk u na nas okryte s ą, ale zaczyn a si ę tworzy ć jakiś ruch elek krótkich ich samyc h dokładnie ale, ale to bardz o to przerw a to bardz o dobrz y ludz ie dyskutuj ą problemy bezpiecze ństwa rzeszy kłócą, że nawet czasami n ie osi ągają pewnyc h rezultatów, ale jest proble m w kt órymś momencie musi wejść zim ą przy czy m chodz i jednostka, która jes t w stanie podj ąć ostateczn ą decyzję dobrze idziemy t ą stronę czyst o strona t o jes t m. in. rol a w łaśnie z 1 strony adm inistracja r ównież takich ekspert ów jak my, kt órzy s ą w stanie, gdyby podsumowa ć t o c o zosta ło osi ągnięte, ale na pewno to n ie jes t dylema t typu niepopularnym pytan ie dn ia nie ma popularnych albo n iepopularnych, bo to jes t sub iektywne odczuc ie ta k jak powiedział i w jednych krajach popularn e są skuteczn e jes t coś skuteczne zysk i przynos i rezultaty, kt óre sobie za łożyli, czyli poprawa Sobieraj na raz ie ABO nie w iemy, że u nas t e działania n ie s ą skuteczn e ponieważ, je żeli jego ro k z rz ędu jak jako całość jak o społeczeństwo jak o cały te n system, kt óry n iby jest, ale nie ma moje j opinii oczywi ście, jeżeli drug i rok z rzędu nam ro śnie liczba zabitych na drodze nie mo żemy powiedzieć, że nas z system dzia łania i zarz ądzania tym ryzyk iem czy m jest bezpieczeństwo w ruch u drogowy m skuteczny nie mo żemy czegoś tak iego powiedzie ć na spraw ę mam y Narodowy progra m poprawy bezpiecze ństwa ruch u drogoweg o na lat a 20132020 w les ie w końcu się kończy teraz mam y bronienie jeg o jes t nikła, je żeli chodzi o liczbę zab itych obni żeniu o 50 % w stosunk u do 2010 roku mam y tam wykonan ia ju ż 25 %, je żeli ogran iczenia os ób ciężko rann y w wypadk u jakieś 5 % n ie możemy powiedzieć, że ten system by ł dobr y bardz o pa ństwu dzi ękuję Ilona Buttler ekspertk a ds. bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o Instytut transportu samochodoweg o dziękuję bardzo źle ocenia Andrzej Markowski psycholo g transportu stowarzyszen ia psycholog ów transportu sporządza Marcin Flieger przez Skypea Global rodz ącej partnerki by ły policjant by ły dyrekto r centrum automatyczneg o nadzor u nad ruche m drogowym, gdyż obawiano si ę Krzysztof Woźniak auto r audycj i sko łowani zmotoryzowani audycj i sko łowani więcej o bezpiecze ństwie transporc ie drogowym zawiera reżysera więcej te ż w archiwum te j audycj i, kt órą gor ąco gorąco państwu poleca m wszystkim bardzo te ż pełnił opiekę merytoryczną na d ca łym bezp iecznym rank iem z rad iem TOK FM progra m przygotowa ł Paweł Ziętara zrealizowa ł Daniel Kowalewicz tak jes t c o jutro 12 listopad a pol icyjne statystyk i po długim weekendzie, a ja si ę z Regionalnego parlament u po tygodn iu w ty m, kt óry mija tylko muszę podliczy ć ile będzie spor o, a po informacjach program specjalny Radia TOK FM w związku z e świętem niepodleg łości po po dziesiątej przywitał si ę z pa ństwem Zuzanna Piechowicz jeśli pa ństwo n ie us łyszeli wszystkiego wart o usłyszeć wszystk o t o wszystk ie rozmow y z dzisiejszego bezpiecznego porank a z rad iem TOK FM m. in. rozmow a z ofiar ą wypadk u drogoweg o rozmowa ze sprawcą śmiertelnego wypadk u ju ż na stronie tokfm PL oraz apl ikacji TOK FM Adam Ozga do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA