REKLAMA

"Naprawdę jaki jestem nie wie nikt" - wokół biografii Jonasza Kofty (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2019-12-26 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:48 min.
Udostępnij:

Jonasza Koftę wspominają Piotr Derlatka, autor książki "Jego Portret. Opowieść o Jonaszu Kofcie" i Piotr Kofta.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór pa ństwu Ewa Podolska zara z na pocz ątku chc ę pa ństwa poprosi ć o wys łuchanie pewneg o utworu Słuchajcie pa ństwo uwa żnie, ponieważ na pocz ątku us łyszycie g łos bohater a teg o programu, al e w łaśnie zasiada w tej chw ili i właśnie Marek rekrut a w ładz te prze z państwa s łowa Jonasz Kofta muzyka Jan Pietrzak pami ętajcie o ogrodac h, a studia 2 gości pa n Piotr Derlatka dzie ń dobry dzie ń dobr y polonista teatrolog napisa ł pa n poec i Rozwiń » piosenki osie chc ę prz y wyborz e Osieckiej o Jeremim przyborz e Wojciechu Młynarskim, a także zdradz ie Agnieszka t o Agnieszce Osieckiej porusza pan kl imaty bliskie mem u serc u dlateg o bliskie, bo przecież mojej moc y zosta ł zwi ązany, a drug im gościem jes t nie nasze koszt y pa n Piotr Kofta Dobrzec p isarz publicysta ja ma m na d panam i przewagę n ie jest dobrz e za wcześnie si ę rodzić wobe c wcze śniej tak, ale akurat w tym momenc ie ma m taką przewagę, że ja widzia łam ten koncert to jest prosz ę pa ństwa fragmen t koncertu nastroj e nastroj e koncert fantastyczn y Opole 1977 rok koncer t, w którym zaczynało się o d Wojtka Młynarskiego pose ł Jonasz Kofta potem Agnieszka Osiecka przedstaw iali zapraszal i wykonawc ów do teg o wszysc y s iedzieli na scen ie, b y śpiewali cz ęsto refre n śpiewali wszysc y tak jak tuta j tutaj zaczęło się od tego, że t o Marek Grechuta zaczął po ty m, zosta ł zapowiedziany prze z Jonasza Kofty słyszeliśmy Jana Pietrzaka Łucję Prus i tak że, gd y patrzymy mo żna t o znaleźć, gd y patrzym y na te n ekra n t o w idzimy i Magdy Umer i w idzimy ta m Marylę Rodowicz Dżem te ż ludzi niekt órzy z n ich już niema, a przede wszystk im nie ma u na s tych g łównych prawd a, czyl i nie ma Wojtka Młynarskiego nie ma Agnieszki Osieckiej nie ma teg o, kt óry odszed ł najwcze śniej Jonasza Kofty ja ma m przed sob ą książka bardzo si ę cieszę, że ta ksi ążka wysz ła Piotr Derlatka jeg o portre t opowie ść o 1 szuka cz y wydawn ictwo Prószyński i spółka ksi ążka w łaśnie tak mało powiedziane z moich czasów te ż z łotnika na tak ą ksi ążkę, kt óra ma 600 stron ceg ła folia ta kwota ta chc e grać t o nie przeszły d ługą Rycak, al e proszę si ę n ie ba ć teg o, że ta książka jes t tak a grub a, ponieważ n ie w iem jak nasi słuchacze w momenc ie, gdy wezmą j ą do r ęki, ale przecie ż dawn o nie błyskawicznie, bo to n ie jes t tak błyskawicznego n ie da poz a ty m tek tu tworzy ła t u otworzyłam zacz ęła od połowy potem wr óciłam do początku i tak i t d . z wielk ą przyjemno ścią mas ę rzeczy dowiedziałam n o ja k ja zwykl e zrobi łam tak im wok ół s iebie w zada ł pytan ie c o m ówi nazw isko imi ę i Jonasz Kofta n iestety przeżyłam pierwszy ra z, więc troch ę dlatego jeste m przyzwyczajona, al e jednak ty m razem może to by ło szczeg ólnie bolesn e, że ludz iom, z którymi rozmawiałam ludz iom wcal e nie dwudz iestoletni, al e nie razi ć 40 letnim prawie n ic nie m ówiło dop iero zaczynałam uczcie, fa łszując po bardzo n ie potraf i dobrz e śpiewać kilka piosenek film ów ta k tak znam zn a najpewn iej podzielają panowie ze mn ą t o zdan ie, że tw órczość posta ć Jonasza Kofty prze z t e lat a jeg o nieobecno ści została nies łusznie znaczne j mierze zapomn iana dlateg o tera z bardz o cieszy, że powstała ta książka życie tyle m ówią naukowc y w zwi ązku z ty m, że n o ta k jak tuta j s łyszeliśmy utw ór zgadzają si ę panowie ze mną, a propo s teg o tak właśnie od o d odejścia ta k ja myślę sob ie tak, że zdecydowan ie przez 30 lat, bo Jonasz odszed ł w osiemdziesiątym ósmym rok u t o ponad 30 lat tem u zdecydowan ie mówiło si ę i pisa ło o n im za mało dlateg o ta k ta książka powsta ła w łaśnie t o m ówiłem wielokrotnie w łaściwie, że on o powstało z tak iego troszk ę żalu w łaśnie właśnie z takiej g o poczucie pustk i w pokoj u nasz ą ja ma m jeste m głęboko przekonany, że t o w ielka tr ójka Osiecka Młynarski Przybora Kofta, czyl i Tworka w łaściwie zas ługują na Niechcę powiedzieć laurka cz y pomn ik, al e na pewn o n a na pamięć Niewiem chyb a nie do końca się z panią zgodz ę, że tak zupe łnie Jonasz Kofta zosta ł zapomniany, bo oprócz teg o, że kojarzym y jeg o p iosenki takie najbardz iej znane, al e chyb a te ż w izerunkowo kojarzon y prze z przez publiczno ść w momencie, gd y pokaże zdj ęcia młodym ludziom to ludz ie będą wiedzieć Jonasz Kofta mam y bardzo chciałabym, żeby tak i eksperymen t chcia łabym, ab y tak było, ale te ż mam namy śli, że mówiący niesłusznie nawe t b y urząd SUV - a zapomn iany, ale t o jest tak że ro śnie pokolenie to co się zapomniał o tyc h po prost u nigdy si ę n ie dowiedzia ło zmiany, jak ie zasz ły Żydzie rynek muzyczn y wszystko prawda ZUS n ie miał okazji mia ł okazj ę w momenc ie, gd y znikają piosenki, kiedy my śmy Radia s łuchali, sk ąd ja zna łem Jonasza Kofty ja my ślę, że p ierwszy ra z tak naprawdę nasze ko ści us łyszała i zobaczy łam c o 60 piątym rok u te ż fest iwal w Opolu, gdy pojawiaj ą si ę pami ętajcie ogrodach wted y, gd y dostaj ą nagrody dz iennikarzy programac h p iosenka kabaret u studenck iego wtedy us łyszałam chyba ty m nazwisko nieby ła Warszawy by ła młodsza, więc nie chodzi łem do hybry d n ie chodziłam poz a ekip ą ja s łucham Radia interesowa ły si ę ogl ądał telewizję ze s łuchania Radia zna łem Jonasza rad iowca ta d ialogi na 4 nogi tak dalej z e s łuchania ogl ądania telewizji widziała co prawda t e p iosenki by ły stąd st ąd wyros ło pokolen ie jak że m ówimy t u żyć z z łożonej spraw ie znacz y więźniom t o nieszcz ęście że, że smarów w zasadz ie w ostatn im rok u komun izmu tak iego teg o jeszcze tak iego smutneg o szareg o obumieraj ące komun izmu w ro k p óźniej wska że wr óciło i zmiany które, kt óre zaszły w Polsce na ka żdym poz iomie również kultur a by ły bardz o bardz o g łębokie i my ślę że cz ęść tego problemu, który tutaj mówimy t o jest problem prawn y z wyparc iem tamtej epok i tak jak o może n ie wyparc ie, al e specyfika panie ministrze pewne j form ie taki pami ęci z 1 strony nostalgicznej z drugiej strony tak iej kombatanck iej ta k dz iwnie pamiętały PRL w zwi ązku z ty m prawdopodobnie Jonasz w ty m wszystkim z nie może si ę n ie mie ści w ty m w ty m w izerunku cz ęsto patrz ąc na trójkę tera z Jeremi Przybora t o te ż, by osobny tema t na tę tr ójkę Młynarski Osiecka rosyjska pisała ksi ążki tak najlepszej najbardziej znan e rzeczy te ż powsta ły wcze śniej przed osiemdziesiątym dziewi ątym rok iem Młynarski oczek k ilka la t tem u oczywi ście znać te ż c o można, b y jego najlepsze p iosenki zosta ły wcze śniej, al e był z nam i prawd a funkcjonował oczywi ście natom iast Jonasz Kofta nie pisa ł nie ma dzienników nie mo żemy wyda ć prawd a nie ma wspomn ienie go zna n ie będzie takiej, czeg o nawe t ok a jak wszyscy ca łe moj e dzieci ęce życie dost ępnego 2 pocztówki tak, gd y między siebie rzuciła si ę z KPN napisała ju ż ludzie dostarczaj ą i t d. one nie uprawia ł seks teg o typu koncesyjne j literatury w żadnym żadnym wypadku po prostu innego to n ie interesowała, ale i u nas nastolate k jak si ę okaza ło pisywa ł l isty i potem wszystk o tak, a sporo tyc h list ów pisał do swoje j ówczesnej dz iewczyny narzeczonej 17 listów miłosnych mo żna powiedzie ć przekaza ła na m pan i Agnieszka 2 dni tem u, gdyby żył sko ńczyłby 77 lat, bo urodzi ł si ę 2008 . l istopad 8 listopad a 1940 drugi rok u w i mo żna doda ć, że urodził si ę w p iekle, ponieważ ta k na t o 40 drugi rok z ocz u na Wołyniu ta m chwil ę wcześniej w pa ździerniku dosz ło do l ikwidacji gett a zgin ęli Żydzi Jonasz przebywa ł tam rodzice Jonasza przebywal i ta m w takiego tytu łu, że mama Maria po prost u zabra ła Mieczysława Warszawy chcą g o uchroni ć przed przegrać ta k prze d przed Holokaustem, wierząc zapewne, że t o będzie miejsce, w kt órym uda im się przetrwa ć, al e niestety ta h istoria ich n ie ominęła ta w ielka historia trag iczna historia n ie omin ęła, bo w łaśnie likwidacja gett a a kiedy Jonasz urodzi ł w l istopadzie czterdziestego drugiego rok u zara z potem zacz ęła si ę rze ź wo łyńska jes t w łaściwy możemy powiedzie ć, że tutaj cude m było przej ście w ucho igielne tak, kiedy ojc iec wieczyst ą Mieczysław Mieczysław rzecz ą nazwa ć Kofta wtedy mn iej więcej właśnie t ę chwil ę wcze śniej tak myślę n ie wiem cz y się tego dok ładnie jes t dalsz e na m wspólnymi siłami ustali ć, że te n cz łowiek, kt óry podrobi ł dokument y przerobi ł nazwisko karte l naukowc a rzeczywi ście istniej ą c o zrobił tak kasztel t o by ło bardz o popularne żydowskie nazw isko dlatego dosz ło do tak iego fa łszerstwa dokument ów skryb a Iwanow wdrapa ł e l przerobi ł, a n a o tak powsta ła Kofta jako kra j jes t znacz ącym znaczącym nazw iskiem po rosyjsk u znacz y koszulę 1 000 000 też n ie boj ą naszym no nie by ł Jonasz by ł Janusz Januszem dodatk u Konradem Janusz Konrad tak, bo ta zmiana kart y na Costa to zrozumia ła te r ęce konteks t h istoryczny, a Janusz znają n o w odpowiedzi jak t o si ę do znacz y różne s ą pieniądze mo żna różne s ą opinie na ten temat, kiedy pojaw ia si ę Jonasz przeważają opinie, że jednak pojaw ia si ę ju ż w Warszawie, k iedy Jonasz traf ia t o z środowiska kabaret u hybrydy wcze śniej jeszcze znan e dla 60 tak tak wcześniej jeszcz e próbuje wra z z Adamem Kaczmarek zorganizować własny kabare t w tkanc e to n ie udaj e wted y on zm ienia zm ienia zmienia swoj e imię oczywiście n ie rob i teg o oficjalnie t o jest tak a Niewiem może troch ę zgrywa mo że taka trochę deklaracj e jaka ś artystyczn a, czyli t o jes t pocz ątek lat pocz ątek lat sze śćdziesiątych ja chc ę tylko powiedzie ć szczerz e troszk ę wcze śniej Jonas dowiaduje si ę o d ojc a swojego o te j żydowskiej ga łęzi rodz iny do te j por y t o jes t tajemnic ą rodzinną mo żna powiedzie ć, a pa n, k iedy dowiaduje n o w domu prz y ty m m ówi po prost u natomiast to n ie jes t temat tak w ędruję mia łem teg o świadomość, ponieważ lat a osiemdziesi ąte dz iwny czas i w PRL - u temat y żydowskie w zasadzie n ie istnia ły ludz ie dla ostro żności woleli o tym, rozmawia ć tego temat u nie porusza ć się z niego n ie Zagłębie przecie ż dop iero po dziewięćdziesiątym rok u w zasadz ie mamy eksplozj ę wszystk ich poszukiwa ń to żsamościowych ja wiedzia łem, ale nie była dl a mn ie ważne cz y dobrz e my ślę, że ksi ążki pan a Piotra pa n dowiedział si ę r óżnych rzeczy mn óstwa rzeczy wizualizery po p ierwsze, ojcu rodz iny tak pow ietrzne wydaj ą si ę tyc h r óżnych przodkac h, których co ś tak zrobili serc n iesamowita coś ta m wiedziałem o niektórych niekt órych n ic n ie wiedziałem niekt óre rzecz y mi si ę n ie łączyły z e sob ą tak np. są przecież tam różne ga łęzie te j rodz iny i nagle wszystk o za tak i zator za pomoc ą tak iego kiego 1 gest złożyła się wydarzyła si ę do kupy to jest t o jest co ś t o historia, a c cz y też pa n o ojc u powiedzia ł 87 marca chyb a zdradza ły przeraża bowiem obowi ązek, żeby t o kiedy ś powiedzia łeś t o bardzo bardzo mnie t o jako ś tak zaintrygowa ło, bo widzę, że dowiedziały się o 11, żeby pracowite, czego n ie było wida ć w domu no co znaczy nie była teg o do końca widać da ło bo kiedy o n pracowa ł ja pal ę zwykl e po prost u cz y pracy wolno sa m pracowa ł nocam i tak jak przychodzi łem na s iusiu w na s t o s łyszałem jeg o jego pracę mia ł z wyżej jak pisa ł do muzyk i na tyc h grunge w tak ich starych przewidzie ć na klej u prezes wys łuchał bez części tocz y si ę teraz bez słuchawek są, więc t o był tak i ataki tak ie tło t ło nocn e tło to jest n o by ł pracow ity n iesamowicie test t o si ę dopiero wtedy, k iedy si ę z te j ksi ążki cz łowiek dow ie tyc h wszystkich polac h dzia łalności jeg o r óżnych, które zawsze, których zawsz e my śli oddzielnie, a tymczasem okazuj e si ę żadnym wszystkie następowały w ty m samy m momentaln ie się przenika ły Poprad taki teat r i Radia i kabare t Estrada Estrada i rec itale moj e dzieciństwo t o jest tak ie etat y nie m a w domu, bo jest zm ienia w Grudziądzu Toruniu Gdańsku Wrocławiu Krakowie Radomiu Kielcach w Dzierżoniowie gdzie ś te npo prost u w trasie wyst ępy, a jak przyje żdża to jaka jes t atmosfera wted y w dom u jak i czym r óżni dom be z ojc a z dome m z ojcem po co ojcow ie bardziej lub ili obecn ie bardziej lub gm iny różnie c o jes t do wspomnie ń jes t takie przychodzi, więc pojaw ia si ę ojc iec zakłada szlafro k na garn itur jest w dom u wted y jes t w dom u tak, gdz ie spa ć w to t o o n rob i, al e jeszcz e mog ę się wtr ącić tn ą, bo dla mn ie samego t o te ż by ło odkrycie, że Jonasz by ł tak pracowitym cz łowiekiem, bo przecie ż właściwie ka żdy chce też ksi ążka jes t wbr ew legendz ie właśnie w łaśnie o tym, chcę powiedzie ć, że wszysc y m ówią o n im zresztą on sa m też ta k o sob ie mówił, al e nie pracuj ą najci ężej jest tak a legend a Jonasza, które w łaśnie un ika odpowiedzialności n ie wywi ązuje si ę zadań n ie chc ę mu napisać swojeg o kolegę dano do pana r ęce liczne dowod y, że tak było tak, bo la t, a opr ócz teg o, a no w łaśnie oprócz teg o, bo rzeczywi ście szalenie aktywn y, zw łaszcza w latac h siedemdziesiątych plu s t e r óżne pol a działalności i Jonasza Koftę no t o naprawd ę całe spektrum tego jes t bardzo bardz o dużo też sobie sam n ie zdawa łem z teg o sprawy jak w iele rzeczy on robi ł w 1 czasu n o tak pisa ł z, żeby zrobić t o co rob i trzeba po prostu jest przecie ż by ć w pracy tak im się wydaj e, a c o wi ęcej ludz ie wp łynęli najbardziej na t o, że był tym k im by ł zarówno je śli chodzi o t o jak funkcjonowa ł jak tak ą jeg o jeg o cech y charakter u postawy na c o go ukształtowało c o ukszta łtowało i my ślę, że na pewn o wp ływ na 1 miał ojc iec Mieczysław dz iennikarz rad iowy założyciel Radia we Wrocławiu pote m w Łodzi ata k w Katowicach w Łodzi te ż sam Mieczysław jak si ę dowiedziałam tutaj my ślę, że dzi ęki dzięki tob ie Piotrze te ż miał amb icje literackie prawd a pisywał kr ótkie teksty zresztą n ie tylko publicystyczne, al e także tak im tak ie l iterackie myślę, że t o rad io mi łość Jonasza do Radia t o zasługa zas ługa ojc a t o na pewn o rodz ice widzie ć matk a jednak bardz o du żo czytał ogromn e ilości poch łania ksi ążki po prostu n o jakie ś gigantyczne ilości ksi ęża robią tak samo na własne rozstan ie tak moja bawc ie Marie k im by ła germanistka i f ilologii germa ńskiej tak profesorem na pewnym etapie ko ńcowym swoje j kar iery, al e nowy przera ża się wtr ąca skończył filozofi ę na Uniwersytecie warszawsk im przed wojn ą broni ła pracy mag isterskiej u prof. Tatarkiewicza przecież on by ł tak, gdy rodz ice rozeszl i pomi ędzy t e wpływy były prawd a nie tworzyli by ł przez rodziny, do kt órej si ę wrac a na obiad, gd y się rozeszli c iele mia ł la t k ilka ta k ta k tak 614 mieszkań w r óżnych m iastach taki nieustający przem ieszczali jeszcz e między tym i m iastami różnymi wyraźne wpływy ojc a potem jedna k jes t Matko jes t matk ą dop iero w Poznaniu czyl i w les ie s ą tak będzie 1 syn 1 zobowiązanie to, że to by ł ich znakom ity pomysł prz y ty m znakomity rozumiem, że t o ich rodzic ów tak bardz o i nic nie m ówię to straszn y pomys ł jes t także, że wpadaj ą na tak ie pomysły n iestety, al e potem w pojecha ł do Poznania, by z matką czy dochodzi ć do l iceum plastycznego n ie pojechał do Poznania, żeby by ć matką zdecydowanie chyb a chyb a chyba wtedy chodziło o t o, żeby jednak nie rozdzielać bra ć, bo rzeczywiście nie było marsz e ot o między rodz icami, że pojecha ł do matk i ojc iec m ówi ma zostać n ie wiadomo n ie w iadomo jak podejrzewa m, że mo że nawet mo że nawe t ojcu Jonasza by ło to troch ę na r ękę, bo ju ż wted y pozna ł inn ą kobietę, kt órą z, kt órą o żenił i kt óra tak chyb a Jonasza n ie do ko ńca akceptuj ą akceptowa ła tak jedz ie do Poznania idzie do liceum plastycznego tyc h jeg o wyb ór oczywiście tak to si ę te ż rysuj e Jonasz uw ielbia rysować loka l rzeczywiście plastyczny chodzi na AGH do ogrod u zoologicznego ta m osad a sob ie na ławce ogl ąda zwierzęta rysuje jes t kont o rachunk i zachowa ły z czas ów pozna ńskich s ą n iesamowite po prostu tak ie groteskow e absolutnie nie jes t rysune k real istyczny, toteż dlatego, że to szko ły inna niż wszystkie to szko ła pozbawiona, jaki jest takie polityczne nie w iem jak to nazwać indoktrynacji t o jes t szko ła bardz o oryg inalna el itarna młodzież ma dużo wolno ści kryt e z 50 piąty, kt óry b ędzie też ta k ta k ta k tak w łaśnie w tworz ą ta m kabaret je żdżą na plenery malarsk ie poznają ludz ie maj ą spotkan ia wychodz ą do teatru no dz ieli si ę po prostu mn óstwo rzeczy jednocze śnie ona c ierpi na kompleks Poznania lu b bardz o teg o miasta chc e jak najszybciej stamt ąd uciec uważa, że t o tak ie za ściankowe miasteczko mimo teg o, że dużego dziewczyna, kt óra by ła w Warszawie chodzi ła do l iceum plastyczneg o w samorządach go m ówiła, że cudown ie w przeciwie ństwie do Warszawy tak pote m w życiu doros łym Janas b ędzie tworzył tak imi, że został wyrzucon y z teg o ulic ą sztu k plastycznyc h w Poznaniu i opowiada ł znajomy m chyb a również rodzinę prawd a, że sko ńczył warszawskie l inia prawd ę świadectwo maturaln e dziś jes t ta w izja udałem si ę do teg o poznańskiego l iceum tam widzia łem to świadectwo jak jest z tak z teg o c o co potraf i się uda ło wynaleźć wydaj e si ę, że tak dobre lat a jeg o życie by ł szcz ęśliwy tak tak czytaj ąc tę książkę t o takie myśli i ta m oraz skor o ja te ż swoj ą tak ą pozycję wśród był bardz o tak był o n by ł bardz o oryg inalnym człowiekiem bardz o oryg inalny m łodym nastoletn im artystą już chyb a w og óle wtedy mia ł tak ą potrzeb ę rob ienia czego ś ponad 3 czy podatn ik n ie nauk ę pona d malowanie cz y n p . w łaśnie teat r tak debiutowa ł tak naprawdę studenck im jak o uczeń l iceum debiutowa ł w studenck im teatrze sensacji t o by ł na wydz iale prawa istnia ł tak ch ętnie teatr sensacji ta m Jonasz po prost u projektowa ł scenografi ę cud produkt był incydent, ale jedna k to zdarzyło t o wida ć to pokazuj e, że mia ł taką otwarto ść i potrzebę byc ia w grup ie rob ienia czego ś jeszcze wi ęcej niż tylk o t o malowanie zachowa ł się n ie w iem jakiekolwiek postac i w relacjach ludz i tak dale j, jak ie jes t tak ie dowod y na to k im chciał by ć chciały artyst ą to bow iem te ż jasn o formu łować w tych wspomn ieniach, gdz ie opowiadaj ą, że wiedzia ł, że jako n ie w iem 1718 latek jasno sformułował chc ę by ć artyst ą niewa żne, jak im niewa żne czy b ędę malarzem cz y będę p isarzem poet ą, al e interesuje n ie tylk o to to te ż widać wyra źne zni żki z jakiego kt óre tego boj ą, gdy nie mia ł takiej motywacj i w g łowie n p . jedni wobec mn ie obrazy mo żna sob ie tak pomyśleć n a tak wczesny m etap ie życie i deptak iem na palen ie też dz ieleniem i podziwem tak, b y by ły na jes t później konsekwentnie pierwszy ro k są stud ia, które ze troch ę pod wp ływem nacisków rodzic ów co ś konkretnego Politechnika lekarz n ikomu dydaktycy, jakby chc e być artystą, gdz ie na Politechnikę, ale zachowuje si ę tak przyszły artysta c i do fakt u bardzo szybk o rezygnuje w ogóle nie chodzi na zajęciach tak że to nie m a o czym mówić t o by ło błąd myślę, że to rodz ice wymyślili rzeczywi ście t e studia chyb a ojc iec tak, kiedy trzeba jeszcz e by pami ętać o 1 rzeczy w ty m czas ie w PRL - u stud ia in żynierskie stud ia techniczne n ie maj ą tak iego od ium maj ą teraz, że rzecz, że s ą takie zupe łnie oddz ielne ścieżki kariery i one się n ie łączy ze sobą będzie można by ć albo inżynier alb o artysta bardz o wielu ludz i do kabaret u nap ływały w łaśnie po kierunkach ścisłych pokój na rękach ci ąganie za Wrocław elita ku r e, a przede wszystkim biegacz Zwoli projekt u po prostu ludz i na studiach by ło i tak wystarczająco ma ło, żeby si ę wszysc y znal i między Politechniką un iwersytetem innymi uczeln ia, al e pote m l ąduje jedna k na Akademii sztuk pi ęknych Akademia sztuk pięknych t o są to s ą arty ści sieci mo żna znaleźć te n film jes t nasz ą to jest Intel Wierzbickiego Krzysztofa Wierzbickiego ten f ilm chyb a Jonasz brzuchu Lewiatana w brzuch u Lewiatana tak tam pojaw ia si ę Andrzej Dudziński, kt órego pozna ł w czas ie studi ów, które p óźniej poznał dzięki lepsze j dyskotece dziesi ąty, ale Andrzej Dudziński co ś takiego ja, m imo że jeste m m ężczyzną jestem kobiet ą, toteż zakocha łem Jonasza c o tak iego miał Jonas, bo chciał pozna ć przez chwilę on ludz ie prawd a, że gruzi ńskie wypow iada s łowa to nie czek a wypowiadane słowa t o ciekawe zreszt ą jes t, żeby potrafi ł uwodzi ć ludz i not mo że bow iem tak wydaj e mi si ę, że o n by ł niezwykle szarmancki nie tylk o w łaśnie wobec kobiet, al e r ównież wobe c mężczyzn mia ł co ś c o miałem magnetyzm u sobie jakby kt o tak sobie wyobra żam Jonasza mia ł n iesamowity da r opow iadania n p . t o mn ie osobi ście bardz o pewn ie b y zainteresowało opowiada ł w sposób niezwyk ły publik ę mia ł publik ę, ale potrafi ł te ż s łuchać przyjac iele znajomi mówią, że o n mia ł by ł bardzo dobry m s łuchaczem miał uwa żność na drug iego cz łowieka i chyb a cech y sprawia ły, że rzeczywi ście uwodzą po prostu ludz ie go lub ili odby ł te ż pozbawiony zawi ści n igdy n ikomu n iczego n ie zazdro ści pomaga ł ludziom w modernistycznym świecie co rzekom o świecie artystyczny m prawda s łaba konkurencja jednak notar iusze tw órców w śród twórców czy t o hybryd y czy p óźniej i t d . my ślę te ż ludziom imponowa ła jeg o inteligencja oczytan ie w iedza n iesamowita mówiono, że chodz ącą encyklopedią prawd a Piotrze czyta m mn óstwo rzecz y tak mia ł mia ł tak ą bardz o bardzo szczeg ółową pami ęć również m y si ę też popisywa ć w związku z ty m jak kto ś zapami ęta pami ętam rzeczywiście ksi ążki ca łymi stronam i t o c o mógł wykorzystać t ę pami ęć jako cz ęść urok u osob istego w domu te n uro k osobisty to by ło tak że w dom u też t o było czuć wida ć t o, o czy m powiedzia ł pa n Derlatka dowodzą ludzie, kt órzy wiedz ą wszystkich naoko ło, a przychodz ą do domk u już nic z teg o nie ma zupe łnie moje wspomnienie jes t tak i, że przeprowadzili śmy w miar ę normaln e życie po prostu ba łam mama mam a Niedbała, al e b ędzie przeszkadza ł n o t o ujął t o był w dom u t o normaln y face t z poczuc iem humoru również swoj e dziwactwa r óżnymi każdy cz łowiek tak, czyl i w łaśnie z tym na s w tym tryb ie życia tym, że nie nie ujrze ć na maszynie skończyła m u przepisywać tekst y na maszynie, al e tak i wychowuj ący tak należy w ty m składzie nie tylk o, sk ąd n ie t o zawsz e be z zawsze było takie kontra żyj i pozw ól żyć innym tak jak si ę chc e zupełnie absolutnie niczego tak iego n ie pami ęta o n uważa, że jem u nale ży dobrze wolno ści w związku z tym dawa ł te ż dawa ł t ę wolno ść ja chcia łam pa ństwu tera z wszyscy jej portre t, bo jedno z najwi ększych sukcesów la t siedemdziesi ątych Jonasza Kofty fantastyczn a muzyk a Nahornego tuta j znalazłem te n fragmen t jak to powsta ł jej portfe l, bo wol imy Zachodu napisał muzyk ę to muzyk a do ść d ługo czeka ła na to b y ktoś napisa ł s łowa jak koszt y, czyli pana mama wspomina t o tak któregoś dn ia zadzwoni ł na Horny Jonasz od łożył s łuchawkę wzruszaj ąc ramionami powiedzia ł pojęcia nie mam o czym ma by ć ten cholern y port ma pisa ć jaki ś kob iecie, a wysokie naprawd ę jestem nie w iem buchnął n o t o nap isz o tym, że n ie wiesz no t o Jonasz Kofta napisa ł pos łuchaj prawd ę jak jes t n iewielki, bo tego n ie wiesz nawe t ca ła ta ńczących wok ół rynk u lustr a rozw ój sk ład m ówi złotych przerwan y w czu ły gest w pewien nac isk k ładę w ci ągu prawd ę ja te ż dobre zdanie potrzebn e celem n ie po drodze b ędzie raze m i Unia oset zabawe k z nią rysune k humu s erotyzm u dogoni ć Unia z meg o wcal e czy będzie prz y mn ie cz y real izmem zamy ślenie nag łych i dla Turowa t o, bo mi było wje żdża mn ie kiedy ś, że życie WD spogl ąda wci ąż na prawd ę wiedzieli, bo teg o nie nawe t z VAT tańczących wok ół Żary lustr a rozw ój sk ład, bo o d zm ian zerwan e lu b czuł w pami ęci sk ładają si ę z pa n Piotr Kofta powiedział, a na gitarze gra Karman jemeńska najwa żniejsza jest 1 z tych przypadk ów panowie tuta j zacz ęli rozmawia ć o tym jak t o Jonasz Kofta pomag a r óżnym ludz iom młodym zaczepi ć si ę pomag a im dostrzegając w nich talen t pomaga ł im starc ie kar iery po życza pieniądze pomi ędzy pozwal a pomieszkiwać u s iebie za łatwiam jakie ś fuch y generaln ie ich czerpa ł z teg o wielk ą przyjemno ść m. in. taki spos ób pom ógł warto, więc ch órze w środowiskach UE kraj jawi ł si ę w ówczas rad io w tr ójce i dokona ł pierwszych nagra ń swoich Jerzemu b ądź graczowi Jerzemu Sosnowskiemu no właśnie leg o ściągnął z Poznania ta k tak Januszowi kapuście tak mo żna, by ten misterny plan ci ęć i Romanowi Szymańskiemu właśnie g itarzysta tak to wszystk o mo żna znale źć w te j ksi ążce przypom inam pa ństwu jeg o portre t opowieść o naukowcu okaza ła si ę bardz o n iedawno prawd a tak 12 listopada dzi ęki uprzejmości wydawn ictwa mam y dl a pa ństwa kilka egzemplarz y uprzedz ę przyjdz ie do dom u bardz o ci ężka paczka, która weszła sieć ta książka jes t też dost ępny chyba jak o e-book, wi ęc ktoś ma problem y jest wcześnie na garstkę nie może trzyma ć takiej ci ężkiej cza s może znale źć na t o szukajc ie pa ństwo szukają państwo Buka, a ja m imo to w ielu ciężko, bo j ątrzy, a c o jes t rozliczyć z Błaszek ko ło w rzec e dru żynie nie książka n ie zastał chcę powiedzie ć, że moją kole żankę ważyła ile z chwil ą 200 ty s straszneg o w rozmawiają przez momen t, a w og óle o pewnej dziedzinie, które n ie maj ą z ielonego pojęcia żywność to si ę także zajmowa ł, a m ianowicie o teatrz e o sztukac h chciał chcia ł chcia ł pisa ć większe formy i chcia ł napisać opow iadanie, kt óre przez ksi ążkę Brazylijki do tego n ie dosz ło, ale je śli idzie sztuk i t o zrealizowa ł c o tak taką pierwsz ą po pominiemy te n eta p szkoln e pierwszą sztuk ą by ło oko z wyroku z siedemdziesiątego t o by ło przedstawienie dyplomow e student ów warszawsk iej Akademii teatralne j i re żyserował Aleksander Bardini t o by ł muzyk ę mimo gra jak t e krzywdy m ówi on a tak t o szalenie podoba ło, bo tak i poetyck i, al e tak ie hipisowskie to też były nowo się pan mówić w ogóle to zara z mam tak skorzy śpiewogry na szkl e malowane proceder zosta ł zwi ązek z e od teg o w łaściwie w łaściwy zaczęła, a pote m potem by ły jeszcz e inne sztuk i pisane czase m we współautorstwie bardz o lub i historie o sztuc e Achilles i mi łość, którą napisa ł Kofta właściwie to, b o na podstaw ie sztuki Achilles i pa n Artura Marii Swinarskiego i t o sztuka zosta ła wystaw iona w teatrze nowy m Jonasz Kofta napisał t o z Michałem Prószyński i Poznaniu tak no t o by ł skandal to był skandal, bo ta m Lech Łotocki, graj ąc tytu łową rol ę rozebra ł si ę i pan i dyrekto r Izabella Cywińska pani dyrekto r teatru noweg o w Poznaniu o d otrzymywa ł różne pogróżki, które pop iera prem ier i 704 z jak im uczuc iem poznan iacy potrafili zareagować wobec teg o, jak i stosunek osob isty do sztuki tak, je żeli wszystk ie stereotyp y, że potwierdzi to znaczy tak aha n o ta k tak, al e ja musz ę państwu powiedzie ć, że oczywiście przeczyta łem tę sztuk ę i on e naprawdę urocza ta m nie ma nic prostego t o są bardzo dobrz e nap isane p iosenki urokl iwe tekst n ie w iem, sk ąd taka reakcja właśnie chyb a chyb a chodzi ło o nago ść na scen ie jedna k lata siedemdziesi ąte tak jest chyb a n ie do końca real izator Martyna Osiecka z Poznania zanegowała o tam zara z stereotyp y o poznan iakach charty n ie było wted y na świecie jak sztuka była on a jak o największą chyb a zaczyna na pewn o większą sztuką nasz a t o po wojna Chłopska t o była t o by ł du ży teks t historyczna sztuka Jonasz by ł wted y pod wpływem teatr u Brechta i toby jakoś tak ja k o ty m, przeczyta łem, że taki, i ż odległe wyda ło, a od 1 jako poety od naszeg o liryka o d Jonasza jak o członek kabaret u i wojn a Chłopska dziej ące się, al e też szukam y na ona ma w sobie w iele wiele cech Jonas z a tak ona masą Gui m ówię tak, bo n ie znam s ą i kt óre są troch ę tak troch ę rektorsk ie formie tak pomy ślana, al e są bardzo j ą na ow e różnymi względami są piękne ko łysankę bardz o lubi nie są w stanie zresetowa ć g łowy w przeciwie ństwie do boju nas i nie pami ętam wszystk ich wierszy, jak ie przeczyta łem życie jest mo im zdaniem t o jes t tak z t ą wojną chłopską on e by ły pisane dziś mniej wi ęcej roku 1003 . czwarteg o wcześniej d ługami panują PiS po kawałku to mia ł by ć tak i sko k na g łęboką wodę tak ie tak tak i właśnie tak i momen t, w kt órym on przestaj e by ć przedstaw icie rad iowcy, że p isarze taką sob ie t o wymy ślił w zasadz ie w pomysły 93 % uda ło się zrealizowa ć pa n precyzyjn ie okre śla czy 3 setach do legalnego tak że dl a zezwolen iem tak, dlatego że nie mia ł szcz ęścia w Polsce d o do sce npo prostu ładna drog a real izacji tak ta k tak, al e Adam Hanuszkiewicz chciał wystawi ć w teatrz e Narodowym zapowiada ł nawe t mówił o ty m w wyw iadach, że Jonasz Kofta napisa ł świetny tekst, kt óry na pewno zostanie zreal izowany na deskac h teatru n ie dosz ło do te j realizacji n ie w iemy na pewn o, dlaczeg o 1 z historii m ówi o ty m, że Zofia Kucówna, która by ła w obsadzie tej sztuk i powiedzia ła, że takich słów z e sceny mówić n ie b ędziemy rzeczywi ście sztuka była do ść dosadny m momentam i wulgarn a niestety Warszawa zobaczy ła wojny ch łopskiej korzysta te ż syna linczu w artykul e w tyc h jak najbardziej żałuje, że n ie danym i by ło zobaczyć kompotu cz y się dowiedzia łam o te j sztuc e, a z pan a książki nie by ło łatwo zobaczy ć tak kompo t t o sztuk a napisana z Ben hektarem Zdzisław w tym rozliczała je upominam przepraszam cz y to, bij ąc f ilm Marka Piwowskiego pretensje niż naturszczyk ów tak ich jak tak ra z siedemdziesiąty, al e te ż utalentowan y p isarz t o bardzo c iekawa historia, dlateg o że panow ie spotkali się znale źć c o prawd a wcze śniej spotkal i si ę instytucja psych iatrii neurolog ii tak i pociąg stawia ją do rynk u represj i ta k i to my śli te ż sztukę narkoma n narkoman a ac h, ale chyba te ż, o czym wi ęcej, bo to n ie jes t wy łącznie teks t o narkoman ii oczywiście to jes t tekst o relacjac h mi ędzyludzkich relacjac h chociażby rodz ice dzieci n o tak w ładza koszmarze, jak iego do świadczał pokolen ie ludzi wchodz ących w doros łe w obszarac h 7080 też sens u kompletnie t o jest sztuka, kt óra mia ła kilka real izacji chyb a najs łynniejsza realizacja t o fabryk a Norblina tuta j znow u s ą Gui, bo to był t o było przedstaw ienie z piosenkami t o jest jedyn y właściciel zosta ł dotychcza s zarejestrowan e w og óle telew izja Polska zarejestrowa ła jedynie fragment y kr óciutkie mogliśmy kiedy ś zobaczyć prz y okazj i niedzieli z nasz ą KOV t o bardz o szkod a, dlateg o że pa n rzeczywi ście pan niestety tego n ie widziała jednorazowa sprawa by ła ta k tak jak był odbi ór wtedy n o niesamowite po prost u to co prawd a on i zagral i kilkana ście razy, bo to zosta ło prze z w ładze zdj ęte zdj ęte, ale ta m gra ł Robert Janowski debiutowa ł Michał obaj Ros r ównież śpiewał w grac h kompot c przychodzi ła młodzież t o by ło troszk ę inspirowane muzyką Her, czyli znow u ty m hipisowskiej muzyk a to przypom ina spełniony poza sceną teatru, który to by ł ro k przyby ło 803 oddział Gdański kwestia narkotyk ka żdy z tor ów tak już kwestię pojawia ła si ę na ok ładkach w mediach też t o był to by ła sztuka t o w łaściwie trudno sklasyfikować, bo t o był t o z 1 strony drama t z drugiej muzyk ę, a trzec iej strony z kole i był rockow y Band na scenie, czyl i to w łaściwie to by ły w tak i performance ORA ta roku operator chyba też cora z t o pan jest jeg o fragmenty ewentualn ie widzia ł tak to znacz y ja jeszcze jestem świadomy teg o, że zm iany na taśmach sekret y są, a aż pa n określenia miał ja n ie mam poj ęcia działania mog ą być starost y, cho ć wtedy, gdy otworzył opowiedzia ł, że to jes t, ale teraz w domu pa n już teg o n ie znalazł może le żeć jakie ś kasec ie nawet niemal że stwarza trenować maj ą łożyć prze z ra żące panu przyniosło to rzecz ciągle ma m jak pa n mówi być może le ży kasy na kasecie to znacz y, że c o znacz y t o Tonym oskarżycielskim pojęć znaczy chyb a n ie przesłuchał wszystk ich kas jest doprawd y aha, czyl i jeszcze jest to c o pan na pocz ątku audycji mówili jeszcze poz a anteną, że mo że si ę znaleźć oczywiste śmiech ja ma m całą g órę r ękopisów nasz e przeważnie są t o po prostu r ękopisy jeg o p iosenek, kt óre znam y wszysc y, ale mo im zdaniem w tym w tej daty te j górze jest jeszcze coś, czeg o n ie znam y tylk o poprosi ć pan a Boga jak urlo p, żeby m óc zrobić n iepalne czek a długo wszystko po Rosji szef a ro k osiemdziesiąty sz ósty 2 lata p óźniej Jonasz Kofta um iera lat a osiemdziesiąte postan ie wojennym s ą ciężkie dla niego tej to n ie jes t dobry okre s pod w ieloma wzgl ędami pierwszy z pierwszych chory choruj e na nowotw ór, którego zreszt ą uda ło wyleczyć drugi zmienia się kompletn ie rynek muzyczny w ty m czas ie piosenk ę taka autorska fest iwalowa, choć troch ę na bok pojawia si ę scen a rockow a alternatywn e po trzec ie o npo tej chorob ie na proble m z powrote m do scen y tak do prac y tak iej tak iej codziennej, ale r ównocześnie czytaj ąc ksi ążkę wida ć zachowywać aut o destrukcyjn ie znaczy n o bo chociażby p icie n iszczy si ę n ie od pytań nie ma tak iego wra żenia celnik to hit jes t t o tak że w po chorob ie po operacji jedn o rzeczywiście my ślę, że bardz o to bardz o trudne, dlateg o że n ie mógł występować mo że to wyst ępy, że wyst ępowanie publiczne naprawdę kosztowa ło g o bardz o bardz o w iele i myślę, że t o po prostu depresj a tak taka, że w latach 80 nie znaleźliście teg o wyraz u w tak im rozmiarze przynajmn iej, jak im tera z znamy nawe t nie wzi ęliśmy też może na t o zachorowa ć, a szczerze łamią wszystk ie kl iniczne objaw y ci ężkiej depresj i prost y i jakb y na pewnym etap ie ma m wrażenie nie by ło jak pom óc nawe t ta k ta k tak myślę pan i swo im oczywiście umieć si ę spotykaj ą 2 perspektywy, czyli są sprzeczn e wzajemn ie z ty m Starym facete m starszy o d n iego, kiedy mam o d momentu, k iedy n ie żyje i jednocześnie te ż pami ętam jak dz ieckiem także w gr ę ci ężka ciężko jest gdz ie te 2 światy po łączy 1 jak pami ętam pamiętam t o tak że po prost u gdzieś znika ł na zn ika, więc nie mogę na te n temat wiedzie ć nic n ic n ie mogły widzie ć tak, bo to o d dzi ś odbywa ł dalek o od e wszystk o zawsz e znajdowa ł azyl schron ienie, gd y przyszedł pote m wychodz i tak nasi, a miał tak i obycza j że, że t o swoj e staczaj ą si ę taki sam ten ostateczn y ce l powoli realizował poz a dome m generuj ą, czyli prawdopodobn ie wiedział, że ja się ze w ty m domu tworzenie ścieżek wygl ąda tak oczywi ście żeby nie zd ążyłam trzeciej utworu pu ścić teg o, kt óry napisał też w tyc h latach osiemdziesiątych dla Hanny Banaszak, al e prosz ę pa ństwa wr ócimy do o 1 Asseco w te j wr ócimy do ksi ążki wr ócimy do wspomnie ń n ikt wtedy mo że b ędę mia ła na pewno będę mia ła taką okazj ę tera z bardz o serdeczn ie pan u dziękuję pa n Piotr Kofta syn i nasza dzi ękuję i pa n Piotr 2 Piotrów pa n Piotr Derlatka auto r ksi ążki jeg o portret opowieść o naszą KOV c ie trzeba na psy dla wa s ma łpa to Krupka FM bardz o serdeczn ie pan u dziękuję dziękuję za zej ście, ale przede wszystk im za włożoną prac ę w t o dzieło, gdy ż za okres prawda, że pan z e mn ą z ministr ów i pami ętajmy o Januszu pami ętajmy, o ile nas z, a te n progra m real izowany Martyna Osiecka wydawał Szczepan Maziarz g ęś z pa ństwem ju ż żegna dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA